Tornar a index
9 congrés

Ponència d'organització i estatuts

versión en castellano

 

Introducció

1. Un nou sindicalisme es consolida.

2. Una organització basada en les persones.

- El repartiment intern de responsabilitats.
- Per una distribució equitativa de les responsabilitats entre homes i dones.

3. Una estructura horitzontal per a la presa de decisions.

- Els nuclis sindicals de centre: la xarxa bàsica per a l’acció sindical.
- Les Unions comarcals: la base territorial, base social.
- Les Unions intercomarcals: una adequació a una realitat més complexa.
- El Consell Nacional: una adequació als Estatuts.

4. La participació en l'organització.

- Les seus comarcals i intercomarcals.
- Agents de representació en institucions, organismes i entitats.
- Els permanents sindicals.

5. L’STEPV-Iv i la Confederació d’STEs

Com afrontem el Congrés de la Confederació d’STEs.
En quina fase estem?

6. Modificacions dels estatuts de l’STEPV-Iv


Introducció

El balanç de les propostes de treball del VI, VII i del VIII Congrés, tant des del punt de vista políticosindical com organitzatiu, és altament positiu. Aquest congressos van ordenar el contingut i el procediment per tal d’arribar a constituir la Intersindical Valenciana, una fita que va tindre com a estació anterior la constitució, al seu torn, de la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià a partir dels sectors en què es va organitzar l’STEPV-Iv en el VII Congrés.

Tot s’ha acomplert segons allò que es va preveure, si més no, fins ara, amb la convicció i la humilitat de saber que hi ha per davant un llarg i esforçat camí per bastir una alternativa sindical global en el món laboral. La Intersindical Valenciana és el projecte més ambiciós del Sindicat i el que globalitza millor els objectius polítics i ideològics de l’organització. Continua sent, per tant, l’aposta de més llarg abast per als propers quatre anys.

Per altra banda, els resultats dels diversos processos electorals esdevinguts en aquests darrers anys donen un balanç ben positiu del grau d’arrelament de la nostra organització sindical, a l’ensenyament i en altres àmbits, objectiu de les modificacions organitzatives esmentades. Així, doncs, es disposem a adequar el Sindicat de l’ensenyament als nous temps, des de la tranquil·litat d’anar fent passes fermes i el neguit per haver d’assumir majors responsabilitats davant les treballadores i els treballadors i de la societat.

1. Un nou sindicalisme es consolida

Després de les eleccions sindicals de 2002/2003, l’afirmació que l’STEPV-Iv és el Sindicat de l’ensenyament continua tenint plena validesa, més si cap, en haver obtingut el major suport dels treballadors i treballadores de l’ensenyament des que hi ha eleccions democràtiques.

Els 11.570 vots obtinguts pel Sindicat en les passades eleccions sindicals en l’ensenyament públic representen el 40,68 % de tots els assignats a candidatures, mentre el segon sindicat en va obtenir 6.241 vots (21,91%). Des de 1987 —any de les primeres eleccions sindicals democràtiques— fins avui, el Sindicat és el més votat convocatòria rere convocatòria. Els resultats de 2002 no han fet més que confirmar aquesta regularitat que s’expressa també territorialment: l’STEPV-Iv és el sindicat més votat en totes les comarques del Nord i del Sud del País Valencià, i en quasi totes les comarques centrals, a excepció d’El Camp de Morvedre i la Plana d’Utiel-Requena, on és la segona força i continua creixent convocatòria rere convocatòria. El Sindicat és, doncs, una organització molt ben arrelada a tot arreu, en tots els sectors educatius, com ho corroboren els resultats obtinguts en meses on vota majoritàriament el professorat del Cos de Mestres i on vota més professorat de Secundària (en 2002, el cens electoral presenta una distribució quasi simètrica entre ambdós sectors), en les grans ciutats i en els petits nuclis de població, en comarques valencianoparlants i en les que són històricament castellanoparlants.

L’STEPV-Iv també avança i es manté com a sindicat representatiu en la resta de sectors de l’ensenyament, fins i tot on es donen condicions molt desfavorables. En el conjunt de les universitats, el sindicat ha obtingut representació en quatre de les cinc universitats públiques (Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de València-Estudi General i Universitat Politècnica de València), amb l’excepció de la Miguel Hernández d’Elx —a més de tenir-ne també, mitjançant candidatura unitària amb d’altres forces sindicals, en la Cardenal Herrera-CEU, centre de Moncada, així com en l’Escola Universitària de La Florida, a Catarroja— i en tots els sectors (Juntes de Personal Docent i Investigador, Juntes de Personal d’Administració i Serveis i els Comités d’Empresa), per la qual cosa ha augmentat el nombre de delegats i delegades de 18, en 1998, a 31, en 2002.

Per altra banda, l’STEPV-Iv es manté com a sindicat representatiu en l’ensenyament privat concertat en unes circumstàncies molt adverses, quan altres forces sindicals de classe tenen moltes dificultats davant l’embranzida de les organitzacions que compten amb el favor de la patronal, tot i coincidint en uns moments en que l’equip de treball del Sindicat hi va haver de renovar-se amb les eleccions en marxa. A més a més, s’ha de dir que la presència de l’STEPV-Iv entre els treballadors i treballadores de l’ensenyament privat ha de superar permanentment la desqualificació del sindicalisme groc per defensar el concepte d’escola pública, l’animadversió de molts empresaris, quan no l’hostilitat de l’Administració de torn, amb la col·laboració oportunista de les mateixes forces sindicals que simultàniament comparteixen amb el Sindicat espais de lluita per un model d’Escola Pública comú. Ahí estan les sentències favorables a l’STEPV-Iv cada vegada que hi ha hagut de portar als Tribunals de Justícia la seua arbitrària expulsió de la Mesa d’Ensenyament Privat de la Conselleria de Cultura i Educació. En aquest context, quasi permanent, ha d’intervindre l’afiliació del Sindicat cada dia i, especialment, en període electoral.

Per totes aquestes consideracions, es pot afirmar que a l’ensenyament s’ha consolidat una alternativa al sindicalisme tradicional, més enllà de conjuntures històriques o circumstàncies diverses. Aquesta realitat posa en solfa, una vegada més, els diferents "sambenitos" que, amb millor o pitjor intenció, se li pengen al Sindicat, sempre amb la pretensió —inútil— de fer invisible un treball realitzat en tots i en cadascun dels temes de l’agenda educativa, per a tots els sectors i serveis complementaris a la docència, i a favor de tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament. L’STEPV-Iv no és solament "el sindicat dels interins", "un sindicat de mestres", "el sindicat del valencià" o "de la pública", perquè ho és de tot això alhora. Però també és el sindicat de molt de professorat que treballa en centres privats, del Personal d’Administració i Serveis, dels funcionaris de carrera, del professorat de Secundària, dels SPEs, de l’Educació Especial, de la Formació de Persones Adultes o dels Ensenyaments de Règim Especial, tot i que en aquest últim sector cal intensificar l’acció sindical i acurar el nostre missatge.

Preocupar-se per tot i per tothom, especialment pels sectors més dèbils o més precaritzats, és la clau per entendre que al País Valencià, a diferència d’altres llocs de l’Estat, les candidatures sorgides des de sectors específics del professorat, amb un programa limitat als seus interessos, com ara els interins, catedràtics o determinats sectors docents de Secundària, no han fet fortuna en les passades eleccions.

L’objectiu de contribuir a la unitat sindical llançat des del congrés de Guardamar, en 1992, cal considerar-lo vigent, en tant que és un objectiu estratègic per als treballadors i treballadores i per això mateix forma part dels Estatuts. Però alhora cal reconèixer que les pràctiques sindicals en aquest sentit no han experimentat un canvi rellevant en la bona direcció. Mentre el Sindicat, atenent les circumstàncies del seu naixement, ha sigut un sindicat d’ensenyants, se l’ha qualificat pocs menys que d’organització corporativa per algunes de les organitzacions amb les quals caldria aconseguir la unitat desitjada. Ara, quan es va fent realitat un projecte global per a tot el món del treball mitjançant la Intersindical Valenciana, el pecat comés és el d’intrusisme. Qualsevol cosa excepte reconèixer que les Plataformes en Defensa de l’Ensenyament Públic, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, la lluita contra la la LOU i la Llei de Qualitat, la Vaga General cada vegada que es convoca o les accions contra la Guerra, reuneixen, colze a colze i dia a dia, totes les organitzacions progressistes del País Valencià —i de l’Estat— en un esforç comú d’oposició a les polítiques conservadores i antisocials, i que aquest esforç hauria de situar més pròxima i fer més asequible la unitat sindical.

Amb tot i això, l’STEPV-Iv no ha de fer una política de braços creuats ni d’autocomplaença pels resultats electorals. Perquè estar per la unitat i treballar des del pluralisme obliga a tindre una pràctica en eixa direcció, incloent-hi les organitzacions sindicals que, tot i tenir un corpus ideològic oposat, poden compartir en un moment determinat una reivindicació i una lluita a favor dels treballadors i treballadores de l’ensenyament. La pluralitat ideològica del professorat s’expressa, afortunadament i lliurement, en el suport que dóna a les diferents organitzacions sindicals. Aquest és un fet que sempre mereixerà, mentre siga fruit del joc net i democràtic, el respecte del Sindicat. Atenent l’audiència que el sindicat té entre el professorat, es pot afirmar que l’STEPV-Iv és percebut amb un tarannà unitari i dialogant, capaç de concitar la unitat d’acció. En certa manera, el sindicalisme de l’ensenyament, lluny de renunciar a la unitat sindical que el va carateritzar en els seus origens, manté eixa condició en la mesura que atribueix a l’STEPV-Iv la capacitat de donar passes en aqueixa direcció.

I si l’esguard s’adreça cap a fora, es pot veure igualment amb satisfacció el reviscolament dels moviments socials progressistes que avui desmenteixen aquella ximple i alhora perversa sentència que afirmava que "s’havia arribat a la fi de la història". Aquests moviments socials es manifesten amb molts dels trets que han caracteritzat històricament els STEs: pluralisme, tolerància, integració, heterodoxia… i voluntat d’avançar amb unitat.

A la fi, l’STEPV-Iv no és solament un model sindical alternatiu "en els papers" o reclòs en un determinat àmbit, sinó que ja ocupa un espai al món sindical i, per això mateix, és cada vegada més un referent polític i social.

2. Una organització basada en les persones

La posició capdavantera de l’STEPV a l’ensenyament no s’ha aconseguit com a conseqüència de disposar d’un gran aparell sindical assistit de la corresponent projecció mediàtica que el fa omnipresent. Ans al contrari, l’STEPV ha aconseguit la seua consolidació malgrat els grans aparells sindicals que gaudeixen d’una gran presència mediàtica que els concedeix un valor afegit d’instruments quasi institucionals, en moltes ocasions acompanyant el poder polític i beneficiant-se de les seues benediccions.

L’STEPV és un sindicat de comarques, nascut del desig d’identitat del propi país i dels propis ensenyants, el millor referent del qual són els propis treballadors i treballadores de l’ensenyament.

Certament, l’organització ha sabut dotar-se dels recursos materials adients per a poder fer la seua tasca, per a la qual cosa ha invertit molts esforços —sempre propis— i fins i tot ha hagut de consumir no poques hores de debat al respecte. L’equilibri per ser alhora un sindicat reivindicatiu i una font de serveis per als treballadors i treballadores de l’ensenyament ha merescut des de sempre l’atenció de l’organització.

Però la clau de volta de l’STEPV sempre han sigut la seua afiliació i la seua militància, sense oblidar la lleialtat dels seus votants: les persones, en definitiva. Una bona ràtio votants/afiliats, aconseguida pacientment mitjançant una bona atenció personal, una considerable dosi de militància pedagògica, una insobornable adhesió a les necessitats i preocupacions dels companys i companyes de treball, el respecte a la pluralitat, saber i voler treballar junt a d’altres, esforçar-se per véncer el sectarisme en benefici de la unitat d’acció, són trets que formen part d’un model d’intervenció sindical que és participatiu, assembleari, autònom i plural. I en la mesura que tot açò constitueix tot un model sindical, s’ha de tenir en compte en l’organització del treball. Una organització que treballa pròxima a les persones ha de proporcionar els instruments escaients precísament on afirma que és la seua base.

El repartiment intern de responsabilitats

En el punt anterior s’ha fet esment, sobretot, del tarannà de la intervenció cap a fora, però açò ha de tindre també una correspondència interna, doncs no s’adiu una pràctica sindical arrelada a les necessitats i la participació de les persones —per contraposició als models sindicals que primen les necessitats de la pròpia organització— amb un funcionament intern basat en la jerarquització i la burocràcia. Quan la presa de decisions està oberta a la intervenció col·lectiva i en funció de l’acció, s’imposa un repartiment de responsabilitats, una acció coordinada i difusa, per arribar a tot arreu i des de cada lloc. La capacitat d’intervenir ha de suposar l’assumpció de responsabilitats. Aquest és el model que anem aconseguint, també en l’àmbit intern.

En aquest punt, val a dir que a mesura que s’han incorporat més persones al treball sindical —com a permanents sindicals o com a membres d’òrgans sindicals— ha augmentat també la participació en la presa de decisions. Només caldria mirar les renovades Juntes de Personal, el funcionament regular dels delegats i delegades de Salut Laboral o els respectius secretariats nacionals d’ensenyament privat i del més recent de les universitats per comprovar amb satisfacció que hi ha més vinculació de l’afiliació al treball sindical. Una matisació: es participa més en certs àmbits i menys en altres, com ara la comarca. Però també és cert que el repartiment de la responsabilitat no és tan equilibrat com es podria pensar en funció del model. En la pràctica, conviuen actituds i comportaments diferents, en ocasions contradictoris. Però també hi ha desigualtat en la manera que es reparteixen responsabilitats. Reconèixer-ho és la primera condició per evitar-ho.

Generalment, el desequilibri en el repartiment de responsabilitats prové d’una distribució inicial no sempre equitativa que no ha sigut corregida. La pretensió d’arribar a un repartiment equilibrat de responsabilitats s’ha de fer, a més a més, quan ha augmentat en els darrers anys el nombre de tasques i funcions i el nombre de permanents sindicals. La distribució d’aquests per a l’atenció dels diversos sectors, serveis i seus del sindicat està adquirint un grau de complexitat com mai abans s’havia conegut.

Tots els membres d’un òrgan o equip de treball són responsables d’evitar l’acumulació de tasques en unes determinades persones, en ocasions pel simple fet geogràfic de la seua ubicació. No és un problema de qui ho pateix. En aquest sentit, la manca d’experiència de determinats membres dels òrgans no pot ser una coartada definitiva per quedar-se al marge d’un millor repartiment de tasques: l’ensinistrament, la formació i, sobretot, la voluntat política són condició necessària per a la solució; compartir solidàriament la realització d’una determinada tasca obliga tothom a mirar cap a l’altre, a valorar quan s’està davant d’una sobrecàrrega voluntària o involuntàriament suportada, tan se val, i a actuar en conseqüència. Per a un repartiment equilibrat de tasques i funcions caldria tenir en compte, si més no:

Que hi ha tasques que corresponen a responsabilitats comarcals, intercomarcals, sectorials o nacionals.

Que el territori té una lectura política i administrativa: no totes les seus tenen encomanades les mateixes funcions ni suporten una mateixa pressió externa i interna.

Que el nivell de responsabilitat de totes les persones és el mateix dins del mateix òrgan. La necessària incorporació de persones a tasques de direcció i coordinació ha de contemplar unes possibilitats de formació i coneixement de l’àmbit d’actuació. Aquesta circumstància, lluny de servir per a cristalitzar un paper secundari de determinades persones envers unes altres, és la condició per a un ple assoliment de responsabilitats.

És més difícil gestionar l’assignació de tasques des d’uns criteris ancorats en la uniformitat. Ja no és possible realitzar funcions diferents, molt diferents, amb un grup de persones cada vegada més gran i divers pel que fa a la trajectòria i interessos personals, i, a més, voler fer-ho amb una única manera d’organitzar el treball. Cal tendir a la flexibilització dels criteris organitzatius, però conservar en la mesura que siga possible l’equivalència en el valor de tots els treballs realitzats. En conseqüència, cal reforçar el control democràtic de totes les tasques i de les condicions en què es realitzen per evitar greuges, discriminacions i "zones fosques". En una cultura organitzativa horitzontal com és la nostra, i en una crisi de creixement quasi constant, reforçar el control democràtic és indispensable en una direcció nascuda de les pròpies persones que fan la tasca. Les funcions d’organització s’han de reforçar de forma notable. Una piràmide només necessita un vèrtex. Nosaltres necessitem coordinació interna i entre si d’uns òrgans sindicals que volem col·legiats. En aquesta línia, es proposen algunes reflexions amb una dimensió pràctica:

La participació s’expressa de forma conveniada i ordenada: hi ha un moment per al debat, un moment per a prendre les decisions i un moment per a avaluar-les. Mentrestant, s’ha de donar crèdit a qui ha sigut encarregat de realitzar una tasca, s’ha de col·laborar en que això siga possible i s’ha de complir amb els compromisos adquirits. La possibilitat de revocació d’una persona que fa una tasca en nom d’altres és una garantia democràtica reconeguda en els estatuts. A partir d’ací, s’ha de contribuir decididament a l’efectiva realització de la tasca encomanada.

S’ha de fer un esforç per fer visibles totes les funcions i totes les accions que es realitzen en el sindicat, com a condició indispensable per assignar-les de forma equilibrada. No totes les accions ni totes les funcions precisen el mateix temps per a realitzar-les ni els mateixos coneixements, però totes configuren al final la dedicació efectiva d’alguna o algunes persones. Cal bescanviar la noció de "motxilla" (funció secundària o subalterna que se suma a una altra o altres que es consideren rellevants) per la simple noció de tasca reconeguda.

S’ha de reforçar el reconeixement dels responsables de coordinar activitats col·lectives homogènies. L’organització global pot ser més eficaç i igualment democràtica en la mesura que pose en relació a aquestes persones, sense haver de recórrer constantment a reunir la totalitat del col·lectiu. La representació és necessària quan l’assemblea permanent és una impossibilitat o impedeix, de fet, l’acció, també en l’àmbit intern, també pel que fa als permanents sindicals.

L’aparició en els darrers anys d’un tipus d’activitat, diguem-ne, "professional" o "tècnica", molt lligada a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, aporta nous perfils de persones potencialment menys interessades a exercir una militància "clàssica" i més a complir amb eficàcia una determinada funció al servei del sindicat, amb total lleialtat, però amb una concepció limitada, més "laboral", de la tasca. El cas més clar d’aquest nou perfil de dedicació al sindicat són les persones contractades: advocats, auxiliars o experts en informàtica, amb una dedicació permanent o ocasional, però no és l’únic: l’atenció de la centraleta telefònica de la seu central, el manteniment permanent de la xarxa informàtica o les publicacions, estan actualment a càrrec de permanents sindicals. Fins i tot, l’assessorament comptable és avui una funció realitzada des de la militància, quan fins fa ben poc era un servei contractat.

Cal destriar, per tant, funcions diferents pel que fa a l’activitat en el sindicat. Els perfils de dedicació al sindicat han de ser compatibles. Això no lleva que qualsevol permanent ha d’estar vinculat a l’organització a través dels òrgans sindicals, com preveuen els estatuts. La lleialtat també s’expressa compartint les decisions col·lectivament. El vincle amb l’organització també ha de ser polític.

Finalment, cal parar atenció a un col·lectiu potencialment ilimitat pel que fa a les possibilitats d’intervenció: els afiliats i les afiliades. A continuació és destaca el paper dels nuclis sindicals de centre, però avui hi ha afiliats i afiliades atenent seus, representant al Sindicat en foros socials o en els Consells Escolars Municipals (CEM) o militant en moviments socials amb els quals el Sindicat vol tindre una vinculació. Totes i tots conformen una xarxa sindical, però hi manca una acció conscient d’atenció i integració de les esmentades persones. Aquesta és la qüestió a resoldre. Hi ha un Àrea de Política Educativa, n’hi ha un altra de Moviments Socials, però no un vincle amb l’afiliació que desenvolupa tasques d’aquests àmbits. S’ha d’integrar l’afiliació que participa en uns plans de treball i en un funcionament intern que no supose més treball per a l’afiliació, sinó més atenció i més suport per part del Sindicat. Una possibilitat més: les afiliades i els afiliats jubilats. Són una font d’experiència que, vinculada, per exemple, a tasques de formació, d’assessorament o de representació del Sindicat en determinats foros socials seria molt valuosa. No oblidem, per a que no s’obliden, que han viscut la història més recent de les formes d’ensenyar i la història d’un sindicalisme alternatiu.

Per una distribució equitativa de les responsabilitats entre homes i dones

Considerem que, passats els darrers processos congressuals i havent d’afrontar una nova atapa, hem de plantejar-nos en quins aspectes s’ha fet necessari prendre mesures d'adequació a noves exigències, tant sindicals com sociopolítiques. En el camp de la distribució equitativa de les responsabilitats entre homes i dones, cal plantejar-se com arribar als reptes d'igualtat que s'esperen d'un sindicat com el nostre.

En la nostra organització, com en la majoria de les organitzacions mixtes, la presència de dones ha estat més àmplia en les bases que en els òrgans de gestió i representació, és a dir, aquells que tenen a veure amb el poder i la jerarquització. Aquesta realitat, que és històrica, no canviarà si no prenem decisions que modifiquen les relacions, les condicions en les quals es prenen les decisions i la vida quotidiana de l'organització.

L'absència de dones en els òrgans de representació i decisió del nostre sindicat implica una pèrdua de riquesa i d’aportacions d’altres formes i maneres de fer, de relacionar-se, a més de no poder comptar amb la participació de la base majoritària de l’afiliació. Les dones i els homes de la nostra organització hem d’assumir que l'escassa presència i participació de dones en la gestió del sindicat i en els òrgans de decisió és un "problema", una deficiència que hem d’autocriticar-nos per a estar en disposició de proposar accions positives que ens ajuden a corregir aquesta situació. Si no ho fem aixi, pot semblar que totes i tots acceptem com a "normal" que les dones no estiguen en la vida sindical.

Ens sembla important començar per reflexionar sobre les causes de l'escassa participació de les dones en la política en general i en el nostre sindicat en particular. Aquestes causes són tant externes com internes. Quant a les externes, podem citar el diferent repartiment de les tasques de la llar, la cura i educació de filles i fills, així com l'atenció als majors. També un procés de socialització diferenciat que fa que les dones valorem més la nostra vida afectiva i personal que la promoció laboral i molt menys la projecció social. Quant a les causes internes, podem dir que resulten la majoria de vegades invisibles i, per això, difícils de concretar. Totes i tots aprenem dels models existents, imitem les persones de les quals hem après, les quals han estat el nostre punt de referència. En aquest sentit, podem dir que els models existents són masculins. Les dones han aparegut i, sobretot, desaparegut del panorama sindical amb facilitat. No és fàcil per a una dona crear-se un espai en la vida pública, en la vida sindical. El nostre sindicat no escapa a aquesta realitat. És possible que la interrelació dones-poder-organitzacions no resulte satisfactòria. Caldria començar per negociar entre tots i totes un codi per a la pràctica sindical que garantesca una igualtat d'oportunitats en la nostra organització. Ens referim a l'estructura de les reunions, als horaris, a les intervencions, a les formes de relació....

Objectius:

Potenciar la participació de les dones en les tasques de gestió del sindicat: en ocasió d’elegir nous permanents sindicals, delegades en les Juntes de Personal i en les empresses, representants en el Consell Nacional, en els Consells Escolars Municipals, delegades de centre, poble, zona escolar, etc.

Aconseguir la representació igualitària de dones i homes en el màxim òrgan de representació del sindicat, el Secretariat Nacional.

Adequar les activitats, la gestió i el nivell de participació del sindicat per a possibilitar aquesta incorporació, doncs les dones no es poden incorporar a una organització en la qual les relacions establertes entre persones no compten amb les realitats de totes elles.

Per a aconseguir aquests objectius, cal mamprendre accions positives en determinats àmbits:

Canvis en els Estatuts

Afegir en:

Art. 20 (Permanents sindicals), al final del primer apartat,
Art. 22 (Òrgans Sindicals) al final de l'apartat 4,
Art. 26 (Representants en el Consell Nacional) apartat 3,
Art. 27 (Secretariat Nacional) apartat 2.....

un text contextualitzat a cadascun dels articles i apartats que supose un avanç en la consecució dels objectius anteriorment proposats, a saber: Incorporació progressiva i representació equilibrada de dones i homes en l'estructura del nostre sindicat.

La formació

En aquest apartat volem destacar aspectes comuns, per a dones i homes, i una formació específica per a dones.

a) Formació comuna:

Realitzar conferències, tallers de treball i seminaris amb la finalitat de proporcionar formació per a la direcció i informació sindical.
Practicar tècniques de negociació i reafirmació.
Cursos relacionats amb la igualtat d'oportunitats, amb el coneixement i enteniment dels aspectes i els fets relacionats amb la discriminació.
Programes orientats cap al canvi d'actituds a través de l'educació.

b) Formació específica:

Formació específica per a dones en la participació activa en el sindicat.
Cursos que proporcionen tècniques d'augment de la confiança, seguretat i autoestima.
Formació feminista.

Les reunions

Tenint en compte que és a les reunions on es concreta la participació, tant a les assemblees de consulta, secretariats comarcals o intercomarcales, de sector, etc, i on es prenen les decisions, cal una formació, per a homes i dones, que permeta augmentar la participació i ajude en la realització de les reunions, tot per superar "la por escènica" de les dones, a les quals els costa enfrontar-se a una situació en la qual es pot arribar a no saber com avançar, i ajudar en l’autocontrol del temps i l'espai als companys varons.

Aquesta formació ha d’anar en la línia d’aprendre a preparar una reunió amb tots els aspectes que la comprenen: puntualitat a l'hora de començar i acabar, confecció d’un guió que es facilita a tots i totes abans de començar on figuren els temes a tractar (informació, consultes, decisions, etc, i quina és la persona responsable de cadascun d'ells). Al llarg dels debats, una persona ha de fer de secretari/secretària i anotar les idees exposades amb les seues argumentacions, de forma breu, però que permeta avisar quan algú repeteix la mateixa idea i el mateix argument. Aquesta persona és la que pot centrar els temes i aspectes concrets a tractar. Al final de cada reunió ha d’haver un resum amb els acords, i també anotar allò en que hi ha hagut desacord per a estudiar-ho en un altre moment, perquè totes les veus i idees queden reflectides i tinguen possibilitats de tornar-se a reprendre. Cal modificar aspectes com ara: la puntualitat en l'hora d'iniciar i acabar les reunions. No a les reunions "maratonianas" i fora d'horari: si no s'acaba es continua al dia següent; centrar els temes i aspectes concrets a tractar; moderar les intervencions, preparar-les amb anterioritat, no repetir-nos per a facilitar la intervenció de més persones i així enriquir-la discussió.

La participació

La base del nostre sindicat és la participació, les decisions col·lectives. En la conjuntura actual patim una falta de confiança en allò col·lectiu, en les decisions compartides. Una persona pot fer poc individualment, necessita d'un grup de suport, saber que compta amb els seus companys i les seues companyes. Per això cal reflexionar sobre aspectes que, si bé tenen un interés general, també contribuiran a la participació de més dones, com ara contestar-nos a la pregunta: Participar, per a què? Hem de concretar i materialitzar la participació. Per exemple, ¿Com definim el treball que han de realitzar les persones elegides com a delegats o delegades en la Junta de Personal i no són permanents sindicals? ¿Com definim el treball que han de realitzar les persones que estan en càrrecs de responsabilitat? ¿Han de comptar amb el grup com a suport? ¿Què significa en la pràctica ser representants de les treballadores i treballadors? ¿Assistir a les reunions, als plenaris...? ¿Actuar representant l'organització, però sempre amb el suport del grup de treball en el qual s’està? Cal passar la informació del centre i al centre de treball: és convenient que es reprenga la idea de delegat o delegada de centre, o de nucli sindical, com es veurà més endavant.

Proporcionar serveis de guarderia

Cal oferir sempre que siga possible un servei de guarderia per a que les dones i els homes puguen assistir a determinades reunions i realitzar tasques dintre de l'organització. També es pot comptar amb els serveis de cooperatives (possiblement de dones, en la major part dels casos) que faciliten l'atenció a les persones depenents de les quals ens hem d'ocupar.

L’acció sindical

Cal iniciar una recollida de propostes que suposen una adequació dels entorns familiars per al repartiment equilibrat de tasques entre l'àmbit privat i el públic, exigint serveis gratuïts d'atenció a les persones depenents, horaris de treball més curts i flexibles per a qui els sol·licite, etc. Aquest procés ha de fer-se per tal de presentar el resultat tant en l'àmbit local i autonòmic com estatal, després de les pròximes eleccions.

3. Una estructura horitzontal per a la presa de decisions

Els nuclis sindicals de centre: la xarxa bàsica per a l’acció sindical

L’afiliació de l’STEPV és reparteix pràcticament a cada centre de treball, si més no en la quasi totalitat dels pobles i ciutats. Així doncs, la possibilitat que les propostes del sindicat puguen arribar a tot arreu mitjançant l’afiliació és real, però necessita d’unes condicions que ho facen possible i de la manera més adient. Condició prèvia és tenir localitzada l’afiliació, el que suposa un banc de dades actualitzat. A continuació, cal establir la corresponent relació, bàsicament a través dels permanents sindicals els quals han de donar-li una atenció preferent en les seues visites periòdiques als centres de treball. Finalment cal pactar, persona a persona, el nivell d’intervenció que pot fer en nom del sindicat.

Avui, la pàgina web del sindicat proporciona pràcticament al conjunt de l’afiliació tota la informació sindical actualitzada. Obtenir-la des de la xarxa i passar-la als companys de treball és una operació relativament senzilla. Però sempre tindrà un sentit generalista que potser no satisfarà les necessitats concretes d’un col·lectiu o persones determinades. Ajustar les coses en aquest punt necessita d’un contacte directe entre l’organització i la persona o persones que siguen el nucli sindical en cada cas. Igualment, copsar l’estat d’opinió en els centres de treball sobre una o d’altra qüestió, precisa d’aquest contacte. Els nuclis sindicals esdevenen un recurs inestimable en circumstàncies extraordinàries: en moments àlgids de l’acció sindical, especialment quan té lloc una mobilització important, en ocasió d’una forta controvèrsia sindical i, no cal insistir, en un procés electoral.

En l’ensenyament privat, dir nuclis sindicals és pràcticament el mateix que dir delegat o delegada, si més no, membre de candidatura. De fet, l’afiliació d’aquest sector té, quasi en la seua totalitat, eixe caràcter, el que explica la seua condició de resistents en un medi certament hostil per a la militància de l’STEPV.

Dels nuclis als representants del sindicat en els Consells Escolars Municipals, els interventors i interventores de les meses electorals o els membres dels secretariats comarcals o de sector només hi ha una passa. En suma, els nuclis sindicals configuren una xarxa sindical de possibilitats molt variades que cal encabir en l’organització.

Les unions comarcals: la base territorial, base social

Com el propi País Valencià, l’STEPV-Iv és, des del seu origen, un sindicat de comarques. La comarca figura, directa o indirectament, en òrgans i estructures sindicals. És més que una sensibilitat: la comarca determina en bona mesura les candidatures en l’ensenyament públic i, per tant, la composició de les Juntes de Personal, això pel que fa a la vessant més externa; motiva l’existència de les seus, intervé en l’elecció dels permanents sindicals, determina la composició del Consell Nacional i del Congrés Nacional, on té veu i vot, tot en clau interna.

Històricament, la comarca ha aportat amb freqüència el conflicte, però també la solució, és a dir, ha provocat el debat. La comarca fa del sindicat una organització viva i connectada a una realitat molt diversa, tan diversa com el propi país. Assegura que hi ha organització més enllà de la seua direcció. És, en aquest sentit, una garantia democràtica, però també de pervivència del model organitzatiu descentralitzat i participatiu que representa l’STEPV-Iv.

I tanmateix, a les unions comarcals ha baixat la freqüència i la intensitat del debat dels assumptes amb més projecció pública en benefici dels temes interns, inherents al funcionament estatutari de l’organització.

Potser la creixent complexitat del sindicat, materialitzada en l’existència de més sectors (pública, privada, universitat, però també la gran empenta de l’ensenyament secundari de la mà de la LOGSE) i àmbits de treball (salut laboral, immigració/diversitat, reformes educatives…), han estimulat el treball fora del àmbit comarcal, a falta de la perspectiva d’una problemàtica comuna, territorial, que poder abordar des de la unió comarcal. El bo i cert és que cal prendre la iniciativa per estimular el retrobament de l’afiliació de la comarca, la qual cosa passa també per fer de la comarca un focus d’iniciatives amb projecció social. Els secretariats comarcals són els òrgans més concernits a treballar en aquest sentit, amb el suport de les Unions Intercomarcals i del Secretariat Nacional. Per exemple, és possible i desitjable la descentralització de determinades activitats programades per les àrees de Formació i Investigació i de Política Educativa, com és habitual en acció sindical.

Finalment, una idea llargament acaronada és que les seus del sindicat puguen ser focus des d’on l’afiliació puga projectar activitats transversals a més d’una comarca. Per exemple, la forta presència del sindicat a les anomenades "comarques centrals" hauria de motivar l’elaboració d’iniciatives que caminen cap a la vertebració d’aquest nou espai territorial i el disseny de la política educativa i de la formació podria servir per a començar a treballar en aquest sentit..

L’STEPV-Iv és un sindicat construït des de les comarques, però no retorna a les comarques la possibilitat de dinamitzar-les, més enllà del tractament dels assumptes generals de l’acció sindical. És el moment d’enllestir una programació comarcal i supracomarcal d’activitats conduïda per la pròpia gent de les comarques, amb el suport del conjunt del Sindicat.

Les Unions Intercomarcals: una adequació a una realitat complexa

Des de les Unions Intercomarcals ("configurades per les persones integrades a cadascuna de les Unions Comarcals". Art. 24 dels Estatuts) s’exerceixen funcions político-administratives pròpies del seu territori, per a la qual cosa compten també amb autonomia pressupostària. Són òrgans intermedis de representació del Sindicat davant diverses instàncies polítiques, acadèmiques i socials ubicades en les principals ciutats del País o senzillament organitzades en entitats provincials. Des de cada Unió Intercomarcal es contribuix també a la configuració dels òrgans de representació del conjunt del Sindicat, bé com a part del tot —El Consell Nacional i el Congrés Nacional—, bé amb una presència que determina un oblligat equilibri, en el cas del Secretariat Nacional del Sindicat. Des de la constitució de la Federació d’STPV-Iv, aquestes estructures Intercomarcals reuneixen també en la pràctica els sindicats de la Salut (STSPV-Iv) i de l’Administració Pública (STAPV-Iv), tant des d’un punt de vista físic (a les seus) com políticoadministratius (en els Secretariats Intercomarcals) —amb la provisionalitat que es vulga entendre, a expenses d’una futura regulació federal— per tal com avui són encara un àmbit territorial des del qual s’articula en bona mesura l’acció sindical.

Des de la constitució de l’STEPV, les Unions Intercomarcals existeixen com aitals en els tres àmbits territorials corresponents a les províncies, atés que l’ensenyament públic no universitari es troba organitzat en els territoris corresponents a les Direccions Territorials de la Conselleria, abans Provincials del MEC, que determinen unes eleccions a Juntes de Personal igualment provincials i una actuació sindical davant de responsables administratius propis.

No és el cas del sector universitari ni tampoc el de l’ensenyament privat. En el primer dels casos, les cinc universitats públiques, encara encabides en les diverses Unions Intercomarcals, no poden ser adscrites a cap Unió Comarcal concreta, gaudeixen d’una autonomia administrativa que determina l’existència d’òrgans propis de negociació i de gestió administrativa, fons econòmics i alliberats propis. Per altra part, correspon més bé al Secretariat Nacional i a les Seccions Sindicals del sector la concreció, sota la direcció del Secretariat Nacional del Sindicat, la línia d’actuació en l’acció sindical del moment, assumpte que recau històricament en els Secretariats Intercomarcals pel que fa a l’ensenyament públic no universitari, en l’àmbit de cada Direcció Territorial. Pel que fa a l’ensenyament privat, són els àmbits dels convenis col·lectius i l’àmbit institucional representat per l’Administració quan hi ha aportació de fons públics al sosteniment dels centres privats, els determinants per a l’acció sindical, i no les províncies o altres entitats territorials (les comissions provincials de concerts no són més que una anècdota en aquesta atribució d’espais d’intervenció).

Per altra part, els nostres estatuts reconeixen l’existència dels Consells de les Unions Intercomarcals (d’estructura i funcions semblants a les del Consell Nacional) i dels Secretariats Intercomarcals, però en la pràctica no acaba de veure’s la diferència entre uns i altres. És per això que cal aclarir i homologar la composició i funcions dels Secretariats Intercomarcals.

Per tant, els Secretariats Intercomarcals han de ser òrgans de triple missió. Per una banda, són òrgans de representació intermèdia del Sindicat en l’ordre polític, social i administratiu en l’àmbit provincial. Per altra, són òrgans de gestió i administració del Sindicat en l’àmbit intercomarcal per a tots els sectors. En tercer lloc, més concret i delimitat, apliquen la línia sindical del sector d’ensenyament públic no universitari en l’àmbit administratiu i de representació sindical de les pròpies Juntes de Personal, però han de deixar les decisions de l’ordre corresponent a l’acció sindical a la direcció dels corresponents Secretariats de sector.

Pel que fa a aquesta darrera missió, i a fi d’aconseguir una major homogeneïtzació dels assumptes a tractar pels Secretariats Intercomarcals, segons allò establert a l’article 30 dels Estatuts ("La coordinació dels diferents sectors ha d’adaptar-se a l’estructura territorial comarcal, intercomarcal i nacional, garantint, si més no, la connexió periòdica i planificada a nivell de Secretariat Intercomarcal"), es podrà constituir, en l’àmbit de cada Unió Intercomarcal, un Secretariat d’ensenyament públic la composició del qual cal que es formalitze a partir dels membres de la Junta de Personal corresponent, atés l’àmbit territorial, el caràcter democràtic de la confecció de les candidatures i l’aval que atorguen les mateixes eleccions sindicals. En aquest cas, els Secretariats Intercomarcals, en relació a l’acció sindical, hauran de coordinar l’aplicació, si escau, d’allò aprovat pels òrgans dels respectius sectors en el seu àmbit territorial.

Igualment, per delegació del Consell Nacional o del Secretariat Nacional, i d’acord amb els criteris establerts, els Secretariats Intercomarcals podran intervindre en l’elecció de les delegacions de l’STEPV-Iv en els òrgans de la Confederació d’STEs.

L’exercici de totes aquestes funciones precisa que els Secretariats Intercomarcals tinguen una composició determinada: "hi estaran representades les comarques, els diferents sectors, mitjançant la participació de les persones delegades de les Juntes de Personal, Comités d’Empresa i Seccions Sindicals, i els permanents sindicals, tot en la proporció que s’establesca en el Reglament de cada Unió", segons allò establert en l’art. 24 dels Estatuts. Amb l’exercici de l’autonomia expressament reconeguda, la complexitat actual de l’organització ha de fer dels Secretariats Intercomarcals uns òrgans estructurats i amb unes competències i responsabilitats perfectament delimitades mitjançant un reglament intern del seu funcionament. El dret i el deure a la participació ha de comportar també l’assumpció de la responsabilitat de les decisions preses.

El Consell Nacional: una adequació de la pràctica als Estatuts

La trama d’estructures que assegura el predomini de l’horitzontalitat en la presa de decisions —l’assemblea, nucli de decisions internes i externes, els plenaris comarcals i intercomarcals, els secretariats intercomarcals o de sector, definits en termes sempre amplis, el mateix Secretariat Nacional del Sindicat on s’apleguen criteris territorials, sectorials, de gènere, amb sensibilitats polítiques diferents— ha de culminar, amb caràcter ordinari, fora de congressos, en un Consell Nacional igualment participatiu on reunir de bell nou totes les estructures en què es vertebra el Sindicat. El bo i cert, és que els estatuts de l’STEPV diuen una cosa sobre el Consell Nacional, però habitualment es fa la contrària. Es tracta de l’article 26:

Punt 3: "Cada Unió Intercomarcal, coordinant les Unions Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment d’elecció de les seues persones representants en el Consell Nacional, i hauran d’assegurar, en tot cas, la continuïtat d’aquesta representació". Punt 6: "Es reunirà extraordinàriament, convocat pel Secretariat Nacional, per decisió pròpia o a instància d’un terç dels membres del Consell Nacional". Punt 7.4: "Cobrir, amb algun dels seus membres, les baixes del Secretariat Nacional". Punt 8: "Les persones membres del Consell Nacional podran ser revocats dels seus càrrecs per decisió de la base afiliada per la qual foren triats o a iniciativa pròpia. En tot cas, s’explicaran les raons de la renovació".

Cal procedir, per tant, a una adequació pràctica del funcionament del CN. El que assegura que els membres del CN poden actuar amb independència del Secretariat Nacional i en nom del Sindicat —és a dir, l’existència real d’un contrapés a la direcció del Sindicat— és que se sàpiga qui pertany al CN, i que se sàpiga que aquestes persones en són membres perquè han sigut elegides en un àmbit i per un període determinats. Es per això que es proposa el manteniment de la composició del Consell Nacional establerta en els Estatuts amb lleugeres modificacions que asseguren el seu compliment.

El Consell Nacional estarà integrat per:

- Les persones representants de cada Unió Comarcal en base a una proporció de 1/100, tot i garantint que cada comarca tindrà, al menys, un representant. Les restes s’agruparan per intercomarcals i cada Secretariat Intercomarcal decidirà la seua atribució.
- Els membres del Secretariat Nacional del Sindicat.
- Representants dels Secretariats Nacionals de cada sector nomenats a l’efecte, en una proporció que no superarà el 20% dels membres del Consell Nacional, i que, com a mínim, serà una persona de cada sector i intercomarcal, en un número total no inferior a nou (es tracta d’assegurar una representació política mínima).

Cada Unió Intercomarcal, coordinant les Unions Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment d'elecció de les seues persones representants en el Consell Nacional i hauran d'assegurar, en tot cas, la continuitat d'aquesta representació, si més no, durant un curs acadèmic, al final del qual es podrà prorrogar o procedir a una nova elecció. En tot moment es mantindrà la revocabilitat de tots els membres, conforme als Estatuts.

4. La participació en l’organització

La participació en el Sindicat és la clau del seu funcionament intern i extern. Per això s’entén com un dret i un deure de l’afiliació. Les treballadores i treballadors de l'ensenyament tenen en el sindicat el seu referent per a l'acció sindical i la transformació social. Aquesta participació es desenvolupa de diferents maneres i aborda tots els aspectes del funcionament del sindicat.

Les seus comarcals i intercomarcals.

Les seus comarcals i intercomarcales són llocs de trobada i d'intercanvi d'opinions, no són només uns punts d’informació. La seu comarcal pot exercir un paper important en la vida politicosocial en el seu territori mitjançant les relacions amb altres agents socials, amb els moviments socials, amb les organitzacions polítiques. L'obertura a la societat ha de dur a una presència freqüent en els mitjans de comunicació, tant amb la informació com amb l’opinió. Les afiliades i afiliats d'una comarca han de poder sentir la seu com a pròpia, com un punt de reunió de la vida sindical en la comarca. La seua activitat requereix un pla de treball i un suport per part de la Unión Intercomarcal corresponent per a dotar-la dels mitjans precisos per a un bon funcionament. La programació de les diverses accions no són responsabilitat única i exclusiva dels permanents sindicals, també els nuclis sindicals han de col·laborar activament en la seua planificació, desenvolupament i avaluació.

El Secretariat Nacional s’ha de proposar que les diferents seus acomoden la seua acció a la realitat social, econòmica i política de cada territori, establint-ne la deguda coordinació entre sí. Hom procurarà que les seus exhibisquen, si escau, la imatge corporativa que identifiquen l’STEPV i la resta de sindicats de la Federació.

Agents de representació en institucions, organismes i entitats.

El Sindicat té en l'afiliació el seu major potencial d'acció i intervenció per a la transformació educativa, social i política. És a través de les afiliades i afiliats com s'arriba fins el més allunyat dels centres i el més complex dels serveis educatius. Tant des de l'àrea d'Organització com l'Àrea de Formació i Investigació s'establirà anualment un pla d'acció per a la coordinació, formació i atenció de totes aquelles persones que dediquen el seu temps a tasques de representació del sindicat. Des del Secretariat Nacional s'impulsarà l'elaboració de materials per a la formació interna de les persones que assumeixen les diferents responsabilitats en el sindicat: delegats de centre, comitès d'empresa, representants en Consells Escolars Municipals, en les Juntes de Personal, en els Comitès de Salut i Seguretat Laboral ... També s'establirà una estratègia de consulta i informació ràpides amb aquests representants en aquells temes que siguen de la seua competència. Hom procurarà que els instruments de comunicació del sindicat (revistes, pàgines web...) tinguen un espai per a informar, opinar i organitzar debats sobre els òrgans de representació en els quals es desenvolupa la seua acció sindical.

Igualment, el Secretariat Nacional impulsarà la creació i hi donarà el suport necessari als grups de treball i seminaris que es creen al si del sindicat per tal de dinamitzar l’acció sindical i la intervenció sociopolítica.

Els permanents sindicals

La creixent complexitat que du aparellat el creixement de sindicat ha de ser assumit per l'organització aportant solucions en cada cas. La persones amb una jornada laboral permanentment o parcial dedicada al sindicat —els permanents sindicals— precisen una atenció formativa a càrrec del sindicat i un temps de coneixement i aprenentatge de manera que el període més adient perquè es donen aquestes circumstàncies s’aproxima més a l’equivalent a un perìode congressual que a una anualitat prorrogable, sense perjudici de les decisions personals o de les resolucions dels òrgans sindicals.

Els i les permanents sindicals rebran durant el primer mes de la seua acció sindical una formació específica. Se'ls informarà dels aspectes generals del funcionament del sindicat i especialment de les funcions i tasques per a les quals s'ha requerit la seua participació. Les condicions de la seua dedicació al sindicat i de la seua participació en els àmbits corresponents s'establiran pels òrgans competents en cada cas, d’acord amb les funcions a realitzar, i requeriran l’expressa acceptació de la persona interessada.

Els permanents sindicals mantindran una coordinació efectiva mitjançant els òrgans sindicals, tant si les seues funcions es desenvolupen en les seus comarcals, intercomarcales, sectorials o en les àrees de treball del Secretariat Nacional. Amb caràcter anual, l'Àrea de Formació i Investigació establirà unes activitats de formació específica per als permanents sobre aquells aspectes relacionats amb la seua activitat en el sindicat. Igualment, es possibilitarà la seua assistència a altres accions formatives que contribuesquen a la seua formació permanent.

5. L’STEPV-Iv i la Confederació d’STEs

La Confederació de STEs celebra a la fi de juny el seu VIII congrés en unes condicions noves, diferents a les que es van afrontar en altres congressos. Al llarg dels anys es poden diferenciar, com a mínim, tres fases diferents.

1ª. En 1976 partíem d'un model amb sindicats sobirans, però fortament centralitzat en l'àmbit de l'acció sindical. Tota la negociació passava pel MEC.

2ª. Posteriorment, la meitat de les comunitats autònomes van estrenar transferències i es va instal·lar un model confederal mixt (descentralitzat-centralitzat), al mateix temps que en la pràctica es configurava una confederació de dues velocitats. Aquest període va transcórrer en la seua major part amb dues confederacions separades (i amb això, amb dos ritmes i una preocupació per la supervivència que relegava altres preocupacions a un segon pla). Els primers anys de la reunificació van coincidir amb la fase de desenvolupament de la LOGSE (accés, sexennis, jubilació…) que ens van retornar, momentàniament, a una acció sindical necessàriament unificada.

3ª. Una tercera fase es va inaugurar amb el desmembrament de l’anomenat "territori MEC" i, amb això, una preocupació dels sindicats d’aquests territoris per trobar el seu "lloc" en aquesta nova situació. La Confederació passa a un segon pla perquè les necessitats són altres —més locals— i els sindicats hi necessitaven adequar-se, tant en l'articulació de l'acció sindical pròpia com pel que fa a estructures organitzatives inexistents fins aquest moment. Els sindicats van haver de modificar els seus propis òrgans amb un desplaçament de les decisions des de la Confederació cap a cadascun dels territoris. Aquests sindicats (la meitat de la confederació) van prioritzar la configuració dels seus propis aparells sindicals sobre altres compromissos (les disponibilitats sempre són limitades) mentre que l'altra meitat (entre els quals es trobava l’STEPV) no tenia aquesta pressa perquè havia recorregut molt de camí en aquest sentit. Si afegim el pes polític dels sindicats que ja estàvem instal·lats en el món de les tranferencias (País Valencià, Andalusia, Canàries,..) s’entendrà millor les desigualtats i l'origen i solució dels conflictes. Tal vegada no vam ser capaços d'adonar-nos en el seu moment d'aquesta doble velocitat i, per tant, no adequarem els ritmes.

Com afrontem l'actual congrés d’STEs

Les tranferèncias s'han produït gairebé en la seua totalitat i ha transcorregut un temps suficient perquè tots els sindicats hagen desenvolupat estratègies i estructures adequades per a afrontar-les. El resultat de les últimes eleccions (malgrat la diferent realitat territorial) així ho demostra, i introdueix un nou factor on els èxits o la crisi tenen altres raons i, possiblement, un camí a recórrer en sentit invers al recorregut fins ara.

La LOCE (i no sols aquesta llei) ha retornat a la realitat la necessitat d'una acció sindical i, per tant, d'una resposta, que torna a passar per la Confederació. I no només com un marc de treball ideològic que compartim, sinó com una necessitat òbvia de recuperar la Confederació per fer-la visible a ulls dels treballadors i treballadores en general. Però també en clau interna cal que la Confederació aparega a ulls de l'afiliació dels STEs davant els quals ha perdut visibilitat per les raons ja esmentades. Iniciatives com El Clarión o el llibre dels 25 anys cal entendre-les en aquest context, no com la visualització dels sindicats territorials a ulls de l'afiliació dels altres sindicats, sinó com la contemplació d'un ens suprasindical —la Confederació— pel conjunt de l'afiliació.

També les eleccions sindicals han posat de manifest l'existència de deficiències en alguns sindicats que podrien haver estat pal·liades parcialment amb una confederació diferent.

En quina fase estem?

És urgent reprendre la Confederació com un marc polític d'actuació. I no només per la recentralizació de la política educativa que el PP ha accelerat, sinó també per la percepció d’allò ocorregut en alguns episodis dels últims mesos (la vaga general del 20-j, la participació en la campanya unitària contra la LOCE o en el moviment antiglobalització i contra la guerra, per exemple). En ocasions com aquestes, un mal treball pot arrossegar tots els STEs a pagar molt cars els errors. I és que, a diferència del que els passa a altres sindicats, els nostres possibles errors (petits o grans) tendeixen a magnificar-se i a fer-se insuperables, mentre que altres poden (per la seua estructura, per la seua presència en els mitjans de comunicació, per la fortalesa dels seus aparells) convertir grans errors en simples faltes que prompte s’obliden.

És urgent redefinir un nou compromís polític dels STEs en el marc confederal. Després de 25 anys i passades vàries fases, cal aclarir si estem en condicions d'estrenar-ne una de nova (la quarta) o continuem instal·lats en l'anterior; si la conformació d'estructures i d'aparells sindicals territorials prevaleix sobre qualsevol altra qüestió o és el moment de recuperar, perquè és políticament necessària, la Confederació. Si la mantenim sota mínims, prioritzant els elements de la pròpia Confederació, els sindicats, o estem d’acord que cal revitalitzar i reinventar la Confederació per raons internes — la debilitat confederal en alguns territorials que només pot ser tractada confederalment— i externes —la recentralizació dels eixos de l'acció sindical— Ha arribat el moment de definir-se.

L’STEPV té una gran responsabilitat en el manteniment de la Confederació: hem de ser conscients de les decisions a prendre. La nostra solidesa, els resultats, l’evolució interna i externa (intersindical), ens han situat com un dels més clars referents a ulls de la resta. La autoritat política del Sindicat és major i, amb això, les seues responsabilitats. Les nostres reflexions, les nostres decisions tindran més influència que mai. En altres moments claus el Sindicat ha acudit per donar l’espenta que la Confederació necessitava. Des de la Coordinadora i la creació de la UCSTE, passant per la reunificació dels STEs, o assumint l'elaboració de les propostes d'organització confederal en els últims congressos, l’STEPV ha jugat un paper central. Avui, la Confederació encara el futur en la mateixa direcció que ho fa l’STEPV en aquest congrés i, molt probablement, també la Federació i la Intersindical en els seus respectius congressos. Una altra vegada, l’STEPV ha de treballar al si de la Confederació d’STEs com sempre ha fet, amb il·lusió i amb solidaritat, molta solidaritat.


MODIFICACIONS EN ELS ESTATUTS DE L’STEPV-IV

Art. 9.- L'STEPV-Iv, com a sindicat nacional.

4.- La llengua propia de l’STEPV- Iv és el valencià, entés des de la unitat de la llengua catalana, en tant que col.lectiu identificat amb la societat de la qual procedeix i en la qual s’hi insereix. El valencià ha de vertebrar l’acció sindical, per què ha de vehicular la comunicació col.lectiva. A les zones castellano-parlants, on el castellà és també llengua pròpia, adoptarà criteris flexibles que garantesquen la possibilitat d’aqueixa comunicació. Tot açò sense perjudici del respecte als drets lingüístics individuals assumits pel Sindicat. El Sindicat establirà lligams amb sindicats de classe de territoris que tenen la llengua catalana com a pròpia a fi de refermar la vertebració de la comunitat lingüística i cultural comuna.

5.- L'STEPV-Iv té plena sobirania sindical. A partir d'ella, decideix pertànyer a la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià (Federació d’STPV-IV), a la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confederació d'STEs (STEs) i a la Intersindical Valenciana (IV). Podrà adherir-se, vincular-se o integrar-se en organitzacions sindicals del mateix o diferent àmbit territorial i/o funcional i podrà federar-se, confederar-se o adherir-se a altres sindicats, col·lectius o grups de treballadors i treballadores de la forma que s’establesca en els presents estatuts, igualment podrà formar coalicions amb d’altres organitzacions sindicals. Així mateix podrà adherir-se, vincular-se o integrar-se en organitzacions d’àmbit internacional. L’STEPV-Iv es troba vinculat a la Internacional de l’Educació mitjançant la Confederació d’STEs.

Art. 14.- Sociopolític.

5.- Buscarà la coordinació amb d’altres sindicats, associacions i tot tipus d'organitzacions polítiques i socials que lluiten per la consecució d'una societat més justa, d’uns serveis públics que compensen les desigualtats socials i d’una Escola Pública, Popular i Valenciana. Per això, també s'implicarà de forma activa en l'activitat dels MRPs i de la Federació Escola Valenciana , així com en la d'altres moviments que tinguen els mateixos objectius.

Art. 15.- Són finalitats del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana:

13.- Donar suport als MRPs i a la Federació Escola Valenciana en tant que estiguen compromesos en la consecució de l'Escola Pública, Popular i Valenciana.

Art. 20.- Les persones permanents sindicals de l'STEPV-Iv, són afiliades que treballen al servei del sindicat:

- Cal una incorporació progressiva de dones als equips de permanents sindicals a fi d’aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’estructura del Sindicat.

Art. 22.- Existiran els següents òrgans sindicals:

4.- Secretariats, en els distints nivells territorials i sectorials. Seran elegits per l'Assemblea Comarcal els Secretariats Comarcals, pel Consell Intercomarcal el Secretariat Intercomarcal, pel Ple Nacional de sector el Secretariat de Sector, i pel Congrés, o pel Consell Nacional si s’escau, el Secretariat Nacional. El Secretariat Nacional, es constituirà segons els termes establerts en l'article 27. En tots els òrgans elegits se procurarà garantir el criteri de renovació dels seus membres.

- Cal una incorporació progressiva de dones als Secretariats a fi d’aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’estructura del Sindicat

Art. 24.- La Unió Comarcal està configurada pel conjunt de persones que treballen en una comarca, incloent-hi el/la permanent o permanents sindicals responsables de la comarca, amb independència del sector. Al seu si s’estructuren els nuclis sindicals en que s’haja decidit subdividir l’afiliació, ja siguen de naturalesa sectorial o territorial. En funció d’aquestes característiques es configurarà el Secretariat Comarcal.

La Unió Intercomarcal està configurada per les persones integrades a cadascuna de les Unions Comarcals. Es dotarà d’un Secretariat Intercomarcal, en el qual estaran representades les diferents comarques, així com els diferents sectors, mitjançant la participació de les persones delegades de les Juntes de Personal, comités d’empresa i Seccions Sindicals, un o més membres del Secretariat Nacional, i dels equips de permanents sindicals, tot en la proporció que s’establesca en el Reglament de cada Unió Intercomarcal.

Art. 26.- El Consell Nacional.

1.- És el màxim òrgan de govern i administració de l'STEPV-Iv entre congressos. Per al seu funcionament es dotarà d’un reglament de règim intern.

2.- Estarà integrat per:

- Les persones representants de cada Unió Comarcal en base a una proporció de 1/100, tot i garantint que cada comarca tindrà, al menys, un representant. Les restes s’agruparan per intercomarcals i cada Secretariat Intercomarcal decidirà la seua atribució.

- Els membres del Secretariat Nacional del Sindicat.

- Representants dels Secretariats Nacionals de cada sector nomenats a l’efecte, en una proporció que no superarà el 20% dels membres del Consell Nacional, i que, com a mínim, serà una persona de cada sector i intercomarcal, en un número total no inferior a nou (es tracta d’assegurar una representació política mínima).

3.- Cada Unió Intercomarcal, coordinant les Unions Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment d'elecció de les seues persones representants en el Consell Nacional i hauran d'assegurar, en tot cas, la continuitat d'aquesta representació, si més no, durant un curs acadèmic, al final del qual es podrà prorrogar o procedir a una nova elecció.

En tot moment es mantindrà la revocabilitat de tots els membres, conforme als Estatuts.

Cal una incorporació progressiva de dones al Consell Nacional a fi d’aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’estructura del Sindicat.

Art. 27.- Secretariat Nacional.

2.- És elegit pel Congrés, o el Consell Nacional en el seu defecte, el qual determina la seua composició i nombre de membres, tot atenent a una adequada representació territorial i sectorial i que en qualsevol cas permeta abastir la complexitat de l’organizació. L’STEPV-Iv treballarà per dotar els seus òrgans sindicals de la màxima capacitat representativa del conjunt de comarques i sectors. És per això que des de les Unions Comarcals, Intercomarcals i estructures sectorials es treballarà per eixamplar la participació en els òrgans sindicals. El Consell Nacional assegurarà la concordança entre els nivells de participació dels òrgans comarcals, intercomarcals i sectorials, per una part, i el Secretariat Nacional, per una altra.

Cal una incorporació progressiva de dones al Secretariat Nacional a fi d’aconseguir una representació equilibrada de dones i homes en l’estructura del Sindicat.

5.- Al seu si, s’organitzaran les següents Àrees:

- Organització.
- Acció sindical.
- Política Educativa. (per error, no hi figura actualment).
- Gestió Administrativa i Finances.
- Formació i Investigació.- Dona.
- Joventut-Ocupació-Atur.(ha de pasar a la Federació).
- Moviments Socials. (en lloc d’Acció social).
- Extensió del Sindicat. (ha de passar a la Federació).

En l'Àrea d’Organització s’adscriurà un nombre suficient de persones per a assegurar, a més de les tasques que li són pròpies, la coordinació de la resta de les Àrees, així com de les intercomarcals. A les Àrees s’haurà d’adscriure qualsevol membre dels Secretariats dels diferents àmbits i del Consell nacional. A més de les Àrees, el Secretariat Nacional dirigirà els serveis interns i externs del Sindicat (premsa, publicacions, telemàtica, serveis jurídics…). Igualment, el Secretariat Nacional decidirà quina persona o persones són responsables de les relacions insitucionals.Dins de cada Àrea es podran constituir comissions de treball amb la finalitat de fer estudis i aportar documentació per a les propostes i actuació de l’Àrea i especialment per a afavorir la integració de les afiliades i afiliats que vulguen col•laborar en els assumptes específics de cada una de les Àrees.

6.- Són les seues funcions:

6.1.- Representar l'STEPV-Iv en els òrgans de la Confederació d'STEs, sense perjudici de poder compartir aquesta representació amb altres organitzacions de la Intersindical Valenciana.

6.3.- Dirigir i coordinar els Secretariats de cada sector.

Art. 30.- Els diversos sectors s'organitzaran per tractar la seua problemàtica específica, tenint per a açò autonomia, sense prejudici d'allò establert en aquests Estatuts o pel Congrés Nacional. El Congrés Nacional, o el Consell Nacional, en el seu defecte, podrà crear i/o suprimir els diferents sectors, si el treball sindical així ho aconsella, o si els treballadors i treballadores afiliats així ho demanen.

El seu funcionament estarà limitat al tractament de la seua problemàtica específica i participaran en la presa de decisions generals mitjançant els mecanismes establerts per la Unió Intercomarcal, el Secretariat Nacional, el Consell Nacional o el Congrés.

La coordinació dels diferents sectors ha d’adaptar-se a l’estructura territorial comarcal, intercomarcal i nacional, garantint, si més no, la connexió periòdica i planificada a nivell de Secretariat Intercomarcal, sense perjudici de les seues competències per determinar la línia d’acció sindical pròpia, sota la direcció i coordinació del Secretariat Nacional.

El funcionament de les estructures territorials i sectorials haurà d'estar coordinat pel Secretariat Nacional, tant pel que fa a criteris de funcionament, prestació de serveis i per fer-ho compatible amb les disponibilitats econòmiques del sindicat.

ESTRUCTURES ESPECIALS.

Art. 32.- Les treballadores i treballadors (de l'ensenyament i d’altres sectors) en situació d'atur, el personal interí, jubilat..., en funció de la seua extensió i de la particularitat de la seua problemàtica, podran organitzar-se dintre l'STEPV-Iv, segons els criteris establerts pel Consell Nacional, amb autonomia per a reunir-se com a tals, a tots els nivells, amb l'objectiu d'aconseguir una major eficacia en les seues reivindicacions. La seua activitat estarà coordinada pel Secretariat Nacional o pel Secretariat Intercomarcal, segons l’àmbit de la seua actuació

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

1. Fins que l’STEPV-Iv no s’adherisca formalment a la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià (Federació d’STPV-IV), continuarà sent membre de ple dret de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confederació d'STEs (STEs).

2. Fins que l’STEPV-Iv no s’adherisca formalment, bé directament, bé a través de la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià (Federació d’STPV-IV), a la confederació Intersindical Valenciana (IV), continuarà sent membre de ple dret de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confederació d'STEs (STEs), bé directament o bé a través Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià (Federació d’STPV-IV).

3. Malgrat el que disposen el dos apartats anteriors, l’STEPV-Iv també continuarà sent membre de ple dret de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confederació d'STEs (STEs), mentre la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià (Federació d’STPV-IV), o bé la confederació Intersindical Valenciana (IV) no en siguen membres.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

L’STEPV-Iv farà efectiva la seua pertinència a la Intersindical Valenciana en el primer Congrés convocat a l’efecte de constituir-se com a organització confederal

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA

Es cedeix la gestió dels recursos econòmics a la Federació d’STEPV-Iv fins el proper Congrés del Sindicat.


  

Ponencia de organización y estatutos

Introducción

1. Un nuevo sindicalismo se consolida.

2. Una organización basada en las personas.

- El reparto interno de responsabilidades.
- Por una distribución equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres.

3. Una estructura horizontal para la toma de decisiones.

- Los núcleos sindicales de centro: la red básica para la acción sindical.
- Las Uniones comarcales: la base territorial, base social.
- Las Uniones intercomarcales: una adecuación a una realidad más compleja.
- El Consell Nacional: una adecuación a los als Estatutos.

4. La participación en la organización.

- Las sedes comarcales e intercomarcales.
- Agentes de representación en instituciones, organismos y entidades.
- Los permanentes sindicales.

5. El STEPV-Iv y la Confederación de STEs

Cómo afrontamos el Congreso de la Confederación de STEs.
¿En qué fase estem?

6. Modificaciones de los estatutos del STEPV-Iv


Introducción

El balance de las propuestas de trabajo del VI, VII y del VIII congresos, tanto desde el punto de vista políticosindical como organizativo, es altamente positivo. Estos congresos ordenaron el contenido y el procedimiento para llegar a constituir la Intersindical Valenciana, un hito que tuvo como estación anterior la constitución, a su vez, de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano a partir de los sectores en qué se organizó el STEPV-Iv en el VII Congreso.

Todo se ha cumplido según lo previsto, cuando menos, hasta ahora, con la convicción y la humildad de saber que hay por delante un largo y esforzado camino para construir una alternativa sindical global en el mundo laboral.

La Intersindical Valenciana es el proyecto más ambicioso del Sindicato y el que globaliza mejor los objetivos políticos e ideológicos de la organización. Continúa siendo, por lo tanto, la apuesta de más largo alcance para los próximos cuatro años.

Por otra parte, los resultados de los diversos procesos electorales acontecidos en estos últimos años ofrecen un balance muy positivo sobre el grado de arraigo de nuestra organización sindical, en la enseñanza y en otros ámbitos, objetivo de las modificaciones organizativas mencionadas.

Así, pues, se disponemos a adecuar el Sindicato de la enseñanza a los nuevos tiempos, desde la tranquilidad que proporciona el avance con pasos firmes y la desazón por tener que asumir mayores responsabilidades ante las trabajadoras y los trabajadores y la sociedad.

1. Un nuevo sindicalismo se consolida

Tras las elecciones sindicales de 2002/2003, la afirmación que el STEPV-Iv es el Sindicato de la enseñanza continúa teniendo plena validez, más si cabe, al haber obtenido el mayor apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza desde que hay elecciones democráticas.

Los 11.570 votos obtenidos por el Sindicato en las pasadas elecciones sindicales en la enseñanza pública representan el 40,68 % de todos los asignados a candidaturas, mientras el segundo sindicato obtuvo 6.241 votos (21,91%). Desde 1987 —año de las primeras elecciones sindicales democráticas— hasta hoy, el Sindicato es el más votado convocatoria tras convocatoria. Los resultados de 2002 no han hecho más que confirmar esta regularidad que se expresa también territorialmente: el STEPV-Iv es el sindicato más votado en todas las comarcas del Norte y del Sur del País Valenciano, y en casi todas las comarcas centrales, a excepción de El Camp de Morvedre y la Plana de Utiel-Requena, dónde es la segunda fuerza y continúa creciendo convocatoria tras convocatoria. El Sindicato es, pues, una organización muy arraigada en todas partes, en todos los sectores educativos, como lo corroboran los resultados obtenidos en mesas electorales dónde vota mayoritariamente el profesorado del Cuerpo de Maestros y dónde vota más profesorado de Secundaria (en 2002, el censo electoral presenta una distribución casi simétrica entre ambos sectores), en las grandes ciudades y en los pequeños núcleos de población, en comarcas valencianoparlantes y en las que son históricamente castellanoparlantes.

El STEPV-Iv también avanza y se mantiene como sindicato representativo en el resto de sectores de la enseñanza, incluso dónde se dan condiciones muy desfavorables. En el conjunto de las universidades, el sindicato ha obtenido representación en cuatro de las cinco universidades públicas (Universidad de Alicante, Universidad Jaume I de Castellón, Universidad de Valencia-Estudio General y Universidad Politécnica de Valencia), con la excepción de la Miguel Hernández de Elche, además de tener también, mediante candidatura unitaria con otras fuerzas sindicales, en la Cardenal Herrera-CEU, centro de Moncada, así como en la Escuela Universitaria La Florida, en Catarroja, y en todos los sectores (Juntas de Personal Docente e Investigador, Juntas de Personal de Administración y Servicios y los Comités de Empresa), por lo cual ha aumentado el número de delegados y delegadas de 18, en 1998, a 31, en 2002.

Por otra parte, el STEPV-Iv se mantiene como sindicato representativo en la enseñanza privada concertada en unas circunstancias muy adversas, cuando otros fuerzas sindicales de clase tienen muchas dificultades ante el empuje de las organizaciones que cuenten con el favor de la patronal, todo ello coincidiendo en unos momentos en que el equipo de trabajo del Sindicato tuvo que renovarse con las elecciones en marcha. Además, hay que decir que la presencia del STEPV-Iv entre los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada tiene que superar permanentemente la descalificación del sindicalismo amarillo por defender el concepto de escuela pública, la animadversión de muchos empresarios, cuando no la hostilidad de la Administración de turno, con la colaboración oportunista de las mismas fuerzas sindicales que simultáneamente comparten con el Sindicado espacios de lucha por un modelo de Escuela Pública común. Ahí están las sentencias favorables al STEPV-Iv cada vez que ha tenido que llevar a los Tribunales de Justicia su arbitraria expulsión de Mesa de Enseñanza Privada de la Consejería de Cultura y Educación. En este contexto, casi permanente, ha de intervenir la afiliación del Sindicato cada día y, especialmente, en periodo electoral.

Por todas estas consideraciones, se puede afirmar que en la enseñanza se ha consolidado una alternativa al sindicalismo tradicional, más allá de coyunturas históricas o circunstancias diversas. Esta realidad pone en cuestión, una vez más, los diferentes "sambenitos" que, con mejor o peor intención, se le cuelguen al Sindicato, siempre con la pretensión —inútil— de hacer invisible un trabajo realizado en todos y en cada uno de los temas de la agenda educativa, para todos los sectores y servicios complementarios a la docencia, y a favor de todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. El STEPV-Iv no es solamente "el sindicato de los interinos", "un sindicato de maestros", "el sindicato del valenciano" o de "la pública", porque lo es de todo esto a la vez. Pero también es el sindicato de mucho profesorado que trabaja en centros privados, del Personal de Administración y Servicios, de los funcionarios de carrera, del profesorado de Secundaria, de los SPEs, de la Educación Especial, de la Formación de Personas Adultas o de las Enseñanzas de Régimen Especial, aun cuando en este último sector hace falta intensificar la acción sindical y esmerar nuestro mensaje.

Preocuparse por todo y por todos, especialmente por los sectores más débiles o más precarizados, es la clave para entender que en el País Valenciano, a diferencia de otros lugares del Estado, las candidaturas surgidas desde sectores específicos del profesorado, con un programa limitado a sus intereses, como por ejemplo los interinos, catedráticos o determinados sectores docentes de Secundaria, no han hecho fortuna en las pasadas elecciones.

El objetivo de contribuir a la unidad sindical lanzado desde el congreso de Guardamar, en 1992, hay que considerarlo vigente, en cuanto que es un objetivo estratégico para los trabajadores y trabajadoras y por esto mismo forma parte de los Estatutos. Pero a la vez hay que reconocer que las prácticas sindicales en este sentido no han experimentado un cambio relevante en la buena dirección. Mientras el Sindicato, atendiendo las circunstancias de su nacimiento, ha sido un sindicato de enseñantes, se le ha calificado pocos menos que de organización corporativa por algunas de las organizaciones con las cuales hay que conseguir la unidad deseada. Ahora, cuando se va haciendo realidad un proyecto global para todo el mundo del trabajo mediante la Intersindical Valenciana, el pecado cometido es el de intrusismo. Cualquiera cosa excepto reconocer que las Plataformas en Defensa de la Enseñanza Pública, la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, la lucha contra la LOU y la Ley de Calidad, la huelga general cada vez que se convoca o las acciones contra la guerra, reúnen, codo a codo y día a día, todas las organizaciones progresistas del País Valenciano —y del Estado— en un esfuerzo común de oposición a las políticas conservadoras y antisociales, y que este esfuerzo tendría que situar más próxima y más asequible la unidad sindical.

Con todo, el STEPV-Iv no tiene que hacer una política de brazos cruzados ni de autocomplacencia por los resultados electorales. Porque estar por la unidad y trabajar desde el pluralismo obliga a tener una práctica en esa dirección, incluyendo las organizaciones sindicales que, aunque tengan un corpus ideológico opuesto, pueden compartir en un momento determinado una reivindicación y una lucha a favor de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza. La pluralidad ideológica del profesorado se expresa, afortunadamente y libremente, en el apoyo que da a las diferentes organizaciones sindicales. Este es un hecho que siempre merecerá, mientras sea fruto del juego limpio y democrático, el respeto del Sindicato. Teniendo en cuenta la audiencia que el sindicato tiene entre el profesorado, se puede afirmar que el STEPV-Iv es percibido con un talante unitario y dialogante, capaz de concitar la unidad de acción. En cierto modo, el sindicalismo de la enseñanza, lejos de renunciar a la unidad sindical que lo caracterizó en sus orígenes, mantiene esa condición en la medida que atribuye al STEPV-Iv la capacidad de dar pasos en esa dirección.

Y si la mirada se dirige hacia fuera, se puede ver igualmente con satisfacción la reactivación de los movimientos sociales progresistas que hoy desmienten aquella estúpida y a la vez perversa sentencia que afirmaba que "se había llegado al fins de la historia". Estos movimientos sociales se manifiestan con muchos de los rasgos que han caracterizado históricamente a los STEs: pluralismo, tolerancia, integración, heterodoxia… y voluntad de avanzar con unidad.

En fin, el STEPV-Iv no es solamente un modelo sindical alternativo "en los papeles" o recluido en un determinado ámbito, sino que ya ocupa un espacio en el mundo sindical y, por esto mismo, es cada vez más un referente político y social.

2. Una organización basada en las personas

La posición de liderazgo del STEPV en la enseñanza no se ha conseguido por disponer de un gran aparato sindical asistido por la correspondiente proyección mediática que lo hace omnipresente. Antes al contrario, el STEPV ha conseguido su consolidación pese a los grandes aparatos sindicales que disfrutan de una gran presencia mediática que les concede uno valor añadido de instrumentos casi institucionales, en muchas ocasiones acompañando al poder político y beneficiándose de sus bendiciones.

El STEPV es un sindicato de comarcas, nacido del deseo de identidad del propio país y de los propios enseñantes, el mejor referente del cual son los propios trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Ciertamente, la organización ha sabido dotarse de los recursos materiales adecuados para poder hacer su tarea, para lo cual ha invertido muchos esfuerzos —siempre propios— e incluso ha tenido que consumir no pocas horas de debate al respecto. El equilibrio por ser a la vez un sindicato reivindicativo y una fuente de servicios para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza ha merecido desde siempre la atención de la organización.

Pero la pieza clave del STEPV siempre han sido su afiliación y su militancia, sin olvidar la lealtad de sus votantes: las personas, en definitiva. Una buena relación votantes/afiliados, conseguida pacientemente mediante una buena atención personal, una considerable dosis de militancia pedagógica, una insobornable adhesión a las necesidades y preocupaciones de los compañeros y compañeras de trabajo, el respeto a la pluralidad, saber y querer trabajar junto a otros, esforzarse por vencer el sectarismo en beneficio de la unidad de acción, son rasgos que forman parte de un modelo de intervención sindical que es participativo, asambleario, autónomo y plural. Y en la medida que todo esto constituye todo un modelo sindical, se tiene que tener en cuenta en la organización del trabajo. Una organización que trabaja próxima a las personas tiene que proporcionar los instrumentos oportunos precisamente donde afirma que está su base.

El reparto interno de responsabilidades

En el punto anterior se ha hecho mención, sobre todo, del talante de la intervención hacia fuera, pero esto ha de tener también una correspondencia interna, pues no se aviene una práctica sindical arraigada a las necesidades y la participación de las personas —por contraposición a los modelos sindicales que priman las necesidades de la propia organización— con un funcionamiento interno basado en la jerarquización y la burocracia. Cuando la toma de decisiones está abierta a la intervención colectiva y en función de la acción, se impone un reparto de responsabilidades, una acción coordinada y difusa, para llegar a todas partes y desde cada lugar. La capacidad de intervenir tiene que suponer la asunción de responsabilidades. Este es el modelo que vamos consiguiendo, también en el ámbito interno.

En este punto, justo es decir que conforme se han incorporado más personas al trabajo sindical —como permanentes sindicales o como miembros de órganos sindicales— ha aumentado también la participación en la toma de decisiones. Sólo hay que ver las renovadas Juntas de Personal, el funcionamiento regular de los delegados y delegadas de Salud Laboral o los respectivos secretariados nacionales de enseñanza privada y del más reciente de las universidades por comprobar con satisfacción que hay más vinculación de la afiliación al trabajo sindical. Una matización: se participa más en ciertos ámbitos y menos en otros, como por ejemplo la comarca. Pero también es cierto que el reparto de la responsabilidad no es tan equilibrado como se podría pensar en función del modelo. En la práctica, conviven actitudes y comportamientos diferentes, en ocasiones contradictorios. Pero también hay desigualdad en la manera que se reparten responsabilidades. Reconocerlo es la primera condición por evitarlo.

Generalmente, el desequilibrio en el reparto de responsabilidades proviene de una distribución inicial no siempre equitativa que no ha sido corregida. La pretensión de llegar a un reparto equilibrado de responsabilidades se tiene que hacer, además, cuando ha aumentado en los últimos años el número de tareas y funciones y el número de permanentes sindicales. La distribución de éstos para la atención de los diversos sectores, servicios y sedes del sindicato está adquiriendo un grado de complejidad como nunca antes se había conocido.

Todos los miembros de un órgano o equipo de trabajo son responsables de evitar la acumulación de tareas en unas determinadas personas, en ocasiones por el simple hecho geográfico de su ubicación. No es un problema de quién lo padece. En este sentido, la carencia de experiencia de determinados miembros de los órganos no puede ser una coartada definitiva por quedarse al margen de un mejor reparto de tareas: el adiestramiento, la formación y, sobre todo, la voluntad política son condición necesaria para la solución; compartir solidariamente la realización de una determinada tarea obliga a todo el mundo a mirar hacia el otro, a valorar cuando se está ante una sobrecarga voluntaria o involuntariamente soportada, tanto da, y a actuar en consecuencia. Para un reparto equilibrado de tareas y funciones haría falta tener en cuenta, siquiera:

Que hay tareas que corresponden a responsabilidades comarcales, intercomarcals, sectoriales o nacionales.

Que el territorio tiene una lectura política y administrativa: no todas las sedes tienen encomendadas las mismas funciones ni soportan una misma presión externa e interna.

Que el nivel de responsabilidad de todas las personas es el mismo dentro del mismo órgano. La necesaria incorporación de personas a tareas de dirección y coordinación tiene que contemplar unas posibilidades de formación y conocimiento del ámbito de actuación. Esta circunstancia, lejos de servir para cristalizar un papel secundario de determinadas persones en relación con otras, es la condición para un pleno logro en el ejercicio de las responsabilidades.

Es más difícil gestionar la asignación de tareas desde unos criterios anclados en la uniformidad. Ya no es posible realizar funciones diferentes, muy diferentes, con un grupo de personas cada vez más grande y diverso con respecto a la trayectoria e intereses personales, y, además, querer hacerlo con una única manera de organizar el trabajo. Hace falta tender a la flexibilización de los criterios organizativos, pero conservar en la medida que sea posible la equivalencia en el valor de todos los trabajos realizados. En consecuencia, hay que reforzar el control democrático de todas las tareas y de las condiciones en qué se realizan por evitar agravios, discriminaciones y zonas "oscuras". En una cultura organizativa horizontal como es la nuestra, y en una crisis de crecimiento casi constante, reforzar el control democrático es indispensable en una dirección nacida de las propias personas que hacen la tarea. Las funciones de organización se tienen que reforzar de forma notable. Una pirámide sólo necesita un vértice. Nosotros necesitamos coordinación interna y entre sí de unos órganos sindicales que queremos colegiados. En esta línea, se proponen algunas reflexiones con una dimensión práctica:

La participación se expresa de forma conveniada y ordenada: hay un momento para el debate, un momento para tomar las decisiones y un momento para evaluarlas. Mientras tanto, se debe dar crédito a quién ha sido encargado de realizar una tarea, se tiene que colaborar en que esto sea posible y se tiene que cumplir con los compromisos adquiridos. La posibilidad de revocación de una persona que hace una tarea en nombre de otros es una garantía democrática reconocida en los estatutos. A partir de aquí, se tiene que contribuir decididamente a la efectiva realización de la tarea encomendada.

Se tiene que hacer un esfuerzo para hacer visibles todas las funciones y todas las acciones que se realizan en el Sindicato, como condición indispensable por asignarlas de forma equilibrada. No todas las acciones ni todas las funciones precisan el mismo tiempo para realizarlas ni los mismos conocimientos, pero todas configuran al final la dedicación efectiva de las personas. Hace falta intercambiar la noción de "mochila"(función secundaria o subalterna que se suma a otra u otras que se consideran relevantes) por la simple noción de tarea reconocida.

Hay que reconocer el papel de los responsables de coordinar actividades colectivas homogéneas. La organización global puede ser más eficaz e igualmente democrática en la medida que pongo en relación a estas personas, sin tener que recorrer constantemente a reunir la totalidad del colectivo. La representación es necesaria cuando la asamblea permanente es una imposibilidad o impide, de hecho, la acción, también en el ámbito interno, también con respecto a los/las permanentes sindicales.

La aparición en los últimos años de un tipo de actividad, digamos "profesional" o "técnica", muy ligada al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, aporta nuevos perfiles de personas potencialmente menos interesadas a ejercer una militancia "clásica" y más a cumplir con eficacia una determinada función al servicio del sindicato, con total lealtad, pero con una concepción limitada, más "laboral", de la tarea. El caso más claro de este nuevo perfil de dedicación al sindicato son las personas contratadas: abogados, auxiliares o expertos en informática, con una dedicación permanente u ocasional, pero no es el único: la atención de la centralita telefónica de la sede central, el mantenimiento permanente de la red informática o las publicaciones, están actualmente a cargo de permanentes sindicales. Incluso el asesoramiento contable es hoy una función realizada desde la militancia, cuando hasta hace bien poco era un servicio contratado.

Hay que discernir, por lo tanto, entre funciones diferentes en la actividad del Sindicato. Los diversos perfiles de dedicación tienen que ser compatibles. Esto no quita que cualquier permanente tenga que estar vinculado a la organización a través de los órganos sindicales, como prevén los estatutos. La lealtad también se expresa compartiendo las decisiones colectivamente. El vínculo con la organización también tiene que ser político.

Finalmente, hay que prestar atención a un colectivo potencialmente ilimitado en lo que respecta a las posibilidades de intervención: los afiliados y las afiliadas. A continuación se destaca el papel de los núcleos sindicales de centro, pero hoy hay afiliados y afiliadas atendiendo sedes, representando al Sindicato en foros sociales o en los Consejos Escolares Municipales (CEM) o militando en movimientos sociales con los que el Sindicato quiere tener una vinculación. Todas y todos ellos conforman una red sindical, pero falta una acción consciente de atención e integración de estas personas. Esta es la cuestión que hay que resolver. Existe un Área de Política Educativa, otra de Movimentos Sociales, pero no un vínculo con la afiliación que desarrolle tareas en estos ámbitos. Se debe integrar a la afiliación para que participe en unos planes de trabajo y en un funcionamiento interno que no suponga más trabajo para la afiliación, sino más atención y más apoyo por parte del Sindicato. Una posibilidad más: las afiliadas y los afiliados jubilados. Son una fuente de experiencia que, vinculada, por ejemplo, a tareas de formación, de asesoramiento o de representación del Sindicato en determinados foros sociales seria muy valiosa. No olvidemos, para que no se olvide, que han vivido la historia más reciente de las formas de enseñar y la historia de un sindicalismo alternativo.

Por una distribución equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres

Consideramos que, pasado el proceso congresual último, y afrontando una nueva etapa, debemos plantearnos en qué aspectos es necesario tomar medidas de adecuación a nuevas exigencias, tanto sindicales como sociopolíticas. En el campo de la distribución equitativa de las responsabilidades entre hombres y mujeres, es necesario plantearse cómo alcanzar los retos de igualdad que se esperan de un sindicato como el nuestro.

En nuestra organización, como en la mayoría de las organizaciones mixtas, la presencia de mujeres ha sido más amplia en las bases que en los órganos de gestión y representación, es decir aquellos que tienen que ver con el poder y la jerarquización. Esta realidad, que es histórica, no cambiará si no tomamos decisiones que modifiquen las relaciones, las condiciones en las que se toman las decisiones, y la "vida cotidiana" de la organización.

La ausencia de mujeres en los órganos de representación y decisión de nuestro sindicato implica una perdida de riqueza y aportaciones en otras formas y maneras de hacer, de relación....además de no contar con la participación de la base mayoritaria de su afiliación. Las mujeres y los hombres de nuestra organización debemos asumir que la escasa presencia y participación de mujeres en la gestión del sindicato y en los órganos de decisión es un "problema", una deficiencia que debemos autocriticarnos para estar en disposición de proponer acciones positivas que nos ayuden a corregir esta situación. Puede parecer que todas y todos aceptemos como "normal" que las mujeres no estén en la vida sindical.

Nos parece importante empezar por reflexionar sobre las causas de la escasa participación de las mujeres en la política en general y en nuestro sindicato en particular. Estas causas son tanto externas como internas. En cuanto a las externas podemos citar: el diferente reparto en las tareas del hogar, en el cuidado y educación de hijas e hijos así como en la atención a los mayores. También la socialización diferenciada que hace que las mujeres valoremos más nuestra vida afectiva y personal que la promoción laboral y mucho menos la proyección social. En cuanto a las causas internas podemos decir que resultan la mayoría de veces invisibles, por ello difíciles de concretar. Todas y todos aprendemos de los modelos existentes, imitamos a las personas de las que hemos aprendido, las que han sido nuestro punto de referencia. En este sentido podemos decir que los modelos existentes son masculinos. Las mujeres han aparecido y sobretodo desaparecido del panorama sindical con facilidad. No es fácil para una mujer crearse un espacio en la vida pública, en la vida sindical. Nuestro sindicato no escapa de esta realidad. Es posible que la interrelación mujeres-poder-organizaciones no resulte satisfactoria. Es necesario negociar entre todos y todas un código de práctica sindical que garantice una igualdad de oportunidades en nuestra organización. Nos referimos a la estructura de las reuniones, a los horarios, a las intervenciones, a las formas de relación....

Objetivos:

- Potenciar la participación de las mujeres en las tareas de gestión del sindicato: en las nuevas liberaciones sindicales, como delegadas en las Juntas de personal, como representantes en el Consell Nacional, en los Consejos Escolares Municipales, delegadas de centro i/o pueblo, zona escolar, etc...

- Conseguir la representación igualitaria de mujeres y hombres en el máximo órgano de representación del sindicato, El Secretariat Nacional.

- Adecuar las actividades, gestión y nivel de participación del sindicato para que posibiliten esta incorporación, pues las mujeres no se pueden incorporar a una organización en la que las relaciones establecidas entre personas no cuentan con las realidades de todas las personas.

Para conseguir estos objetivos es necesario emprender acciones positivas en determinados ámbitos:

Cambios en los Estatutos

Añadir en:

Art. 20 (Permanentes sindicals), al final del primer apartado,
Art. 22 (Órganos Sindicales) al final del apartado 4,
Art. 26 (Representantes en el Consell Nacional) apartado 3,
Art. 27 (Secretariat Nacional) apartado 2.....

un texto contextualizado a cada uno de los artículos y apartados que suponga un avance en la consecución de los objetivos anteriormente propuestos, a saber: Incorporación progresiva y representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura de nuestro sindicato.

La formación

En este apartado queremos destacar aspectos comunes, para mujeres y hombres, y una formación específica para mujeres.

a) Formación común:

- Realizar conferencias, talleres de trabajo y seminarios con la finalidad de proporcionar formación de dirigentes o información sindical.
- Practicar técnicas de negociación y reafirmación.
- Cursos relacionados con la igualdad de oportunidades, con el conocimiento y entendimiento de los aspectos y los hechos relacionados con la discriminación.
- Programas orientados hacia el cambio de actitudes a través de la educación.

b) Formación específica:

- Formación específica para mujeres en la participación activa en el sindicato.
- Cursos que proporcionen técnicas de aumento de la confianza, seguridad y autoestima.
- Formación feminista.

Las reuniones

Teniendo en cuenta que estas son el lugar donde se concreta la participación, tanto a la hora de las asambleas de consulta, secretariados comarcales o intercomarcales, de sector, etc. y donde se toman las decisiones, es necesaria una formación, para hombres y mujeres, que permita aumentar la participación, y ayude en la realización de estas, quitando el "miedo escénico" a las mujeres, que les cuesta enfrentarse a una situación en la que se puede llegar a no saber cómo avanzar, y ayudando en el autocontrol del tiempo y el espacio a los compañeros varones.

Esta formación debería ir en la línea de cómo preparar una reunión, con todos los aspectos anotados posteriormente: Puntualidad en la hora de inicio y finalización de las reuniones, más un guión que se le facilita a todos y todas antes de empezar donde figuren los temas a tratar (información, consultas, decisiones, etc. y quien es la persona responsable de cada uno de ellos). Durante los debates, una persona debe hacer de secretario/a y debe anotar las ideas expuestas con sus argumentaciones, de forma breve, pero que permita avisar cuando alguien repite la misma idea i el mismo argumento. Esta persona es la que puede centrar los temas y aspectos concretos a tratar.Al final de cada reunión debe haber un resumen con los acuerdos, y también anotar aquello en lo que había desacuerdo para estudiarlo en otro momento, para que todas las voces e ideas queden reflejadas y tengan posibilidades de volverse a retomar. Hay que modificar aspectos como: la puntualidad en la hora de inicio y finalización de las reuniones. No a las reuniones "maratonianas" y fuera de horario: si no se acaba, se continua al día siguiente; centrarse en los temas y aspectos concretos a tratar; moderar las intervenciones, prepararlas con anterioridad, no repetirnos para facilitar la intervención de más personas y así enriquecer la discusión..

La participación

La base de nuestro sindicato es la participación, las decisiones colectivas. En la coyuntura actual padecemos una falta de confianza en lo colectivo, en las decisiones compartidas... Una persona puede hacer poco individualmente, necesita de un grupo de soporte, saber que cuenta con sus compañeros y sus compañeras. Por ello, cabe reflexionar sobre aspectos que, si bien tienen un interés general, también contribuirán a la participación de más mujeres, como por ejemplo, contestarnos a la siguiente pregunta: Participar ¿para qué? Tenemos que concretar y materializar la participación. Por ejemplo, ¿como definimos el trabajo que han de realizar las personas elegidas como delegados o delegadas en la junta de personal y no son permanentes sindicales?. ¿como definimos el trabajo que han de realizar las personas que están en cargos de responsabilidad? deben contar con el grupo de soporte? ¿Qué significa en la práctica ser representantes de las trabajadoras y trabajadores?. ¿Asistir a las reuniones, a los plenos...? ¿Actuar representando a la organización, pero siempre con el soporte del grupo de trabajo en el que está? Hay que pasar la información del centro y al centro de trabajo: es conveniente que retomemos la idea de delegado o delegada de centro, o de núcleo sindical, como se trata más adelante.

Proporcionar servicios de guardería

Hay que ofrecer siempre que sea posible un sercicio de guarderia para que las mujeres y los hombres puedan asistir a las reuniones, y realizar otras tareas dentro de la organización.También se puede contar con los servicios de cooperativas (posiblemente de mujeres en su mayor parte) que permiten la atención a las personas dependientes de las que nos tengamos que ocupar.

La acción sindical

Hace falta iniciar una recogida de propuestas que supongan una adecuación de los entornos familiares para el reparto equilibrado de tareas entre el ámbito privado y el público, exigiendo servicios gratuitos de atención a las personas dependientes, horarios de trabajo más cortos y flexibles para quien los solicite, etc. Este proceso debería hacerse para presentar el resultado tanto en el ámbito local y autonómico como en el estatal, después de las próximas elecciones.

3. Una estructura horizontal para la toma de decisiones

Los núcleos sindicales de centro: la red básica para la acción sindical

La afiliación del STEPV es reparte prácticamente en cada centro de trabajo, cuando menos en la casi totalidad de los pueblas y ciudades. Así pues, la posibilidad que las propuestas del sindicato puedan llegar a todas partes mediante la afiliación es real, pero necesita de unas condiciones que lo hagan posible y de la manera más adecuada. Condición previa es tener localizada a la afiliación, lo que supone tener un banco de datos actualizado. A continuación, hay que establecer la correspondiente relación, básicamente a través de los permanentes sindicales, los cuales tienen que procurarle una atención preferente en sus visitas periódicas a los centros de trabajo. Finalmente, hace falta pactar, persona a persona, el nivel de intervención que puede hacer en aras del Sindicato.

Hoy, la página web del Sindicato proporciona prácticamente al conjunto de la afiliación toda la información sindical actualizada. Obtenerla desde la red y pasarla a los compañeros de trabajo es una operación relativamente sencilla. Pero siempre tendrá un sentido generalista que quizás no satisfará las necesidades concretas de un colectivo o personas determinadas. Ajustar las cosas en este punto necesita de un contacto directo entre la organización y la persona o personas que sean el núcleo sindical en cada caso. Igualmente, conocer el estado de opinión en los centros de trabajo sobre una u otra cuestión, precisa de este contacto. Los núcleos sindicales son un recurso inestimable en circunstancias extraordinarias: en momentos álgidos de la acción sindical, especialmente cuando tiene lugar una movilización importante, en ocasión de una fuerte controversia sindical y, no hace falta insistir, en un proceso electoral.

En la enseñanza privada, decir núcleos sindicales es prácticamente lo mismo que decir delegado o delegada, cuando menos, miembro de candidatura. De hecho, la afiliación de este sector tiene, casi en su totalidad, ese carácter, lo que explica su condición de resistentes en un medio ciertamente hostil para la militancia de l’STEPV.

De los núcleos a los representantes del Sindicato en los Consejos Escolares Municipales, los interventores e interventoras de las meses electorales o los miembros de los secretariados comarcales o de sector sólo hay un paso. En suma, los núcleos sindicales configuran una red sindical de posibilidades muy variadas que hay que encuadrar en la organización.

Las uniones comarcales: la base territorial, base social

Como el propio País Valenciano, el STEPV-Iv es, desde su origen, un sindicato de comarcas. La comarca figura, directa o indirectamente, en órganos y estructuras sindicales. Es más que una sensibilidad: la comarca determina en buena medida las candidaturas en la enseñanza pública y, por lo tanto, la composición de las Juntas de Personal, esto con respecto a la vertiente más externa; motiva la existencia de las sedes, interviene en la elección de los permanentes sindicales, determina la composición del Consell Nacional y del Congreso Nacional, dónde tiene voz y voto, todo en clave interna.

Históricamente, la comarca ha aportado con frecuencia el conflicto, pero también la solución, es decir, ha provocado el debate. La comarca hace del sindicato una organización viva y conectada a una realidad muy diversa, tan diversa como el propio país. Asegura que hay organización más allá de su dirección. Es, en este sentido, una garantía democrática, pero también de pervivencia del modelo organizativo descentralizado y participativo que representa el STEPV-Iv.

Y aun así, en las uniones comarcales ha bajado la frecuencia y la intensidad del debate de los asuntos con más proyección pública en beneficio de los temas internos, inherentes al funcionamiento estatutario de la organización.

Quizás la creciente complejidad del sindicato, materializada en la existencia de más sectores (pública, privada, universidad, pero también el gran empuje de la enseñanza secundaria de la mano de la LOGSE) y ámbitos de trabajo (salud laboral, inmigración/diversidad, reformas educativas…), han estimulado el trabajo fuera del ámbito comarcal, a falta de la perspectiva de una problemática común, territorial, que poder abordar desde la unión comarcal. Lo cierto es que hay que tomar la iniciativa para estimular el reencuentro de la afiliación de la comarca, lo cual pasa también por hacer de la comarca un foco de iniciativas con proyección social. Los secretariados comarcales son los órganos concernidos para trabajar en este sentido, con el apoyo de las Uniones Intercomarcals y del Secretariado Nacional. Por ejemplo, es posible y deseable la descentralización de determinadas actividades programadas por las áreas de Formación e Investigación y de Política Educativa, como es habitual en acción sindical.

Finalmente, una idea largamente acariciada es que las sedes del sindicato puedan ser foco desde dónde la afiliación pueda proyectar actividades transversales en más de una comarca. Por ejemplo, la fuerte presencia del sindicato a las llamadas "comarcas centrales" podría motivar la elaboración de iniciativas que caminen hacia la vertebración de este nuevo espacio territorial y el diseño de la política educativa y de la formación podría servir para empezar a trabajar en este sentido.

El STEPV-Iv es un sindicato construido desde las comarcas, pero no devuelve a las comarcas la posibilidad de dinamizarlas, más allá del tratamiento de los asuntos generales de la acción sindical. Es el momento de articular una programación comarcal y supracomarcal de actividades conducida por la propia gente de las comarcas, con el apoyo del conjunto del Sindicato.

Las Uniones Intercomarcales: una adecuación a una realidad compleja

Desde las Uniones Intercomarcals ("configuradas por las personas integradas a cada una de las Uniones Comarcales". Arte. 24 de los Estatutos) se ejercen funciones político-administrativas propias de su territorio, para lo cual cuentan también con autonomía presupuestaria. Son órganos intermedios de representación del Sindicato ante varias instancias políticas, académicas y sociales ubicades en las principales ciudades del País o sencillamente organizadas en entidades provinciales. Desde cada Unión Intercomarcal se contribuye también a la configuración de los órganos de representación del conjunto del Sindicato, bien como parte del todo —El Consell Nacional y el Congreso Nacional—, bien con una presencia que determina un obligado equilibrio, en el caso del Secretariado Nacional del Sindicato. Desde la constitución de la Federación de STPV-Iv, estas estructuras Intercomarcals reúnen también en la práctica los sindicatos de la Salud (STSPV-Iv) y de la Administración Pública (STAPV-Iv), tanto desde un punto de vista físico (en las sedes) como políticoadministrativo (en los Secretariados Intercomarcals) —con la provisionalidad que se quiera entender, i a expenses de una futura regulación federal— comoquiera que hoy son todavía un ámbito territorial desde el cual se articula en buena medida la acción sindical.

Desde la constitución de l’STEPV, las Uniones Intercomarcals existen como tales en los tres ámbitos territoriales correspondientes a las provincias, dado que la enseñanza pública no universitaria se encuentra organizada en los territorios correspondientes a las Direcciones Territoriales de la Consejería, antes Provinciales del MEC, que determinan unas elecciones a Juntas de Personal igualmente provinciales y una actuación sindical ante responsables administrativos propios.

No es el caso del sector universitario ni tampoco el de la enseñanza privada. En el primero de los casos, las cinco universidades públicas, todavía en el seno de las diversas Uniones Intercomarcales, no pueden ser adscritas a ninguna Unión Comarcal concreta, disfrutan de una autonomía administrativa que determina la existencia de órganos propios de negociación y de gestión administrativa, fondos económicos y liberados propios. Por otra parte, corresponde más bien al Secretariado Nacional y a las Secciones Sindicales del sector la concreción, bajo la dirección del Secretariado Nacional del Sindicato, la línea de actuación en la acción sindical del momento, asunto que recae históricamente en los Secretariados Intercomarcales con respecto a la enseñanza pública no universitaria, en el ámbito de cada Dirección Territorial. Con respecto a la enseñanza privada, son los ámbitos de los convenios colectivos y el ámbito institucional representado por la Administración cuando hay aportación de fondos públicos al sostenimiento de los centros privados, los determinantes para la acción sindical, y no las provincias u otras entidades territoriales (las comisiones provinciales de conciertos no son más que una anécdota en esta atribución de espacios d’intervención).

Por otra parte, nuestros estatutos reconocen la existencia de los Consells de las Uniones Intercomarcals (de estructura y funciones parecidas a las del Consell Nacional) y de los Secretariados Intercomarcales, pero en la práctica no acaba de verse la diferencia entre unos y otros. Es por eso por lo que hace falta aclarar y homologar la composición y funciones de los Secretariados Intercomarcales.

Por lo tanto, los Secretariados Intercomarcales tienen que ser órganos de triple misión. De una parte, son órganos de representación intermedia del Sindicato en el orden político, social y administrativo en el ámbito provincial. Por otra, son órganos de gestión y administración del Sindicato en el ámbito intercomarcal para todos los sectores. En tercero lugar, más concreto y delimitado, aplican la línea sindical del sector de la enseñanza pública no universitaria en el ámbito administrativo y de representación sindical de las propias Juntas de Personal, pero tienen que dejar las decisiones del orden correspondiente a la acción sindical a la dirección de los correspondientes Secretariados de sector.

Con respecto a esta última misión, y con el fin de conseguir una mayor homogeneización de los asuntos a tratar por los Secretariados Intercomarcals, según lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos ("La coordinación de los diferentes sectores ha de adaptarse a la estructura territorial comarcal, intercomarcal y nacional, garantizando, cuando menos, la conexión periódica y planificada a nivel de Secretariado Intercomarcal"), se podrá constituir, en el ámbito de cada Unión Intercomarcal, un Secretariado de enseñanza pública la composición del cual debe formalizarse a partir de los miembros de la Junta de Personal correspondiente, dado el ámbito territorial, el carácter democrático de la confección de las candidaturas y el aval que otorgan las propias elecciones sindicales. En este caso, los Secretariados Intercomarcales, en relación a la acción sindical, deberán coordinar la aplicación, en su caso, de lo aprobado por los órganos de los respectivos sectores en su ámbito territorial.

Igualmente, por delegación del Consell Nacional o del Secretariado Nacional, y de acuerdo con los criterios establecidos, los Secretariados Intercomarcals podrán intervenir en la elección de las delegaciones del STEPV-Iv en los órganos de la Confederación de STEs.

El ejercicio de todas estas funciones precisa que los Secretariados Intercomarcales tengan una composición determinada: "estarán representadas las comarcas, los diferentes sectores, mediante la participación de las personas delegadas de las Juntas de Personal, Comités de Empresa y Secciones Sindicales, y los permanentes sindicales, todo en la proporción que se establezca en el Reglamento de cada Unión", según lo establecido en el art. 24 de los Estatutos. Con el ejercicio de la autonomía expresamente reconocida, la complejidad actual de la organización tiene que hacer de los Secretariados Intercomarcals unos órganos estructurados y con unas competencias y responsabilidades perfectamente delimitadas mediante un reglamento interno de su funcionamiento. El derecho y el deber a la participación tiene que comportar también la asunción de la responsabilidad de las decisiones tomadas.

El Consell Nacional: una adecuación de la práctica a los Estatutos

La trama de estructuras que asegura el predominio de la horizontalidad en la toma de decisiones —la asamblea, núcleo de decisiones internas y externas, los plenarios comarcales e intercomarcales, los secretariados intercomarcals o de sector, definidos en términos siempre amplios, el propio Secretariado Nacional del Sindicato donde se reúnen criterios territoriales, sectoriales, de género, con sensibilidades políticas diferentes— debe culminar, con carácter ordinario, fuera de congresos, en un Consell Nacional igualmente participativo dónde reunir de bello nuevo todas las estructuras en qué se vertebra el Sindicato. Lo cierto es que los estatutos del STEPV dicen una cosa sobre el Consell Nacional, pero habitualmente se hace la contraria. Se trata de l’artículo 26:

Punto 3: "Cada Unión Intercomarcal, coordinando las Uniones Comarcales que la integran, arbitrará el procedimiento de elección de sus personas representantes en el Consell Nacional, y habrán de asegurar, en todo caso, la continuidad de esta representación". Punto 6: "Se reunirá extraordinariamente, convocado por el Secretariado Nacional, por decisión propia o a instancia de un tercio de los miembros del Consell Nacional…". Punto 7.4: "Cubrir, con alguno de sus miembros, las bajas del Secretariado Nacional". Punto 8: "Las personas miembros del Consell Nacional podrán ser revocadas de sus cargos por decisión de la base afiliada por la cual fueron elegidos o a iniciativa propia. En todo caso, se explicarán las razones de la renovación".

Hay que proceder, por lo tanto, a una adecuación práctica del funcionamiento del CN. Lo que asegura que los miembros del CN pueden actuar con independencia del Secretariado Nacional y en nombre del Sindicato —es decir, la existencia real de un contrapeso a la dirección del Sindicato— es que se sepa quién pertenece al CN, y que se sepa que estas personas son miembros porque han sido elegidas en un ámbito y por un periodo determinados. Es por esto que se propone el mantenimiento de la composición del Consell Nacional establecida en los Estatutos con ligeras modificaciones que aseguren su cumplimiento.

El Consell Nacional estará integrado por:

- Las personas representantes de cada Unión Comarcal en base a una proporción de 1/100, garantizando que cada comarca tendrá, al menos, un representante. Los restos se agruparán por intercomarcales y cada Secretariado Intercomarcal decidirá su atribución.

- Los miembros del Secretariado Nacional del Sindicato.
- Representantes de los Secretariados Nacionales de cada sector nombrados al efecto, en una proporción que no superará el 20% de los miembros del Consell Nacional, y que, como mínimo, será una persona de cada sector e intercomarcal, en un número total no inferior a nueve (se trata de asegurar una representación política mínima).

Cada Unión Intercomarcal, coordinando las Uniones Comarcales que la integran, arbitrará el procedimiento de elección de sus personas representantes en el Consell Nacional y deberán asegurar, en todo caso, la continuidad de esta representación, cuando menos, durante un curso académico, al final del cual se podrá prorrogar o proceder a una nueva elección. En todo momento se mantendrá la revocabilidad de todos los miembros, conforme a los Estatutos.

4. La participación en la organización

La participación en el Sindicato es la clave de su funcionamiento interno y externo. Por esto se entiende como un derecho y un deber de la afiliación. Las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza tienen en el sindicato su referente para la acción sindical y la transformación social. Esta participación se desarrolla de diferentes maneras y aborda todos los aspectos del funcionamiento del sindicato.

Las sedes comarcales e intercomarcales.

Las sedes comarcales e intercomarcales son lugares de encuentro y de intercambio de opiniones, no son sólo unos puntos de información. La sede comarcal puede ejercer un papel importante en la vida político-social en su territorio mediante las relaciones con otros agentes sociales, con los movimientos sociales, con las organizaciones políticas. La apertura a la sociedad tiene que llevar a una presencia frecuente en los medios de comunicación, tanto con la información como con la opinión. Las afiliadas y afiliados de una comarca tienen que poder sentir la sede como propia, como un punto de reunión de la vida sindical en la comarca. Su actividad requiere un plan de trabajo y un apoyo por parte de la Unión Intercomarcal correspondiente para dotarla de los medios precisos para un buen funcionamiento. La programación de las diversas acciones no son responsabilidad única y exclusiva de los permanentes sindicales, también los núcleos sindicales tienen que colaborar activamente en su planificación, desarrollo y evaluación.

El Secretariado Nacional se ha de proponer que las diferentes sedes acomoden su acción a la realidad social, económica y política de cada territorio, estableciendo la debida coordinación entre sí. Se procurará que las sedes exhiban, en su caso, la viva imagen corporativa que identifiquen al STEPV y el resto de sindicatos de la Federación.

Agentes de representación en instituciones, organismos y entidades.

El Sindicato tiene en la afiliación su mayor potencial de acción e intervención para la transformación educativa, social y política. Es a través de las afiliadas y afiliados como se llega hasta el más alejado de los centros y el más complejo de los servicios educativos. Tanto desde el área de Organización como el Área de Formación e Investigación se establecerá anualmente un plan de acción para la coordinación, formación y atención de todas aquellas personas que dediquen su tiempo a tareas de representación del sindicato. Desde el Secretariado Nacional se impulsará la elaboración de materiales para la formación interna de las personas que asuman las diferentes responsabilidades en el sindicato: delegados de centro, comités de empresa, representantes en Consejos Escolares Municipales, en las Juntas de Personal, en los Comités de Salud y Seguridad Laboral... También se establecerá una estrategia de consulta e información rápidas con estos representantes en aquellos temas que sean de su competencia. Se procurará que los instrumentos de comunicación del sindicato (revistas, páginas web...) tengan un espacio para informar, opinar y organizar debates sobre los órganos de representación en los cuales se desarrolla su acción sindical.

Igualmente, el Secretariado Nacional impulsará la creación y dará el apoyo necesario a los grupos de trabajo y seminarios que se creen en el seno del sindicato para dinamizar la acción sindical y la intervención sociopolítica.

Los permanentes sindicales

La creciente complejidad que lleva emparejado el crecimiento del sindicato tiene que ser asumido por la organización aportando soluciones en cada caso. La personas con una jornada laboral permanente o parcial dedicada al sindicato —los permanentes sindicales— precisan una atención formativa a cargo del sindicato y un tiempo de conocimiento y aprendizaje de suerte que el periodo más adecuado para que se den estas circunstancias se aproxime más al equivalente a un periodo congresual que a una anualidad prorrogable, sin perjuicio de las decisiones personales o de las resoluciones de los órganos sindicales.

Los y las permanentes sindicales recibirán durante el primer mes de su acción sindical una formación específica. Se les informará de los aspectos generales del funcionamiento del sindicato y especialmente de las funciones y tareas para las cuales se ha requerido su participación. Las condiciones de su dedicación al sindicato y de su participación en los ámbitos correspondientes se establecerán por los órganos competentes en cada caso, de acuerdo con las funciones a realizar, y requerirán la expresa aceptación de la persona interesada.

Los permanentes sindicales mantendrán una coordinación efectiva mediante los órganos sindicales, tanto si sus funciones se desarrollan en las sedes comarcales, intercomarcales, sectoriales o en las áreas de trabajo del Secretariado Nacional. Con carácter anual, el Área de Formación e Investigación establecerá unas actividades de formación específica para los permanentes sobre aquellos aspectos relacionados con su actividad en el sindicato. Igualmente, se posibilitará su asistencia a otras acciones formativas que contribuyan a su formación permanente.

5. El STEPV-Iv y la Confederación de STEs

La Confederación de STEs celebra a finales de junio su VIII congreso en unas condiciones nuevas, diferentes a las que se afrontaron en otros congresos. A lo largo de los años se pueden diferenciar, como mínimo, tres fases diferentes.

1ª. En 1976 partíamos de un modelo con sindicatos soberanos, pero fuertemente centralizado en el ámbito de la acción sindical. Toda la negociación pasaba por el MEC.

2ª. Posteriormente, la mitad de las comunidades autónomas estrenaron transferencias y se instaló un modelo confederal mixto (descentralizado-centralizado), al mismo tiempo que en la práctica se configuraba una confederación de dos velocidades. Este periodo transcurrió en su mayor parte con dos confederaciones separadas (y con esto, con dos ritmos y una preocupación por la supervivencia que relegaba otros preocupaciones a un segundo plano). Los primeros años de la reunificación coincidieron con la fase de desarrollo de la LOGSE (acceso, sexenios, jubilación…) que nos devolvieron, momentáneamente, a una acción sindical necesariamente unificada.

3ª. Una tercera fase se inauguró con la desmembración del nominado "territorio MEC" y, con esto, una preocupación de los sindicados de estos territorios por encontrar su "sitio" en esta nueva situación. La Confederación pasa a un segundo plano porque las necesidades son otras —más locales— y los sindicatos necesitaban adecuarse, tanto en la articulación de la acción sindical propia como con respecto a estructuras organizativas inexistentes hasta este momento. Los sindicatos tuvieron que modificar sus propios órganos con un desplazamiento de las decisiones desde la Confederación hacia cada uno de los territorios. Estos sindicatos (la mitad de la confederación) priorizaron la configuración de sus propios aparatos sindicales sobre otros compromisos (las disponibilidades siempre son limitadas) mientras que la otra mitad (entre los cuales se encontraba el STEPV) no tenía esta prisa porque había recorrido mucho camino en este sentido. Si añadimos el peso político de los sindicatos que ya estábamos instalados en el mundo de las transferencias (País Valenciano, Andalucía, Canarias,..) se entenderá mejor las desigualdades y el origen y solución de los conflictos. Tal vez no fuimos capaces de darnos cuenta en su día de esta doble velocidad y, por lo tanto, no adecuamos los ritmos.

Cómo afrontamos el actual congreso de STEs

Las transferencias se han producido casi en su totalidad y ha transcurrido un tiempo suficiente para que todos los sindicatos hayan desarrollado estrategias y estructuras adecuadas para afrontarlas. El resultado de las últimas elecciones (pese a la diferente realidad territorial) así lo demuestra, e introduce un nuevo factor dónde los éxitos o la crisis tienen otras razones y, posiblemente, un camino a recorrer en sentido inverso al recorrido hasta ahora.

La LOCE (y no sólo esta ley) ha devuelto a la realidad la necesidad de una acción sindical y, por lo tanto, de una respuesta, que vuelve a pasar por la Confederación. Y no sólo como un marco de trabajo ideológico que compartimos, sino como una necesidad obvia de recuperar la Confederación, por hacerla visible a ojos de los trabajadores y trabajadoras en general. Pero también en clave interna es preciso que la Confederación aparezca a ojos de la afiliación de los STEs ante los cuales ha perdido visibilidad por las razones ya mencionadas. Iniciativas como El Clarión o el libro de los 25 años hay que entenderlas en este contexto, no como la visualización de los sindicatos territoriales a ojos de la afiliación de los otros sindicatos, sino como la contemplación de un ente suprasindical —la Confederación— por el conjunto de la afiliación.

También las elecciones sindicales han puesto de manifiesto la existencia de deficiencias en algunos sindicatos que podrían haber estado paliadas parcialmente con una confederación diferente.

¿En qué fase estamos?

Es urgente retomar la Confederación como un marco político de actuación. Y no sólo por la recentralización de la política educativa que el PP ha acelerado, sino también por la percepción de lo que ha ocurrido en algunos episodios de los últimos meses (la huelga general del 20-j, la participación en la campaña unitaria contra la LOCE o en el movimiento antiglobalización y contra la guerra, por ejemplo). En ocasiones como éstas, un mal trabajo puede arrastrar todos los STEs a pagar muy caros los errores. Y es que, a diferencia de lo que les ocurre a otros sindicatos, nuestros posibles errores (pequeños o grandes) tienden a magnificarse y a hacerse insuperables, mientras que otros pueden (por su estructura, por su presencia en los medios de comunicación, por la fortaleza de sus aparatos) convertir grandes errores en simples faltas que pronto se olvidan.

Es urgente redefinir un nuevo compromiso político de los STEs en el marco confederal. Tras 25 años y transcurridas varias fases, hace falta aclarar si estamos en condiciones de estrenar una nueva (la cuarta) o continuamos instalados en la anterior; si la conformación de estructuras y de aparatos sindicales territoriales prevalece sobre cualquier otra cuestión o es el momento de recuperar, porque es políticamente necesaria, la Confederación. Si la mantenemos bajo mínimos, priorizando los elementos de la propia Confederación, los sindicatos, o estamos de acuerdo que hace falta revitalizar y reinventar la Confederación por razones internas —la debilidad confederal en algunos territorios que sólo puede ser tratada confederalmente— y externas —la recentralización de los ejes de la acción sindical—. Ha llegado el momento de definirse.

L’STEPV tiene una gran responsabilidad en el mantenimiento de la Confederación: hemos de ser conscientes de las decisiones a tomar. Nuestra solidez, los resultados, la evolución interna y externa (intersindical), nos han situado como uno de los más claros referentes a ojos del resto. La autoridad política del Sindicato es mayor y, con esto, sus responsabilidades. Nuestras reflexiones, nuestras decisiones, tendrán más influencia que nunca. En otros momentos claves el Sindicato ha acudido a dar el empuje que la Confederación necesitaba. Desde la Coordinadora y la creación de la UCSTE, pasando por la reunificación de los STEs, o asumiendo la elaboración de las propuestas de organización confederal en los últimos congresos, el STEPV ha jugado un papel central. Hoy, la Confederación encara el futuro en la misma dirección que lo hace el STEPV en este congreso y, muy probablemente, también la Federación y la Intersindical en sus respectivos congresos. Otra vez, el STEPV debe trabajar en el seno de la Confederación de STEs como siempre ha hecho, con ilusión y con solidaridad, mucha solidaridad.

 

6. Modificaciones de los Estatutos del STEPV-Iv

Art. 9.- El STEPV-Iv, como sindicato nacional.

4.- La lengua propia del STEPV- Iv es el valenciano, entendido desde la unidad de la lengua catalana, en cuanto que colectivo identificado con la sociedad de la cual procede y en la cual se inserta. El valenciano debe vertebrar la acción sindical, porque tiene que vehicular la comunicación colectiva. A las zonas castellano-hablantes, donde el castellano es también lengua propia, adoptará criterios flexibles que garanticen la posibilidad de esa comunicación. Todo esto sin perjuicio del respeto a los derechos lingüísticos individuales asumidos por el Sindicato. El Sindicato establecerá lazos con sindicatos de clase de territorios que tienen la lengua catalana como propia con objeto de asegurar la vertebración de la comunidad lingüística y cultural común.

5.- El STEPV-Iv tiene plena soberanía sindical. A partir de ella, decide pertenecer a la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano (Federación d’STPV-IV), a la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, Confederación de STEs (STEs) y a la Intersindical Valenciana (IV). Podrá adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones sindicales del mismo o diferente ámbito territorial y/o funcional y podrá federarse, confederarse o adherirse a otros sindicatos, colectivos o grupos de trabajadores y trabajadoras de la forma que se establezca en los presentes estatutos, igualmente podrá formar coaliciones con otras organizaciones sindicales. Asimismo podrá adherirse, vincularse o integrarse en organizaciones de ámbito internacional. El STEPV-Iv se encuentra vinculado a la Internacional de la Educación a través de la Confederación de STEs.

Art. 14.- Sociopolítico.

5.- Buscará la coordinación con otros sindicatos, asociaciones y todo tipo de organizaciones políticas y sociales que luchan por la consecución de una sociedad más justa, de unos servicios públicos que compensen las desigualdades sociales y de una Escuela Pública, Popular y Valenciana. Por eso, también se implicará de forma activa en la actividad de los MRPs y de la Federación Escola Valenciana, así como en la de otros movimientos con los mismos objetivos.

Art. 15.- Son finalidades del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza del País Valenciano - Intersindical Valenciana:

13.- Apoyar a los MRPs y a la Federación Escuela Valenciana en tanto que estén comprometidos en la consecución de la Escuela Pública, Popular y Valenciana.

Art. 20.- Las personas permanentes sindicales del STEPV-Iv, son afiliadas que trabajan al servicio del sindicato:

- Es necesaria una incorporación progresiva de mujeres a los equipos de permanentes sindicales a fin de conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura del Sindicato.

Art. 22.- Existirán los siguientes órganos sindicales:

4.- Secretariados, en los distintos niveles territoriales y sectoriales. Serán elegidos por la Asamblea Comarcal los Secretariados Comarcales, por el Consell Intercomarcal el Secretariado Intercomarcal, por el Pleno Nacional de sector el Secretariado de Sector, y por el Congreso, o por el Consell Nacional si procede, el Secretariado Nacional. El Secretariado Nacional, se constituirá según los términos establecidos en el artículo 27. En todos los órganos elegidos se procurará garantizar el criterio de renovación de sus miembros.

- Es necesaria una incorporación progresiva de mujeres a los Secretariados a fin de conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura del Sindicato.

Art. 24.- La Unión Comarcal está configurada por el conjunto de personas que trabajan en una comarca, incluyendo el/la permanente o permanentes sindicales responsables de la comarca, con independencia del sector. En su seno se estructuran los núcleos sindicales en que se haya decidido subdividir la afiliación, ya sean de naturaleza sectorial o territorial. En función de estas características se configurará el Secretariado Comarcal.

La Unión Intercomarcal está configurada por las personas integradas en cada una de las Uniones Comarcales. Se dotará de un Secretariado Intercomarcal, en el cual estarán representadas las diferentes comarcas, así como los diferentes sectores, mediante la participación de las personas delegadas de las Juntas de Personal, comités de empresa y Secciones Sindicales, uno o más miembros del Secretariado Nacional, y de los equipos de permanentes sindicales, todo en la proporción establecida en el Reglamento de cada Unión Intercomarcal.

Art. 26.- El Consell Nacional.

1.- Es el máximo órgano de gobierno y administración del STEPV-Iv entre congresos. Para su funcionamiento se dotará de un reglamento de régimen interno.

2.- Estará integrado por:

- Las personas representantes de cada Unión Comarcal en base a una proporción de 1/100, garantizando que cada comarca tendrá, al menos, un representante. Los restos se agruparán por intercomarcales y cada Secretariado Intercomarcal decidirá su atribución.

- Los miembros del Secretariado Nacional del Sindicato.

- Representantes de los Secretariados Nacionales de cada sector nombrados al efecto, en una proporción que no superará el 20% de los miembros del Consell Nacional, y que, como mínimo, será una persona de cada sector y intercomarcal, en un número total no inferior a nueve (se trata de asegurar una representación política mínima).

3.- Cada Unión Intercomarcal, coordinando las Uniones Comarcales que la integran, arbitrará el procedimiento de elección de sus personas representantes en el Consell Nacional y habrán de asegurar, en todo caso, la continuidad de esta representación, cuando menos durante un curso académico, al final del cual se podrá prorrogar o proceder a una nueva elección. En todo momento se mantendrá la revocabilidad de todos los miembros, conforme a los Estatutos. Es precisa una incorporación progresiva de mujeres al Consell Nacional con el fin de conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura del Sindicato.

Art. 27.- Secretariado Nacional.

2.- Es elegido por el Congreso, o el Consell Nacional en su defecto, el cual determina su composición y número de miembros, atendiendo a una adecuada representación territorial y sectorial y que en cualquier caso permita atender la complejidad de l’organizació. El STEPV-Iv trabajará por dotar sus órganos sindicales de la máxima capacidad representativa del conjunto de comarcas y sectores. Por eso es por lo que desde las Uniones Comarcales, Intercomarcals y estructuras sectoriales se trabajará por ensanchar la participación en los órganos sindicales. El Consell Nacional asegurará la concordancia entre los niveles de participación de los órganos comarcales, intercomarcals y sectoriales, por una parte, y el Secretariado Nacional, por otra.

Es precisa una incorporación progresiva de mujeres al Secretariado Nacional a fin de conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en la estructura del Sindicato.

5.- En su seno, se organizarán las siguientes Áreas:

- Organización.
- Acción sindical.
- Política Educativa. (por error, no figura actualmente).
- Gestión Administrativa y Finanzas.
- Formación e Investigación.
- Mujer.
- Juventud-Ocupación-Paro. (tiene que pasar a la Federación).
- Movimientos Sociales. (en lugar de Acción social).
- Extensión del Sindicato. (tiene que pasar a la Federación).

En el Área de Organización se adscribirá un número suficiente de personas para asegurar, además de las tareas que le son propias, la coordinación del resto de las Áreas, así como de las intercomarcales. A las Áreas se deberá adscribir cualquiera miembro de los Secretariados de los diferentes ámbitos y del Consell nacional. Además de las Áreas, el Secretariado Nacional dirigirá los servicios internos y externos del Sindicato (prensa, publicaciones, telemática, servicios jurídicos…). Igualmente, el Secretariado Nacional decidirá cuál persona o personas son responsables de las relaciones insitucionals.

Dentro de cada Área se podrán constituir comisiones de trabajo con el fin de hacer estudios y aportar documentación para las propuestas y actuación del Área y especialmente para favorecer la integración de las afiliadas y afiliados que quieran col·laborar en los asuntos específicos de cada una de las Áreas.

6.- Son sus funciones:

6.1.- Representar al STEPV-Iv en los órganos de la Confederación de STEs, sin perjuicio de poder compartir esta representación con otros organizaciones de la Intersindical Valenciana.

6.3.- Dirigir y coordinar los Secretariados de cada sector.

Art. 30.- Los diversos sectores se organizarán por tratar su problemática específica, teniendo para esto autonomía, sin prejuicio de lo establecido en estos Estatutos o por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional, o el Consell Nacional en su defecto, podrá crear y o/suprimir los diferentes sectores, si el trabajo sindical así lo aconseja, o si los trabajadores y trabajadoras afiliados así lo piden.

Su funcionamiento estará limitado al tratamiento de su problemática específica y participarán en la toma de decisiones generales mediante los mecanismos establecidos por la Unión Intercomarcal, el Secretariado Nacional, el Consell Nacional o el Congreso.

La coordinación de los diferentes sectores ha de adaptarse a la estructura territorial comarcal, intercomarcal y nacional, garantizando, cuando menos, la conexión periódica y planificada al nivel del Secretariado Intercomarcal, sin perjuicio de sus competencias para determinar la línea de acción sindical propia, bajo la dirección y coordinación del Secretariado Nacional.

El funcionamiento de las estructuras territoriales y sectoriales deberá estar coordinado por el Secretariado Nacional, tanto con respecto a criterios de funcionamiento, prestación de servicios y para hacerlo compatible con las disponibilidades económicas del sindicato.

ESTRUCTURAS ESPECIALES.

Art. 32.- Las trabajadoras y trabajadores (de la enseñanza y de otros sectores) en situación de paro, el personal interino, jubilado..., en función de su extensión y de la particularidad de su problemática, podrán organizarse dentro del STEPV-Iv, según los criterios establecidos por el Consell Nacional, con autonomía para reunirse como tales, a todos los niveles, con el objetivo de conseguir una mayor eficacia en sus reivindicaciones. Su actividad estará coordinada por el Secretariado Nacional o por el Secretariado Intercomarcal, según el ámbito de su actuación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

1. Hasta que el STEPV-Iv no se adhiera formalmente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano (Federación d’STPV-IV), continuará siendo miembro de pleno derecho de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, Confederación de STEs (STEs).

2. Hasta que el STEPV-Iv no se adhiera formalmente, bien directamente, bien a través de la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano (Federación d’STPV-IV), a la confederación Intersindical Valenciana (IV), continuará siendo miembro de pleno derecho de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, Confederación de STEs (STEs), bien directamente o bien a través Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano (Federación de STPV-IV).

3. Pese a lo que disponen dos apartados anteriores, el STEPV-Iv también continuará siento miembro de pleno derecho de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza, Confederación de STEs (STEs), mientras la Federación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras del País Valenciano (Federación d’STPV-IV), o bien la confederación Intersindical Valenciana (IV) no sean miembros.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

El STEPV-Iv hará efectiva su pertenencia a la Intersindical Valenciana en el primer Congreso convocado al efecto de constituirse como organización confederal

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Se cede la gestión de los recursos económicos a la Federación d’STEPV-Iv hasta el próximo Congreso del Sindicato.

 

 

anar inici pàgina / index IX congrés / intersindical / stepv