Tornar a index
9 congrés

Ponència de política educativa

versión en castellano

 
Es evident que, de no canviar la cojuntura política actual, la nostra agenda sindical en l’àmbit educatiu estarà abastament ocupada en la contestació alternativa a la Llei Orgànica de la Qualitat Educativa (LOCE) i al seu desplegament normatiu tant a nivell estatal com autonòmic.

D’altra banda també volem destacar la validesa plena de l’anàlisi feta a la ponència de política educativa del VIIè Congrés de l’STE-PV-IV de 1999 perque molts dels aspectes que feien referència tant al desplegament de la LOGSE com al seu incompliment manifest, no solament no s’han resolt sinó que alguns d’ells s’han agreujat.

El nou sistema educatiu que establirà la LOCE és un atac frontal a l’escola pública de qualitat i d’equitat, un atac a la democràcia escolar i a l’escola que acull a tothom sense discriminació. La legislació educativa vigent fins ara, requeria de modificacions, perquè els canvis socials experimentats des de la promulgació de la LOGSE han fet que s’evidenciaren deficiències i errors durant la seua aplicació, derivats bàsicament d’un insuficient finançament. Es feia necessari adoptar mesures encaminades a la resolució dels nous problemes plantejats. Unes mesures que haurien d’haver estat el resultat d’un ampli debat públic i d’un elevat grau de consens, però aquest debat, l’actual govern, no solament no l’ha propiciat, sinó que l’ha enverinat i l’ha manipulat, des dels mitjans de comunicació afins als seus propòsits. El seu objectiu primordial era acabar amb el fins ara vigent model educatiu, que malgrat les seues mancances estava basat en la igualtat i la cohesió social i apostar per un altre model basat en l’excel.lència, els privilegis i la segregació. La nova llei pretén amb suposades receptes màgiques acabar amb els problemes del nostre sistema educatiu originats per la LOGSE tot partint d’unes premises falses i d’una alta dosi de demagogia. El govern del PP amb tot els mitjans al seu abast ha anat encarregant-se d’erosionar el sistema públic d’ensenyament expandint falsetats com ara:

- Que la LOGSE havia acabat amb la cultura de l’esforç per haver establert la promoció automàtica.
- La LOGSE havia incrementat el fracàs escolar, quan justament aquest va ser un del motors d’arranc principal de l’esmentada llei, per tal d’homologar el nostre sistema educatiu a la resta de països europeus de l’àmbit comunitari.
- L’altre ha estat el rebregat tema de la baixada dels nivells.
- I que la LOCE acabarà amb el deteriorament del clima de convivència escolar, quan aquest es un tema comú en tots els sistemes educatius dels països desenvolupats i està demostrat que no té la seua arrel única i exclussivament en l’àmbit escolar, sinó més bé socioeconòmica.

Per fer front a les mancances de l’aplicació de la reforma de 1990 no calia una nova llei (i menys encara una llei com la del PP), sinó unes polítiques educatives diferents a les que s’han aplicat, inclosos ells mateixos, perque han tingut responsabilitat de govern durant la seua vigència i no han fet més que fomentar i contribuir a l’agreujament dels problemes.

Les bases ideològiques en les quals es sustenta la LOCE és concreten bàsicament en sis mesures d’ampli abast, en el desplegament de les quals el PP ens vol imposar a tothom el seu propi model de societat basat en un paradigama neoliberal en el qual s’espera que el mercat resolga totes les demandes socials, amb independència dels drets fonamentals constitucionals.

Aquestes mesures són les següents:

- Un major finançament dels centres privats concertats, més privatització
- El reconeixement en una llei orgànica del "dret" a la lliure elecció de centre per part de les famílies
- La segregació entre els centres educatius
- La segregació de l’alumnat en el parany dels itineraris educatius i del Programa d’Inicició Professional.
- L’autoritarisme en la gestió dels centres
- El centralisme i la uniformitat del sistema educatiu.

Un major finançament dels centres privats concertats.

La LODE preveu per al curs 2004-05 la concertació del tram educatiu de 3-6 anys, aquesta mesura suposarà la derivació d’una quantitat molt considerable de recursos públics cap a l’escola privada, proporcinant-li un clar avantatge respecte de l’ensenyament públic, a més a més la llei té previst destinar recursos addicionals als centres que tinguen especialització curricular, aquests centres es concentraran molt provablement en la xarxa concertada . L’atribució a l’etapa 0-3 d’un caràcter primordialment assitencial , suposarà de retruc afavorir l’oferta privada en aquesta etapa educativa.

El reconeixement en una llei orgànica del "dret" a la lliure elecció de centre per part de les famílies.

Aquest dret que no està reconegut per la Constitució, ni tampoc per la LODE (art. 4.B Los padres..........tienen derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.), la LOCE (l’article 3.1.b) el reconeix de manera explícita. El reconeixement i promoció d’aquest dret, de lliure elecció de centre encaixa perfectament en la preocupació del PP per desmantellar els nivells bàsics aconseguits per l’estat del benestar: la sanitat, l’educació, els mecanismes de protecció laboral dels treballadors i treballadores,.... El reconeixement del dret de lliure elecció de centre es fa en perjudici del principi d’igualtat com a fonament del sistema educatiu. I aquest dret que a efectes reals sols pot ser exercit per un sector de la població, acaba perjudicant a la majoria i a la part més feble social, cultural i econòmicament. D’alguna manera podem afirmar que la LOCE deixa la planificació eductiva en mans dels mecanismes del mercat, la llei de l’oferta i la demanda.

La segregació entre els centres educatius

L’article 5 de la LODE (Premios y reconocimientos), disposa premiar l’excel.lència i l’especial esforç i rendiment acadèmic d’alumnat, professorat i centres per la seua tasca i per la qualitat dels seus serveis.

Si relacionem el contingut d’ aquest article amb altres mesures, com ara: l’especialització curricular, selecció de l’alumnat, lliure elecció de centre, etc, podem suposar sense massa esforç quins centres seran premiats per la seua excel.lència.

La segregació de l’alumnat en el parany dels itineraris educatius i del Programa d’Iniciació Professional

Els itineraris que proposa la LOCE no són l’alternativa per a resoldre els problemes d’integració de l’alumnat i la compensació de les desigualtats. Provocaran l’efecte contrari, creant centres ghetto i llocs de treball molt problemàtics. L’altenativa passa per reduir la ràtio, tenir unes plantilles escaients per poder garantir una atenció personalitzada i afavorir la compensació de les desigultats educatives, pel reforç de l’atenció tutorial, pels desdoblaments de grups, pels agrupaments flexibles, per les activitats de suport i reforç amb l’alumnat necessitat, així com també de recuperació; l’increment de l’optativitat també podia possibilitar atendre millor la diversitat d’alumnat i d’interessos. Davant dels actuals itineraris proposats haguera estat més eficaç l’ampliació , flexibilització i millora dels programes de diversificació curricular en grup.

L’autoritarisme en la gestió dels centres.

Els canvis que aporta el nou marc de la llei són substancials respecte a la concepció de l’organització dels centres educatius. El primer canvi és la desaparició dels òrgans de govern col.legiats que havia desplegat la LODE –consell escolar i claustre de professors- deixen de ser de govern i es configuren com a òrgans de participació en el control i la gestió.

Els òrgans de govern són unipersonals, per tant s’ha exclós la possibilitat que els pares i les mares, alumnat i també el professorat participe en el govern dels centres, ací es trenca la màxima de que els problemes de la democràcia es resolen amb més democràcia, es fa més bé tot el contrari . Si el model de la LODE , a la pràctica no ha funcionat de la manera més eficaç possible perque tenia també mancances, aquestes no provenien del poder real dels consells escolars i dels claustres, el motiu provenia de no haver desenvolupat mecanismes més eficients de participació. En aquest "nou model" els pares i les mares són tractats com a clients i l’alumnat com a usuari.

En els consells escolars es produeix un buidatge de competències que es concreta en tres aspectes substancials:

- No aprova el PEC, el qual adquireix un caràcter bàsicament tecnocràtic.
- No intervé en la resolució de conflictes del centre, en allò que s’ha anomenat els mecanismes disciplinaris dels centres o comissions de convivència.
- No intervé en l’elecció del director o directora del centre.

Amb tot, es trobem davant uns òrgans consultius i de proposta, amb poques possibilitats d’intervenir directament en el govern del centre, encara que, això si, per ara, amb dret a ser informats. Per tant, els centres passen a dependre de manera molt exclusiva de la direcció del centre.

El claustre de professorat es limita també a ser un òrgan consultiu de caràcter tècnic. L’únic element rellevant és que aprova el projecte educatiu del centre.

Respecte a l’elecció i el nomenament de la direcció el canvi fonamental es concreta en el fet de que aquesta passa de ser electiva a ser semiprofessionalitzada a través d’un concurs de mèrits i una comissió seleccionadora que probablement desenvoluparà la normativa de rang inferior, desapareix per tant, el model LODE que oferia més possibilitats de participació de la comunitat educativa del centre i per tant apostava per un model més democràtic.

La LOCE parteix del principi que els centres educatius, a l’igual que les empreses; només poden funcionar eficientment si són gestionades "professionalment" i no democràticament. Per això els Consells Escolars deixen de ser òrgans de govern i les direccions dels centres es professionalitzen i són nomenades quasi directament per l’Administració, amb la resurrecció del cos de directors clarament dependent i vicari de l’Administració.

No podem passar per alt que l’article 79.b) atorga a les direccions la potestat disciplinària respecte del professorat i el 79.h) respecte de l’alumnat.

Al darrere de les afirmacions retòriques sobre la potenciació del paper del professorat i el prestigi de la seua tasca (la llei no recull cap mesura concreta en aquest àmbit), la realitat és que es desconfia d’ell i es preveu la figura de la direcció com a cap de personal amb potestat disciplinària i es limita la capacitat de decisió dels claustres. Tot plegat, un sistema de govern dels centres educatius, que ens retorna a situacions i èpoques predemocràtiques. La nova llei aprofita la regulació de la gestió dels centres docents per a introduir nous elements de diferenciació entre els centres públics i privats concertats. En aquests es reforça de manera important el poder dels seus propietaris en la gestió i control de l’alumnat i el professorat a través de l’ideari propi i de la seua concreció en el projecte educatiu.

El centralisme i la uniformitat del sistema educatiu.

La LOCE és una llei que li resta encara més autonomia de gestió, d’organització i curricular (de l’escassa de què disposen) als centres, al professorat i a les diferents administracions educatives de les CC.AA. A més, és una llei que pretén uniformar el sistema educatiu al voltant dels principis del pensament únic.


ENSENYAMENT I NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.

La política educativa del Consell, pel que fa a l’ensenyament en valencià, experimenta una preocupant paralització en el ritme de creixement en els darrers anys. No hi ha un impuls institucional global sostingut a favor de l’ús del valencià. La llengua pròpia no rep la protecció que li reserven l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). Darrerament, fins i tot, s’ha aguditzat l’atac institucional des de la Generalitat contra el fonaments acadèmics del valencià a l’ensenyament, tot empobrint els currícula, censurant llibres de text i proscrivint l’única llicenciatura que proporciona els coneixements adients, la de Filologia Catalana. En aquest context, L’STE-PV-Iv es compromet a treballar, com a organització reprtesentativa del professorat i com a entitat cívica per la consecució del següent programa en l’àmbit educatiu:

- Cal que l’Administració educativa promocione els programes bilingües a les comarques valencianoparlants, especialment el d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el d’Immersió Lingüística (PIL), els més idonis, tal com demostren les avaluacions fetes pel propi Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) i no fetes públiques, per a l’assoliment per igual del domini d’ambdues llengües i els més eficaços per avançar cap a la normalització escolar i social del valencià.

- Es fa del tot necessari i urgent, que després de tant de temps de la publicació de la LUEV, es faça una avaluació per part de l’IVAQE i de la Universitat de l’aplicació dels programes d’educació bilingüe, per tal d’impulsar el seu assoliment i desenvolupament d’acord amb els principis organitzatius i didàctics que hi contenen.

- L’Administració ha de dissenyar i pressupostar un Pla de formació del professorat per a l’assoliment i actualització dels coneixements inherents a un ensenyament plurilingüe, en un context en el qual la LOCE pretén avançar l’ensenyament d’una llengua estrangera al darrer curs de l’Educació Infantil.

- També ha d’impulsar un Pla específic de formació per al professorat de les comarques castellanoparlants per tal de fer viable la incorporació del valencià a l’ensenyament i fer efectiva la cooficialitat amb el castellà.

- S’ha de mantenir el requisit lingüístic per a l’accés als cossos docents i als llocs de treball mitjançant qualsevol sistema de provisió de llocs de treball.

- S’ha de fer la catalogació lingüística dels llocs de treball en tots els ensenyament reglats per tal d’assegurar la continuïtat de l’escolarització en valencià, des de l’educació infantil fins la Universitat.

- La Generalitat Valenciana deu establir convenis amb el Govern Balear i la Generalitat de Catalunya que contemplen entre d’altres mesures: l’homologació recíproca de les titulacions de llengua catalana, l’establiment d’un currículum bàsic comú de llengua i literatura catalana, l’edició de material didàctic i l’intercanvi de professorat i alumnat.

En els darrers anys i com a conseqüència de la publicació de la Llei d’Us i Ensenyament la presència del valencià a l’ensenyament no universitari ha augmentat progressivament però no de manera escaient. La situació és molt desigual tant en els territoris com en les diverses etapes educatives i estem encara molt i molt lluny d’una situació de normalitat. Tanmateix en l’actualitat estem arribant a una situació d’estancament conseqüència de la política que en aquest aspecte està duent a terme el PP.

L’Administració té el deure de facilitat i exigir una formació continuada en valencià que vaja més enllà dels anomenats cursos de capacitació lingüístico-tècnica i de l’oferta migrada del propi Servei d’Ensenyament del Valencià (SEV). l també ha de potenciar la utilització per part del professorat de metodologies, recursos i materials que faciliten l’acció educativa en el marc de l’escola valenciana i cal també que potencie la investigació sobre metodologia lingüística

Si bé hui en dia, el valencià és la llengua de comunicació i aprenentatge a molts centres d’educació reglada, no és menys cert que encara hi ha molts problemes en la continuitat dels programes d’ensenyament en valencià en l’ESO i el Batxillerat. I es fa del tot necessari definir les plantilles de l’ensenyament secundari i el seu perfil lingüístic. L’Administració té el deure inexcusable de posar fil a l’agulla en aquesta qüestió i de dissenyar un pla de formació del professorat que faça possible la normalització en aquestes etapes educatives al mateix temps que haurà de destinar els recursos econòmics suficients.

L’Administració des del SEV ha de redefinir el paper de les assessories de valencià per tal que aquestes estiguen més al servei de les necessitats i realitats del professorat i dels centres i que actuen més com a dinamitzadores dels programes d’educació bilingüe que com un instrument més de burocratització. En aquest sentit s’ha de donar resposta urgent a la integració de l’alumnat nouvingut de diversos països i cultures als programes d’educació bilingüe amb el recolzament material i humà necessaris. Tanmateix s’han de mantindre i extendre els actuals programes d’educació bilingüe, s’ha de garantir la provisió de les vacants d’aquests programes per professorat amb la titulació adient, s’ha de dotar de professorat de suport als centres amb programes d’immersió lingüística (PIL) i s’ha de promoure plans específics d’extensió del valencià en comarques castellanoparlants tant pel que a l’alumnat com al professorat que hi treballa en aquests territoris, amb plans de formació específics per aquests per tal que puguen desplegar la seua tasca docent sense entrebancs i sentint-se partícips d’un projecte d’escola i de país integrador.

S’ha de continuar mantenint el requisit lingüístic per a l’accés a la docència i s’ha de resoldre d’una vegada per totes i d’una manera lleial amb la resta de territoris que compartim una mateixa llengua i cultura, la qüestió de l’homologació recíproca de les titulacions de català. Una questió del tot injusta i injustificable que dificulta la mobilitat del professorat en aquests territoris així com l’accés al treball.

Altra qüestió que s’ha de resoldre de manera urgent, una vegada constituïda l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, és l’alt nivell d’inseguretat normativa en molts punts, cal fixar definitivament la llengua en tots els aspectes bàsics i deixar de polititzar i polemitzar de manera recurrent i sistemàtica en aquesta qüestió tan fàcil de resoldre i dedicar tots els esforços necessaris en eixamplar l’ús social de la llengua. En aquest sentit des de l’STEPV-Iv, trobem un exemple digne d’elogi el treball desplegat pel moviment Escola Valenciana, Federació d’Associacions per la Llengua i recolzem i assumim plenament el document "El compromís per la llengua" i es comprometem a promoure’l i desenvolupar-lo en els àmbit educatiu, social, polítici i en els mitjans de comunicació.

El procés de normalització lingüística ha d’estar inspirat en el reequilibri d’espais pel que fa als àmbits d’ús. Ha de garantir el coneixement del castellà i del valencià. Sense imposicions forçades, cal restituir al valencià els espais d’ús lingüístic perduts, per tal d’anar supereant les situacions diglòssiques que encara estem patint.


SOBRE L’ESTABILITAT EN L’OCUPACIÓ COM A MESURA DE QUALITAT

El nou marc legislatiu de desplegament de la LOCE té previst formular un nou sistema d’accés a la funció pública docent, hem d’aprofitar aquesta avinentesa, mentre demanem la derogació del RD 850/93, per continuar lluitant per un sistema d’accés diferenciat, vinculat a la formació i a l’experiència docent.

Fins la consecució d’aquest objectiu hem de continuar reivindicant l’estabilitat del professorat interí fins el seu accés a la condició de funcionari o funcionària de carrera, aquest pla d’estabilitat haurà de quedar reflectit en un acord negociat amb les organitzacions sindicals i ratificat pel col.lectiu d’ensenyants afectat.

S’han de mantenir igualment les borses de treball actuals així com la preferència del professorat interí per a obtenir vacants i substitucions.

S’ha de continuar lluitant i insitint per l’equiparació en les condicions de treball amb el professorat funcionari de carrera, així com en l’accés a la formació, permutes, llicències i permisos. A l’igual que s’ha d’eliminar qualsevol discriminació de tipus salarial.


SOBRE LA IGUALTAT DE LES DONES I LA COEDUCACIÓ

La participació de les dones en tots els àmbits de la vida política i social ha augmentat considerablement en els darrers trenta anys. Les lleis han recollit molts aspectes en la línia de possibilitar la igualtat d’oportunitats per a homes i dones; però del reconeixement legal a la realitat pràctica i concreta del dia a dia encara resta un llarg camí a recòrrer i es fan necessaries la implantació de mesures urgents, que lliberen a les dones de les obligacions que, per educació, cultura i organització social, ha hagut d’assumir al llarg de la història.

Des del sindicat hem de treballar per l’exigència de mesures d’acció positives que transformen la actual escola mixta en una escola autenticàment coeducadora -per a d’això calen polítiques educatives actives en aquest sentit-, així com d’altres que facen realitat una autèntica igualtat d’oportunitats per a la dona ensenyant com a treballadora i com a dona. En aquest sentit hem d’avançar en la consecució de les desset mesures que es recullen en el programa electoral de desembre de 2002.

Es fa més que evident que les polítiques socials del govern del PP, així com les bases que inspiren la LOCE no van en aquesta direcció. Per a mostra un botó, l’article 72.3 de la LOCE es carrega d’un cop la referència a la discriminació en funció de sexe: "En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento". L’article 14 de la Constitució diu: "Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social", no companyes i companys, l’oblit no correspon a una errada de de transcripció, sinó a raons de concepció.

 


  

Ponencia de política educativa

Es evidente que, de no cambiar la coyuntura política actual, nuestra agenda sindical en el ámbito educativo estará suficientemente ocupada en la contestación alternativa a la Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE) y a su despliegue normativo tanto a nivel estatal como autonómico.

Por otra parte, también queremos destacar la validez plena del análisis a la ponencia de política educativa del VII Congreso del STEPV-Iv de 1999 perque muchos de los aspectos que se referían tanto al despliegue de la LOGSE como su incumplimiento manifiesto, no sólo no se han resuelto sino que algunos de ellos se han agravado.

El nuevo sistema educativo que establecerá la LOCE es un ataque frontal a la escuela pública de calidad y de equidad, un ataque a la democracia escolar y a la escuela que acoge a todo el mundo sin discriminación. La legislación educativa vigente hasta ahora, requería de modificaciones, porque los cambios sociales experimentados desde la promulgación de la LOGSE han hecho que se evidenciaran deficiencias y errores durante su aplicación, derivados básicamente de una insuficiente financiación. Era necesario adoptar medidas encaminadas a la resolución de los nuevos problemas planteados. Unas medidas que habrían haber sido el resultado de un amplio debate público y de un elevado grado de consenso, pero este debate, el actual gobierno, no solamente no lo ha propiciado, sino que lo ha envenenado y lo ha manipulado, desde los medios de comunicación afines a sus propósitos. Su objetivo primordial era acabar con el hasta ahora vigente modelo educativo, que pese a sus carencias estaba basado en la igualdad y la cohesión social y apostar por otro modelo basado en la excelencia, los privilegios y la segregación. La nueva ley pretende con supuestas recetas mágicas acabar con los problemas de nuestro sistema educativo originados por la LOGSE partiendo de unas premises falsas y de una alta dosis de demagogia. El gobierno del PP con todos los medios a su alcance ha ido encargándose de erosionar el sistema público de enseñanza expandiendo falsedades como por ejemplo:

- Que la LOGSE había acabado con la cultura del esfuerzo por haber establecido la promoción automática.
- La LOGSE había incrementado el fracaso escolar, cuando justamente este fue uno del motores de arranque principal de la mencionada ley, para homologar nuestro sistema educativo con el del resto de países europeos del ámbito comunitario.
- El otro ha sido el manoseado tema de la bajada de los niveles.
- Y que la LOCE acabará con el deterioro del clima de convivencia escolar, cuando éste es un tema común en todos los sistemas educativos de los países desarrollados y está demostrado que no tiene su raíz única y exclusivamente en el ámbito escolar, sino más bien es de carácter socioeconómico.

Para hacer frente a las carencias de aplicación de la reforma de 1990 no hacía falta una nueva ley (y menos aún una ley como la del PP), sino unas políticas educativas diferentes a las que se han aplicado, incluidos ellos mismos, perque han tenido responsabilidad de gobierno durante su vigencia y no han hecho más que fomentar y contribuir al agravamiento de los problemas.

Las bases ideológicas en las cuales se sustenta la LOCE es concretan básicamente en seis medidas de amplio alcance, en el despliegue de las cuales el PP nos quiere imponer a todo el mundo su propio modelo de sociedad basado en un paradigama neoliberal en el cual se espera que el mercado resuelva todas las demandas sociales, con independencia de los derechos fundamentales constitucionales.

Estas medidas son las siguientes:

- Una mayor financiación de los centros privados concertados, más privatización
- El reconocimiento en una ley orgánica del "derecho" a la libre elección de centro por parte de las familias
- La segregación entre los centros educativos
- La segregación del alumnado en la trampa de los itinerarios educativos y del Programa de Inicio Profesional.
- El autoritarismo en la gestión de los centros
- El centralismo y la uniformidad del sistema educativo.

Una mayor financiación de los centros privados concertados.

La LODE prevé para el curso 2004-05 la concertación del tramo educativo de 3-6 años, esta medida supondrá la derivación de una cantidad muy considerable de recursos públicos hacia la escuela privada, proporcionándole una clara ventaja respecto de la enseñanza pública, además la ley tiene previsto destinar recursos adicionales a los centros que tengan especialización curricular, estos centros se concentrarán muy probablemente en la red concertada. La atribución a la etapa 0-3 de un carácter primordialmente asistencial, supondrá de rebote favorecer la oferta privada en esta etapa educativa.

El reconocimiento en una ley orgánica del "derecho" a la libre elección de centro por las familias.

Este derecho que no está reconocido por la Constitución, ni tampoco por la LODE (art. 4.B Los padres... tienen derecho a escoger centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.), la LOCE (el artículo 3.1.b) lo reconoce de manera explícita. El reconocimiento y promoción de este derecho, de libre elección de centro encaja perfectamente en la preocupación del PP por desmantelar los niveles básicos conseguidos por el estado del bienestar: la sanidad, la educación, los mecanismos de protección laboral de los trabajadores y trabajadoras... El reconocimiento del derecho de libre elección de centro se hace en perjuicio del principio de igualdad como fundamento del sistema educativo. Y este derecho que a efectos reales sólo puede ser ejercido por un sector de la población, acaba perjudicando a la mayoría y a la parte más débil social, cultural y económicamente. De alguna manera podemos afirmar que la LOCE deja la planificación educativa en manos de los mecanismos del mercado, la ley de la oferta y la demanda.

La segregación entre los centros educativos

El artículo 5 de la LODE Premios y reconocimientos, dispone premiar la excelencia y el especial esfuerzo y rendimiento académico del alumnado, profesorado y centros por su tarea y por la calidad de sus servicios.

Si relacionamos el contenido de este artículo con otras medidas, como por ejemplo: la especialización curricular, selección del alumnado, libre elección de centro, etc. Podemos suponer sin demasiado esfuerzo qué centros serán premiados por su excelencia.

La segregación del alumnado en la trampa de los itinerarios educativos y del Programa de Iniciación Profesional

Los itinerarios que propone la LOCE no son laalternativa para resolver los problemas de integración del alumnado y la compensación de las desigualdades. Provocarán el efecto contrario, creando centros ghetto y puestos de trabajo muy problemáticos. La altenativa pasa por reducir la ràtio, tener unas plantillas oportunas para poder garantizar una atención personalizada y favorecer la compensación de las desigultades educativas, por el refuerzo de la atención tutorial, por los desdoblamientos de grupos, por los agrupamientos flexibles, por las actividades de apoyo y refuerzo con el alumnado necesitado, así como también de recuperación, el incremento de la optatividad también podía posibilitar atender mejor la diversidad del alumnado y de intereses. Ante los actuales itinerarios propuestos hubiera sido más eficaz la ampliación, flexibilización y mejora de los programas de diversificación curricular en grupo.

El autoritarismo en la gestión de los centros.

Los cambios que aporta el nuevo marco de la ley son substanciales respecto a la concepción de la organización de los centros educativos. El primer cambio es la desaparición de los órganos de gobierno colegiados que había desplegado la LODE –consejo escolar y claustro de profesores- dejan de ser de gobierno y se configuran como órganos de participación en el control y la gestión.

Los órganos de gobierno son unipersonales, por lo tanto se ha excluido la posibilidad de que los padres y las madres, el alumnado y también el profesorado participe en el gobierno de los centros, aquí se rompe la máxima de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, se hace más bien más bien todo lo contrario. Si el modelo de la LODE, en la práctica no ha funcionado de la manera más eficaz posible perque tenía también carencias, estas no provenían del poder real de los consejos escolares y de los claustros, el motivo provenía de no haber desarrollado mecanismos más eficientes de participación. En este "nuevo modelo" los padres y las madres son tratados como clientes y el alumnado como usuario.

En los consejos escolares se produce un vaciado de competencias que se concreta en tres aspectos substanciales:

- No aprueba el PEC, el cual adquiere un carácter básicamente tecnocrático.
- No interviene en la resolución de conflictos del centro, en lo que se ha denominado los mecanismos disciplinarios de los centros o comisiones de convivencia.
- No interve en la elección del director o directora del centro.

Con todo nos encontramos ante unos órganos consultivos y de propuesta con pocas posibilidades de intervenir directamente en el gobierno del centro, aunque eso sí (por ahora) con derecho a ser informados. Por lo tanto, los centros pasan a depender de manera muy exclusiva de la dirección del centro.

El claustro de profesorado se limita también a ser un órgano consultivo de carácter técnico. El único elemento relevante es que aprueba el proyecto educativo del centro.

Respeto a la elección y el nombramiento de la dirección el cambio fundamental se concentra en el hecho de que pasa de ser electiva a ser semiprofesionalizada a través de un concurso de méritos y una comisión seleccionadora que probablemente desarrollará la normativa de rango inferior, desaparece por lo tanto, el modelo LODE que ofrecía más posibilidades de participación de la comunidad educativa del centro y por lo tanto apostaba por un modelo más democrático.

La LOCE parte del principio que los centros educativos, al igual que las empresas; sólo pueden funcionar eficientemente si son gestionadas "profesionalmente" y no democráticamente. Por ello los Consejos Escolares dejan de ser órganos de gobierno y las direcciones de los centros se profesionalizan y son nombradas casi directamente por la Administración, con la resurrección del cuerpo de directores claramente dependiente y vicario de la Administración.

No podemos pasar por alto que el artículo 79.b) otorga a las direcciones la potestad disciplinaria respeto del profesorado y el 79.h) respeto del alumnado.

Tras las afirmaciones retóricas sobre la potenciación del papel del profesorado y el prestigio de su tarea (la ley no recoge ninguna medida concreta en este ámbito), la realidad es que se desconfía de él y prevé la figura de la dirección como cabeza de personal con potestad disciplinaria y se limita la capacidad de decisión de los claustros. Al fin y al cabo un sistema de gobierno de los centros educativos que nos devuelve a situaciones y épocas predemocràticas. La nueva ley aprovecha la regulación de la gestión de los centros docentes para introducir nuevos elementos de diferenciación entre los centros públicos y privados concertados. En éstos se refuerza de manera importante el poder de sus propietarios en la gestión y control del alumnado y el profesorado a través del ideario propio y de su concreción en el proyecto educativo.

El centralismo y la uniformidad del sistema educativo.

La LOCE es una ley que le resta todavía más autonomía de gestión, de organización y curricular (de la escasa de que disponen) a los centros, al profesorado y a las diferentes administraciones educativas de las CC.AA. Además, es una ley que pretende uniformar el sistema educativo en relación a los principios del pensamiento único.


ENSEÑANZA Y NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

La política educativa del Consejo, con respecto a la enseñanza en valenciano, experimenta una preocupante paralización en el ritmo de crecimiento en los últimos años. No hay un impulso institucional global sostenido a favor del uso del valenciano. La lengua propia no recibe la protección que le reservan el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV). Últimamente, incluso, se ha agudizado el ataque institucional desde la Generalitat contra los fundamentos académicos del valenciano en la enseñanza empobreciendo los currículos, censurando libros de texto y proscribiendo la única licenciatura que proporciona los conocimientos adecuados, la de Filología Catalana. En este contexto, el STEPV-Iv se compromete a trabajar, como organización representativa del profesorado y como entidad cívica por la consecución del siguiente programa en el ámbito educativo:

- La Administración educativa ha de promocionar los programas bilingües en las comarcas valencianohablantes, especialmente el de Enseñanza en Valenciano (PEV) y el de Inmersión Lingüística (PIL), los más idóneos, como demuestran las evaluaciones hechas por el propio Instituto Valenciano de Evaluación y Calidad Educativa (IVAQE) y no hazañas públicas, para el logro por igual del dominio de ambas lenguas y los más eficaces por avanzar hacia la normalización escolar y social del valenciano.

- Es necesario y urgente que transcurrido tanto tiempo desde la publicación de la LUEV se haga una evaluación por parte del IVAQE y de la Universidad de la aplicación de los programas de educación bilingüe para impulsar su logro y desarrollo de acuerdo con los principios organizativos y didácticos que contienen.

- La Administración tiene que diseñar y presupuestar un Plan de formación del profesorado para el logro y actualización de los conocimientos inherentes a una enseñanza plurilingüe, en un contexto en el cual la LOCE pretende adelantar la enseñanza de una lengua extranjera en el último curso de l’Educación Infantil.

- También ha de impulsar un Plan específico de formación para profesorado de las comarcas castellanoparlantes para hacer viable la incorporación del valenciano en la enseñanza y hacer efectiva la cooficialidad con el castellano.

- Se ha de mantener el requisito lingüístico para el acceso a los cuerpos docentes y a los puestos de trabajo mediante cualquier sistema de provisión de puestos de trabajo.

- Se debe hacer la catalogación lingüística de los puestos de trabajo en todas las enseñanza reglados con el fin de asegurar la continuidad de la escolarización en valenciano, desde la educación infantil hasta la Universidad.

- La Generalitat Valenciana debe establecer convenios con el Gobierno Balear y la Generalitat de Catalunya que contemplen entre otras medidas: la homologación recíproca de las titulaciones de lengua catalana, el establecimiento de un currículo básico común de lengua y literatura catalana, la edición de material didáctico y el intercambio de profesorado y alumnado.

En los últimos años y como consecuencia de la publicación de la Ley de Uso y Enseñanza la presencia del valenciano en la enseñanza no universitaria ha aumentado progresivamente pero no de manera oportuna. La situación es muy desigual tanto en los territorios como en las diversas etapas educativas y estamos todavía muy lejos de una situación de normalidad. Aun así en la actualidad estamos llegando a una situación d’estancamiento como consecuencia de la política que en este aspecto está llevando a término el PP.

La Administración tiene el deber de facilidad y exigir una formación continuada en valenciano que vaya más allá de los denominados cursos de capacitación lingüístico-técnica y de la oferta escasa del propio Servei d’Ensenyament del Valencià (SEV). l también debe potenciar la utilización por parte del profesorado de metodologías, recursos y materiales que faciliten la acción educativa en el marco de la escuela valenciana y hace falta también potenciar la investigación sobre metodología lingüística.

Si bien hoy en día el valenciano es la lengua de comunicación y aprendizaje a muchos centros de educación reglada no es menos cierto que todavía hay muchos problemas en la continuidad de los programas de enseñanza en valenciano en la ESO y el Bachillerato y se hace necesario definir las plantillas de la enseñanza secundaria y su perfil lingüístico. La Administración tiene el deber inexcusable de poner hilo a la aguja en esta cuestión y de diseñar un plan de formación del profesorado que haga posible la normalización en estas etapas educativas al mismo tiempo que tendrá que destinar los recursos económicos suficientes.

L’Administración desde el SEV tiene que redefinir el papel de las asesorías de valenciano para que estén más al servicio de las necesidades y realidades del profesorado y de los centros y que actúen más como dinamizadoras de los programas de educación bilingüe que como un instrumento más de burocratización. En este sentido se debe dar respuesta urgente a la integración del alumnado recién llegado de varios países culturas a los programas de educación bilingüe con el espaldarazo material y humano necesarios. Aun así se deben mantener y extender los actuales programas de educación bilingüe, de debe garantizar la provisión de las vacantes de estos programas por el profesorado con la titulación adecuada, se tiene que dotar de profesorado de apoyo a los centros con programas de inmersión lingüística (PIL) y se tienen que promover planes específicos de extensión del valenciano en comarcas castellanoparlantes para que tanto el alumnado como el profesorado que trabaja en estos territorios con planes de formación específicos puedan desplegar su tarea docente sin estorbos y sintiéndose partícipes de un proyecto de escuela y de país integrador.

Se ha de continuar manteniendo el requisito lingüístico para el acceso a la docencia y se debe resolver de una vez por todas y de una manera leal con el resto de territorios que compartimos una misma lengua y cultura, la cuestión de la homologación recíproca de las titulaciones de catalán. Una cuestión del todo injusta e injustificable que dificulta la movilidad del profesorado en estos territorios así como el acceso al trabajo.

Otra cuestión que se ha de resolver de manera urgente, una vez constituida l’Acadèmia Valenciana de la Llengua es el alto nivel de inseguridad normativa en muchos puntos, hace falta fijar definitivamente la lengua en todos los aspectos básicos y dejar de politizar y polemizar de manera recurrente y sistemática en esta cuestión tan fácil de resolver y dedicar todos los esfuerzos necesarios a ensanchar el uso social de la lengua. En este sentido, desde el STEPV-Iv encontramos un ejemplo digno de elogio el trabajo desplegado por el movimiento Escola Valenciana, Federació d’Asssociacions per la Llengua y apoyamos y asumimos plenamente el documento "El compromís per la llengua" y nos comprometemos a promoverlo y desarrollarlo en los ámbitos educativo, social, político y en los medios de comunicación.

El proceso de normalización lingüística debe estar inspirado en el reequilibrio de espacios con respecto a los ámbitos de uso. Tiene que garantizar el conocimiento del castellano y del valenciano. Sin imposiciones forzadas, hace falta restituir al valenciano los espacios de uso lingüístico perdidos, con el fin de ir superando las situaciones diglósicas que todavía estamos padeciendo.


SOBRE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO COMO MEDIDA DE CALIDAD

El nuevo marco legislativo de despliegue de la LOCE tiene previsto formular un sistema de acceso a la función pública docente, hemos de aprovechar esta ocasión, mientras pedimos la derogación del RD 850/93, para continuar luchando por un sistema de acceso diferenciado, vinculado a la formación y a la experiencia docente.

Hasta la consecución de este objetivo hemos de continuar reivindicando la estabilidad del profesorado interino hasta su acceso a la condición de funcionario o funcionaria de carrera, este plano de estabilidad tendrá que quedar reflejado en un acuerdo negociado con las organizaciones sindicales y ratificado por el colectivo de enseñantes afectado.

Se deben mantener igualmente las bolsas de trabajo actuales así como la preferencia del profesorado interino para obtener vacantes y sustituciones.

Se debe continuar luchando e insistir por la equiparación en las condiciones de trabajo con el profesorado funcionario de carrera, así como en el acceso a la formación, permutas, licencias y permisos. De igual modo, se debe eliminar cualquier discriminación de tipo salarial.


SOBRE LA IGUALDAD DE LAS MUJERES Y LA COEDUCACIÓN.

La participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política y social ha aumentado considerablemente en los últimos treinta años. Las leyes han recogido muchos aspectos en la línea de posibilitar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; pero del reconocimiento legal a la realidad práctica y concreta del día a día todavía resta un largo camino a recorrer y son necesarias medidas urgentes de implantación, que liberen a las mujeres de las obligaciones que, por educación, cultura y organización social, han tenido que asumir a lo largo de la historia.

Desde el sindicato tenemos que trabajar por la exigencia de medidas de acción positivas que transformen la actual escuela mixta en una escuela autenticamente coeducadora —para ello son necesarias políticas educativas activas en este sentido—, así como otros que hagan realidad una auténtica igualdad de oportunidades para la mujer enseñante como trabajadora y como mujer. En este sentido hemos de avanzar en la consecución de las diecisiete medidas que se recogen en el programa electoral de diciembre de 2002 .

Es más que evidente que las políticas sociales del gobierno del PP, así como las bases que inspiran la LOCE no van en esta dirección. Para muestra un botón, el artículo 72.3 de la LOCE se carga de golpe la referencia a la discriminación en función de sexo: "En ningún caso habrá discriminación en la admisión de alumnos por razones ideológicas, religiosas, morales, sociales, de raza o nacimiento". El artículo 14 de la Constitución dice: "Los españoles son igualas ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", no compañeras y compañeros, no es una errata de transcripción.

anar inici pàgina / index IX congrés / intersindical / stepv