Tornar a index
9 congrés

Reglament i organització del IX Congrés

 
Resolució del Consell Nacional de l'STEPV-Iv

El Consell Nacional de l'STEPV-Iv, reunit a la ciutat de Xàtiva (La Costera) en sessió ordinària, celebrada l’1 de març de 2003, en compliment d'allò que estableixen els actuals Estatuts

ACORDA:

1. Convocar el IX Congrés del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana.

2. Aprovar la proposta de Reglament que figura com Annex I d’aquesta Resolució i delegar en el Secretariat Nacional per a que concrete la proposta organitzativa que figura en l’Annex II, sense perjudici de la validesa dels acords que, al respecte, prenga aquest Consell Nacional.

Xàtiva, 1 de març de 2003.


Reglament del IX Congrés

Alacant 6, 7 i 8 de juny de 2003

Article 1.

El IX Congrés es realitzarà entre els dies 6, 7 i 8 de juny de 2003. El període de debat començara des del mateix moment de la publicació de les ponències, i d’elles es donarà difusió al conjunt de l’afiliació.

Article 2.

L’ordre del dia del IX Congrés serà el següent:

- Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del Congrés.
- Informe del Secretariat Nacional. Valoració i votació, si s’escau.

- Ponències:

- Organització i Estatuts Valoració de les eleccions sindicals. L’adequació organitzativa. Estatuts.
- La Formació dels empleats i empleades públics. La formació inicial i contínua del professorat i del PAS. La Formació Sindical.
- Política Educativa: crítiques i alternatives al model neoliberal.
- Salut Laboral. La salut laboral i la prevenció dels riscs laborals a l’ensenyament.

- Resolucions.

- Elecció dels òrgans de representació.

Article 3.

El debat es realitzarà en cada Unió Comarcal, segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant la difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt de l’afiliació. Es realitzarà, si més no, dues rondes de reunions congressuals: la primera, entre l’1 i el 4 d’abril de 2003; la segona, del 13 al 16 de maig de 2003.*

Es publicaran totes les esmenes presentades fins el 7 d’abril, que seran distribuïdes a tota l'afiliació. També s'admetran totes les esmenes, en una segona fase, fins el 19 de maig.

Article 4.

Tot grup de persones afiliades que ho desitge tindrà dret a presentar una proposta d'agrupament o tendència, per a la qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la publicitat i difusió de la mateixa, tot i convocant reunions obertes de persones afiliades, si així és sol.licitat. L'agrupament o tendència quedarà automàticament constituït si: a) Es subscriu per, si més no, 100 persones afiliades al sindicat. b) Es subscriu per, si més no, el 40% dels membres del Secretariat Nacional.

Article 5.

Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se autònomament per a l'elaboració d'esmenes o projectes de resolució.

Article 6.

Tindran dret a vot, així com a ser persones electores i elegibles, totes les persones delegades al IX Congrés.

Article 7.

L’elecció de persones delegades es realitzarà en llistes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran dret a representació proporcional.

Correspon a les Unions Comarcals els criteris d’adscripció de persones delegades, així com la seua elecció, tot i garantint-se, a nivell de cada Unió Intercomarcal, la presència de tots els sectors. Correspon una persona delegada per cada 50 persones afiliades o fracció. Són membres de Ple del Congrés les persones integrants del Secretariat Nacional.

Cada Unió Comarcal elaborarà un Acta de la seua constitució amb indicació de nombre d'assistents, ponències i temes tractats, esmenes que passen amb indicació del percentatge de vots, i persones delegades al Congrés.

Article 8.

En el IX Congrés s’hi constituirà una Comissió de Credencials, integrada per una persona de cada Unió Intercomarcal, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat de persones delegades, l’acreditació corresponent.

Article 9.

Passaran al IX Congrés totes les esmenes que obtinguen un 20% de vots en cada Unió Comarcal o en el Secretariat Nacional.

Article 10.

El IX Congrés funcionarà en Plenari i en Comissions.

Les decisions es prendran per majoria absoluta dels membres de ple dret inscrits en el Congrés, en primera votació, i per majoria simple en la segona. Si en la segona votació el nombre d’abstencions és majoria simple, tornarà a debatre's, en torn tancat –amb una veu a favor i una altra en contra—, el punt votat. Després d’aquest debat s’aprovarà per majoria simple de "sí" o "no".

Article 11.

El Ple del IX Congrés quedarà constituït, en primera convocatòria, amb la presència de les dues terceres parts de les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria, mitja hora més tard, amb la presència de la meitat més una d’elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l’hora d’acabament del Congrés.

Article 12.

La ponència podrà assumir les esmenes que considere, les quals, si cap persona es pronúncia en contra, quedarien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assumides per la ponència seran debatudes i votades pel Ple. També seran debatudes i votades pel Ple aquelles parts de la ponència original que assumesca una o més d’una persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat esmenes que la modifiquen. Acabada la votació de les esmenes, se sometrà a votació global el document resultant.

Article 13.

Els documents congressuals que impliquen definició sobre línia d'acció sindical hauran de presentar-se fins un mes abans del Congrés, prèvia aprovació de la inclusió pel Consell Nacional o, en el seu defecte, pel Secretariat Nacional. Les propostes de resolució que no impliquen definició sobre línia d'acció sindical podran presentar-se fins les 14.00 hores del dia anterior a la cloenda del Congrés.

Article 14.

El Secretariat Nacional tindrà, durant el Congrés, les següents funcions:

- Procedir a l’apertura del Congrés.
- Presentar aquest reglament al Ple del Congrés i sotmetre’l a votació global.
- Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el mecanisme d’elecció.
- Presentar el seu informe, després de l’elecció de la Mesa del Congrés. El SN cessarà en la funció representativa de l’STEPV-Iv.

Article 15.

La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i moderar el seu desenvolupament. Representa l’STEPV-Iv durant el Congrés i podrà ser revocada a proposta d'un terç de les persones congressistes, si així ho decidira el Ple. La Mesa farà una proposta de distribució dels treballs i d’horaris. Estarà composada per set persones, de les quals una exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i les altres actuaran com a vocals. La Mesa haurà d’estar composada per persones de les diferents Unions Intercomarcals, així com dels sectors.

 


ANNEX II. ORGANITZACIÓ DEL IX CONGRÉS

Correspon al Secretariat Nacional:

1. Fer una proposta de ponències i resolucions i encomanar la seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les que figuraran: Reglament del Congrés; Informe del Secretariat Nacional; Ponències i Resolucions, sense perjudici del que aprove el Consell Nacional d’1 de març.

2. Proposar la composició de: Comissió de Credencials, Comissió de Resolucions, Comissió de Candidatures i Mesa del Congrés.

3. Resoldre quantes incidències puguen produir-se.

Correspon al IX Congrés: establir la composició del Secretariat Nacional, de la Comissió de Garanties i Conflictes, Comissió de Control Administratiu, i els criteris pels quals es nomenen els permanents sindicals.

País Valencià, 2003

  • El Secretariat Nacional, per causes técniques en la impressió i l’enviament de les ponències, ha prés la decissió de retardar la primera ronda d’assemblees prevista de l’1 a 4 d’abril al 8, 9 i 10 d’abril, i la segona ronda al 20, 21 i 22 de maig.


anar inici pàgina / index IX congrés / intersindical / stepv