Tornar a index
9 congrés

Ponència de Seguretat i Salut Laboral

 

versión en
castellano

1. UN PAS AVANT

Per primera vegada la nostra organització sindical es proposa a si mateixa una ponència sobre SALUT LABORAL en un Congrés. No podem menys que felicitar-nos perquè suposa un important progrés cap a la identificació i defensa de la nostra organització amb els interessos i necessitats dels treballadors/as de l'ensenyament. És la culminació d'anys d'esforç i preocupació del STEPV per la millora de les condicions laborals. L'aportació de la ponència resideix que dóna forma pròpia a eixa constant del nostre sindicalisme i que explicita la nostra ferma opció per la defensa de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

Aquesta opció, com la defensa de les condicions laborals en anteriors congressos, en definitiva pretenen ser una resposta adequada a les circumstàncies i naturalesa en què se'ns ha imposat el nostre treball. La tasca dels treballadors/es de l'ensenyament, com la de la resta de la classe treballadora, ha estat tamisada des d'antic per les càrregues i riscos determinades pels que han detentat els mitjans de producció i pels que, des del poder social i polític, han servit els seus interessos. Estem parlant d'alliberament enfront d'explotació.

2. UNA REALITAT DURA

Aconseguir que el treball siga una font de benestar personal i col·lectiu, que siga una activitat que faça créixer i desenvolupar a les persones física, psíquica i moralment, que es convertisca en un servei públic de la major qualitat social és un objectiu que no es pot posposar.

Però queda per recórrer un llarg camí. L'avanç per a la classe treballadora està constant suor i llàgrimes, més en els llocs on l'apreci per la vida i la salut dels treballadors i treballadores és menor, manifestat obertament o de forma larvada. Com sinó poden contestar-se les dades de milers d'accidents de treball que, any a any, es repeteixen?. O els de l'OIT sobre l'augment d'un a dos milions de morts relacionades amb el treball entre 1990 al 2000 en tot el món? ¿ Per què des de les instàncies europees de seguretat i salut laboral es reitera l'imparable augment de "nous riscos emergents" (depressions, angoixes, estrés o malalties musculoesquelètiques) definint aquesta situació en el treball com "el malestar de la globalització"? O, ¿com explicar l'incompliment de la Llei de Prevenció del Govern Aznar durant la seua presidència europea quan no s'han reconegut com a malalties laborals ni tan sols aquelles que tenen una relació evident amb el treball, com les que es deriven del treball amb l'amiant o, en el nostre camp, els nòduls de les cordes vocals?

En la nostra realitat més pròxima, tres elements ens confirmen la dificultat en el nostre propòsit:

• Els danys de tota classe relacionats amb el treball que estan sofrint milers de treballadors de l'ensenyament i els riscos que s'estan suportant en els centres de treball.

• La política concreta de la Conselleria d'Educació i del Govern Valencià contrària a la salut laboral. Servisquen tres exemples: les traves al funcionament dels comités de Seguretat i Salut Laboral (hi ha una denúncia interposada pel conjunt d'organitzacions sindicals davant de la Inspecció de Treball), el retard en el desenvolupament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (que "hauran d'estar en funcionament a tot tardar l'1 de gener de 1999", segons Disposició Transitòria Primera del R.D. 39/1997) i la no convocatòria quan correspon dels órganos de participació en seguretat i salut laboral.

• Absència d'una cultura preventiva i una gestió integrada de la prevenció de les Administracions Públiques i de la majoria d'empreses educatives, malgrat les recomanacions de l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball i als recents estudis de l'INSHT, que afirman que la inversió en prevenció de riscos no sols estalvia vides i lesiones de treballadors/as, sinó que suposa un estalvi i una millora econòmica per a les empreses, i una enorme disminució de la despesa pública.

La dificultat augmenta quan, no obstant, el discurs teòric sobre la salut i la prevenció pareix ser un lloc comú; avui forma parte del discurs dominant, políticament correcte.

3. QUE S'ESQUERDA

A) PER LES CONTRADICCIONS que provoca aquesta pràctica contrària a la seguretat i salut laboral, les quals pesen en els treballadors/as. Cada vegada són més les veus, els fòrums i les voluntats que es resisteixen a aquest estat de coses, que es neguen a acceptar els danys en la salut com un castic ineludible i que, interna o externament, es plantegen la necessitat del canvi en les condicions de treball i de vida. El salari paga la nostra força de treball, no la nostra salut.

B) PEL NOSTRE COMPROMÍS. L’ STEPV també està convençut que eixe malestar de vida i eixes patologies no són una predeterminació del destí. Per això, en aquests últims anys, hem unit la nostra veu i la nostra acció sindical quan ha sigut possible amb tots/es aquells/es que han desitjat canviar les condicions de vida i de treball, siguen de l'àmbit que siguen.

C) PEL SUPORT QUE ELS TREBALLADORS/AS DE L'ENSENYAMENT HAN DONAT A L’STEPV EN LES ULTIMES eleccions, segurament també té a veure amb el nostre compromís amb la Salut Laboral: del conjunt de l'organització en l'acció sindical, del treball i la proximitat dels delegats/as de prevenció, de l'empeny perquè funcionen els comités de Seguretat i Salut Laboral unint a més voluntats, de l'exigència constant a l'Administració Educativa per a posar en marxa els Serveis de Prevenció i per a complir la llei mitjançant el diàleg i els informes/denúncies a la Conselleria i empreses o a la Inspecció de Treball. També han donat suport a la tasca d'informació i formació que han suposat les publicacions en l'ALL-I-OLI i el llibre "Legislació Bàsica de Salut Laboral". Han valorat bé les campanyes "Pel reconeixement de les malalties professionals al sector de l'ensenyament", "Pengem els claus?", i l'atenció als riscos psicosocials i el curs "L'acaçament psicològic al treball. Com sobreviure i previndre el mobbing" dins del Fòrum d'Educació.

D) PER L'EXISTÈNCIA D'UNES POTENTS REGLES DE JOC. La lluita de milers de treballadors/as durant desenes d'anys, organitzada o espontàniament, el compromís de diferents agents socials i l'entrada de l'Estat Espanyol a Europa han sigut els dos elements més destacats, junt amb la normativa laboral anterior, en la transposició de Directives Europees i la creació, en definitiva, d'un formidable marc jurídic que regula la seguretat i salut laboral: La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el Reglament dels Serveis de Prevenció i la dotzena de Reglaments ja dictats (i, previsiblement, la publicació d'altres quaranta en un futur pròxim), al costat dels convenis col·lectius.

E) PEL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL DE LA PREVENCIÓ, tant a nivell internacional (OMS; OIT; Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball,..), com Estatal (Inspecció de Treball, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Institut Nacional de Medicina i Seguretat en el Treball, Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball) i nacional (actuacions positives, normalment forçades, de l'Administració Laboral, Sanitària, Educativa, Institut de Biomecànica de València, i els òrgans de participació quan funcionen -Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral, Comissió de Salut i Seguretat d'Àmbit Docent i els comités de Seguretat i Salut Laboral i delegats de prevenció de la Universitat, de l'ensenyança no universitària i dels comités d'empresa).

F) PELS ÈXITS ACONSEGUITS EN LA LLUITA SINDICAL, entre ells, els aspectes positius del DECRET 123/2001; l'Ordre de la Conselleria de Cultura i Educació pel qual s’estructuren els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals; el notable crèdit pressupostari ja assignat a aquests Serveis, encara que encara no estiguen en funcionament; la disponibilitat d'EPIs per a la utilització de la veu, després de tres anys de lluita; l'efectivitat de certes denúncies contra la inseguretat col·lectius i danys individuals; les resolucions dels comités de Seguretat i Salut Laboral sobre riscos importants; la subvenció de la jornada sobre el mobbing, etc...

4. LA RESPONSABILITAT I EL REPTE DE L’STEPV

Aquest IX Congrés ha de posar de manifest el gran repte que, com a Organització Sindical, tenim davant: canviar de manera sensible les condicions de treball. Els empresaris i la Conselleria han escenificat alguns gestos que no poden enganyar-nos ni encobrir l'incompliment permanent de la Llei i la seua tremenda responsabilitat davant dels autèntics riscos que els professionals de l'ensenyament, i la resta de la comunitat educativa, estan patint o poden sofrir. L'assumpció de la nostra responsabilitat reforçada en les eleccions ha de servir, sens dubte, perquè es modifiquen radicalment les seues polítiques, de manera que els centres educatius es transformen en llocs segurs i amb unes condicions materials adequades a la tasca docent, que la seua organització fomente relacions saludables i que el treball es puga convertir en un lloc de creixement personal i col·lectiu, socialment vàlid i de qualitat.

5. MESURES PER A AVANÇAR

En la mesura que es puga, hem de:

A. RECUPERAR MAJORS QUOTES DE PARTICIPACIÓ.

De seguretat i salut, tots els treballadors i traballadores en saben. El nostre repte necessita de les seues múltiples mirades, bé cap a si mateixos, bé cap al seu entorn. Si l'aportació tècnica dels Serveis de Prevenció és important, si la potenciació dels comités i delegats de Seguretat i Salut Laboral són necessaris, la condició "sine qua non" perquè puguem fer camí i per a convertir el seu malestar i la seua reflexió en reivindicació és escoltar les seues explicacions del que està passant en el treball, cóm s'estan vivint les situacions de risc, qué es considera com a prioritari i quines mesures preventives proposen d'adoptar.

En aquest sentit, potenciarem la figura del coordinador/a de Centre, amb recursos materials i disposició de temps, a fi d'aconseguir una vertebració més real entre els centres de treball i la nostra organització. De la mateixa manera, els equips de direcció han de rebre el suport necessari perquè puguen desenvolupar el seu treball, com l'assessorament tècnic per a l'elaboració dels Plans d'Autoprotecció, sol·licitat reiterades vegades als SS.TT.

L'experiència de l'equip de publicacions i de les persones que treballen amb les tecnologies de la comunicació, especialment el correu electrònic i la pàgina web, i l'alta valoració del professorat sobre aquests mitjans, exigirà que l'Àrea de Salut Laboral es desenvolupe adequadament comptant amb aquests recursos.

B) EXIGIR EL COMPLIMENT ESCRUPOLÓS DE LA LLEI.

Les obligacions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals imposa a qui es beneficia de l'activitat empresarial i a les Administracions Públiques són molt grans. Els articles 14 a 28 de la mateixa citen aquests deures, que tenen la seua contrapartida corresponent com a drets dels treballadors/as. No anem ací a transcriure la Llei i, encara que més endavant parlarem de l'avaluació de riscos, volem subratllar ara que entre les obligacions de l'empresari i Administració es troba la de consultar als treballadors/as o els seus representants, amb la deguda antelació, les següents decisions en matèria de prevenció de riscos laborals: la planificació i l'organització del treball en l'empresa i la introducció de noves tecnologies; l'organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i de prevenció; la designació dels treballadors/as encarregats de les mesures d'emergència; els procediments d'informació i documentació; la formació en matèria preventiva i qualsevol acció que puga tenir efectes sobre la seguretat i salut dels treballadors/as.

Així mateix, hem d'exigir el compliment dels articles 35, 36 i 37 que fan referència al compliment de la legislació pel que fa als delegats/as de Prevenció i al respecte a les seues competències i facultats, i dels articles 38 i 39 pel que fa al funcionament i competències dels comités de Seguretat i Salut Laboral.

C) L'AVALUACIÓ DE RISCOS I LA PLANIFICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES

L'avaluació de riscos és el procés d'obtenció d'informació necessària perquè una empresa/organització estiga en condicions de prendre una decisió apropiada sobre l'oportunitat d'adoptar accions preventives i, en eixe cas, sobre el tipus de mesures preventives que s'han d'adoptar. L'avaluació de riscos permet identificar i avaluar els riscos segons la seua magnitud i extensió. Aquests pilars bàsics exigeixen la participació dels treballadors/as, delegats/as i també de l'aportació tècnica dels Serveis de Prevenció. Ja hem dit que, des de fa més de tres anys, hem reclamat aquests Serveis.

Ara bé, la Llei determina que, si s'han detectat danys, no cal esperar a una avaluació per a adoptar mesures preventives -immediatament , si el risc és greu i imminent-, per a no caure en un tecnicisme estèril.

Nosaltres ja podem aportar, en una avaluació inicial, factors de risc en molts centres i danys per a la salut en prou persones, de manera que, en la mesura que les dades foren objectives, s'hauria d'intervenir. Entre aquests factors de riscs destaquem els següents:

a) En relació als centres i llocs de treball: infraestructures insegures; condicions climàtiques adverses(ventilació, humitat i temperatures de fred-calor inconvenients); il·luminació inadequada i soroll excessiu; risc d'incendis i absència a falta d'actualització dels Plans d'Emergència.

b) Accidents laborals en relació a la utilització de màquines i ferramentes, així com de productes i materials químics, i absència de prevenció davant de riscos elèctrics. Es solen produir per la manipulació i emmagatzemament dels productes químics en els laboratoris; a l’aula de Tecnologia; en diferents Cicles Formatius de Formació Professional i a l’aula d'Educació Física.

c) Accidents "in itinere" i condicions de treball negatives del personal que utilitza el seu vehicle propi per al desenvolupament de la seua tasca en comissió de serveis, sobretot el professorat itinerant.

d) Factors psicosocials de riscos relacionats amb factors psicosocials organitzatius dels centres de treball, com el disseny de llocs de treball i les seues tasques, la distribució de responsabilitats, el control o l'autonomia en el treball, l'exercici de l'autoritat.

e) Tota la normativa sobre el pla de vigilància de la salut, assumint i superant la concepció del reconeixement mèdic generalitzat. Aquest pla passaria, almenys per:

• El compliment de l'article 22 de la Llei de prevenció sobre la realització de la vigilància de la salut.

• La garantia de mitjans de protecció i prevenció enfront d'aquelles malalties que actualment són origen de baixes, en un nombre significatiu respecte a la resta de sectors productius, que ja estan detectades; moltes d'elles relacionades amb alguns factors ja coneguts, com l'augment d'edat del professorat, la dependència de contractes amb empreses privades, la situació d'interinitat en múltiples aspectes -des d'itineràncies fins a contractes a temps parcial- i sobretot aspectes ergonòmics i psicosocials com:

- L'esforç físic i postural, la síndrome musculoesquelètica, especialment entre el professorat d'Educació Especial i d’Infantil i el personal d'Administració i Serveis, encara que és una patologia freqüent en la resta de nivells i etapes educatives ( Primària, Secundària i Universitat).

- La identificació i mesures preventives de malalties que tenen el seu origen o relació amb la utilització de la veu (nòduls de cordes vocals, paràlisi de les mateixes, etc..) i amb al·lèrgies i infeccions respiratòries o cardiovasculars.

- En relació als riscos psicosocials, especial atenció i estudi dels factors que els causen –per exemple, a l'estabilitat de plantilles on es manifesten durant temps problemes importants de relació- així com mesures d'eliminació i protecció davant de l’estrés, la síndrome del "burn-out" i l'acaçament psicològic en el treball ("mobbing" i "buyilling").

- La inseguretat derivada de les responsabilitats professionals i de la relació amb l'entorn educatiu, especialment amb situacions on se suporten actes violents, o adoptar decisions delicades respecte a la denúncia a la policia o al jutgat de persones vinculades molt directament amb l'alumnat.

Moltes empreses d'educació no tenen concertats serveis de prevenció, o les seues mesures preventives no son eficaces, són merament formals.

Només la Universitat té establit el Servei de Prevenció i compta amb una Avaluació de Riscos Laborals. La vinculació amb els treballadors/as en aquest sector i l'assumpció de responsabilitats preventives seria una peça clau d'avanç.

D) CULMINAR LES CAMPANYES EN MARXA I INICIAR ALTRES NOVES.

-La campanya "Pel reconeixement de les malalties professionals al sector de l'ensenyament" pasa per insistir davant les autoritats centrals i autonòmiques amb competències (laborals, sanitàries i educatives) no sols per al reconeixement d'algunes malalties com a professionals, sinó donant el bot que la mateixa Llei de Prevenció marca, en el sentit d'atendre com a contingència professional i preventiva tots els danys relacionats amb el treball. Hi ha un possible camí col.lectiu i d’altre individual.

-La campanya "Pengem els claus?" ha de replantejar-se per al professorat itinerant amb l’objecte de reobrir una negociació tancada per la pròpia Conselleria. D'altra banda, el contingut de la campanya ha d'estendre's i aprofundir-se, tant des del sindicat com des dels comités de Seguretat i Salut Laboral (mitjançant reunions, anàlisi i accions conjuntes de diferents sectors). També tornar a insistir davant la Mesa de la Funció Pública i plantejar-la com a prioritària en les plataformes.

-La ponència que com a organització es va presentar en el curs sobre el "mobbing" ha d'aprovar-se formalment (annex). Està pendent la publicació de les ponències. Les exigències sindicals respecte a la lluita contra l'acaçament moral en el treball són elevades, entre elles: a) Presentar en els comités (està aprovada una Resolució i Grup de Treball en el de València), en la Mesa de la Funció Pública i en les negociacions sobre convenis col·lectius la proposta que siga considerada aquesta actuació com a molt greu en els règims disciplinaris respectius; b) Mantenir criteris objectius respecte a acaçador/es i assetjats, independentment de la vinculació amb la nostra organització o altres d'igual o diferent signe; c) Donar el bot en l'aplicació de mecanismes d'enfrontament contra l'acaçament -no sols el que s'exerceix contra un individu, sinó contra un grup o col·lectiu- en l'esbòs del reglament aprovat en l'OIT.

-Desenvolupar una campanya i un document sobre Responsabilitat del Professorat. Exigir la defensa jurídica, i de qualitat, en casos de denúncia per via penal; instar a l'elaboració d'un document de la Conselleria, doncs ella és la que té obligació de formar i informar, i estudiar mecanismes de negociació en relació a les activitats escolars, complementàries i extraescolars.

-Desenvolupar informació respecte a les necessitats de micròfons i la necessitat d'implantar cursos de reeducació de la veu. Proposar que la Foniatria siga una assignatura optativa en les Escoles de Magisteri i en les Universitats els estudis de les quals preparen a futurs docents.

-Desenvolupar una campanya respecte als Plans d'Emergència i e Autoprotecció.

E) INTEGRAR EN PREVENCIÓ EL PENSAMENT FEMENÍ I ESTUDIAR LA PROBLEMÀTICA ESPECÍFICA DE LA DONA.

Hi ha una legislació específica, encara que dispersa, sobre aspectes directament vinculats a la dona, com els referits a la protecció de la maternitat i de la lactància, la possibilitat de canvi de llocs de treball mentre duren les mateixes, etc.. que hem de desenvolupar com a campanya especial.

No obstant, el repte ha de ser major. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals i bon nombre de Reials decrets no tenen en compte, en absolut, la dona, la seua especificitat i peculiaritats. En aquest sentit, una Llei progressista, no ho ha sigut en aquest aspecte. Nombrosos estudis recents han demostrat no sols les diferències fisiològiques i les seues relacions amb el treball, sinó la peculiar morbilitat de la dona i l'especial incidència de patologies vinculades a la doble jornada laboral i el sistema de relacions socials i familiars. Començar a entendre, a escoltar i incorporar pautes d'actuació en molts àmbits de la nostra activitat privada, sindical, laboral,.. serà una de les peces mestres per a fer realitat el que s’expressa globalment en aquesta ponència, tenint en compte no sols el segle en què estem sinó la importància quantitativa de les dones en el sindicat i la docència.

F) CONTINUAR AVANÇANT INTERNAMENT I DONANT EXEMPLE NOSALTRES MATEIXOS DE LA CULTURA PREVENTIVA.

La decisió del Secretariat Federal de modificar condicions econòmiques i laborals entre els permanents sindicals (35 ptes./Km en el pressupost de 2003, 42 ptes/Km. any 2004; i l’estudi per a l’establiment d'una assegurança de vida i per a la creació d'un fons per a atendre accidents d’automòbil, la concreció del qual està pendent d’abordar-se en un futur pròxim, en aquest curs) és una fita en el conjunt d'organitzacions del País Valencià i en l'estat Espanyol. Aquest camí, a pesar de les implicacions econòmiques i organitzatives, és la demostració de la nostra potencialitat.

El IX Congrés no sols ratifica molt positivament aquestes decisions, sinó que es planteja d’avançar en aquesta línia (45 ptes./Km l'any 2005 i, a partir d’ahí, l’augment automàtic anual proporcional a la pujada de l’IPC) i en altres, com l'avaluació de riscos dels llocs de treball de les seus. D'altra banda, potenciarà la Salut Laboral amb mesures com la consideració de l'Àrea de Salut Laboral com a Àrea amb igual tractament al de la Dona i d’altres, en la mesura de les seues possibilitats (aprofitament de les hores del dilluns per a treballar en salut laboral dels delegats/des de prevenció si no hi ha reunió de la Junta de Personal; més recursos humans).

Aquest avanç, a més de ser just amb les persones que dediquen molt de temps al sindicat, és un exemple que portarà cua.

G) PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓ A COL·LECTIUS I PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES.

Cal identificar amb dades epidemiològiques i estudis adequats els esmentats col·lectius i persones. No obstant, ja són notòries algunes circumstàncies especials: professorat que freqüentment està amb risc de sofrir agressions; professorat d'Educació Especial; molts professors/es de Cicles Formatius i FCT; professorat que viu provisionalment durant anys i anys en centres on no hi ha condicions mínimes de seguretat i espais adequats; professorat itinerantt, d'inspecció, coordinadors de batxillerat, assessors/es, etc..; professors interins/es que no tenen reconeguts drets que altres gaudeixen i, molt especialment, el professorat que està patint una situació psicològica delicada, bé per estrés, depressió, "burn-out", bé perquè està sent assetjat/da en el treball. El professorat que, per aquests o altres motius, tenen baixes continuades durant anys hauria de constituir així mateix un col·lectiu prioritari, així com el que està sotmés a discriminació.

H) EL TRACTAMENT DE LA PREVENCIÓ I SALUT LABORAL PER A L'ALUMNAT.

"Promoure la millora de l'educació en matèria preventiva en els diferents nivells d'ensenyança i de manera especial en l'oferta formativa corresponent al sistema nacional de qualificacions professionals…" és un instrument fonamental per a aconseguir els "Objectius de la política" de prevenció que s'exigeix a les Administracions Públiques. Està arreplegat en la Llei de Prevenció en el seu mateix inici, en el Capítol II "Política en matèria de prevenció de riscos per a protegir la seguretat i la salut en el treball". Si actualment hi ha actuacions administratives respecte a l'alumnat de Formació Professional i en forma de campanya també amb la resta, cal dir que estan pendents d'anàlisi i aprovació de la Comissió de Seguretat i Salut d'Àmbit Docent, amb qui s'ha de tractar detalladament.

Des d'ací proposem el desenvolupament curricular de la matèria que ens ocupa, ben com a tractament transversal, bé en unitats curriculars específiques per a tractar el conjunt de temes -inclòs "buyilling "-, el que implicaria la formació bàsica de tot el professorat, aspecte exigit per la Llei -i possiblement objecte d'una propera denúncia.

Però, s'ha d'avançar en l'anàlisi del tractament de prevenció respecte a l'alumnat. Efectivament, no se li aplica la Llei de Prevenció per motius obvis, no obstant, en el seu moment, hem d'iniciar un treball respecte a l’alumnat que treballa amb riscos físics, químics, biológics i ergo-psicosocials. L'alumnat no tindrà contracte de treball, però treballa. El plantejament que defenem és l'aplicació de la Llei a aquests col·lectius de riscos, de manera semblant a com s’arreplega en la Llei de Prevenció en l’article 27, sobre protecció de joves menors que s'incorporen al treball. A estudiar també el tractament respecte a la resta de l'alumnat, que també treballa en profit propi i en profit social.

I) FACILITAR EL TREBALL DELS/DE LES PERMANENTS SINDICALS I QUADRES INTERMITJOS I POTENCIAR EL TREBALL DELS/DE LES DELEGATS/DES SINDICALS.

És sug.gerent la proposta d’algún permanent sindical, en el sentit d’elaborar documents de sintèsi i conclusions sobre aspectes de salut laboral, així com de pasar informació/formació bàsica de salut laboral no sols als permanents, sinó a quadres comarcals o de centres. Els delegats/des hi podrien tindre un paper important.

 


 

Seguridad y Salud Laboral

1. UN PASO ADELANTE

Por primera vez nuestra organización sindical se propone a sí misma una ponencia sobre SALUD LABORAL en un Congreso. No podemos menos que felicitarnos porque supone un importante progreso hacia la identificación y defensa de nuestra organización con los intereses y necesidades de los trabajadores/as de la enseñanza. Es la culminación de años de esfuerzo y preocupación del STEPV por la mejora de las condiciones laborales. La aportación de la ponencia reside en que da forma propia a esa constante de nuestro sindicalismo y en que explicitamos nuestra firme opción por la defensa de la salud laboral y la prevención de riesgos laborales.

Esta opción, como la defensa de las condiciones laborales en anteriores congresos, en definitiva pretenden ser una respuesta adecuada a las circunstancias y naturaleza en las que se nos ha impuesto nuestro trabajo. La tarea de los trabajadores/as de la enseñanza, como la del resto de la clase trabajadora, ha estado tamizada desde antiguo por las cargas y riesgos determinadas por los que han detentado los medios de producción y por quienes, desde el poder social y político, han servido sus intereses. Estamos hablando de liberación frente a explotación.

2. UNA DURA REALIDAD

Conseguir que el trabajo sea una fuente de bienestar personal y colectivo, que sea una actividad que haga crecer y desarrollar a las personas física, psíquica y moralmente, que se convierta en un servicio público de la mayor calidad social es un objetivo que no se puede posponer.

Pero queda por recorrer un largo camino. El avance para la clase trabajadora está constando sudor y lágrimas, más en los lugares donde el aprecio por la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras es menor, manifestado abiertamente o de forma larvada. ¿Cómo sino pueden contestarse los datos de miles de accidentes de trabajo que, año a año, se repiten?. ¿O los de la OIT sobre el aumento de uno a dos millones de muertes relacionadas con el trabajo entre 1990 al 2000 en todo el mundo? ¿Por qué desde las instancias europeas de seguridad y salud laboral se reitera el imparable aumento de "nuevos riesgos emergentes" (depresiones, angustias, estrés,..o enfermedades musculoesqueléticas…) definiendo esta situación en el trabajo como "el malestar de la globalización"? O, ¿cómo explicar el incumplimiento de la Ley de Prevención del Gobierno Aznar durante su presidencia europea cuando no se han reconocido como enfermedades laborales ni tan siquiera aquellas que tienen una relación evidente con el trabajo, como las que se derivan del trabajo con el amianto o, en nuestro campo, los nódulos de cuerdas vocales?

En nuestra realidad más próxima, tres elementos nos confirman la dificultad en nuestro propósito:

• Los daños de todo tipo relacionados con el trabajo que están sufriendo miles de trabajadores de la enseñanza y los riesgos que se están soportando en los centros de trabajo.

• La política concreta de la Consellería de Educación y del Gobierno Valenciano contraria a la salud laboral. Sirvan tres ejemplos: las trabas al funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud Laboral (hay una denuncia interpuesta por el conjunto de organizaciones sindicales ante la Inspección de Trabajo), el retraso en el desarrollo de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (que "deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 1999", según Disposición Transitoria Primera del R.D. 39/1997) y la no convocatoria cuando corresponde de los órganos de participación en seguridad y salud laboral.

• Ausencia de una cultura preventiva y una gestión integrada de la prevención de las Administraciones Públicas y de la mayoría de empresas educativas. Pese a las recomendaciones de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y a los recientes estudios del INSHT, que afirman que la inversión en prevención de riesgos no sólo ahorra vidas y lesiones de trabajadores/as, sino que supone un ahorro y una mejora económica para las empresas, y una enorme disminución del gasto público. La dificultad aumenta cuando, sin embargo, el discurso teórico sobre la salud y la prevención parece ser un lugar comun; hoy forma parte del discurso dominante, políticamente correcto.

3. QUE SE RESQUEBRAJA

A ) POR LAS CONTRADICCIONES que desarrolla ésta práctica contraria a la seguridad y salud laboral, que hacen mella en los trabajadores/as. Cada vez son más las voces, los foros y las voluntades que se resisten a este estado de cosas, que se niegan a aceptar los daños en la salud como un castigo ineludible y que, interna o externamente, se plantean la necesidad del cambio en las condiciones de trabajo y de vida. El salario paga nuestra fuerza de trabajo, no compra nuestra salud.

B) POR NUESTRO COMPROMISO El STEPV también está convencido que ese malestar de vida y esas patologías no son una predeterminación del destino. Por eso, en estos últimos años, hemos unido nuestra voz y nuestra acción sindical cuando ha sido posible con todos/as aquellos/as que han deseado cambiar las condiciones de vida y de trabajo, sean del ámbito que sean.

C) POR EL RESPALDO QUE LOS TRABAJADORES/AS DE LA ENSEÑANZA HAN DADO AL STEPV EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES que, seguramente, también tiene que ver con nuestro compromiso con la Salud Laboral: del conjunto de la organización en la acción sindical, del trabajo y la proximidad de los delegados/as de prevención, del empeño porque funcionen los Comités de Seguridad y Salud Laboral aunando voluntades, de la exigencia constante a la Administración Educativa para poner en marcha los Servicios de Prevención y para cumplir la ley mediante el diálogo y los informes/denuncias a la Conselleria y empresas o a la Inspección de Trabajo. También han dado apoyo a la importante tarea de información y formación que han supuesto las publicaciones en el ALL-I-OLI y el libro "Legislació Bàsica de Salut Laboral". Han valorado bien las campañas "Pel reconeixement de les malalties professionals al sector de l'ensenyament", "Pengem les claus?", y la atención a los riesgos psicosociales y el curso "L'acaçament psicològic al treball. Com sobreviure i previndre el mobbing" dentro del Fòrum d'Educació.

D) POR LA EXISTENCIA DE UNAS POTENTES REGLAS DE JUEGO. La lucha de miles de trabajadores/as durante decenas de años, organizada o espontáneamente, el compromiso de diferentes agentes sociales y la entrada del Estado Español en Europa han sido los dos elementos más destacados, junto con la normativa laboral anterior, en la transposición de Directivas Europeas y la creación, en definitiva, de un formidable marco jurídico que regula la seguridad y salud laboral: La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y la docena de Reglamentos ya dictados (y, previsiblemente, la publicación de otros cuarenta en un futuro próximo), junto a los convenios colectivos.

E) POR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA PREVENCIÓN, tanto a nivel internacional (OMS; OIT; Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo,..), como Estatal (Inspección de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo,.. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y nacional (actuaciones positivas, normalmente forzadas, de la Administración Laboral, Sanitaria, Educativa, Instituto de Biomecánica de Valencia,.. y los órganos de participación cuando funcionan -Comisión Paritaria de Seguridad y Salud Laboral, Comisión de Salud y Seguridad de Ámbito Docente y los Comités de Seguridad y Salud Laboral y delegados de prevención de la Universidad, de la enseñanza no universitaria y de los comités de empresa).

F) POR LOS LOGROS CONSEGUIDOS EN LA LUCHA SINDICAL entre ellos los aspectos positivos del DECRETO 123/2001; la Orden de la Consellería de Cultura y Educación por el que estructuran los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales; el notable crédito presupuestario ya asignado a estos Servicios, aunque aún no estén en funcionamiento; la disponibilidad de EPIs para la utilización de la voz, tras tres años de lucha; la efectividad de ciertas denuncias contra la inseguridad colectiva y daños individuales; las resoluciones de los Comités de Seguridad y Salud Laboral sobre riesgos importantes; la subvención de la jornada sobre el mobbing, etc….

4. LA RESPONSABILIDAD Y EL RETO DEL STEPV.

Este IX Congreso ha de poner de manifiesto el gran reto que como Organización Sindical tenemos delante: cambiar de manera sensible las condiciones de trabajo. Los/as empresarios y la Consellería han escenificado algunos gestos que no pueden engañarnos ni encubrir el incumplimiento permanente de la Ley y su tremenda responsabilidad ante los auténticos riesgos que los profesionales de la enseñanza, y el resto de la comunidad educativa, están padeciendo o pueden sufrir. La asunción de nuestra responsabilidad, reforzada por las elecciones, ha de servir, sin duda, para que se modifiquen radicalmente sus políticas. Que los centros educativos se transformen en lugares seguros y con unas condiciones materiales adecuadas a la tarea docente, que su organización fomente relaciones saludables y que el trabajo se pueda convertir en un lugar de crecimiento personal y colectivo, socialmente válido y de calidad.

5. MEDIDAS PARA AVANZAR

En lo posible, hemos de:

A. RECUPERAR MAYORES CUOTAS DE PARTICIPACIÓN.

En seguridad y salud todos/as los trabajadores/as saben. Nuestro reto necesita de sus múltiples miradas, hacia sí mismos y hacia su entorno. Si la aportación técnica de los Servicios de Prevención es importante, si la potenciación de los Comités y Delegados de Seguridad y Salud Laboral son necesarios, la condición "sine qua non" para que podamos hacer camino y para convertir su malestar y su reflexión en reivindicación es escuchar sus explicaciones sobre lo que está pasando en el trabajo, cómo se están viviendo las situaciones de riesgo, qué se considera como prioritario y qué medidas preventivas proponen adoptar.

En este sentido potenciaremos la figura del Coordinador/a de Centro, con recursos materiales y disposición de tiempo, a fin de conseguir una vertebración más real entre los centros de trabajo y nuestra organización. Del mismo modo los equipos de Dirección deben recibir el apoyo necesario para que puedan desarrollar su trabajo, como el asesoramiento técnico para la elaboración de los Planes de Autoprotección, solicitado reiteradas veces a los SS.TT.

La experiencia del equipo de publicaciones y de las personas que trabajan con las nuevas tecnologías de la comunicación -especialmente el correo electrónico y la página Webb- y la alta valoración del profesorado a dichas publicaciones y medios medios, exigirá que el Area de Salud Laboral desarrolle adecuadamente estos últimos..

B EXIGIR EL CUMPLIMIENTO ESCRUPULOSO DE LA LEY.

Las obligaciones que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales impone a quien se beneficia de la actividad empresarial y a las Administraciones Públicas son muy grandes. Los artículos 14 a 28 de la misma citan estos deberes, que tienen su contrapartida correspondiente como derechos de los trabajadores/as. No vamos aquí a transcribir la ley y aunque más adelante hablaremos de la evaluación de riesgos, queremos resaltar ahora que entre las obligaciones del empresario y Administración se encuentra la de consultar a los trabajadores/as o sus representantes, con la debida antelación, las siguientes decisiones en materia de prevención de riesgos laborales: la planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías; la organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y de prevención; la designación de los trabajadores/as encargados de las medidas de emergencia; los procedimientos de información y documentación; la formación en materia preventiva y cualquier acción que pueda tener efectos sobre la seguridad y salud de los trabajadores/as.

Así mismo hemos de exigir el cumplimiento de los artículos 35, 36 y 37 que hacen referencia al cumplimiento de la legislación respecto a los delegados/as de Prevención y al respeto a sus competencias y facultades, y de los artículos 38 y 39 respecto al funcionamiento y competencias de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.

C. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LA PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

La evaluación de riesgos es el proceso de obtención de información necesaria para que una empresa/organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar aciones preventivas y, en ese caso, sobre el tipo de medidas preventivas que se han de adoptar. La evaluación de riesgos permite identificar y evaluar los riesgos según su magnitud y extensión. Estos pilares básicos exigen la participación de los trabajadores/as, delegados/as y también de la aportación técnica de los Servicios de Prevención. Ya hemos dicho que, desde hace más de tres años, hemos reclamado estos Servicios.

Ahora bien, la Ley determina que, si se han detectado daños, no hace falta esperar a una evaluación para adoptar medidas preventivas -de inmediato, si el riesgo es grave e inminente-, para no caer en un tecnicismo estéril.

Nosotros ya podemos aportar en una evaluación inicial factores de riesgo en muchos centros y daños para la salud en bastantes personas, de manera que de objetivizarse los datos, se debería intervenir. Entre estos factores de riesgo resaltamos los siguientes:

a) En relación a los centros y puestos de trabajo: infraestructuras inseguras; condiciones climáticas adversas(ventilación, humedad y temperaturas de frio-calor inconvenientes); iluminación inadecuada y ruido excesivo; riesgo de incendios y ausencia o falta de actualización de los Planes de Emergencia.

b) Accidentes laborales ocasionados por máquinas y herramientas, así como por productos y materiales químicos, y ausencia de prevención frente a riesgos eléctricos. Se suelen producir por la manipulación y almacenamiento de los productos químicos en los laboratorios; en el aula de Tecnología; en diferentes Ciclos Formativos de Formación Profesional y en el aula de Educación Física.

c) Accidentes "in itinere" y condiciones de trabajo negativas del personal que utiliza su vehículo propio para el desarrollo de su tarea en comisión de servicios, sobretodo el profesorado itinerante.

d) Factores psicosociales de riesgos relacionados con factores psicosocials organizativos de los centros de trabajo, como el diseño de puestos de trabajo y sus tareas, la distribución de responsabilidades, el control o la autonomía en el trabajo, el ejercicio de la autoridad.

e) Toda la normativa sobre el plan de vigilancia de la salut, asumiendo y superando la concepción del reconocimiento médico generalizado. Este plan pasaría, al menos por:

• El cumplimiento del artículo 22 de la Ley de prevención sobre la realización de la vigilancia de la salud.

• La garantia de medias de protección y prevención frente a aquellas enfermedades que actualmente son origen de bajas, en un número significativo respecto al resto de sectores productivos, que ya están detectadas; muchas de ellas relacionadas con algunos factores ya conocidos, como el aumento de edad del profesorado, la dependencia de contratos con empresas privadas, la situación de interinidad en múltiples aspectos -desde itinerancias hasta contratos a tiempo parcial- y sobretodo aspectos ergonómicos y psicosociales como:

- El esfuerzo físico y postural, el síndrome musculoesquelético; especialmene entre el profesorado de Educación Especial e Infantil y el personl de administración y servicios, aunque es una patología frecuente en el resto de niveles y etapas educativas ( Primaria, Secundaria y Universidad).

- La identificación y medidas preventidas de enfermedades que tienen su origen o relación con la utilización de la voz (nódulos de cuerdas vocales, parálisis de las mismas, ec..) y con alergías e infecciones respiratorias o cardiovasculares.

- En relació a los riesgos psicosociales especial atención y estudio de los factores que las causan –por ejemplo, estabilidad de plantillas en donde se manifiestan durante tiempo problemas importantes de relación- así como medidas de eliminación y protección frente al estrés, el síndrome del "burn-out" y el acoso psicológico en el trabajo ("mobbing" y "buyilling").

- La inseguridad derivada de las responsabilidades profesionales i de la relación con el entorno educativo, especialmente con situaciones en donde se soportan actos violentos, o adoptar decisiones delicadas respecto a la denuncia a la policia o juzgado de personas vinculadas muy directamente con el alumnado.

Muchas empresas de educación no tienen concertados servicios de prevención, o sus medidas preventivas no son eficaces, son meramente formales.

Sólo la Universidad tiene establecido el Servicio de Prevención y cuenta con una Evaluación de Riesgos Laborales. La vinculación con los trabajadores/as en este sector y la asunción de responsabilidades preventivas sería una pieza clave de avance.

D) CULMINAR LAS CAMPAÑAS EN MARCHA E INCIAR OTRAS NUEVAS.

- La campaña "Pel reconeixement de les malalties professionals al sector de l'ensenyament" pasa por insistir ante las autoridades centrales y autonómicas con competencias (laborales, sanitarias y educativas) no sólo para el reconocimiento de algunas enfermedades como profesionales, sino dando el salto que la misma Ley de Prevención marca de atender como contingencia profesional todos los daños relacionados con el trabajo. Aquí hay un posible camino colectivo y otro individual.

- La campaña "Pengem les claus?" debe replantearse para el profesorado itinerante con el objeto de reabrir una negociación cerrada por la propia Conselleria. Por otra parte el contenido de la campa;a debe extenderse y profundizarse, tanto desde el sindicato como desde los Comités de Seguridad y Salud Laboral (mediante reuniones, análisis y acciones conjuntas de diferentes sectores). También volver a insistir ante la Mesa de la Función Pública y plantearla como prioritaria en las plataformas.

- La ponencia que como organización se presentó en el curso sobre el "mobbing" debe aprobarse formalmente (anexo). Está pendiente la publicación de las ponencias. Las exigencias sindicales respecto a la lucha contra el acoso moral en el trabajo son elevadas, entre ellas: a) Presentar en los Comités de S.y S.(está aprobada una Resolución y Grupo de Trabajo en el de Valencia), en la Mesa de la Función Pública y en las negociacions sobre convenios colectivos la propuesta de que sea considerada esta actuación como muy grave en los regímenes disciplinarios respectivos; b) Mantener criterios objetivos respecto a acosador/es y acosados, independientemente de la vincualción con nuestra organización u otras de igual o diferente signo; c) Dar el salto en la aplicación de mecanismos de enfrentamiento contra el acoso -no sólo el que se ejerce contra un individuo, sino contra un grupo o colectivo- en la linea del reglamento aprobado en la OIT.

- Desarrollar una campaña y un documento sobre Responsabilidad del Profesorado. Exigir la defensa jurídica, y de calidad, en casos de denuncia por vía penal; instar a la elaboración de un documento de la Conselleria (pues ella es la que tiene obligación de formar e informar) y estudiar mecanismos de negociación en relación a las actividades escolares, complementarias y extraescolares.

- Desarrollar información respecto a las necesidades de micrófonos y la necesidad de implantar cursos de reeducación de la voz. Proponer que la Foniatría sea una asignatura optativa en las Escuelas de Magisterio y en las Universidades cuyos estudios preparan a futuros docentes.

- Desarrollar una campaña respecto a los Planes de Emergencia y e Autoprotección.

E) INTEGRAR EN PREVENCIÓN EL PENSAMIENTO FEMENINO Y ESTUDIAR LA PROBLEMÀTICA ESPECÍFICA DE LA MUJER.

Hay una legislación específica, aunque dispersa, sobre aspectos directamente vinculados a la mujer, como los referidos a la protección de la maternidad y de la lactancia, la posibilidad de cambio de puestos de trabajo mientras duren las mismas, etc.. que hemos de desarrollar como campaña especial.

Sin embargo, el reto debe ser mayor. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y buen número de Reales Decretos no tienen en cuenta, en absoluto, el hecho de que el puesto de trabajo sea ocupada por una mujer, su especificidad y peculiaridades. En este sentido una Ley progresista en general, no lo ha sido en este aspecto. Numeroso estudios recientes han demostrado no sólo las diferencias fisiológicas y sus relaciones con el trabajo, sino la peculiar morbilidad de la mujer y la especial incidencia de patologías vinculadas a la doble jornada laboral y el sistema de relaciones sociales y familiares. Empezar a entender, a escuchar e incorporar pautas de actuación en muchos niveles de nuestra actividad privada, sindical, laboral,.. será una de las piezas maestras para hacer realidad lo expresado globalmente en esta ponencia, teniendo en cuenta no sólo el siglo en que estamos sino la importancia cuantitativa de las mujeres en el sindicato y la docencia.

F) CONTINUAR AVANZANDO INTERNAMENTE Y DANDO EJEMPLO NOSOTROS MISMOS/AS DE LA CULTURA PREVENTIVA.

La decisión del Secretariado Federal de modificar condiciones económicas y laborales entre los permanentes sindicales.. (35 ptas./Km en el presupuesto de 2003, 42 ptas/Km. año 2004; y el estudio para establecer un seguro de vida y para la creación de un fondo para atender accidentes de automóvil, cuya concreción está pendiente de abordarse en un futuro próximo, en este curso) es un hito en el conjunto de organizaciones del País Valencià y en el Estado Español. Este camino, a pesar de las implicaciones económicas y organizativas, es la demostración de nuestra potencialidad.

El IX Congreso no sólo ratifica muy positivamente estas decisiones sino que se plantea avanzar en esta linea (45 pts./Km en el año 2005 y, a parti de ahí, aumento automático anual proporcional a la subida del IPC ) y en otras, como la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y de las sedes. Por otra parte, se potenciará la Salud Laboral con medidas como la consideración del Area de Salud Laboral como Área con igual tratamiento al de la Dona y otras en la medida de sus posibilidades (aprovechamiento de las horas del lunes para trabajar en salud de los delegados/as de prevención sino hay reunión de J. de Personal; más recursos humanos).

Este avance, además de ser justo con las personas que dedican mucho tiempo al sindicato, es un ejemplo que traerá cola.

G) PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A COLECTIVOS Y PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES.

Hace falta identificar con datos epidemiológicos y estudios adecuados los mencionados colectivos y personas. Sin embargo, ya son notorias algunas circunstancias especiales: profesorado que frecuentemente está con riesgo de sufrir agresiones; profesorado de Educación Especial; muchos profesores/as de Ciclos Formativos y FCT; profesorado que vive provisionalmente durante años y años en centros en los que no tienen condiciones mínimas de seguridad y espacios; profesor/as itinerantes, de inspección, coordinadores de bachillerato, asesores/as, etc..; profesores interinos/as que no tienen reconocidos derechos de los que otros disfrutamos y, muy especialmente, el profesorado que está padeciendo una situación sicológicas delicada, bien por estrés, depresión, "burn-out",..., bien porque está siendo acosado/a en el trabajo. El profesorado que, por estos u otros motivos, tienen bajas continuadas, y reiteradas durante años debería constituir así mismo un colectivo prioritario, así como el que esta siendo sometido a discriminación.

H) EL TRATAMIENTO DE LA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL PARA EL ALUMNADO.

"Promover la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales…" es un instrumento fundamental para conseguir los "Objetivos de la política" de prevención que se exige a las Administraciones Públicas. Está recogido en la Ley de Prevención en su mismo inicio, en el Capitulo II "Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo". Actualmente existen actuaciones administrativas respecto al alumnado de Formación Profesional y en forma de Campaña también con el resto, hay que decir que están pendientes de análisis y aprobación de la Comisión de Seguridad y Salud de Ámbito Docente, con quien se debe tratar con detalle.

Desde aquí proponemos el desarrollo curricular de la materia que nos ocupa, bien como tratamiento transversal, bien en unidades curriculares específicas para tratar el conjunto de temas -incluído "buyilling "-, lo que implicaría la formación básica de todo profesorado, aspecto exigido por la Ley -y posiblemente objeto de una pronta denuncia-

Pero, se debe avanzar en el análisis del tratamiento de prevención respecto al alumnado. Efectivamente, no se le aplica la Ley de Prevención por motivos obvios, sin embargo, en su momento, hemos de inciar un trabajo al respecto. Alumnado que trabaja con riesgos físicos, químicos, bilógicos y ergo-psicosociales la consideración del alumnado no tendrá contrato de rtabajo, pero trabaja. El planteamiento que defendemos es la aplicación de la Ley a estos colectivos de riesgos, de manera similar al que recoge la Ley de Prevención en su artículo 27, sobre protección de jóvenes menores que se incorporan al trabajo. A estudiar el tratamiento respecto al resto del alumnado, que también trabaja en provecho propio y en provecho social.

I) FACILITAR EL TRABAJO DE LOS PERMANENTES SINDICALES Y CUADROS INTERMEDIOS Y POTENCIAR EL TRABAJO DE LOS DELEGADOS/AS.

Es sugerente la propuesta de algún permanente sindical, en el sentido de elaborar documentos de síntesis y conclusiones sobre aspectos de salud laboral, así como de pasar información/formación básica de salud laboral no sólo a los permanentes sino a cuadros comarcales o de centro. Los/as delegados/as podrían tener en ello un papel importante.

 

 

anar a la pàgina intersindical / stepv / index IX congrés