BOE Octubre 2010

 

Octubre 2010

 
  Divendres, 1 d'octubre de 2010  Núm 6.367

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 16 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que s'aprova l'expedient dels procediments selectius per a ingrés i accessos als cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Orde de 6 de maig de 2009. [2010/10486]

RESOLUCIÓ de 13 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització al Centre autoritzat d'Ensenyances Artístiques Professionals de Música Districte Marítim Grau de Gandia de la població de Gandia-Grau. [2010/10428]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'acorda la inscripció de baixa en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana, secció especial d'Escoles de Música, Dansa i Música i Dansa, de l'Escola de Música Municipal de Finestrat. [2010/10424]

Dilluns, 4 d'octubre de 2010   Núm 6.368

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades del Decret 113/2010, de 30 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2010/2011. [2010/10553]

ORDRE 81/2010, de 14 de setembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es disposa la publicació del nomenament de determinats membres del Consell Social de la Universitat Jaume I de Castelló. [2010/10545]

CORRECCIÓ d'errades a la Resolució de 29 de juliol de 2010, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'autoritza la implantació, per al curs acadèmic 2010/2011, del primer curs de grau en Art Dramàtic, de grau en Música, de grau en Dansa, de grau en Disseny, i de grau en Arts Plàstiques en l'especialitat de Ceràmica. [2010/10562]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 de juliol de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria ordinària d'autorització de centres i programes de compensació educativa a centres públics i privats concertats finançats amb fons públics que impartixen ensenyances d'Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2010-2011. [2010/10490]

Dimarts, 5 d'octubre de 2010  Núm 6.369

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació

DECRET 153/2010, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2011. [2010/10611]

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, per la qual es procedix a la substitució de membres de la Mesa de Pares. [2010/10557]

DECRET 154/2010, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria Nuestra Señora de los Desamparados, per la de Facultat d'Infermeria Nuestra Señora de los Desamparados, de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2010/10603]

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritza el centre de Formació Professional TAES, amb codi de centre 46025970, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat semipresencial o a distància. [2010/10548]

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Innovació Tecnològica Educativa, per la qual es determinen els centres autoritzats en el programa de pilotatge de centres educatius intel·ligents per al curs 2010-2011. [2010/10500]

ACORD d'1 d'octubre de 2010, del Consell, pel qual s'aprova la denúncia de l'acord entre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les organitzacions sindicals d'ensenyança sobre la dotació de plantilles i condicions de treball del professorat dels instituts i seccions d'Educació Secundària per a l'aplicació de la LOGSE, firmat el 25 de maig de 1999. [2010/10610]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2010, del director general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoca a la Comunitat Valenciana, la fase de conservatori professional i la fase autonòmica dels premis professionals, per a l'alumnat que ha conclòs els estudis professionals de les ensenyances de Música i Dansa en el curs acadèmic 2009-2010. [2010/10602]

Dimecres, 6 d'octubre de 2010  Núm 6.370

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, del conseller d'Educació, per la qual es proveïx la vacant anunciada per la Convocatòria 60/2010, de 6 de maig de 2010. [2010/10555]

Licitació número CNMY10/EC78A/61. Obres d'adequació d'Antic Conservatori com a Centre de Formació Municipal en l'Antic Conservatori de Música d'Onda. [2010/10616]

Dijous, 7 d'octubre de 2010  Núm 6.371

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos de professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc dels procediments selectius convocats per Resolució de 27 d'abril de 2010. [2010/10723]

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del Cos de Mestres els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per la Resolució de 27 d'abril de 2010. [2010/10726]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'establix el límit màxim de la presència exigible a l'alumnat matriculat en determinats mòduls de títols de Formació Professional en semipresencial o a distància a la Comunitat Valenciana. [2010/10764]

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoca la constitució de grups de treball en l'àmbit de gestió dependent de la Conselleria d'Educació per al curs 2010/11. [2010/10687]

Divendres, 8 d'octubre de 2010  Núm 6.372

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual s'adjudiquen les ajudes complementàries de les beques destinades a la mobilitat d'estudiants, Programa Erasmus, per al curs 2009/2010. [2010/10777]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la sol·licitud d'inscripció en el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana de l'Escola de Música ESMAR de Yàtova. [2010/10773]

Adjudicació número 5/2010. Reparació de deficiències en la coberta de l'edifici al centre San José de Calasanz de València. [2010/10774]

Dilluns, 11 d'octubre de 2010 Núm 6.374

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada La Creu, de la Pobla de Farnals, per ampliació del nombre d'unitats autoritzades. [2010/10775]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica l'autorització de l'Escola Infantil Municipal denominada Seiscientas Trece, de Burjassot, per canvi d'us de les unitats autoritzades. [2010/10776]

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de juny de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, i de la Direcció General de Centres Docents de la Coselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen Programes de Qualificació Professional Inicial no finançats amb fons públics. [2010/10885]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions sindicals per a les juntes de personal docent no universitari. [2010/10886]

Dimecres, 13 d'octubre de 2010  Núm 6.375

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2010, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'expedient dels processos selectius d'ingrés i accessos als cossos de professors d'Ensenyança Secundària i professors de Música i Arts Escèniques, convocats per Orde de 15 d'abril de 2008. [2010/10947]

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'aprova transferir a un centre públic de titularitat de la Generalitat amb aula específica d'Educació Especial autoritzada determinades quanties per a sufragar els gastos derivats dels materials escolars utilitzats per a desenrotllar el procés d'aprenentatge del seu alumnat. [2010/10946]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2010, de la Secretaria Autonòmica d'Educació de la Conselleria d'Educació, sobre eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics, de la Comunitat Valenciana. [2010/11000]

Resolució de 6 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual s'emplaça els interessats en el procediment ordinari número 5/000601/2010-Vi a comparéixer en la via jurisdiccional. [2010/10940]

Dijous, 14 d'octubre de 2010  Núm 6.376

Conselleria d'Educació

DECRET 164/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual es regula el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2010/11041]

RESOLUCIÓ de 5 d'octubre de 2010, de la direcció general d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es resolen les ajudes per a la construcció, l'ampliació i l'equipament d'escoles infantils de primer cicle d'Educació Infantil, que suposen la creació de noves places escolars públiques, convocatòria 2010. [2010/10884]

Divendres, 15 d'octubre de 2010  Núm 6.377

Dilluns, 18 d'octubre de 2010 Núm 6.378

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat Casa Caridad Torrent, a Torrent. [2010/11063]

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Universitat i Estudis Superiors, per la qual es concedixen els Premis al Rendiment Acadèmic a les persones que han conclòs els estudis universitaris durant el curs acadèmic 2008-2009 en les universitats valencianes. [2010/11161] 

Dimarts, 19 d'octubre de 2010 Núm 6.379

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual autoritza i regula el programa experimental per a l'estudi dels avantatges en l'àmbit educatiu de l'ús de l'uniforme escolar per al curs 2010-2011 per a determinats centres públics. [2010/11073]

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'atribuïx la denominació específica de La Foia a l'Institut d'Educació Secundària número15 d'Elx-la Foia (Alacant). [2010/11137]

Adjudicació definitiva de l'expedient número CNMY10/OC00D/53. Servici d'atenció i suport educatiu a l'alumnat amb ceguesa o deficiència visual greu de la CV. [2010/11128]

Dimecres, 20 d'octubre de 2010  Núm 6.380

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2010, de la Direcció General de Personal, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en els procediments selectius per a ingrés i accés als cossos docents de Mestres, professors d'Ensenyança Secundària, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i professors tècnics de Formació Professional convocats per Resolucions de 27 d'abril de 2010. [2010/11215]

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en els cossos de professors d'Ensenyança Secundària i de professors tècnics de Formació Professional, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats. [2010/11216]

RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual es fa pública la llista d'aspirants que han adquirit una nova especialitat en el cos Mestres, en el procediment selectiu convocat per Resolució de 27 d'abril de 2010, de la Conselleria d'Educació, per a l'adquisició de noves especialitats. [2010/11217]

Dijous, 21 d'octubre de 2010  Núm 6.381

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2010, del director general d'Universitat i Estudis Superiors, de la Conselleria d'Educació, per la qual es designa el representant de les universitats valencianes en l'Alt Patronat del Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna. [2010/11223]

CORRECCIÓ d'errades del Decret 146/2010, de 24 de setembre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat en la Universitat de València-Estudi General. [2010/11306]

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 5 de maig de 2010, de les direccions generals d'Ordenació i Centres Docents i d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'autoritzen programes de qualificació professional inicial en centres públics per al curs 2010/2011. [2010/11332]

Adjudicació número 2/2010. Tanca i condicionament zona vestidors utilitzada com a magatzem per aula ordinària al centre Juan Antonio Martínez Torres d'Aldaia. [2010/11220]

Divendres, 22 d'octubre de 2010 Núm 6.382

Dilluns, 25 d'octubre de 2010 Núm 6.383

Dimarts, 26 d'octubre de 2010  Núm 6.384

Conselleria d'Educació

DECRET 175/2010, de 22 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de doctorat en la Universitat d'Alacant. [2010/11468]

DECRET 176/2010, de 22 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau a la Universitat de València-Estudi General. [2010/11461]

DECRET 177/2010, de 22 d'octubre, del Consell, pel qual s'autoritza la implantació d'ensenyances universitàries oficials de grau a la Universitat Internacional Valenciana i a la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. [2010/11469]

RESOLUCIÓ de 13 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves de caràcter específic d'accés a les ensenyances esportives a què es referix l'Orde de 23 de desembre de 2004 de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i es determina el calendari i el procediment per a l'admissió i matriculació per a cursar les ensenyances esportives de Grau Mitjà de futbol i de futbol sala i de Grau Superior de futbol i de futbol sala en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant l'any 2011. [2010/11433] 

Dimecres, 27 d'octubre de 2010 Núm 6.385

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 d'agost de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual és autoritzat el centre de Formació Professional PAX, codi de centre 46012884, de València, per a impartir cicles formatius en la modalitat de semipresencial o a distància. [2010/11460]

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedix l'autorització d'obertura i funcionament al centre docent de nova creació d'Educació Infantil, denominat El Mercat, a Catarroja. [2010/11456]

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2010, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d'Educació, per la qual es resol la convocatòria extraordinària d'assignació de recursos per al desenrotllament de programes de compensació educativa en centres públics i privats concertats que impartixen ensenyances d'educació infantil (2n cicle), educació primària i educació secundària obligatòria, així com els programes PROA i PASE, per al curs 2010-2011. [2010/11337]

RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2010, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual es resol la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana de l'XI Concurs Hispanoamericà d'Ortografia de l'any 2010. [2010/11477]

   
 

BOE Octubre 2010

   
 

BOE: 1 de octubre de 2010, Núm. 238

BOE: 2 de octubre de 2010, Núm. 239

Asesores técnicos en el exterior

Orden EDU/2556/2010, de 22 de septiembre, por la que se prorroga la permanencia en puestos de asesores técnicos en la Consejería de Educación en Brasil. PDF (BOE-A-2010-15141 - 1 pág. - 157 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2557/2010, de 17 de septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden EDU/2326/2010, de 16 de agosto, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de estudiantes universitarios "Séneca" para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-15155 - 2 págs. - 221 KB)

BOE: 4 de octubre de 2010, Núm. 240

BOE: 5 de octubre de 2010, Núm. 241

BOE: 6 de octubre de 2010, Núm. 242

Subvenciones

Orden EDU/2594/2010, de 20 de septiembre, por la que se concede subvención para el fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas, mediante un programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Asia (programa FARO GLOBAL). PDF (BOE-A-2010-15308 - 1 pág. - 158 KB)

BOE: 7 de octubre de 2010, Núm. 243

BOE: 8 de octubre de 2010, Núm. 244

Títulos académicos

Real Decreto 1127/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-15355 - 72 págs. - 1573 KB)

Real Decreto 1128/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico en Carpintería y Mueble y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-15356 - 61 págs. - 1235 KB)

Real Decreto 1129/2010, de 10 de septiembre, por el que se establece el título de Técnico en Jardinería y Floristería y se fijan sus enseñanzas mínimas. PDF (BOE-A-2010-15357 - 66 págs. - 1428 KB)

Corrección de errores del Real Decreto 932/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en buceo deportivo con escafandra autónoma y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-15358 - 1 pág. - 151 KB)

Corrección de errores del Real Decreto 933/2010, de 23 de julio, por el que se establecen los títulos de Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y Técnico Deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo ecuestre, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-15359 - 1 pág. - 155 KB) Corrección de errores del Real Decreto 934/2010, de 23 de julio, por el que se establece el título de Técnico Deportivo Superior en hípica, y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso. PDF (BOE-A-2010-15360 - 1 pág. - 153 KB)

Subvenciones

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden subvenciones a Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos con representación en las Cortes Generales, para el desarrollo de actividades formativas dentro del campo de la educación de las personas adultas. PDF (BOE-A-2010-15423 - 2 págs. - 169 KB)

BOE: 11 de octubre de 2010, Núm. 246

Integraciones

Orden EDU/2618/2010, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ESD/1746/2008, de 5 de junio, sobre integración en los Cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF (BOE-A-2010-15523 - 1 pág. - 157 KB)

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo. PDF (BOE-A-2010-15544 - 11 págs. - 311 KB)

Ayudas

Orden EDU/2622/2010, de 1 de octubre, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del programa de Formación de Profesorado Universitario, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación. PDF (BOE-A-2010-15573 - 14 págs. - 424 KB)

BOE: 12 de octubre de 2010, Núm. 247

Ayudas

Resolución de 22 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se regula la concesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar para el curso académico 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-15606 - 3 págs. - 172 KB)

Calidad educativa

Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad SELLO ESCUELA 2.0. PDF (BOE-A-2010-15607 - 7 págs. - 253 KB)

Subvenciones

Resolución de 28 de septiembre de 2010, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan subvenciones para el Colegio Mayor Torres Quevedo en el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-15609 - 5 págs. - 190 KB)

BOE: 13 de octubre de 2010, Núm. 248

BOE: 14 de octubre de 2010, Núm. 249

BOE: 15 de octubre de 2010, Núm. 250

BOE: 16 de octubre de 2010, Núm. 251

Organización

Real Decreto 1220/2010, de 1 de octubre, por el que se crea el Observatorio Universitario de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico. PDF (BOE-A-2010-15786 - 7 págs. - 202 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2680/2010, de 14 de octubre, por la que se conceden subvenciones para la realización de acciones con cargo al Programa de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. PDF (BOE-A-2010-15827 - 4 págs. - 223 KB)

Boletín Oficial del Estado: 18 de octubre de 2010, Núm. 252

Boletín Oficial del Estado: 19 de octubre de 2010, Núm. 253

Boletín Oficial del Estado: 20 de octubre de 2010, Núm. 254

Boletín Oficial del Estado: 21 de octubre de 2010, Núm. 255

Boletín Oficial del Estado: 22 de octubre de 2010, Núm. 256

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ayudas

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados durante el período lectivo de 2011. PDF (BOE-A-2010-16121 - 10 págs. - 231 KB)

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, para el desarrollo de la actividad de escuelas viajeras durante 2011. PDF (BOE-A-2010-16122 - 18 págs. - 401 KB)

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en el programa de cooperación territorial "Rutas Literarias" durante el curso 2010-2011. PDF (BOE-A-2010-16123 - 16 págs. - 351 KB)

Resolución de 6 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en la actividad de "Centros de Educación Ambiental" durante el año 2011. PDF (BOE-A-2010-16124 - 11 págs. - 242 KB)

Boletín Oficial del Estado: 23 de octubre de 2010, Núm. 257

Boletín Oficial del Estado: 25 de octubre de 2010, Núm. 258

Ceses

Real Decreto 1343/2010, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Eva Almunia Badía como Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional. PDF (BOE-A-2010-16225 - 1 pág. - 147 KB)

Subvenciones

Orden EDU/2741/2010, de 13 de octubre, de bases reguladoras de la aportación complementaria a los Centros del Espacio Europeo de Educación Superior para estudiantes de Universidades, Instituciones de Enseñanza Superior y de Ciclos Formativos de Grado Superior participantes en el programa Erasmus. PDF (BOE-A-2010-16279 - 5 págs. - 186 KB)

Boletín Oficial del Estado: 26 de octubre de 2010, Núm. 259

Boletín Oficial del Estado: 27 de octubre de 2010, Núm. 260

Acción educativa en el exterior

Corrección de errores de la Orden EDU/2503/2010, de 16 de septiembre, por la que se regulan los criterios y el procedimiento para la suscripción de convenios de colaboración con instituciones titulares de centros extranjeros previstos en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. PDF (BOE-A-2010-16394 - 1 pág. - 152 KB)

Calidad educativa

Corrección de errores de la Resolución de 5 de octubre de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se establece el procedimiento para la concesión del distintivo de calidad Sello Escuela 2.0. PDF (BOE-A-2010-16415 - 1 pág. - 148 KB)

Premios

Resolución de 20 de octubre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se conceden los Premios "Miguel Hernández", edición 2010. PDF (BOE-A-2010-16416 - 2 págs. - 161 KB)