tornar a la pàgina dels concursos


ver la guia en castellano

  

Concurs de trasllats. Curs 2002-03

guia per a participar

per cobrir vacants en centres públics d’educació infantil, primària, educació especial i primer cicle d’ESO en instituts d’educació secundària i col.legis públics, en el cos de mestres. 

Cos de mestres


   

NORMATIVA

 

Publicació en DOGV núm. 4361. Dilluns, 21 d’octubre de 2002
veure en pdf            veure en html: 

Convocatòria en pàgina de Conselleria


model de rebut a presentar acompanyant a la instància i documents (en word)


NORMES COMUNES A TOTES LES CONVOCATÒRIES

Per a poder sol.licitar llocs de treball de les especialitats del propi concurs de trasllats s’ha d’estar en possessió de les habilitacions corresponents.
A més, caldrà acreditar “estar en possessió del Certificat de Capacitació o del Títol de Mestre de Valencià, que no serà necessari si el concursant està habilitat en Filologia: Valencià. Tot això sense perjudici del que estableix la disposició addicional segona de l’Ordre de 23 de gener de 1997”. 

PRIORITATS ENTRE LES CONVOCATÒRIES

La prioritat entre les convocatòries ve determinada pel mateix ordre en què apareixen relacionades en aquesta GUIA, que és el mateix que el de la Resolució de la convocatòria.
És compatible la participació en vàries convocatòries, sempre que es tinga el dret.

PRIORITATS EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS

Per a les convocatòries 2 i 3, la prioritat d’adjudicació s’estableix mitjançant el barem.

HABILITACIÓ EN NOVES ESPECIALITATS

Tenint en compte que el termini de presentació de sol.licituds de noves habilitacions és indeterminat, únicament tindran validesa a l’efecte d’aquest concurs aquelles que es presenten abans d’acabar el termini determinat en el present concurs, que és del 22 d’octubre al 8 de novembre de 2002.

CONVOCATÒRIA 1. 

Readscripció al centre

CONVOCATÒRIA 2.

Professorat que té dret, per una sola vegada i amb ocasió de vacant, a obtenir destinació en una localitat o zona determinada.

CONVOCATÒRIA 3. 

Llocs d’Educació Infantil, Primària i Primer Cicle d’ESO en Instituts i Col.legis Públics, per centres i especialitats.

ANNEX I - BAREM

    

ASSESSORAMENT

QUALSEVOL SITUACIÓ PARTICULAR LA PODEU CONSULTAR EN EL SINDICAT. PER A ATENDRE LES VOSTRES CONSULTES FUNCIONARÀ UN SERVEI DE DILLUNS A DIVENDRES PEL MATÍ, I DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS PER LA VESPRADA.

ADVERTIMENT 

En virtut de la disposició quarta de la LOGSE, només podran obtindre destí definitiu en llocs del primer cicle d’ESO en IES els participants que complisquen alguna de les següents condicions:
- Tenir destí definitiu en llocs de primer cicle d’ESO.
- Haver ingressat al Cos de Mestres amb anterioritat a l’1 de setembre de 1998. I complir els requisits d’habilitació i capacitació exigibles.
- Complir els requisits d’habilitació i capacitació que s’eixigeixen.


CONVOCATÒRIA 1. READSCRIPCIÓ AL CENTRE

A qui va adreçada?
1.- Al professorat que va optar per l’adscripció provisional (mal adscrit).
2.- Al professorat afectat per pèrdua provisional de destinació.
3.- Al professorat que fou adscrit a llocs transitoris, tant d’Educació Infantil i Primària com de primer cicle d’ESO en col·legis.
Estan exclosos els mestres i les mestres que amb posterioritat a la pèrdua del lloc de treball hagen obtingut destinació definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establerts.

Amb quina prioritat?
Es respectarà l’ordre en què apareix relacionat en el paràgraf anterior.
Dins de cada supòsit, el professorat s’ordenarà per antiguitat com a definitiu al centre (1). Cas d’igualtat, es resoldrà atenent els anys de servei com a funcionari de carrera del Cos de Mestres i, en darrer terme, la promoció d’ingrés més antiga i, dintre d’aquesta, la major puntuació amb la qual va resultar seleccionat.
El professorat comprés en el supòsit 2 està obligat a demanar tots els llocs d’Infantil i Primària del centre per als quals tinguera l’habilitació corresponent. Si no ho fera així, cas d’existir vacant, se li adjudicarà d’ofici en el centre d’origen.

Sol.licituds
- Instància.
- Full de serveis tancat a data de l’últim dia de termini de presentació d’instàncies (8 de novembre de 2002).
- Còpia compulsada de la certificació de les habilitacions.
- Còpia de la resolució de la pèrdua provisional de destí, adscripció provisional o adscripció a llocs transitoris.

(1) Per a l’antiguitat al centre es considerarà, en els casos de desglossament o trasllat, la referida al centre d’origen. Igual tractament es donarà als mestres als quals els va ser suprimit el seu destí immediatament anterior. En el cas de professorat afectat per supressions consecutives, l’acumulació de puntuació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres en els quals va ser successivament suprimit.

Antiguitat al centre
- El professorat que obtinga destinació en aquesta convocatòria conservarà l’antiguitat que tingués en el centre. S’anul·laran les seues peticions de la resta de convocatòries en l’ordre en què hagués participat, i se’l considerarà decaigut en el seu dret per aquesta modalitat en futurs concursos.


CONVOCATÒRIA 2

A qui va adreçada?
Al professorat que té dret, per una sola vegada i amb ocasió de vacant, a obtenir destinació en una localitat o zona determinada si es troba dins dels següents supòsits:
a.- El professorat que tinga dret per resolució administrativa ferma.
b.- El professorat al que se li haja suprimit o transformat el seu lloc de treball.
c.- El professorat que prové dels centres a l’estranger.
d.- El professorat que, amb pèrdua de plaça definitiva, va passar a un altre lloc de l’Administració, tot i mantenint la situació de servei actiu al Cos de Mestres.
e.- El professorat en situació d’excedència per cura de fills, en el supòsit de la pèrdua del seu lloc de treball una vegada transcorregut el primer any.

Condicions per exercir el dret preferent
- Que el dret preferent es fonamente amb el corresponent nomenament.
- Que existesca lloc de treball vacant o resulta.
- Les condicions mitjançant les quals pot participar el professorat de tots aquests supòsits cal veure-les a la tercera, cinquena i sisena bases d’aquesta convocatòria.
- El professorat comprés en els supòsits a i b que obtinga destinació definitiva, comptarà a efectes d’antiguitat en el centre la generada en el seu centre d’origen.

Prioritats
- La prioritat per fer efectiu el dret preferent a una localitat o zona s’estableix mitjançant l’ordenació dels supòsits enumerats més amunt.
- Dins d’un mateix grup o supòsit, la prioritat es determinarà per la major puntuació obtinguda per l’aplicació del barem.

Sol.licituds
- Instància.
- Còpia del document que acredite l’exercici del dret preferent a localitat o zona.
- Documentació relacionada en la Base V de les comunes a totes les convocatòries.
- En la instància s’haurà de consignar, en el lloc corresponent, la localitat o zona on s’exerceix el dret preferent.
- S’hauran d’explicitar, per ordre de preferència, totes les especialitats per a les que s’està habilitat.
- Per a obtenir centre concret, cal relacionar, per ordre de preferència, tots els centres de la localitat. Si es tracta de zona, l’agrupament de centres, també per preferència, s’ha de fer per blocs homogenis de localitats. Cas de no fer-ho així, l’Administració adscriurà d’ofici a un centre de localitat. El mateix tractament es donarà en el cas que voluntàriament s’haja obtingut reserva de plaça en l’especialitat que comporte la condició d’itinerància.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 22 d’octubre al 8 de novembre de 2002.


CONVOCATÒRIA 3. Provisió de llocs d’Educació Infantil, Primària i Primer Cicle d’ESO en Instituts i Col.legis Públics, per centres i especialitats.

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA

1. Funcionariat depenent de la Conselleria de Cultura i Educació:
Podran participar tots els funcionaris de carrera del Cos de Mestres, excepte els suspesos, els excedents voluntaris (si en acabar el curs no han transcorregut dos anys des que passaren a aquesta situació), i aquells que, en acabar el present curs, no hagen complit almenys dos anys des de la pressa de possessió de l’última destinació.
Aquests participants podran incloure en la sol·licitud places corresponents a les convocatòries d’altres administracions educatives.

2. Funcionariat depenent d’altres administracions educatives:
Sempre que acomplisquen els requisits d’aquesta convocatòria i hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit on van aprovar l’oposició (hauran de dirigir la instància a l’òrgan que es determine en la convocatòria corresponent).

PARTICIPACIÓ FORÇOSA

Estan obligats a participar, dirigint la instància a la Direcció General de Personal, tots i totes les mestres que no tinguen destinació definitiva per alguna de les causes seguents:

a) Reingressats des de la situació d’excedència o suspensió de funcions.
b) Excedència forçosa o suspensió de funcions, una volta acomplida la sanció.
c) Adscrits a places en l’exterior que hagen de reincorporar-se en el curs 2003/2004.
d) Funcionariat que haja perdut el destí definitiu en compliment de sentència o resolució de recurs o supressió.
e) Provisionals que no han obtingut mai destinació definitiva.
f) Aspirants seleccionats pel procediment selectiu convocat per Ordre de 9 d’abril de 2001 (DOGV de 18 d’abril).

El personal dels supòsits a), e) i f) que no participe en el concurs, o que no obtinga allò sol.licitat, serà destinat lliurement, cas d’existir vacants, a llocs de treball de la Comunitat, sempre que acomplisquen els requisits exigibles.
D’acord amb la convocatòria, aquells de l’apartat e) que no estigueren en possessió del Certificat de Capacitació, se’ls adjudicarà destí en centres que no realitzen cap programa d’ensenyament en valencià.
El personal comprés en c) i d) o el que prové de llocs de treball de la inspecció educativa, cas de no participar en el concurs, serà destinat lliurement per l’Administració en la mateixa forma que en el cas anterior. Si malgrat haver participat no obtingués destí d’entre tots aquells sol.licitats en les sis primeres convocatòries, seran destinats, així mateix, lliurement per l’Administració.
Les persones que es troben en l’apartat b, cas de no participar en el concurs, seran declarades en situació d’excedència voluntària. De participar i no obtenir destí dels sol.licitats en les tres primeres convocatòries, seran destinats lliurement per l’Administració, com en els casos anteriors.
En cap cas es proveiran d’ofici les vacants o resultes del primer cicle d’ESO en col·legis públics d’Infantil i Primària.

DRET DE CONCURRÈNCIA I/O CONSORT

Possibilitat de que varis mestres condicionen la seua participació voluntària en un concurs a l’obtenció de destí en un o varis centres, atenent les següents peculiaritats:
- S’inclouran centres d’una sola província, la mateixa per a tot el grup de concurrents.
- El màxim de concurrents serà de 4, i cal que cadascú presente instància per separat.
- De no obtenir destí tots els concurrents d’un mateix grup, es consideraran desestimades les seus sol.licituds.

PRIORITATS

Les prioritats les marca l’aplicació del barem.

SOL.LICITUDS

- Instància.
- Documentació de la Norma 15 de la Base V.
- És compatible la participació a llocs d’altres comunitats, participant, en tot cas, amb una única instància.

VACANTS DEL CONCURS

Les vacants a proveir es publicaran al DOGV prèviament a la resolució de la convocatòria. Seran incrementades amb les resultes produïdes en totes les convocatòries. Les vacants o resultes corresponents al primer cicle d’ESO en col·legis i les que tinguen caràcter itinerant seran de petició i adjudicació voluntàries.

FORMAT I COMPLIMENTACIÓ DE LA PETICIÓ

- Instància ajustada al model de l’Administració.
- Màxim de 300 peticions de llocs de treball de l’Annex I de la Resolució de convocatòria.
- Les peticions seran, per especialitats, a localitat i/o centre.
- Una vegada entregada la instància, no es podrà alterar la petició.

A més a més, s’ha de presentar la següent documentació relacionada en la Norma 15 de la Base V de la convocatòria (compulses o originals):

* Full de serveis, certificat i tancat a data de l’últim dia del termini de presentació d’instàncies.
* Còpia compulsada de la certificació de l’habilitació.
* Documentació acreditativa de la classificació del centre com d’especial dificultat, si s’escau.
* Documentació acreditativa dels cursos de perfeccionament (l’acreditació dels cursos ha de fer constar el nombre d’hores o crèdits, 1crèdit=10hores).
* Titulacions acadèmiques distintes de la de l’ingrés al Cos de Mestres, i en aquest cas, la d’ingrés també. (Perquè puntuen titulacions de primer cicle en el cas de llicenciatura, cal certificació acadèmica com que s’han cursat i superat els tres primers cursos. No puntua el curs d’adaptació.)
* Còpia compulsada del Certificat de Capacitació o Títol de Mestre de Valencià. Aquestes titulacions no s’han de presentar en cas de tenir l’habilitació de Filologia-Valencià.
* Títol de Mestre de Valencià (per al barem).

- Si es va participar en el concurs de l’any 2001, es pot optar, fent-ho constar, per presentar únicament els mèrits nous.
Totes les acreditacions que calga presentar s’hauran de tenir dins el termini de presentació d’instàncies. 
No seran tinguts en compte els mèrits no invocats en les sol·licituds, ni aquells que no es justifiquen documentalment dins el termini de presentació.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació per a totes les convocatòries serà del 22 d’octubre al 8 de novembre de 2002, ambdós inclosos.

TRAMITACIÓ

Les sol·licituds i la documentació seran trameses per les direccions territorials de Cultura i Educació.
Es pot sol.licitar rebut de la presentació de la instància. És recomanable la presentació d’una fotocòpia de la petició a l’efecte de certificar la seua presentació.
Si la sol.licitud no reunira les dades preceptives, s’haurà de requerir al o a la sol.licitant per a que subsane la seua falta en un termini de 10 dies.
Les direccions territorials publicaran les llistes de participants amb la puntuació corresponent i obrirà un periode de 13 dies hàbils per a les reclamacions pertinents.


ANNEX I - BAREM

a) Temps de permanència ininterrompuda com a funcionari de carrera amb destí definitiu en el centre des del qual s’hi participa:

Pel primer, segon i tercer anys: un punt per any.
Pel quart any: dos punts.
Pel cinqué any: tres punts.
Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: quatre punts per any.
Per l’onzé i següents anys: dos punts per any.

* Per al professorat amb adscripció temporal en l’estranger, en la funció d’inspecció, serveis d’investigació i suport a la docència de l’Administració educativa, o llocs anàlegs, la puntuació la determinarà la permanència en l’esmentada adscripció.
* Per al professorat que participe des de la situació de provisionalitat per trobar-se en supòsit de supressió, compliment de sentència o recurs, o provenir d’excedència forçosa, es considerarà, a efectes de puntuació, l’últim centre on ha prestat serveis amb caràcter definitiu i, a més, se’ls acumularà els serveis en el centre immediat anterior. Si estan afectats per successives supressions, l’acumulació comprendrà tots els serveis prestats com a definitius en tots els centres objecte de les supressions. 
Si es dóna el cas que el mestre o la mestra afectada no ha tingut cap altre destí definitiu, aleshores tindrà dret a que se li acumule la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
* El professorat que es trobe en el primer destí definitiu després d’un dels supòsits anteriors, tindrà dret a que se li consideren els serveis del centre on es va produir el supòsit referit.
* Aquells mestres que participen des del seu primer destí definitiu obtingut des de la seua condició de provisionals de nou ingrés, podran optar perquè se’ls aplique, en lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c), és a dir, tots els anys de serveis com a provisionals.

b) Temps de permanència ininterrompuda amb destí definitiu en centre o lloc classificat com a d’especial dificultat, s’afegirà a la puntuació de l’apartat a) la següent:

Pel primer, segon i tercer anys: 0,50 punts per any.
Pel quart any: un punt.
Pel cinqué any: 1,50 punts.
Pel sisé, seté, vuité, nové i desé anys: dos punts per any.
Per l’onzé i següents: un punt per any.

* No es computarà el temps que s’ha romàs fora del centre en comissió de serveis o supòsits anàlegs.
* Per al professorat que participe des de la situació de provisionalitat per trobar-se en supòsit de supressió, compliment de sentència o recurs, o provenir d’excedència forçosa, s’aplicaran els criteris assenyalats en l’apartat a).

c) Temps transcorregut en situació de provisionalitat si no s’ha obtingut mai destí definitiu:
1 punt per cada any de servei, fins que obtinga la propietat definitiva.

d) Anys de servei com a funcionari de carrera:
1 punt per cada any de servei.
* En els apartats a) i b) del barem les fraccions d’any es compten com un any sencer si són de 6 o més mesos. No es compten si són inferiors a 6 mesos .
* En els apartats c) i d) les fraccions d’any es compten a raó de 0’0833 per cada mes complet.

e) Cursos de perfeccionament organitzats per les administracions públiques competents (màxim 3,50 punts):

e.1. Cursos impartits: com a ponent, professor, coordinador... de cursos de formació: (màxim, un punt).
0,10 punts cada 10 hores acreditades.
e.2. Cursos superats: com a assistent a cursos de formació, seminaris... (màxim, dos punts).
0,10 punts cada 10 hores acreditades (se sumaran les hores i no es puntuaran centèsimes).
Un crèdit equival a 10 hores, llevat que s’hi diga una altra cosa. Només es tindràn en compte els cursos sobre especialitats pròpies del Cos de Mestres o sobre aspectes científics, didàctics i d’organització o amb les noves tecnologies aplicades a l’educació.
e.3. Per cada nova especialitat adquirida en la convocatòria de l’Administració d’adquisició de noves especialitats, 0,50 punts.

f) Titulacions acadèmiques distintes de les allegades per l’ingrés al cos (màxim, 3 punts):

f.1. Pel títol de doctor: 2,50 punts.
f.2. Titulacions de segon cicle: Per cadascuna o títols equivalents: 1’50 punts.
f.3. Titulacions de primer cicle: Per cadascuna o estudis corresponents: 1,50 punts.

g) Altres mèrits (màxim, 11 punts):

g.1 Valoració del treball desenvolupat, publicacions i titulacions de règim especial (màxim 10 punts).
*Pels subapartats g.1.1, g.1.2 i g.1.3, només es valoraran els serveis exercits com a funcionaris de carrera.

g.1.1: Direcció en centres públics, centres de professors i institucions anàlogues: 1,50 punts per any (fraccions, a 0,125 punts per mes complet).
g.1.2: Secretaria i cap d’estudis: 1 punt per any (fraccions a 0,0833 punts per mes complet).
g.1.3: Coordinació de cicle, assessoria o figures anàlogues: 0,50 punts per any (fraccions a 0,041 per mes complet).
g.1.4: Llocs en l’Administració educativa de nivell igual o superior: 1,50 per any (fraccions a 0,125 per mes complet).
g.1.5: Per publicacions de caràcter didàctic: fins a 1 punt.
g.1.6: Per publicacions de caràcter científic: fins a 1 punt.
g.1.7: Titulacions d’ensenyaments de règim especial:
- Grau Mitjà de Música i Dansa: 0,50 punts.
- Cicle Elemental d’Ensenyament d’Idiomes: 0,50 punts.
- Cicle Superior d’Ensenyament d’Idiomes: 0,50 punts.

g.2 Títol de Mestre de Valencià: 1 punt.

* En cas d’empat, es resoldrà tenint en compte els apartats i subapartats en l’ordre que apareixen i, si persisteix, l’any d’accés i la puntuació amb la qual va resultar seleccionat.

< anar al començament | index ensenyament públic | tornar a concursos | Principal >