2002 / 2003

La pàgina dels concursos de trasllats

En aquesta pàgina aniràs trobant tota la informació

Actualitzada a 2-5-03


  veure inspecció educativa

Cos de mestres

Cossos de Secundària


Resultats Definitius


RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES


29/03/03 Llistat definitiu de vacants de Primària


 Resultats Provisionals Concurs 02-03

Els concursants podran presentar reclamacions a l'adjudicació provisional, en el termini de 8 dies naturals, a partir de la publicació en el DOGV.
Així mateix, podran presentar renúncia total a la participació en el concurs en el mateix termini.


  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


 Llistat de vacants Primària (per centres)
Veure en DOGV núm. 4466. 25 març 03


Llistat definitiu de participants

Contra estes relacions no cap reclamació. Cal esperar que la Direcció General de Personal faça pública la resolució Provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicación DOGV 4361. 21/10/02

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación DOGV 4361. 21/10/02

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

Conselleria: Puntualitzacions a les comissions de baremació


Quadre resum del procés del concurs de trasllats 


model de rebut a presentar acompanyant a instància i documents (word)


CALENDARI

- Publicació normes procedimentals 3-10-2002.
- Publicació convocatòries específiques 21-10-2002.
- Presentació instàncies: del 22 octubre al 8 de novembre.
- Publicació plantilles i determinació vacants 3-3-03
- Publicació resolució provisional 26-03-2003.
- Publicació resolució definitives 31-05-2003


 
 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

Resolució definitiva

veure en aquesta pàgina
accés a pàgina Conselleria
publicació en DOGV  
models de reclamació


Resultats definitius


 RESULTATS ALTRES COMUNITATS AUTÓNOMES


2/06/03 Llistat definitiu de vacants de Secundària


 Resultats provisional concurs 02-03

Els concursants podran presentar reclamacions a l'adjudicació provisional, en el termini de 7 dies hàbils a partir de la seua exposició.
Així mateix, podran presentar renúncia total a la participació en el consurs en el mateix termini


  Models de reclamació i desestiment

1.- reclamació resolució provisional - valencià
2.- reclamación resolución provisional - castellano
3.- desistiment participació (renuncià) valencià
4.- desestimación participación (renuncia) castellano


Llistat vacants Secundària. (per centres)

Vacants. (places per especialitats i províncies)


Llistat definitiu de participants

- Relació participants dret preferent: AnnexI (Annex I-A  i  Annex I-B).
- Relació participants per apartats: Annex II (Annex II-A i  Annex II-B).
-Relació participants exclosos (Annex III)
-Relació participants per a romandre definitiu en un SPE (Decreto 131/94)
Contra estes relacions no cap reclamació. Cal esperar que la Direcció General de Personal faça pública la resolució Provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.


 En
 valencià

GUIA del CONCURS

Publicación DOGV 

Convocatòria en aquesta pàgina

Convoc. en pàgina de Conselleria

  

 En
 castellano

GUIA del CONCURSO

Publicación DOGV 

Convocatòria en esta página

Convoc. en página de Conselleria

CALENDARI

- Publicació normes procedimentals 3-10-2002.
- Publicació convocatòries específiques 28-10-2002.
- Presentació instàncies: del 29 d’octubre al 15 de novembre.
- Publicació plantilles i determinació vacants 5-3-03
- Publicació resolució provisional 31-03-2003.
- Publicació resolució definitives 31-05-2003


 
 

Aquests apartats s'activaran al llarg del procés del concurs

Resolució definitiva

veure en aquesta pàgina
accés a pàgina Conselleria
publicació en DOGV  
models de reclamació


inspecció educativa

esborrany concurs trasllats 02/03 - inspecció


CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

PUNTUALIZACIONES A LAS COMISIONES DE BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS.

  1. Los Cursos Elemental, Mitjà y Superior de Valencià se puntúan por el apartado e2, siempre y cuando lleven especificación de horas/créditos.
  2. Además por el apartado g2 se valorará con 1 punto el Título de Mestre de Valencià.
  3. Para puntuar las titulaciones académicas distintas a la alegadas para el ingreso en el Cuerpo, el participante tiene que haber presentado copia compulsada del documento acreditativo y de la alegada para el ingreso en el Cuerpo, tal y como se especifica en las bases de la Convocatoria.
  4. Aquellos maestros que participaron y obtuvieron destino en la adscripción a I.E.S. del último Curso Escolar, efectos 01-09-2002, dentro de su zona del ámbito de influencia, pueden participar en el actual concurso de traslados a pesar de no llevar dos años con destino definitivo en el I.E.S. desde el que participa.
  5. Criterios para baremar los apartados g1.5 y g1.6 PUBLICACIONES.

4 libros (+ de 100 páginas cada uno)_________ 1 punto.
1 libro (+ de 100 páginas) _________________ 0,3 puntos.
1 libro (de 50 a 100 páginas)_______________ 0.15 puntos.
1 folleto ( de 10 a 50 páginas) ______________ 0,1 puntos
1 artículo ( hasta 10 páginas) _______________ 0,05 puntos.

Cuando el número de los autores de los libros, folletos y artículos sena más de uno, se determinará la puntuación de la siguiente forma:
Primero: Se dividirá el número de páginas por el número de autores.
Segundo: Una vez establecido proporcionalmente el número de páginas que le corresponde a cada uno de los autores se aplicarán para valorar las publicaciones los criterios ya establecidos en el punto 5 de las presentes instrucciones.

 


 


Pàgina dels Concursos del curs 2001/2002
Pàgina dels Concursos del curs 2000/2001


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >