ADJUDICACIONS CURS 02/03

actualitzat a 12 setembre

 


NOVETATS

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Valoració dels actes d'adjudicació mes de juliol

adjudicacions dança setembre

"La Direcció General de Personal ha informat que l'acte públic d'adjudicació de les vacants previstes per al curs 2002-2003, de les especialitats de dança contemporània, dança clàssica i dança espanyola, es celebrarà en la sala d'actes de la Conselleria de Cultura i Educació el proper divendres dia 13 de setembre a les 12 hores".


ACTES D’ADJUDICACIÓ - PROFESSORAT SECUNDÀRIA

   

VALÈNCIA

DIVENDRES 13 DE SETEMBRE.

9.15h. FILOSOFIA.
9.30h. LLATÍ-GREC-CULTURA CLÀSSICA.
9.45h. LENGUA CASTELLANA.
10.15h. VALENCIÀ.
10.45h.GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
11.15h.MATEMÀTIQUES.
12.00h. FISICA I QUIMICA.
12.30h. BIOLOGIA I GEOLOGIA.
12.45h.DIBUIX.
13.00h. FRANCÉS.
13.15h. ANGLÉS.
13.45h. MÚSICA.
14.00h. EDUCACIÓ FÍSICA.

DILLUNS 16 DE SETEMBRE.

9.15h PSICOLOGIA.
9.30h TECNOLOGIA
10.00h FOL.
ECONOMIA.
10.15h INFORMÀTICA.
10.45h. ADMINISTRACIÓ D’EMPRESSES.
11.00h. SISTEMES ELECTRÒNICS.
11.30h. MANTENIMENT DE VEHICLES.
11.45h. ORG I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES.
12.00h. PROCEDIM. DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈSIC.
PROCEDIM.SANITARIS I ASSISTENCIALS.
12.15h. PROCESSOS SANITARIS.
12.30h. MECANITZAT i MANTENIMENT DE MÀQUINES.
SOLDADURA.
13.00h. ORG i PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA.
13.15h. INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA.
13.30h. PROCESSOS COMERCIALS.
17.00h. INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES.
INSTAL.LACIONS i MANTENIMENT EQ TÈRMICS.
17.15h. EQUIPS ELECTRÒNICS
17.30h. ESTÈTICA.
PERRUQUERRIA.
17.45h. PROC I PROD DE FUSTA I MOBLE.
FABRIC. I INST.FUSTA I MOBLE.
PROCESSOS I PROD D’ARTS GRÀFIQUES.
18.00h. CONSTRUCCIONS CIVILS
OFICINA I PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ.
PROC, I MITJANS DE COMUNICACIÓ.
EDUCADORS.
18.15h. CUÏNA I PASTISSERIA.
SERVEIS DE RESTAURACIÓ.
PROC. PRODUCCIÓ AGRÀRIA.
OP I EQUIPS DE PROD. ALIMENTÀRIA.
18.30h. SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

ALACANT

dilluns, 16 Setembre

9h. FOL
FILOSOFIA.
GREC/LLATÍ/CULTURA CLÀSSICA.

9.30h LENGUA CASTELLANA.
GEOGRAFIA I HISTÒRIA.
MATEMÀTIQUES.

10h. FISICA I QUIMICA.
BIOLOGIA I GEOLOGIA.
DIBUIX.

10.30h. FRANCÉS
ANGLÉS.

11.30h MÚSICA.
EDUCACIÓ FÍSICA.
PSICOLOGIA I PEDAGOGIA.
TECNOLOGIA.

11.45h. Org. I Proc. MANTENIMENT DE VEHICLES.
INFORMÀTICA.

12h. VALENCIÀ.
ECONOMIA.
ADMINISTRACIÓ D’EMPRESSES.
ORG. PROC. SISTEMES ENERGÈTICS.
PRO.PROD.AGRÀRIA.
PRO. DIAGN. CLÍNIC.
SISTEMES ELECTRÒNICS I AUTOMOCIÓ.

17 SETEMBRE A LAS 9,00 HORES TOTES LES ASSIGNATURES SEGÜENTS:

EQUIPS ELECTRÒNICS, ESTÈTICA, INST. I MANT EQUIPS TÈRMICS, INST. ELECTROTÈCNIQUES, MANTENIMENT DE VEHICLES, MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES, OPERACIONS I EQUIPS DE PR. PERRUQUERRIA, PROCED SANITARIS, PROCESSOS COMERCIALS, PROCESSOS DE GESTIÓ, SERVEI DE RETSAURACIÓ, SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

   
   
   

Actualitzat 3 d’agost de 2002

Per resoldre qualsevol problema relacionat amb les adjudicacions podeu posar-vos en contacte amb el sindicat la darrera setmana del mes d’agost en horari de matí.

------------------------------------------------------------------------

ADJUDICACIONS MES JULIOL 2002.

Durant el mes de juliol s’han realitzat les adjudicacions de vacants de:

COS DE MESTRES

-Professorat suprimit en actes presencials d’àmbit provincial i de País.

-Publicació de la resolució de les comissions de serveis.

-Acte d’adjudicació de professorat provisional, opositor de 2002 i interí. En aquest acte van ser convocats i convocades les primeres 3.500 persones de la borsa general de professorat interí. Moltes d’elles no van obtindre vacant i van quedar a l’espera d’obtindre vacant o substitucions als actes del mes de setembre.

-Les comissions de servei en centres d’adults i de PT en IES no s’han públiques als taulers d’anuncis. La Direcció General de Personal no ens ah donat cap expicació.

COSSOS DOCENTS DE SECUNDÀRIA

-Professorat desplaçat en actes presencials d’àmbit provincial i de País.

-Publicació de la resolució de les comissions de servei en centres de FPA.

-Publicació de la resolució de les comissions de serveis.

-Acte d’adjudicació de professorat en expectativa, opositor de 2002 i interí. En aquest acte van ser convocats i convocades totes les persones interines que havien prestat serveis, incloent-hi les persones que ho van fer per primera vegada el curs 2001-02. Les persones que no van obtindre vacant van fer una opció provincial i estan a l’espera de ser convocades als actes d’adjudicació del mes de setembre.

______________________________________________________________________

També s’han publicat les relacions de personal participant en tots aquests actes:

COS DE MESTRES: suprimits, provisionals, opositors de 2001, opositors de 2002 i els 3.500 primers interins de la llista general.

COSSOS DE SECUNDÀRIA: desplaçats, expectativa, opositors de 2002, professorat de nova incorporació el curs 2001-02, llista de professorat de conservatori unificada i tot el professorat interí amb serveis prestats.

 _________________________________________________________________________

 

OPOSICIONS 2002

COS DE MESTRES

Llistat professorat aprovat: publicat dia 19 de juliol . Veure en aquesta pàgina

Models de reclamació.  El termini de reclamacions és d’un mes després de la publicació al tauler d’anuncis de la relació de persones seleccionades.

.

COSSOS DE SECUNDÀRIA

Llistat de professorat aprovat. Publicat 19 de juliol

Models de reclamació.  El termini de reclamacions és d’un mes a partir del dia de la publicació de la relació de persones seleccionades.

 

 

Valoració dels actes d'adjudicació

Els actes d'adjudicació de vacants provisinals per al curs 2002-2003 va finalitzar, ahir, dimecres 31 de juliol. S'han adjudicat més de 11.000 places vacants de tots els cossos docents: mestres, secundària, professorat tècnic de formació professional i ensenyament de règim especial. Els actes han estat presencials i s'han celebrat al Palau de Congressos de València al llarg de set dies. Després de l'experència negativa de l'adjudicació de places informàtica, a través de sol.licituds presentades per escrit, de fa dos cursos que va ser molt problemàtica, els actes van tornar a ser presencials, el curs passat, per la petició de la majoria de la representació sindical i del professorat participant.
Enguany s'ha evidenciat varis fets:
1. El nombre de vacants de secundària ha disminuit per les intruccions donades per la inspecció educativa als equips directius dels centres. N'hi ha una política restrictiva en la determinació de les vacants dels Instituts de Secundària, especialment en algunes assignatures.
2. El nombre de professorat interí que ha superat el procés selectiu d'accés als cossos docents està al voltant del 50%. Aquest fet posa en evidència la necessitat de modificar l'actual sistema d'accés a la funció pública per possibilitar un accés diferenciat.
3. Els dos darrers fets tenen com a resultat que enguany un nombre molt important de professorat interí s'haja quedat sense poder ocupar una vacant.
4. La catalogació lingüística dels llocs de treball n'ho s'ha fet correctament. En els centres d'Educació Infantil i Primària no s'ha catalogat en valencià les places de les especialitats dels centres que tenen programes d'incorporació progressiva (PIP) i programa d'incorporació progressiva i immersió lingüística (PIL/PIP). Tampoc s'ha catalogat en valencià les places d'infantil dels centres amb programa PIP.
5. Han existit problemes en la confecció de la llista de participants dels conservatoris de música al imposar la Conselleria un criteri per unificar-les, en aplicació de la LOGSE, sense tindre el suport de les organitzacions sindicals. De fet, aquestes llistes es van modificar en el mateix acte d'adjudicació celebrat, ahir, dimecres.
6. Les adjudicacions de les vacants de dansa es van suspendre quan les persones que anaven a triar plaça ja estaven en la sala d'adjudicació al no estar preparades les vacants, causant molèsties als participants.
Per al sindicat, els actes presencials permeten un major control social i transparència, així com una major capacitat d'elecció de places per part del personal que participa. Els problemes que han existit són imputables a actes administratius que no tenen a veure en els actes presencials sinó en la determinació de les vacants, la catalogació lingüística, els criteris de la confecció de les llistes dels conservatoris, la normativa d'inici de curs, el retard en la publicació de les llistes de participants,.... aspectes que la Conselleria hauria de millorar el proper curs.

València, 1 d'agost de 2002 

anterior

Calendari d’actes de provisió de llocs de treball per als mesos de juny i juliol


Anunci oficial dels actes d'adjudicació
(primària i secundària)

Tots els llistats (vacants, ordenació,..) estaran a la vostra disposició en:
CASTELLÓ: Copisteria Amunt. C/Prim nº5 (al costat de la plaça dels Jutjats).
VALÈNCIA: Fotocopiadora Mompó. Avgda. Tres Forques nº99-baix.
ALACANT: Tecnolúa. c/Pardo Jimeno, 34.
ELX: Copiscolor. C/José Mª Pemán, 19 (cantó c/Poeta Miguel Hernández).

- Comissions de serveis mestres: disponible en internet
- Comissions de serveis secundaria
- Adjudicació mestres sense destinació definitiva (provisional, interí,..)

Nº Ordre Mestres Interins Convocats als actes d'Adjudicació. Juliol 2002 (3500 Primers Integrants).  (Pàgina Conselleria Educació)

- Professorat secundària sense destinació definitiva (expectativa, interí)
- Oposicions 2002

Totes aquestes dates han estat comunicades per la Conselleria de Cultura i Educació o els Serveis Territorials. Els canvis que es puguen produir només són imputables a la pròpia administració. 
A aquesta web inclouren els canvis que es puguen produir.COMISSIONS DE SERVEIS MESTRES


COMISSIONS DE SERVEIS SECUNDARIA

 • Publicació llista provisional. 22 de juliol.

 • Reclamacions 23 i 24 de juliol.

 • Publicació llista definitiva. 26 de juliol.


ADJUDICACIONS MESTRES SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA

ANUNCI PREMSA CONVOCANT ACTES. 

LLOC: PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA.

- Professorat provisional. 
  (... o sense destinació definitiva, incloent-hi els opositors del 2001)

 • Llistat definitiu de participants. publicada divendres 19 juliol.

 • Llistat de vacants. publicada divendres 19 juliol. El llistat s’actualitzarà cada dia després de l’adjudicació.

 • Actes d’adjudicacions. 23, 24, 25 i 26 de juliol. Consulteu l'anunci publicat

- Professorat interí.

Interins amb serveis del Cos de Mestres (Especialitats i Províncies). Curs 2002/2003.

 • COSSOS DE SECUNDÀRIA
  La llista de persones interines de Secundària de nova incorporació (que han treballat per primera vegada el curs 2001-02) s'ha fet pública el 10 de juliol.

 • Actes d’adjudicacions. 26 (tecnplogia), 29, 30 i 31 de juliol. Consulteu l'anunci publicat per saber el vostre dia.


PROFESSORAT SECUNDÀRIA SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA 
(inclou professorat de règim especial)

ANUNCI PREMSA CONVOCANT ACTES. 

LLOC: PALAU DE CONGRESSOS DE VALÈNCIA.

- Professorat expectativa i interí de secundària

Llistat de professorat interí de nova incorporació per haver prestat serveis per primera vegada el curs 2001-02. Publicat

Llistat vacants. 26 de juliol a darrera hora. 
El llistat s’actualitzarà cada dia després de l’adjudicació.

Actes d’adjudicacions. 26 (tecnologia), 29, 30 i 31 de juliol. 
Consulteu l'anunci publicat per saber el vostre dia.


OPOSICIONS 2002

COS DE MESTRES

Llistat professorat aprovat. 19 de juliol . Veure en aquesta pàgina

Models de reclamació. 
A la seu del sindicat podeu trobar els models de reclamació per si us fan falta.

Actes d’adjudicacions. 23, 24, 25 i 26 de juliol. 
Consulteu l'anunci publicat
per saber el vostre dia.

COSSOS DE SECUNDÀRIA

Llistat de professorat aprovat. 19 de juliol

Models de reclamació. 
A la seu del sindicat podeu trobar els models de reclamació per si us fan falta.

Actes d’adjudicacions. 26, 29, 30 i 31 de juliol. 
Consulteu l'anunci publicat
per saber el vostre dia.


RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS LISTADOS PROVISIONALES DE LOS PROFESORES INTERINOS QUE SE INCORPORAN AL LISTADO GENERAL DE INTERINOS DE ENSEÑANZAS MEDIAS, ESPECIALIZADAS, ARTÍSTICAS Y DE IDIOMAS EL CURSO 2001-2002, PROCEDIENTES DE LAS BOLSAS DE TRABAJO.

Previo a la incorporación al Listado General de Profesores Interinos con servicios prestados en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas de Idiomas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Música y Artes Escénicas, de aquellos aspirantes procedentes de las distintas bolsas de trabajo, que se han incorporado en régimen de interinidad a la función pública docente el curso 2001-2002, o que han justificado estar en alguna de las situaciones contempladas en el punto tercero de la Adenda 1999 al pacto sobre provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad de 24 de mayo de 1993, suscrito entre esta Conselleria y las organizaciones sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación.

He resuelto:

Primero

Publicar la relación provisional de los Profesores Interinos que se han incorporado a la función pública docente procedentes de las bolsas de trabajo constituidas según lo previsto en el apartado 3.b) de la Resolución de esta Dirección General de Personal de 18 de junio de 1993, por los participantes en los procedimientos selectivos convocados el curso 2000-2001 que, no habiendo resultado seleccionados, hayan obtenido, al menos, un cinco en uno de los ejercicios de la fase de oposición y que se especifica en el Anexo I. Este profesorado se incluirá en el LISTADO GENERAL DE INTERINOS por especialidad y orden asignado en la bolsa correspondiente, y a continuación del profesorado interino con servicios prestados con anterioridad al 31 de agosto de 2001.

Segundo.

Publicar la relación de Profesores Interinos que se han incorporado a la función docente procedentes de las bolsas de trabajo constituidas en las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación para acceso a puestos docentes de los Cuerpos de Enseñanzas Medias, Especializadas, Artísticas o de Idiomas, ordenada por especialidad, año de convocatoria de la bolsa y orden decreciente de la puntuación obtenida según baremo de acceso y que se relaciona en el Anexo II. El profesorado relacionado en este Anexo II, se incluirá en el Listado General de Interinos a continuación del profesorado enumerado en el Anexo I.

Tercero.

Cada profesor figura únicamente en una especialidad, la correspondiente a la bolsa de acceso. Si un profesor que se ha incorporado a través de estas bolsas de trabajo, ya estaba incluido en el Listado General de Profesores Interinos, en especialidad distinta, se mantendrá en la especialidad y orden en que figuraba en el mismo, no obstante podrá solicitar su inclusión en el listado correspondiente al profesorado interino de nuevo ingreso en la especialidad a la que se ha incorporado el curso actual, si previamente renuncia a su permanencia en la especialidad en la que ya estaba incluido en el Listado General de Profesores Interinos.

Cuarto.

El profesorado que se ha incorporado a través de especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, afectadas por la entrada en vigor del Real Decreto 989/2000 de 2 de junio, se incluirá en el Listado General de Interinos en la especialidad que se establece en la nueva ordenación académica según las correspondencias que se determina en su anexo II.

Quinto.

Si un profesor ha prestado servicios o ha sido convocado por mas de una especialidad sólo figurará incluido en el listado correspondiente a una de las especialidades, no obstante podrá solicitar su inclusión en el listado correspondiente a otra especialidad por la que haya adquirido derecho si previamente renuncia a su mantenimiento en la especialidad en la que ya estaba incluido.

Sexto.

Los mencionados listado se expondrán en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación de Alicante, Valencia y Castellón y en los de esta Conselleria. A partir de la publicación se abre un plazo para la presentación de reclamaciones o solicitudes, que se ajustarán en lo posible al modelo que se adjunta como anexo IV, que finalizará el próximo día 17 de julio. Las reclamaciones y solicitudes se presentarán en los departamentos de información de las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación de Alicante, Valencia y Castellón y en los de esta Conselleria de Cultura y Educación.

Séptimo

De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la ley 4/1999, de modificación del articulado de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada al artículo 44, la falta de resolución expresa a las solicitudes o reclamaciones presentadas a los listados provisionales, tendrán efectos desestimatorios de la solicitud o reclamación.

Valencia, 5 de julio de 2002.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL
José Antonio Rovira Jover


RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, POR LA QUE SE HACEN PÚBLICOS LOS LISTADOS PROVISIONALES DE LOS PROFESORES INTEGRANTES DE LAS BOLSAS DE PROFESORES INTERINOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN EL CUERPO DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, Y SU INCORPORACIÓN A LAS NUEVAS ESPECIALIDADES CREADAS POR EL REAL DECRETO 989/2000.

El Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, estableció las nuevas especialidades del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, las materias que deben impartir los profesores de las mismas y los criterios de los funcionarios de dicho cuerpo en las nuevas especialidades.

Por la Orden de 18 de diciembre de 2001, se determinaron las plazas de las distintas especialidades a efectos de proceder a la adscripción de los funcionarios de carrera, convocándose con posterioridad el proceso de adaptación a las nuevas especialidades.

Concluida la adscripción de los funcionarios de carrera, procede adaptar las bolsas de profesores interinos, a efectos de los próximos procedimientos de adjudicación de plazas vacantes y de las sustituciones que se produzcan a lo largo del curso escolar 2002/03 y sucesivos.

Las bolsas de las nuevas especialidades se han confeccionado con los criterios de equivalencia entre las anteriores y las nuevas especialidades que se contemplan en el Anexo II del Real Decreto 989/2000 para los funcionarios de carrera y, en consecuencia, se han adoptado los siguientes criterios:

 • Cuando las especialidades antiguas se han desdoblado (conjunto coral e instrumental, estética e historia de la música, de la cultura y del arte), a los integrantes de sus bolsas se les ha incorporado, con el mismo orden, en las bolsas de las dos especialidades resultantes del desdoble.
 • Cuando se ha producido la fusión de especialidades antiguas en una única especialidad (pianista acompañante y piano; armonía y melodía acompañada y composición e instrumentación; solfeo y teoría de la música y expresión musical), se han integrado las dos bolsas respetando el orden relativo que tenían sus integrantes en la bolsa de procedencia, e intercalando sus componentes en proporción al número de integrantes de una y otra bolsa.
 • En el caso especial de la bolsa de música de cámara la incorporación se ha realizado, respetando el criterio de proporcionalidad arriba indicado, en las bolsas del instrumento (Piano, Violoncelo, Violín, Clarinete o Tuba) correspondiente al título académico que han acreditado poseer sus integrantes.

Por todo ello, RESUELVO

Primero.- Publicar como anexo a la presente resolución los listados de profesores interinos con servicios prestados en el cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas con anterioridad al 31 de agosto de 2001, indicando las especialidades en las que quedan adscritos de acuerdo con sus correspondencias con las creadas por el Real Decreto 989/2000.

Segundo.- Los listados se expondrán en los tablones de anuncios de las direcciones territoriales de Cultura y Educación de Alicante, Castellón y Valencia, y en los de los Servicios Centrales de la Conselleria. A partir de la publicación se abre un plazo para la presentación de reclamaciones o solicitudes que finalizará el próximo día 17 de julio. Las reclamaciones y solicitudes se presentarán en los departamentos de información de las direcciones territoriales de Cultura y Educación de Alicante, Castellón y Valencia o en los Servicios Centrales de la Conselleria.

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de la ley 4/1999, de modificación del articulado de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en su redacción dada al artículo 44, la falta de resolución expresa a las solicitudes o reclamaciones presentadas a los listados provisionales, tendrán efectos desestimatorios de la solicitud o reclamación.

Valencia, 5 de julio, de 2002.

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

José Antonio Rovira Jover


Comissions de servei 2002


MESTRES
- pàgina de la Conselleria, mestres
- convocatòria en DOGV núm. 4.267, de 10/06

SECUNDÀRIA
- Pàgina de la Conselleria, secundària
- convocatòria en DOGV núm. 4.267, de 10/06

 

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 de juny de 2002, comisió de servei per a  Secundària, DOGV nº 4268. Dimarts, 11 de juny de 2002

Guia Orientativa per a sol·licitar una Comissió de Serveis

 

    

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >