INSPECCIÓ EDUCATIVA

   

tornar a    de tot l'ensenyament públic

 
26/01/11

STEPV rebutja el decret d’inspecció educativa passat per la mesa sectorial
decret d'inspecció educativa 24/01/11

 


   
27/05/10

Conselleria accepta esmenes de STEPV en la normativa de traspàs de la inspecció a Educació


12/05/10

Conselleria convocarà 20 places en les oposicions per a inspecció educativa per al mes de setembre
El barem de mèrits de la convocatòria és un vestit fet a mesura per als actuals inspectors accidentals


02/02/09

Informe de la Mesa Sectorial sobre Inspecció de 29 gener 2009
document presentat i esmenes STEPV


11/12/08

STEPV demana la retirada del projecte de concurs de mèrits per consolidar inspectors educatius nomenats arbitràriament
Només assisteix el Cap d’Àrea de Personal per part de l’administració


10/12/08

Conselleria presenta un projecte de concurs de mèrits per consolidar els inspectors educatius nomenats arbitràriament


 

Resolución de ____ de ___________ de 2008, por la cual se convoca concurso de méritos para la provisión de plazas de Inspectores de Educación Accidentales en régimen de Comisión de Servicios. (doc)


05/12/08

Conselleria d'Educació prepara d’amagat la regularització massiva de la situació dels inspectors accidentals. El projecte només és accessible per als inspectors accidentals


   
08/12/07

STEPV-Iv critica que la inspecció educativa es menys professional i més dependent del poder polític.
El Sindicat demana al President Camps que acabe amb la discrecionalitat i la situació lamentable que pateix la inspecció educativa.

11/05/07

La conselleria arregla les oposicions d'inspectors d'educació
El STEPV-Iv denuncia que les oposicions d'inspectors estan preparades per a aprovar als funcionaris que actualment ocupen aquests llocs nomenats a dit.

16/12/06

STEPV-Iv impugna el nomenament d'inspectors d'educació

20/10/06 Conselleria segueix proveint els llocs de la inspecció educativa de forma arbitrària i discrecional
17/06/05

STEPV-Iv denuncia que l'amiguisme i el clientilisme són els criteris bàsic per nomenar inspectors d'educació

   
29/05/03

  L’STEPV-IV denuncia la paràlisi de la inspecció d'educació

06/03/04 STEs-i secunda la protesta de inspectors contra la LOCE
28/05/03 PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS ESPECIALIDADES BÁSICAS DE INSPECCIÓN EDUCATIVA. (doc word)  
4/01/02

Els serveis jurídics de l’STEPV-IV interposen recurs contenciòs-administratiu en contra de les oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació, es demana la nul.litat del concurs-oposició. El sindicat critica el nomenament de nous inspectors accidentals i reclama la negociació del Decret de la inspecció educativa.

 

recurs d'alçada en contra de la llista d'aspirants publicada el passat dia 4 de juliol de 2001

19/06/01 Resolució de la Junta de Personal de Castelló
14/06/01

L’STEPV-Iv replica molt durament al Conseller Manuel Tarancón per les seues declaracions sobre la Inspecció Educativa.  

18-05-01

La segona prova confirma la denúncia sobre el concurs-oposició  

25/05/01

Resultats de la primera prova. El resultat esperat.  

31/03/01 Oposicions: no totes les persones aspirants han tingut les mateixes facilitats.  
28/02/01 Les oposicions d'Inspectors d'Educació no reuneixen les suficients garanties constitucionals.  
07/12/00 L'STEPV-IV replica al conseller Manuel Tarancón respecte a la convocatòria de les oposicions al Cos d'Inspectors d'Educació. 
  L’STEPV-Iv recorrerà la convocatòria d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació
  L'STEPV-I exigeix el cessament del Cap de la Inspecció Educativa de la provincia de València.
10/11/00 Comunicat despres de la Mesa Sectorial de 10 de novembre
  esmenes al projecte d'ordre per a l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació.
2-11-00 Comunicat despres de la Mesa Sectorial de 2 de novembre
29-10-00 L’STEPV-Iv rebutja el projecte d'accés al Cos de la Inspecció Educativa - 
17-09-00 La Inspecció Educativa en una situació inostenible. 

 

   
 

STEPV rebutja el decret d’inspecció educativa que ha passat avui per mesa

decret d'inspecció educativa 24/01/11

Aquest matí la Mesa Sectorial d’Educació ha tractat l’ordre que regula l’organització de la inspecció educativa, després que la setmana passada es tractés en la Mesa Tècnica.
L’administració només ha acceptat aquelles esmenes que milloren la redacció del document o alguns aspectes tècnics, però no ha admés aquelles que feien referència a la modificació de la dependència política de la inspecció educativa, que depén directament del Conseller d’Educació i de la Secretaria Autonòmica d’Educació.

STEPV considera que la inspecció educativa ha de ser una institució independent del govern de torn, formada per professionals de l’educació que hi hagen accedit pels principis de publicitat, mèrit i capacitat. L’administració també s’ha negat a crear borses de treball d’inspectors/ores accidentals.

El Sindicat, per tant, s’ha oposat al decret perquè continua deixant la porta oberta perquè Conselleria use la inspecció educativa amb interessos polítics, com ja va passar el curs passat amb el director de l’IES Las Norias de Monfort.

26 de gener de 2011
 


 

 

Conselleria accepta esmenes de STEPV en la normativa de traspàs de la inspecció a Educació

Aquest matí ha passat per Mesa Sectorial d'Educació l’esborrany del decret que adscriu a la Conselleria d’ Educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa, actualment dependents de la Conselleria d’Administracions Públiques.

L'administració ha acceptat diverses esmenes que STEPV va presentar en la Mesa Tècnica de dimarts passat. D’una banda, s’elimina del document la referència al cobrament de la consolidació parcial del component específic dels directors dels centres públics (regulat en el Decret 13/2005, de 21 de gener, del Govern Valencià) que possibilitaria que els inspectors d'educació cobraren dos complements, un pel càrrec que ocupen com a inspectors i un altre, per haver realitzat tasques de direcció en els centres docents, cosa que no es compatible actualment.

D’altra banda, també s’ha acceptat la retirada de la l’addicional tercera en la qual es pretenia consolidar als actuals inspectors accidentals en les futures borses de treball per a realitzar nomenaments d'inspectors accidentals, la qual cosa no és possible ja que la LOE regula que per a accedir a un nomenament d'inspector accidental s'ha de fer a través d’un concurs de mèrits o per oposició, circumstàncies que no s’han donat, de moment, en la inspecció accidental valenciana.

També ha passat per la negociació la convocatòria d’oposicions al cos d’inspecció d’educació. En aquest document es regula que l’accés al cos es realitzarà mitjançant un concurs-oposició i es constituiran borses d’inspectors accidentals per a qui no supere el procediment selectiu. Es confirma que es convoquen 20 places (18 d’accés lliure i 2 per reserva de discapacitats) i que les proves tindran lloc a partir del 27 de setembre a la localitat de Xest.

Com ja va avançar STEPV dimarts passat, la normativa recollia alguns aspectes positius i d’altres negatius, com el barem de mèrits, que esdevenia un vestit a mida per als actuals inspectors accidentals perquè puntuen per apartats als quals no tenen accés els aspirants que no són inspectors accidentals. Tanmateix, malgrat les protestes sindicals, no s’ha modificat aquest aspecte.

27 de maig de 2010

 


 

 

Conselleria convocarà 20 places en les oposicions per a inspecció educativa per al mes de setembre

El barem de mèrits de la convocatòria és un vestit fet a mesura per als actuals inspectors accidentals

Aquest matí s’ha negociat en Mesa Tècnica l’ordre de convocatòria d’oposicions per al cos d’inspecció educativa en la qual s’oferten 20 places, previstes per al mes de setembre de 2010 (en principi per al dia 27).

L’esborrany presentat per la Conselleria d’Educació presenta alguns aspectes positius, si ho comparem amb la proposta presentada el curs passat sobre el concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectors d’educació accidentals, que es va negociar en el marc de les reivindicacions de la Plataforma per l’Ensenyament Públic.

Aquests aspectes positius fan referència a la constitució dels tribunals, que serà com en les oposicions de mestres i de secundària (1 president triat per la Conselleria, 2 vocals triats per sorteig i 2 vocals triats per sorteig d’entre els que es presenten com a voluntaris). A més, tots els membres del tribunal han de pertànyer al cos d’inspectors. Un altre aspecte positiu és que es constituirà una borsa de treball del cos d’inspecció, també reivindicat històricament pel Sindicat, per a qui no obtinga plaça el procés d’oposició.

L’aspecte negatiu és el barem de mèrits. Conselleria ha elaborat un vestit a mesura per a la inspecció accidental, ja que la puntuació per tenir aquesta condició val 3 punts sobre 10. A més, per cada any de serveis en llocs de l’administració educativa de nivell 26 o superior (és a dir, inspectors accidentals o altres càrrecs) tindran una puntuació de 0,5 punts. I encara més, només es consideren “les activitats de formació homologades específicament relacionades amb la funció inspectora”.

STEPV considera que aquest barem no respecta els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que han de prevaldre en tots els processos de concurs-oposició. El Sindicat ha exigit en la mesa una nova baremació que permeta participar en igualtat de condicions totes aquelles persones que compleixen els requisits per a presentar-se en aquest procés d’oposició.

I, finalment, quant als temaris contemplats en l’Annex V, que és l’específic per al País Valencià, el Sindicat troba a faltar temes relacionats amb la realitat sociolingüística dels centres educatius i els programes lingüístics que s’hi apliquen. També ha proposat la introducció d’un tema al voltant de la gestió democràtica i l’autonomia pedagògica dels centres docents.

El document es tancarà la setmana que ve en la Mesa Sectorial.

12 de maig de 2010

 


 

 

Informe de la Mesa Sectorial sobre Inspecció de 29 gener 2009

document presentat    -    esmenes STEPV

En la Mesa anterior, el 15 de gener, STEPV va demanar que es regulara la situació actual de la inspecció educativa. Per a fer-ho cal un nou decret que regule l'organització i funcionament de la inspecció educativa; que es publique el catàleg de llocs de treball d’inspecció; i que es convoque un concurs-oposició i una borsa de treball d’inspectors. El Sindicat entén que l'accés als llocs de treball de la Inspecció Educativa no ha de ser diferent al de la resta de cossos docents, per la qual cosa considera que s’ha de convocar un procés sel·lectiu ordinari que al mateix temps establesca que la provisió de llocs de treball amb caràcter accidental s'ha de fer a partir de les persones que no hagen superat el concurs-oposició.

En la Mesa del 29 de gener, l’administració manté la proposta del projecte de concurs de mèrits per a l’elecció de la inspecció accidental, tot i que incorpora alguns canvis respecte a l’esborrany anterior que, a criteri de STEPV no recullen, en cap cas, els mínims consensuats en la Plataforma.

STEPV va defensar en la Mesa, entre altres coses, que el tribunal de baremació siga elegit per sorteig per garantir-ne la transparència i no format únicament per persones designades a dit per l’administració; que s’inclogués que la titulació mínima per a certificar els coneixements de valencià fora el certificat de capacitació i també que es reconegués la llicenciatura de filologia catalana en compliment de les sentències del TSJ i del Suprem; i que aquest procediment només funcionara fins que es convocara el concurs-oposició, moment en el qual cal constituir una borsa de treball i cessar tots els inspectors accidentals que no hagen superat la prova.

STEPV també va deixar molt clar que el punt d’inflexió era la constitució de la Comissió de Baremació i que la no acceptació del sorteig dels seus membres comportaria el rebuig del sindicat a la norma.

Al llarg de la Mesa, el Director General de Personal va insistir diverses vegades que l’apartat de la Comissió de Valoració és innegociable i que no ho diu ell, sinó que parla “en representació de la Conselleria”.

Tampoc existeix un compromís de cessar a totes les inspectores i inspectors accidentals. L’Administració inclou l'excepcionalitat de cessament a aquells inspector que els falta un temps per a la jubiliació. És una maniobra clara per continuar mantenint en el càrrec a persones que han estat nomenades per la seua militància política i submissió a les directrius de l'Administració.

Per tant, la valoració que fa STEPV és negativa ja que no s’han assolit els mínims consensuats en la Plataforma en la reunió del 26 de gener, ni pel que fa a la composició de la Comissió de Valoració ni pel que fa al requisit lingüístic. En eixe sentit, cal expressar el rebuig total i absolut a aquesta norma i estudiar les accions jurídiques i sindicals per evitar que la inspecció educativa continue estant al servei del PP.

València, 30 de gener de 2009

 


 

 

STEPV demana la retirada del projecte de concurs de mèrits per consolidar inspectors educatius nomenats arbitràriament

Només assisteix el Cap d’Àrea de Personal per part de l’administració

 

STEPV ha demanat, en la Mesa Tècnica que ha tingut lloc, hui dijous 11 de desembre, la retirada del projecte de concurs de mèrits per accedir als llocs de treball d'inspectors educatius accidentals en règim de comissió de serveis. El Sindicat considera que, prèviament a la regulació dels llocs de treball accidentals, cal la negociació d’un decret que regule l’organització i les funcions de la inspecció educativa, l’establiment d’un catàleg dels llocs de treball i dels procediments de provisió dels llocs de treball. Per tant, cal tindre un marc normatiu general abans de qualsevol procés de selecció de caire accidental.

El Cap d’Àrea de Personal, únic representant de l’administració en la Mesa, no ha donat una resposta en no haver acudit cap representant de la Secretaria Autonòmica, ni de la Direcció General d’Ensenyament ni del Servei d’Inspecció Central. Per aquest motiu, el Sindicat ha demanat la suspensió de la mesa per a reprendre-la en el moment que estiguen presents tots els deparmanents afectats per aquesta norma.

STEPV també ha comunicat a l’administració que en la reunió del proper dilluns, a la qual acurdirà el conseller d’Educació, plantejarà la situació d’aquest punt, junt a la resta de les reivindicacions que estan motivant en conflicte en sector docents des de l’inici del curs.

El Sindicat lamenta la manca d’interés de la Cap del Servei de la Inspecció Educativa i de la Secretària Autonòmica per a dialogar, consensuar i donar una resposta a la situació que travessa la inspecció educativa. Manca d’interés que s’ha fet evident per la seua absència en la reunió quan en la resta de reunions sí que són presents.

En definitiva, per a STEPV aquest concurs de mèrits pretén la regularització massiva de la situació dels inspectors accidentals que han accedit en els darrers anys a la inspecció sense tindre en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. Una situació que ha estat denunciada, al llarg dels darrers anys, pels sindicats, el professorat i algunes de les associacions d'inspectors. El Sindicat no està d'acord amb aquest sistema de provisió en no ser objectiu ni transparent ni garantir un tracte igualitari en l'accés a la inspecció educativa per a tot el professorat valencià.

11 de desembre de 2008

 


 

Conselleria presenta un projecte de concurs de mèrits per consolidar els inspectors educatius nomenats arbitràriament

Demà, dijous 11 de desembre, a les 11 hores, està convocada una mesa de negociació per tractar sobre el concurs de mèrits per accedir als llocs de treball d'inspectors educatius accidentals en règim de comissió de serveis. Per a l'STEPV-Iv aquest concurs de mèrits pretén la regularització massiva de la situació dels inspectors accidentals que han accedit en els darrers anys a la inspecció sense tindre en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. Una situació que ha estat denunciada, al llarg dels darrers anys, pels sindicats, el professorat i algunes de les associacions d'inspectors. El Sindicat no està d'acord amb aquest sistema de provisió en no ser objectiu ni transparent ni garantir un tracte igualitari en l'accés a la inspecció educativa per a tot el professorat valencià.

Aquest concurs de mèrits no és un procediment ni transparent ni objectiu ja que la comissió de selecció estarà formada per cinc persones vinculades directament a l'Administració: el director general de Personal, el Cap del Servei de la Inspecció Central i tres inspectors nomenats a dit per la mateixa administració. També es farà una entrevista als aspirants a ser inspectors accidentals en comissió de serveis. STEPV-Iv denuncia que aquest projecte està preparat per garantir l'accés de persones que ja estan exercint com inspectors sense haver passat per cap procés selectiu.

En concret, el País Valencià és l'única comunitat autònoma en tot l'estat que nomena “a dit” a funcionaris docents en comissió de serveis per als llocs d'inspectors accidentals. Així, s’han convertit en inspectors l'ex-directors generals d'ensenyament, alguns ex-directors territorials, l'anterior president del Consell Escolar Valencià, molts antics assessors i alcaldes i regidors actuals del Partit Popular. Aquesta és la manera en què el PP premia els adeptes al partit pels serveis prestats.

Ara, amb el projecte presentat per demà es vo, cosumar aquesta actuació "despotica" donar una apariència de normalitat i d'objectivitat quan el sistema està viciat d'origen ja que centenars de professores i professors que compleixen els requisits legals per ser inspectors no ho ha pogut ser. I no han pogut ser per l'actuació lamentable d'una adminsitració educativa que pensa que el sistema educatiu és el seu corralet i pot nomenar o cessar inspectors, directors... sense tindre en compte la legislació vigent ni els principis constitucionals. Tot açò va en la línia de controlar política i ideològicament els centres docents amb persones afectes.

Per altra part, amb totes aquestes actuacions, el Servei d'Inspecció Educativa es devalua continuament per la manca de professionalitat d'algunes de les persones nomenades digitalment, més preocupades de "servir" al poder que de prestar un servei d'assessorament al conjunt de la Comunitat Educativa. També s'està marginant a moltes inspectores i inspectors valuosos per no ser sumisos al poder establert i per negar-se a actuar com "comissaris polítics".

STEPV-Iv considera que cal una altre sistema de provisió dels llocs de treball per garantir una inspecció educativa professionalitzada i al marge de l'ús partidista que està fent el PP des de que governa la Generalitat Valenciana. En eixe sentit, exigirà a la Conselleria que prèviament es negocie el decret que regule la inspecció d'educació, ja que l'actual data de 1992 i va ser desenvolupat d’acord amb la LOGSE, avui derogada. Així mateix, vetllarà perquè el procés d'accés a la inspecció accidental tinga totes les garanties d’igualtat, mèrit, capacitat i, especialment, de transparència, igual que ocorre amb els concursos d'accés als llocs de treball dels altres cossos docents.

10 de desembre de 2008

 


 

Conselleria d'Educació prepara d’amagat la regularització massiva de la situació dels inspectors accidentals

El projecte només és accessible per als inspectors accidentals

STEPV ha denunciant reiteradament el sistema clientelar de provisió dels llocs de la inspecció Educativa. El País Valencià és l'única en tot l'estat que nomena “a dit” a funcionaris docents en comissió de serveis per als llocs d'inspectors accidentals. Així, s’han convertit en inspectors exdirectors generals, exdirectors territorials, expresidents del Consell Escolar Valencià, exassessors i alcaldes i regidors actuals del Partit Popular. Aquesta és la manera en què el PP premia els adeptes al partit pels serveis prestats.

I tot això sense atenir-se als principis de publicitat, mèrit i capacitat amb el propòsit, confirmat, que després consoliden la seua plaça mitjançant un concurs oposició, com així ha ocorregut en els anys 2001 i 2007. Alguns, fins i tot, sense complir amb els requisits per accedir al cos d'inspectors. Aquesta actuació ha impedit a un bon nombre de professores i professors, amb més preparació i capacitat, accedir al cos d’inspecció. L'Administració pretén, d’aquesta manera, controlar políticament el professorat i el sistema educatiu. Per això necessita un cos d'inspectors i unes direccions de centres afectes sense que importe el respecte a les regles de joc ni la qualitat de l'ensenyament sinó el control i l'ús partidista d'aquest.

Ara es convocarà, per fí, un concurs de mèrits per a accedir al cos d’inspecció, però de nou sense transparència i amb avantatge per als actuals ocupants de llocs d'inspectors accidentals perquè puguen confirmar el seu nomenament anterior. Així, des del 10 de novembre està “penjada” en la pàgina de la conselleria d'educació l'esborrany de la normativa que regirà el concurs de mèrits a la qual només poden accedir els inspectors. Així els actuals inspectors accidentals poden preparar amb temps aquest concurs, amb avantatge sobre la resta de possibles aspirants que hauran d'esperar que es faça públic aquest document.

El STEPV exigirà a la Conselleria que prèviament es negocie el decret que regule la inspecció d'educació, ja que l'actual data de 1992 i va ser desenvolupat d’acord amb la LOGSE, avui derogada. Així mateix, vetllarà perquè el procés d'accés a la inspecció accidental tinga totes les garanties d’igualtat, mèrit, capacitat i, especialment, de transparència, igual que ocorre amb els concursos d'accés als llocs de treball dels altres cossos docents.

5 de desembre de 2008

 


 

STEPV-Iv critica que la inspecció educativa es menys professional i més dependent del poder polític.

El Sindicat demana al President Camps que acabe amb la discrecionalitat i la situació lamentable que pateix la inspecció educativa.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana considera que el sistema de provisió de llocs de treball del servei d'inspecció educativa respon cada dia menys a criteris professional i educatius. L'Administració Valenciana ha dissenyat un pla per controlar el servei d'inspecció, amb aquesta finalitat està nomenant persones afins convertint-la en un “corralet”. STEPV-IV afirma que aquesta situació és única en tot l'Estat i exigeix que el President de la Generalitat Valenciana talle aquesta situació i inicie les negociacions d'un nou decret d'inspecció educativa.

Ara, fa unes setmanes s'acaben de celebrar-se les segones oposicions a la Inspecció educativa en el període democràtic. Hem de recordar que la Llei 30/1984 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública va liquidar els Cossos d'Inspectors i va crear el Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa (CISAE), amb els efectius personals que en aquell moment existien. I en el seu lloc crea l'anomenada "funció inspectora" per la qual uns docents eren seleccionats mitjançant concursos de mèrits per a exercir temporalment tasques d'inspecció per tres anys, prorrogables prèvia avaluació positiva. Al País Valenciá se celebraren dos d'aquests concursos: el primer en 1986 (accediren 65 funcionaris) i el segon en1989 (accediren 23). Aquest sistema va durar onze anys fins a 1995 en el qual la Llei Orgànica de la Participació, Avaluació i Govern dels centres recrea el Cos d'Inspectorsd'Educació, permetent la integració dels membres del CISAE i dels funcionaris que estaven nomenats en funció inspectora.

Al País Valencià, la regulació normativa sobre la inspecció educativa està totalment desfasada. Al govern no li ha interessat actualitzar-la com preveia la LOPEGCE (1995). Són dotze anys en els quals s'està funcionant amb un decret de 1992 (modificat en 1993).
I per què ha succeït açò? La resposta és molt senzilla:L'Administració educativa valenciana governada pel PP ha utilitzat i utilitza la inspecció educativa com un sistema clientelar de reconeixement de favors. En setembre de 1995 s'estrena el govern del Consell i es troba amb una sentència que condemna l'Administració educativa per errors en un concurs de trasllats (de 1985, del Cos d'Inspectors de Batxillerat) i de passada anul·la tant el concurs de mèrits d'accés a la funció inspectora de 1986 (funcionaris docents) com el d'adscripció als llocs de funció inspectora del País Valencià dels membres del CISAE (inspectors dels anteriors cossos d'inspecció de batxillerat i inspectors tècnics d'EGB). Els responsables polítics de la Conselleria d'Educació no ho van dubtar i, en una decisió inèdita en l'Administració pública, van carregar la culpa dels errors administratius a 55 funcionaris docents que van cessar, millor dit, van ser depurats, en els seus llocs el dia 15 de gener de 1996, i van ser substituïts immediatament per altres funcionaris designats "a dit", sense cap tipus de concurs de mèrits. De la resta de la sentència, no es va saber mai res. L'administració mai abans no havia acomiadat dels seus llocs de treball a uns funcionaris docents amb onze anys d'experiència, l'únic delicte dels quals va ser acollir-se a la legalitat vigent per presentar-se a les places d'inspecció educativa. La depuració es va fer sense possibilitat alguna de reintegrar-se –com es va fer en altres comunitats davant situacions similars– als seus llocs, excepció feta d'un grup reduït,i això evidència les intencions polítiques dels "executors" de la sentència.

Posteriorment en 2001 es va convocar la primera oposició al Cos d'inspectors d'Educació, oberta a tots els docents i en la qual van copar el 80% de les 54 places aquells funcionaris docents que des de 1996 venien ocupant places d'inspecció educativa amb nomenaments digitals.

Ara, en 2007, de nou s'han reproduït els fets en el segon concurs oposició: set de cada deu inspectors aprovats ja treballaven en llocs d'inspecció des de fa anys, nomenats sense concurs, simplement per afinitat política, personal o familiar. És la primera vegada en la història de la inspecció d'educació del País Valencià que treballaran junts una família inspectora completa: pares i filla o un pare i el seu fill o filla.

La pròpia Administració ha restat credibilitat a aquests concursos i, tant en 2001 com ara, s'ha obstinat a triar a dit el tribunal que havia de jutjar als candidats. Així, tots els membres dels tribunals han estat designats per l'administració tot sembrant el dubte sobre la seua imparcialitat i sobre el respecte als principis d'igualtat, mèrit i capacitat de tots els funcionaris docents presentats i pogueren presentar-se a les proves. Si a això unim el sistema "digital" de nomenament dels inspectors interins, queden molt pocs elements per a confiar en una inspecció d'educació professional i independent que complisca les funcions que té encomanades, entre elles, i principalment, la garantia del dret a l'educació de tota la ciutadania. STEPV-Iv ha recorregut aquestes oposicions perquè la designació del tribunal hauria de fer-se per sorteig i no de manera discrecional per part de l'administració educativa.

El Sindicat continua reclamant a la Conselleria la negociació d'una normativa que actualitze l'organització i funcionament de la inspecció, i evite que continue sent una recompensa per determinats serveis prestats. A més, a tot açò cal afegir que s'està assistint a cessaments discrecionals de persones que ocupaven llocs de responsabilitat en la inspecció educativa, nomenament com a cap de la inspecció d'Alacant a una inspectora recentment aprovada que hauria d'estar fent la fase de pràctiques i nous nomenaments d'inspectors accidentals a persones vinculades al Gabinent del Conseller, que actuen com assessors d'Administració Educativa o com a càrrecs polítics en compte de treballar com en la inspecció educativa, eixe és el cas de l'anterior president del Consell Escolar Valencià. També es van a produir, en els próxims dies, canvis d'adscripció de les zones d'actuació del personal inspector sense criteris públics i objectius, sense haver-se produït cap negociació en la Mesa Sectorial d'Educació ni cap consulta a les Juntes de Personal Docent, cosa inèdita en la història de la inspecció educativa. En definitiva, la inspecció educativa valenciana està en mans de polítics que no tene cap interés en la seua professionalitat sinó en el seu control polític i en col.locar a persones afins.

València, 8 de desembre de 2007


 

La conselleria arregla les oposicions d'inspectors d'educació 

El STEPV-Iv denuncia que les oposicions d'inspectors estan preparades per a aprovar als funcionaris que actualment ocupen aquests llocs nomenats a dit.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha convocat, mitjançant ordre publicada al DOCV del dia 30 d'abril, el procediment per a l'accés a 34 places del cos d'Inspectors d'Educació, juntament amb la convocatòria de la resta de cossos docents. Res que objectar. Des de 2001 que es van celebrar les últimes oposicions tots els nomenaments d'inspectors han estat provisionals i s'han realitzat a dit, sense tenir en compte els principis d'igualtat, mèrit o publicitat amb el que s'ha impedit a tot el professorat la possibilitat d'accedir-hi. Si han estat designats membres del Partit Popular, regidors, familiars d'alts càrrecs de l'Administració i de diputats que sense passar per cap tipus de concurs de selecció duen anys de “pràctiques” en aquests llocs.

Ara quan, per fi, s'ha convocat un concurs públic no volen perdre els avantatges obtinguts sobre la resta del professorat i la Conselleria d'Educació va a imposar una mesura que no es dóna a la resta d'oposicions per a places de cossos docents, i el d'Inspectors d'Educació està regulat pel mateix Reial decret d'accés, la designació digital de tots els membres del tribunal. La falta d'objectivitat i transparència del procés mitjançant aquesta designació arbitrària de tots els membres del tribunal que ha de jutjar la vàlua dels aspirants, resta credibilitat i objectivitat a tot el procés i perjudica seriament la imatge professional de la inspecció d'educació.

L'excusa donada pel director General de Personal Docent, José Antonio Rovira, és que així es garanteix l'experiència, dubtant per tant de l'experiència i professionalitat de part de la plantilla d'inspecció (al voltant de 90 funcionaris) en rebutjar la fórmula del sorteig per a donar opció a tots els membres de la plantilla que són definitius, que en un procés transparent i públic podrien optar, com en la resta de convocatòries docents, a ser membre del tribunal. Però hi ha més, en la resta de convocatòries per a places d'educació s'ofereix al professorat la possibilitat que es presente voluntàriament per a ser membre dels tribunals d'oposició, i als inspectors d'educació se'ls nega aqueixa possibilitat.

No contents amb la designació arbitrària i digital dels membres del tribunal s'escurcen els terminis per a l'inici de la realització de les proves, si per a la resta d'oposicions d'educació les proves començaran a partir del 25 de juny, les d'inspectors seran a partir del 28 de maig, un dia després de les eleccions autonòmiques. Això suposa que aquells professors i professores que vulguen participar haurien de compatibilitzar les seues tasques docents de fi de curs, exàmens finals, avaluacions, etc. amb la preparació i participació en les proves.

La rematada final és la improvisació i urgència amb la qual s'ha realitzat la convocatòria, cap altra administració ho han fet fins al moment ja que hi ha una part del temari, la part B que s'ha de negociar entre el MEC i les comunitats autònomes en la conferència sectorial, però en el seu lloc s'ha fet ús d'un temari depenent de la derogada LOCE i del Reial decret d'especialitats també derogat.

STEPV-Iv denùncia que així no es garanteix la objectivitat de l'oposició i que no hi ha les mateixes oportunitats i facilitats en pla d'igualtat per a tots els possibles aspirants i per tant que el que es vol és adjudicar les places a les persones que les ocupen en l'actualitat de forma interina. El sindicat ha presentat davant el Tribunal la demanda de suspensió cautelar del procés fins que és resolga la impugnació d'aquests temes.

València, 11 de maig de 2007 

 


 

STEPV-Iv impugna el nomenament d'inspectors d'educació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha presentat una impugnació contra el nomenament efectuats amb comissions de serveis dels llocs de treball d'inspectors d'educació per considerar que no s'ajusten a dret i estan subjectes a irregularitats en el procediment d'adjudicació.

El Sindicat ha presentat aquesta impugnació davant de la Direcció General d'Administració Autonòmica de la Conselleria de Justícia, Interior i Adminsitracions Públiques. En ella es demana que es dicte una resolució anul.lant a partir de l'1 de gener de 2007 totes les comissions de serveis que ocupen llocs de treball d'inspectors d'educació i es procedisca a obrir en cada Direcció Territorial una borsa de treball d'inspectors d'educació d'acord amb els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, segons allò previst a l'Ordre de 17 de gener de 2006 de la conselleria abans esmentada sobre borses d'ocupació temporal i la normativa sobre constitució de borses d'ocupació temporal per als cossos docents.

STEPV-Iv denuncia que des de fa més de 10 anys, la Conselleria d'Educació ha utilitzat una absoluta discrecionalitat a l'hora de seleccionar els docents que, en comissió de serveis, s'han anat incorporant al Servei d'Inspecció Educativa, botant-se tots els procediments establerts en la legislació actual. L'Administració Educativa, fa els nomenament com si es tractara d'un lloc de lliure designació, sense respectar en molts casos ni els requisits mínims necessaris per pertànyer a aquest cos docent ni tindre en compte la normativa legal sobre ocupació tmeporal.

En concret, durant els darrers dies s'ha procedit a més de 15 nomenaments que s'han de sumar als 28 fets durant els darrers anys Dels 134 llocs de treball de la inspecció educativa, un total de 43 són en comissió de serveis. A més 48 pertanyen a la polèmica oposició de 2002.

STEPV-Iv afirma que som la única Comunitat Autònoma de tot l'Estat Espanyol que utilitza aquest procediment en la la selecció dels inspectors en comissió de serveis. Per tots aquests motius, el Sindicat exigeix que s'acabe amb tot aquest clientelisme polític i personal i es garantesca que l'accés a la inspecció es base en els procediments legals d'accés a la funció pública establerts, amb la finalitat de dignificar la inspecció educativa i professionalitzar la seua tasca.

València, 16 de desembre de 2006

 


 

Conselleria segueix proveint els llocs de la inspecció educativa de forma arbitrària i discrecional

Davant de l’augment de llocs de treball en la inspecció educativa en la Direcció Territorial de Castelló.

L’STEPV-Iv denuncia que l’administració educativa segueix proveint aquestos llocs de treball de forma arbritària i discrecional, sense cap transparència i oblidant-se dels principis d’igualtat mèrit i capacitat.

Així, reforcen la submissió de la inspecció educativa a les ordres polítiques i esdevenen en comissaris polítics més que assessors, supervisors i garants del dret a l’educació. També és una forma de que determinades persones afins al govern de la Generalitat tinguen uns mèrits i experiència que garantisca la seua tria en una pròxima oposició.

Castelló, 20 d’octubre de 2006


 

 

 

STEPV-Iv denuncia que l'amiguisme i el clientilisme són els criteris bàsic per nomenar inspectors d'educació

El Sindicat critica que la inspecció educativa està sense rumb.

L'STEPV-Iv denuncia que el País Valencià és l'única comunitat autònoma en la qual l'Administració designa lliurement funcionaris per ocupar uns llocs de treball que no estan catalogats com de lliure designació i haurien de cobrir-se per concurs-oposició. En altres comunitats autònomes, s'estableixen borses de treball amb les persones que han aprovat en convocatòries anteriors alguns dels exercicis de l'oposició a la Inspecció. En altres casos, s'estableix un cocurs públic de mèrits per accedir a una borsa de treball que es manté fins a la següent convocatòria d'oposicions.

En 2002 es va convocar al País Valencià una oposició i existeix una relació d'aspirants que van superar algun exercici, però l'Administració prefereix continuar la seua política de nomenar arbitràriament altres funcionaris presumptivament afins a les directrius de l'actual Conselleria d'Educació i que en molts casos incompleixen els requisits legals, com ara no acumular cinc anys de serveis com a funcionari de carrera.En molts casos les persones nomenades són regidors, antics alts càrrecs i familiars de responsables polítics del PP.

El sistema de provisió d'aquests llocs de treball ha evolucionat des de la consideració d'"inspectors extraordnaris" -segons disposa un decret de 1992, pràcticament derogat- a un model de comissió de serveis que, per no vulnerar la Llei de Funció Pública Valenciana, obliga a canviar el nombre de lloc de treball dels funcionaris perquè no superen el temps màxim de permanència en situació de comissió de serveis, en alguns casos 9 anys. En els darrers quinze anys, la Generalitat només ha convocat un concurs oposició amb 55 places. En l'actualitat, el 23,5% de la plantilla d'aquest servei està en situació provisional.

Per altra part, el Servei d'Inspecció Educativa està aturat. Des de l'arribada del Partit Popular a la Generalitat Valenciana, l'any 1995, no s'ha millorat ni professionalitzat la inspecció educativa valenciana. Aquesta segueix funcionant sense disposar d'una legislació adequada a la Llei de la Participació, l'Avaluació i el Govern dels centres (1995), perquè el decret regulador en vigor es remunta a l'any 1992.

STEPV-Iv denuncia la situació en què es troba la Inspecció Educativa i la manca de normes que la regulen, aquestes haurien de negociar-se en la Mesa Sectorial d'Educació a través d'un decret que regule l'organització i funcionament del Servei i la convocatòria d'una oposició que permeta cobrir la totalitat de les actuals vacants. Així mateix, el Sindicat exigeix la regulació del procediment públic per a les substitucions en les places vacants fins a la següent convocatòria d'oposicions.

València, 17 de juny de 2005

 

Distribució de la Inspecció Educativa per Serveis Territorials

 

 

CISAE

Accés 1990

Accés 2002

Comissions de servei

Total

Alacant

10

5

14

7

36

Castelló

2

3

5

4

14

València

6

14

24

16

60

Serveis Centrals

2

1

5

1

9

Totals

20

23

48

28

119

Percentatges

16,8

19,32

40,33

23,52

 

 


L’STEPV-IV denuncia la paràlisi de la inspecció d'educació

L’STEPV-IV critica al Conseller González Pons per seguir avant amb l'aplicació de les mesures de la Llei de la Qualitat mentre que manté paralitzada la Inspecció d'educació que hauria d’impulsar-la. El 20 % dels inspectors són interins

La Inspecció d'educació a la Comunitat Valenciana funciona encara amb la normativa elaborada pels governs socialistes. Ni tan sols la Llei de la participació de 1995 va servir perquè en les dues legislatures anteriors i els mesos que duem d'aquesta l'Administració valenciana haja estat capaç d'organitzar el funcionament d'aquest Cos de funcionaris.

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana denuncia que el partit popular ha polititzat aquest col·lectiu, des de l'execució amb criteris polítics en 1996 d'una sentència judicial que va aplicar rigorosament només a una part dels inspectors afectats, fins la col·locació de persones properes a l'administració en les oposicions del 2002 i la repetició de la jugada en l'actualitat amb la preparació d'unes oposicions a mesura del col·lectiu d'interins que sent regidors del PP, o ex-subdirectors territorials o simpatitzants i afins ocupen en aquest moment el 20 % de la Inspecció d'educació.

Així la plantilla de la inspecció d'educació està integrada en l'actualitat pels següents col·lectius:

Territorial

CISAE

CIE (1990)

CIE (2002)

C.SERVEIS

TOTAL

ALACANT

10

6

14

6

36

CASTELLÓ

2

3

7

5

17

VALÈNCIA

10

14

33

14

71

TOTAL

22

23

54

25

124

%

17,74

18,55

43,55

20,16

 

 • CISAE (Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració educativa a extingir des de la LOGSE-1990)

 • CIE (Cos d'Inspectors d'Educació creat en 1995 i ratificat en la LOCE-2002)

 • C.SERVEIS (funcionaris dels cossos docents en comissió de servei, designats a dit per l'Administració, mantenen un caràcter interí any a any)

L'Administració educativa valenciana en aquests gairebé 9 anys de govern del PP, no ha estat capaç de dictar ni una sola norma per a organitzar el funcionament de la inspecció i adequar les seves funcions a la normativa vigent, tant la de 1995 (LOPEGCE) com la de 2002 (LOCE).

Tal és la desídia que sent un cos docent des de 1995 els expedients dels funcionaris que ocupen aquests llocs de treball no estan encara en la Conselleria d'Educació com la resta de cossos docents, sinó que es troben en la Conselleria d'Administració Pública. No obstant això si que ha intentat aplicar la normativa derivada de la LOCE pel que fa a l'adscripció de la Inspecció a unes especialitats, contra les que està la majoria de la plantilla afectada.

El STEPV-Iv també en el tema de la Inspecció d'Educació exigeix al Conseller de Cultura, Educació i Esport la paralització de l'adscripció de la inspecció derivada de la LOCE i la negociació d'una norma que amb caràcter general regule l'organització i funcionament de la Inspecció d'Educació al País Valencià.

València, 29 de març de 2004.

 


Els serveis jurídics de l’STEPV-IV interposen recurs contenciòs-administratiu en contra de les oposicions al Cos d’Inspectors d’Educació, es demana la nul.litat del concurs-oposició.

El sindicat critica el nomenament de nous inspectors accidentals i reclama la negociació del Decret de la inspecció educativa.

Els serveis jurídics del sindicat han presentat un recurs contenciòs-administratiu contra la resolució de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es desestimaven els recursos d’alçada interposats per alguns aspirants contra la llista d’aspirants que superaren la primera prova i contra la llista d’aspirants seleccionats en el concurs-oposició per accedir al Cos d’Inspectors d’Educació. El recurs s’ha presentat, per alguns opositors, per considerar que existeixen greus irregularitats, defectes i il.legalitats com per declarar nul.la l’esmentada oposició.

Els arguments per demanar la declaració de nul.litat són els següents:

 1. El supòsit pràctic que es va plantejar en la primera prova de l’oposició no s’ajustava a cap dels temaris sobre els quals havien de versar les distintes proves de la fase d’oposició. Els demandants consideren que el supòsit que tractava sobre l’adequació de la percepció de quotes per ensenyament infantil, per activitats extraescolars i complementàries, i per serveis de vigilància i menjador, sobre la problemàtica de les subvencions a centres concertats, no apareixia, ni en termes generals ni específics, als temaris als quals havia d’ajustar-se. De fet, l’Administració, no ha estat capaç de remitir-lo a cap contingut dels temaris de l’oposició.
 2. El coneixement d’una instrucció interna de la Direcció General de Centres Docents de la Consellería convocant, atorgava una posició de superioritat als que hagueren tingut accés al seu coneixement. Els demandants denuncien que per contestar les qüestions a) i e) del supòsit pràctic es requeria el coneixement de l’esmentada instrucció interna, en concret dels seus apartats 1,6 i 7. El coneixement de les instruccions mitjançant les quals es podien contestar les qüestions a) i e) estava totalment restringit a la pròpia Inspecció (entre la qual es trobaven els també opositors que eren inspectors accidentals), no tenint cap altra publicació ni difusió alguna. Amb aquesta actuació es va conculcar greument el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública, no tots els opositors coneixien les instruccions ni han tingut les mateixes oportunitats.
 3. Finalment, la inadequada atribució de mèrits del Barem corresponent, als inspectors accidentals. El tribunal ha baremat el temps de servei prestat com inspector accidental a determinats opositors, sense que el seu procés de selecció haja garantit els principis de mèrit i capacitat. El sindicat ha denunciat, reiteradament, que l’Administració havia nomentat, discrecionalment, des de l’any 1996 fins la celebració de les proves, a més de 50 persones sense fer cap convocatòria pública on pugueren participar tots els funcionaris de carrera que compliren els requisits per ser inspector. La baremació d’aquests mèrits contravé el Decret 180/1992 de la pròpia Generalitat Valenciana que en el seu apartat tercer estipula amb tota claretat que: "el nomenament d’inspector accidental en cap cas suposa el reconeixement de mèrit algú en la puntuació per a l’accés a la funció inspectora". A més a més, existeix jurisprudència sobre aquest punt, en aquest sentit la sentència 701/2000, de data 26 de juny de 2000, dictada per la Sala del Contenciòs-Administratiu del TSJCV, acull la doctrina unànim emanada en les nombroses sentències del Tribunal Suprem i Constitucional, relativa a que la comissió de serveis com sistema de provisió de llocs de treball no pot fonamentar ni consolidar l’adquisició de mèrit algú, per mancar de qualsevol principi bàsic per a l’accés a la funció pública (mèrit, capacitat, publicitat i llibertat de concurrència).

La conclusió, per a l’STEPV-Iv, és que en aquesta convocatòria impugnada, l’Administració ha incurrit en una flagant desviació de poder. Aquesta pretenia consolidar en el seu lloc als inspectors accidentals, que van ser nomenats de forma totalment subjectiva, parcial i discrecional, sent els mateixos afins als seus criteris ideològics i polítics. Per tots els arguments abans esmentats, es demana que es declare no conforme a Dret la convocatòria, anul.lant-la i deixant-la sense efecte.

Per altra part, l’STEPV-IV critica el fet que la Conselleria de Cultura i Educació haja nomentat, després de la convocatòria de les oposicions, més inspectors accidentats sense ajustar-se als principis constitucionals. En concret és de domini públic el nomenament de vuit inspectors, dos a Castelló, dos a Alacant i quatre a València, sense que cap d’aquests haja passat per cap procés selectiu públic. L’Administració educativa torna a actuar arbitràriament. El sindicat exigeix el cessament d’aquestes pràctiques i l’establiment d’un procediment selectiu que contemple les garanties constitucionals per accedir a la funció pública.

Per acabar, el sindicat denuncia la situació en què es troba el servei d’inspecció educativa valenciana: no s’ha negociat el decret que regula la seua organització i funcionament des de la publicació de la Llei de Participació (LOPEGCE) aprovada l’any 1996, no s’han catalogat els llocs de treball, ni determinat les necessitats de personal, no existeix un pla d’actuacions ni de formació, ni existeix una direcció adequada del servei ni a l’àmbit de País ni als àmbits províncials. És per aquest motiu que l’STEPV-Iv reclama la negociació del decret i de tots els aspectes que l’han de desplegar.

València, 4 de desembre de 2001.


València, 23 de juliol de 2001

La Conselleria de Cultura i Educació ha convocat un acte per adjudicar plaça al professorat que ha superat el CONCURS-OPOSCIÓ del COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ. L'acte està convocat a les 17 hores al Saló d'Actes de la Conselleria de Cultura i Educació. L'STEPV-Iv recorda que aquestes oposicions estan recurrides tan pel sindicat com per persones aspirants per considerar que no compleixen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat. El sindicat espera que els tribunals en donen la raó i s'anul.le aquest procés per iniciar de nou tot el procés selectiu. 


Un nombròs grup d'aspirant a les places del Cos d'Inspectors d'Educació ha presentat recurs d'alçada preparat pels serveis jurídics de l'STEPV-Iv en contra de la llista d'aspirants publicada el passat dia 4 de juliol de 2001 per no estar d'acord amb l'esmentada llista per considerar-la no ajustada a dret, segons informa el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindcial Valenciana (STEPV-Iv).

Els motius per presentar els corresponents recursos són els següents:

1. S'ha constatat que el tribunal, en l'aplicació de l'apartat 1 b) del barem contemplat en l'Annex II, ha atorgat als participants seleccionats que havien estat nomenats inspectors accidentals segons l'article 18 del Decret 180/1992, de 10 de novembre, la puntuació contemplada en aqueix apartat per cada any de servei prestat ostentant aqueixa condició, malgrat que la concessió en comissió de serveis com a inspectors accidentals ha mancat d'un procés de selecció previ que garantira el compliment dels preceptes (art. 103.3 de la C.E.) constitucionals en el sentit que l'accés als llocs de treball de la funció pública ha de produir-se mitjançant l'aplicació dels principis de mèrit i capacitat, així com en condicions d'igualtat (art. 23.2 de la C.E.). Per contra d'açò, el nomenament dels inspectors accidentals ha estat realitzat totalment i absoluta de manera discrecional, per la qual cosa no se'ls pot computar com a mèrit haver prestat serveis en l'administració educativa quan aquests serveis s'han realitzat mitjançant un nomenament que no compleix els requisits per constituir un mèrit, segons reiterada jurisprudència dels tribunals de justícia. D'acord amb aquest criteri la baremació realitzada per a aquests participants seleccionats no s'ajusta a dret i és contrària als principis constitucionals citats.

2. A més dels principis constitucionals i la reiterada jurisprudència dels tribunals que impedirien per si mateix el còmput com a mèrit dels serveis prestats en les condicions esmentades en l'ordinal anterior, el propi article 18 del Decret 180/1992, de 10 de novembre, base del nomenament i de l'status dels inspectors accidentals, reiteradament esgrimit per l'Administració educativa valenciana en ordre a justificar la seua existència, al seu apartat 3r estipula amb tota claredat que: "El nomenament d'inspector accidental en cap cas suposarà reconeixement de cap mèrit en la puntuació per a l'accés a la funció inspectora educativa". Per la qual cosa és de tot punt inadmissible que el tribunal de selecció haja considerat computable com a mèrit l'ostentació de la condició d'inspector accidental al·legada per la sèrie de participants que l'han fet valer en virtut de l'apartat 1 b) del barem.

3. El supòsit pràctic en què va consistir la prova a) de la fase d'oposició proposat pel Tribunal no s'ajusta de cap de les maneres als temaris sobre els quals han de versar les proves de la fase d'oposició, i més concretament del que hauria d'inspirar la resolució de qüestions relatives a la normativa específica que regula el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, com és l'expressament establert per l'Ordre de 27 de juliol de 2000, per la qual s'aprova el contingut del temari corresponent a la part B de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació en l'àmbit de gestió de la Comunitat Autònoma Valenciana (DOGV 3.819), ni del establert per a la part A segons disposa l'Ordre ministerial de 10 de gener de 1996 (BOE núm. 12 de 13-I-96). En aquest sentit l'esmentada prova pel fet que ha contingut elements aliens als temaris establerts i la llista de seleccionats de la qual deriva són nul·les de ple dret per conculcar directament les bases de la convocatòria i constituir, per tant, actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert, segons determina l'article 62 1 e) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. A més, l'esmentada prova contenia un supòsit pràctic que requeria necessàriament, per a contestar correctament les qüestions a) i e), del coneixement d'una instrucció interna de la Direcció General de Centres Docents de Conselleria de Cultura i Educació per a l'aplicació de la subvenció del segon cicle d'Educació Infantil/ Preescolar del curs 2000/2001 per part dels centres privats beneficiaris. Aquesta instrucció per ser interna i no publicada en cap mitjà de difusió públic i, per tant, de coneixement exclusiu dels que presten el servei educatiu de la inspecció o d'aquells als quals eventualment els ha arribat, no podia constituir la base de cap supòsit pràctic a resoldre pels aspirants. Ans al contrari, el coneixement reservat als actuals membres de la inspecció educativa, entre els quals es troben les inspectors accidentals, nomenats pel Decret 180/1992, de la mencionada instrucció els donava una posició d'òbvia superioritat respecte a la resta d'aspirants i conculca així els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat que inspiren els procediments per a l'accés a la funció pública. Aquesta circumstància fa igualment nul·la la llista de seleccionats publicada. 

Segons l'STEPV-Iv, els recurrents han sol.licitat que declare nul.la la publicació de la llista de persones seleccionades i, en conseqüència, anul·le el procés selectiu en les fases de concurs i d'oposició respecte a les parts impugnades pel present recurs i ordene repetir-les en condicions que respecten els drets de tots els aspirants.

Per acabar, el sindicat demana que l'Administració Valenciana actue, immediatament, i declare tot aquest procés nul, per considerar que vulnera els principis constitucionals i suposa un atac a la independència de la Inspecció Educativa respecte dels poders públics. En definitiva, estam davant d'una actuació escandalosa tant de la Conselleria de Cultura i Educació com del propi Tribunal.

València, 6 de juliol de 2001


La JUNTA DE PERSONAL DOCENT NO UNIVERSITÀRIA DE CASTELLÓ, formada pels sindicats: STEPV-IV, ANPE, FETE-UGT, CCCO i USO va aprovar, en la reunió d’ahir, una resolució en la que

MANIFESTA:

Que el concurs-oposició al Cos d'Inspectors d'Educació ha vulnerat el principi d'igualtat.

Que s'ha afavorit els inspectors accidentals, nomenats als marge dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Que han aprovat els 5 inspectors accidentals, nomenats arbitràriament per l'Administració sense garantir-se els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i, a més, el Subdirector Territorial de cultura. Aisí, d'un total de 6 persones han aprovat el 100 %, mentre que aquelles que no eren membres de la Inspecció Territorial no ha aprovat ningú. La desproporció ha estat evident.

Que aquesta Junta no pot admetre el procés que l'Administració educativa ha dissenyat per fer de la inspecció educativa un servei fidel a les seues tesis, fortament politizat, que done suport a les seues consignes en compte d'apostar per un servei d'inspecció professional i al servei de l'ensenyament.

Que ja des del principi aquesta estratègia ha estat molt bé estructurada i dissenyada, com s'ha demostrat en el retard de quatre anys en la convocatòria de les oposicions, en el nomenament de persones pròximes a l'actual govern com a inspectors accidentals, en la convocatòria de les oposicions. De tot açò, n'és responsable el conseller de Cultura i Educació que ha apostat per aquesta política, en contra dels principis legals i constitucionals als quals fa referència constantment però que quan es tracta de controlar el sistema educatiu amb una inspecció partidista se n'oblida ràpidament.

Que la composició del tribunal la integren cinc persones designades lliurement per l'Administració Educativa, dos de les quals són alts càrrecs de la Conselleria (Director Territorial de Cultura i Educació i Cap de la Inspecció Central) fet inèdit en la història de les oposicions docents.

Per la Junta: El President: Manel Collado i Vergara

Castelló, 19 de juny de 2001


L’STEPV-Iv replica molt durament al Conseller Manuel Tarancón per les seues declaracions sobre la Inspecció Educativa.

El sindicat considera que el conseller s’ha posat al marge de la Llei.
El sindicat defensa la capacitat de qualsevol fucionari de criticar i expressar-se lliurement.

 

L’STEPV-Iv considera que les declaracions del Conseller Manuel Tarancón suposen un atac al Estat de Dret, a les llibertats i drets contemplats a la Constitució Espanyola, a les lleis que regulen la Funció Pública i en particular a Llei de Participació, Avaluació i Govern dels Centres Docents (LOPEGCD).

Aquesta llei contempla les funcions de la Inspecció Educativa i garanteix sistemes d’accés sota el principi de la igualtat. A més a més regula el funcionament i l’organització d’aquest servei. Doncs bé, en cap apartat es parla "abanderar la política del partit que governe".

Per tant quan Tarancón ha fet aquestes afirmacions a la Comissió d’Educació de les Corts Valencianes està vulnerant tot el marc normatiu i a més a més pretén coaccionar als Inspectors i Inspectores. I allò que és més greu, ha deixat ben clar quina és la seua concepció de la Inspecció: Tarancón pretén una Inspecció al servei dels interessos partidistes, submissa i amb fortes dependències amb el seu partit, la qual cosa s’ha posat en evidència, no sols amb aquestes declaracions, sinò amb la seua acció de Govern des de l’any 1995, expulsant primer als inspectors del CIE i nomenant després a dit a persones vinculades al seu partit i amb la convocatòria, finalment, del Concurs-Oposició al Cos d’Inspectors.

L’STEPV-Iv exigeix una rectificació no només de les paraules del Conseller, també en la seua política d’acossament i coacció a determinades persones que ostenten la condició d’inspectors.

L’STEPV-Iv dona tot el seu suport a aquestes persones i afirma que posarà en funcionament tots els mecanismes legals, sindicals i polítics per impedir la vulneració dels drets de les persones al.ludides.

Per altra part, l’STEPV-Iv informa que tots els actes administratius que s’han fet motivats per la convocatòria de les oposicions al CIE estant recurrits davant els Tribunals de Justícia.

Finalment, el sindicat considera que el Conseller ha estat sincer i ha exposat allò que pensa de la Funció Pública: un "corralet", malgrat que les lleis no li ho permeten i les haurà de respectar li agrade o no.


La segona prova confirma la denúncia sobre el concurs-oposició

Després d'haver-se realitzat les dos primeres proves del procés selectiu del concurs-oposició al Cos d'Inspectors d'Educació, el sindicat ha vist confirmada la seua denúncia sobre el procés del concurs-oposició a les places d'inspectors d'educació que no era altra que considerar que l'oposició ha estat feta per afavorir als inspectors accidentals, nomenats als marge dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L'Administració educativa ha dissenyat una estrategia per fer de la inspecció educativa un servei fidel a les seues tesis, fortament politizat, que done suport a les seues consignes en compte de apostar per un servei d'inspecció professional i al servei de l'ensenyament. Des del principi aquesta estrategia ha estat molt bé estructurada i dissenyada, com s'ha demostrat en el retard de quatre anys en la convocatòria de les oposicions, en el nomenament de persones pròximes a l'actual govern com a inspectors accidentals, en la convocatòria de les oposicions,… De tot açò, n'és responsable el conseller de Cultura i Educació que ha apostat per aquesta política, en contra dels principis legals i constitucionals als quals fa referència constantment però que quan es tracta de controlar el sistema educatiu amb una inspecció partidista se n'oblida rapidament. És el doble llenguatge del conseller s'ompli la boca de la constitució, dels seus principis, però quan ha d'aplicar-los se n'oblida i col.loca com a inspectors accidentals a persones pròximes a les seues polítiques sense donar opció a ocupar eixos llocs de treball al conjunt del professorat.

El sindicat també destaca que el tribunal està composat per cinc persones designades lliurement per l'Administració Educativa, dos de les quals són alts càrrecs de la Conselleria (Director Territorial de Cultura i Educació i Cap de la Inspecció Central) fet inèdit en la història de les oposicions docents.

El sindicat que ha presentat un recurs en contra d'aquesta convocatòria espera que els Tribunals de Justícia dicten sentència anul.lant aquest concurs-oposició donant la raó al seu recurs, qaixí com a aquells presentats per aspirants que han considerat que aquest procés selectiu no ha reunit les degudes garanties procedimentals.

València, 18 de maig de 2001


Resultats de la primera prova. El resultat esperat

El tribunal del concurs-oposició del Cos d'Inspectors d'Educació va fer públic, la setmana passada, el llistat de persones aprovades en la primera prova d'aquest concurs-oposició. Segons fonts de l'STEPV-Iv en la llista de persones aprovades n'hi ha 44 inspectors accidentals i 17 persones que no ostenten aquesta condició. Han aprovat 61 persones que passen a realitzar la segona prova. Les places convocades eren 55. 

Amb aquestes dades el sindicat ha vist confirmada la seua denúncia sobre el procés del concurs-oposició a les places d'inspectors d'educació que no era altra que considerar que l'oposició ha estat feta per afavorir als inspectors accidentals, nomenats als marge dels principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L'Administració educativa ha dissenyat una estrategia per fer de la inspecció educativa un servei fidel a les seues tesis, fortament politizat, que done suport a les seues consignes en compte de apostar per un servei d'inspecció professional i al servei de l'ensenyament. Des del principi aquesta estrategia ha estat molt bé estructurada i dissenyada, com s'ha demostrat en el retard de quatre anys en la convocatòria de les oposicions, en el nomenament de persones pròximes a l'actual govern com a inspectors accidentals, en la convocatòria de les oposicions,… De tot açò, n'és responsable el conseller de Cultura i Educació que ha apostat per aquesta política, en contra dels principis legals i constitucionals als quals fa referència constantment però que quan es tracta de controlar el sistema educatiu amb una inspecció partidista se n'oblida rapidament. És el doble llenguatge del conseller s'ompli la boca de la constitució, dels seus principis, però quan ha d'aplicar-los se n'oblida i col.loca com a inspectors accidentals a persones pròximes a les seues polítiques sense donar opció a ocupar eixos llocs de treball al conjunt del professorat. 

Per altra part, algunes persones han interposat, mitjançant el servei jurídic del sindicat, un recurs en contra de la primera prova per considerar que aquesta no es podia contestar pel conjunt de totes les persones aspirants. Per aquest sindicat, algunes de les preguntes sols es podien contestar amb una circular interna de la inspecció educativa. La circular interna és coneguda pel conjunt dels inspectors accidentals però no per la resta de les persones aspirants, fins i tot en ella n'hi havia alguns exemples amb els quals es podria contestar correctament la primera prova. Eixe és el motiu pel qual algunes persones han presentat el recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

A més a més, també s'han presentat recursos contra la baremació de la fase del concurs per considerar que s'ha vulnerat la normativa legal al puntuar els inspectors accidentals el temps de servei en aquest lloc de treball, ocupat en comissió de servei, quan la normativa legal ho prohibeix.

El sindicat també ha formalitzat la seua demanda en contra de la convocatòria del concur-oposició.

Per acabar, el sindicat considera com d'escandolosa les actuacions de la Conselleria i del Tribunal en tot el procés del concurs - oposició ja que s'està afavorint a determinades persones en contra del conjunt de les persones aspirants, i tot, amb l'objectiu de crear un servei d'inspecció afí a l'actual govern.

València, 25 d'abril de 2001. 


Oposicions al Cos d'Inspecció: 
no totes les persones aspirants han tingut les mateixes facilitats

El passat 24 de març es va realitzar la primera prova del concurs-oposició d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació. Aquesta va consistir en un supòsit sobre l'anàlisi del cobrament de determinades quantitats a l'alumnat de segon cicle d'Infantil d'un centre concertat. Per a contestar a aquest supòsit no totes les persones aspirants han tingut les mateixes facilitats, segons afirma l'STEPV-Iv. Las raons en les quals es basa aquesta afirmació són:

1. La primera qüestió que cal dirimir és si la prova es pot contestar amb normativa legal pública, és a dir a l'abast de totes les persones aspirants per haver-se publicat al DOGV, BOE,… o no ?. El sindicat fa aquesta pregunta al haver detectat que l'existència d'una instrucció interna de la Inspecció Educativa titulada "Intrucciones de la Dirección General de Centros Docentes para la aplicación de la subvención del segundo ciclo de educación infantil/preescolar del curso 2000/2001 por parte de los centros privados beneficiarios (modalidades generales y restringida)". La instrucció está firmada por la anterior Directora General de Centres y té data de 27 de juliol de 2000. Aquesta que té caràcter intern, restringit, i que no ha estat publicada al DOGV és coneguda per aquelles persones que treballen a la Inspecció Educativa i no per la resta de les persones aspirants. Aquestes no tenen accés a les instruccions internes de la Inspecció Educativa.
Quina és la importància de les instruccions ?. Un exemple: la pregunta número 5 del qüestionari està contestada a la pàgines 24 i 25 de les instruccions. A més, n'hi ha dos exemples pràctics.
Podien els aspirants que no han treballat a la Inspecció Educativa contestar aquesta pregunta sense conèixer les instruccions ?. I la resta de preguntes? Les respostes són claus per determinar si han existit o no irregularitats en la confecció de l'exercici. En aquest sentit, l'STEPV-Iv ha encarregat a un equip de persones expertes en legislació educativa l'elaboració d'un informe per a determinar si la prova es pot respondre amb la normativa pública i publicada o pel contrari, sols es pot respondre amb les instruccions internes que obren en poder de la Inspecció Educativa. Una vegada estiga redactat l'informe, el sindicat actuarà en conseqüència, no descartant, si es demostrarà i confirmarà que sols amb normativa interna, de caràcter restringit, es podia contestar la prova, acudir als tribunals de justícia.

2. En tot cas, independentment, de tot l'anterior, el sindicat afirma, rotundament, que la prova pretenia afavorir a les les persones que han treballat com inspectors accidentals. En primer lloc, aquests tenen, en la seua pràctica diària, que resoldre situacions similars a les enunciades en la prova, actuacions que es fan en gener o febrer de cada any, és a dir, recentment. En segon lloc, la inspecció educativa és coneixedora de les instruccions abans esmentades, de caràcter intern, amb la qual es dona una resposta concreta a cadascuna qüestions plantejades. Insistim a aquesta instrucció sols tenen accés aquelles persones que treballen a la inspecció educativa ( o a determinats departaments de l'Administració Educativa ) i no la resta de les persones aspirants. En definitiva, des del nostre punt de vista no s'ha respectat el principi d'igualtat

Per altra part, recordar que el sindicat va recòrrer la convocatòria del concurs-oposició per considerar que aquesta és il.legal i no reuneix les degudes garanties constitucionals. També algunes persones aspirants han reclamat la puntuació que s'ha donat als inspectors accidentals pel fet d'haver exercit com a tals, ja que s'està vulnerant el Decret 180/1992 que diu textualment: " el nomenament d'inspector accidental en cap cas suposarà reconeixement de cap mèrit en la puntuació per a l'accés a la funció inspectora educativa". A més, la publicació de la llista provisional d'aspirants ha estat irregular per no constar el desglossament per apartats tal i com ve organitzat el propi barem de referència contemplat a l'ordre de convocatòria. Açò és un fet greu per la impossibilitat de detectar els possibles errors en la valoració de cada subapartat, subapartats que seran decisius en el procés de selecció.
També ressenyar que el tribunal està composat per cinc persones designades lliurement per l'Administració Educativa, dos de les quals són alts càrrecs de la Conselleria (Director Territorial de Cultura i Educació i Cap de la Inspecció Central) fet inèdit en la història de les oposicions docents.
Com es veu, tot el procés està ple d'actuacions que tenen un única finalitat, afavorir els interessos de determinades persones, els inspectors accidentals, nomenats al marge dels principis constitucionals (igualtat, mèrit, capacitat i publicitat), en detriment del conjunt del professorat valencià que no ha tingut les mateixes oportunitats ni per accedir a la condició d'inspectors accidentals ni a l'hora de presentar-se al concurs-oposició. 

València, 31 de març de 2001


La Conselleria de Cultura i Educació ha publicat la RESOLUCIÓ DE 20 DE FEBRER DE 2001, DEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES DECLARA APROVADA LA LLISTA DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A PARTICIPAR EN LES PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ. L’acte de presentació davant el tribunal serà el dia 1 de març de 2001, a les 11 hores, al saló d'actes del Complex Educatiu de la Misericòrdia, situat al carrer de la Casa de la Misericòrdia, núm. 34, de València. El llistat el podeu consultar a la web de la Conselleria.
DOGV 25-01-2001 nomenament de tribunals.
DOGV 17 de gener, admesos i exclosos per a participar en les proves. 
La convocatòria ha estat publicada en el DOGV del 5 de Desembre la Ordre 20 de novembre de 2000, per la qual es convoquen proves selectives per a l'accés al cos d'Inspectors d'Educació. El termini de presentació de sol.licituds serà de quinze dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el DOGV.
El temari podeu consultar-lo a la

                      pàgina web de la Conselleria

L'STEPV-IV CRITICA LES OPOSICIONS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ PER NO REUNIR LES SUFICIENTS GARANTIES CONSTITUCIONALS.

El dijous 1 de març es fa l'acte de presentació dels aspirants al Cos d'Inspectors d'Educació. Aquest acte es farà a les 11 hores al Complexe Educatiu Misericòrdia. El concurs-oposició que s'inicia demà ha estat criticat, molt durament, per l'STEPV-Iv per considerar que incompleix la legalitat vigent i perquè no reuneix les suficients condicions per garantir els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. És per açò que el sindicat l'ha recurrit davant dels tribunals.

Per aquest sindicat, l'actual procés selectiu està fet a la mesura dels inspectors accidentals, nomenants en comissió de serveis, sense tindre en compte les degudes garanties constitucionals. El tribunal, de lliure designació, està composat per dos alts càrrecs de l'Administració Educativa: el cap dels Serveis Territorials d'Educació de Castelló i el Cap de l'Inspecció Educativa. Aquests fets són inèdits en qualsevol oposició. Els tribunals es designen per sorteig i mai cap alt càrrec de l'Admistració ha estat membre del tribunal.

A més a més, la convocatòria d'oposicions preveu que el fet d'haver exercit com a inspector en comissió de serveis es puntue 0,5 punts per any. L'STEPV-Iv considera il.legal aquesta puntuació ja que el fet d'exercir un lloc de treball en comissió de servei no pot suposar cap mèrit en un procés de provisió de llocs de treball, els tribunals així ho han determinat en reiterades sentències. El sindicat afirma que un gran nombre d'aspirants que no són inspectors accidentals van a recòrrer la baremació provisional que es publicarà en els propers dies.

Per acabar, el sindicat lamenta l'actitud intransigent del conseller Manuel Tarancón per haver publicat la convocatòria de les oposicions sense tindre en compte els principis constitucionals i pretendre una inspecció partidista i partidària en compte d'una inspecció professiona i de qualitat.

València, 28 de febrer de 2001


L'STEPV-IV replica al conseller Manuel Tarancón respecte a la convocatòria de les oposicions al Cos d'Inspectors d'Educació.

En primer lloc, cal dir que des de l'any 1995 fins el 2000, la Generalitat Valenciana ha nomentat a 61 inspectors accidentals sense tindre en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Per tant, el conseller hauria contestar algunes preguntes que donarien claretat a l'opinió pública sobre el procés de selecció d'aquestes persones: quins han estat els criteris professionals per al nomenament de 61 inpectors accidentals des de l'any 1995 ?, mitjançant quina convocatòria pública i neutra han estat seleccionades aquestes persones ?, quin dia es va publicar al DOGV o a qualsevol tauler d'anuncis la convocatòria de selecció ?, han tingut alguna possibilitat els més de 40.000 professors i professores velencians per accedir a aquest llocs de treball d'inpectors ?.

En segon lloc, la Llei Orgànica de Participació, Avaluació i Govern dels Centres Docents (LOPAGCD) aprovada en novembre de 1995, en contra de l'opinió majoritària del professorat, torna a crear el Cos d'Inspectors d'Educació. Perquè el govern valencià no ha convocat cap procés selectiu des de 1995 al 2000 per seleccionar als inspectors i inspectores docents ?, perquè s'ha esperat fins l'any 2000 per a fer-ho?, pretenia que els inspectors accidentals tingueren la suficient experència per poder superar a la resta dels aspirants ?. Doncs, nosaltres ho tenim, han estat 5 anys sense convocar les oposicions per poder fer un procés selectiu que li vinga bé als interessos partidistes de l'actual govern de la Generalitat Valenciana i així poder seleccionar a aquelles persones més afectes.

Cal recordar-li al senyor Manuel Tarancón que des de 1995, el sindicat està reclamant insistentment que es regularà la situació de la inspecció educativa al País Valencià mitjançant un decret que regule la seua organització i funcionament i la convocatòria d'un concurs-oposició.

Sense obtindre cap resposta en 5, si cinc, anys, a les seues demandes. Han passat quatre consellers que no han tingut cap interés en normalitzar aquesta situació: Fernando Villalonga, Marcela Miró. Francisco Camps i Manuel Tarancón.

Per la qual cosa és trist, veure com ara, davant de l'escàndol social el conseller ix a l'opinió publica a justificar allò injustificable i a parlar, com sempre, de les herències del passat quan porta governant més de 5 anys. El sindicat demana que s'avance cap a una inspecció professional i de qualitat al servei del sistema educatiu i no dels interessos partidistes o personals. El sindicat es pregunta si el conseller Manuel Tarancón està d'acord amb aquesta concepció del servei d'inspecció educativa. Si estiguera d'acord sols té que posar en marxa quatre o cinc mesures administratives:

1. La negociació immediata del decret que regule l'organització i el funcionament del servei d'inspecció educativa.

2. Modificat l'ordre de convocatòria d'accés al cos d'nspectors d'educació en els següents punts:

-El Tribunal ha d'estar nomenat per sorteig i no per designació directa.
-L'ordre de les proves ha de canviar-se per no afavorir els actuals inspectors accidentals.
-El barem de mèrits s'ha d'ajustar a mèrits que totes les persones aspirants puguen aconseguir i no sols els inspectors accidentals.
-Incloure el requisit lingüístic en el procés selectiu.

Sols d'aquesta forma totes les persones aspirants tindran les mateixes opcions i el porcés serà neutre i net, i tindrà en compte els principis constitucionals: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. El conseller ha de facilitar a l'opinió pública la relació integra dels inspectors accidentals amb indicació de la data del seu nomenament, la seua destinació actual, els criteris pels quals van ser selecionats o si en la data del nomenament reunien els requisits previstos per la legislació vigent. Així es podrà constrastar amb la de la llista de persones que aproven les oposicions i veuren si el procés ha estat "neutre" com diu Manuel Tarancón.

4. Incloure en les negociacions a la Mesa Sectorial els criteris per al nomenament de nous inspectors accidentals, en l'hipotètic cas de necessitar-ne més, per a garantir que en el futur no siga possible repetir la situació de nepotisme, clientelisme i partidisme que s'ha donat en el nomenament dels actuals 61 inspectors accidentals.

5. La negociació de criteris objectius per a designar els coordinadors de zona i les àrees de treball de cada inspector i evitar la lamentable situació d'arbritarietat que s'ha donat a la Direcció Territorial d'Educació.

Sols amb la posada en marxa de totes i cadascuna d'aquestes mesures tindrà credibilitat el discurs del conseller Manuel Tarancón, en cas contrari estarem davant d'una cortina de fum per amagar la seu gestió i responsabilitat al front dels nomenaments de 61 inspectors accidentals i d'una convocatòria d'oposició que no té cap garantia per als aspirants que no són inspectors accidentals. El sindicat també li aconsella al conseller que repase el Diari de Sessions de les Corts Valencianes o la hemeroteca per veure quines van ser les declaracions, les critiques i els arguments dels responsables educatius del seu partit en anteriors legislatures i les compare en les seues actuacions. Per al sindicat n'hi ha una greu contradicció en el seu discurs i en els actuacions, ara es fa allò que abans es criticava.

Per finalitzar, l'STEPV-Iv espera a veure quines seran les actuacions del conseller en els propers dies per veure si sols fa declaracions per confondre a l'opinió pública o si té alguna voluntad de canviar les coses.

El temps posarà a cadascú en el seu lloc i, de segur, que es demostra que la Conselleria pretén pretén un servei d'inspecció al servei dels interessos partidistes i personals en contra dels criteris professionals i de qualitat pels quals s'hauria de regir aquest servei educatiu.

València, 7 de desembre de 2000.

 

L’STEPV-IV RECORRERA LA CONVOCATÒRIA D’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ.

El sindicat responsabilitza al conseller Manuel Tarancón de la publicació d’una norma que careix de garanties.

L’STEPV-Iv anuncia recorrera l’ordre per la qual es convoca el procés d’accés al Cos d’Inspectors d’Educació al País Valencià. Per al sindicat la decisió de publicar la normativa sense haver acabat la negociació, la Mesa Sectorial del 10 de novembre, on s’estava debatint el document no es va finalitzar, ni d’acceptar cap de les propostes importants i rellevants que va presentat la nostra organització sindical és un mostra més de la manca de talant dialogant i negociador del conseller Manuel Tarancón.

Per a l'STEPV-IV el punts conflictius de l'ordre que són totalment inacceptables són:

1.- La designació directa per part de la Conselleria de Cultura i Educació de TOTS els membres del tribunal de selecció. Aquest fet és inèdit en l'accés a la funció pública docent, tant en el món universitari com en el no universitari. En totes les oposició a cossos docents no universitaris 4 dels 5 membres dels Tribunals són designats per sorteig i el cinqué és nomenat com a president/a per l'Administració. Doncs bé, en aquest accés al Cos d'Inspectors, la Conselleria ha decidit, unilateralment, designar directament a tots els membres del tribunal.

2.- L'ordre de les proves de la fase de l'oposició. L'ordre proposat per l'Administració en el projecte afavoreix a les persones que han estat nomenades inspectors eventuals -en comissió de servei-, sense tindre en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit icapacitat, així com el de publicitat, respecte de la resta dels aspirants. Els primers han estat realitzant tasques d'inspectors per la qual cosa els serà més fàcil superar la primera prova -prova pràctica- prevista al projecte. Per contra, la resta de les persones aspirants, la totalitat dels funcionaris docents que compleixen els requisits, no han tingut la possibilitat d'exercir com a inspectors eventuals per haver impedit l'Administració el seu accés a eixos llocs de treball.

3.- No s'estableix el requisit lingüísitc per a l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació quan el coneixement de les dues llengües oficials al País Valencià és inherent a les tasques pròpies de la Inspecció Educativa.

4.- En la fase de concurs es puntuen alguns cursos de formació i algunes activitats a les quals sols han tingut accés algunes persones que formen part, ara, de la Inspecció Educativa.

És per tot açò que l'STEPV-Iv s’oposa rotundament a l’ordre que regula el concurs-oposició al Cos d'Inspectors d'Educació. En definitiva estem davant d’un procés que no reuneix les garanties necessàries i igualitàries per a totes les persones aspirants, uns, els actuals inspectors eventuals eixen amb una posició d’avantatge respecte del conjunt de les persones aspirants , i a més entenem que s’esta vulnerant normes legals. A més a més, no deixa de ser un fet curiòs que es publique aquesta ordre, contrària als principis constitucionals, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el dia abans de la celebració de la Constitució.

Per altra part, aquest sindicat ha demanat reiteradament la publicació de la relació de persones nomenades inspectors en comissió de servei sense obtindre una resposta positiva per part de l'Administració que es nega a fer-la pública vulnerant els preceptes de la Llei d'Òrgans de Representació. La petició de la relació de persones en comissió de servei es fa per a contrastar-la amb la de les persones que superen el procés selectiu.

El sindicat que ha estat reclamant des de 1995 que es regularà la situació de la inspecció educativa al País Valencià mitjançant un decret que regule la seua organització i funcionament i la convocatòria d'un concurs-oposició no comparteix aquest projecte, per considerar que no es normalitzarà la situació de la Inspecció Educativa, ans tot el contrari, la tornarà a judicialitzar. I allò que és més greu es pretén un servei d'inspecció al servei dels interessos partidistes i personals en contra dels criteris professionals i de qualitat pels quals s'hauria de regir aquest servei educatiu.

València, 6 de desembre de 2000.


L’STEPV-I exigeix el cessament del Cap de la Inspecció Educativa de la provincia de València.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament País València-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha demanat a la Directora Territorial d’Educació el cessament del Cap de la Inspecció Educativa de la província de València.

El sindicat ha exigit aquesta mesura per considerar que la reordenació de les àrees i les adscripcions dels inspectors a cadascuna de les circumscripcions sense tindre en compte la normativa legal. El passat dia 14 de novembre es va lliurar a cadascú dels inspectors i inspectores d’educació un document signat per la Direcció Territorial amb la nova distribució territorial de la Inspecció Educativa. Prèviament al lliurament d’aquesta nova ordenació no s’ha complit allò que està legislat al Decret 180/92 que diu: "oido el equipo de inspectores". A més de ser un precepte legal, aquesta ha estat la pràctica habitual i tradicional des de temps inmemorials, fins i tot en l’etapa anterior a la democràtica, s’escoltava la veu de les persones afectades. Ara s’ha actuat de forma "autoritària" sense sentir la veu de cadascuna de les persones afectades per a aquesta reordenació del servei d’inspecció educativa.

Una vegada signada la reordenació, s’ha obert un procés de presentació de les al.legacions, però al mateix temps s’ha afirmat que aquesta decisió era ferma, fins i tot es va arribar a dir que el proper dilluns dia 20 de novembre cada inspector i inspectora havia d’iniciar la seua intervenció en les noves àrees.

El criteris d’assignació dels inspectors a les diferents àrees no estan clars i són contradictoris. Per exemple es nomena secretari de la inspecció i coordinadors de les diferents circumscripcions a 6 inspectors accidentals, dels nomenats digitalment, sense tindre en compte els preceptes constitucionals de mèrit, igualtat i capacitat, quan n’hi ha inspectors que pertanyen al Cos d’Inspectors al Servei d’Administració Educativa (CISAE) i del Cos d’Inspectors d’Educació (CIE). Es dona la paradoxa que aquests inspectors accidentals es podran presentar al concurs-oposició d’accés al Cos d’Inspectors, tenint com a membres del Tribunal a d’altres inspectors que estan sota la seua direcció.

El sindicat afirma que n’hi ha hagut tal descontent entre els inspectors per aquesta actuació arbritària i discrecional que des de la Direcció Territorial s’ha tingut que obrir un periode de consultes i retardar, fins a l’1 de desembre, l’entrada en vigor de la reordenació de la inspecció.

Tots aquests fets s’enmarquen dintre del lamentable context en què es troba la Inspecció Educativa valenciana, per la qual cosa l’STEPV-Iv exigeix el cessament del Cap de la Inspecció Educativa i la suspensió de la reordenació de la Inspecció tenint en compte criteris públics i democràtics.

València, 15 de novembre de 2000.


La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit hui, divendres 10 de novembre de 2000 per a tractar sobre el projecte d'ordre que ha de regular l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació al País Valencià. La reunió ha acabat sense acord sobre aquesta regulació al no acceptar l'Administració Valenciana les modificacions més rellevants presentades per les organitzacions sindicals.
A més a més, la reunió ha finalitzat al alçar-se tots els representants sindicals per la negativa de la Conselleria a donar la paraula a un representant sindical, en eixe moment tota la representació sindical ha decidit solidarizar-se amb aquest portaveu sindical i han abandonat la sala on estava celebrant-se la reunió.
Per a l'STEPV-IV el punts conflictius del projecte d'ordre són:
1. La designació directa per part de la Conselleria de Cultura i Educació de TOTS els membres del tribunal de selecció. Aquest fet és inèdit en l'accés a la funció pública docent, tant en el món universitari com en el no universitari. En totes les oposició a cossos docents no universitaris 4 dels 5 membres dels Tribunals són designats per sorteig i el cinqué és nomenat com a president/a per l'Administració. Doncs bé, en aquest accés al Cos d'Inspectors, la Conselleria ha decidit, unilateralment, designar directament a tots els membres del tribunal.
2. L'ordre de les proves de la fase de l'oposició. L'ordre proposat per l'Administració en el projecte afavoreix a les persones que han estat nomenades inspectors eventuals -en comissió de servei-, sense tindre en compte els principis constitucionals d'igualtat, mèrit icapacitat, així com el de publicitat, respecte de la resta dels aspirants. Els primers han estat realitzant tasques d'inspectors per la qual cosa els serà més fàcil superar la primera prova -prova pràctica- prevista al projecte. Per contra, la resta de les persones aspirants, la totalitat dels funcionaris docents que compleixen els requisits, no han tingut la possibilitat d'exercir com a inspectors eventuals per haver impedit l'Administració el seu accés a eixos llocs de treball.
3. No s'estableix el requisit lingüísitc per a l'accés al Cos d'Inspectors d'Educació quan el coneixement de les dues llengües oficials al País Valencià és inherent a les tasques pròpies de la Inspecció Educativa.
4. A la fase de concurs es pretén puntuar el temps de treball exercit com a inspector eventual quan cap de les persones que ocupen eixos llocs de treball en comissió de servei ha estat seleccionada tenint en compte els principis constitucionals abans esmentats.

Al no acceptar-se les propostes rellevants fetes per l'STEPV-Iv, aquesta organització sindical s'ha oposat rotundament al projecte d'ordre que regula el concurs-oposició al Cos d'Inspectors d'Educació, i ha advertit a l'Administració de les possibles il.legalitats del projecte per la qual cosa interposarà el corresponent recurs davant dels Tribunals de Justícia.
Per altra part, aquest sindicat ha demanat reiteradament la publicació de la relació de persones nomenades inspectors en comissió de servei sense obtindre una resposta positiva per part de l'Administració que es nega a fer-la pública vulnerant els preceptes de la Llei d'Òrgans de Representació. La petició de la relació de persones en comissió de servei es fa per a contrastar-la amb la de les persones que superen el procés selectiu.
El sindicat que ha estat reclamant des de 1995 que es regularà la situació de la inspecció educativa al País Valencià mitjançant un decret que regule la seua organització i funcionament i la convocatòria d'un concurs-oposició no comparteix aquest projecte, per considerar que no es normalitzarà la situació de la Inspecció Educativa, ans tot el contrari, la tornarà a judicialitzar. I allò que és més greu es pretén un servei d'inspecció al servei dels interessos partidistes i personals en contra dels criteris professionals i de qualitat pels quals s'hauria de regir aquest servei educatiu.

València, 10 de novembre de 2000.


PROPOSTES PRESENTADES PEL SINDICAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L'EN’ENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ-INTERSINDICAL VALENCIANA A L’ESBORRANY D’ORDRE PER LA QUAL ES CONVOQUEN PROVES SELECTIVES PER A L’ACCÉS AL COS D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ.

 1. QÜESTIÓ PRÈVIA. És necessària la publicació, prèviament a la convocatòria del procés selectiu, del Decret que regule l’organització i el funcionament de la Inspecció Educativa.

Al document anomenat PACTE PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU A LA COMUNITAT VALENCIANA, s’inclou, al punt 5.15 LA INSPECCIÓ EDUCATIVA. En aquest apartat es defineixen 5 objectius i, es citen 4 mesures l’enunciat de les quals és el següent:

1. Publicació del decret d’inspecció educativa que actualitze i concrete la Llei Orgànica 9/95, de 20 de novembre, de la Participació, l’Avaluació i el Govern dels Centres Docents (LOPAGCD).

2. Desenrrotllament del procés selectiu que garantesca l’estabilitat el Cos d’Inspectors d’Educació.

3. Inclusió en la planificació anual de la Inspecció Educativa de les actuacions dirigides a avaluar la gestió de qualitat i aplicar models i instruments d’avaluació qualitativa.

4. Dotació dels instruments necesaris que permiten una optimizació de recursos de la Inspecció Educativa, tant materials com personals.

En aquesta línia la Direcció General de Personal es va comprometre, a l’àmbit de la Mesa Sectorial d’Educació, a presentar un esborrany de Decret. Aquest esborrany es va fer públic i es va lliurar a la representació sindical, per al seu estudi i la seua posterior negociació. Des d’aleshores no s’ha convocat cap reunió per a tractar sobre el document.

Tenint en compte la postura mantinguda per la pròpia Direcció General de Personal i el punt 5.15 del Pacte per la millora de la qualitat del Sistema Educatiu a la C.V. considerem previ i prioritari a la convocatòria del concurs-oposició la negociació i posterior publicació del Decret que regule la Inspecció Educativa.

1. Antecedents.

El RD 2193/ 95, modificat pel 1573/1996, regulen l’accés i la provisió de llocs de treball al Cos d’Inspectors d’Educació i la integració dels actuals inspectors.

A País Valencià continuen vigents en allò que no s’oposen, ni contradiuen als esmentats Reials Decrets, el Decret 180/92, de 10 de novembre pel qual es regula l’organització i funcions de la Inspecció Educativa i s’estableix el sistema d’accés i permanència, modificat pel Decret 197/93, l’article 9, els apartats 2,5 y 6 de l’article 13, l’ apartat 5 de l’article 14, l’apartat 1 de l’article 18, l’apartat 1 de l’article 19 i el primer paràgraf de l’article 20.

L’ordre de 3 d’octubre de 2000 de la Conselleria de Cultura i Educació desplega el Reglament Orgànic i Funcional del departament. Al seu apartat quart crea el Servei Central d’Inspecció Edcuativa depenent de la Sotssecretaria i a l’apartart vint-i-cinc s’estableix el Servei d’Inspecció Educativa depenent de la Direcció Territorial.

El Decret 90/1998 de 16 de juny va aprovar l’oferta d’ocupació del personal docnet no universitari amb 55 places per a l’accés al Cos d’Inspectors d’Educació. Aquest decret ha estat objecte de recurs per l’Associació d’Inspectors d’Educació (ADIDE).

2. Propostes de Modificació al projecte d’Ordre.

Al preàmbul és necessari incloure la normaiva pròpia que regula la Inspecció Educativa al País Valencià. En tant no es publique un nou Decret cal fer esment al Decret 180/92 (modificat pel Decret 197/93) per estar en vigor en tot allò que no s’oposa a la LOPAGCD i al R.D. 2193/1995, de 28 de desembre (modificat pel R.D. 1753/1996, de 28 de juny). Aquesta inclusió ha de fer-se entre els paràgrafs tercer i quart.

Art.1.1

Incloure en aquest apartat la reserva de places per a persones amb minusvalies, tot i indicant el nombre de places.

Art. 2.2.b

Afegir a centres privats la condició de "autoritzats per l’Administració Educativa".

Art. 2.2.Requisit Lingüístic.

La Llei 9/95, LOPAGCD, al seu article 38.2 diu que: "Los aspirantes deberán estar además, en posesión del Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Aruqitecto y poder acreditar el conocimiento requerido por cada Administración educativa autonómica de la lengua ofical distinta al castellano en sus respectivos ámbitos territoriales"

L’article 7.2 del RD 2193/95 diu: " En las convocatorias que incluyan plazas en Comunidades Autónomas cuya lengua propia y tenga carácter ofical, cuando el conocimiento de esta lengua constituya requisito para el acceso a dichas plazas podrán establecerse los procedimientos adecuados para acreditar su conocimiento""

L’article 14. Nomemanent de funcionaris de carrera: "Finalizado el perido de prácticas y comprobado que todos los aspirantes declarados aptos en las mismas cumplen los requisitos en la convocatoria…"

En conseqüència demanem que se supremesca el paràgraf següent: "Los opositores que no estén en condiciones de acreditar documentalmente, mediante la presentación del certificado de capacitación lingüística, o por la superación del examen al que se ha hecho mención, deberán inscribirse obligatoriamente en los cursos de formación lingüístico-técnica con el fin de superarlos en el más breve espacio de tiempo".

Respecte de l’apartat d.2 cal desplegar-lo i posar-lo en concordància amb l’ordre de 5 de febrer de 1997 que contempla en contingut de les proves per a l’obtenció de les titulacions administratives necessàries per a l’ensenyament en i del valencià.

Art.3.2 b)

Caldria afegir: "Si es tracta d’un centre privat, autoritzat per l’Administració Educativa, amb acreditació del contracte laboral a jornada completa i inclusió a les fitxes d’organització pedagògica del centre, visat per la Secció de Centre de les D.T. i amb les vist-i-plau de la inspecció Educativa. Quan la jornada siga a temps parcial es realitzarà el còmput proporcional corresponent.

Art. 5.Tribunal

D’acord amb l’article 6.3 del Reial Decret 2.193/95 pel qual s’etableixen les normes bàsiques per a l’accés i provisió de llocs de treball al Cos d’Inspectors d’Educació, que diu: " De acuerdo con la excepción prevista en el artículo 19.2 de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública, los tribunales podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, designados por sorteo entre funcionarios del mismo, salvo que, excepcionalmente, las convocatorias establezcan otra cosa. La designación de los Presidentes de los tribunales se realizará libremente por el órgano convocante entre funcionarios públicos de Cuerpos del Grupo A".

Ens preguntem existeix alguna excepcionalitat ?. En cas afirmatiu, quina es la causa que motiva aquesta excepcionalitat ?.

Nosaltres considerem fonamental i irrenunciable mantindre allò que diu l’article 6.3 de decret, és a dir el nomenament per sorteig i no per designació directa dels membres del tribunal. A més a més, aquesta és la fòrmula que s’utilitza per a la designació dels components de tribunals en la resta de cossos docents.

Entenem que la redacció actual de l’esborrany, designació directa, deixa a la discrecionalitat de l’Administració Educativa la possibilitat de decidir quines han de ser les persones que formen part del Tribunal. Açò, en el context de les circumstàncies que han envoltat la situació de la Inspecció Educativa al llarg dels darrers anys, suposaria un entrebanc important per a "passar pàgina" i avançar cap a una inspecció educativa professional allunyada dels interessos partidistes. Per acabar, caldria fer una crida a la coherència dels dirigents de la Conselleria i del Govern valencià perquè no caiguen en contradiccions amb les seues declaracions quan estaven a l’oposició ni amb els seus programes electorals.

Per tot açò, demanem que els 4 vocals siguen designats mitjançant la convocatòria d’un sorteig públic, entre el funcionariat del CIE i del CISAE.

Art. 9.2. Ordre de les proves.

D’acord amb l’article 11 del R.D. 2193/95, exigim que es canvie l’ordre de les proves utilitzant un procediment similar a l’accés de la resta dels cossos docents.

- La primera prova ha de ser la tercera prevista a l’esborrany (temari A)

- La segona ha de ser la segona prevista ( temari B)

- La tercera hauria de ser la primera prevista a l’esborrany.

L’ordre que presenta el projecte afavoreix a les persones que han estat nomenades inspectors eventuals –comissió de servei-, sense tindre en compte els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat, respecte de la resta dels aspirants. Els primers han estat realitzant tasques d’inspectors per la qual cosa serà més fàcil per a ells superar la primera prova prevista a l’esborrany. Per contra, la resta de les persones aspirants no han tingut la possibilitat d’exercir com a inspectors per haver impedit l’Administració el seu accés als llocs de treball d’inspectors eventuals. Cal recordar que els inspectors eventuals –comissió de servei- han estat designats directament per la pròpia Administració sense tindre en compte cap dels principis contsitucionals abans esmentats.

Art. 12.2. Periode de pràcticas.

1. Durada

Donat el caràcter del Cos i la seua especificitat caldria equiparar-lo al de la resta dels Cossos Docents. Per la qual cosa, exigim:

 • Mínim 6 mesos de pràctique
 • Corregir, substituir la referència donada al Servei d’Avaluació i Inspecció, pel Servei Central d’Inspecció.
 1. Avaluació de les pràctiques.
 • Exigim la publicació de la resolució que regule la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats al procés selectiu per a l’ingrés al Cos d’Inspectors d’Educació, junt a la convocatòria del concurs-oposició i sempre abans de l’inici del procés selectiu. Aquesta ha de contindre els següents elements:

Exercici professional.

Activitats d’inserció al llocs de treball, tutores de pràctiques, designació d’aquests, criteris d’avaluació, indicadors de la mateixa, el profcediment i la participació social en la seua avaluació.

Activitats de formació

Contingut bàsic de la fase de formació de la fase de pràctiques. Responsables del seu contingut i docència, dels criteris d’avaluació,…

Avaluació global

Com es combinen els àmbits d’aquesta.

INSPECTORS/ES ACCIDENTALS.

Caldria afegir un apartat que contemple el nomenament dels inspectors accidentals. Proposem el procediment contemplat a l’article 26 de l’Ordre de 29 de febrer de 1996 del MEC.

1. Les vacants de la plantilla del Cos d’Inspectors d’Educació es cobriran de manera accidental amb funcionaris docents, en comissió de serveis, atenent els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

2. L’oferta de llocs de treball haura de fer-se, prioritariament, als participants no seleccionats al darrer concurs-oposició, ordenats de major a menor puntuació segons la relació elaborada a l’acabament del procés.

ANEX II: BAREM DE MÈRITS.

2. Trajectòria professional

b) Experiència docent:

 • Substituir la referència al Servei d’inspecció Tècnica Educativa per Servei d’Inspecció d’Educació.

c) Exercici de la funció inspectora.

L’article 18.3 de Decreto 180/92, de 10 de noviembre, del Govern Valencià, encara en vigor, no derogado, diu: "el nombramiento de inspector accidental en comisión de servicios, en ningún caso supondrá reconocimiento de mérito alguno en la puntuación para el acceso a la función inspectora".

¿ És l’exercici evantual equivalent a la situació d’accidental en comissió de serveis que preveu el Decret 180/92, o és una nova situació administrativa no prevista al Decret?

Segons les afirmacions de la Direcció General de Personal fetes al llarg de la Mesa Sectorial d’Educació celebrada el passat 2 de novembre, els inspectors accidentals, estan nomenants en comissió de serveis.

A més a més, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha dictat vàries sentències per les qual s’oposa a que el personal que ocupa un lloc de treball en comissió de servei puga fer valdre aquest nomenament per consolidar el grau o situacions similars.

Per acabar, cal insistir que aquest personal que ocupa llocs de treball com a inspectors eventuals no ha estat nomenat d’acord amb els principis constitucionals. NO tot el professorat ha pogut optar a aquest llocs de treball, seria un frau per al conjunt del professorat que aquells nomentats arbritariament puguen fer ús del seu nomenament.

Exigim:

 • Eliminar la puntuació de 0.75 por any d’exercici de la funció inspectora.

e) Titulació superior distinta…

Exigir como en Secundaria 1.00 punt en lloc de 0.25

3. Altres mèrits:

a) Cursos de formació i perfeccionament

Sobre els continguts dels cursos de formació i perfeccionament proposem:

 1. En lloc d’avaluació de centres canviar per: avaluació educativa que inclou avaluació de l’aprenentatge, de la pràctica docent i de l’avaluació de centres.
 2. Mantindre.
 3. Atenció a la diversitat, orientació educativa i psicopedagògica ( eliminar Ed. Secundaria Obligatòria per ser l’enunciat que proposem més ample)
 4. Eliminar ( sols tenen accés els inspectors, entre d’ells els eventuals)
 5. Eliminar ( sols tenen accés els inspectors, entre d’ells els eventuals)
 6. Mantindre

Inclure:

 • Participació en projectes d’innovació educativa.
 • Cursos organitzats per l’Administració educativa relacionats amb l’activitat docent: tutorias, programació, àreas i matèrias del curriculum, temes trasversals, educació de persones adultes, didàctiques específiques de les àreas i matèries del curriculum, Informàtica aplicada a l’educació i a la gestió de centres docentes… i qualsevol altre que estiga relacionat amb l’educació en general, didàctiques generals i específiques i els temes relatius a l’organització i gestió educatives.

b) Per cada titulació de grau mitjà Canviar el títol per aquest altre: Altres titulacions.

 • Ampliar la puntuació de Titulació de Grau Mitjà a 1.00

Incloure les titulacions d’Ensenyament de Règim Especial: Grau mitjà de música i dansa o superior d’idiomes: 0.50

 • Incloure el titol de Mestre de Valencià : 1.00

NOMENAMENT DELS ACTUALS INSPECTORS EVENTUALS –COMISSIÓ DE SERVEIS-

Demanem que l’Administració Educativa lliure als sindicat presents a la Mesa Sectorial, així com a les Juntes de Personal Docent, la relació nominal dels actuals inspectors eventuals amb indicació de la data del seu nomenament i la Direcció Territorial on estan adscrits.

Valencia, 6 de novembre de 2.000


Comunicat despres de la Mesa Sectorial de 2 de novembre

Hui, dijous 4 de novembre, s'ha reunit la Mesa Sectorial d'Educació per a tractar sobre l'esborrany del concurs-oposició d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació. Aquest projecte ha estat rebutjat per la majoria de les organitzacions sindicals per considerar que vulnera els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, segons informa l'STEPV-IV.
Els punts més conflictius per a l'STEPV-Iv són la composició del tribunal de selecció (designació directa dels membres del tribunal i no per sorteig), la manca de requisit lingüístic, l'ordre de les proves selectives o la puntuació de 0,75 % per any per als inspectors eventuals quan aquests no han estat seleccionats tenint en compte els principis constitucionals.
La negociació d'aquest projecte continuarà la setmana vinent, ja que s'ha establert un termini perquè les organitzacions sindicals presenten les seues al.legacions al projecte de concurs-oposició i aquestes siguen estudiades per la Direcció General de Personal.
El sindicat espera que les seues aportacions siguen acceptades per l'Administració valenciana i es modifiquen els punts conflictius del projecte per a garantir una inspecció professional i de qualitat i no una inspecció al servei del poder polític i dels interessos personals. En cas contrari s'oposarà al projecte i el recurrirà davant els Tribunals de Justícia.

València, 2 de novembre de 2000


L’STEPV-Iv rebutja el projecte d'accés al Cos de la Inspecció Educativa.

El sindicat considera que aquest projecte afavoreix l’accés dels inspectors nomentant, 58 persones, digitalment per Educació i pretén una inspecció al servei del govern, fortament politizada, en compte d’una inspecció professional.

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat l’esborrany d’Ordre per la qual es convoquen proves selectives per a l’accés al Cos d’Inspectors d’Educació a l’àmbit de gestió de la Comunitat Valenciana. Aquest docuement està previst que es negocie en la Mesa Sectorial convocada per al proper dijous, 2 de novembre, a les 10, 30 hores.

Per a l’STEPV-Iv aquest document és inacceptable per dos motius:

 1. El Tribunal estarà composat per cinc membres designats directament per l’Administració Educativa (un president/a, un secretari/a i tres vocals) fet inèdit a l’Estat Espanyol en els procediements d’accés a cossos docent, tant els no universitaris com els universitaris. La designació directa per l’Administració del Tribunal no és la pràctica habitual, en els concursos-oposició a Cossos Docents sempre es fa un sorteig per a triar 4 dels 5 membres del tribunal, sols es nomenat directament per la pròpia Administració el president o presidenta del Tribunal.
 2. En l’apartat de mèrits de la fase del concurs, subapartat c) es diu que computarà per cada any d’experiència amb caràcter eventual de l’exercici de la funció inspectora, 0,75 punts per any. Aquesta mesura no és acceptable ja que al País Valencià des del’any 1995, l’Administració Educativa està nomenant inspectors/es eventuals sense tindre en compte un sistema de selecció basat en els principis constitucionals de mèrit, igualtat, capacitat i publicitat. S’han nomentat, a hores d’ara, 58 inspectors eventuals. L’Administració pretén afavorir a aquestes persones nomenades digitalment front a la resta dels aspirants.

El sindicat que ha estat reclamant, insistentment, des de l’any 1995, que es regularà la situació de la inspecció educativa al País Valencià mitjançant la convocatòria d’un concurs-oposició que garantira els principis constitucionals no comparteix aquest projecte. Doncs bé, amb aquest projecte l’Administració valenciana, no solament no va a normalitzar la situació de la Inspecció Educativa, sinó tot el contrari, pretén afavorir a les persones que ha nomentat de forma digital, donant-los una puntuació per haver prestat un servei en un lloc de treball al qual no han accedit pels procediments ordinaris. En la Mesa Sectorial del proper 2 de novembre, el sindicat exigirà que es donen a conèixer oficialment i que conste en acta de la sessió de la Mesa Sectorial tots i cadascun dels noms de totes les persones que estan ocupant llocs de treball d’inspectors eventuals a les tres províncies per contrastar aquest noms amb el de les persones que superen el procés selectiu.

Respecte d’aquest tema cal dir que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s’ha pronunciat en diverses ocasions en contra de situacions similars, ha dictat sentències en les que afirma que ocupar llocs de treball en comissió de servei no pot suposar cap mèrit per accedir a eixos llocs de treball, situació similar en la que es troben les 58 persones nomenades eventualment.. L’STEPV-IV ha posat el passat divendres l’esborrany presentat per la Conselleria de Cultura i Educació en mans del seus Serveis Jurídics perquè inicien els estudis per recòrrer la convocatòria d’aquest concurs-oposició.

Per altra part, el sindicat exigirà a Educació que canvie aquest dos apartats de la convocatòria i s’oposarà totalment a un projecte que pretén una Inspecció Educativa al servei dels interessos partidistes i personals en contra dels criteris professionals i de qualitat pels qual s’hauria de regir aquest servei educatiu.

València, 29 d’octubre de 2000


La Inspecció Educativa en una situació inostenible.

La Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l´avaluació i el govern dels centres docents, regula al títol IV la Inspecció d’Educació, i atribueix la competència de la seua supervisió a les Administracions Educatives corresponents. La Llei determina les funcions de la Inspecció i crea el cos d´Inspectors d´Educació, amb caràcter de cos docent.

El MEC va publicar el 30 de desembre de 1995 un Reial Decret pel qual s’establien les normes bàsiques per a l’accés i la provisió de llocs de treball al cos d´inspectors. D’altra banda, la Conselleria d’Educació feia públic, l’any 1998, un projecte de decret per tal de regular l’organització i les funcions de la Inspecció de Educació. Incompresiblement, i després de transcorreguts ja més de dos anys, no s’ha permés obrir la seua negociació i, el que és pitjor, fa la impressió que no hi ha cap interès per fer-ho. En juny del mateix 1998, el Govern Valencià va publicar al DOGV el Decret 90/1998, pel qual s’aprovava l’oferta d’ocupació pública docent. L’oferta incloïa 55 places del cos d´Inspectors. Tampoc no s´ha convocat encara el corresponent concurs-oposició, a diferència del que s’ha fet en altres convocatòries simultànies (com la de professorat educador publicada el mateix dia, o la dels cossos docents de Mestres i de Secundària, convocades els anys 1999 i 2000).

Mentrestant, el servei d’Inspecció s´ha anat deteriorant greument: no s’ha desenvolupat la llei que va crear l’any 1995 el cos d’Inspectors d’educació; no existeix un Pla d’Actuació de la Inspecció que coordine l’actuació a les tres províncies; està desmantellat el Servei d’Inspecció i Avaluació que compta amb un cap de Servei del qual l’Associació d´Inspectors d´Educació del País Valencià ha demanat al conseller la seua destitució; s’actua de forma excloent i arbitrària amb determinats funcionaris del cos d’Inspecció; el sistema de provisió dels llocs de treball vacants es fa amb total arbitrarietat i es menyspreen els principis constitucionals de mèrit, capacitat, igualtat, i publicitat.

En concret, dels 112 llocs de treball actuals ocupats a la Inspecció, només 47 estan proveïts per procediments reglamentaris (26 corresponents als antics cossos d´inspectors i 21 de la promoció de 1990). Els 57 restants són inspectors interins o accidentals, eufemisme que serveix per designar les designacions digitals, arbitràries i discrecionals. Altres 8 inspectors ocupen càrrecs de l’Administració. Finalment, hi ha 15 llocs de treball vacants, tot i que pròximament en seran només 13, ja que Conselleria nomenarà, sense convocar tampoc cap concurs públic, dos inspectors a la Direcció Territorial de València,.

L´STEPV-Iv estima urgent acabar amb aquesta situació d´arbitrarietat que respon a criteris polítics clarament partidistes i refusa consideracions de caire professional i de qualitat. El Sindicat demana en conseqüència la negociació immediata de la normativa que regula l’organització i el funcionament de la Inspecció d´Educació, així com la provisió reglamentària dels llocs de treball vacants, amb la convocatòria del corresponent concurs-oposició. Només la negociació i l’aprovació del Decret de la Inspecció d´Educació junt a la convocatòria del concurs-oposició permetria acabar amb la greu situació d’irregularitat en la designació d´Inspectors interins o accidentals, un cas únic a tot l´Estat Espanyol. En la situació actual, el servei de la Inspecció Educativa valenciana incompleix les funcions que li atribueix la legislació vigent, un fet especialment greu en uns moments decisius per al desplegament generalitzat del nou sistema educatiu.

17 setembre

 

 


tornar < al començament / a ensenyament públic / a la pàgina principal >