Desplegament de la LOCE - horari escolar

Informe sobre el projecte de R.D. presentat pel MECD, pel que fa a l’horari escolar corresponent als ensenyaments comuns per a l’Educació Primària

 

tornar a

pàgina principal LOCE     
 
pàgina de desplegament de la LOCE
28/04/03

El proper 29 d’abril es reuneix la Comissió Permanent del Consell Escolar Estatal.
El MECD retalla greument l’ensenyament en valencià

23/04/03

L’equitat en el tractament del castellà i de la resta de llengües de l’Estat no està assegurada amb les rectificacions anunciades per la ministra Del Castillo. 

19/04/03

L’STEPV esperarà a comprovar quin són els canvis anunciats pel conseller d’Educació i la ministra Del Castillo per a valorar si hi ha o no equitat entre el valencià i el castellà en el Decrets que regulen la LOCE.

 
La LOCE i el valencià
Antecedents
Nou context: LOCE

Quadres


Educació Primària - Primer Cicle
Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE.
Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüístiques i la resta

Educació Primària - Segon Cicle
Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE.
Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüistiques i la resta

Educació Primària - Tercer Cicle
Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE
Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüistiques i la resta

 


El proper 29 d’abril es reuneix la Comissió Permanent del Consell Escolar Estatal

El MECD retalla greument l’ensenyament en valencià

El proper 29 d’abril es reuneix la Comissió Permanent del Consell Escolar Estatal per tal d’informar dels canvis que han sofert els Projectes de RD que desenvoluparan la mal anomenada "Ley de Calidad". Després de l’enrenou creat per l’augment de les hores de Llengua castellana i el menyspreu per les altres llengües cooficials de l’Estat, els canvis es limiten a establir de manera obligatòria que siguen 4 les hores de Llengua Castellana, fet que dificulta l’equiparació horària amb el valencià en el moment cabdal de l’assoliment dels mecanismes de lectoescriptura.

El fet que no es faça cap referència als Programes d’Immersió Lingüística que estan possibilitant l’ensenyament íntegrament en valencià durant el primer cicle de primària pot trencar un model lingüístic educatiu que s’ha fonamentat en el consens de la Comunitat Educativa, amb els conceptes més científics per a l’aprenentatge de les llengües i que ha demostrat la seua major eficiència per assolir un nivell més alt de competència lingüística, tal i com ha quedat reflectit en els diferents estudis, fins i tot els realitzats pel MECD a través del "Instituto Nacional de Calidad y Evaluación". Així ho demostra també un estudi de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa de la Conselleria presentat al Consell Escolar Valencià.

La postura del Govern Central és prou clara: es pretén fer de la llengua una arma política que estimula la confrontació social. Es menysprea el valencià amb el clar objectiu de pertorbar el seu procés de Normalització i accentuar encara més la pèrdua del seu ús social. Això provocarà, en cas de dur-se a terme, un empobriment de la competència lingüística en valencià però també en castellà, i perjudicarà greument la integració dels nou vinguts i dels no valencianoparlants.

Els sindicats més representatius dels territoris de parla catalana: USTEC-STEs, STEPV i STEI-i seguim amb la Campanya per fer front a aquesta llei centralista i agressora dels nostres drets lingüístics i culturals. Per això reclamem a totes les organitzacions social, sindicals i polítiques que manifesten un posicionament clar respecte a la defensa de la nostra llengua i cultura.

 

Castelló, 28 d'abril de 2003


El programa d’Immersió Lingüística requereix flexibilitat en l’aplicació setmanal de les hores obligatòries de castellà.

L’equitat en el tractament del castellà i de la resta de llengües de l’Estat no està assegurada amb les rectificacions anunciades per la ministra Del Castillo. 

L’STEPV-Iv considera que la rectificació en els Decrets que regulen la LOCE, anunciada ahir per la ministra Pilar Del Castillo, tot deixant l’horari de castellà en quatre hores sobre les cinc inicialment previstes, no és suficient per poder parlar d’equitat lingüística entre el valencià i el castellà. Així mateix, la ministra hauria d’haver contemplat amb flexibilitat l’aplicació de les quatre hores de castellà —i no amb la radical obligatorietat de la què en parla— per tal de fer possible l’aplicació del programa d’Immersió Lingüística.

L’aplicació del programa d’Immersió Lingüística precisa d’un retardament en la incorporació del castellà com a llengua de lecto-escriptura fins el segon cicle de primària, ja que, durant el primer cicle, l’única llengua d’aprenentge és el valencià per tal de compensar el fet que l’alumnat ni és valencianoparlant ni el seu entorn li permet adquirir un coneixement natural del valencià per ser aquesta una llengua minoritzada amb escassa presència social. Aquest principi metodològic és la clau de l’èxit d’aquest programa, de manera que és faria impossible si s’aplicara l’obligatorietat del castellà en els termes assenyalats per la ministra.

Com els estudis de l’INCE (Instituto Nacional para la Calidad Educativa) i de l’IVAQE (Institut Valencià per a l’Avaluació de la Qualitat Educativa) indiquen, l’alumnat que ha estudiat en programes bilingües obté millors resultats acadèmics, en general, que l’alumnat monolingüe, especialment en les àrees lingüístiques i, fins i tot, en castellà. Per tant, no hi ha motiu per a la desconfiança manifestada per la ministra i el correctiu que anuncia per a certes comunitats amb llengua pròpìa.

Per altra banda, l’STEPV afirma que els canvis anunciats per la ministra i pel propi conseller Tarancón no són suficients per poder parlar d’equitat entre el castellà i el valencià. El Ministeri també hauria d’haver anunciat que la llengua pròpia de cada Comunitat Autònoma tindrà la mateixa consideració que el castellà en el cas de les matèries que es tenen en compte per tal d’obtenir el títol de Graduat en ESO. En el projecte de Decret conegut fins ara, s’estableix que, excepcionalment (la norma general és aprovar totes les matèries), l’alumnat podrà obtenir aquest títol amb dues matèries suspeses que, en cap cas, poden ser Llengua Castellana i Matemàtiques simultàniament. Caldria, però, que el valencià tinguera la mateixa consideració atés que és llengua oficial i matèria instrumental bàsica, en igualtat amb el castellà, segons l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Finalment, aquest sindicat recorda que els decrets d’ESO i el de Batxillerat es refereixen al valencià i a la resta de llengües autonòmiques com “Lengua oficial propia y Literatura de la Comunidad Autónoma” i “Lengua y Literatura de la correspondiente Comunidad Autónoma” respectivament, de manera que és ara el Ministeri qui fragmenta la Literatura d’eixes llengües, circumscrivint-la als autors de cada C.A., tal i com va fer Manuel Tarancón en el cas dels continguts mínims de valencià fa dos anys. Naturalment, el Ministeri no formula açò mateix per al castellà, la Literatura corresponent es la de tot el seu àmbit lingüístic, nacional i internacional.

València, 23 d’abril de 2003, dia del Llibre.
 


L’STEPV esperarà a comprovar quin són els canvis anunciats pel conseller d’Educació i la ministra Del Castillo per a valorar si hi ha o no equitat entre el valencià i el castellà en el Decrets que regulen la LOCE.

Des que L’STEPV i els sindicats majoritaris del professorat a Catalunya i les Illes Balears vam presentar un informe conjunt sobre el tractament desigual del castellà i la resta de llengües de l’Estat en el Decrets que desenvolupen la LOCE, no només es va intensificar un debat que té el seu origen en el passat febrer amb la presentació dels projectes pel Ministeri d'Educació als representants dels Governs Autonòmics, sinó que l'opinió pública va poder conèixer, per primera vegada, les intencions de la ministra Pilar del Castillo. Ha estat aquest coneixement, la contrarietat que ha provocat i el clam unànime perquè s'esmenara tal arbitrarietat, el factor principal que va empènyer al Ministeri, tan lluny com en els dies que van precedir a la Setmana Santa, a comprometre's davant els Governs autonòmics afectats a realitzar en breu les rectificacions necessàries per a retornar al valencià, al gallec i al euskera la igualtat jurídica que tenen en els seus respectius territoris, almenys pel que fa als horaris escolars.

En aquesta acció-reacció amb el Ministeri també ha participat el Govern valencià. No obstant això, les explicacions i les maneres adoptades pel conseller Manuel Tarancón, enfosqueixen el seu paper com a garant de la cooficialitat del valencià. Mentre la premsa ha donat complerta informació de l'informe sindical i de les reaccions dels governs afectats, el conseller Tarancón va arribar a afirmar en un diari local que “la nova normativa no parla d'horaris, per tant difícilment es pot assegurar que la Llei de Qualitat redueix les hores d'ensenyament de valencià”, quan el ben cert és que en els despatxos de la Conselleria d'Educació havia la mateixa preocupació per l'assumpte que perquè s’arribara a coneixer per l’opinió pública. Fins i tot, s'havia dirigit una carta a la Ministra oposant-se als seus abusos competencials. Encara que des de la Conselleria s'ha continuat negant oficialment informació als sindicats, la veritat és que fa pocs dies que un director general de la casa va acudir a Madrid, al costat de representants d'altres CC.AA —en una trobada inicialment no prevista— per a obtenir de la Ministra el compromís d'esmena dels citats decrets.

No obstant això, quan aquesta rectificació es produesca, s’haurà d’estendre més enllà de les desigualtats horàries. Perquè els projectes ministerials també menystenen la condició de llengua oficial i de matèria instrumental bàsica del valencià quan NO l’inclouen entre les dues assignatures que no poden suspendre simultàniament els alumnes d'ESO si volen obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria: la Llengua Castellana i les Matemàtiques.

A més, els decrets es refereixen a les llengües que no són el castellà com “Lengua oficial propia y Literatura de la Comunidad Autónoma”, és a dir, el Ministeri acudeix a la tesi taranconiana de fragmentar la Literatura, circumscrivint-la als autors l'origen dels quals siga la pròpia C.A. Naturalment, això en el cas del català i mai per al castellá. Ací no cap esperar que Manuel Tarancón actue per restablir el sentit comú als programes de Literatura ja que el seu govern és precursor de tal despropòsit. Caldrà, per tant, esperar a veure com reacciona la ministra davant els altres governs autonòmics amb llengua pròpia —especialment el Govern de Catalunya i el de les Illes Balears— i el paper que fa aleshores el Govern valencià.

Per altra banda, l’STEPV rebutja les acusacions del conseller quan afirma que en aquest tema alguns col·lectius “confondeixen a l’opinió pública”. El que hem fet els sindicats és donar informació exhaustiva i guanyar-nos la credibilitat que ell no té. El conseller va desqualificar des del principi les afirmacions sindicals perquè estaven fora de lloc, tot negant que en els decrets hi hagués cap discriminació del valencià, per a passar a assegurar, davant la reacció en contra de tothom, que el Ministeri rectificarà els Decrets.

Així mateix, quan el conseller pretén donar lliçons afirmant que “en democracia la soluciones se obtienen a través del diálogo y en los foros que corresponde, como en este caso entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas”, en realitat fa un nou exercici d’hipocresia política: el conseller no va complir l’acord pactat amb els sindicats per a l’establiment del requisit lingüístic a pesar d’haver-los demanat un suport explicit per votació en la Mesa Sectorial; el conseller no paga des de maig de 2002 compromisos retributius adquirits en el mateix foro i ara mateix ha donat per acabada, unilateralment i sense cap acord, la negociació de la configuració dels centres de Secundària fins a després de les eleccions autonòmiques.

Amb aquests antecedents, L’STEPV esperarà a comprovar quin són els canvis anunciats pel conseller d’Educació i la ministra Del Castillo per a valorar si hi ha o no equitat entre el valencià i el castellà en el Decrets que regulen la LOCE.

València, 19 d’abril de 2003.
 


  

La LOCE i el valencià

La discriminació del valencià en els projectes de Reials Decrets que desenvolupen la LOCE

Les organitzacions sindicals STEI-i, USTEC-STEs i STEPV-Iv, sindicats majoritaris a l’ensenyament públic de les Illes Balears, Catalunya i País Valencià respectivament, conseqüents amb la responsabilitat atorgada per la majoria del professorat, fan una crida a la resta d’organitzacions sindicals, al professorat, a les famílies, als centres educatius, consells escolars, administracions locals, Parlaments i governs autonòmics, partits polítics i a la societat en general, per a rebutjar fermament i demanar la rectificació dels Projectes de Reial Decret que desenvolupen la LOCE presentats pel MECD i per exigir la seua rectificació immediata.

Com s’ha constatat per aquelles Comunitats Autonòmes que han presentat recurs d’inconstitucionalitat o han anunciat la seua presentació, la Llei ministerial s’emmarca en una concepció centralista de l’Estat, de tal manera que retalla greument les competències transferides a la Generalitat Valenciana i vulnera els drets lingüístics dels valencianoparlants i de totes aquelles persones que optem per un programa d’ensenyament bilingüe.

Els Reials Decrets aprovats pel Govern espanyol per al desplegament de l’esmentada llei menyspreen la nostra llengua —i totes les llengües pròpies de la resta de comunitats autònomes— ja que redueixen l’horari en que s’imparteix el valencià, tot contradint l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. De fet, deixen de banda l’equiparació horària entre el valencià i el castellà (4 hores setmanals amb caràcter general) i es preveu que, setmanalment, hi haja 5 hores de castellà i només 2,5 hores de valencià.

S’ha de dir que a totes les comunitats autònomes amb una llengua pròpia distinta del castellà —oficial, segons el seu Estatut d’Autonomia— la dedicació horària del castellà i la de la llengua pròpia ha estat sempre equitativa. Aquesta aplicació s’ha fet sempre mitjançant una reducció de l’horari dedicat al castellà i a la llengua estrangera. Ara bé, l’aplicació d’aquest criteri de proporcionalitat no ha resultat en cap cas negativa, ja que en l’avaluació del sisé curs de primària efectuat per l’INCE l’any 1999 (Evaluación de la Educación Primaria 1999. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. INCE. Madrid 2001) s’observa que els alumnes que hi parlen el castellà com a única llengua obtenen un rendiment inferior en les àrees de castellà, matemàtiques i coneixement del medi al que aconsegueixen els que parlen castellà i la llengua pròpia de la seua comunitat. Per tant, es dedueix que l’alumnat que estudia en un sistema educatiu bilingüe obté millors resultats també en castellà. Així ho demostra també un estudi de l’Institut Valencià d’Avaluació i Qualitat Educativa de la Conselleria presentat al Consell Escolar Valencià.

Cal assenyalar que l’equiparació de l’horari curricular d’ambdues llengües oficials s’ha fet des de sempre, des de l’any 1979, amb la preautonomia, fins ara, amb administracions de la UCD, el PSOE i del PP, en aplicació de l’article tercer de la Constitució, el qual fixa un tracte d’igualtat pel que fa a la cooficialitat de les llengües.

En el projecte de Reial Decret d’ensenyaments comuns per a Educació Primària, la distribució horària per al cicle inicial d’Educació Primària és molt similar al R.D. 1006/91 vigent. Només canvia la reducció de 35 hores en l’Educació Artística, que s’afegeixen a l’idioma estranger. El còmput global d’hores és el mateix. Allò que canvia són les condicions d’introducció del valencià; així, mentre que el R.D. 1006/91 que estableix els ensenyaments mínims de la LOGSE diu:

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la LOGSE, las Comunidades Autónomas con lengua oficial distinta del castellano dispondrán, en relación con los horarios de las enseñanzas mínimas, de las áreas del ámbito lingüístico, del 10% del horario escolar total que se deriva del presente Anexo, para la organización de las enseñanzas de la mencionada lengua propia. En todo caso, garantizarán una distribución proporcional de dicho porcentaje entre las diferentes áreas lingüísticas.

Las Administraciones educativas podrán adaptar el horario de las enseñanzas en el primer ciclo de la Educación Primaria para grupos de alumnos que participen en programas lingüísticos específicos, sin perjuicio del cumplimiento del número mínimo de horas señaladas para cada área en el conjunto de este nivel educativo, y respetando los objetivos y contenidos que con carácter de mínimos se establecen en el Anexo I",

el projecte de Reial Decret d’ensenyaments comuns de la LOCE estableix que:

"De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo, apartado 2, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la lengua castellana, otra lengua oficial, dispondrán para la organización de las enseñanzas de dicha lengua del diez por ciento del horario escolar total que se deriva del presente Anexo. En todo caso, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes de la Lengua Castellana será de 350 horas para el primer ciclo y de 275 horas para cada uno de los otros dos ciclos, tal como se establece en dicho Anexo.

En el caso en que los períodos lectivos fueran inferiores a 60 minutos, el cómputo total de horas deberá coincidir con lo establecido en este Anexo".

Per altra banda, la LOCE, en el seu article 42.1 estableix que les administracions públiques "desarrollarán programas específicos de aprendizaje" per als alumnes estrangers que desconeguen "la lengua y la cultura españolas" per tal de facilitar la seua integració. Ens trobem davant del fet que es nega al valencià la capacitat de ser una llengua d'acollida i d'integració dels immigrants.

El sistema educatiu valencià, s'estructura en programes d’educació bilingüe. De posar-se en pràctica el projecte tal com està ara, constituiria una greu agressió a l’ensenyament de i en valencià perquè faria inviables els programes d’ensenyament bilingüe que es desenvolupen, molt especialment, el Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV) i el Programa d’Immersió Lingüística (PIL).

Actual Programa d’Ensenyament en Valencià

Adreçat a l’alumnat valencianoparlant dels territoris de predomini lingüístic valencià, la llengua vehicular d’ensenyament des de l’Educació Infantil fins a 6é de Primària és el valencià. La llengua d’iniciació a la lecto-escriptura és igualment el valencià amb la introducció del castellà com a segona llengua, amb un tractament comunicatiu.

Amb la prevista aplicació de la LOCE, no es deixa la possibilitat d’adaptar l’horari en el primer cicle de Primària per a desenvolupar aquest programa, tal com ho feia el RD 1006/91, ja que, "En todo caso, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes de la Lengua Castellana será de 350 horas para el primer ciclo y de 275 horas para cada uno de los otros dos ciclos…". Per tant, són preceptives cinc hores setmanals de castellà en l’horari curricular, amb la qual cosa es desvirtua l’enfocament psicolingüístic del programa per dotar d’una major competència lingüística en valencià a l’alumnat en un moment clau del procés lecto-escriptor. Fóra millor concloure que amb la descompensació que suposen les cinc setmanals de castellà i les 2,5 hores de valencià es fa pràcticament inviable un procés lecto-escriptor en valencià.

El Programa d’Immersió Lingüística

Programa voluntari pr a les famílies adreçat a l’alumnat no-valencianoparlant dels territoris de predomini lingüístic valencià. La llengua vehicular d’ensenyament des de l’Educació Infantil fins a sisé de Primària és el valencià. La llengua d’iniciació a la lecto-escriptura és igualment el valencià. La introducció del castellà té lloc en el segon cicle d’Educació Primària, segons l’ordre de 12 de maig de 1994 (DOGV 19/07/94).

Amb l’aplicació de la LOCE no hi ha la possibilitat d’adaptar l’horari de Primària per a desenvolupar aquest programa, tal com ho feia el RD 1006/91. En el projecte de RD LOCE (citat en el cas anterior) ens trobaríem igualment amb cinc hores setmanals de castellà en l’horari curricular del primer cicle (6-8 anys), moment en el qual es consolida el procés lecto-escriptor en valencià per a un alumnat que té com a llengua materna el castellà. Es dificultaria greument aquest procés i la consolidació d’una competència lingüística adient. Fins ara, aquests entrebancs no existeixen, doncs la introducció del castellà es fa en tercer de Primària, una vegada consolidat el procés lecto-escriptor.

Cal fer especial esment que aquests programes són els únics que garanteixen a l’alumnat una competència oral i escrita en valencià i en castellà en finalitzar la seua escolaritat obligatòria, tal com ordenen la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i la LOGSE.

Per tot açò, les organitzacions sindicals sotasignades:

  • Exigim la rectificació immediata dels Projectes de RD que desenvolupen la LOCE.

  • Fem una crida a la desobediència civil de la comunitat educativa davant aquesta agressió que retalla els drets lingüístics individuals i col·lectius.

  • Demanem un pronunciament del Consell Escolar Valencià contrari al contingut dels esmentats decrets.

  • Demanem un compromís dels partits polítics per defensar l’equilibri curricular d’ambdues llengües, tendent a assolir un aprenentatge igualment exitós en termes acadèmics i de competència comunicativa, amb la finalitat última de garantir els drets lingüíistics de totes i tots els valencians.

  • Per la nostra part ens comprometem a desenvolupar una campanya de suport a aquests objectius des del marc unitari de la Mesa per l’Ensenyament en Valencià.

València, 3 d'abril de 2003


 

Informe sobre el projecte de Reial Decret presentat pel MECD, pel que fa a l’horari escolar corresponent als ensenyaments comuns per a l’Educació Primària

Antecedents:

1r.- L'annex II del Real Decreto 1006/91, desenvolupa l’horari escolar LOGSE corresponen als ensenyaments mínims per a l’Educació Primària.

Para el primer ciclo

 

Para cada uno de los otros dos ciclos

 

a. Conocimiento del medio natural, social y cultural 
b. Educación Artística
c. Educación Física
d. Lengua Castellana y Literatura
e. Matemáticas
f. Religión Católica/actividades de estudio

175 h.
140 h.
140 h.
350 h.
175 h.
105 h.

a. Conocimiento del medio natural, social y cultural
b. Educación Artística
c. Educación Física
d. Lengua Castellana y Literatura
e. Lenguas Extranjeras
f. Matemáticas
g. Religión Católica/actividades de estudio

170 h.
105 h.
105 h.
275 h
170 h.
170 h.
105 h.

* NOTA: Els horaris dels Cicles de Primària es comptabilitzen els cursos de 35 setmanes. Els cicles són de dos cursos. (Cal dividir per 70 per a les hores setmanals).

Tot seguit, especifica les condicions d'introducció de les llengües pròpies per a les Comunitats Autònomes:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la LOGSE, las Comunidades Autónomas con lengua oficial distinta del castellano dispondrán, en relación con los horarios de las enseñanzas mínimas, de las áreas del ámbito lingüístico, del 10% del horario escolar total que se deriva del presente Anexo, para la organización de las enseñanzas de la mencionada lengua propia. En todo caso, garantizarán una distribución proporcional de dicho porcentaje entre las diferentes áreas lingüísticas.
Las Administraciones educativas podrán adaptar el horario de las enseñanzas en el primer ciclo de la Educación Primaria para grupos de alumnos que participen en programas lingüísticos específicos
, sin perjuicio del cumplimiento del número mínimo de horas señaladas para cada área en el conjunto de este nivel educativo, y respetando los objetivos y contenidos que con carácter de mínimos se establecen en el Anexo I.

2n.- La Generalitat Valenciana, mitjançant el Decret 20/92, que estableix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana (DOGV 20/02/92). En el seu article 6é diu:

1. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència determinarà l'horari de les diferents àrees de l'Educació Primària, respectant el que figura en l'annex II del Reial Decret 1006/1991, de 14 de juny, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Primària.
2. Tot i això, tal com preveu aquest mateix decret, la metodologia pròpia del Programa d'Immersió, com a programa lingüístic específic, comporta l'ajornament de la introducció de l’àrea castellà (llengua i literatura) fins al cicle 2n. d'aquesta etapa.

3r.- Desenvolupa l'article 6.1 en l'ordre de 21 de juliol de 1992 (DOGV 31/08/92), per la qual regula l'elaboració del projecte curricular i l'horari de l'Ed. Primària. És a dir, interpreta l'Annex II del RD 1006/91 del MEC, fent ús del 10% de l'horari total (1750 h.; 25x70=1750), en els següents termes:

Horari Educació Primària

 

1r Cicle

2n Cicle

3r Cicle

Coneixement del medi

3 (210)

4

4

Ed. Artística

3 (210)

3

2

Ed. Física

3 (210)

2

2

Castellà

4 (280)

3

3

Valencià

4 (280)

3

3

Llengua estrangera

0

2

3

Matemàtiques

4 (280)

4

4

Religió/ Act. Estudi

1.5 (105)

1.5

1.5

Esplai

2.5

2.5

2.5

En aquesta ordre fa esment a l'article 6.2 en els següents termes:

3. Els centres que tinguen autoritzat el Programa d'Immersió com a programa lingüístic específic, adaptaran els seus horaris de manera que, d'acord amb el que preveu l'article 6.2 del Decret 20/1992, de 17 de febrer (DOGV del 20), i amb el seu projecte educatiu aprovat, puguen posposar la introducció de l'àrea de «castellà: llengua i literatura», fins al segon cicle de l'Educació Primària.

4t.- Desenvolupa l'article abans esmentat en l'ordre de 12 de maig de 1994, on regula el projecte educatiu i l'horari dels centres d'immersió (DOGV 19/07/94). En el seu article segon estableix:

Pel que fa a l'horari de l'àrea de Castellà: Llengua i Literatura, el disseny particular del programa podrà optar per una de les possibilitats següents:

1) Opció A:
- Segon Cicle d'Educació Primària: 280 hores (4 hores setmanals).
- Tercer Cicle d'Educació Primària: 280 hores (4 hores setmanals).
2) Opció B:
Qualsevol altra distribució horària que incloga un mínim de 525 hores per a l'àrea de Castellà: Llengua i Literatura al llarg de l'Educació Primària.

5é.- L’aplicació del Decret 1006/91, a les Illes Balears i Catalunya, pel que fa a la distribució horària en els centres educatius que tenen el català com a llengua vehicular, és molt semblant a la del País Valencià.

6é.- Aquesta regulació és la que permet donar un tractament raonable tant a la llengua castellana com a la catalana en tant que llengua vehicular de l’ensenyament, i fa viable els programes bilingües; ensenyament en valencià i d'immersió lingüística, única metodologia que garanteix a tot l’alumnat escolaritzat en les etapes d’ensenyament obligatori, el coneixement de les dues llengües oficials al País Valencià.


Nou context: LOCE

1r.- En el projecte de Reial Decret d’ensenyaments comuns LOCE per a primària, la distribució horària per al cicle inicial, és molt similar al RD 1006/91. Només canvia la reducció de 35 h. a l’educació artística, que s’afegeixen per a l’anglès, al cicle inicial. El còmput global d’hores és el mateix. Allò que canvia són les condicions d’introducció:

Para el primer ciclo

Para cada uno de los otros dos ciclos

Ciencias, Geografía e Historia 175
Educación Artística 105
Educación Física 140
Lengua Castellana 350
Lengua Extranjera 35
Matemáticas 175
Sociedad, Cultura y Religión 105

Ciencias, Geografía e Historia 170
Educación Artística 105
Educación Física 105
Lengua Castellana 275
Lengua Extranjera 170
Matemáticas 170
Sociedad, Cultura y Religión 105

De acuerdo con lo establecido en el artículo octavo, apartado 2, de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, las Comunidades Autónomas que tengan, junto con la lengua castellana, otra lengua oficial, dispondrán para la organización de las enseñanzas de dicha lengua del diez por ciento del horario escolar total que se deriva del presente Anexo. En todo caso, el horario escolar correspondiente a las enseñanzas comunes de la Lengua Castellana será de 350 horas para el primer ciclo y de 275 horas para cada uno de los otros dos ciclos, tal como se establece en dicho Anexo.

En el caso en que los períodos lectivos fueran inferiores a 60 minutos, el cómputo total de horas deberá coincidir con lo establecido en este Anexo.

2n.- D’aquest document, es desprèn que, a diferència del decret LOGSE, amb la nova normativa no seria possible l’actual distribució horària, tota vegada que obliga a impartir 275 h. de castellà als cicles mitjà i superior, i 350 h. (5 h. setmanals) de llengua castellana, al cicle inicial, a les que caldria afegir altres 350 h., o més, de llengua catalana en un cicle on la consolidació de la llengua oral és cabdal en un context d’immersió i on l’objectiu fonamental és l’aprenentatge de la lecto-escriptura.

3r.- L’establiment d’un currículum on l’àmbit lingüístic suposés pràcticament el 50% del contingut curricular, seria una barbaritat. Per altra part, no donar el pes horari necessari per a l’aprenentatge del valencià, constituiria un retrocés molt important al procés de normalització lingüística, impossibilitaria la utilització del català com a llengua vehicular de l’ensenyament, i faria inviable la immersió lingüística com a veritable garantia de cohesió social i d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes del País Valencià, de les Illes Balears i de Catalunya.

D’aprovar-se el projecte tal com està ara, constituiria una greu agressió a l’escola perquè faria inviables els programes d’immersió lingüística i constituiria una greu regressió en el procés de normalització lingüística, a més del retrocés educatiu global inherent a aquesta reforma educativa.


  

Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE
Educació Primària - Primer Cicle

 

Matèries

Distribució actual
Ordre 21 de juliol de 1992
 

Hipòtesi 1
Distribució LOCE
 

Hipòtesi 2
LOCE:  mantenint la lecto-escriptura en valencià

 

h. totals
cicle

h. setmanals
actuals

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 1

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 2

Valencià

280

4

175

2,5

350

5

Castellà

280

4

350

5

350

5

Coneixement del Medi

210

3

280

4

210

3

Ed. Artística

210

3

210

3

210

3

Educació física

210

3

175

2,5

105

1,5

matemàtiques

280

4

210

3

210

3

religió (voluntària)

105

1,5

105

1,5

105

1,5

Anglès

0

0

35

0,5

35

0,5

Esbarjo

175

2,5

175

2,5

175

2,5

Total

1750

25

1715

24,5

1750

25

  

Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüístiques i la resta
Educació Primària - Primer Cicle

  

Cicle inicial

Proporció horària actual de les matèries lingüístiques amb el conjunt de les altres

Hipòtesi 2
Proporció horària LOCE mantenint la lecto-escriptura en valencià

Hores totals de valencià i castellà

560

735

Hores totals de la resta de matèries*

1015

840

Percentatge de llengües

35,6

46,7

* S'han comptat les matèries currículars concretes, tret de les de l'àmbit lingüístic: Coneixement del Medi, Educació Artística, Ed.Física, Matemàtiques i Religió

  
    
 

  

Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE
Educació Primària - Segon Cicle

 

Matèries

Distribució actual
Ordre 21 de juliol de 1992

Hipòtesi 1
Distribució LOCE

Hipòtesi 2
LOCE: mantenint la lecto-escriptura en valencià

 

h. totals
cicle

h. setmanals
actuals

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 1

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 2

Valencià

210

3

175

2,5

350

5

Castellà

210

3

350

5

350

5

Coneixement del Medi

280

4

210

3

210

3

Ed. Artística

210

3

140

2

210

3

Educació física

140

2

140

2

105

1,5

matemàtiques

280

4

210

3

210

3

religió (voluntària)

105

1,5

105

1,5

105

1,5

Anglès

140

2

210

3

35

0,5

Esbarjo

175

2,5

175

2,5

175

2,5

Total

1750

25

1715

24,5

1750

25

 

Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüistiques i la resta
Educació Primària - Segon Cicle

 

Cicle inicial

Proporció horària actual de les matèries lingüístiques amb el conjunt de les altres

Hipòtesi 2
Proporció horària LOCE mantenint la lecto-escriptura en valencià

Hores totals de valencià i castellà

560

735

Hores totals de la resta de matèries*

1015

840

Percentatge de llengües

35,6

46,7

* S'han comptat les matèries currículars concretes, tret de les de l'àmbit lingüístic: Coeneixement del Medi, Educació Artística, Educació Física, Matemàtiques i Religió

  
  
  
 

  

Taula comparativa de la distribució horària de les matèries curriculars actuals i les que proposa el Projecte de Decret LOCE
Educació Primària - Tercer Cicle

  

Matèries

Distribució actual
Ordre 21 de juliol de 1992

Hipòtesi 1
Distribució LOCE

Hipòtesi 2
Distribució LOCE mantenint la lecto-escriptura en valencià

 

h. totals
cicle

h. setmanals
actuals

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 1

h. totals
cicle

h. setmanals
LOCE 2

Valencià

210

3

175

2,5

350

5

Castellà

210

3

350

5

350

5

Coneixement del Medi

280

4

210

3

210

3

Ed. Artística

140

2

140

2

210

3

Educació física

140

2

140

2

105

1,5

matemàtiques

280

4

210

3

210

3

religió (voluntària)

105

1,5

105

1,5

105

1,5

Anglès

210

3

210

3

35

0,5

Esbarjo

175

2,5

175

2,5

175

2,5

Total

1750

25

1715

24,5

1750

25

 

Taula comparativa de la distribució horària entre les matèries lingüistiques i la resta
Educació Primària - Tercer Cicle

  

Cicle inicial

Proporció horària actual de les matèries lingüístiques amb el conjunt de les altres

Hipòtesi 2
Proporció horària LOCE mantenint la lecto-escriptura en valencià

Hores totals de valencià i castellà

630

735

Hores totals de la resta de matèries*

945

840

Percentatge de llengües

40,0

46,7

* S'han comptat les matèries currículars concretes, tret de les de l'àmbit lingüístic: Coneixement del Medi , Educació Artística, Educació Física, Matemàtiques i Religió

  
  
 
  


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >