stepv55.gif (3507 bytes)

EL DIARI DE LA NEGOCIACIÓ A SECUNDÀRIA

 

Projectes d'instruccions per a l'inici de curs: Secundària i Cicles Formatius (6/06/01)


Mesa tècnica de desplegament de ROF
(3-5-01)
Reubicació del professorat (10-5-01)
Mesa de dotació de plantilla extraordinària (8-5-01)
Criteris de matriculació dels Batxillerats per al curs 2001-2002. (15-05-01)
Plantilles d'Formació Professional (17-5-01)

       

Aquesta darrers dies s'han produït diverses Meses tècniques referides a qüestions de secundària.

Mesa tècnica de desplegament de ROF (03-05-2001)

L'STEPV-Iv ha traslladat als tècnics de l'Administració la preocupació i indignació que ha causat al professorat dels centres de secundària el document presentat per la Conselleria i ha exigit la retirada immediata del document i la presentació d'un nou document que supose un pas endavant en les condicions laborals del professorat i del personal d'administració i serveis, en l'autonomia organitzativa dels centres i en la participació democràtica de tota la comunitat educativa.

L'STEPV-Iv s'ha negat a esmenar aquest document per considerar, que aquests tipus de documents, menyspreen el treball del professorat i causen malestar al conjunt de la comunitat educativa, i ha advertit l'Administació que si s'encabota en dur endavant un document d'aquest tipus tindrà una oposició ferma per part d'aquest sindicat.

L'STEPV-Iv, després de d'advertir que no negociarà aquest document quan el professorat no estiga als centres, li ha oferit un consens a l'Administració sobre els temes que considerem cabdals en aquesta negociació:

-Eliminació de qualsevol referència a la permanència als centres durant el mes de juliol.

-Possibilitat d'organització de qualsevol tipus de jornada escolar.

-Autonomia organitzativa dels centres i no reglamentació de qüestions que ja estan superades des de fa molt temps.

-Respecte absolut als acords signats (plantilles de secundària).

-Superació i millora de l'Ordre de 29 de juny de 1992 respecte de les condicions laborals del professorat.

-No involució dels programes d'ensenyament en valencià.

-Respecte al Consell Escolar de Centre com a òrgan de participació democràtica.

L'Administració s'ha compromés a portar un nou document per al proper 17 de maig, data en què està prevista una nova convocatòria de la mesa de negociació. No obstant això, si el nou document va en la mateixa línia del que ja coneixem, l'STEPV-Iv proposarà mobilitzacions a tota la comunitat educativa dels IES, per exigir la retirada immediata de qualsevol document que supose una clara involució en les condicions laborals i que atempte contra l'autonomia dels centres. Entre les mesures de pressió que proposarà l'STEPV-iv no es descarta la possibilitat de fer una campanya d'insubmissió a aquest projecte, en cas de publicar-se, ni tampoc de convocar una vaga en el sector.

Més informació sobre negociació ROF


Mesa de dotació de plantilla extraordinària

El dimarts dia 8 de maig tinguérem una mesa sectorial per tractar de desenvolupar l'apartat II, 2 de l'Acord de Plantilles. Aquest apartat diu:

"El nombre de professors o professores resultant respon a les necessitats educatives derivades de l'aplicació dels criteris que figuren en l'apartat I, i configura la plantilla tipus per a cada un dels models de centre que es descriuen en els annexos adjunts.

No obstant això, quan un centre tinga un percentatge elevat d'alumnat amb especials dificultats per a assolir els objectius generals de l'Eucació Secundària Obligatòria, l'Administració Educativa els dotarà dels recursos necessaris. Anualment, l'Administració Educativa, en el si de la Mesa Sectorial, avaluarà els excessos o defectes dels recursos assignats"

L'Administració Educativa ens ha lluirat un document que us vam enviar per correu electrònic als centres i que hem esmenat perquè pensem que és incomplet ja que només parla de dotacions extraordinàries quant a professorat de P.T., A.L. i de Psicologia i Pedagogia, tot establint les ràtios d'alumnat que activarien una major dotació d'aquest tipus de professorat a més d'aquell contemplat a l'Acord de Plantilles, però és evident que aquest document hauria de contemplar també dotacions com ara Programes d'Adaptació Curricular en centres de 8 o menys unitats (no contemplats a l'Acord de Plantilles) que ho necessiten, dotació d'Educadors/-es quan l'alumnat ho requerisca, dotació de Fisioterapeutes, criteris per activar programes d'Adaptació Curricular en Grup davant situacions extraordinàries, etc.


Reubicació del professorat

El dimarts dia 10 vam tenir una Mesa de reubicació de professorat de secundària amb els tècnics de la Direcció General de Personal i de la Direcció General de Centres. Per part d'aquesta última se'ns va plantejar que s'anava a produir un canvi respecte de la matriculació de l'alumnat d'ESO i Batxillerats, ja que hi havia un canvi de criteri, per part d'aquesta Direcció General, que consistia en adscriure els centres de primària a centres de secundària per tal d'establir els itineraris de l'alumnat des del moment que es matricula a un centre de primària fins la finalització dels seus estudis a un centre de secundària. Açò, segons aquesta Direcció General podia provocar canvis en els perfils actuals dels centres de secudària.

A més a més, la Direcció General de Personal va entregar un primer esborrany per a la creació-supressió de vacants en base al nombre d'hores lectives. Aquest document és el següent:

a) Creació de llocs de treball

-Centres fins a 8 unitats d'ESO

Creació de la primera vacant: 12h./18h. lectives
Creació de la segona vacant: 30h./36h. lectives
Creació de la tercera vacant: 48h./54h. lectives
I així successivament amb la resta de creacions.

-Centres de 9 o més unitats d'ESO+BAT+FP
Creació de la primera vacant: 15h./18h. lectives
Creació de la segona vacant: 30h./36h. lectives
Creació de la tercera vacant: 48h./54h. lectives
I així successivament amb la resta de creacions.

b)Supressió de llocs de treball

-Se surpimirà de forma definitiva el lloc de treball quan la càrrega lectiva siga inferior a 11h., i al centre estiga finalitzada la implantació del mapa escolar.

-Se surpimirà de forma provisional el lloc de treball quan la càrrega lectiva siga inferior a 11h., mentre el centre no tinga el Mapa Escolar consolidat.

-Als departaments unipersonals es negocirà la supressió del lloc de treball tot atenent que estiga o no ocupat per professorat amb destinació definitiva al centre.

L'Administració va dir que era un primer esborrany molt esquelètic per començar a parlar i va instar les organitzacions sindicals a presentar esmenes a aquests document.

L'STEPV-Iv es va negar a parlar d'aquests criteris tot fent referència a l'Acord de Plantilles de Secundària que garanteix la permanència del professorat en la seua localitat de destinació fins la finalització del Mapa Escolar. A més a més li vam dir a l'Administració que com ens presentava un document com aquest si el nou criteri plantejat per la Direcció General de Centres anava a modificar els perfils actuals dels centres. No és possible establir criteris de creació-supressió de llocs de treball si els centres no tenen clars els seus perfils. Per tant ens semblava precipitat continuar parlar d'aquest document.


Criteris de matriculació dels Batxillerats per al curs 2001-2002.

El dimarts, dia 15, vam tenir una altra reunió amb la Direcció General de Centres Docents per parlar dels criteris de matriculació dels Batxillerats per al curs 2001-2002.

La Direcció General de Centres va plantejar dos criteris generals de matriculació per al proper curs:

-Tots els centres ofertaran el batxillerat científic i el batxillerat humanístic.
-Es mantindrà l'oferta de tots els batxillerats tecnològics actuals.

A preguntes de les organitzacions sindicals sobre criteris concrets l'Administració va contestar el següent:

-Centres que es posaran en marxa o es modificaran per al proper curs:

-San Miguel de Salinas: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-l'Alcora: centre nou que no començarà el proper curs per no estar acabades les obres.
-Vall d'Alba: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-Ademuz: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-Benagausil: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-Bocairent: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-Pobla Llarga: centre d'ESO nou.
-Sagunt: centre d'ESO nou.
-Tavernes Blanques: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-València-Castellar: transformació de secció a IES per ofertar Batxillerats.
-Almussafes: centre d'ESO nou.

-Centres privats que tenen concertat el baxillerat: Ens remeten a l'ordre d'11 de juliol de 2000 (DOGV de 17/08/2000) i se'ns diu que són únicament centres que ja tenien concertats ensenyaments de la Llei del 70 i que la LOGSE els permet continuar mantenint el concert.

-Centres que faran l'Adscripció a Secundària i que passaran a tenir l'ESO completa. Se'ns remet a l'ordre d'Adscripció que es publicarà els propers dies al DOGV.

-Perfils dels centres de Secundària: se'ns argumenta el mateix que a la Mesa anterior i se'ns diu que con que van a canviar el criteri de matriculació i aquesta no serà oberta sinó directa, i açò segons ells, modificarà els perfils del Mapa, no estan en condicions d'avançar-nos aquesta informació. Des de l'STEPV insistim en els arguments de la Mesa anterior.

-Dades de prematriculació i dades d'unitats per nivells. Ens diuen que encara no les tenen i que ens les donaran el proper dimarts dia 22 en una continuació d'aquesta Mesa.

-Criteris per mantenir o no les línies en valencià.
El plantejament de l'Administració és satisfer la demanda amb les següents ràtios:

ESO: 20 alumnes per conformar grup, encara que diuen que es poden mantenir grups en un nombre inferior d'alumnes.
BAT: -Un grup entre 15-20 alumnes per a grups mixtes.
-Un grup a partir de 15 alumnes per modalitat.
El referent per a conformar o no un grup és el municipi o la zona. És a dir, que si a un centre de la localitat no es pot conformar un grup se'ls dirà als alumnes que es matriculen a un altre centre de la localitat o zona.

L'STEPV-Iv es manifestà en contra d'aquests criteris i denunciarà tots els casos en què no s'assegure la continuïtat dels Programes d'Ensenyament en Valencià sense que es produïsca cap perjudici per a l'alumnat i per als pares.

-Batxillerats nocturns: es mantindran els actuals per al proper curs però difícilment se n'autoritzaran de nous.

-C.F. nocturns: es constituiran segons la demanda.

-Centres que al Mapa Escolar estaven contemplats com a centres únicament d'ESO. No se'ls autoritzarà cap Batxillerat per al proper curs.

Se'ns diu que la Mesa continuarà el proper dimarts dia 22.


Plantilles d'FP

El dijous, dia 17, hem tingut una altra Mesa tècnica per tractar, en aquest cas, les plantilles d'FP. Se'ns ha lliurat informació sobre:

-el nombre de professorat d'FP per especialitats del curs 98/99. Aquesta informació, ens ha de servir com a punt de partida per negociar les plantilles d'FP, ja que l'Acord de Plantilles de Secundària signat aquest mateix curs, diu que la plantilla d'FP s'ha d'incrementar, quan acabem aquesta necociació, com a mínim en 1.198 nous llocs de treball.

-Cicles Formatius en horari nocturn que ja estan funcionant i els que es proposa que funcionaran per al proper curs.

-Cicles Formatius de Mapa Escolar de grau mitjà i grau superior per províncies.

-Relació de Cicles Formatius que s'incorporen al Mapa Escolar, es a dir modificacions o afegits.

-Professorat Especialista del curs 2000-2001.

-Previsió d'implantació de cicles per al curs 2001-2002.

-Criteris utilitzats, a dia de hui, és a dir sense desenvolupar l'Acord de Plantilles, en l'assignació de plantilles de formació professional específica.

-Programes de garantia social del curs 2000-2001.

Tota aquesta informació ens és impossible reproduir-la per ser molt extensa, però si esteu interessat en tenir-la la podeu recollir a qualsevol de les nostres seus.

A més a més, se'ns ha lliurat un nou esborrany (document adjunt) de criteris per a l'elaboració de les plantilles de la formació professional específica, és a dir, que després de les esmenes presentades per alguns sindicats han presentat un nou document que lamentablement no modifica substancialment l'anterior i que no avança respecte de propostes com ara dotació horària per a càrrecs directius als centres que tenen CF, possibilitat de conformar més d'un grup del mateix Cicle a un centre, dotació horària per a responsables d'aula, material i manteniment de les aules, formació del professorat... No obstant això, davant la demanda de l'STEPV-Iv de convocatòria d'una Mesa Sectorial si no s'obria la negociació en tots aquests aspectes, l'Administració ha dit que està oberta a parlar de totes les qüestions que hem plantejat i que convocarà les Meses tècniques que calguen per contrastar les demandes sindicals amb els plantejaments de l'Administració.

BORRADOR DE CRITERIOS PARA ELABORACION DE PLANTILLAS DE PROFESORES FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA (2710612000)

La implantación de la nueva Formación Profesional Específica, determina la aplicación de aquellas medidas que favorezcan la calidad de las enseñanzas profesionales y su adaptación a las necesidades del sistema productivo y de servicios de nuestra Comunidad, en el contexto de una formación que, basada en la cualificación profesional, proporcione a los ciudadanos unas capacidades profesionales adaptadas a la realidad del mercado de trabajo y por tanto perfectamente sincronizadas con las políticas activas de empleo de la Generalitat Valenciana, al mismo tiempo que ha de permitir a los ciudadanos de nuestra Comunidad disponer de un mecanismo efectivo y eficaz en su formación permanente a lo largo de toda su vida activa. Entre las medidas que deben favorecer esta mejora de la Formación Profesional Específica se encuentra la organización de la red de centros públicos docentes con la adecuación cualitativa y cuantitativa de su plantilla docente en función de la nueva organización curricular prevista en el Mapa Escolar, que permita determinar las necesidades educativas de la oferta de Ciclos Formativos, prevista en el mapa que debe ser abierta, flexible y adaptable a las demandas cambiantes del mercado laboral y que posibilite la definición de las plantillas necesarias en este nivel formativo.

Criterios del calculo de plantillas docentes correspondientes a la Formacion Profesional Específica.

1.- A efectos de determinar la plantilla de los centros con oferta de FPE, se considerara un grupo por cada uno de los ciclos formativos que tiene asignados en el Mapa Escolar, considerando que dicho grupo deberá disponer de la plantilla necesaria para permitir el desdoblamiento total o parcial de aquellos módulos susceptibles de desdoble (en función del manejo de maquinaria y útiles que requieran una atención más personalizada al alumno, una mayor seguridad en el taller o laboratorio o de la disponibilidad de espacios y material, así como del contenido practico del módulo). El incremento de grupos vendrá determinado, en su caso, por las necesidades formativas derivadas de las previsiones del tejido productivo y por tanto de su inserción laboral

2.- En la distribución de horas lectivas del profesorado se atribuirá a cada especialidad docente del profesorado el número de horas que le corresponden en los distintos módulos profesionales según la atribución docente que marcan los Reales Decretos 1635/95 y777/98.

3.- En aquellos Ciclos Formativos en los que el currículum dispone de horas lectivas para lengua extranjera, se podrán atribuir horas a disposición del centro para una segunda lengua extranjera.

4.- Las plantillas tendrán en cuenta las horas de dedicación por cargos unipersonales

a) En cada IES que imparta Formación Profesional Especifica se contemplará un Jefe de Departamento de Familia Profesional con una dedicación, dentro del horario lectivo, de 3 horas semanales, por cada una de las familias profesionales que se impartan en el instituto.

b)En aquellos IES en que la plantilla del centro contemple 18 horas semanales de F.O.L. (incluidas las 3 horas de Jefe de Departamento), existirá un departamento de Formación y Orientación Laboral.

c) En aquellos IES en que su oferta sea de al menos 4 ciclos formativos existirá un Jefe de Departamento de Practicas que tendrá una dedicación de 3 horas semanales para el desempeño del cargo, si la oferta de ciclos formativos del centro fuese de 8 o más ciclos formativos tendrá una dedicación de 5 horas semanales.

d) Los tutores de cada grupo de alumnos de un Ciclo Formativo dedicarán dentro del horario semanal (18 horas lectivas), una hora para realizar tareas de acción tutorial y coordinación y 6 horas semanales (2 horas en primer curso y 4 horas en segundo curso ) para la preparación, seguimiento y evaluación de la Formación en Centros de Trabajo.

e)Para atender las necesidades de los nuevos requerimientos de la Formación Profesional Especifica, su complejidad organizativa, la diversidad entre unos ciclos y otros y la adecuación de la normativa a la Formación Profesional Especifica, en los IES en que se impartan cuatro o más Ciclos Formativos correspondientes a dos o más Familias Profesionales, se incorporará un Jefe de estudios de Formación Profesional que ordenará la impartición de la Formación Profesional y dirigirá los órganos unipersonales y de coordinación de las enseñanzas de Formación Profesional, disponiendo para desarrollar dichas funciones de una dedicación horaria de 14 o 10 horas semanales, según se trate de institutos de mas de 1000 o de menos de 1000 alumnos.

5.- Cada grupo de un Ciclo Formativo tendrá 30 alumnos como máximo, con mas de 20 alumnos se desdoblaran aquellos módulos susceptibles de desdobles y para la constitución de un grupo se requerira un mínimo de 15 alumnos.

6.- Una vez atribuidas las horas curriculares y las de desdoble si procede, así como las Correspondientes a Jefe de Departamento de Familia Profesional y tutoria, se creará la primera vacante a partir de 15 horas semanales, la segunda a partir de 33 horas semanales.

7.- En cumplimiento del acuerdo de plantillas y condiciones laborales de 25 de mayo de 1999, la Administración negociará el punto II.4 antes de la finalización del curso 2001/2002.

8.- En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 777/98, la Administración educativa se compromete antes de finalizar el Curso 2001-2002 al desarrollo normativo que permita la atribución docente de los funcionarios actuales a otras especialidades.

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >