27/06/11

 País Valèncià:

Oposicions 2011 - Oferta d’ocupació 2011

 

Ací tindreu tota la informació fins a la publicació dels llistats d'aprovats. Per a més informació, dirigiu-vos a les nostres seus

 

Resta de l'estat
en pàgina STES-i

Oferta d'ocupació
pública 2011

oposicions 2011

 

TEMARIS en la pàgina
de la Junta d'Andalusia

-- tornar a treball

-- pàgina de Conselleria

-- veure oposicions 2010


Seccions

que s'activaran, entre d'altres, al llarg del procés

Oferta Pública definitiva

Convocatòria i normativa
     mestres  -  secundària
Guia per a participar 
     mestres  -  secundària
Admesos i exclosos
prova de valencià
Prova de castellà
Sorteig tribunals
Ubicació tribunals
Despeses dels tribunals
Llistats d'aprovats
Si he aprovat, què he de fer?
 

reconeixement
de triennis i sexennis


 

Guia de les oposicions

 

ENTRA Material disponible

Entra amb la teua clau d'accés:
No la tens? sol·licita-la!

Legislació educativa vigent  /  Curriculum vigent  /  Calcula el teu barem
Taller de programació didàctica: Aspectes legals i estratègies personals per a enfrontar-se amb les oposicions als cossos docents 2011

Veure notícies de les oposicions

 

INFORMACIONS


Nomenament de funcionaris/es de carrera de secundària i altres cossos
Orden EDU/3435/2011, de 1 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 27 de abril de 2010.

Nomenament de funcionaris/es de carrera del cos de mestres
Orden EDU/3436/2011, de 2 de diciembre, por la que a propuesta de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunitat Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Resolución de 27 de abril de 2010.

Regulació de pràctiques d'Inspectors 2007

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'Inspectors d'Educació, convocat per Orde de 24 d'abril de 2007.

Document en castellà

Nomenaments mestres

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques del cos de mestres als aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Resolució de 10 de març de 2011.

Nomenaments secundària

RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 2011, de la Subsecretaria de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es nomena funcionaris en pràctiques dels cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per la Resolució de 10 de març de 2011.


 

Llistats de persones aprovades

Serveis a la comunitat - Física i química -
mestres: primària   - nova especialitat: primària


 

 

 

Llistats DEFINITIUS de persones matriculades
 

 

Mestres: Resolució -     Consulta        Admesos       Exclosos

 

secundària: Resolució -     Consulta   Admesos       Exclosos
 

 

ATENCIÓ: el llistat pot no estar complet. Aneu fent comprovacions
També figura el resultat de les proves prèvies de valencià i espanyol per a estrangers

 
 

Convocatòria davant els corresponents tribunals: 27 de juny, a les 10 hores.

 

 Trinunals de mestres en DOCV 08/06/11
 Tribunals de cossos de secundària en DOCV 08/06/11

 

 UBICACIÓ DE TRIBUNALS    mestres     secundària
 Composició de tribunals        mestres     secundària


 

La prova de la fase d’oposició es podrà realitzar el dies següents: 28, 29 i 30 de juny i 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 i 14 de juliol de 2011.


 

Llistats provisionals de persones matriculades

 

Mestres (5 maig): Resolució -     Consulta       Admesos         Exclosos

 

Termini de presentació de reclamacions: del 6 de maig fins al 17 de maig de 2011, ambdòs inclosos.

 

secundària (6 maig): Resolució -     Consulta       Admesos         Exclosos

 

Termini de presentació de reclamacions: del 7 de maig fins al 18 de maig de 2011, ambdòs inclosos.

 
 

Les reclamacions es dirigiran a la DG de Personal, i es presentaran preferentment a les D Territorials

 

-- prova de coneixement dels idiomes oficials: 24 de maig, 16 hs,

 

-- castellà per a estrangers: 23 de maig, 10 hs, EOI de València,


 

Convocatòria en DOCV
RESOLUCIÓ per a l'ingrés en el cos de mestres i el procediment per a l'adquisició de nova especialitat per funcionaris del mateix cos.
RESOLUCIÓ d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional.

 

-- Termini de presentació de sol·licituds: des de l'1 de abril al 20 de abril, ambdós inclosos.
-- Model d'instància de sol.licitut: Els que vullguen participar en este procediment hauran d’omplir una instància (model 046– taxes per inscripció en proves selectives) segons el model oficial, disponible en l'opció Descàrrega Documentació en Pàgina de Conselleria


Constitució dels tribunals. Sol·licitud de participació voluntària

D’acord amb el que preveu l’article 7.7 del Reglament d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents, aprovat pel Reial Decret 276/2007, de 23 febrer, els funcionaris docents de carrera que voluntàriament vullguen formar part dels òrgans de selecció com a vocals hauran de presentar una sol·licitud ajustada a l’annex VIII dirigida a la direcció territorial d’Educació on presten servicis. Si hi ha peticions de participació voluntària, es podrà designar fins a un màxim de dos vocals titulars en cada òrgan de selecció.


DOGV 28/02/11 DECRET 17/2011, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública


Esborrany convocatòria 2011 (Mesa 3/03) mestres     secundària/FP


 

NOTÍCIES

     
26/06/11  

Comencen les oposicions per a més de 3.000 persones, marcades per una oferta de places ridícula
STEPV rebutja la proposta de R.D. d’accés del Ministeri, aposta per prorrogar el sistema transitori i negociar el curs que ve amb el professorat a les aules i no en el mes de juliol


10/05(11   STEPV s’oposa als recursos de l’Advocacia de l’Estat contra les ofertes d’ocupació.
Al P.V. es presenten 3.500 persones, però moltes no consten encara en els llistats

03/03/11  

Novetats oposicions 2011    (+ info)
L'especialitat de Serveis a la Comunitat també tindrà prova pràctica, que consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic sobre algun dels temes següents: elaboració d'un programa d'acnimació d'oci i temps lliure; elaboració d'un programa per al desenvolupament i l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal en xiquets/es; desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs; organització d'un Taller d'expressió; utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció amb xiquets/es; identificació de les carències i alteracions en supòsits d'unitats de convivència i plantejament de projectes d'intervenció; disseny de l'organització del domicili en determinats casos de discapacitat; desenvolupament d'un projecte d'inserció ocupacional.


18/02/11   Nota de premsa del Ministeri després de la reunió de la Confederència Sectorial d'Educació de 18 de febrer:  La mayoría de las comunidades autónomas apoyan la propuesta del Ministerio de convocar oposiciones
27/01/11   L’Oferta de places per a oposicions no arriba ni al 30% de la taxa de reposició permesa legalment
26/01/11   Conselleria confirma la precarietat en l’oferta d’ocupació pública
19/01/11   L’oferta de places per a oposicions serà mínima i només afecta a primària i dues especialitats de secundària i FP
13/01/11   Conselleria no garanteix l’oferta pública de treball

 

 

 

   
 

Hui comencen les oposicions per a més de 3.000 persones, marcades per una oferta de places ridícula

STEPV rebutja la proposta de Reial Decret d’accés del Ministeri, aposta per prorrogar el sistema transitori i negociar el curs que ve amb el professorat a les aules i no en el mes de juliol

Demà 27 de juny comencen les oposicions per a més de 3.000 persones que opten a 80 places de l’especialitat de Primària en el cos de Mestres, 20 places de Física i Química en el cos de Secundària i 10 de Serveis a la Comunitat en el cos de Professorat Tècnic de FP. S’han constituït 23 tribunals per a les oposions de Primària (8 a Alacant, 3 a Castelló i 12 a València), 7 per a les de Física i Química (2 a Alacant, 1 a Castelló i 4 a València) i 6 per a Serveis a la Comunitat (2 a Alacant i 4 a València).

STEPV ja va denunciar en conéixer l’oferta pública d’enguany que era ridícula i simbòlica i que no complia ni tan sols amb el 30% de la taxa de reposició. Aquesta oferta també respon a la política de retallades de professorat que està aplicant des d’aquest curs la Conselleria d’Educació.

D’altra banda, STEPV denuncia que no s’han fet públics els llistats de les persones aspirants, la qual cosa fa que el perga transparència. El Sindicat torna a exigir a l’administració que publique, com sempre s’ha fet, aquests llistats per garantir-ne la transparència del procés.

El Sindicat ha elaborat una Guia de les oposicions, com tots els anys, amb informacions útils per al professorat que es presenta i amb les novetats respecte a la convocatòria de l’any passat.

D’altra banda, el passat 21 de juny va tindre lloc en el Ministeri d’Educació una reunió de la Mesa de negociació per a tractar l'esborrany del futur Reial Decret d'Ingrés en la Funció Pública Docent. Per al Sindicat, el context polític actual no és l'idoni per a iniciar aquest procés negociador. El Ministeri d'Educació pretén aplicar la nova norma per a la convocatòria d'oferta d'ocupació de 2012, i va anunciar que no té intenció de prorrogar el sistema transitori previst en la LOE i que finalitza enguany, tal com va proposar el Sindicat.

La pròrroga d'aquesta transitòria és necessària perquè la negociació, a la qual no renuncia el sindicat, es faça amb totes les garanties necessàries i durant el període de temps que es precise a fi que que aquesta arribe a bon terme. Per a això és condició indispensable que el professorat estiga en els centres i que les organitzacions que els representem puguem realitzar els processos assemblearis que permeten la participació dels col·lectius implicats.

STEPV no renuncia a la seua aposta per un accés diferenciat i segueix denunciant que les taxes d'interinitat entre el professorat de l'ensenyament públic es mantenen en nivells inacceptables, pel que exigeix que es negocie una solució justa que done resposta definitiva a aquest problema.26 de juny de 2011
 


 

 

STEPV s’oposa als recursos de l’Advocacia de l’Estat contra les ofertes d’ocupació pública

Al País Valencià es presenten 3.500 persones, però moltes no consten encara en el llistat d’admesos i exclosos

STEPV, davant la reprovació feta a la limitació al 30% de la taxa de reposició d'efectius en l'administració pública dictada per la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 2011, manifesta la seua més enèrgica repulsa als recursos que l'Advocacia de l'Estat ha presentat contra l'Oferta d'Ocupació Pública en l'ensenyament en diferents Comunitats Autònomes (de moment Catalunya, Andalusia, Castella-Lleó, Navarra, Aragó, Extremadura i Illes Balears).

Aquesta mesura, tot i que no afecta al País Valencià que ni tan sols ha arribat al mínim del 30%, està originant un conflicte injust i innecessari en perjudici de les persones aspirants a un lloc de treball en el funcionariat docent, just en l'últim any d'aplicació del sistema d'ingrés transitori previst en la LOE, i afecta greument al sistema públic d'ensenyament, que veurà la seua qualitat minvada per l'increment de llocs de treball en precari en augmentar les interinitats.

A més, els recursos impliquen un clar menyspreu als acords assolits en les diferents comunitats autònomes afectades a través de la negociació col·lectiva entre les organitzacions sindicals i les administracions educatives.

STEPV exigeix al Govern de l'Estat que retire immediatament aquests recursos i no afegisca més complicacions a la situació creada pels dictats de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al present any.

Quant al País Valencià, 3.500 persones es presentaran a les oposicions, de les quals 2200 persones del cos de mestres i 1.300 de Secundària i FP. Tanmateix, el Sindicat ha rebut queixes de moltes persones aspirants que no consten en els llistats d’admesos i exclosos a les oposicions perquè Conselleria ha publicat la resolució sense haver acabat d’incloure totes les persones aspirants.

Quant a l’inici de les proves d’oposició, segons ha pogut saber el Sindicat sobre el 17 de maig es publicarà el llistat definitiu d’admesos i exclosos i, seguidament, es nomenaran els tribunals. En la publicació dels tribunals d’oposició es coneixerà també la data en què s’iniciaran les proves de l’oposició.

10 de maig de 2011

 


 

 

MESA SECTORIAL 27 GENER

L’Oferta de places per a oposicions no arriba ni al 30% de la taxa de reposició permesa legalment

Aquest matí s’ha tractat en Mesa Sectorial l'oferta pública d’ocupació per aquest curs, que es concreta en 110 places distribuïdes de la següent forma:

Cos de Mestres especialitat primària 80 places.
Cos de Secundaria: Física i Química 20 places.
Cos de Professors Tècnics: Serveis a la Comunitat 10.

Per al STEPV aquesta oferta és mínima i simbòlica, ja que enguany el número de jubilacions previstes en tots els cossos rondarà les 1300. I, com ja va dir el STEPV en la Mesa Tècnica de la setmana passada, la diferència entre les jubilacions previstes i l'oferta anunciada és de 1190 places, que s’amortitzaran –és a dir, desapareixeran- com a llocs de treball del funcionariat de carrera, qüestió que ha confirmat el president de la Mesa. El Sindicat ha exigit que es mantinguen aquests llocs de treball.

Per altra part, aquesta oferta no arriba al 30% de la taxa de reposició que marquen els pressupostos generals del estat, aquesta qüestió per al STEPV demostra que el suposat esforç de la Conselleria en millorar les condicions laborals del professorat no és cert, ja que les places que no s’oferten no es consolidaran en el sistema i poden ser carn de noves retallades.

A més, el Director General de Personal ha comunicat que en aquesta convocatòria la primera prova es realitzarà en març o abril i la resta de proves es desenvoluparan en dissabtes com el model català. La DGP estima que el número de possibles participants pot variar entre entre els 10.000 i els 12.000 aspirant.

Per al Sindicat, aquest avançament, després de quatre mesos d’incertesa sobre la convocatòria de les oposicions que ha generat l’angoixa i preocupació del professorat aspirant és inacceptable ja que només queda un marge de poc més d’un mes per a preparar les oposicions.


27 de gener de 2011

 


 

 

Conselleria confirma la precarietat en l’oferta d’ocupació pública

26/01/12
Demà tindrà lloc la Mesa Sectorial de l’Oferta d’Ocupació Pública. L’esborrany que ha fet arribar –i que adjuntem- confirmen que l’oferta serà mínima, com ja va denunciar STEPV, i només afectarà a l’especialitat de Primària en el Cos de Mestres; a Física i Química en el cos de Secundària; i a Serveis a la Comunitat en el cos de Professorat Tècnic d’FP, tot i que fins demà no es coneixerà el nombre de places que s’ofertaran.
Aquesta oferta respon a la política de retallades que ha aplicat la Conselleria d’Educació aquest curs, i han afectat directament al professorat interí, en perdre’s uns 1500 llocs de treball.
Ara s'afegeix una oferta pública d'ocupació fortament limitada pels pressupostos de l'Estat, a la qual se suma la decisió d'algunes comunitats autònomes, com la valenciana, d'aprofundir la retallada encara més, per sota d'aquesta limitació, que ja és del 30% de la taxa de reposició d'efectius. Tot això en un any que acaba l'accés transitori previst en la LOE, l'objectiu de la qual consisteix a disminuir la interinitat en el professorat per sota del 8 %, afavorint al col•lectiu, pel que el sindicat insisteix en la seua pròrroga.
Amb aquestes restriccions en l'oferta pública d'ocupació ni tan sols es van a poder cobrir els llocs de treball que deixen lliures les jubilacions, amb la qual cosa les diferents administracions tindran les mans lliures per a continuar amb la seua política de retallades en el servei educatiu.

Davant aquesta situació, STEPV exigeix a la Conselleria d’Educació:
1. El manteniment de tots els llocs de treball. Com no ha baixat l'alumnat, no té justificació que s'envie professorat interí a l'atur.
2. El manteniment de la qualitat aconseguida fins ara quant a l'atenció a l'alumnat: no a l'augment de ràtios, no a la desaparició de desdoblaments de grups, no a la disminució dels programes d'educació compensatòria, no a la desatenció de les substitucions.
3. L'oferta d'ocupació ha de cobrir totes les jubilacions i aquelles places que ja estan funcionant de manera permanent amb professorat interí, que no han de computar-se com a taxa de reposició d'efectius.
4. Que no hi haja ofertes mínimes o simbòliques que només serveixen per a remoure l'ordre de prelació de les llistes d'interins, sense resoldre res a canvi.
5. Que es comunique als opositors la convocatòria d'oposicions amb la deguda antelació, per respecte al treball de preparació que exigeix i a la presa de decisions personals que comporta.

26 de gener de 2011

 


 

 

L’oferta de places per a oposicions serà mínima i només afecta a primària i dues especialitats de secundària i FP

19 de gener de 2011
Aquest matí ha tingut lloc la segona mesa tècnica sobre l’oferta d’ocupació pública. Conselleria ha avançat, sense donar números, que hi haurà oferta en el cos de primària i, en el cos de secundària, a Física i Química i, en el cos de professorat tècnic de FP, Serveis a la Comunitat.

La Conselleria s’ha excusat de no donar números en què el pròxim 25 de gener el Ministeri d’Educació ha convocat una reunió de la Conferència Sectorial d’Educació a Madrid, on es tractaran les ofertes d’ocupació públiques. Tanmateix, aquesta informació ja es coneixia en la passada mesa tècnica. L’administració s’ha compromés a convocar la Mesa Sectorial després d’aquesta reunió per a tancar el tema.

STEPV ha insistit que totes les places que quedaran lliures per jubilacions de tots els cossos i de totes les especialitats conformen, al menys, l'Oferta Pública d'Ocupació. STEPV no està disposat que cap plaça de funcionariat de carrera siga amortizada.

El Sindicat preveu que l’oferta en les especialitats en les que es convoquen oposicions serà molt escassa, tot i que fins després del 25 no es coneixerà definitivament.

 


 

 

Conselleria no garanteix l’oferta pública de treball

No facilita cap dada sobre les places que pensa ofertar en les oposicions de 2011

Aquest matí ha tingut lloc la mesa tècnica sobre l’oferta pública de treball. L’administració no ha donat cap dada sobre les places que pensa convocar i s’ha limitat a emplaçar-nos a una nova mesa tècnica el dia 19 de gener.

La Conselleria no ha volgut facilitar les places que pensa ofertar perquè encara està a l’espera que Hisenda les autoritze. És la primera vegada que es dóna aquesta situació i això fa pensar que l’oferta serà mínima, si és que finalment, n’hi ha.

STEPV ha denunciat aquesta situació i ha exposat que, de confirmar-se, s’amortitzarien centenars de llocs de treball estables que es produiran per les jubilacions previstes en aquest curs, ja que és l’últim any en què s’aplicarà la jubilació LOE als 60 anys.

El Sindicat considera que l’oferta d’ocupació pública és necessària en aquest moment de crisi econòmica i sempre i quan s’ajuste a la reposició d’efectius i garantisca les condicions laborals del professorat interí.

STEPV insta a l’administració que pose fi a la incertesa sobre l’oferta pública d’ocupació que ha estat generant aquests darreres mesos i que pressione a hisenda per tal que enguany torne a haver una oferta que s’ajuste a les necessitats del sistema educatiu.

13 de gener de 2011

 


 

< anar al començament | index | ensenyament públic | All-i-Oli |