arranjament escolar curs 2003-04


 

Publicat l'arranjament escolar 2004

DOGV núm. 4720 , de 26.03.2004. ORDE de 8/03/2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el catàleg d'unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d'educació infantil, educació primària i educació especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana. [2004/X2878]

ORDE de 12 de març de 2004, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen i modifiquen determinats llocs de treball de mestres especialistes en pedagogia terapèutica en instituts i seccions d'educació secundària. [2004/X2953]


Conselleria ha lliurat a cada Consell Escolar Municipal i a la Junta de Personal Docent el document amb la finalitat de presentar les corresponents al.legacions. A hores d'ara, no sabem el termini per presentar-les, en tindre aquesta informació us la comunicarem. 
Proposta d'ARRANJAMENT ESCOLAR dels centres de València per al curs 2004-2005
Proposta d'ARRANJAMENT ESCOLAR dels centres de Castelló per al curs 2004-2005
Proposta d'ARRANJAMENT ESCOLAR dels centres d'Alacant per al curs 2004-2005

Guia per elaborar les al·legacions a l'ajust escolar corresponent al curs 04/05


Model d'instància per fer la preinscripció de matrícula


03/01/04

La planificació educativa presentada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport manté la xarxa pública en una situació de provisionalitat. El 23% dels col.legis continuen escolaritzant l’alumnat de primer cicle d’ESO després de 14 d’anys d’haver-se aprovat la LOGSE


15/12/03

Instruccions definitives per a l'ARRANJAMENT ESCOLAR. Curs 2004/2005
Valoració sindicat i resolució definitiva (pdf 90kb)


05/11/03

L'STEPV-Iv rebutja la proposta de planificació educativa presentada per conselleria


05/11/03

Esmenes que presenta l'STEPV-Iv al document (pdf 29kb)


03/11/03

Projecte arranjament escolar (pdf 45kb)


veure arranjament escolar cursos:       2002/03     2001/02      2000/01     1999/00

 

Guia per elaborar les al·legacions a l'ajust escolar corresponent al curs 04/05

Normativa reguladora a consultar:

- Instruccions conjuntes d'11 de Novembre de 2.003 de les Direccions Generals d' Ensenyament i Personal Docent sobre criteris generals.
- Ordre de 10 de Gener de 1.997, per la qual es publiquen les plantilles tipus.

Pel que fa a aquells col·legis als quals els han suprimit unitats escolars.

Aquest col·lectiu de centres educatius ha demostrar, cenyint-se a les Instruccions conjuntes abans referides, que posseïxen la ràtio suficient per tal de no suprimir la unitat escolar o justificar que existix en aquest grup d'escolarització una problemàtica específica que ens remet a una excepcionalitat a la norma que regula la ràtio d'alumnat mínima.

Per tal de justificar que hi haurà una ràtio d'alumnat suficient per mantindre la unitat escolar , i a l'espera del període oficial de matriculació, l'única possible alternativa viable és materialitzar la demanda duent a terme una precampanya de matriculació al carrer amb l'objectiu que els pares formalitzen la seua intenció de matricular els seus fills al centre mitjançant una instància de preinscipció de matrícula, la qual pot acompanyar el plec d'al·legacions.

En el cas que vulguem justificar l'escassa ràtio de la unitat escolar adduint que hi ha una problemàtica d'escolarització específica que justifica l'escàs nombre d'alumnes per aula (atenció a la diversitat, atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, aplicació d'algun programa d'educació compensatòria, escolarització de població escolar, etc) haurem d'elaborar l'expedient d'al·legacions que presentarà el Consell Escolar de Centre al Consell Escolar municipal amb els següent documents:

- Informe de l'equip de Cicle, sobre com la problemàtica afecta al procés educatiu i a l'acció tutorial.
- Informe de la Comissió de Coordinació Pedagògica, elaborant un informa d'anàlisi, seguiment, coordinació de l'acció i avaluació.
- Acord de Claustre sobre les mesures adoptades per fer front a eixa problemàtica específica i aportació dels projectes educatius específics.
- Informe del Gabinet Psicopedagògic Municipal o de l'SPE sobre la problemàtica d'escolarització.
- Informe dels Serveis Socials de l'Ajuntament, explicant el seu programa d'intervenció sobre les famílies dels xiquets i xiquetes escolaritzades en eixa unitat escolar i la seua problemàtica concreta.

Pel que fa a aquells col·legis als quals se'ls ha creat o habilitat unitats escolars.

En el cas d’aquest Centres Educatius, s’ha de consultar l’Ordre de plantilles tipus a educació infantil i educació primària per comprovar l’augment de la plantilla de professorat tant respecte als professors tutors com al professorat especialista a fi de dur a terme un seguiment quan aparega publicada al DOGV la plantilla del Centre i, posteriorment, es faça l’oferta dels llocs de treball creats per mitjà de les convocatòries d’adjudicacions de places abans de l’inici del curs acadèmics 04/05 (suprimits, comissions de servei, provisionals i interins).

Pel que fa a aquells col·legis als quals no els han creat les unitats escolars que requerien.

Quant a aquells Centres Educatius Públics que no han sigut modificats i esperaven eixa modificació d’unitats escolars, han de presentar al·legacions davant aquesta resolució provisional de l’ajust escolar per argumentar, o amb la mateixa documentació descrita a l’apartat de Centres als quals els han suprimit unitats escolars o amb un informe de dades en què s’hi expose un augment de la població escolaritzada, els motius que motiven eixe creixement d’unitats escolars i, per tant, de plantilla de professorat.

Pel que fa a aquells col·legis que no s’han inclòs en la convocatòria d'adscripció a l'IES.

Els Centres Educatius Públics d’Educació Infantil i Educació Primària que continuen tenint el primer Cicle d’ESO de manera transitòria i la resolució provisional de l’ajust escolar per al curs acadèmic 04 05 no indica que procediran a dur a terme a finals d’aquest curs l’adscripció a l’IES, poden presentar una al·legació perquè l’administració educativa els incloga en aqueixa convocatòria d’adscripció prevista.

Pel que fa a aquells col·legis que consideren que no tenen plantilla de professorat suficient.

En el cas en què hi haja Centres Educatius Públics que, a la vista de les Instruccions conjuntes de la DGC i la DGP, creguen que els falta professorat, educadors, personal laboral, etc…, ja siga de suport d’Infantil, d’altres especialitats o funcions, han de presentar al·legacions reclamant eixe dèficit de plantilla. Respecte al professorat itinerant adscrit als CRAs o als Col·legis Incomplets, en el quals s’ha observat als darrers anys que hi ha hagut un augment del nombre de Centres a atendre i per tant s’ha produït una pèrdua d’hores de treball per especialitat a cadascun dels Centres, es poden presentar al·legacions reclamant una millor dotació de professorat adscrit als aularis i als centres incomplets argumentant que han d’atendre una determinada situació d’escolarització (població immigrant, casos d’atenció a la diversitat, xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, etc).

 


La planificació educativa presentada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport manté la xarxa pública en una situació de provisionalitat.

El 23% dels col.legis continuen escolaritzant l’alumnat de primer cicle d’ESO després de 14 d’anys d’haver-se aprovat la LOGSE

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha fet pública la proposta planificació educativa, més coneguda com arranjament escolar o modificació de les unitats dels col.legis públics, per al curs 2004-2005. Segons aquesta la provisionalitat continua en la xarxa pública, en romandre l’alumnat de primer cicle d’ESO en el 23% de les escoles públiques. En concret un total de 246 col.legis dels 1.071 existents escolaritzaran aquest alumnat contraventint tant la LOGSE com la LOCE, aprovada la primera fa 14 anys. Aquest fet es qualificat com greu per l’STEPV-Iv ja que el primer calendari d'aplicació és de l'any 1991. Tot açò posa en evidència una falta de planificació, una falta de voluntad política per aplicar la LOGSE durant els anys 1995 fins la promulgació de la LOCE i per potenciar la xarxa pública. A més a més, el fet que el primer cicle d’ESO continue en les escoles ( el 34,36% en 2003-2004 i el 23% en 2004-2005) té conseqüencies negatives des del punt de vista pedagògic, organitzatiu i laboral. Conseqüències pedagògiques perquè s'impedeix la coordinació entre el professorat del primer cicle que treballa als col.legis i del segon que ho fa als Instituts i per la falta d’especialistes (només 36 escoles d’un total de 368 tenen professorat de Tecnologia i cap de Plàstica i Visual, sent el professorat del Cos de Mestres el que ha d’assumir la seua impartició). Organitzatives perquè genera problemes en la confecció dels horaris, en la distribució dels espais, en l’adaptació d’aquests a la LOCE,… Laborals perquè manté el professorat del Cos de Mestres de 247 escoles sense realitzar l’adscripció als llocs de treball de primer cicle d’ESO dels Instituts. Finalment, la falta d’espais serveix de coartada a l’Administració per no crear unitats (aules) de 3 anys a totes les escoles.

Per altra part, la planificació educativa no resol els problemes que té l’educació infantil als col.legis públics. L’STEPV-Iv va demanar l’ampliació de la plantilla de mestres en educació infantil, la millora de la plantilla de les Escoles Infantils de titularitat pública, l’adaptació dels espais al decret de requísits mínims, la disminució de les ràtios, la creació d’unitats d’educació infantil de 3 anys a totes les escoles,… . A més a més, el sindicat va exigir un pla de xoc per garantir que les famílies que volen escolaritzar les seues filles i fills en la xarxa pública ho puguen fer, mitjançant l’habilitació de les corresponents unitats i la construcció, per la via d’urgència, dels centres necessaris en aquelles localitats on n’hi ha demanda. Però cap d’aquestes propostes ha estat acceptada per l’Administració Educativa.

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport no ha acceptat les propostes de disminució de les ràtios ni d’augment de plantilla en els diferents programes i serveis educatius: Programa d’Immersió Lingüística, Integració Escolar, Escola Rural, Educació Especial,… Tampoc es dota els centres públics de personal d'administració i de serveis. Només 32 escoles de 1.071 tenen auxiliars de gestió. Cap escola té bibliotecari o d’altre personal per atendre els nous serveis que l’ensenyament requereix.

 

Per tot açò, el sindicat considera que la proposta de planificació educativa no respon a les necessitats educatives que té la societat valenciana i posa en evidència la política educativa del Govern valencià, que afavoreix, novament, l’ensenyament privat en detriment del públic.

El sindicat ha iniciat una campanya adreçada als Consells Escolars Municipals perquè determinen quines són les necessitats reals de l’ensenyament públic de la seua localitat i perquè exigesquen a l’Administració Educativa una atenció adequada a la xarxa pública i la dotació de tots els recursos adients per a garantir una educació pública de qualitat.

Per finalitzar, l’STEPV-Iv exigeix a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que considere l’ensenyament públic com una prioritat. En eixe sentit, es reclama l’escolarització de l’alumnat de primer cicle d’ESO als IES, la creació d’unitats de tres anys a totes les escoles, la posada en funcionament de menjadors escolars a tots els centres, una major inversió en la xarxa pública, la reducció de les ràtios, la millora de les plantilles, la dotació als centres de personal complementari (auxiliars de gestió, bibliotecaris…), l’adequació de les instal.lacions o l’augment de diners per les despeses de funcionament.

València, 3 de gener de 2004

 


Instruccions definitives per a l'ARRANJAMENT ESCOLAR. Curs 2004/2005

Veure instruccions definitives (pdf 90kb)

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha fet públiques les instruccions de les direccions generals d'Ensenyament i de Personal sobre els criteris generals per a la modificació de la composició per unitats, llocs de treball i altres característiques dels col.legis públics per al 2004-2005.

Les instruccions van passar per la Mesa Sectorial d'Educació sense que foren acceptades les nostres propostes. La principal crítica del sindicat és que les instruccions posen en evidència la política educativa del govern valencià que afavoreix l'ensenyament privat en detriment de l'ensenyament públic. El sindicat planteja un canvi radical en la concepció de la planificació educativa en la línia de considerar que l'educació pública ha de ser una prioritat per a la Generalitat Valenciana i l'ensenyament privat ha de ser subsidiari del públic i no a l'inrevés. Per tant, l'Administració Educativa ha d'invertir més recursos en la xarxa pública, reduir les ràtios, millorar les plantilles, dotar de personal complementari (auxiliars de gestió, bibliotecaris,...), adequar els centres, augmentar els diners per a les despeses de funcionament,...

Quan al document de les instruccions, el sindicat va proposar tota una sèrie d'esmenes en la línia que abans hem esmentat, no sent acceptades. La resposta de l'Administració va ser que, a hores d'ara, era impossible modificar substancialment el document presentat i que acceptaven la negociació per al curs vinent.

Què fer ara?. El sindicat proposa als Consells Escolars Municipals i de Centre, als claustres i a la Comunitat Educativa que exigesquen a l'Administració Educativa l'atenció adequada a la xarxa pública i demanen la dotació de tots els recursos necessaris per a garantir una educació pública de qualitat.

 


L'STEPV-Iv rebutja la proposta de planificació educativa presentada per la conselleria d'educació

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) no està d'acord en els criteris presentats per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport en la Mesa Sectorial per a la planificació educativa dels Col.legis d'Educació Infantil i Primària (arranjament escolar) per al curs 2004-2005.

l'STEPV-Iv considera que aquest document una vegada més contempla el servei d'educació dels centres públics com a subsidiari de l'oferta dels centres concertats i privats. Tampoc arreplega les necessitats d'aquestes etapes respecte al nombre màxim d'alumnat (ratios), professorat de suport, determinació de la plantilla de centres i llocs de treball com audició i llenguatge.

No han estat acceptades les propostes de l'STEPV-Iv per tal de fixar unes ratios màximes a les unitats d'Educació Infantil per evitar el que ha succeit el present curs escolar en les aules de tres anys i el corresponent increment de la plantilla en aquesta etapa educativa.

L'STEPV-Iv també ha presentat una proposta per tal d'adscriure en el present curs totes les unitats de primer cicle de l'ESO que encara estan al Col·legis de Primària ( 34 %) i una modificació de la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials i compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics siguen públics o privats concertats.

València, 4 de novembre de 2003
 


 

Proposta d'ARRANJAMENT ESCOLAR dels centres d'Alacant per al curs 2004-2005

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >