Adscripció de centres d’Educació Primària a IES

Incorporació del 1er cicle d’ESO als IES per al curs 2004-05

  

 

Adcscipció de centres de primària a IES
DOGV 4714 17/03/2004 modificació
DOGV 4500 15/05/2003
DOGV 4455 07/03/2003
DOGV 4233 22/04/2002
DOGV 4210 14/03/2002

pàgina de l'adscripció -  any 2003 - any 2002 - any 2001 - any 2000

05/07/04  

llistat definitiu de l'adscripció a IES (pdf)
València       Castelló       Alacant

  La Dirección Territorial de Cultura y Educación dictará las correspondientes resoluciones individuales, según lo previsto en el artículo 9 de la Resolución de 8 de junio de 2004. Contra dicha Resolución se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes a partir de su notificación, ante el Director General de Personal.

CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO DE MAESTROS:
Trigesimoprimera
Los destinos adjudicados en la resolución definitiva de las convocatorias serán irrenunciables salvo que habiendo participado y obtenido destino en los procedimientos de adscripción a las vacantes de Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de nueva implantación,se consigne la renuncia al destino obtenido a través de la presente convocatoria con anterioridad al 31 de julio de 2004.
30/06/04  

llistat provisional de l'adscripció a IES (pdf)
     València       Castelló       Alacant

  València: reclamacions fins divendres 2 de juliol
Castelló: reclamacions fins dissabte 3 de juliol
Alacant: reclamacions fins dilluns 5 de juliol
  Model de renúncia a la destinació del concurs de trasllats del cos de mestres 03/04
18/06/04   Convocatòria del procés d'adscripció 2004 en pàgina de Conselleria

RESOLUCIÓ

LLOCS DE TREBALL PER A COBRIR PER ESTE PROCEDIMENT

MODEL D'INSTÀNCIA
MODEL D'INSTÀNCIA PER A SOL·LICITAR ADSCRIPCIÓ A UNA ESPECIALITAT DESDOBLADA

Termini de presentació d'instàncies: del 19 al 26 de juny de 2004

 
5/06/04  

Proposta de resolució per a l'adscripció 2004

 

ANNEX I: RELACIÓ DE VACANTS QUE OFEREIXEN ELS CENTRES QUE FAN L'ADSCRIPCIÓ


17/02/04  

Informe Mesa Sectorial de 17/02. Conselleria es compromet a completar l'adscripció

12/02/04  

Informe de la Mesa Tècnica sobre adscripció de 12/02/04

19/01/04  

La Conselleria d'Educació no vol completar, enguany, el procés de l'adscripció del professorat del Cos de Mestres als IES en aquells centres que encara no ho han fet.

19/01/04  

Resolució del Consell Escolar Municipal de València

15/01/04  

Proposta per a les Juntes de Personal

22/10/03  

La Conselleria d'Educació no vol completar enguany el procés de l'adscripció

19/10/03  

L’STEPV-IV demana l’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball del primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària.

 


 

Proposta de resolució per a l'adscripció 2004

RESOLUCIÓ DE DE 2004, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADSCRIPCIÓ ALS LLOCS DE TREBALL DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES.

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

ANNEX I: RELACIÓ DE VACANTS QUE 
OFEREIXEN ELS CENTRES QUE FAN L'ADSCRIPCIÓ

La disposició final primera de l’Ordre de de de 2004, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es creen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres en determinats instituts i seccions que incorporen el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2004/2005, autoritza la Direcció General de Personal per al desenvolupament del que s'hi preveu. D'altra banda, el capítol I de l'Ordre de 23 gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu, regula l'adscripció als llocs de treball del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en instituts d'Educació Secundària.

En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que preveu l’article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

En virtut d'això,

RESOLC

Article 1

S'obri convocatòria a fi que, d'acord amb el que disposa el capítol I de l'Ordre de 23 gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu, es cobrisquen els llocs de treball establerts en l’annex I de l'Ordre de de juny de 2004, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es determinen els llocs de treball docents catalogats en instituts per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres.

Quan algun dels llocs de treball de les especialitats de Llengua Castellana i Anglés (LC-AN) o de Matemàtiques-Ciències de la Natura (MA-CN) resulten modificats i es reconvertisquen en Llengua i Literatura Castellana (LC), Llengua Estrangera:Anglés (AN), Matemàtiques (MA) o Ciències Naturals (CN), els mestres amb destinació definitiva en dits llocs de treball hauran de sol·licitar la readscripció en algun dels llocs resultants dins del termini de 3 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, emplenant-hi el model de l'annex V que s'acompanya a la present ordre, si no ho fan, seran adscrits d'ofici en un dels llocs reconvertits.

Article 2

La participació en aquest procediment té caràcter voluntari. Hi poden participar els funcionaris de carrera del cos de mestres que siguen titulars de llocs de treball amb caràcter definitiu en centres docents públics dependents de la Conselleria de Cultura i Educació, i els qui es troben en situació de provisionalitat com a conseqüència de la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu. Els participants han de trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Servei actiu.

- Serveis especials.

- Excedència per a cura de fills durant el primer any.

- Suspensió provisional.

En virtut del que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, solament podran obtindre destinació en llocs de treball de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, en instituts d'Educació Secundària, els participants hagueren ingressat en el cos de mestres amb anterioritat a l'1 de setembre de 1998.

Article 3

. L'adjudicació de les vacants oferides es determinarà d'acord amb les prioritats següents:

1.1. Mestres que hagen superat les proves selectives d'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat per la qual han ingressat i que tinguen destinació definitiva en col·legis públics establerts com a àmbit d'influència de la vacant oferida en l’annex I de l'Ordre de de maig de 2004. Entre aquests, tindran preferència els qui hi hagen accedit pel torn de mobilitat.

1.2. Mestres amb destinació definitiva en el col·legis públics establerts com a àmbit d'influència de la vacant oferida en l'annex I de l'Ordre de de maig de 2003 i provisionals per supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu ais esmentats col·legis públics.

1.3. La resta de participants.

2. La prioritat per a fer efectiva l'adscripció està determinada pel supòsit en què es troben compresos segons l'ordre de prelació en què van relacionats en l'apartat anterior.

3. En els supòsits 1.1 i 1.2, quan existisquen diferents participants dins el mateix grup, la prioritat s'hi ha de determinar per:

3.1. Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d'influència.

3.2. Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos de mestres.

3.3. Any mes baix d'ingrés en el cos.

3.4. Millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d'ingrés en el cos:

a) Els mestres de la desena i onzena promocions d'accés directe i dels concursos oposició convocats a partir de 1984 tindran el número de llista general publicat en l'ordre ministerial per la qual son nomenats funcionaris de carrera.

b) Els qui van ingressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i que tinguen assignat el nou NRP, d'acord amb la Resolució de 29 de maig de 1985, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, tindran en este concepte la part numèrica del seu antic NRP.

c) Els qui van ingressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i encara no tinguen i assignat un nou NRP. Se'ls considerarà com a número de llista la part numèrica del seu NRP.

d) Els qui van ingressar mitjançant els procediments selectius convocats amb posterioritat a 1991 s'ordenaran atenent a la millor puntuació obtinguda en el dit procediment selectiu, d'acord i amb el que estableix l'ordre per la qual se'ls nomena funcionaris de carrera.

4. Els mestres que tenen destinació en un centre per desglossament o integració en un altre se'ls computarà en l'antiguitat com a definitius en este la referida al seu centre d'origen. El mateix tractament es donarà als qui els va ser suprimida la seua destinació immediatament anterior.

5. L'antiguitat en l’àmbit d'influència s'entendrà la mantinguda de forma ininterrompuda en els centres de l'àmbit d'influència. A aquest efecte serà computada, també, com a antiguitat en l’àmbit d'influència aquella a què es refereix el punt 4 de la present ordre.

6. En el supòsit 1.3, quan existisquen diferents participants dins els mateix grup, les prioritats s'hi ha de determinar d'acord amb el que disposa el tercer punt d'aquest article, llevat del punt 3.1.

Article 4

Per a poder ser adscrit en una vacant del primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en instituts, s'haurà d'estar en possessió dels requisits establerts en l'article 4 i la disposició addicional segona de l'Ordre de 23 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres ais llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu.

Article 5

Els mestres que desitgen participar en el procediment descrit en els articles anteriors, dirigiran la sol·licitud, ajustant-se al model d'annex I-A, al director territorial de Cultura i Educació de la província en què es trobe el centre de destinació definitiva o de supressió. La instància de sol·licitud serà presentada en la direcció territorial corresponent.

Els participants podran sol·licitar tots els llocs per ais quals estiguen habilitats, relacionant-los segons el seu ordre de preferència establert a aquest efecte en el model d'annex I-A.

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 6

En cada direcció territorial es formarà una comissió designada pel director territorial corresponent i composta pel subdirector d'Educació, que actuarà com a president; un vocal nomenat entre inspectors d'Educació amb destinació en la província; dos vocals nomenats entre directors de centres públics d'Educació Infantil o Primària de la província, i un secretari nomenat entre funcionaris de carrera del grup A (administració general) amb destinació en la direcció territorial, així mateix podrà participar en la comissió un representant de cada organització sindical amb representació en l’àmbit respectiu.

Esta comissió serà l’encarregada de dur a terme l’estudi de les sol·licituds i la seua ordenació segons els criteris assenyalats en l'article 3 d'aquesta resolució, i de la proposta d'adscripció als llocs de treball que corresponga a cada concursant.

Article 7

Una vegada examinades totes les sol·licituds, les comissions exposaran al tauler d'anuncis de cada direcció territorial la proposta dels mestres adscrits a centres de Secundària, amb l'especificació del lloc de treball al qual han sigut adscrits, segons el model d'acta de l'annex II.

Article 8

Els mestres que no estiguen conformes amb la proposta realitzada per les comissions podran presentar en el termini de 3 dies des de la seua exposició una reclamació o desistiment per a la qual cosa utilitzaran el model d'annex III. Les reclamacions seran dirigides al director territorial de Cultura i Educació de la provincia d'on depenga la comissió.

Article 9

Vistes les reclamacions, la direcció territorial dictarà una resolució definitiva, que s'ajustarà al model establert en l'annex IV. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alcada davant el director general de Personal.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera

Els mestres que obtinguen destinació en la present convocatoria, procedents de centres de l’àmbit de vigència de la vacant assignada, no se'ls computarà tal adscripció com a canvi de centre a l’efecte de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Segona

Contra aquesta resolució que, posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que es preceptua en l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d'un mes comptat des de l’endemà de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua notificació.

Valencia, de___juny de 2004
El director general de Personal
José Antonio Rovira Jover

 

ANNEX I: RELACIÓ DE VACANTS QUE OFEREIXEN ELS CENTRES QUE FAN L'ADSCRIPCIÓ
     

LLOCS DE TREBALL
ESPECIALITATS

LOCALITAT

CODI

CENTRE

UNITATS

PROF

CAST

MAT

C.NAT

C.SOC

VAL

ANG

EF

MU

CAST
/ANG

MAT
/NAT

ALACANT

3001881

IES Jorge Juan

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

ALACANT

3001891

IES MIGUEL HERNÁNDEZ

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ALACANT

3013819

IES Nº 11

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

ALTEA

3010831

IES ALTAIA

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

ALTEA

3002573

IES BELLAGUARDA

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ELX

3009385

IES CARRUS

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

ELX

3009661

IES LA TORRETA

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

ELX

3013467

IES CAYETANO SEMPERE

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

MONFORTE DEL CID

3015099

IES

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

NOVELDA

3009798

IES EL VINALOPO

6

7

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

NOVELDA

3006761

IES LA MOLA

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

ORIHUELA- d Campoamor

3015981

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

SANT VICENT DEL RAPEIG

3015178

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

SANTA POLA

3010430

IES SANTA POLA

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

LA VILA JOIOSA

3009051

IES LA MALLADETA

12

14

2

2

2

2

2

2

1

1

 

 

LA VILA JOIOSA

3008915

IES MARCOS ZARAGOZA

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

L'ALCORA

12004011

IES XIMEN D'URREA

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

BURRIANA

12000704

IES JAUME I

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

BURRIANA

12003328

IES LLOMBAI

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

NULES

12005601

IES GILABERT CENTELLES

12

14

2

2

2

2

2

2

1

1

 

 

ORPESA

12006214

SEE IES VIOLAT CASALDUCH

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

VALL D'UIXÓ

12005751

IES

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

VALL D'UIXÓ

12002671

IES BOTANIC CAVANILLES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

VALL D'UIXÓ

12002661

IES HONORI GARCIA

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

VILA-REAL

12005660

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

VILA-REAL

12003444

IES MIRALCAMP

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

VILA-REAL

12002889

IES FRANCESC TARREGA

12

14

2

2

2

2

2

2

1

1

 

 

ALBAIDA

46000213

IES JOSÉ SEGRELLES

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ALBAL

46022831

IES

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ALBERIC

46021290

IES CONSUELO ARANDA

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

ALCÀSSER

46024424

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

BENAGUASIL

46020261

IES

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

BENIFAIO

46016312

IES ENRIC SOLER I GODES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

BOCAIRENT

46020285

IES

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

CARLET

46002775

IES EDUARDO PRIMO MARQUES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

CATARROJA

46002969

IES BERENGUER DALMAU

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ENGUERA

46020297

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

MASSAMAGRELL

46022233

IES

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

MASSANASSA

46022610

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

MONSERRAT

46023924

IES

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

ONTINYENT

46017201

IES JAUME I

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

ONTINYENT

46006100

IES L'ESTACIÓ

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

ONTINYENT

46006112

IES SAN JUAN BOSCO

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

PATERNA

46022622

IES

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

PATERNA

46006495

IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

PATERNA

46022403

SECC IES D. PESET AL.

4

4

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

PICASSENT

46022245

IES

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

TORRENT

46022920

IES

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

TORRENT

46016397

IES LA MARXADELLA

10

11

1

2

1

2

2

1

1

1

 

 

TORRENT

46019015

IES SERRA PERENXISA

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

TORRENT

46008753

IES TIRANT LO BLANC

8

9

1

2

1

2

1

1

1

 

 

 

VALENCIA

46015708

IES DISTRICTE MARITIM

6

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 


 

MESA ADSCRIPCIÓ MESTRES-IES 17-02-2004

Conselleria es compromet a completar l'adscripció als IES

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport s'ha compromés a completar l'adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES.

Durant el curs 2003-2004 es farà l'adscripció dels centres que escolaritzaran l'alumnat del primer cicle d'ESO, és a dir, dels previstos a l'arranjament escolar.

Al mateix temps s'ha establert un calendari per negociar l'adscripció de la resta de centres que estan pendent de fer-la. L'objectiu del calendari és negociar el procediment de l'adscripció, els perfils, els llocs de treball,... per completar l'adscripció durant el primer trimestre del curs 2004-2005.

El calendari serà el següent:

- 24 de març: entrega de la documentació per a fer l'adscripció d’enguany (la prevista a l'arranjament escolar)0.
- 29 o 30 de març: negociació de la situació dels centres que queden per adscriure.
- Final de març: negociació dels perfils, la zonificació, la normativa, etc. Per tancar-ho abans de final de juny.
- Publicació del catàleg d’unitats i llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES (abans de final d’octubre).
- Publicació de la normativa d'adscripció per fer el procediment en novembre.
- Realització i resolució de l'adscripció virtual en desembre 2004.

València, 17 de febrer de 2004
  


 

Informe de la Mesa Tècnica sobre adscripció de 12/02/04

Hui, dijous 12 de febrer de 2004, hem tingut una Mesa Tècnica sobre l'adscripció del professorat del cos de mestres als centres de secundària.

Tots els sindicats hem demanat tancar el procés d'adscripció durant el present curs, ja que hi ha molts dubtes de què, aquest procés, si no es fa ara, es puga dur a terme en el futur en les mateixes condicions que fins ara. (Recordeu que hi ha una sentència que diu que aquest seria l'ùltim any per poder fer-la).

Des de l'STEPV-Iv hem mantingut que calia una aposta política clara per poder dur el procés endavant. Que caldrà desenvolupar normativa per donar cobertura jurídica al procés (Ordres, Resolucions, etc.). Que han d'entrar tots els centres del MAPA, tal i com ha passat a l'adscripció del professorat de secundària. Que cal que es publiquen els perfils dels centres per poder determinar les unitats, les places i les especialitats de l'adscripció i que cal treballar tècnicament tota una sèrie de qüestions com ara: professorat afectat, situacions administratives en que quedarà el professorat, Concursos de Trasllats, etc.

El director general de personal ha manifestat la voluntat de mantenir els drets del professorat que queda per adscriure en les mateixes condicions que el professorat que s'ha adscrit fins ara, independentment de com i quan es faça el procés.

L'administració, des de la part tècnica, ha qüestionat el procediment i ha anat plantejant totes les situacions en què podria quedar el professorat afectat. Segons l'administració caldrà plantejar-se les següents qüestions:

-L’adscripció és virtual però la supressió no. Les supressions s’han de fer any a any.
-Tothom es queda on estava i no es meneja del seu lloc fins que es pose en marxa l’IES?
-Hi ha 720 funcionaris treballant en ESO als Col·legis (en IES n’hi ha 1890 i llocs 2200) i cal tancar les places dels col·legis per al Concurs de Trasllats.
-Qui són els participants? (és vàlida encara l’ordre del 97?)
-Quins són els efectes del procés: recol·locació al propi centre, supressions, etc.?
-Quines vacants han d’eixir (tots els centres o no?).
-Cal reflexionar sobre la zonificació.

A pesar dels entrebancs tècnics plantejats per l'administració, des de l'STEPV-Iv, hem defensat un procediment amb garanties que passa per fer l'adscripció "virtual" i ens hem compromés a treballar tots aquest temes abans de la propera Mesa Tècnica del dia 17 de febrer per donar-los una solució satisfactòria. Cal que l'administració es pose a treballar ja.

Finalment l'administració ha manifestat que hi ha una possibilitat més que real d’arribar a fer l’adscripció virtual aquest curs, però, a dia de hui, no s'ha volgut comprometre a res i en ha emplaçat a fer propostes abans de la propera Mesa del dia 17.

València, 12 de febrer de 2004

 


El Consell Escolar Municipal de València ha aprovat, a proposta del representant de l'STEPV-Iv, que es complete l'adscripció de l'alumnat de primer cicle d'ESO als Instituts d'Educació Secundària a la ciutat de València. La votació ha estat 11 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.
La proposta de l'STEPV-Iv, aprovada pel CEM de València, s'oposa a la planificació educativa presentada per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport per a l'any 2004-2005 que manté l'alumnat de primer cicle d'ESO en molts col.legis d'infantil i primària de la ciutat.
El Sindicat espera que la Conselleria modifique la seua planificació i accepte la resolució aprovada pel CEM de València.
València, 19 de gener de 2004. 


La Conselleria d'Educació no vol completar, enguany, el procés de l'adscripció del professorat del Cos de Mestres als IES en aquells centres que encara no ho han fet.

L'STEPV-Iv va demanar, en la Mesa Sectorial d'Educació, celebrada el passat 21 d'octubre, la realització del procés d'adscripció dels mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels Instituts de Secundària en tots aquells centres que encara estan pendent de fer-la. Aquest curs, existeixen 1006 unitats (aules) d'aquest cicle en uns 327 col.legis d'infantil i primària. La proposta de planificació educativa del 204-2005 manté el primer cicle en 246 col.legis. A més a més, el Sindicat va reiterar aquesta reivindicació en la reunió mantinguda amb el conseller el dia 13 de gener.

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència s'ha negat a completar aquest procés. La seua posició passa per anar fent, any rere any, l'adscripció en funció de les construccions escolars i de les disponibilitats d'espai dels Instituts de Secundària. No es volen compormetre a fixar una data per a completar-la.

El Sindicat ha exigit, en nombroses ocasions, que es tanque el procés d'adscripció dels mestres als llocs de treball del primer cicle d'ESO. No només en la mesa de negociació, sinó també en els Tribunals de Justícia. En 2001 un grup de professors de Secundària va recòrrer contra l'adscripció de mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES feta segons l'ordre d'11 de maig de 2001 (DOGV de 24-5-2001).

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, els mestres afectats i l'STEPV-Iv es personaren en el procés defensant la legalitat de l'adscripció realitzada. Cap altre sindicat ho va fer. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va dictar sentència l'11 de setembre de 2003 desestimant el recurs i donant la raó a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, als mestres i a l'STEPV-Iv.

En el segon fonament de dret d'aquesta sentència es diu: "La LOGSE dispone en su artículo 24 la exigencia de que los niveles de educación secundaria obligatoria sean impartidos por quienes ostenten titulación superior, no obstante y dado que parte de dicho nivel, en concreto el primer ciclo con el anterior sistema venía impartiéndose por Profesores de Enseñanza General Básica, la Disposición Transitoria Cuarta establece en primer lugar que dichos profesores integrados por la ley en el Cuerpo de Maestros y que pasen a prestar servicio en el primer ciclo de ESO podrán continuar en dicho ciclo indefinidamente. En segundo lugar dispone que durante los 10 primeros años de su vigencia, hay que entender que ese plazo viene referido ahora a 14 en virtud de las ampliaciones a que ya se hizo referencia, las vacantesde primer ciclo se seguirán ofreciendo a los funcionarios del cuerpo de Maestros. En tercer lugar y finalizado en anterior plazo y para permitir la movilidad de estos profesores en el primer ciclo de ESO, se reservará un porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan".

Aquesta resolució judicial és clara respecte a la legalitat de l'accés dels mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels IES i al periode per a fer-ho. Per tot açò, el Sindicat continua exigint que es complete, enguany, l'adscripció dels 246 col.legis que queden per fer-la i que de cara al futur les places de primer cicle d'ESO dels Instituts es reserven sempre per al Cos de Mestres.

Què esta fent el Sindicat per aconseguir-ho?

 • La primera cosa és proposar que aquest punt s'incloguera en l'ordre del dia de la negociació del passat trimestre; 

 • la segona que s'incloga en el calendari de negociació del primer semestre de 2004; 

 • la tercera és recomanar a tots els Consells Escolars de Centre i Municipals afectats que facen al.legacions a la Conselleria de Cultura, Educació i Esports; 

 • la quarta és proposar a les tres Juntes de Personal que aproven resolucions exigint a Educació fer-la; 

 • la cinquena és proposar a tots els sindicats perquè assumesquen la reivindicació; 

 • la sisena serà proposar mesures de pressió als centres en el supòsit que la Conselleria continue negant-se.

Per acabar, dir-vos que l'STEPV-Iv considera aquest tema com un dels més important per al professorat del Cos de Mestres i en eixe sentit anem a treballar de valent per aconseguir-ho.

València, 19 de gener de 2004.

 


Proposta per a les Juntes de Personal

LA JUNTA DE PERSONAL DOCENT D EXIGEIX QUE ES COMPLETE L’ADSCRIPCIÓ DEL COS DE MESTRES ALS LLOCS DE TREBALL DE PRIMER CICLE D’ESO DELS IES.

La Junta de Personal Docent d exigeix a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport que complete el procés d’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball del primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria dels Instituts abans de l’acabament del curs 2003-2004.

En el supòsit que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport no ho faça, la Junta de Personal Docent convocarà una assemblea dels centres afectats i es coordinarà amb la resta de Juntes de Personal Docent per promoure mobilitzacions per aconseguir-ho.

…………………….. ,19 de gener de 2004


La guia està elaborada sobre el document del l'any passat i que enguany està pendent de negociar-se però no està previst que canvie en cap dels aspectes importants. De moment només en té un caràcter orientatiu.

GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ. 
Adscripció a Vacants de 1r- Cicle d'ESO als I.E.S.

Normativa que regula aquest procediment:

 • Resolució de 12 de juny de 2003 (DOGV DEL 18/VI/2003)

 • Resolució de 3 de juny de 2002 (DOGV DEL 18/VI/2002)

 • Resolució de 8 de juny de 2001 (DOGV DEL 25/VI/2001)

 • Resolució de 19 de Maig de 2000 (DOGV del 31/V/2000)

 • Resolució del 27 de Maig de 1.999 (DOGV del 3/VI/99)

 • Ordre del 23 de Gener de 1.997 (DOGV del 29/I/97), per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del Sistema Educatiu. Capítol I Adscripció als llocs de treball de primer cicle d'ESO en IES.

 • Ordre del 15 de Gener de 1.997 (DOGV del 24/I/97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els enseyaments de Primer Cicle d'ESO als IES.

 • Ordre del 5 de Maig de 1.999 (DOGV del 21/V/99).

 • Ordre del 9 de Juny de 1.998 (DOGV del 26/VI/98), per la què es regulen les situacions a les quals es refereixen els articles 14,15, 16 i 17 de l'ordre de 23 de gener de 1997 i el desplaçament de mestres a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball en centres públics d'Ed. Infantil, Primària, primer cicle d'ESO i E. E. en desenvolupament del R.D. 895/89 modificat pel R.D. 1664/91.

veure textos complets de la normativa

Participació:

 • La participació és voluntària.

 • Pot participar el professorat definitiu i suprimit que abans haja estat definitiu.

 • Així mateix, els qui gaudeixen d’una excedència per a cura de fills durant el primer any i els qui estan en serveis especials.

 • Dins de l’àmbit d’influència, podrà participar-hi tots el professorat definitiu i suprimit del centre, amb les especialitats requerides, que en podrà fer ús parcial o total i assenyalar en la sol·licitud una prioritat d’adjudicació.

 • Per participar han d’haver ingressat al cos de Mestres amb anterioritat a l’1 de setembre de 1998. I complir els requisits d’habilitació exigibles.

Prioritats:

 • El professorat que haja aprovat l’accés del grup B a l’A, que estiga definitiu en la zona d’influència. Amb prioritat el qui haja accedit mitjançant el torn de mobilitat.

 • Mestres definitius i provisionals per supressió del seu lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en eixos col·legis.

 • La resta de participants, de fora l’àmbit d’influència, concursaran entre ells amb els criteris correlatius emprats per als casos d’empat, exposats en el punt posterior, llevat del primer supòsit.

 • En cas d’empat: Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d’influència, major temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera en el cos de mestres, any més baix d’ingrés al cos, millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Casos més complexos:

 • Els/les mestres que tinguen la seua destinació en un Centre afectat per desglossament o integració en un altre, se’ls comptarà l’antiguitat com a definitiu la referida al seu Centre d’origen.

 • L’antiguitat en l’àmbit d’influència, s’entendrà aquella que s’haja acumulat de manera ininterrompuda als Centres inclosos en l’àmbit d’influència.

Aclariments:

 • Els/ les mestres que obtinguen destinació per mitjà del procediment d’adscripció i, al mateix temps, n’obtinguen per la seua participació en el Concurs General de Trasllats, s’entendrà com a nova destinació definitiva l’ha obtinguda mitjançant el C.G.T.; si no fa renúncia formal abans de la data que es determine a la convocatòria d’aquest concurs.

 • Els/les mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria d’adcripció, procedents dels Centres de l’àmbit d’influència de la plaça assignada, no se’ls computarà eixa adscripció com a canvi de Centre a efectes de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Davant d'aquest procés és poden plantejar moltes situacions:

L'Adscripció a IES és un procés tancat i va paral·lel al Concurs, és a dir, no interfereixen l'un en l'altre. Únicament quan a una persona Ii donen en els dos processos (adscripció i concurs, pot renunciar al Concurs de trasllat, segons la data que es determine, no pot renunciar a l'Adscripció a IES perquè la seua participació és voluntària). Per tant, es plantegen les següents opcions:

 • No participar en el procés d'Adscripció si ocupes una plaça de primària o infantil perquè s'està a gust amb la seua Adscripció.

 • Una persona adscrita a Primària, Ed. Infantil, i Especialitats LOGSE participa en el procés d'Adscripció i li donen, aleshores la seua vacant queda per als suprimits del seu centre.

 • El professorat adscrit a ESO en un centre de la zona on es fa l’Adscripició, que no participe en el procés o que participant no li donen una plaça d’IES, quedarà suprimit.

Condicions dels suprimits i suprimides

Els que passen a la condició de suprimits tenen els següents drets:

 • Fer la fase d'Adscripció a Centre. Aquesta fase es realitza en acte públic al mes de juliol (és habitual convocar-lo en aquest mes) a la Direcció Territorial. I podreu optar a qualsevol vacant que s’haja produit en el vostre centre d'origen al llarg del procés d'Adscripció a IES, i si es compleixen els requisits lingüístic i d'habilitació , s'oferiran aquestes vacants i immediatament passareu a ser definitius, sense perdre punts.

 • Teniu dret preferent a la localitat al llarg de 6 convocatòries del Concurs de Trasllats.

Si es vol exercir el dret preferent a localitat, ha de fer-se des de la 1ª vegada que es participa en el Concurs de Trasllats.

El professorat del Cos de Mestres de la zona de referència tindrà dret preferent per a l’adscripció als llocs de treball de primer cicle d’ESO de l’Institut que s’especifica. Cal dir que la Mesa Sectorial d’Educació s’ha de reunir per a negociar el procediment d’adscripció i les seues conseqüències per al professorat del Cos de Mestres de la zona afectada per l’accés de l’alumnat del primer cicle d’ESO als IES. També s’ha de dir que des del 1997 no s’ha modificat la normativa del procediment d’adscripció, d’açò es pot deduir que no es previsible la seua modificació enguany.

L’ordre de 15 de gener de 1997 (DOGV nº 2915. 24-01-97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensenyaments de Primer Cicle d'ESO als IES concreta aquesta en el següent quadre:
 

 

4 unitats
1r C. ESO

6 unitats
1r C. ESO

8 unitats
1r C. ESO

10 unitats
1r C. ESO

12 unitats
1r C. ESO

Castellá-anglés

1

       

Valencià

1

1

1

2

2

C.Socials

1

       

Mat. I Nat

1

       

Castellà

 

1

1

1

2

Matemàtiques

 

1

2

2

2

C. Naturals

 

1

1

1

2

Geog. i Història

 

1

2

2

2

Anglés

 

1

1

1

2

Ed. Física

 

1

1

1

1

Música

     

1

1

TOTAL

4

7

9

11

14

 


La Conselleria d'Educació no vol completar enguany el procés de l'adscripció

L'STEPV-Iv va demanar, en la Mesa Sectorial d'Educació, celebrada el passat 21 d'octubre, la realització del procés d'adscripció dels mestres als llocs de treball de primer cicle d'ESO dels Instituts de Secundària en tots aquells centres que encara estan pendent de fer-la. A hores d'ara, existeixen 1006 unitats (aules) d'aquest cicle en uns 327 col.legis d'infantil i primària.

La resposta de l'Administració Educativa va ser contrària a la nostra petició. Els responsables educatius tampoc s'han volgut comprometre a fixar una data aproximada per acabar amb l'escolarització de l'alumnat de primer cicle d'ESO en els col.legis. Des de l'Administració s'argumenta que l'alumnat de primer cicle d'ESO s'anirà incorporant als Instituts de Secundària en funció de les disponibilitats d'espai que tinguen i que es mantindrà el mateix procediment que l'ha regulada des de l'any 1997. És a dir que cada curs un nombre indeterminat d'Instituts incorporaran l'alumnat de primer cicle de l'ESO i els mestres dels centres afectats participaran en el procés d'adscripció als llocs de treball dels IES, però no es tancarà el procés enguany com volien les organitzacions sindicals.

El sindicat que no comparteix aquesta decisió, considera que la situació actual és deguda a una manca de planificació i al retard en la construcció dels IES previstos en el pla d'infraestructures, per la qual cosa continuarà pressionant per aconseguir que el procés d'adscripció es realitze en tots els centres on encara està pendent per considerar que la situació actual perjudica a l'alumnat i al professorat afectat.

22/10/03


L’STEPV-IV demana l’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball del primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària.

El sindicat considera inajornable l’escolarització de l’alumnat d’aquest cicle als Instituts.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) demanarà, el proper dimarts 21 d’octubre, a la Mesa Sectorial d’Educació la realització del procés d’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball de primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària en aquelles localitats i districtes on encara no s’ha fet. L’any 1997 es va iniciar el procés d’adscripció dels mestres als llocs de treball de primer cicle d’ESO i l’escolarització de l’alumnat d’aquest cicle als Instituts. Ara, en el curs 2003-2004 encara queden 1006 unitats (aules) de primer cicle d’ESO en 327 col.legis d’infantil i primària contravenint totes les lleis educatives en vigor. El 34,36% dels centres d’infantil i primària mantenen "provisionalment" aquesta situació des de 1997.

Per al sindicat, açò és una mostra del fracàs en la planificació educativa i en l’execució del Mapa Escolar del 1996, a més a més posa en evidència l’endarreriment en l’aplicació de l’extinta LOGSE i de l’actual LOCE per part del govern de la Generalitat Valenciana i pròrroga la situació de provisionalitat que repercuteix negativament en l’alumnat, el professorat, en la coordinació pedagògica del primer i segon ccile d’ESO i els centres educatius afectats. En aquest context, el sindicat mostra la seua perplexitat pel que fa a les declaracions dels responsables educatius quan diuen que el País Valencià es capdavanter en l’aplicació de la LOGSE i de la LOCE ja que totes les evidències apunten en un sentit contrari: ni l’alumnat està escolaritzat en els centres que pertoca, ni el professorat ha pogut accedir als llocs de treball dels Instituts.

El sindicat exigirà, el proper dimarts, la finalització d’aquesta etapa de provisionalitat que ja dura sis anys i que perjudica notablement l’alumnat i el professorat.

València, 19 d’octubre de 2003

ESCOLARITZACIÓ ALUMNAT PRIMER CICLE D’ESO - COL.LEGIS INFANTIL I PRIMÀRIA (no estan inclosos els Centres Específics d’Educació Especial ni les Escoles Infantils).

 

Unitats 1r cicle

Escolaritzen

Alacant

502

157

Castelló

100

37

València

404

133

Total País Valencià

1006

327

 < tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >