Adscripció de centres d’Educació Primària a IES

Incorporació del primer cicle d’ESO als IES per al curs 2002-03
Actualització del mapa escolar

     

Normativa que regula l'adscripció

28/06/02

els llistats de la resolució provisional de les adjudicacions estan a les seus de sindicat i als Serveis Territotials.


25/06/02

calendari d'actuacions de la Comissió


18/06/02

Quadre definitiu per l’adscripció dels mestres als IES del 2002
Quadre resum de l'ordre per la creació d'unitats de primer cicle d'ESO a IES per a ser ocupades per funcionaris del cos de mestres


17/06/02

Procediment d'adscripció al primer cicle de la ESO  (Pàgina de la Conselleria)

RESOLUCIÓ DE 3 DE JUNY DE 2002, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PROCEDIMENT D’ADSCRIPCIÓ ALS LLOCS DE TREBALL DEL PRIMER CICLE DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES.


Noves unitats de 1r cicle d'ESO en IES (DOGV 14/6)

Llocs per a l'adscripció de mestres a IES (DOGV 17/06)


23/05/02

Adscripció de mestres a places del primer cicle d’ESO en IES
Informe de la Mesa Sectorial del 22 de maig de 2002

Resolución de junio de 2002, de la Dirección General de Personal de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se convoca procedimiento de adscripción a los puestos de trabajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria, para funcionarios del cuerpo de maestros.


22/04/02 DOGV núm. 4233. Dilluns, 22 d'abril de 2002
RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2002, de la Direcció General de Centres Docents, per la qual es modifica i amplia la Resolució de 8 de març de 2002, per la qual s'adscriuen col·legis d'Educació Infantil i Primària i centres d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria.

13/03/02 La Conselleria d' Educació publica la Resolució de 8 de març per la qual s'adscriuen col.legis d'educació infantil i primària i centres d'educació primària a Instituts i Seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'ESO.

27/12/01 L’STEPV-Iv exigeix la negociació de tots els temes que afecten a la planificació educativa i no només l’adscripció directa de col.legis a instituts.
19/12/01 L'STEPV-IV valora negativament la negociació del Mapa Escolar a Castelló
04/12/01 L’STEPV-Iv ha demanat la negociació global de la nova planificació educativa presentada per Educació.
30/11/01 Col·legis i instituts s’uniran en un sol itinerari educatiu
Educació proposa una replanificació de la xarxa pública
             ver en castellano 

22/11/01 Nota del 22 de novembre sobre adscripció de centres d’Educació Primària a IES. Incorporació del primer cicle d’ESO als IES per al curs 2002-03. Actualització del mapa escolar.

veure pàgina de l'adscripció del curs 2000/2001

  

ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. VALÈNCIA

 • Comissió de baremació. Constituida 25 de juny

 • Publicació llista provisional. 28 de juny

 • Presentació de reclamacions des del 28 a l’1 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Desistiments. Des del 28 a l’1 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 2 de juliol.

 • Publicació llista definitiva. 3 de juliol.

 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.


ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CASTELLÓ

 • Comissió de baremació. Constituida 28 de juny

 • Publicació llista provisional. 28 de juny

 • Presentació de reclamacions des del 28 a l’1 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Desistiments. Des del 28 a l’1 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 2 de juliol.

 • Publicació llista definitiva. 3 de juliol.

 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.


ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ALACANT

 • Comissió de baremació. Constituida 26 de juny

 • Publicació llista provisional. 1 de juliol a les 14 hores.

 • Presentació de reclamacions des del 2, 3 i 4 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Desistiments. Des del 2, 3 i 4 de juliol, ambdòs inclosos.

 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 5 de juliol.

 • Publicació llista definitiva. 5 de juliol a les 14 hores.

 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.


Adscripció de mestres a places del primer cicle d’ESO en IES

Informe de la Mesa Sectorial del 22 de maig de 2002

 • Adscripció virtual de tots els centres d’Infantil i Primària que encara tenen el primer cicle d’ESO.

- L’STEPV va sol·licitar aquesta adscripció per la inseguretat que generarà la Llei de Qualitat en algun dels apartats. Així mateix, estan en curs uns recursos judicials que podrien impossiblitar noves convocatòries de procediments d’adscripció. L’Administració no va acceptar la proposta.

 • Respecte de les unitats que es creen als IES per a ser ocupades per mestres:

- IES sense zona d’adscripció restringida. Aquests centres no tenen zona d’influència perquè l’increment d’unitats es degut a una matrícula sobrevinguda i no per l’aportació d’alumnat pels centres de la zona d’influència a l’IES.

- Adscripció en les localitats de Burjassot, Godella i Rocafort. La Conselleria ha planificat enguany l’adscripció d’aquestes localitats als dos IES actuals. Però, l’Administració ha previst en dos o més anys la construcció a Burjassot d’un nou IES, com a desglossament dels actuals. En conseqüència, es podria crear una inseguretat al professorat que participe enguany al procés d’adscripció. El Sindicat exigirà que es done seguretat a aquest professorat per poder traslladar-se en el futur a les places del tercer IES. L’Administració es va comprometre a acceptar aquesta petició i a negociar amb els sindicats un document que ho regularà, en previsió de a casos semblants que puguen presentar-se en el futur. En el cas d’aquestes localitats, la regulació garantirà la recol·locació del professorat en les places dels tres IES.

- Adscripció a l’IES Lluís Vives, de València. A proposta de l’STEPV, l’Administració incorporarà a la zona d’influència el CP Santa Teresa, junt al CP Cervantes.

- IES Virgen del Remedio d’Alacant. Com que en els processos d’adscripció dels cursos 1998/99 i 2000/01 no va participar el CP Serra Mariola, en 2002 només participarà aquest centre. Cas que en el futur es produesca un increment d'unitats participaran tots els centres de la zona d’influència.

- Annex VI. Apareix per primera vegada aquest annex, que contempla la reducció d’unitats de primer cicle d’ESO a l’IES nº 14 d’Alacant. Els sindicats vam demanar la retirada de l’annex perquè aquesta supressió no està contemplada en els criteris que regulen l’arranjament escolar d’Infantil i Primària i, a més, la mesura podria afectar també al cos de Secundaria. El Sindicat va demanar la negociació dels criteris de supressió de les unitats de primer cicle d’ESO en IES en setembre del 2002 i la retirada de l’Annex VI. Les dues propostes van ser acceptades per l’Administració.

 • Resolució que regula el procediment d’adscripció a IES.

- És el mateix d’altres anys. Només se suprimeix de l’article 2 una limitació que l’Administració va introduir en la Resolució de convocatòria del curs passat.

 • Calendari i terminis de presentació d’instàncies.

- Conselleria publicarà la Resolució al DOGV en un termini de 15 ó 20 dies.

El Sindicat mantindrà una línia d’atenció al professorat per ampliar aquestes o d’altres informacions sobre el procediment. Per a realitzar consultes, cal dirigir-se a les seus sindicals.


Resolución de junio de 2002, de la Dirección General de Personal de la Cnselleria de Cultura y Educación, por la que se convoca procedimiento de adscripción a los puestos de trabajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria, para funcionarios del cuerpo de maestros.

La Disposición Final Primera de la Orden de mayo de 2002 de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se crean puestos de trabajo docente, para ser ocupados por Funcionarios del Cuerpo de Maestros en determinados Institutos y Secciones que incorporan el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el Curso 2001/2002, autoriza a la Dirección General de Personal para el desarrollo de lo previsto en la misma. Por otro lado el Capítulo I de la Orden de 23 de enero de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se regula el proceso de adscripción de los funcionarios del Cuerpo de Maestros a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo, regula la adscripción a los puestos de trabajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria.

En la tramitación de la presente resolución se ha cumplido lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de Representación, Determinación de la Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

En su virtud,

RESUELVO

Artículo 1

Se abre convocatoria a fin de que de conformidad con lo que se dispone en el Capítulo 1 de la Orden de 23 de enero de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educación y

Ciencia, por la que se regula el proceso de adscripción de los funcionarios del Cuerpo de Maestros a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo, se cubran los puestos de trabajó establecidos en los anexos I y III de la Orden de mayo de 2002, de la Conselleria de Cultura y Educación, por la que se determinan los puestos de trabajo docentes catalogados en Institutos, para ser ocupados por Funcionarios del Cuerpo de Maestros.

Los puestos de trabajo establecidos en el anexo III de la Orden de mayo de 2002 que vienen producidos como consecuencia del incremento de la población escolar y que por ello carecen de zona de adscripción restringida, no se cubrirán mediante el procedimiento establecido en la presente resolución, por haberse realizado ya en ellos, por parte de todos los centros de ámbito de influencia, el procedimiento de adscripción al cual se refiere el Capítulo I de la Orden de 23 de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia por la que se regula el proceso de adscripción de los funcionarios del Cuerpo de Maestros a los puestos de trabajo resultantes de la nueva ordenación del sistema educativo. Dichos puestos de trabajo se proveerán mediante los procedimientos generales establecidos

Cuando alguno de los puestos de trabajo de las especialidades de Lengua Castellana e inglés (LC-IN) o de Matemáticas-Ciencias de la Naturaleza (MA-CN) resulten modificados y se reconviertan en Lengua y Literatura Castellana (LC), Lengua Extranjera: Inglés (IN), Matemáticas (MA), o Ciencias Naturales (CN), los maestros con destino definitivo en dichos puestos de trabajo deberán solicitar, la readscripción a algunos de los puestos resultantes, dentro del plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, rellenando para ello el modelo de anexo V que se acompaña a la presente Orden, de no hacerlo serán adscritos de oficio a uno de los puestos reconvertidos.

Artículo 2

La participación en este procedimiento tiene carácter voluntario. Pueden participar los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, que sean titulares de puesto de trabajo con carácter definitivo en Centros Docentes Públicos dependientes de la Conselleria de Cultura y Educación, y quienes se encuentren en situación de provisionalidad, como consecuencia de la supresión del puesto de trabajo que ocupaban con carácter definitivo. Los participantes deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- Servicio activo.

- Servicios especiales.

- Excedencia para cuidado de hijos durante el primer año. - Suspensión provisional.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, sólo podrán obtener destino en puestos de trabajo de primer ciclo de, educación secundaria obligatoria, en Institutos de Educación Secundaria los participantes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Tener destino definitivo en puestos de trabajo de primer ciclo de educación secundaria obligatoria.

Haber ingresado en el Cuerpo de nuestros con anterioridad al 1 de septiembre de 1998. Artículo 3

l. La adjudicación de las vacantes ofertadas, se determinarán según las prioridades siguientes:

1.1 Maestros que hayan superado las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad por la que han ingresado y que tengan destino definitivo en los Colegios Públicos establecidos como ámbito de influencia de la vacante ofertada, en el anexo II y III de la Orden de mayo de 2002. Entre ellos, tendrán preferencia quienes hayan accedido por el turno de movilidad.

1.2 Maestros con destino definitivo en los Colegios Públicos establecidos como ámbito de influencia de la vacante ofertada, en el anexo II y III de la Orden de mayo de 2002 y provisionales por supresión del puesto de trabajo que ocupaban con carácter definitivo en dichos Colegios Públicos.

1.3 Resto de participantes.

2. La prioridad para hacer efectiva la adscripción vendrá dada por el supuesto en que se encuentren comprendidos, según el orden de prelación en que van relacionados en el apartado anterior.

3. En los supuestos 1 y 2 del punto primero. cuando existan varios participantes dentro del mismo grupo, la prioridad entre ellos se determinará por:

3.1 Mayor antigüedad con destino definitivo en el ámbito de influencia.

3.2 Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en el Cuerpo de Maestros.

3.3 Año más bajo de ingreso en el Cuerpo.

3.4 Mejor número de lista obtenido en el procedimiento selectivo de ingreso en el Cuerpo:

a) Los Maestros de las 10" y 11' promoción de acceso directo y de los concursos oposición convocarlos a partir de 1984, tendrán el número de lista general publicado en la Orden Ministerial por la que se les nombra funcionarios de carrera.

b) Aquellos que ingresaron en el Cuerpo de Maestros con anterioridad a 1985 y tengan asignado el nuevo NRP, de acuerdo con la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 29 de mayo de 1985, tendrán en este concepto la parte numérica de su antiguo NRP.

c) Aquellos que ingresaron en el Cuerpo de Maestros con anterioridad a 1985 y aún no tengan asignado nuevo NRP. Se les considerará como número de lista la parte numérica de su NRP.

d) Aquellos que ingresaron mediante procedimientos selectivos convocados con posterioridad a 1991 se ordenarán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en dicho procedimiento selectivo, según lo establecido en la Orden por la cual se les nombra funcionarios de carrera.

4. Los Maestros que tienen destino en un Centro por desglose o integración en otro, se les computará en la antigüedad como definitivos en el mismo la referida a su Centro de origen. Igual tratamiento se dará a quienes les fue suprimido su destino inmediatamente anterior.

5. La antigüedad en el ámbito de influencia, se entenderá la detentada de forma ininterrumpida en los Centros del ámbito de influencia. A estos efectos se computará, también, como antigüedad en el ámbito de 1 n fluencia aquella a la que se refiere el punto 4 de la presente orden.

6. En el supuesto 3 del punto primero, cuando existan varios participantes dentro del mismo grupo, la prioridad entre ellos se determinará por lo dispuesto en el número 3 de este artículo, a excepción del punto 3.1.

Artículo 4

Para poder ser adscrito a una vacante del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en Institutos, se deberá estar en posesión de los requisitos establecidos en el artículo 4 y de la Disposición Adicional Segunda de la Orden de 23 de enero de 1997 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia. por la que se regula el proceso de adscripción de los funcionarios del Cuerpo de Maestros a los puestos de trabajo resultantes de la nueva Ordenación del Sistema Educativo.

Artículo 5

Los Maestros que deseen participar en el procedimiento descrito en los artículo anteriores, dirigirán solicitud ajustándose al modelo de anexo I-A, al Director Territorial de Cultura y Educación de la provincia en la que se encuentre su Centro de destino definitivo o de supresión. La instancia de solicitud será presentada en el Dirección Territorial correspondiente.

Los participantes podrán solicitar todos los puestos para los que estén habilitados, relacionándolos según su orden de preferencia establecido a tal fin, en el modelo de anexo I-A

El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

Artículo 6

En cada Dirección Territorial se formará una Comisión designada por el Director Territorial correspondiente y- compuesta por: el Subdirector de Educación que actuará como Presidente; un vocal nombrado entre Inspectores de Educación con destino en la provincia; dos vocales nombrados entre directores de Centros Públicos de Educación Infantil o Primaria de la provincia; un Secretario, nombrado entre funcionarios de carrera del Grupo A (Administración General), con destino en la Dirección Territorial, asimismo podrán participar en la Comisión un representante de cada organización sindical con representación en el ámbito respectivo.

Dicha Comisión será la encargada ele llevar a cabo el estudio de las solicitudes y su ordenación según los criterios señalados en el artículo 3 de la presente resolución, y de la propuesta de adscripción a los puestos de trabajo que corresponda a cada concursante. Artículo 7

Una vez examinadas todas las solicitudes, las Comisiones expondrán en el tablón de anuncios de cada Dirección Territorial, la propuesta de los Maestros adscritos a Centros de Secundaria, con especificación del puesto de trabajo al cual han sido adscrito, según modelo de acta del anexo II.

Artículo 8

Aquellos Maestros que no estén conformes con la propuesta realizada por las Comisiones, podrán presentar en el plazo de 3 días desde su exposición, reclamación o desistimiento utilizando para ello el modelo de anexo III. Las reclamaciones serán dirigidas al Director Territorial de Cultura y Educación de la provincia de la que dependa la Comisión.

Artículo 9

Vistas las reclamaciones la Dirección Territorial dictará resolución definitiva, que se ajustará al modelo establecido en el anexo N, contra dicha resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante el Director General de Personal.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA

Aquellos Maestros que obtengan destino en la presente Convocatoria, procedentes de centros del ámbito de influencia de la vacante asignada, no se les computará tal adscripción como cambio de Centro a efectos de participación en posteriores procedimientos de movilidad.

SEGUNDA

Contra la presente resolución, que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 109, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con la disposición final segunda de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre del Gobierno Valenciano y la disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación o interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación.

Valencia, de junio de 2002

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL

José Antonio Rovira Jover.


La Conselleria de Cultura i Educació ha fet pública la Resolució de 8 de març per la qual s'adscriuen col.legis d'educació infantil i primària i centres d'educació primària a Instituts i Seccions d'Educació Secundària als efectes de l'escolarització de l'alumnat d'ESO.  (DOGV de 14 de març 2002)

Veure la Resolució de 8 de març del 2002
de la Direcció General de Centres Docents  (pdf)

El document fa una relació dels IES i de les escoles adscrites amb indicació de l'etapa d'ESO que impartirà cada IES el curs vinent.

A més a més, existeixen dos documents més que són la xarxa educativa per al curs 2002-03 i la xarxa final (sense indicar quan estarà en funcionament).

El sindicat ha valorat positivament l'adscripció directa dels centres per contemplar l'itinerari formatiu de l'alumnat des de l'educació infantil fins l'educació postobligatòria. Aquesta ha estat una reivindicació dels agents socials que han aconseguit fer canviar de criteri a la Conselleria de Cultura i Educació. 

Això no obstant, el sindicat lamenta que no s'hagen negociat diversos aspectes de la seua aplicació: continuïtat dels programes d'ensenyament en valencià; oferta de les diverses modalitats de batxillerat i dels diversos cicles formatius; la replanificació educativa i la modificació del perfil dels centres; les conseqüències laborals que tindrà envers el professorat i la temporalització de la seua aplicació.

València, 13 de març de 2002. 


L’STEPV-Iv exigeix la negociació de tots els temes que afecten a la planificació educativa i no només l’adscripció directa de col.legis a instituts.

El sindicat considera necessària la negociació global de la planificació educativa, així com de tots els temes que estan relacionats amb aquesta i que afecten a les condicions de treball del professorat valencià. Després de quatre sessions on s’ha estat treballant sobre la proposta presentada per l’Administració d’adscripció directa de col.legis a instituts, l’STEPV-Iv ha fet una valoració negativa del procés. Amb aquestes quatre reunions, l’Administració només ha volgut centrar la negociació en un únic tema, deixant de costat altres aspectes importants de la pròpia planificació com ara: tot allò que afecta al Mapa Escolar i al perfil dels centres (nombre d’unitats i de llocs escolars); la data d’acabament de les obres; el trasllat de l’alumnat de primer cicle d’ESO als Instituts; l’oferta i la planificació lingüística o l’oferta de les diferents modalitats de batxillerat i dels cicles formatius. En resum, la intencionalitat de la Conselleria era obtindre el suport sindical a la proposta concreta d’adscripció dels col-legis als IES, és a dir que li diguerem quines escoles han de ser adscrites a cada Institut, però es negaven a parlar de la resta dels assumptes que preocupen al professorat.

L’Administració s’obstina en repetir que no s’ha presentat una nova proposta de Mapa Escolar i que, per tant, no s’ha de negociar res al respecte. Però la realitat és que la conclusió de l’estudi comparatiu del primer Mapa Escolar presentat l’any 1996 i de la nova definició feta pública ara és que es perden 164 unitats (aules) d’Educació Secundària Obligatòria i 92 unitats de batxillerat en la xarxa pública. A més a més, l’adscripció directa està vinculada a l’existència dels centres i en moltes localitats, barris o districtes cal construir nous centres, sobretot Instituts, per evitar els desplaçaments inecessaris de l’alumnat. Per altra part, el sindicat afirma que l’actual Mapa Escolar està enmarcat en una política que afavoreix clarament els interessos privats en detriment de l’ensenyament públic. Tampoc s’ha volgut entrar a tractar el perfil (nombre d’unitats) dels centres.

Per contra, el sindicat exigeix un canvi en la metodologia de la negociació, de forma que aquesta contemple:la negociació simultània d’una sèrie de condicions laboral del professorat: l’adscripció del professorat del Cos de Mestres als llocs de treball del primer cicle d’ESO dels IES previstos a la xarxa final, les garanties per a la recol.locació del professorat de Secundària amb la finalitat d’evitar nous desplaçaments forçosos i els criteris d’arranjament escolar dels llocs de treball dels IES per al curs 2002-03; els criteris del Mapa Escolar; la temporalització de l’acabament de les obres; la generalització de l’oferta de llocs escolars de tres anys a tots els centres públics; l’augment de l’oferta de batxillerats i cicles formatius; la planificació lingüística i d’altres aspectes complementaris: cal que s’incloga a la proposta tot allò referit a les unitats d’educació compensatòria, específiques d’educació especial o d’adaptacins curriculars, així com els programes de garantia social.

En definitiva, davant de la pretensió de la Conselleria de negociar només una part de la documentació presentada, l’adscripció directa, el sindicat reclama la negociació de tota la planificació educativa i dels ascpectes complemetaris que afecten a les condicions laborals del professorat.

València, 27 de desembre de 2001


L’STEPV-Iv ha demanat la negociació global de la nova planificació educativa presentada per Educació.

El sindicat ha demanat, en la Mesa Sectorial d’Educació, celebrada hui que es negocien tots els temes que tenen a veure, directament o indirecta, amb la nova proposta de Mapa Escolar i d’adscripció directa de col.legis a IES presentada per la Conselleria de Cultura i Educació, és a dir que s’inicie un procés de negociació global.

La Mesa Sectorial d’Educació s’ha reunit per tractar l’adscripció directa dels col.legis als IES. El Sindicat ha valorat positivament l’adscripció directa dels col·legis als IES per definir l’itinerari formatiu de l’alumnat. Açò havia estat una reivindicació del conjunt de la comunitat escolar que permet a les famílies saber quins seran els centres on s’escolaritzaran les seues filles i els seus fills des de l’Educació Infantil a la postobligatòria. Els criteris esmentats de proximitat, continuïtat de la modalitat lingüística i coordinació pedagògica són adients, pràcticament inevitables pel seu caràcter genèric.

La primera valoració que ha fet el sindicat, a falta de propostes concretes dels centres i dels Consells Escolars Municipals, tant respecte a procediments com a contingut ha estat l’exigència d’una negociació del tots els temes que afecten al document presentat (perfil de centres, redefinició del Mapa Escolar, adscripció directa, planificació lingüística, cicle formatius,…) i les conseqüències directes que té amb les condicions de treball del professorat (adscripció dels mestres, recol.locació del professorat de Secundària,….).

El sindicat considera que sense una resposta de l’Administració a tots els temes abans esmentat l’acord no serà possible.

València, 4 de desembre de 2001.

L'STEPV-IV valora negativament la negociació del Mapa Escolar a Castelló

Avui, la Conselleria d'Educació s'ha reunit amb els sindicats en una Mesa Tècnica per tractar la documentació que aquesta Conselleria ha lliurat als agents socials referida a l'adscripció directa dels centres d'Educació Primària als centres de Secundària, l'actualització del Mapa Escolar, la implantació i ampliació del primer cicle d'ESO als IES i el perfil i la composició dels centres de les comarques de Castelló.

Des del principi l'Administració Educativa s'ha mostrat contrària a introduir el més mínim canvi al document inicial, convertint-se en una negociació d'un document, que ja, des del principi, la Direcció General de Centres considera tancat.

No s'ha deixat entrar a tractar l'adscripció del professorat, ni les garanties de recol·locació, ni dels criteris per a la configuració de la pròpia proposta, ni el possible Mapa de l'escola concertada, encara que afecte directament a la pública, com el cas d'Albocàsser, ni de l'oferta de modalitats de Batxillerat ni dels cicles formatius, ni dels instituts que manquen per construir, ni de la planificació lingüística ni, en definitiva dels perfils dels Centres de Secundària.

La resposta que es donava en tots els casos ha estat, per part de Conselleria sempre la mateixa: "Aquest no és el fòrum per tractar aquests temes", doncs queda clar que si en la negociació del Mapa Escolar, tots aquests temes esmentats que afecten directament a la configuració específica de cada centre, no més n'hi ha una única explicació: "La Conselleria ja té més que tancat aquest document".

En tot moment, per part de l'Administració Educativa s'han llançat balons fora remetint les possibles al·legacions, als Consells Escolars Municipals. Coneixent, com coneixem el mal funcionament, en general d'aquests organismes, i ens remetem, per exemple, al de Castelló de la Plana, és clar que qualsevol possible modificació en la replanificació de la xarxa pública proposada és pura utopia.

No obstant això, des de l'STEPV-IV, presentarem en tots els Consells Escolars Municipals les nostres al·legacions, de tots i cadascun dels aspectes que tenen una relació directa amb el document, perquè està contemplat en ell. Són absurdes respostes com les donades avui sobre els centres que ja estan construïts i que no donen per a més, com el cas de l'IES Sos Baynat, on n'hi ha una reducció de 8 unitats d'ESO, i els que encara no ho estan, es culpabilitza a l'Ajuntament, perquè la Conselleria s'ha d'ajustar al solar que se li dóna, fins i tot admetent que ja és menut abans d'iniciar la construcció, com el cas del Pau Lledó, o negar Cicles Formatius a centres com el de Tetuan, perquè no ho tenen planificat d'aquesta manera, encara que la realitat del centre diga el contrari.

L'STEPV-IV lamenta que la manca de voluntat negociadora de la Conselleria deixe una xarxa pública insuficient i relegada a ser subsidiaria de la privada, desaprofitant una oportunitat única de configurar uns itineraris educatius de la població escolaritzada en la xarxa pública i uns perfils de centres de secundàries acordes amb el natural i real desenvolupament de l'escolarització en les comarques de Castelló, considerant, fins i tot l'increment d'aquesta escolarització per l'arribada massiva d'immigrants, extrem aquest que tampoc s'ha volgut considerar, perquè no estaven contemplats en els números que baralla la Conselleria.


Col·legis i instituts s’uniran en un sol itinerari educatiu
Educació proposa una replanificació de la xarxa pública

 

La Conselleria de Cultura i Educació ha lliurat als agents socials la documentació referida a l'adscripció directa dels col·legis d'Educació Primària als centres de Secundària, l'actualització del Mapa Escolar, la implantació i ampliació del primer cicle d'ESO als IES per al curs 2002-03 i el perfil i la composició dels centres. Tot plegat constitueix un element de planificació educativa que conformarà en bona mesura el servei educatiu al País Valencià. Sens dubte, la participació des de l’àmbit municipal en el procés de discussió d’aquestes propostes és fonamental. Més encara, l’opinió de la comunitat educativa afectada ha de ser decisiva. També s'hi ha fixat un calendari per a l'estudi i negociació de la documentació presentada.

La Conselleria de Cultura i Educació s’ha decidit finalment per fer una proposta d'adscripció dels centres de Primària als de Secundària per configurar els itineraris educatius de la població escolaritzada en la xarxa pública. Els criteris generals que l’Administració ha seguit per relacionar els centres entre si són la proximitat, la continuïtat de la modalitat lingüística i el respecte a la coordinació pedagògica, en el cas que el primer cicle d'ESO continue a les escoles.

En la documentació presentada hi ha una proposta d'adscripció de centres per al curs 2002-03, provisional, i una altra que serà la final o definitiva, atés que, a hores d'ara, encara no estan construïts una bona part dels IES previstos per a 2003. En conseqüència, l'adscripció proposada per al 2002-03, en alguns casos, es modificarà en funció de la construcció dels nous instituts.

Igualment, en la fitxa de cada centre apareix el perfil per trams i unitats dels Instituts d'Educació Secundària que, en alguns casos, s'ha modificat respecte a allò previst en el Mapa Escolar de 1996. En canvi, no apareix la modalitat lingüística actual ni la futura. Tampoc el detall dels Cicles Formatius.

S’engega un procés de consulta

Amb tota aquesta documentació, i atenent la seua importància com a planificació educativa, el Sindicat ha iniciat un procés d'informació i consulta al conjunt del professorat que seguirà la següent metodologia

Fins el dia 21 de gener cal fer arribar totes les propostes i al.legacions des dels diferents àmbits locals o de centre. És per açò que convé propiciar reunions al centre de treball, tant de claustre com de Consell Escolar, i també a la localitat o comarca, per debatre la proposta de la Conselleria. El Sindicat convocarà reunions a totes les localitats que siga necessari per la complexitat de la proposta i a aquelles que se li demane per part de l’afiliació.

Això no obstant, en el moment que es vulga tenir informació o resoldre cap dubte el sindicat atendrà les consultes per qualsevol mitjà: personalment, per telefòn, fax, correu postal o electrònic.

Primeres valoracions de la proposta

El Sindicat valora positivament l’adscripció directa dels col·legis als IES per definir l’itinerari formatiu de l’alumnat. Açò havia estat una reivindicació del conjunt de la comunitat escolar que permet a les famílies saber quins seran els centres on s’escolaritzaran les seues filles i els seus fills des de l’Educació Infantil a la postobligatòria. Els criteris esmentats de proximitat, continuïtat de la modalitat lingüística i coordinació pedagògica són adients, pràcticament inevitables pel seu caràcter genèric. Allò important és analitzar quin ha estat el resultat de la seua aplicació a cada localitat.

La primera valoració del sindicat, a falta de propostes concretes dels centres i dels Consells Escolars Municipals, tant respecte a procediments com a contingut és la següent:

 1. El termini per a la consulta amb els agents socials és massa breu ja que es pretén que quede conclós en dos mesos.
 2. Cal negociar simultàniament a aquest procés una sèrie de condicions laborals com ara:
 3. - L’adscripció del professorat del cos de mestres als llocs de treball del primer cicle d’ESO dels IES previstos en la xarxa final.
  - Les garanties per a la recol·locació del professorat de Secundària amb la finalitat d’evitar nous desplaçaments forçosos.
  - Els criteris d’arranjament dels llocs de treball dels IES per al curs 2002-03.

 4. Els criteris per a la configuració del Mapa Escolar de 1996 no van ser acceptats pel Sindicat, bàsicament perquè es subordinava l’extensió i la configuració de la xarxa pública a l’oferta privada. Ara, la Conselleria aprofondeix en el mateix objectiu: l’ensenyament públic ha de ser subsidiari del privat. El Sindicat manté des d’aleshores que cal invertir aquesta política educativa. No es pot acceptar la reducció continua del nombre de les unitats dels IES. En aquesta proposta hi ha una reducció de 68 unitats d’ESO a la província de València, 4 a Alacant i 16 a Castelló.
 5. L’oferta de llocs escolars en modalitats de Batxillerats és insuficient. El percentatge a aplicar per ofertar llocs escolars de Batxillerat ha de ser, com a mínim, del 70% de l’alumnat que supera l’ensenyamernt obligatori. Els centres de dues o més línies han de poder oferir, al menys, tres modalitats.
 6. No es detallen els Cicles Formatius que ofertarà cada centre. L’oferta de Cicles Formatius s’ha d’ajustar a la realitat sòcio-econòmica i productiva de cada zona i s’ha de localitzar, prefentment, en la xarxa pública.
 7. No es concreta la data en què s’hi podrà comptar amb la xarxa educativa final, per la qual cosa l’Administració té les mans lliures per completar-la o no. Curiosament, mentre el conseller ha justificat reiteradament la necessitat de l’empresa CIEGSA per tal que tot el mapa escolar estiga constuït en 2002, no s’hi poden trobar mai compromisos documentals.
 8. No es diu res sobre planificació lingüística. No es concreta ni l’oferta actual ni la futura dels programes d’ensenyament en valencià.
 9. No es concreta quan es generalitzarà l’oferta de llocs escolars per a l’alumnat de 3 anys als centres públics. El tram 0-3 anys és inexistent. No se sap quan l’alumnat de primer cicle d’ESO serà escolaritzat als IES.
 10. Hi ha certes curiositats ben incompresibles, com ara alguns col·legis públics adscrits a dos instituts o localitats amb més d’un col·legi on un s’adscriu a l’IES de la localitat i l’altre a un d’un altre municipi.
 11. En els perfils dels IES no apareixen les unitats d’educació compensatòria, d’específiques d’educació especial o d’adaptacions curricular.

Calendari per a l'estudi i negociació de la documentació presentada.

- 21-XI-01: Lliurament de la proposta i dels documents de treball als sindicats, AMPAs i Associacions d'alumnat.
- Fins el 5-XII-01: Comença la resposta dels agents socials a la proposta presentada fins a l’acabament de gener.
- 10-XII: Reunió de treball sobre la província d’Alacant.
- 14-XII: Reunió de treball de la província de València.
- 17-XII: Reunió de treball de la província de Castelló i ciutat de València.
- Abans del 15-XII-01: Comunicació als Consells Escolars Municipals (previsiblement amb les dades d'escolarització del curs 2001-02).
- Abans del 25-I-02: Resposta dels Consells Escolars Municipals.
- 15-II-02: Resolució de la Direcció General de Centres Docents i publicació al DOGV(abans del 28-II-02).

Valencia, 30 de novembre de 2001


Colegios e institutos se uniran en un solo itinerario educativo

Educación propone una replanificación de la red pública

La Conselleria de Cultura y Educación ha entregado a los agentes sociales la documentación referida a la adscripción directa de los colegios de Educación Primaria a los centros de Secundaria, la actualitzación del Mapa Escolar, la implantación y ampliación del primer ciclo de la ESO en los IES para el curso 2002-03 y el perfil y la composición de los centros. Todo ello constituye un elemento de planificación educativa que conformará en buena medida el servicio educativo en el País Valencià. Sin duda, la participación desde el ámbito municipal en el proceso de discusión de estas propuestas es fundamental. Más todavia, la opinión de la comunidad educativa afectada ha de ser decisiva. También se ha fijado un calendario para el estudio y negociación de la documentación presentada.

 

La Conselleria de Cultura y Educación se ha decidido finalmente en hacer una propuesta de adscripción de los centros de Primaria a los de Secundaria para configurar los itinerarios educativos de la población escolarizada en la red pública. Los criterios generales que la Administración ha seguido para relacionar los centros entre si son la proximidad, la continuidad de la modalidad lingüística y el respeto a la coordinación pedagógica, en el caso que el primer ciclo de la ESO continúe en las escuelas.

En la documentación presentada hay una propuesta de adscripción de centros para el curso 2002-03, provisional, y otra que será la final o definitiva, sabiendo que, a fecha de hoy, todavia no estan construidos una buena parte de los IES previstos para el 2003. En consecuencia, la adscripción propuesta para el 2002-03, en algunos casos, se modificará en función de la construcción de los nuevos institutos.

Igualmente, en la ficha de cada centro aparece el perfil por tramos y unidades de los Institutos de Educación Secundaria que, en algunos casos, se ha modificado respecto a lo previsto en el Mapa Escolar de 1996. En cambio, no aparece la modalidad lingüística actual ni la futura. Tampoco el detalle de los Ciclos Formativos.

Se pone en marcha un proceso de consulta

Con toda esta documentación, y ateniéndose a la importancia que tiene una planificación educativa, el Sindicato ha iniciado un proceso de información y consulta al conjunto del profesorado que seguirá la seguiente metodologia:

Hasta el día 21 de enero es necesario que nos lleguen todas las propuestss y alegaciones desde los diferentes ámbitos locales o de centro. Por todo ello es necesario y conveniente propiciar reuniones en el centro de trabajo, tanto de claustro como de Consejos Escolares, y también en la localidad o comarca, para debatir la propuesta de la Conselleria. El Sindicato convocará reuniones en todas las localidades que sea necesario por la complegidad de la propuesta y en aquellas que se le pida por parte de la afiliación.

No obstante, en el momento que se quiera tener información o resolver cualquier duda el sindicato atenderá las consultas por qualquier medio: personalmente, por teléfono, fax, correo postal o electrónico.

Primeras valoraciones de la propuesta

El Sindicato valora positivamente la adscripción directa de los colegios a los IES por definir el itinerario formativo del alumnado. Esto ha sido una reivindicación del conjunto de la comunidad escolar que permite a las familias saber en que centros se escolarizarán sus hijas e hijos desde la Educación Infantil a la postobligatoria. Los criterios mencionados de proximidad, continuidad de la modalidad lingüística y coordinación pedagógica son apropiados, prácticamente inevitables por su caracter genérico. Lo más importante es analizar el resultado de su aplicación en cada localiad.

La primera valoración del sindicato, a falta de propuestas concretas de los centros y de los Consejos Escolares Municipales, tanto respecto a procedimientos como a contenido es la siguiente:

 1. El plazo para la consulta con los agentes sociales es muy corto ya que se pretende que quede concluido en dos meses.
 2. Hay que negociar simultáneamente con este proceso una serie de condiciones laborales como ahora:
 3. - La adscripción del profesorado del cuerpo de maestros en los puestos de trabajo del primer ciclo de la ESO en los IES previstos en la red final.
  - Las garantias para la recolocación del profesorado de Secundaria con la finalidad de evitar nuevos desplazamientos forzosos.
  - Los criterios de arreglo escolar de los puestos de trabajo de los IES para el curso 2002-03.

 4. Los criterios para la configuración del Mapa Escolar de 1996 no fueron aceptados por el Sindicato, básicamente porque se subordinava la extensión y la configuración de la red pública a la oferta privada. Ahora, la Conselleria profundiza en el mismo objetivo: la enseñanza pública ha de ser subsidiaria de la privada. El Sindicato mantiene desde entonces que hay que darle la vuelta y cambiar esta política educativa. No se puede aceptar la reducción contínua del número de unidades de los IES. En esta propuesta hay una reducción de 68 unidades de la ESO en la provincia de Valencia, 4 en Alicante y 16 en Castellón.
 5. La oferta de puestos escolares en modalidades de Bachilleratos es insuficiente. El porcentage a aplicar para ofertar puestos escolares de Bachillerato ha de ser, como mínimo, del 70% del alumnado que supera la enseñanza obligatoria. Los centros de dos o más línias han de poder ofertar, al menos, tres modalidades.
 6. No se detallan los Ciclos Formativos que ofertará cada centro. La oferta de Ciclos Formativos se ha de ajustar a la realidad socio-económica y productiva de cada zona y se ha de localizar, preferentemente, en la red pública.
 7. No se concreta la fecha en que se podrà contar con la red educativa final, por lo tanto la Administración tiene las manos libres para completarla o no. Curiosamente, mientras el conseller ha justificado reiteradamente la necesidad de la empresa CIEGSA para que todo el mapa escolar esté concluido en el 2002, no se puede encontrar nunca compromisis documentales.
 8. No se dice nada sobre planificación lingüística. No se concreta ni la oferta actual ni la futura de los programas de enseñanza en valenciano.
 9. No se concreta cuando se generalizará la oferta de puestos escolares para el alumnado de 3 años en todos los centros públicos. El tramo 0-3 años es inexistente. No se sabe cuando el alumnado de primer ciclo de la ESO será escolarizaso en los IES.
 10. Hiay ciertas curiosidades bien incompresibles, como que algunos colegios públicos adscritos a dos institutos o localidades con más de un colegio donde uno se adscrive al IES de la localidad y otro a uno de otro municipio.
 11. En los perfiles de los IES no aparecen las unidades de educación compensatoria, de específicos, de educació especial o de adaptaciones curriculares.

Calendario para el estudio y negociación de la documentación presentada.

- 21-XI-01: Entrega de la propuesta y de los documentos de trabajo a los sindicatos, AMPAs y Asociaciones de alumnado.
- Hasta el 5-XII-01: Comienza la respuesta de los agentes sociales a la propuesta presentada hasta final de enero.
- 10-XII: Reunión de trabajo sobre la provincia de Alicante.
- 14-XII: Reunión de trabajo de la provincia de Valencia.
- 17-XII: Reunión de trabajo de la provincia de Castellón y ciudad de Valencia.
- Antes del 15-XII-01: Comunicación a los Consejos Escolares Municipales (previsiblemente con los datos de escolarización del curso 2001-02).
- Antes del 25-I-02: Respuesta de los Consejos Escolares Municipales.
- 15-II-02: Resolución de la Dirección General de Centros Docentes y publicación al DOGV(antes del 28-II-02).

Valencia, 30 de noviembre de 2001


Adscripció de centres d’Educació Primària a IES.
Incorporació del primer cicle d’ESO als IES per al curs 2002-03.
Actualització del mapa escolar.

La Conselleria de Cultura i Educació ha lliurat als agents socials la documentació referida a l’adscripció directa dels col.legis d’Educació Primària als centres de Secundària, l’actualització del Mapa Escolar, la implantació i ampliació del primer cicle d’ESO als IES per al curs 2002-03 i el perfil i la composició dels centres.

També s’ha adjuntat un calendari per a l’estudi i negociació de la documentació presentada:

21-XI-01. Lliurament de la proposta i dels documents de treball als sindicats, AMPAs i Associacions d’alumnat.
Fins el 5-XII-01. Resposta dels agents socials a la proposta presentada.
Abans del 15-XII-01. Comunicació a Consells Escolars Municipals (previsiblement amb les dades d’escolarització del curs 2001-02.
Abans del 25-I-02. Resposta dels Consells Escolars Municipals.
15-II-02. Resolució Direcció General de Centres Docents i publicació al DOGV(abans del 28-II-02).

Els criteris que ha utilitzat la Conselleria de Cultura i Educació per fer la proposta d’adscripció dels centres de Primària als de Secundària són: la proximitat, la continuïtat de la modalitat lingüística i el respecte a la coordinació pedagògica (cas que el primer cicle d’ESO continue a les escoles).

Entre la documentació presentada hi ha una proposta d’adscripció de centres per al curs 2002-03, provisional, i una altra que serà la final o definitiva, atés que, a hores d’ara, encara no estan construïts una bona part dels IES previstos per a 2003. En conseqüència, l’adscripció proposada per al 2002-03, en alguns casos, es modificarà en funció de la construcció dels nous IES.

En la documentació presentada apareix el perfil per trams i unitats dels Instituts d’Educació Secundària. Aquest s’ha modificat en alguns casos respecte al previst en el Mapa Escolar de l’any 1996.

El sindicat està estudiant tota la informació rebuda i iniciarà un procés d’informació i consulta al conjunt del professorat, per la qual cosa establirà un procediment que es comunicarà en els propers dies. De bestreta, però, ja es pot dir que el termini establert per l’Administració per a la consulta amb els agents socials és molt curt, per la qual cosa es demanarà una ampliació.

Per qualsevol informació o aclariment, poseu-vos en contacte amb nosaltres. El nostre compromís és el de sempre: posar tota la informació a l’abast de tots i de totes.

València, 22 de novembre de 2002.


La guia està elaborada sobre el document del l'any passat i que enguany està pendent de negociasr-se però no està previst que canvie en cap dels aspectes importants. De moment només en té un caràcter orientatiu.
 GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ. 
Adscripció a Vacants de 1r- Cicle d'ESO als I.E.S.
          
Normativa que regula aquest procediment:
 • Resolució de 19 de Maig de 2000 (DOGV del 31/V/2000)
 • Resolució del 27 de Maig de 1.999 (DOGV del 3/VI/99)
 • Ordre del 23 de Gener de 1.997 (DOGV del 29/I/97), per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del Sistema Educatiu. Capítol I Adscripció als llocs de treball de primer cicle d'ESO en IES.
 • Ordre del 15 de Gener de 1.997 (DOGV del 24/I/97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensneyaments de Primer Cicle d'ESO als IES.
 • Ordre del 5 de Maig de 1.999 (DOGV del 21/V/99).
 • Ordre del 9 de Juny de 1.998 (DOGV del 26/VI/98), per la qual es regulen les situacions a les quals es refereixen els articles 14,15, 16 i 17 de l'ordre de 23 degener de 1997 i el desplaçament de mestres a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball en centres públics d'Ed. Infantil, Primària, primer cicle d'ESO i E. E. en desenvolupament del R.D. 895/89 modificat pel R.D. 1664/91.

veure textos complets de la normativa


Participació:

 • La participació és voluntària.
 • Poden participar els definitius i els suprimits que abans hagen estat definitius.
 • Així mateix, els qui gaudeixen d’uns excedència per a cura de fill durant el primer any i els qui estan en serveis especials.
 • Dins de l’àmbit d’influència, podran participar-hi tots els definitius i suprimits del centre amb les especialitats requerides que en podran fer ús parcial o total i assenyalar en la sol·licitud una prioritat d’adjudicació.

Prioritats:

 • Els qui hagen aprovat l’accés del grup B a l’A, que estiguen definitius en la zona d’influència. Amb prioritat els qui hagen accedit mitjançant el torn de mobilitat.
 • Mestres definitius i provisionals per supressió del seu lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en eixos col·legis.
 • La resta de participants, de fora l’àmbit d’influència, concursaran entre ells amb els criteris correlatius emprats per als casos d’empat, exposats en el punt posterior, llevat del primer supòsit.
 • En cas d’empat: Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d’influència, major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos de mestres, any més baix d’ingrés al cos, millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Casos més complexos:

 • Els mestres que tinguen la seua destinació en un Centre afectat per desglossament o integració en un altre, se’ls comptarà l’antiguitat com a definitiu la referida al seu Centre d’origen.
 • L’antiguitat en l’àmbit d’influència, s’entendrà aquella que s’haja acumulat de manera ininterrompuda als Centres inclosos en l’àmbit d’influència.

Aclariments:

 • Els/ les mestres que obtinguen destinació per mitjà del procediment d’adscripció i, al mateix temps, n’obtinguen per la seua participació en el Concurs General de Trasllats, s’entendrà com a nova destinació definitiva l’ha obtinguda mitjançant el C.G.T.; si no és que es renuncia a esta darrera formalment abans de la data que es determine.
 • Els/les mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria d’adcripció, procedents dels Centres de l’àmbit d’influència de la plaça assignada, no se les computarà eixa adscripció com a canvi de Centre a efectes de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Davant d'aquest procés és poden plantejar moltes situacions.

L'Adscripció a IES és un procés tancat i va paral.lel al Concurs, és a dir, no interfereixen l'un en l'altre. Únicament quan a una persona Ii donen en els dos processos ( adscripció i concurs, pot renunciar al Concurs de trasllat segons la data que es determine, no pot renunciar a l'Adscripció a IES perqué la seua participació és voluntària ). Per tant, es plantegen les següents opcions:

No participar en el procés d'Adscripció perqué s'está a gust amb la seua Adscripció. En algun lloc de treball que formen la plantilla d'un Centre de Primária, és a dir, en Ed. Infantil, Primària o alguna de les especialitats LOGSE (Ed. Física, Ed. Musical, Ed. Especial i anglés ).

Una persona adscrita a Primária, Ed. Infantil, i Especialitats LOGSE participa en el procés d'Adscripció i li donen, aleshores la seua vacant queda per als suprimits del seu centre.

Un mestre adscrit a ESO, participa i Ii donen a IES, la seua plaça se suprimeix. Per tant, no, afecta a cap persona del seu centre.

Una mestra adscrita a ESO, que no participa o que participant en el procés i no Ii donen en el procés d'Adscripció, será suprimida i haurá de participar a l'Adscripció al Centre.

Condicions dels suprimits i suprimides

Els que passen a la condició de suprimits tenen els següents drets:

* Fer la fase d'Adscripció a Centre. Aquesta fase es realitza en acte públic al mes de juliol (és habitual convocar-lo en aquest mes) a la Direcció Territorial. I podreu optar a qualsevol vacant que si haja produit en el vostre centre d'origen al llarg del procés d'Adscripció a IES, i si es compleixen els requisits d'habilitació i lingüístic, s'oferiran aquestes vacants i immediatament passareu a ser definitius, sense perdre punts.
* Teniu dret preferent a la localitat al llarg de 6 convocatòries del Concurs de Trasllats.
Si es vol exercir el dret preferent a localitat, ha de fer-se desde la 1ª vegada que se participa en el Concurs de Trasllats.
El professorat del Cos de Mestres de la zona de referència tindrà dret preferent per a l’adscripció als llocs de treball de primer cicle d’ESO de l’Institut que s’especifica. Cal dir que la Mesa Sectorial d’Educació s’ha de reunir per a negociar el procediment d’adscripció i les seues conseqüències per al professorat del Cos de Mestres de la zona afectada per l’accés de l’alumnat del primer cicle d’ESO als IES. També s’ha de dir que des del 1997 no s’ha modificat la normativa del procediment d’adscripció, d’açò es pot deduir que no es previsible la seua modificació enguany.
L’ordre de 15 de gener de 1997 (DOGV nº2915. 24-01-97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensenyaments de Primer Cicle d'ESO als IES concreta aquesta en el següent quadre:

 

 

4 unitats
1r C. ESO

6 unitats
1r C. ESO

8 unitats
1r C. ESO

10 unitats
1r C. ESO

12 unitats
1r C. ESO

Castellá-anglés

1

       

Valencià

1

1

1

2

2

C.Socials

1

       

Mat. I Nat

1

       

Castellà

 

1

1

1

2

Matemàtiques

 

1

2

2

2

C. Naturals

 

1

1

1

2

Geo i Història

 

1

2

2

2

Anglés

 

1

1

1

2

Ed. Física

 

1

1

1

2

Música

     

1

1

TOTAL

4

7

9

11

15


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >