2003

 

Desplaçament de professorat

 

i supressió de llocs de treball a secundària

tornar a pàgina anterior

 

 DIARI DE LA NEGOCIACIÓ / 3

 
 
DOCUMENTS DE LA NEGOCIACIÓ
04/05/03

Document provisional: Document provisional: "Criterios para determinar la plantilla estable en los institutos y secciones

04/04/03 Document provisional: Resolución de -- de abril de 2003 por la que se convoca procedimiento de adscripción a los puestos de trabajo de los IES. (doc en word)
31/03/03 Ordre de la Conselleria sobre procediment d'habilitació transitòria prevista en l'Ordre de 1/7/02
6/03/03

1. Document definitiu: "Determinación del perfil funcional de escolarización a efectos de asignación de plantilla docente estable: número de unidades"

6/03/03

2. Document provisional: "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos y Secciones. Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias"

6/03/03

3. Document provisional: Criteris CICLES FORMATIUS

6/03/03

4. Document provisional: Perfils Estructurals escolarització xarxa final (III/02)/ Perfil funcional escolarització ESO-BAT. (XI/02)

6/03/03

5. Document provisional: Criterios para la elaboración de plantillas para la adscripción y reubicacion del profesorado

 

 

8/05/03

Informe de les negociacions del 7 de maig.
Mesa tècnica de plantilles amb la DGP

Document provisonal: "Criterios para determinar la plantilla estable en los institutos y secciones".

7/05/03

Negociació de secundària: CCOO MENTEIX

17/4/03

Informe de les negociacions del 15 i 16 d'abril
La negociació de Secundària queda suspesa fins després de les eleccions autonòmiques.

10/4/03

Informe de les negociacions a 10 d'abril.
El Sindicat recorda en les reunions el compromís de Tarancón. Les negociacions de les plantilles de Secundària s’acosten al seu punt culminant

26/3/03  

Document unitari dels sindicats sobre les plantilles de Formació Professional

10/3/03

Esmenes provisionals de l’STEPV al document "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos v Secciones"

8/3/03  

Aclariment de l'STEPV-Iv davant de les declaracions de la Conselleria i de determinat sindicat sobre la negociació de plantilles de secundària

6/3/03

Informe Mesa 6 març. Nous documents i revisió ant.

Doc. nº 1.- "Determinación del perfil funcional de... 
Doc. nº 2.- "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos... 
Doc. nº 3.- Criteris cicles formatius
Doc. nº 4.- Perfils Estructurals escolarització xarxa final... 
Doc. nº 5.- Criterios para la elaboración de plantillas...
4/3/03  

Informe Mesa 4/03/03. Documents

    1. "Determinación del perfil funcional de escolarización...."
2. "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos..."
 
 
 

7 maig. Informe mesa tècnica de plantilles amb la Direcció General de Personal

7/05/03 Document provisional: "Criterios para determinar
la plantilla estable en los institutos y secciones.

Malgrat tot l’anterior, el passat dimecres, 7 de maig de 2003, es va celebrar una Mesa Tècnica de Plantilles amb la Direcció General de Personal. Aquesta Mesa havia estat convocada per parlar d’un nou document de criteris de plantilles, per avançar en els criteris de distribució horària de les plantilles i per parlar de les modificacions del document de zonificació publicat al DOGV el juliol passat.

Des de l’STEPV-Iv vam preguntar a l’Administració quin era el nou marc de negociació en el qual ens anàvem a moure per contextualitzar l’objecte d’aquesta negociació, ja que el Director General de Personal, el passat 16 d’abril, havia deixat en suspens la negociació fins que s’acabaren0 les eleccions Municipals i Autonòmiques. La contestació de l’Administració va ser que tenien instruccions de la DGP per continuar la negociació en Meses Tècniques, per avançar tot el que es puga tècnicament amb l’objectiu de, si era possible, convocar una Mesa Sectorial a primers de juny, per tancar la negociació de l’Adscripció i posar en marxa el procés.

Davant d’aquesta nova situació, des de l’STEPV-Iv vam contestar que no ens negàvem a continuar negociant tècnicament tot el que fera falta, però, tot i que nosaltres pensem que el procés d’adscripció s’hauria de fer durant aquest curs, després de la suspensió de les Meses Sectorials, pensem que l’acumulació de treball durant els mesos de juny i juliol —tancament de curs i preparació del nou curs, concurs de trasllats, oposicions, comissions de servei, actes d’adjudicació, etc.— faran molt difícil que junt a tot això es puga fer el procés d’adscripció.

Des de l’STEPV-Iv apostem perquè el procés d’adscripció es puga fer encara durant aquest curs, sempre que es donen les condicions i les garanties perquè siga un procés net i transparent que done seguretat als treballadors i treballadores. No dur-lo a terme seria encetar un nou curs amb la provisionalitat que venim patint els últims anys –Concursos de Trasllats sense places, molta gent en Comissió de Servei, inestabilitat de les plantilles als centres, centres nous sense professorat definitiu, professorat suprimit i desplaçat sense cap garantia de recol·locació, etc.—.

Així doncs, hem exigit a la DGP que implique en aquestes Meses Tècniques la resta de Direccions Generals –Centres i Ordenació— per tal d’avançar tècnicament tot el que es puga i arribar a finals de maig amb la faena feta.

Per altra part, durant els propers dies se’ns convocarà per tractar sobre el perfil de cada centre i la seua plantilla. El sindicat demana que es poseu en contacte amb el sindicat per facilitar-nos tota la informació del vostre centre per garantir un perfil i una plantilla adequada a les necessitats reals del vostre Institut.


QÜESTIONS TRACTADES A LA MESA TÈCNICA DE DOCUMENT DE "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PLANTILLA ESTABLE EN LOS INSTITUTOS Y SECCIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA"

En la Mesa Tècnica es va presentar un nou document més senzill, més entenedor i on s’han incorporat algunes de les propostes sindicals. No obstant això, encara està incomplet i té diverses qüestions que, al nostre entendre, s’han de modificar, i així li ho hem fet saber a l’Administració. Aquesta ha acceptat algunes de les modificacions proposades i d’altres se les està pensant; per això, és un document provisional que tindrà variacions. Quan tinguem aquestes modificacions definitives us les farem arribar. De moment el que s’ha dit que es modificarà és el següent:

-S’incorporarà un apartat que farà referència al document de criteris de Plantilles de Formació Professional.

-S’incorporarà un annex que especifique com s’han de fer les distribucions horàries en cada especialitat.

-Els PGS podran utilitzar-se per no desplaçar professorat dels centres.

-Els apartats referits al Francés (g i h) desapareixeran i s’està buscant un redactat que satisfaga tothom, perquè totes les organitzacions sindicals ens hem posicionat en contra d’aquests apartats.

-Les hores referides als batxillerats mixts i a la concurrència de programes lingüístics en un mateix grup de batxillerat no seran inamovibles, i en la distribució centre a centre, si en fan falta més per una correcta escolarització de l’alumnat, s’hi afegiran.

-L’optativa de 1r. de bat. (de 3 hores) es comptabilitzarà sempre com a 4 hores, i sobre aquestes 4 hores es calcularà el 40% d’increment, per equiparar-la a les optatives de modalitat que són de 4 hores.

-Es contemplarà una fórmula que determine el període mínim d’estabilitat de les plantilles (5 anys)

-S’incorporaran les hores d’instruccions d’inici de curs que són estables i es contemplaran en la plantilla estable (per exemple les hores de manteniment d’aules d’informàtica).

El document el podeu trobar a continuació

València, 14 de maig de 2003

 

"Criterios para determinar la plantilla estable en los institutos y secciones de la Comunidad Valenciana" (document provisional) 7/05/03

AI objeto de elaborar las plantillas estables de cada centro de secundaria en la Comunidad Valenciana, según lo dispuesto en el Acuerdo entre la Conselleria de Cultura y Educación y las organizaciones sindicales de enseñanza sobre dotación de plantillas y condiciones de trabajo del profesorado de los institutos y secciones de educación secundaria para la aplicación de la LOGSE de 25 de mayo de 1.999, se establecen los siguientes criterios, de acuerdo con las Organizaciones sindicales integrantes en la Mesa Sectorial de Educación:

a) Se fijan las horas lectivas correspondientes a currículo estable, tanto de E.S.O. como de Bachillerato y Ciclos Formativos, correspondientes al plan de estudios vigente y asignadas según el numero de grupos que figuran en el perfil funcional de cada centro.

b) La distribución de horas por especialidad en las columnas de los Currículos Variables, o sea Materias de Modalidad de Bachillerato, Optativas de E.S.O, Troncales de 4° de E.S.O. y Bachillerato, Alternativas a la Religión, Desdobles, Refuerzos, Tutorías y Jefaturas de Departamento se hará de acuerdo con el perfil de mapa escolar, y siempre dentro del numero de horas totales que les corresponde por el acuerdo de plantillas.

En todo caso, con la totalidad de horas de Materias de Modalidad y Optativas de Bachillerato podrá hacerse un solo bloque. En lo referente a las materias troncales de 4° de E.S.O. y a la distribución porcentual de las materias optativas de E.S.O., según la distribución horaria pactada con los sindicatos, se procurara respetar las opciones que los alumnos han ido consolidando en los últimos años.

 

 

Número de grupos

Áreas curric.

Cód.

1

2

3

4

5

6

Física y Quím.

207

3

6/3

6

9/6

9

12

Biología y G.

208

3

3/6

6

6/9

12/9

15/12

Dibujo

209

3

3

3

6

6

9

Música

216

3

3

3

6

6/9

6/9

Tecnología

219

3

3

6

6

9

9

Total

 

15

18

24

 

 

 

Asignaturas optativas de E.S.O.

Cód.

Áreas Curriculares

%

201

Filosofía

0

202

Griego

0

203

Latín

0

204

L. Castellana

6

205

G. e H.

6

206

Matemáticas

4

207

F. y Q.

6

208

Biología

6

209

Dibujo

6

210

Francés

12

211

Inglés

6

216

Música

6

217

Ed. Física

6

218

Psicol. y Pedag.

0

219

Tecnología

6

254

Informática

12

256

Valencià

6

261

Economía

0

275

C. Clásica

12

291

Religión

0

 

 

 

TOTAL

 

 

c) Las horas correspondientes a Programas de Garantía Social, a Programas de Adaptación Curricular en Grupo y a cargos directivos no se podrán asignar para configurar un puesto de trabajo estable.

d) La ley orgánica de 23 de diciembre de 2002 de Calidad de la Educación sustituye todos los programas de atención a la diversidad por otras medidas compensatorias de iniciación profesional. No obstante y excepcionalmente en los Programas de Diversificación Curricular (PDC), que son de aplicación, en tanto no se sustituyan por los de la ley de calidad, se podrá asignar plantilla estable siempre que el profesorado que lo viene impartiendo en los dos últimos cursos quiera, voluntariamente, continuar impartiendo dicho programa.

Los profesores que opten por ocupar una plaza con horas correspondientes a PDC, quedaran adscritos a los departamentos de su especialidad de origen, siendo esos departamentos a quienes se atribuyen las horas del PDC.

e) El número de puestos se obtendrá al dividir por 18 las horas resultantes de cada especialidad. Resultando así el número de puestos que corresponden a puestos de ESO y Bachillerato y los pertenecientes a especialidades propias de Ciclos Formativos.

Según el Acuerdo de Plantillas: "La primera vacante de cada especialidad quedara definida a partir de 12 horas lectivas semanales en los centros de hasta 8 unidades de ESO; en el resto de los centros se definirá a partir de 15 horas lectivas semanales. La segunda y sucesivas vacantes de cada especialidad quedaran definidas a partir de 12 horas lectivas semanales, siempre que se hayan completado las 18 horas lectivas semanales de la vacante o vacantes anteriores".

f) Excepcionalmente y con carácter voluntario, el funcionario que no tenga suficientes horas de su especialidad para conformar puesto estable, podrá completar su horario con otra especialidad de la que también sea titular o tenga la habilitación transitoria. Este puesto de trabajo, ad personam, se ejercerá únicamente en la fase de adscripción, se publicará por la especialidad propia del funcionario y desaparecerá cuando el funcionario obtenga otro destino. Así mismo, no se proveerán por concurso de traslados.

g) Con el fin de garantizar al alumnado la posibilidad de elegir el Francés como optativa, por ser esta especialidad de oferta obligatoria, en todos los Centros con un perfil a partir de 12 grupos (ESO, o ESO + Bach), se atribuirán 16 horas de opcionalidad en la especialidad mencionada, y por lo tanto se configurara 1 puesto estable de Francés. Para aquellos centros con un perfil inferior a 12 grupos se atribuirán las horas que correspondan para garantizar la oferta obligatoria del Francés como Segunda Lengua Extranjera, (sin perjuicio que tenga que ser atendido por profesorado interino por no haber horas suficientes para consolidar una vacante).

h) Las horas que el Acuerdo de Plantillas reconoce para desdobles de Lengua Extranjera, no se atribuirán necesariamente a la especialidad de Ingles, sino que en aquellos centros que tengan consolidado otro Idioma como primera Lengua Extranjera, por ejemplo el Francés, se les consignara horario suficiente del cómputo de desdobles, para formar puestos de trabajo estables.

i) Para la confección de los puestos de trabajo en centros que aún no están creados se negociará una plantilla de acuerdo con los grupos del perfil funcional, y se asignaran horas por especialidad de acuerdo con una secuencia lógica y con la distribución de especialidades pactada con los sindicatos para la elaboración de la plantilla modular.

Grupos mixtos

El acuerdo de Plantillas de 25 de mayo de 1999, no contempló la existencia de grupos mixtos en Bachillerato en lo referente a las modalidades de Bachillerato.

La planificación educativa contempla, sin embargo, la existencia de dichos grupos. Por ello es necesario un incremento de horas respecto de los grupos puros para poder garantizar la elección del alumnado en materias de modalidad y optativas.

a) Grupos mixtos de Bachillerato de dos modalidades de opcionalidad.

Con el fin de adaptar la nueva realidad a los criterios contenidos en el Acuerdo se aumenta las horas correspondientes a materias de modalidad.

Se considera un solo grupo para las asignaturas comunes y optativas y dos grupos para las materias de modalidad correspondientes.

En este sentido, el grupo mixto de bachillerato de dos modalidades supone un total 86 horas, 32 horas mas de lo que figura en el Acuerdo para una línea. (1° y 2° de BACH)

b) Concurrencia en Bachillerato de 2 programas lingüísticos 2PEBs, en Valenciano y Castellano en un mismo grupo.

Se considera como grupo mixto, y se incrementa el numero de horas en proporción suficiente para que el centro imparta las asignaturas en el idioma Correspondiente.

Se aplican 62 horas, 8 horas de más, para que el centro pueda impartir materia desdoblada en valenciano o en castellano.

Valencia, 7 de Mayo de 2003

 


Negociació de secundària: CCOO MENTEIX

En el número 110 de data 15 d'abril de 2003 de la revista de CCOO-Ensenyament es fan una sèrie d'afirmacions sobre la negociació de Secundària i les posicions dels diferents sindicats que són falses.

L'STEPV-Iv lamenta que els dirigents de CCOO s'hagen equivocat d'adversari i en compte de responsabilitzar a l'Administració i a ells mateixos de la situació de la negociació i pressionar per aconseguir les legítimes reivindicacions del professorat de Secundària, carreguen contra la resta dels sindicats i, en concret, contra l'STEPV-Iv.

Pel que fa a la mesa del 16 d'abril, la informació que dóna CCOO és totalment falsa. Tots els sindicats estigueren d'acord en proposar com a data perquè no n'hi hagueren desplaçaments forçosos l'1 de  setembre de 2006, cosa que consta a les actes, i tots els sindicats, inclòs CCOO, acceptaren la transaccional de l'STEPV-Iv sobre el dret a retorn al centre, que no està correctament explicada al document de CCOO. Si voleu informació rigorosa sobre la negociació mireu la nostra web i assistiu a les assemblees convocades pel sindicat. 

L'STEPV-IV no sap els motius de l'actuació d'eixe sindicat, però si sabem que li estan fent un inestimable favor a l'Administració Educativa per la seua política sectària. Des de l'STEPV-Iv continuarem treballant en la defensa del professorat de Secundària i no signarem cap acord sense el seu suport, per la qual cosa, convocarem un procés d'assemblees per saber quina és l'opinió del professorat en cas de avançar en la negociació. 

No et deixes enganyar ni manipular, que no t'ho conten, vine a les nostres reunions i participa, directament, en les negociacions.

La negociació de Secundària queda suspesa fins després de les eleccions autonòmiques.

La Conselleria de Cultura i Educació ha decidit, unilateralment, suspendre la negociació de tots els temes de Secundària fins la celebració de les eleccions autonòmiques del proper 25 de maig.

L’STEPV-Iv no comparteix aquesta decisió i demana la seua continuïtat per tancar-la i poder fer el procés d’adscripció abans de l’acabament de l’actual curs escolar.

La Conselleria ha presentat des del mes de febrer 8 documents per a la seua negociació. El sindicat ha presentat esmenes i propostes a cadascun dels documents. Però va advertir que no faria una valoració definitiva del procés ni signaria cap document fins tindre tots els temes negociats i veure quin era el resultat global de la negociació. La nostra valoració també ha de ser ratificada per les assemblees de professorat, per la qual cosa hem mantés reunions tots els dilluns a les seus d’Alacant, València i Castelló.

Doncs bé, la negociació dels dies 15 i 16 d’abril va determinar la suspensió de tota la negociació. La Direcció General de Personal (DGP) pretenia que els sindicats donàrem la conformitat a la modificació de l’Ordre d’1 de juliol que regula el procés d’adscripció. Però no va ser possible per mantindre discrepàncies en alguns dels temes plantejats:

El primer, la data fins la qual cap professor/a havia de ser desplaçat, de forma forçosa, fora de la seua localitat de destinació. La Conselleria plantejava, en un primer esborrany, el curs 2003/04, data que va proposar canviar fins el 2005/06 si n’hi havia acord global. El sindicat es va mantindre ferm en exigir que aquesta fora 1 de setembre de 2006. Aquesta darrera data és la que es va comprometre el propi conseller en les negociacions del mes de febrer.

El segon, l’àmbit de desplaçament forçós a partir d’eixa data. La DGP pretén que siga tota la província. Nosaltres no estem d’acord i plantegem que el desplaçament forçós només siga a zona. Les zones s’haurien de renegociar ja que les publicades al DOGV no ho van ser.

El tercer punt de discrepància és la resolució de la situació del professorat del Complex Educatiu de Xest. El sindicat planteja que qualsevol desplaçament siga voluntari i no forçós com proposa la DGP.

Per contra, la Conselleria sí que va acceptar una formulació proposada per l’STEPV-Iv sobre el "dret a retorn" al centre de destinació i una altra que permitia que aquelles persones que preferesquen quedar-se com "pèrdua provisional de destinació" no tinguen que agafar obligatoriament places en la seua localitat en el procés d’adscripció, però en no arribar-se a cap acord, la seua posició va ser deixar en l’aire l’acceptació de la nostra proposta fins que es reprenga la negociació.

Per tant, per una part existeixen discrepàncies en la modificació de l’ordre d’1 de juliol i per altra, encara queden molts temes per tancar, alguns dels quals ja han passat per la Mesa Sectorial d’Educació, i, en la major part dels casos, no s’ha fet una redacció definitiva a l’espera de veure com queda el procés global. La negociació de tots aquests documents ens permet saber la plantilla de cada centre i la situació en què queda el professorat. Els temes sobre els quals s’ha parlat i que podeu consultar a la WEB són:

 • Determinació del perfil funcional d’escolarització a efectes d’assignació de plantilla docent estable: nombre d’unitats. (Document Definitiu)
 • Criteris per l’atribució anual d’unitats/grups en Instituts i Seccions. Previsió d’unitats en cada centre. Consideracions, pautes i referències (Document Provisional).
 • Modificacions a l’Ordre d’1 de juliol (Document Provisional).
 • Perfils estructurals escolarització xarxa final (III/02)/ Perfil funcional escolarització ESO-BAT (XI/02) (Document Provisional).
 • Criteris per a l’elaboració de plantilles per a l’adscripció i reubicació del professorat (Document Provisional).
 • Resolució que convoca el procés d’adscripció (Document Provisional).
 • Ordre d’habilitació (Document Provisional).

El sindicat no podia entrar en el joc que plantejava la DGP, la valoració de la modificació de l’ordre d’1 de juliol i la seua acceptació expressa, per no estar d’acord en els tres punts abans assenyalats i per no saber com quedarà la negociació de la resta dels temes. Davant d’eixa situació, la nostra proposta va ser habilitar un procés de negociació des del 16 d’abril fins el 15 de maig per tindre temps de negociar tots els temes, el més aviat possible, i fer l’adscripció enguany.

La Conselleria es va negar, no vol interferències, en el període electoral, i va decidir, unilateralment, deixar-ho tot en suspens fins el 26 de maig. Açò obri un període d’incertesa important per diverses raons:

La primera perquè entre el 26 de maig i l’acabament del curs n’hi ha poc de temps per negociar-ho tot i fer l’adscripció.

La segona per les eleccions autonòmiques. Tant si es manté l’actual partit en el govern com si canvia el govern de la Generalitat Valenciana, la constitució de les Corts Valencianes serà el 12 de juny i l’actual equip de direcció de la Conselleria de Cultura i Educació es troba en una situació d’eventualitat fins la constitució del nou govern que serà més enllà de la data.

Per totes aquestes raons, el sindicat considera necessari que l’Administració Educativa valenciana modifique la seua actitud i mantinga oberta la negociació en la línia de la nostra proposta, negociar-ho tot fins el 15 de maig. El sindicat així ho demanarà al propi conseller i, en cas de no obtindre una resposta satisfactòria, proposarà a la resta de sindicats i al professorat de secundària un calendari de mobilitzacions per tornar a seure’s a negociar. De fet, els cinc sindicats ja hem convocat mobilitzacions durant la primer quinzena de maig per la paralització de la negociació de les retribucions i l’incompliment dels acords retributius.

Per acabar, us convoquen a les següents assemblees per tractar de tots els temes que us hem enunciat i decidir entre totes i tots quines han de ser les actuacions del sindicat.

El dia 8 de maig, a les 18 hores, al Palau de la Generalitat Valenciana a València està convocada una CONCENTRACIÓ per exigir el COMPLIMENT DELS ACORDS RETRIBUTIUS.
La convocatòria la fan tots els sindicats. El sindicat considera que cal ampliar la reivindicació a la negociació immediata de tots els temes pendents de Secundària

més informacions


El Sindicat recorda en les reunions el compromís de Tarancón

Les negociacions de les plantilles de Secundària s’acosten al seu punt culminant

La pressió sindical ha reobert les negociacions amb l’Administració després que el conseller accedira a desbloquejar la paràlisi anterior. El procés negociador, que abasta un ventall ampli de qüestions, progressa amb diferents graus d’intensitat segons els temes. La reobertura de les negociacions i la publicitat als documents de l’Administració han donat a la negociació la transparència necessària que permet que el treballadors i els sindicats plantegen alternatives a les propostes de Conselleria. Però és precisament quan les propostes es tradueixen en documents quan comencen les dificultats per arribar a acords. L’Administració, que ha acceptat algunes de les iniciatives dels sindicats, encara manté però, determinades posicions de fons que semblaven superades amb la signatura del document del conseller Tarancón que va reobrir la negociació.

Amb tot, l’STEPV-Iv manté la seua posició inicial i considera que el procés s’ha de contemplar com una negociació global. En aquest sentit, el Sindicat insistirà en la negociació i buscarà l’acord, però no donarà el vistiplau parcial a cap document sense una avaluació global del procés, una valoració que forçosament s’ha de referir al compliment del document signat pel conseller en tots els seus apartats. És obvi que una eventual manca de compromís per part l’Administració en aquest aspecte comptaria automàticament amb l’oposició del Sindicat.

Els textos adjunts resumeixen l’estat actual en què es troben els documents en procés de discussió. La documentació completa es troba a disposició de les persones interessades en esta web sindical.


PEÇA A BANDA


Document 1
"Determinación del perfil funcional de escolarización a efectos de asignación de plantilla docente estable: número de unidades".

Ha passat per la Mesa, i l’Administració entén que el document ja es definitiu. No obstant això, el Sindicat va manifestar a l'Administració que no ho donava per tancat fins negociar tots els temes. Les principals incorporacions al document són: els perfils dels centres tindran una vida no inferior a cinc anys; tots els centres ofertaran les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, i Ciències de la Naturalesa i de la Salut; els perfils de Batxillerat han de contemplar la incorporació de l’alumnat dels centres privats; les hores dels Programes de Diversificació Curricular s’han de contemplar com a hores estables del centre.


Document 2
"Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos y Secciones. Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias".

En fase de negociació. Tot i que pot semblar un document difícil d'entendre, només estableix les ràtios d'alumnat per conformar grups d'ESO, Batxillerat, Batxillerats Mixts, modalitats de Batxillerat, Programes d'Ensenyament en Valencià, etc. Pel que fa a les ràtios, el Sindicat proposa que siguen de 24 alumnes en les unitats d’ESO i de 30 en batxillerats, mentre que les xifres de Conselleria les situen en 30 i 35, respectivament. L’Administració, que ha acceptat les altres esmenes, no accepta cap reducció de les ràtios.

Finalment, han aparegut dos punts de desencontre. D’una banda, la continuïtat dels Programes d’Ensenyament en Valencià (PEV) als Batxillerats, en la qual el Sindicat proposa canvis en el document de l’Administració per a assegurar la continuïtat d’aquests programes. D’altra banda, pel que fa a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), l’Administració només vol aplicar les reduccions de ràtios establertes a l’alumnat amb NEE permanents. El Sindicat planteja que les reduccions de ràtios s’han d’aplicar en tots els casos on hi haja alumnat amb aquestes necessitats, siguen o no de caràcter permanent.

Pel que fa a les ràtios, l’Administració assegura que disposa d’una proposta general, però no està disposada a presentar-la si no es manifesta l’acord amb el document. L’STEPV-Iv ha demanat tindre accés a la proposta per a valorar conjuntament el text –i tota la documentació dels diferents apartats– en finalitzar el procés de negociació.

Els textos amb les esmenes de l’STEPV-Iv es poden consultar a la web sindical.


Document 3
Criteris dels Cicles Formatius.

Encara no s'ha negociat, però tots els sindicats han signat un document per donar-li forma d’acord als criteris establits en el curs 2001/02. A mitjans d’abril té prevista la seua discussió a la Mesa.


Document 4
Perfils Estructurals escolarització xarxa final (III/02)/ Perfil funcional escolarització ESO-BAT. (XI/02).

Pendent de negociar, el resultat depén dels documents 1 i 2, els quals estableixen els perfils de centres per a la futura adscripció de professorat de Secundària. És un document molt important, perquè l'adscripció dependrà, sobretot, del nombre total d'unitats assignades a cada centre i, per tant, cal que tota l’afiliació facilite la màxima informació del propi centre per a negociar amb les màximes garanties


Document 5
Criteris per a l’elaboració de plantilles per a l’ adscripció i reubicació del professorat.

El document ha passat per la Mesa, i la conclusió principal és que s’ha de refer per complet. L’STEPV-Iv ha demanat a l’Administració que el text contemple unes instruccions molt clares sobre com s’ha de conformar la plantilla estable dels centres. El Sindicat estima que el document cal que incorpore les dades següents:

- Nombre total d’hores de l’Acord de Plantilles de Secundària amb les revisions obligades per les últimes modificacions curriculars.
- Nombre total d’hores del document de Criteris de Plantilles d’FP.
- Nombre total d’hores que es contemplen a les instruccions d’inici de curs i que es puguen assignar com a estables (càrrecs directius, coordinacions, manteniment d’aules, etc.)
- Instruccions i assignacions horàries dels Batxillerats Mixts.
- Pervivència, estabilitat i revisió de les plantilles.
-Situacions excepcionals.

En la discussió d’alguns capítols del document han aparegut importants discrepàncies:

- Assignació o no dels distints programes dels centres: PDC, PGS, PDCG, i Compensació Educativa. L’Administració no vol assignar aquests programes al professorat del centre, a no ser que siga necessari per no desplaçar docents. L’STEPV-Iv planteja que el professorat que ve impartint-los, puga agafar-los, si vol, per conformar plantilla estable.

- Professorat de Francés. L’Administració ha rectificat els seus plantejaments inicials i no manté el redactat de les instruccions d’inici de curs. La proposta actual és: a) Francés com a optativa. Tots el centres a partir de 12 unitats tindran Francés d’oferta obligatòria i en els centres menors de 12 unitats s’atendrà la demanda. b) Francés primer idioma. El volen mantenir amb les hores de desdoblament de llengua estrangera quan hi haja grups menuts. Si els grups foren nombrosos el mantindran com a hores de comuns.

- Professorat d’informàtica. S’estan revisant les distribucions d’hores d’optativitat per a assegurar que tots el centres que tinguen ESO+Batxillerat tinguen com a mínim un/a professor/a d’informàtica de plantilla.

- Professorat d’economia. Les graelles presentades per Conselleria tenien un error: no contemplaven les hores d’Economia de 2n de Batxillerat. S’assignaran a tots els centres.

- El Sindicat ha fet altres propostes per tal que les distribucions horàries de: desdoblaments, optativitat, alternatives, reforços, optatives de modalitat, etc., tinguen una distribució mes lògica i equitativa, tot i que són propostes de modificació poc importants i que cal tenir en compte la realitat dels centres. Per tant, caldrà treballar-ho centre a centre.


Document 6
Ordre d’1 de juliol

El document ha passat per la Mesa i l’Administració ha acceptat moltes esmenes presentades, però encara hi ha tres punts sobre els quals es mantenen discrepàncies de fons.

Desplaçament fora de la localitat. Durant el procés d’adscripció i fins el curs 2003-2004, l’Administració està disposada a no desplaçar ningú de manera forçosa fora de la seua localitat de destinació. Però en els cursos posteriors, en els casos de professorat afectat per un desplaçament i per a una destinació provisional anual, Conselleria no manté el compromís i pretén reservar-se la potestat de poder-lo desplaçar fora de la localitat, si ho creu necessari. En aquest punt, els representants sindicals han recordat el compromís de no desplaçar ningú forçosament fora de la localitat fins la implantació de la LOCE. En concret, la data compromesa pel conseller es fixava en 2006.

Pèrdua Provisional de Destinació. La redacció de l’Ordre ha d’estar en consonància amb el RD 2112/1998, que estableix el dret de retorn al centre "mentre es mantinga aquesta situació". En la fase d’adscripció a centre, hi haurà professorat que opte, per la "Pèrdua Provisional de Destinació", però que –atés que en la fase de localitat és obligatori agafar plaça si n’hi ha– quan obtinga plaça definitiva en la localitat, deixarà de mantenir aquesta situació, i per tant perdrà també el dret de retorn a centre. Així doncs, aquesta figura només serà efectiva si en la fase de localitat no s’obté destinació definitiva.

Tot i que el RD 2112/1998 estableix que aquesta és normativa bàsica, l’STEPV-Iv defensa poder mantenir el dret de retorn a centre encara que s’obtinga una plaça definitiva en la localitat. L’Administració, però, no està disposada a modificar l’Ordre. No obstant això, el Sindicat segueix estudiant fórmules i propostes que permeten salvar els obstacles normatius perquè considera que aquesta és una qüestió fonamental en la negociació.

Complex Educatiu de Xest. En les converses amb el conseller es va acordar que, com que aquest centre no té una localitat de referència i al professorat no se li pot aplicar el dret de no desplaçament forçós fora de la localitat, calia buscar una solució especial per a aquest professorat. L’Administració pretén aplicar-li a aquest professorat el desplaçament forçós a les zones que es determinen, tot obrint la possibilitat que puguen triar altres zones a més de la que ara tenen assignada. L’STEPV-Iv planteja que el desplaçament d’aquest professorat es plantege de forma voluntària i no forçosa.


Document 7
Resolució que convoca l’Adscripció.

El document presentat a la Mesa posa en marxa el procés d’adscripció que estableix l’Ordre d’1 de juliol. Les diferències sindicals amb aquest document són conseqüència dels desacords amb l’Ordre que marca les pautes d’aquesta Resolució.


Document 8
Ordre d’Habilitacions

El document ha passat per la Mesa. Potser experimente algun retoc menor en la redacció final, però cap modificació substancial.

Encara han de passar per la Mesa els perfils dels centres establerts per la Direcció General de Centres i les plantilles de tots els centres. Tant els perfils com les plantilles, després de ser negociades, es publicaran al DOGV amb antelació a l’inici del procés d’adscripció

 


Ordre de la Conselleria sobre procediment d'habilitació transitòria prevista en l'Ordre de 1/7/02

Aquesta normativa ha estat presentada per la Conselleria de Cultura i Educació per ser negociada, dimarts 1 d'abril. El sindicat ha de debatir-la i preparar les seues alternatives. Si teniu cap suggeriment o proposta ens la feu arribar.

ORDEN de-----de---------de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la habilitación transitoria prevista en la Orden de 1 de julio de 2002, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, y de los Cuerpos que imparten Enseñanzas de Régimen Especial.  (descarregar en format word 214 kb)


Document unitari dels sindicats sobre les plantilles de Formació Professional

En relació al preacord sobre PLANTILLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL signat per la Conselleria de Cultura i Educació al mes de maig de 2002, els sindicats de la Mesa Sectorial sol.liciten el compliment del mateix en els següents termes:

 • 1. És necessari transformar el preacord en acord i que aquest darrer siga ratificat en una Mesa Sectorial presidida pel Conseller, si és possible.
 • 2. L'acord serà publicar al DOGV.
 • 3. L'acord inclourà un calendari d'aplicació del mateix i una comissió de seguiment vetlarà pel seu compliment.
 • 4. L'acord incorporarà, de forma automàtica, les ampliacions futures d'ensenyament de formació professional que requerisca el Sistema Educatiu públic valencià.
 • 5. Els increments de plantilles arreplegats a l'acord s'aplicaran directament a les negociacions actuals per la confecció de les plantilles modulars de Secundària amb l'objecte d'augmentar el nombre de llocs docents estables.

València, 26 de març de 2003.


Aclariment de l'STEPV-Iv davant de les declaracions de la Conselleria i de determinat sindicat sobre la negociació de plantilles de secundària

La negociació sobre els perfils dels Instituts i les Seccions de Secundària no està acabada, encara queden per negociar dos documents que tenen a veure amb els perfils dels centres:

-Criteris per a l'atribució anual d'unitats / grups en Instituts i Seccions.

-Perfils estructurals d'escolarització red final (III/02) i perfil funcional d'escolarització ESO-Batxillerat (XI/02)

Només s'ha tractar a la Mesa Sectorial d'Educació un document anomenat: "determinació del perfil funcional d'escolarització a efectes d'assignació de plantilla docent estable". En aquest document s'arrepleguen algunes de les porpostes sindicals, no totes. L'STEPV-Iv va advertir a l'inici de la negociació que no anava a acordar res amb l'Administració fins que no estigueren tractats tots els assumptes: perfils, plantilles, composició dels centres, adscripció del professorat,... i es realitzarà una consulta al professorat afectat. Per tant, no hem acordat res de res, i així ho vam fer constar en acta. A més a més, el sindicat va afirmar que fins no estudiarà l'aplicació del document de perfils a cada Institut i sapiguera l'opinió de cada centre al respecte no donava per tancat eixe document. El sindicat considera que estem davant d'una negociació global, molt complexa, en la que incideixen moltes variables, per la qual cosa és impensable que després de la primera reunió ja es parle d'acords o de desacords, cal avançar en la negociació i al final es veurà si ha estat possible un acord o no. Però, a més a més, el segon document que està negociant-se té a veure, directament, en els perfils del centres, per la qual cosa si aquest document es modifica durant la negociació s'haurà de canviar la primera proposta de perfils dels centres.

La conclusió és que les declaracions públiques sobre els acords no són certes.

Quan a l'oferta d'ocupació pública docent de 2003, l'STEPV-Iv afirma que la negociació de plantilles de secundària no té res a veure amb aquesta oferta. El sindicat ja va dir que abans de fer valoracions sobre les places de secundària calia que la Conselleria comuicarà el seu desglossament per especialitats i que l'oferta de mestres era desproporcionada.

 


Mesa Sectorial d'educació. 6 març 2003

Assistents: Herminio García (D.G. Centres), José Antonio Rovira (D.G.Personal) i diversos tècnics de les direccions generals de Centres, Personal i Ordenació Educativa. Sindicats: STEPV-Iv, CCOO, UGT, ANPE, CSIF i CEMSATSE.
La reunió es va iniciar a les 10:30 hores i va acabar a les 19:30 hores.
L'STEPV-Iv va plantejar que la negociació és global i no es pot donar per tancat (acordat) cap document fins haver tractat tots els documents i haver estudiat i valorat el resultat final de la negociació. Si al final els resultats no són els esperats caldrà retrotraure la negociació dels perfils
i criteris de plantilles.
El sindicat va comunicar a l'Administració que no anava a condicionar la negociació per la pressa i per un calendari molt comprimit, els temes s'han de tractar pausadament, s'han de reflexionar, s'ha de consultar el professorat i els centres,...
Per al sindicat, la Conselleria s'ha de comprometre a l'inici de la negociació a assumir que s'han de crear els 3.200 llocs de treball compromesos i a potenciar l'oferta educativa pública.>
El sindicat també va demanar que en tota la negociació estiguen presents membres de les tres direccions generals.

El passat dijous, dia 6 de març, la direcció general de centres va lliurar i es van negociar els següents documents als sindicats de la Mesa Sectorial en el marc de la negociació del procés d'adscripció del professorat de secundària.

Document núm. 1.- "Determinación del perfil funcional de escolarización a efectos de asignación de plantilla docente estable: número de unidades"

El primer document núm 1 de criteris ja ha passat per la Mesa, i ací teniu el document definitiu. No obstant això, nosaltres vam dir a l'Administració que condicionàvem aquest document al document de perfils dels centres (perfil funcional d'escolarització o perfil d'adscripció), ja que aquest últim document ens el van donar en la Mesa i l'hem de treballar i consultar als centres.

Document núm. 2.- "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos y Secciones. Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias"

El document núm. 2 està en fase de negociació. Tot i que pot semblar un document un poc difícil d'entendre, en resum, estableix les ràtios d'alumnat per conformar grups d'ESO, Batxillerat, Batxillerats Mixts, Modalitats de Batxillerat, Programes d'Ensenyament en Valencià, etc). Com que es va fer molt tard, vam acordar presentar al·legacions per escrit el proper dia 11 de març. (vegeu informe de la Mesa)

Document núm 3.- Criteris CICLES FORMATIUS

El document núm. 3 és el document de criteris de CF. Encara no s'ha negociat.

Document núm.4.- Perfils Estructurals escolarització xarxa final (III/02)/ Perfil funcional escolarització ESO-BAT. (XI/02)

El document núm. 4 estableix els perfils de centres per fer la futura adscripció de professorat de secundària. És un document molt important, perquè l'adscripció dependrà, sobre tot, del nombre total d'unitats assignades a cada centre i, per tant, necessitem que ens feu arribar la major informació del vostre centre per poder negociar-lo com cal.
Teniu, en un esquema les dades que conté.

Document núm 5.- Criterios para la elaboración de plantillas para la adscripción y reubicacion del profesorado


ANNEXOS 1, 2, 3 i 4

Determinación del perfil funcional de escolarización a efectos de asignación de plantilla docente estable: Nº Uds.

descarregar en format word

1.- Cometido: identificar un número de unidades modulares de escolarización que permita estructurar y estabilizar una plantilla básica de profesorado referida al periodo temporal que se enuncia (5 años), más allá de las normales e inevitables oscilaciones anuales que la realidad comporta.

2.- Determinación del perfil funcional

2.1.- Partiendo de la red final (actualización III/02) tras ajustar las unidades de bachillerato nocturno según la escolarización real, se han considerado los siguientes referentes:

-Ajuste del perfil estructural de ESO según:

*Población adscrita.
*Tendencia repeticiones.
*Reducción de abandono, escolar.

-Profundización y asentamiento del concepto de municipio, zona o distrito al abordar la escolarización en bachillerato/enseñanzas postobligatorias.

-En cuanto a los perfiles de bachillerato de los institutos según la red final:

*Todos los Institutos que tengan autorizadas las enseñanzas de Bachillerato ofertarán las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.

*Garantizar los grupos básicos y mantener el equilibrio entre centros respecto a los perfiles, contemplando en los mismos la previsible demanda del alumnado procedente de centros privados que finaliza la E.S.O.

Atribuir grupos mixtos en 1º sólo para garantizar la escolarización en el municipio o distrito.

2.2.- Los perfiles estructurales de escolarización de la red final se han flexibilizado, en su caso, en aquellos institutos donde en aplicación de los aspectos enunciados en el punto anterior (2.1) y analizando la tendencia de escolarización de varios años anteriores, se deduce una modificación del número de grupos asignados por el perfil inicial. Flexibilizando los módulos de partida, se ha trabajado con cifras intermedias a los módulos estructurales 8-12-16 (ESO), 4-6-8 (Bach.) existiendo atribuciones de 6-8-10-12-14... y 3-4-5-6-7 (ESO y Bachillerato respectivamente).

2.3.- Se ha entendido que una plantilla estructural correspondiente a, por ejemplo, 14 unidades de ESO y 6 unidades de Bachillerato quedaba perfectamente estabilizada en un instituto aun cuando éste tuviese oscilaciones de ± 1 unidad.

El planteamiento de trabajo supone:

Si la fluctuación en un año fuera + 1 unidad ("habilitada") la plantilla ("habilitada") crecería en aquello que correspondiera.

Periódicamente, a partir del 2007, cada tres años se revisarían y ajustarán los perfiles funcionales de escolarización.

3.- La asignación horaria correspondiente a los Programas de Diversificación Curricular contenida en el Acuerdo de Plantillas se incluirá en el diseño de plantillas de los centros como horas estables.

Nota: El perfil funcional de escolarización ESO-Bach. (XI/02) corresponde a la red final, funcionando en su totalidad, con una referencia temporal aproximada de 5 años y vigencia hasta 2005/07. Después de esta fecha la revisión se realizará cada 3 años.


 

Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos v Secciones

Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias

descarregar en format word

La determinación del número de unidades (grupos) en los Institutos y Secciones de Educación Secundaria, para cada curso escolar se realizará teniendo en cuenta:

I.- Continuidad del alumnado. ya escolarizado en el curso anterior en eL centro

• Teniendo en cuenta las tasas de promoción/repetición/abandono, desplazamientos o movilidad del alumnado y previsiones de resultados académicos para el curso escolar; se determina el número de unidades correspondientes a:

- 2º y 4º de ESO (también 3º cuando el centro tenga totalmente incorporado el Primer Ciclo de ESO)
- 2º curso de enseñanzas postobligatorias

• El número de unidades que se atribuyen garantizará la continuidad del alumnado ya existente en el centro.

II.- Incorporación de nuevos alumnos a los cursos en que se inicia la etapa o se comienzan enseñanzas:

1º ESO - Se atribuirán las unidades correspondientes a la promoción del alumnado de 60 de Educación Primaria que tenga adscrito el Instituto, previa deducción de la tasa de repeticiones.

3º ESO - Se identificará la previsión correspondiente a:

• alumnos repetidores de 3º.
• alumnos que acceden a 3º procedentes de los colegios adscritos, previa deducción de la tasa/previsión de repetición de 2º.
• alumnos que promocionan de 2º a 3º en el propio Instituto cuando en él haya implantación parcial de Primer Ciclo.

1º de enseñanzas postobligatorias. Referentes:

* Tendencias y previsiones en el Instituto y zona sobre secuencia de escolarización.

-Tasa de repetición de 1º
-% de alumnos que obtienen el Graduado de Educación Secundaria.

* Su distribución según:

-Bachillerato
-CiclosFormativos
-Abandono

* Distribución según modalidades de bachillerato y familias profesionales

- % de alumnos que acceden a Ciclos Formativos sin haber obtenido previamente el Graduado de Educación Secundaria o Bachillerato.
-%de bach. que acuden a C.F.G.S., su distribución.

* Los perfiles de cada Instituto según la actualización correspondiente a estructura funcional de escolarización (II/02).

* La escolarización del curso.

* Las pautas que a continuación se reproducen sobre grupos mixtos, PEV y consideraciones para la escolarización

III.- Bachilleratos. Determinación Grupos mixtos.

Se constituirán grupos mixtos de acuerdo con las pautas siguientes:

1. Municipios con un solo Instituto con reducido número de alumnos que tienen autorizadas las modalidades de Humanidades y Ciencias (Ejemplo Ademuz: 2 uds de bach.).

- Dado que el total de la población a escolarizar no excede una unidad y toda ella puede y debe ser escolarizada no tiene gran relevancia referencial dar como puestos escolares de salida 17 Ciencias y 18 Humanidades ó 15 Ciencias y 20 Humanidades si esto segundo armonizase mejor con la tendencia del alumnado.

2. Institutos que tienen autorizadas 3 modalidades de bachillerato (Humanidades, Ciencias, Tecnológico o Humanidades, Ciencias, Artes) cuyo perfil asignado en la "xarxa final" es de 4 unidades (2 unidades de 1º)

La capacidad de las 2 unidades respecto a las modalidades sería complementaria.

Deberán escolarizar a todos los alumnos que vayan a cursar Tecnología o Artes.

La modalidad de Humanidades en el caso H, C, T, o la modalidad C en el caso de C, H, A, tiene como límite la capacidad de una unidad.

Como disponibilidad inicial de salida de puestos escolares en estas enseñanzas (ejemplo H, C, T) tendríamos:

Tecnólógico Ciencias Humanidades
20-22 15-13 35

Si el número de alumnos graduados en Educación Secundaria que solicita estas modalidades fuese:

- Tecnológico > 12
- Ciencias > 15
- Humanidades < 35
- Y la suma Tecnológico + Ciencias + Humanidades = <70
1 grupo puro y uno mixto.

Que se estructurarían:

En materias comunes y optativas comunes como 2 grupos

En materias de modalidad y optativas de modalidad como 3 grupos.

- Sí la suma Tecnológico + Ciencias + Humanidades = >70; en fase de contraste y ajuste de grupos se considerará si los excedentes de Ciencias comportan la creación de un grupo diferenciado de Ciencias en el propio instituto o su escolarización en otro.

3.1. Municipios con un solo instituto (H. y C.) y población para constituir 3 grupos.

En una distribución "normal" esta población constituiría 1 grupo de H., 1 de C. y uno mixto de H.-C.

3.2. Grupos mixtos para cubrir necesidades de escolarización (municipios con más de un centro)

Garantizado que cada instituto tiene constituidas las modalidades que tiene autorizadas (bien como grupo-puro, bien dentro de grupo mixto); el referente para constituir otro/s grupo/s mixto/s en algún instituto del municipio o zona será el volumen total de población a escolarizar en el ámbito y la necesidad de que sea escolarizada en el mismo, pero no inevitablemente en el instituto "a" o "b" sino en aquel que en la fase de ajuste de grupos se determine.

IV.- Enseñanza en valenciano (PEV).

1. Un solo instituto en el municipio con LV.

- Atención de la demanda de enseñanza en valenciano en el lercurso:

- Para constituir la modalidad de bachillerato (H., C., T. , A) en valenciano deberá haber como mínimo 15 alumnos en la modalidad. Se constituirá grupo diferenciado o se integrará con otra modalidad constituyendo un grupo mixto según el volumen de población total y modalidades a escolarizar.

En las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y de la Salud podrá constituirse grupo mixto de modalidades en valenciano cuando:

H > 10;C > 10 y la suma H+C > 25

2. Hay varios institutos con LV

- Se garantizará la oferta de puestos escolares suficientes en el municipio para atender la demanda existente.

- El número de grupos del municipio dependerá del número total de alumnos y en caso de poca población en el municipio sólo se constituirá grupo siguiendo el anterior apartado.

- Para que un instituto pueda constituir grupo, por si mismo, deberá tener en la modalidad (H., C., T., A.) como mínimo 20 alumnos.

3. Siempre que sea posible, incluso en el último párrafo de IV.1, a la hora de constituir grupos mixtos prevalecerá el referente de modalidad de bachillerato (H.C.T.A.) sobre el referente de programa lingüístico (PEV, PIP). Si fuera posible tendríamos, por ejemplo, bachillerato de H. mixto lingüístico (PEV/PIP) y bachillerato de C. mixto lingüístico (PEP/PIP) en vez de tener mixto (H.-C. PEV) y mixto (H.-C. PIP).

V.- Bachillerato. Consideraciones para la escolarización.

Una vez estimado el volumen de población a escolarizar, también por modalidades, para determinar el número de grupos que se asignan al municipio/distrito se aplicará las normas siguientes:

1. Municipios o distritos con alumnado para constituir más de un grupo en una modalidad

   

Nº alumnos

   
 

53-70

88-105

123-140

158-175

Nº de grupos a constituir

2

3

4

5

2. Atribución de grupos en municipios con más de un centro.

Armonícese el núm. total de unidades que se ofertan con los perfiles de los centros, por ejemplo:

Centros

Nº uds 1º según perfil

Previsión unidades totales necesarias para la escolarización en el siguiente curso, distribución

8

9

10

11

13

14

15

16

A

2

2

2

2

2

2

2

2

3

B

3

2

2

2(*)

3

3

3(*)

4

4

C

3

2

2

2(*)

3

3

3(*)

4

4

D

4

2

3

3

3

5

5

5

5

Total

12

8

9

10

11

13

14

15

16

A los institutos con perfil de 4 unidades de bachillerato (2 para 10) se les garantizará la constitución de estos dos grupos, uno de cada modalidad.

3. Distribución de los grupos de una modalidad entre los distintos institutos que la tienen autorizada, por ejemplo: Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud

Centros

Nº grupos bach de la modalidad atribuidos
a cada IES

Previsión unidades necesarias, distribución

A

1

1

1

1

1

2

B

2

1

1 (*)

2(*)

3

3

C

2

1

1 (*)

2(*)

3

3

Total

5

3

4

6

7

8

(*= +1) Se optará por uno u otro instituto considerando el volumen total de grupos de los demás cursos del mismo (ESO, Bach., C.F.) de modo que se atribuya a aquel instituto que, con la residual incorporación de este grupo, más se aproxime a armonizar su núm. total de grupos con su perfil referencial.

4. En los casos en que no exista la población señalada en el apartado previo (V.1) "Bachillerato". Consideraciones para la escolarización" se podrá constituir un grupo mixto por municipio cuando éste sea imprescindible para escolarizar a la población del mismo.

5. Número mínimo de alumnos en el municipio o zona para constituir un grupo en las modalidades de "Artes" y "Tecnología".

 • 20.
 • Cuando en un municipio o zona haya, por ejemplo, 2 ó más Institutos autorizados para impartir "Tecnología" o "Artes" será de aplicación la situación glosada en V.1 "Municipios o distritos con alumnado para constituir más de un grupo en una modalidad".

VI.- Ampliación de oferta

Aquellos Institutos que posean una capacidad, de acuerdo con su infraestructura, superior al número de unidades inicialmente asignadas según la adscripción y la asignación de centros, podrán ofertar un número superior de unidades, que se determinará por la Dirección General de Centros Docentes, para satisfacer la

demanda en la fase de escolarización libre. En este caso se constituirían unidades adicionales siempre que hubiese una matricula efectiva de, al menos 25, alumnos en E.S.O. y 30 en la modalidad de Bachillerato.

VII- Es evidente que estas pautas hay que considerarlas como un conjunto en el que debe analizarse complementariamente la situación globlal por . modalidades y por centros; sólo tras interrelacionar las distintas variables revisando la situación en la doble dirección desde cada centro al conjunto y desde el conjunto hasta cada instituto se efectuará la asignación de unidades-modalidad.

1. En todos los supuestos, para las materias comunes, materias en lengua común a los programas PEV, PIP, materias optativas comunes y materias de modalidad elegidas por alumnos de otras modalidades se constituirán grupos aplicando las ratios generales (1:35).

2. En un centro, los grupos de alumnos se constituyen por referencia al nº de alumnos de materias comunes (por ejemplo 104 alumnos de 20 no constituyen 2 grupos de Humanidades con 60 alumnos y otros 2 de Ciencias con 44 sino 3, 1 de Humanidades, 1 de Ciencias y 1 mixto).

VIII.- Como pauta básica, a tener en cuenta en todos los supuestos, y para todas las enseñanzas, debe corregirse cualquier intento de que un instituto crezca más allá de su perfil, por ejemplo, + 10, 20 6 40 % mientras otro de su mismo municipio o zona se sitúe un 10, 15 6 25 % por debajo del mismo (claro está salvo que limitaciones estructurales impidan esto).

IX.- Número máximo de alumnos por grupo a efectos de escolarización

- ESO - 30
- Bach. - 35
- C. F.- 30 (salvo "Desarrollo de aplicaciones informáticas", "Administración de sistemas informáticos" e "Interpretación de la lengua de signos" donde será de 20 alumnos).

Alumnos con n.e.e. permanentes

ESO - En los centros que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales permanentes, el número máximo de alumnos con necesidades educativas especiales será de dos por aula. En estas circunstancias el número máximo de alumnos por aula será de 25. Cuando sólo haya un alumno en esta situación el número máximo de alumnos por aula será de 28.

Bach. - En los centros que escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, con carácter general, se procurará que el número máximo de alumnos con necesidades educativas especiales sea de tres por aula. En estas circunstancias, el número máximo de alumnos por aula será de 30.

(Normativa básica y Resolución conjunta de Direcciones Generales de 15/6/01 –prorrogada por la Resolución de 26/6/02 por la que se dictan instrucciones en materia de… y organización de la actividad docente para el curso 01/02 y 02/03 –D.O.G.V. 29/6/01 y 9/7/02)


 

CICLOS FORMATIVOS

descarregar en format word

-Número, mínimo de alumnos/as para constituir un grupo en el centro: 12 y el nº máximo de 30.

-Aquellos módulos profesionales susceptibles de desdoble (según establecen los horarios correspondientes a cada ciclo formativo), se efectuarán cuando el grupo cuente con más de 18 alumnos/as.

La Formación Profesional Específica, constituye una oferta formativa de carácter profesionalizador, no escolarizador, que acredita la competencia profesional requerida en los distintos niveles del empleo, que es complementaria con otras modalidades de Formación Profesional (FPO, FPC), constituyendo un factor fundamental en el desarrollo económico y en la cohesión social.

Por todo ello en el Mapa Escolar de FPE se cuenta con una oferta adaptada a las necesidades de los distintos sectores empresariales, que permitirá al sector productivo valenciano disponer del personal cualificado necesario para el desarrollo y competitividad de las empresas y requerido para los diferentes niveles del empleo, al mismo tiempo que facilitará el equilibrio entre dichas necesidades profesionales y la demanda del alumnado en función de sus expectativas, aptitudes y preferencias.

Todo ello en el contexto de un Mapa Escolar de FPE, dinámico y en constante revisión con la participación de los agentes sociales y empresariales, que permita adaptar la oferta de Ciclos Formativos a las necesidades cambiantes del mercado laboral y de la sociedad, así como a las demandas del alumnado hacia nuevas profesiones derivadas de la incorporación de las nuevas tecnologías y de las modificaciones del sistema productivo.

Por ello y tal y como se establece en el acuerdo de plantillas de FP, los centros docentes contarán con los grupos derivados de los ciclos adscritos a dicho centro, así como de los segundos grupos que en el curso 2001-2002 se hubiesen consolidado a través de la oferta que habían realizado anteriormente, siempre y cuando se mantengan las necesidades del tejido productivo de la zona.

El aumento de oferta y por tanto el incremento de grupos de las distintas especialidades, se autorizarán tras los estudios pertinentes de necesidades formativas que permitan garantizar una respuesta a las demandas de los distintos sectores empresariales de cada zona geográfica y por tanto del empleo.

Cuando estos grupos funcionan durante tres cursos consecutivos con 18 o más alumnos/as se considerarán consolidados y pasarán a incrementar la oferta formativa del centro.

En cuanto a los estudios de Ciclos Formativos en horario nocturno, que constituye una oferta formativa que da respuesta a las necesidades de formación permanente a lo largo de toda la vida activa, la impartición de un ciclo formativo en dicha modalidad a lo largo de tres cursos consecutivos con 15 o más alumnos/as se considerará como grupo consolidado y por tanto incrementará la oferta formativa del centro.

No obstante, con el objeto de dar respuesta a las demandas formativas de los diferentes sectores empresariales de distintas zonas geográficas y con el fin de potenciar políticas activas de empleo, se podrán autorizar la incorporación de ciclos formativos con un número de alumnado inferior al que la normativa prevé.


Perfils Estructurals escolarització xarxa final (III/02)/ Perfil funcional escolarització ESO-BAT. (XI/02)


Criterios para la elaboración de plantillas para la adscripción y reubicacion del profesorado

descarregar en format word

Se pretende realizar unas plantillas de cada centro con los grupos a final de mapa, con el objeto de proceder a la reubicación, en su caso, del profesorado de acuerdo con la Orden de la Consellería de Cultura y Educación de 1 de julio de 2.002.

En su elaboración se deberá respetar la autonomía del centro para poder consolidar plazas estables, con las optativas que el centro ha venido ofreciendo, e incluso formalizar las peculiaridades organizativas de los centros, dentro del margen que permite la Orden (puestos mixtos, adscripción a especialidades de las que no son titulares) y del cupo que limita el Acuerdo de Plantillas.

Criterios para su elaboración

Los criterios utilizados se contienen en el desarrollo del Acuerdo de Plantillas de Secundaria, con las siguientes consideraciones.

 1. Se fijarán las horas lectivas correspondientes a currículo estable tanto de E.S.O. como de Bachillerato, correspondientes al plan de estudios vigente y asignadas según el número de grupos que figuran en el perfil funcional.
 2. La distribución de horas por especialidad en las columnas de los Currículos Variables, o sea Materias de Modalidad de Bachillerato, Optativas de E.S.O, Troncales de 4º de E.S.O. y Bachillerato, Alternativas a la Religión, Desdobles, Refuerzos, Tutorías y Jefaturas de Departamento se hará de acuerdo con el perfil de mapa escolar, siempre y cuando no se sobrepase el número de horas totales que les corresponden por el acuerdo de plantillas.

En todo caso con la totalidad de horas de Materias de Modalidad y Optativas de Bachillerato podrá hacerse un solo bloque, según la distribución horaria pactada con los Sindicatos en lo referente a las materias troncales de 4º de E.S.O. y a la distribución porcentual de las materias optativas de E.S.O. y se procurará respetar las opciones que los alumnos han ido consolidando en los último años.

En relación con las horas de las especialidades de Física y Química, Biología, Francés, Inglés, Dibujo, Educación Física, Economía e Informática se añadirán las horas lectivas de los ciclos formativos para conformar plantilla estable.

 1. A diferencia de las plantillas para el inicio de curso, no se pueden asignar Programas de Diversificación Curricular, Programas de Garantía Social, ni Programas de Adaptación Curricular en Grupo, ni horas por cargos directivos, para configurar un puesto de trabajo estable, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.
 1. El número de puestos se obtendrá al dividir por 18 las horas resultantes de cada especialidad. Resultando así el número de puestos que corresponden a puestos de ESO y Bachillerato y los pertenecientes a especialidades propias de Ciclos Formativos.

Según el Acuerdo de Plantillas: "La primera vacante de cada especialidad quedará definida a partir de 12 horas lectivas semanales en los centros de hasta 8 unidades de ESO; en el resto de los centros se definirá a partir de 15 horas lectivas semanales. La segunda y sucesivas vacantes de cada especialidad quedarán definidas a partir de 12 horas lectivas semanales, siempre que se hayan completado las 18 horas lectivas semanales de la vacante o vacantes anteriores"

No obstante, no se podrá superar el cupo de profesores que le corresponden según el anexo del Acuerdo, desarrollado para líneas completas, y para el caso de que el perfil funcional no coincida con líneas completas, no superarán el cupo que se ha calculado, informáticamente, al respecto por la D.G. de Personal.

Es decir, en el supuesto de supresión de puestos que ocupen funcionarios con destino definitivo se podrá mantener el puesto de trabajo, con las siguientes tres condiciones:

 1. A partir de 12 horas lectivas en un centro de hasta 8 unidades de ESO para la primera vacante, y también 12 horas para las últimas vacantes de las especialidades en cualquier IES.
 2. Estar previsto que su puesto se pueda completar, al inicio del curso, con las horas asignadas al centro para PGS, PACS o cargos directivos que les quede un período como mínimo de 3 años.
 3. Se le advertirá al centro que esas horas quedan vinculadas al inicio de los próximos cursos, por lo que no se podrá asignar las horas de reducción de cargos directivos a otros departamentos, y en el caso de que no se autorizase por la conselleria los programas correspondientes, este profesor quedará desplazado para el curso siguiente.
 1. En los centros cuyo número de grupos totales de E.S.O. no se correspondan con líneas exactas correspondientes con el Mapa Escolar, los grupos de más se computarán en 2º y 3º de E.S.O.

Puestos de Trabajo mixtos relativos a la habilitación transitoria.

Con el objeto de dar estabilidad al profesorado se podrán crear puestos de trabajo mixtos, atendiendo a la eventual habilitación o habilitación transitoria de los funcionarios afectados por la supresión, es decir, según el perfil del funcionario definitivo afectado por la supresión, aunque no correspondan al mismo ámbito del conocimiento.

La Orden prevé que el funcionario con destino definitivo que no tenga suficientes horas de su especialidad pueda completar su horario con otras materias, si el profesor que pudiera resultar desplazado, voluntariamente quisiera completar su horario con especialidades diferentes si él tuviera la habilitación transitoria del Art. 8 de la Orden.

Esta opción la ejercerá el funcionario en el momento de la adscripción, pero si no se publica este puesto de trabajo mixto, no puede hacerse efectivo este derecho, por lo tanto en el momento de elaboración de plantillas, se deberá informar al equipo directivo de esta posibilidad, con el fin de que a su vez informe al claustro y el equipo directivo proponga el puesto mixto.

De igual modo se estudiará la posibilidad de evitar supresiones de puestos ocupados por funcionarios con destino definitivo, si pueden obtener la habilitación transitoria a que se refiere el Articulo 8, aunque ello no tenga que reflejarse en la elaboración de puestos de trabajo, por cuanto la plaza saldrá de la especialidad que corresponda. Este derecho podrá hacerse efectivo en la fase de adscripción.

Plantilla de centros no creados

Para la confección de los puestos de trabajo en centros que aún no están creados se confeccionará una plantilla de acuerdo con los grupos del perfil funcional, y se asignarán horas por especialidad de acuerdo con una secuencia lógica y con la distribución de especialidades pactada con los sindicatos para la elaboración de la plantilla modular.

Adscripción a ciclos formativos:

Tal y como indica la Orden en el caso de que posteriormente se produjera un traslado de Enseñanzas de Ciclos Formativos de un Centro a otro se adscribirá automáticamente al profesorado con destino definitivo en el centro receptor. Por lo tanto supondrá un traslado de los puestos de trabajo, caso de ser necesario el mismo número.

Grupos mixtos

Incremento al Acuerdo de Plantilla

El acuerdo de Plantillas de 25de mayo de 1999, no contempló la existencia de grupos mixtos en Bachillerato en lo referente a las modalidades de Bachillerato.

La planificación educativa contempla, sin embargo, la existencia de dichos grupos. Por ello es necesario un incremento de horas respecto de los grupos puros para poder garantizar la elección del alumnado en materias de modalidad y optativas.

 1. Grupos mixtos de Bachillerato de dos modalidades de opcionalidad.

El Acuerdo de Plantillas no preveía la existencia de grupos mixtos, como luego la realidad ha demostrado.

Con el fin de adaptar la nueva realidad a los criterios contenidos en el Acuerdo se ha aumentado las horas correspondientes a:

 • Materias de modalidad + optativas

Se ha considerado un solo grupo para las asignaturas comunes y optativas y dos grupos para las materias de modalidad correspondientes.

Cálculo para 1º de Bachillerato.

 • Materias de modalidad:
  3 materias x 4Horas =12x2 grupos=24 horas+50%=36Horas
 • Materias optativas
  36 horas de materia de modalidad+6 horas de optativas=42 horas
  En total, 42 horas, 18 horas más que un grupo puro

Cálculo para 2º de Bachillerato.

La única diferencia con respecto a 1º de Bachillerato, es el aumento de 2 horas de optativas, por lo tanto se aplican 44 horas.

En conclusión el grupo mixto de bachillerato de dos modalidades supone un total 86 horas, 32 horas más de lo que figura en el Acuerdo. (2 profesores más de los previstos)

 1. Concurrencia en Bachillerato de2 programas lingüísticos 2PEBs, en Valenciano y Castellano en un mismo grupo.

Se considera como grupo mixto, y se incrementa el número de horas en proporción suficiente para que el centro imparta las asignaturas en el idioma correspondiente.

Si el Acuerdo establece 54 horas para 1º y 2º de bachillerato, se está aplicando 62 horas, 8 horas de más, pasa que el centro pueda impartir materia desdoblada en valenciano o en castellano.


Mesa Sectorial d'Educació. 4 març 2003

Documents que la Conselleria de Cultura i Educació ha lliurat als sindicats hui.

Document anterior (ja substituit en negociació del dia 6 )
"1. Determinación del perfil funcional de escolarización a efectos de asignación de plantilla docente estable: número de unidades. (descarregar en format word)

2. "Criterios para la atribución anual de unidades/grupos en Institutos y Secciones. Previsión de unidades en cada centro. Consideraciones, pautas y referencias." (descarregar en format word)

Aquest documents seran negociats dijous 6 de març. Falta el document que fa referència als Cicles Formatius i el document que determina el perfil de cada Institut.

El sindicat considera necessària la vostra col.laboració en tot aquest procés de negociació. És per açò que us demanem que ens feu arribar les vostres propostes i suggeriments sobre els documents presentats per la Conselleria, açò ho podeu fer a aquesta adreça de correu (a l'atenció de l'equip de secundària).

Us recordem que tots els dilluns, a les 18 hores, tindran llocs assemblees de professorat de secundària a les seus de València, Alacant i Castelló per fer un seguiment de les negociacions.

València, 4 de març de 2003

EQUIP DE SECUNDÀRIA DE L'STEPV-Iv.


Convocatòries d'assemblees per fer el seguiment de la negociació

El 24 de febrer es va signar un acord entre la Conselleria de Cultura i Educació, l'STEPV-Iv i la resta de les organitzacions sindicals del sector.
El 27 de febrer es va fixar el calendari de negociació de tots els temes que afecten al sector de Secundària i de la revisió del complement específic.
Les reunions per negociar seran tots els dimarts i dijous des del 4 de març fins el 16 d'abril.

La negociació serà ràpida ja que es pretén que estiga finalitzada abans de les eleccions autonòmiques i municipals del 25 de maig. Els canals de comunicació entre el sindicat, les persones afiliades i el professorat han de ser àgils per transmetre tota la informació que es genere i per decidir, en poc de temps, la postura del sindicat en cada assumpte.

Per fer el seguiment de les negociacions i fixar la posició del sindicat en cadascú dels temes que s'han de tractar hem decidit convocar, mentre dure la negociació, és a dir fins el 16 d'abril, ASSEMBLEES de SECUNDÀRIA tots els dilluns.

Les reunions seran a les 18 hores a les seus del sindicat de
València (Juan de Mena, 18-baix),
Castelló (Marqués de Valverde, 8) i
Alacant (Glorieta Poeta Vte. Mógica, 5-12).

La primer tindrà lloc el dilluns 3 de març.

Per altra part, els documents que facilite la Conselleria de Cultura i Educació us seran enviats al vostre centre per ser coneguts pel conjunt del professorat, cal que assegureu la seua distribució. També seran penjats a la pàgina web del sindicat. Ara, ja teniu el document d'acord de mínins del 24 de febrer i el calendari de negociació del 27 de febrer.

Esperem la vostra participació i col.laboració


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >