"Pla d'Actuacions per a la Qualitat del Sistema
Educatiu a la Comunitat Valenciana"


   
 

Antecedents

La Llei de Qualitat

Proposta de Pacte per l'Educació de 2000

 
08/04/04

Carta oberta al Conseller d’Educació a propòsit del PAQSE


23/03/04

El ple del Consell Escolar Valencià aprova el dictamen sobre el PAQSE


11/03

veure document: 
PLA D'ACTUACIONS PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA EDUCATIU A LA COMUNITAT VALENCIANA 2003 – 2007


02/08/03

La Conselleria d'Educació presenta el "Pla d'Actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana"

 
08/03

veure esborrany presentat el mes d'agost(en word)

 

Carta oberta al Conseller d’Educació a propòsit del PAQSE

El proppassat dimarts 23 de març es reunia el Consell Escolar Valencià (CEV) en sessió plenària per tractar, entre altres assumptes, un informe sobre el "Pla d’Actuacions sobre la Qualitat del Sistema Educatiu 2003-2007" (PAQSE). Els membres d’aquest òrgan ens trobàrem amb la sorpresa de la presència del Conseller de Cultura, Educació i Esport que venia a participar en la sessió per poder escoltar de primera mà els comentaris dels representants de la comunitat educativa i així poder intervenir en alguns moments del debat. Fins ací tot quasi correcte, ja que qui açò subscriu, entre altres, el va agrair la seua presència i el va animar a que ho fera amb assiduïtat. L’únic però, a priori, va ser la poca delicadesa que es va tenir cap els membres del CEV que s’assabentàrem que el Conseller participaria en el plenari quan el vam veure en la sala de reunions. Per contra els mitjans de comunicació tingueren eixa informació i fins i tot van estar convocats a una roda de premsa a la qual el propi Conseller compareixeria per explicar què havia passat.

Açò que pot parèixer un oblit sense intenció s’ha demostrat una estratègia per manipular el treball del màxim òrgan de consulta i representació en matèria educativa en el País Valencià. El senyor Esteban González, amb el beneplàcit del President del CEV (que és qui a d’explicar què fa l’òrgan que presideix), ha utilitzat un treball de mes de 3 mesos per guanyar titulars partidistes en alguns mitjans de comunicació, ja que el que es va dir en la roda de premsa (segons el que es va publicar al dia següent) no s’assembla en res a l’informe que minuts abans va ser aprovat.

Dit açò cal fer alguns aclariments sobre què va aprovar el CEV en la sessió del 23 de març de 2004.

La primera qüestió a tenir en compte és que el CEV és un òrgan de participació i consulta en matèria educativa, per tant no té cap capacitat per aprovar o desaprovar res. La seua funció es limita a fer informes i valoracions sobre aquells documents que l’administració educativa li lliura bé per ser preceptiu, bé per iniciativa pròpia (com és el cas que ens ocupa), o bé elaborar resolucions sobre temes educatius que autònomament aborde.

La segona qüestió fa referència a la pròpia naturalesa del PAQSE. Aquest és un document on se recullen les actuacions que pensa portar a cap el Govern valencià en matèria educativa durant la present legislatura, és a dir el programa que el Partit Popular pensa aplicar en educació. Per tant ni és un pacte per l’Educació, ni són mesures legislatives, ni és res mentre no es materialitze en accions concretes, sols una sèrie de declaracions d’intencions.

La tercera qüestió es dedueix a l’hora d’interrelacionar les dues anteriors: El CEV no ha aprovat el PAQSE (tampoc l’ha desaprovat) perquè no té competències per fer-ho; eixa aprovació se l’haurà de guanyar en les meses de negociació i, en tot cas, en el Parlament. El CEV no ha arribat a cap "Pacte per l’educació", entre altres raons perquè ni en cap moment se li ha plantejat eixa possibilitat ni perquè siga un òrgan on es puga arribar a eixe tipus d’acords; si el Partit Popular vol un "Pacte per l’Educació" se l’haurà de treballar amb les organitzacions de pares i mares, sindicals, MRPs, polítiques, estudiantils, etc. en un marc on les regles estiguen clares i consensuades des del principi.

Dit tot açò la pregunta és: aleshores què ha fet el CEV amb el PAQSE? Doncs l’única cosa que pot fer, elaborar un informe amb observacions, recomanacions i propostes que li remetrà al Conseller de Cultura, Educació i Esport. I així ha estat, el CEV ha fet més de 70 anotacions al document, algunes de les quals paga la pena que siguen conegudes:

- "El CEV no comparteix que la LOCE siga el marc en una educació equitativa de l’alumnat, com tampoc comparteix que siga una Llei que afavoresca la participació educativa. Per tant, recomana la modificació de la Llei en els apartats que es referisquen als esmentats aspectes i òbriga un ampli debat amb tota la comunitat educativa" .

- Amb caràcter general el CEV demana, entre altres coses: temporalització de les actuacions; memòria econòmica que acompanye al PAQSE; reconeixement del caràcter educatiu de l’Educació Preescolar; adscripció del professorat al primer cicle d’ESO aquest curs, en els IES de les zones que encara estan pendents; creació d’un observatori encarregat de tots els temes relacionats amb la immigració i l’atenció a les minories ètniques; etc.

- Respecte al professorat, cal destacar recomanacions com: manteniment indefinit de la jubilació LOGSE; pagues extraordinàries corresponents al 100 % del sou; possibilitar la mobilitat del professorat que per malalties professionals no puguen continuar exercint les funcions docents assignades, però sí altres funcions dins del sistema; anys sabàtics; bosses de substitució comarcals; especialistes en informàtica en cada centre o localitat, etc.

- Respecte a l’atenció a la diversitat: el programa d’atenció a la diversitat ha de contemplar com a objectiu bàsic de l’escola l’educació integral de les persones, la formació per a la participació democràtica i l’exercici dels drets de ciutadania responsable i crítica en condicions d’igualtat; s’ha de buscar l’equilibri adequat en la distribució de l’alumnat immigrant que s’incorpora al sistema educatiu, entre tots els centres educatius sostinguts amb fons públics d’una mateixa localitat o zona.

No continuaré enumerant les observacions, perquè com ja he dit, en son més de setanta. I ara, Senyor Conseller, si no vol que pensem que el seu pas pel CEV sols era per aprofitar-se del treball dels altres, manipular la informació i obtenir un titular de premsa més o menys partidista, ja pot anar prenent bona nota de tot allò que se li recomana i tornar ben aviat per explicar-nos quantes de totes les observacions, recomanacions i propostes va a acceptar i quines mesures posaran en funcionament per fer-les realitat. I no s’oblide que aquest òrgan també li va demanar l’ajornament en l’aplicació de la LOCE mentre es clarifique el panorama educatiu; seria un gran detall per la seua part que aquesta fora la primera de les recomanacions que acceptara i no es precipitara en processos que després poden tenir males solucions.

Prudència i seny, Sr. Conseller.

Manolo Cabanillas Gómez

Representant de l’STEPV-Iv en el CEV

i Ponent de l’Informe sobre el PAQSE

 

 

 

El ple del Consell Escolar Valenciá aprova el dictamen sobre el PAQSE

L’STEPV-Iv valora positivament el procés d’elaboració de l’informe sobre el Pla d’Actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu atés que aquest document ha estat fruit del consens de les organitzacions representades al CEV

El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV-Iv) vol fer les següents valoracions del resultat final de l’informe elaborat pel Consell Escolar Valencià sobre el Pla d’Actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu (PAQSE) en la sessió d’avui 23 de març.

En primer lloc valora positivament la presència del Conseller de Cultura, Educació i Esport en aquesta sessió de treball, fet que no es produïa des de feia molt anys en aquest òrgan de participació educativa.

Respecte al PAQSE, l’STEPV-Iv considera que aquest document és el programa de govern del Partit Popular en matèria educativa per a l’actual legislatura, i sobre el qual aquest sindicat manté fortes discrepàncies, algunes de les quals han estat presentades com al·legacions al document oficial, com són:

  • El posicionament inequívoc del Consell Escolar Valencià en contra de la LOCE per considerar que és una llei que retalla la participació educativa de tots els sectors.
  • Considerar que sense una memòria econòmica, reflectida en partides pressupostàries, que acompanye al Pla d’Actuacions tot es queda en un seguit de bones intencions.
  • Considerar que el mapa escolar no està encara finalitzat.

Així mateix l’STEPV-Iv ha demanat al Conseller Esteban González que paralitze el calendari d’aplicació de la LOCE fins que es clarifique que va a passar amb ella.

Per últim l’STEPV-Iv es congratula que no haja prosperat l’intent d’introduir en l’informe una declaració sobre l’assignatura de religió propugnada pel representant dels Centres Privats i contestada per la representació d’aquest sindicat.

València 23 de març de 2004
 


La Conselleria d'Educació presenta el "Pla d'Actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana"

El document titulat "Pla d'Actuacions per a la Qualitat del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana" facilitat als sindicats avui no passa de ser un seguit de titulars generals que no deixa veure mesures concretes i redunda en els aspectes més criticats de la LOCE.

El document presentat avui per la Conselleria d'Educació sota la denominació PACSE enuncia nou grans titulars per a sengles àmbits d'actuació en el camp educatiu, però no desvetlla mesures concretes que permeten identificar quines van a ser les millores amb les quals van a poder comptar l'alumnat i el professorat valencians com a resultat de la seua aplicació.

En canvi, el document atorga a la LOCE uns suposats efectes benèfics sobre el sistema educatiu - fins i tot arriba a concedir-li que és el marc precís per als valors culturals, artístics, intel·lectuals i esportius del poble valencià- que l'STEPV-Iv en particular i la pràctica totalitat de la comunitat educativa han considerat com un atac a l'ensenyament públic i molt especialment al procés de normalització i extensió de l'ús del valencià.

En aquest sentit, la LOCE desnaturalitza el caràcter educatiu de l'Educació Infantil -ara de nou "preescolar"- rebaixa les quotes de qualitat dels centres per a convertir-los en simples guarderies, atorga una especial protecció al castellà mitjançant prescripcions horàries i curriculars molt estrictes, mentre relega el valencià i la les altres llengües que es parlen a l'Estat a un estatuts secundari.

L'STEPV-Iv espera que el document que finalment haja de debatre el Consell Escolar Valencià no siga aquest breu recull de titulars i que el Govern faça front a les vertaderes necessitats del sistema educatiu valencià. Cal
que s'adopten mesures eficaces per al tractament de la diversitat amb l'única finalitat de servir els interessos de tot l'alumnat i mantenir-lo en el sistema educatiu tot el temps que siga possible amb el més alt grau d'aprofitament; cal desplegar recursos adients per a acollir l'alumnat immigrant, incloent-hi la seua integració social i lingüística dins la cultura i llengua pròpies dels valencians; cal construir una xarxa de  centres públics per a la població de 0-3 anys i reformar profundament la normativa curricular per a encabir en una proposta cultural de gran abast i llarga volada els valors universals junt als de la cultura pròpia i abandonar per sempre les conveniències polítiques i la mirada estreta que han caracteritzat els governants anteriors.

València, 1 d'agost de 2003


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >