stepv55.gif (3507 bytes)

DECRET DE PERMISOS I LLICÈNCIES

veure cartell-resum (adaptat a normativa 2001)


DOGV N. 3931 02/02/2001. Conselleria de Cultura i Educació.

DECRET 28/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regulen els permisos i les llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació. [2001/X874]

Instruccions per a l'aplicació
ORDRE de 3 d’octubre de 2001, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana. 
   

Ver en castellano

   

ver en castellano

    

La Constitució espanyola, en l'article 27, reconeix el dret a l'educació i n'establix l'obligatorietat.
L'article 30 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, establix el règim de permisos del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, si bé este precepte només té caràcter bàsic en l'apartat 3, addicionat per Llei 3/1989, de 3 de març, que va establir el permís per maternitat, el contingut restant de l'article s'establix a títol enunciatiu i per equiparació amb el règim de permisos a què té dret el personal funcionari.

L'habilitació legal per a la present regulació s'establix en l'article 47 del text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Govern Valencià, que enumera, com a drets del personal funcionari, tant la vacança anual retribuïda com les llicències per malaltia, matrimoni, part o maternitat, estudis sobre matèries directament relacionades amb la funció pública, assumptes propis i, també, la resta de permisos fixats per la legislació general, adaptant-ne la regulació a l'establida per al personal funcionari de l'administració de l'estat en els articles 68 a 75 de la Llei de Funcionaris Civils de l'Estat de 7 de febrer de 1964.

Pel Decret 34/1999, de 20 d'abril, del Govern Valencià, es va regular la jornada i horari de treball, permisos i vacances del personal al servei de la Generalitat Valenciana que prestava els seus serveis en règim de dret administratiu, excloent, en l'article 1, expressament de la seua aplicació el personal docent, atés que la indicada norma ha sigut concebuda preveient un col·lectiu dedicat a unes funcions distintes de les pròpies dels funcionaris docents.

D'altra banda, la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a Promoure la Conciliació de la Vida Familiar i Laboral de les Persones Treballadores, introduïx una modificació en l'article 30.3 de la Llei 30/1984, de Mesures per a la Reforma de la Función Pública, que regula el permís per maternitat i paternitat.

Per tant, es fa necessària l'aprovació d'una normativa específica de permisos i llicències per a este col·lectiu, que coordine els principis constitucionals del dret a l'educació amb l'ús i gaudi de permisos i llicències pel personal docent. La present regulació separa tots dos conceptes, en entendre que els permisos son drets del personal que no requerixen autorització, sinó comunicació a l'òrgan administratiu encarregat del control i, en canvi, les llicències sí que es troven subjectes a autorització de l'òrgan competent.

Així doncs, el present decret té com a finalitat principal l'actualització i la racionalització de la normativa reguladora del gaudi dels permisos i llicències pel personal docent no universitari al servei de la Conselleria de Cultura i Educació, i atendre així les necessitats dels empleats públics, amb la màxima atenció a la societat i la consegüent millora del servei.

Així mateix, el present decret ha sigut negociat amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació, d'acord amb el que s'ha establit en l'article 32.k) de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Per tot això, a proposta del conseller de Cultura i Educació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 30 de gener de 2001,

DECRETE

Article 1. Àmbit d'aplicació

El present decret serà d'aplicació al personal docent no universitari, dependent de la Conselleria de Cultura i Educació.

Article 2. Vacances

El personal docent gaudirà de les seues vacances anuals retribuïdes, necessàriament, en el període no lectiu.

Article 3. Permisos

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del present decret podrà gaudir dels permisos següents:

3.1 Quinze dies naturals i consecutius, per raó de matrimoni o inscripció en els registres oficials d'unions de fet, referits en la disposició addicional de la present norma, que es gaudiran, a conveniència dels interessats i no necessàriament a continuació del fet causant.

El personal podrà gaudir de permís durant el dia de la celebració del matrimoni dels parents següents: pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills, néts i iaios; si el lloc de la celebració superara la distància de 375 km, computats des de la localitat de residència de l'esmentat personal, el permís serà de dos dies naturals consecutius.

3.2 Tres dies hàbils a continuació del fet causant, per naixement o adopció de fills o per acolliment familiar de xiquets, o cinc dies hàbils si ocorreguera a més de 100 km de distància de la localitat de residència.
Si el part tinguera complicacions en el quadre clínic de la mare o del fill, el pare tindrà dret a dos dies hàbils més de permís.

En el supòsit de part, la duració del permís serà de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el cas de part múltiple, en dues setmanes més per cada fill a partir del segon. El permís es distribuirà a opció de la funcionària, sempre que sis setmanes siguen immediatament posteriors al part. En cas de la mort de la mare, el pare en podrà fer ús de la totalitat o, si s'escau, del temps que quede del permís.

No obstant això, i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part, de descans obligatori per a la mare, en el cas que la mare i el pare treballen, esta, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar perquè el pare gaudisca d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare, llevat que en el moment de la seua efectivitat la incorporació al treball de la mare supose un risc per a la seua salut.

En el supòsit d'acolliment o d'adopció, tant si és preadoptiu com si és permanent, de menors de fins a sis anys, el permís tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit d'adopció o acolliment múltiple en dues setmanes més per cada fill a partir del segon, comptades a elecció del funcionariat, bé a partir del moment de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, o bé a partir de la resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció. La durada del permís serà, així mateix, de setze setmanes en els supòsits d'adopció o acolliment de menors, majors de sis anys d'edat, quan es tracte de menors discapacitats o minusvàlids o que per les seues circumstàncies i experiències personals o que, per provenir de l'estranger, tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis socials competents. En el cas que la mare i el pare treballen, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-lo de forma simultània o successiva, sempre amb períodes ininterromputs.

En els supòsits de gaudi simultani de períodes de descans, la suma d'estos no podrà excedir de les setze setmanes previstes en els apartats anteriors o de les que corresponguen en cas de part múltiple.

En els supòsits d'adopció internacional, quan siga necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen dels adoptats, el permís previst per a cada cas en el present article, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució per la qual es constituïx l'adopció.

Es concediran permisos al personal pel temps indispensable per a l'assistència a la realització d'exàmens prenatals i cursos de tècniques per a la preparació al part que hagen de realitzar-se dins la jornada laboral, i també l'assistència a tractaments basats en tècniques de fecundació en els centres assistencials de la Seguretat Social o reconeguts oficialment, sempre que s'acredite que els esmentats centres no compten amb horari d'assistència fora de la jornada de treball de la interessada o interessat.

En cas d'interrupció de l'embaràs, la treballadora tindrà dret a sis dies naturals i consecutius a partir del fet causant, sempre que no es trobe en situació d'incapacitat temporal.

3.3 Per mort o malaltia greu d'un familiar:

Si és el cònjuge o familiar de primer grau, en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, quatre dies, i sis dies si ocorreguera a més de 100 km de la localitat de residència del personal.

Si és familiar de segon grau en línia recta o col·lateral, per consanguinitat o afinitat, tres dies, i cinc dies si ocorreguera a més de 100 km de la localitat de residència del personal.

Este permís es prendrà en dies naturals a partir del fet causant.

Es concedirà permís per malaltia greu quan hi haja hospitalització, o siga acreditada per metge competent la gravetat de la malaltia. L'esmentat permís podrà ser concedit cada vegada que s'acredite una nova situació de gravetat.

En els supòsits de malaltia greu, hospitalització en institució sanitària o hospitalització domiciliària de llarga durada, estos dies de permís podran utilitzar-se seguits o alternats, a petició del personal. En el cas que l'hospitalització és inferior als dies a què per malaltia greu es té permís i no existira certificat de gravetat, este permís es reduirà als dies que efectivament el familiar de l'afectat haja estat hospitalitzat.

Els permisos previstos en el present apartat seran compatibles i no necessàriament consecutius.

A estos efectes, es consideraran familiars de primer grau de l'afectat per consanguinitat en línia directa: pares i fills; per afinitat en línia col·lateral: cònjuge. Es consideraran familiars de segon grau per consanguinitat: germans, iaios i néts; per afinitat: pares polítics i cònjuge de la filla o fill.

3.4 Per a concórrer a proves selectives per a l'ingrés en qualsevol administració pública, a exàmens finals i la resta de proves definitives d'aptitud i avaluació en centres oficials, es disposarà de permís en el concret dia que tinga lloc cadascun d'ells, encara que la realització de l'exercici siga compatible amb la jornada laboral.

3.5 Dos dies naturals consecutius per trasllat del domicili habitual, i a este efecte s'haurà d'aportar justificant acreditatiu.

3.6 Pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable, de caràcter públic i personal.

S'entendrà per deure de caràcter públic i personal:

a) Citacions de jutjats, tribunals de justícia, comissaries o qualsevol altre organisme oficial.

b) Compliment de deures ciutadans derivats d'una consulta electoral.

c) Assistència a les reunions dels òrgans de govern i comissions que en depenguen quan deriven estrictament del càrrec electiu de regidora o regidor, i també de diputada o diputat.

d) Assistència com a membre a les sessions d'un tribunal de selecció o provisió, amb nomenament de l'autoritat pertinent.

e) Compliment d'obligacions que generen als interessats una responsabilitat d'ordre civil, social o administrativa.

3.7 Es concediran permisos per a realitzar funcions sindicals, de formació o de representació del personal, en els termes que s'establix en la normativa vigent.

3.8 Per lactància d'un menor de dotze mesos, adopció o per acolliment en idèntic supòsit, el personal tindrà dret a una hora diària d'absència del treball, que se procurarà que no coincida amb les hores lectives.

Este permís podrà ser gaudit indistintament per la mare o pel pare, en el cas que ambdós treballen, però en qualsevol cas només per un d'ells, sense que el temps acumulat excedisca del que correspondria en el cas que un sols d'ells en fera ús, i amb coneixement previ del centre de treball del dia i del moment que cadascun farà ús de la reducció de jornada. Este permís serà ampliable en la mateixa proporció per part, adopció o acolliment familiar múltiple.

3.9 El personal podrà acudir durant la seua jornada laboral, per necessitats pròpies o de menors, ancians o discapacitats al seu càrrec a consultes, tractaments i exploracions de tipus mèdic durant el temps indispensable per a la seua realització i, preferentment, en horari no coincident amb la impartició de la docència.

Article 4. Llicències

El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del present decret podrà gaudir de les llicències següents:

4.1 Llicències retribuïdes.

4.1.1 L'administració podrà concedir per un màxim de quatre dies a l'any, per l'òrgan competent, llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades organitzades per institucions nacionals o internacionals, els continguts dels quals estiguen directament relacionades amb l'activitat docent del peticionari, previ informe de la direcció del centre, i sempre que no ho impedisca les necessitats del servei. Esta llicència implicarà la continuació en la percepció íntegra de les retribucions.

4.1.2 Llicència per estudis: L'òrgan competent podrà concedir al personal amb relació jurídica de caràcter permanent, llicència de fins a dotze mesos per a la formació en matèries directament relacionades amb l'activitat docent del peticionari. Esta llicència es podrà sol·licitar cada cinc anys, sempre que s'hagen prestat serveis en actiu ininterrompudament. Durant el gaudi de la llicència per estudis es tindrà dret exclusivament a la percepció de les retribucions bàsiques.

En acabar el període de la llicència per estudis, el personal beneficiari presentarà a l'òrgan competent en matèria de formació, una memòria global del treball desenvolupat, i també una certificació acadèmica dels estudis realitzats.

La no presentació per part del beneficiari o beneficiària de la memòria i de la certificació acadèmica corresponent, implicarà l'obligació de reintegrar les retribucions percebudes.

En qualsevol moment que es considere que la persona seleccionada no complix els requisits establits en el paràgraf primer d'este apartat, se li revocarà la llicència pel mateix òrgan que en resolgué la concessió.

4.2 Llicències sense retribució.

4.2.1 Podran concedir-se, sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei, per un període mínim de quinze dies ininterromputs, i un màxim de sis mesos cada tres anys. Esta llicència se sol·licitarà, llevat de casos excepcionals degudament justificats, amb una antelació mínima de trenta dies a la data del seu inici, i es resoldrà com a mínim amb quinze dies d'antelació de l'esmentada data. Si s'escau, la seua denegació serà motivada.

4.2.2 Gaudiran també d'este tipus de llicència els funcionaris als quals se'ls haguera adjudicat beques d'estudi o investigació per part dels òrgans del Ministeri d'Educació i Cultura i Esport, Administracions Educatives competents en la matèria, organismes oficials, o a conseqüència d'actuacions d'òrgans de la Unió Europea, en execució dels articles 149 i 150 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

El gaudi d'este tipus de llicència es realitzarà d'acord amb el que s'haja establit en les corresponents convocatòries, subordinat a les necessitats del servei i sense dret a retribució.

4.2.3 L'òrgan competent podrà concedir llicències no retribuïdes, d'una durada màxima de quatre mesos a l'any, per a l'assistència a cursos de perfeccionament professional, quan el contingut n'estiga directament relacionat amb el lloc de treball o amb la carrera professional de l'interessat en l'administració i sempre que no ho impedisquen les necessitats del servei.

4.2.4 Estes llicències seran considerades com a serveis efectivament prestats a efectes del còmput d'antiguitat, i durant el seu gaudi, l'administració mantindrà el personal en alta, dins del regim de previsió social que li corresponga.

Article 5. Reducció de jornada

5.1 El personal que, per raons de guarda legal, tinga a la seua atenció directa algun menor de sis anys, o familiars que requerisquen especial dedicació, prèvia declaració de l'òrgan corresponent de l'administració sanitària, tindrà dret a una disminució des d'un terç fins a la meitat de la seua jornada de treball, amb reducció proporcional de les seues retribucions.

5.2 Així mateix, tindrà dret a la reducció anteriorment referida el personal que, per raons de convivència, tinga a la seua atenció directa algun disminuït físic, psíquic o sensorial que supere el 33 per cent de minusvalidesa, acreditada per un òrgan competent, i que no exercisca activitats retribuïdes.

5.3 Igualment, el personal que, per raó de llarga o crònica malaltia, no puga realitzar la seua jornada laboral completa podrà acollir-se a esta reducció, prèvia certificació d'este extrem de l'òrgan que se determine, amb disminució proporcional de retribucions.

5.4 Les disminucions de jornada previstes en este article són incompatibles entre si, i podran ser gaudides per qualsevol dels membres de la parella, sempre que demostren que no és utilitzat per l'altre al mateix temps, excepte en el supòsit previst en l'apartat anterior.

5.5 Les reduccions de jornada previstes en este article afectaran a la totalitat de la jornada laboral docent establida en la normativa en vigor, i repercutirà de manera proporcional en els distints períodes que la conformen. Hauran de sol·licitar-se amb una antelació, almenys, de quinze dies a l'inici de cada trimestre escolar i la concessió es farà coincidir amb el trimestre. No obstant això, l'òrgan competent per a concedir l'esmentada disminució podrà modificar els terminis i períodes referits exclusivament en aquells supòsits en què se sol·licite de manera expressa i s'acredite fefaentment que circumstàncies extraordinàries impedixen la seua adaptació al trimestre escolar.

5.6 El personal acollit a les anteriors reduccions de jornades veurà disminuïdes proporcionalment la reducció de jornada per lactància, prevista en l'article 3.8 de la present disposició.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera

Als efectes exclusius de la concessió dels permisos, llicències i reducció de jornada establits en este decret, la parella tindrà la mateixa consideració que el cònjuge, sempre que estiguera inscrita en el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana creat per Decret 250/1994, de 7 de desembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 2.408, de 16 de desembre), o en qualsevol altre registre públic oficial d'unions de fet.

Segona

Les llicències previstes en l'article 4 del present decret no seran d'aplicació al personal docent no universitari amb relació jurídica de caràcter no permanent.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta al conseller de Cultura i Educació perquè dicte les disposicions que calguen per al desenvolupament d'este decret.

Segona

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 30 de gener de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura i Educació,
MANUEL TARANCÓN FANDOS


DOGV N. 3931 02/02/2001.  Conselleria de Cultura y Educación

DECRETO 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los permisos y licencias del personal docente no universitario dependientes de la Conselleria de Cultura y Educación. [2001/X874]

La Constitución española, en su artículo 27, reconoce el derecho a la educación, estableciendo la obligatoriedad de la misma.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece en su artículo 30 el régimen de permisos del personal incluido en su ámbito de aplicación, si bien este precepto sólo tiene carácter básico en su apartado 3, adicionado por Ley 3/1989, de 3 de marzo, que estableció el permiso por maternidad, el contenido restante del artículo se establece a título enunciativo y por equiparación con el régimen de permisos a que tiene derecho el personal funcionario.

La habilitación legal para la presente regulación se establece en el artículo 47 del texto refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano, que enumera, como derechos del personal funcionario, tanto la vacación anual retribuida como las licencias por enfermedad, matrimonio, parto o maternidad, estudios sobre materias directamente relacionadas con la función pública, asuntos propios, así como los restantes permisos fijados por la legislación general, adaptando su regulación a la establecida para el personal funcionario de la administración del Estado, en los artículos 68 a 75 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Por el Decreto 34/1999, de 20 de abril, del Gobierno Valenciano, se reguló la jornada y horario de trabajo, permisos y vacaciones del personal al servicio de la Generalitat Valenciana que prestase sus servicios en régimen de derecho administrativo, excluyéndose, en su artículo 1, expresamente de su aplicación al personal docente, ya que la indicada norma ha sido concebida contemplando un colectivo dedicado a unas funciones distintas de las propias de los funcionarios docentes.

De otro lado, la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para Promover la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabajadoras, introduce una modificación en el artículo 30.3 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, regulador del permiso por maternidad y paternidad.

Se hace, pues, necesaria la aprobación de una normativa específica de permisos y licencias para este colectivo, que coordine los principios constitucionales del derecho a la educación con el uso y disfrute de permisos y licencias por el personal docente. La presente regulación separa ambos conceptos, por entender que los permisos son derechos del personal que no requieren autorización, sino comunicación al órgano administrativo encargado del control y, en cambio, las licencias sí que se encuentran sujetas a autorización del órgano competente.

Así pues, el presente decreto tiene como finalidad principal la actualización y racionalización de la normativa reguladora del disfrute de los permisos y licencias, por el personal docente no universitario al servicio de la Conselleria de Cultura y Educación, atendiendo a las necesidades de los empleados públicos, con la máxima atención a la sociedad y la consiguiente mejora del servicio.

Asimismo, el presente decreto ha sido negociado con las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.k) de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Por todo ello, a propuesta del conseller de Cultura y Educación, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de enero de 2001,

DISPONGO

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente decreto será de aplicación al personal docente no universitario, dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación.

Artículo 2. Vacaciones

El personal docente disfrutará de sus vacaciones anuales retribuidas, necesariamente, en período no lectivo.

Artículo 3. Permisos

El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente decreto podrá disfrutar de los siguientes permisos:

3.1 Quince días naturales y consecutivos, por razón de matrimonio o inscripción en los Registros Oficiales de Uniones de Hecho, referidos en la disposición adicional de la presente norma, que se disfrutarán, a conveniencia del interesado y no necesariamente a continuación del hecho causante.

El personal podrá disfrutar de permiso durante el día de la celebración del matrimonio de los parientes siguientes: padres, padres políticos, hermanos, hermanos políticos, hijos, nietos y abuelos; si el lugar de la celebración superara la distancia de 375 km., computados desde la localidad de residencia de dicho personal, el permiso será de dos días naturales consecutivos.

3.2 Tres días hábiles, a continuación del hecho causante, por nacimiento o adopción de hijos o por acogimiento familiar de niños, o cinco días hábiles si ocurriera a más de 100 km. de distancia de la localidad de residencia.

Si el parto diera lugar a complicaciones en el cuadro clínico de la madre o del hijo, el padre tendrá derecho a dos días hábiles más de permiso.

En el supuesto de parto, la duración del permiso será de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el caso de parto múltiple, en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El permiso se distribuirá a opción de la funcionaria, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste del permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que la madre y el padre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, podrá optar porque el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años, el permiso tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto de adopción o acogimiento múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo, contadas a la elección del funcionario, bien a partir de la decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la adopción. La duración del permiso será, asimismo, de dieciséis semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores, mayores de seis años de edad, cuando se trate de menores discapacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y experiencias personales o que, por provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar, debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En el caso de que la madre y el padre trabajen, el permiso se distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultanea o sucesiva, siempre con períodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el permiso previsto para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución por la que se constituye la adopción.

Se concederán permisos al personal por el tiempo indispensable para la asistencia a la realización de exámenes prenatales y cursos de técnicas para la preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada laboral, así como la asistencia a tratamientos basados en técnicas de fecundación en los centros asistenciales de la Seguridad Social o reconocidos oficialmente, siempre y cuando se acredite que dichos centros no cuenten con horario de asistencia fuera de la jornada de trabajo de la interesada o interesado.

En caso de interrupción del embarazo, la trabajadora tendrá derecho a seis días naturales y consecutivos a partir del hecho causante, siempre y cuando no se encuentre en situación de incapacidad temporal.

3.3 Por muerte o enfermedad grave de un familiar:

Si es el cónyuge o familiar de primer grado, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, cuatro días, y seis días si ocurriera a más de 100 km. de la localidad de residencia del personal.

Si es familiar de segundo grado en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, tres días, y cinco días si ocurriera a más de 100 km. de la localidad de residencia del personal.

Este permiso se tomará en días naturales a partir del hecho causante.

Se concederá permiso por enfermedad grave cuando medie hospitalización, o sea acreditada por médico competente la gravedad de la enfermedad. Dicho permiso se concederá cada vez que se acredite una nueva situación de gravedad.

En los supuestos de enfermedad grave, hospitalización en institución sanitaria u hospitalización domiciliaria de larga duración, estos días de permiso podrán utilizarse seguidos o alternados, a petición del personal. En el caso de que la hospitalización fuese inferior a los días a que por enfermedad grave se tiene permiso y no mediase certificado de gravedad, este permiso se reducirá a los días que efectivamente el familiar del afectado haya estado hospitalizado.

Los permisos previstos en el presente apartado, serán compatibles y no necesariamente consecutivos.

A estos efectos, se considerarán familiares de primer grado del afectado, por consanguinidad en línea directa: padres e hijos; por afinidad en línea colateral: cónyuge. Se considerarán familiares de segundo grado, por consanguinidad: hermanos, abuelos y nietos; por afinidad: padres políticos y cónyuge de la hija o hijo.

3.4 Para concurrir a pruebas selectivas para el ingreso en cualquier Administración Pública, a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación en centros oficiales, se dispondrá de permiso en el concreto día en que tenga lugar cada uno de ellos, aunque la realización del ejercicio sea compatible con la jornada laboral.

3.5 Dos días naturales consecutivos por traslado de su domicilio habitual, aportando justificante acreditativo.

3.6 Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable, de carácter público y personal.

Se entenderá por deber de carácter público y personal:

a) Citaciones de Juzgados, Tribunales de Justicia, Comisarías, o cualquier otro organismo oficial.

b) Cumplimiento de deberes ciudadanos derivados de una consulta electoral.

c) Asistencia a las reuniones de los órganos de gobierno y Comisiones dependientes de los mismos cuando deriven estrictamente del cargo electivo de Concejala o Concejal, así como de Diputada o de Diputado.

d) Asistencia como miembro a las sesiones de un Tribunal de Selección o Provisión, con nombramiento de la autoridad pertinente.

e) Cumplimiento de obligaciones que generen al interesado una responsabilidad de orden civil, social o administrativa.

3.7 Se concederán permisos para realizar funciones sindicales, de formación o de representación del personal, en los términos en que se establece en la normativa vigente.

3.8 El personal, por lactancia de un menor de doce meses, adopción o por acogimiento en idéntico supuesto, tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo, que se procurará que no sea coincidente con las horas lectivas.

Este permiso podrá ser disfrutado alternativamente por la madre o por el padre, en el caso de que ambos trabajen, pero en cualquier caso sólo por uno de ellos, sin que el tiempo acumulado exceda del que correspondería en el caso de que uno solo de ellos hiciera uso de él, y con previo conocimiento por el centro de trabajo del día y momento en que cada uno hará uso de la reducción de jornada. Este permiso será ampliable en la misma proporción por parto, adopción o acogimiento familiar múltiple.

3.9 El personal podrá acudir durante su jornada laboral, por necesidades propias o de menores, ancianos o discapacitados a su cargo, a consultas, tratamientos y exploraciones de tipo médico durante el tiempo indispensable para su realización y, preferentemente, en horario no coincidente con la impartición de la docencia.

Artículo 4. Licencias

El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente decreto podrá disfrutar de las siguientes licencias:

4.1 Licencias retribuidas.

4.1.1 La Administración podrá conceder, por un máximo de cuatro días al año, por el órgano competente, licencia para la asistencia a conferencias, seminarios, congresos y jornadas, organizadas por instituciones nacionales o internacionales, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la actividad docente del peticionario, previo informe de la dirección del centro, y siempre que no lo impidan las necesidades del servicio. El personal que disfrute de esta licencia, percibirá la totalidad de las retribuciones que le correspondiese.

4.1.2 Licencia por estudios: el órgano competente podrá conceder al personal con relación jurídica de carácter permanente, licencia de hasta doce meses para la formación en materias directamente relacionadas con la actividad docente del peticionario. Dicha licencia se podrá solicitar cada cinco años, siempre que se hayan prestado servicios en activo ininterrumpidamente. Durante el disfrute de la licencia por estudios se tendrá derecho exclusivamente a la percepción de las retribuciones básicas.

Al finalizar el periodo de la licencia por estudios, el personal beneficiario presentará al órgano competente en materia de formación, una memoria global del trabajo desarrollado así como una certificación académica de los estudios realizados.

La no presentación por parte del beneficiario o beneficiaria de la memoria y la certificación académica correspondiente, implicará la obligación de reintegrar las retribuciones percibidas.

En cualquier momento que se aprecie que la persona seleccionada no cumple los requisitos establecidos en el párrafo primero de este apartado, se le revocará la licencia por el mismo órgano que resolvió su concesión.

4.2 Licencias sin retribución.

4.2.1Podrán concederse, siempre que no lo impidan las necesidades del servicio, por un mínimo de quince días ininterrumpidos, con un máximo de seis meses cada tres años. Dicha licencia se solicitará, salvo casos excepcionales debidamente justificados, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su inicio, y deberá resolverse como mínimo con quince días de antelación a dicha fecha. En su caso, su denegación será motivada.

4.2.2 Disfrutarán también de este tipo de licencia los funcionarios cuando se les hubiera adjudicado becas de estudio o investigación por los órganos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Administraciones educativas competentes en la materia, organismos oficiales, o a consecuencia de actuaciones de órganos de la Unión Europea, en ejecución de los artículos 149 y 150 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

El disfrute de este tipo de licencia se efectuará a tenor de lo establecido en las respectivas convocatorias, subordinado a las necesidades del servicio y sin derecho a retribución.

4.2.3 Podrán concederse por el órgano competente licencias no retribuidas, de una duración máxima de cuatro meses al año, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, cuando el contenido de los mismos esté directamente relacionado con el puesto de trabajo o la carrera profesional del interesado en la administración y siempre que no lo impidan las necesidades del servicio.

4.2.4 Estas licencias tendrán la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos del cómputo de antigüedad, y durante el disfrute de las mismas, la administración mantendrá al personal en alta, en el régimen de previsión social que le corresponda.

Artículo 5. Reducción de jornada

5.1 El personal que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de seis años, o familiares que requieran especial dedicación, previa declaración del órgano correspondiente de la administración sanitaria, tendrá derecho a una disminución desde un tercio hasta la mitad de su jornada de trabajo, con reducción proporcional de sus retribuciones.

5.2 Asimismo, tendrá derecho a la reducción anteriormente referida el personal que, por razones de convivencia, tenga a su cuidado directo algún disminuido físico, psíquico o sensorial que supere el 33 por ciento de minusvalía, acreditada por órgano competente, y no desempeñe actividades retribuidas.

5.3 Igualmente, el personal que, por razón de larga o crónica enfermedad, no pueda realizar su jornada laboral completa, podrá acogerse, previa certificación de este extremo por el órgano que se determine, a esta reducción, con disminución proporcional de retribuciones.

5.4 Las disminuciones de jornada previstas en este artículo son incompatibles entre sí, y podrán ser disfrutadas por cualquiera de los miembros de la pareja, siempre que demuestren que no es utilizado por el otro al mismo tiempo, excepto en el supuesto contemplado en el apartado anterior.

5.5 Las reducciones de jornada contempladas en este artículo afectarán a la totalidad de la jornada laboral docente establecida en la normativa en vigor, repercutiendo de manera proporcional en los distintos períodos que conforman la misma. Las citadas reducciones de jornada deberán solicitarse con una antelación de, al menos, quince días al inicio de cada trimestre escolar y su concesión se hará coincidir con el mismo. No obstante, el órgano competente para conceder dicha disminución podrá modificar los plazos y períodos referidos exclusivamente en aquellos supuestos en los que se solicite de forma expresa y se acredite fehacientemente que circunstancias extraordinarias impiden su adaptación al trimestre escolar.

5.6 El personal acogido a las anteriores reducciones de jornadas verá disminuidas proporcionalmente la reducción de jornada por lactancia, contemplada en el artículo 3.8 de la presente disposición.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera

A los exclusivos efectos de la concesión de los permisos, licencias y reducciones de jornada establecidos en este decreto, la pareja, siempre y cuando estuviese inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana creado por el Decreto 250/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano (DOGV núm. 2.408, de 16 de diciembre), o en cualquier otro Registro Público Oficial de Uniones de Hecho, tendrá la misma consideración que el cónyuge.

Segunda

Las licencias contempladas en el artículo 4 del presente decreto no serán de aplicación al personal docente no universitario con relación jurídica de carácter no permanente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Se faculta a la consellera o conseller de Cultura y Educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este decreto.

Segunda

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 30 de enero de 2001
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura y Educación,
MANUEL TARANCÓN FANDOS


DOGV núm. 4110. Divendres, 19 d’octubre de 2001

ORDRE de 3 d’octubre de 2001, de la Conselleria de Cultura i Educació, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana. [2001/M9983]

Per Decret 34/1999 del Consell de la Generalitat Valenciana, es regulen els permisos i llicències del personal al servici de l’administració del Govern Valencià, i s’exclou de la seua aplicació el personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació.

En el Decret 111/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’establix el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Cultura i Educació, es configura la Conselleria de Cultura i Educació com el departament al qual correspon exercir les competències en matèria d’educació, en virtut d’això, a proposta d’esta, el Govern Valencià, en data 30 de gener de 2001, aprova el Decret 28/2001, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació.

Per Ordre de 23 de gener de 1995 d’esta Conselleria, s’establix la distribució competencial en l’autorització de permisos i llicències regulats en el Decret 50/1989, del Govern Valencià (DOGV de 27 de juny de 1989), del personal docent no universitari al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana.

Així doncs, es fa necessària una normativa que adeqüe el contingut de l’ordre que regula la competència en la gestió de determinats permisos i llicències del personal docent no universitari al servici de l’administració de la Generalitat Valenciana a la normativa vigent, i també detallar alguns conceptes que s’hi empren amb la finalitat d’agilitar la gestió.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em conferix l’apartat e) de l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, i la disposició final primera del Decret 28/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià,

ORDENE

La present disposició és aplicable al personal comprés dins l’àmbit d’aplicació del Decret 28/2001: personal docent no universitari dependent de la Conselleria de Cultura i Educació, qualsevol que siga el tipus i durada de la seua relació jurídica amb esta conselleria.

La gestió dels permisos i llicències regulats en l’esmentat decret queda atribuïda als òrgans que s’indiquen a continuació.

Primer

1. Correspon als directors dels centres docents no universitaris, centres de formació, innovació i recursos educatius, i serveis psicopedagògics escolars, pel que fa al personal docent destinat en estos, resoldre les sol·licituds de permisos i llicències a què fan referència: l’article 2 (llevat dels supòsits de sol·licitud d’ajornament de gaudi del permís de vacances per llicència maternal, previstos en el paràgraf segon de l’article 5 del Decret 1.949/1967, de 20 de juliol, BOE núm. 203 i 204); el segon paràgraf de l’article 3.1; els paràgrafs primer, segon, huité i nové de l’article 3.2, i els punts 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 i 3.9.

Les activitats extraescolars realitzades com a conseqüència de la programació general anual que comporten eixides del centre per part del professorat, no tenen la consideració de permís, ja que no impliquen una falta d’assistència al treball, sinó que este es desenrotlla fora del centre, per la qual cosa no cal sol·licitar autorització per a realitzar-les ja que està implícita en l’aprovació de la programació general anual.

Els permisos regulats en l’article 3 de l’esmentat decret s’hauran de sol·licitar a l’òrgan competent amb la màxima antelació possible, en els esdeveniments predicibles, a fi d’evitar ocasionar dificultats en el funcionament normal del centre.

2. Contra la resolució del director del centre o servei, es podrà interposar recurs d’alçada davant del director territorial d’Educació de la Conselleria de Cultura i Educació en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Segon

1. Correspon al director territorial d’Educació, pel que fa al personal docent no universitari destinat en centres i serveis radicats en el seu àmbit territorial, resoldre sobre els permisos regulats en: de l’article 2, els supòsits de sol·licitud d’ajornament de gaudi del permís de vacances per llicència maternal, previstos en el paràgraf segon de l’article 5 del Decret 1.949/1967, de 20 de juliol (BOE núm. 203 i 204); de l’article 3, el paràgraf primer del punt 3.1; del punt 3.2, els paràgrafs tres al set; de l’article 4, el punt 4.2.1, i l’article 5.

La sol·licitud de gaudi de vacances en el supòsit indicat en el paràgraf anterior haurà d’efectuar-se, com a mínim, amb un mes d’antelació a la data indicada de començament.

El gaudi del permís regulat en el punt 3.1 de l’article 3 del decret, com que té origen en un fet causant, ha de guardar en tot moment la relació temporal amb l’esdeveniment que l’origina a fi de no quedar desvirtuat. En el supòsit de gaudir-se amb anterioritat al succés que l’origina, la realització haurà d’acreditar-se en el termini de deu dies a partir de l’assenyalat per a la celebració del matrimoni o unió de fet; en cas contrari, la llicència disfrutada per tal motiu esdevindrà llicència sense retribució, la qual serà tramitada per l’administració.

Les reduccions de jornada previstes en l’article 5 del referit decret, únicament seran d’aplicació al personal amb jornada laboral completa, i no tenen la consideració de jornada reduïda als efectes previstos en la legislació d’incompatibilitats del personal al servici de les administracions públiques.

Les reduccions de jornada previstes en l’article 5.1 s’efectuaran atenent el principi de bona fe contractual i garantint la pervivència del dret a l’educació, per això es concediran en el percentatge adequat que permeta la compaginació d’ambdós drets.

A l’efecte del punt 5.3, el certificat haurà de ser estés pels facultatius mèdics adscrits a la unitat mèdica docent de la respectiva direcció territorial.

2. Contra la resolució del director territorial d’Educació, es podrà interposar recurs d’alçada davant del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Tercer

1. Correspon al director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, resoldre els permisos i llicències del personal docent no universitari la resolució dels quals no estiga expressament atribuïda a altres òrgans.

Les llicències d’estudis, previstes en el punt 4.1.2 del decret, se sol·licitaran i tramitaran d’acord amb el que establisquen les respectives convocatòries que efectue l’òrgan competent de la Conselleria de Cultura i Educació.

Contra la resolució del director general de Personal, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 8, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició o plantejar directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la Direcció General de Personal d’esta Conselleria en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se, a elecció, davant del jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del qual tinga el domicili el recurrent o es trobe la seu de l’òrgan autor de l’acte, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.

Disposició derogatòria

La present disposició deroga l’Ordre de 23 de gener de 1995 d’esta conselleria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 10 de març, sobre concessió de permisos i llicències al personal docent no universitari.

Disposició final

La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 3 d’octubre de 2001

El conseller de Cultura i Educació,

MANUEL TARANCÓN FANDOS


DOGV nº 4110. Viernes, 19 de octubre de 2001

ORDEN de 3 de octubre de 2001, de la Conselleria de Cultura y Educación, sobre concesión de permisos y licencias al personal docente no universitario al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana. [2001/M9983]

Por Decreto 34/1999 del Consell de la Generalitat Valenciana, se regulan los permisos y licencias del personal al servicio de la administración del Gobierno Valenciano, excluyéndose de la aplicación del mismo al personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación.

En el Decreto 111/2000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación, se configura la Conselleria de Cultura y Educación como el departamento al que corresponde ejercer las competencias en materia de educación, en virtud de lo cual, a propuesta de la misma, el Gobierno Valenciano, en fecha 30 de enero de 2001, aprueba el Decreto 28/2001 por el que se regulan los permisos y licencias del personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación.

Por Orden de esta conselleria de 23 de enero de 1995, se establece la distribución competencial en la autorización de permisos y licencias regulados en el Decreto 50/1989, del Gobierno Valenciano (DOGV de 27.06.1989), del personal docente no universitario al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana.

Se hace pues necesaria una normativa que adecue el contenido de la orden que regula la competencia en la gestión de determinados permisos y licencias del personal docente no universitario al servicio de la administración de la Generalitat Valenciana, a la normativa vigente, así como detallar algunos conceptos empleados en la misma, con la finalidad de agilizar la gestión.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere el apartado e) del artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre, de Gobierno Valenciano, y disposición final primera del Decreto 28/2001, de 30 de enero, del Gobierno Valenciano,

ORDENO

La presente disposición es aplicable al personal comprendido dentro del ámbito de aplicación del Decreto 28/2001: personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación, cualquiera que sea el tipo y duración de su relación jurídica con esta conselleria.

La gestión de los permisos y licencias regulados en el indicado decreto, queda atribuida a los órganos que a continuación se indican.

Primero

1. Corresponde a los directores de los centros docentes no universitarios, centros de formación, innovación y recursos educativos, y servicios psicopedagógicos escolares, respecto del personal docente destinado a los mismos, resolver las solicitudes de permisos y licencias a que se refieren: artículo 2 (excepto los supuestos de solicitud de aplazamiento de disfrute de permiso de vacaciones por licencia maternal, contemplados en el párrafo segundo del artículo 5 del Decreto 1.949/1967, de 20 de julio, BOE nº 203 y 204), del artículo 3.1, el párrafo segundo; del artículo 3, punto 2, los párrafos primero, segundo, octavo y noveno; los puntos 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9.

Las actividades extraescolares desarrolladas como consecuencia de la programación general anual, cuando impliquen salidas del centro por parte del profesorado que las realice, no tienen la consideración de permiso, ya que no implican una falta de asistencia al trabajo sino un desarrollo del mismo fuera del centro, por lo que no se precisa solicitar autorización para su ejecución ya que esta se halla implícita en la aprobación de la misma en la programación general anual.

Los permisos regulados en el artículo 3 del citado decreto, deberán solicitarse al órgano competente para su concesión con la máxima antelación posible, en los eventos predecibles, a fin de evitar ocasionar dificultades en el funcionamiento normal del centro.

2. Contra la resolución del director del centro o servicio, podrá interponerse recurso de alzada ante el director territorial de Educación de la Conselleria de Cultura y Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Segundo

1. Corresponde al director territorial de Educación, respecto al personal docente no universitario destinado en centros y servicios radicados en su ámbito territorial, resolver sobre los permisos regulados en: del artículo 2, los supuestos de solicitud de aplazamiento de disfrute de permiso de vacaciones por licencia maternal, contemplados en el párrafo segundo del artículo 5 del Decreto 1.949/1967, de 20 de julio (BOE nº 203 y 204); del artículo 3, el párrafo primero del punto 3.1, y del punto 3.2, los párrafos del tres al siete; del artículo 4, el punto 4.2.1, y el artículo 5.

La solicitud de disfrute de vacaciones en el supuesto indicado en el párrafo anterior, deberá efectuarse, como mínimo, con un mes de antelación a la fecha indicada de inicio de la misma.

El disfrute del permiso regulado en el punto 3.1 del artículo 3 del decreto, al tener su origen en un hecho causante, ha de guardar en todo momento la relación temporal con el evento que la origina, a fin de no quedar desvirtuado. En el supuesto de disfrutarse con anterioridad al suceso que lo origina, deberá acreditarse en el plazo de 10 días, a partir del señalado para la celebración del matrimonio o unión de hecho, la realización del mismo; caso contrario, la licencia disfrutada por tal motivo, devendrá en licencia sin retribución, procediendo la administración a la tramitación de la misma.

Las reducciones de jornada contempladas en el artíuculo 5 del referido decreto, únicamente serán de aplicación al personal con jornada laboral completa, y no tienen la consideración de jornada reducida a los efectos previstos en la legislación de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.

Las reducciones de jornada contempladas en el artículo 5.1, se efectuarán bajo el principio de la buena fe contractual y en atención a garantizar la pervivencia del derecho a la educación por lo que se concederán en el porcentaje adecuado que permita la compaginación de ambos derechos.

A los efectos del punto 5.3 la certificación deberá ser extendida por los facultativos médicos adscritos a la unidad médica docente de la respectiva dirección territorial.

2. Contra la resolución del director territorial de Educación, podrá interponerse recurso de alzada ante el director general de Personal de la Conselleria de Cultura y Educación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero

Corresponde al director general de Personal de la Conselleria de Cultura y Educación, resolver los permisos y licencias del personal docente no universitario cuya resolución no esté expresamente atribuida a otros órganos.

Las licencias de estudios, contempladas en el punto 4.1.2 del decreto, se solicitarán y tramitarán a tenor de lo que se establezcan en las respectivas convocatorias, que efectúe el órgano competente de la Conselleria de Cultura y Educación.

Contra la resolución del director general de Personal, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Dirección General de Personal de esta conselleria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga el recurrente su domicilio o se halle la sede del órgano autor de ese acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Disposición derogatoria

La presente disposición deroga la Orden de esta conselleria de 23 de enero de 1995, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 10 de marzo, sobre concesión de permisos y licencias al personal docente no universitario.

Disposición final

La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 3 de octubre de 2001

El conseller de Cultura y Educación,

MANUEL TARANCÓN FANDOS

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >