PERMISOS I LLICÈNCIES

adaptat a la normativa publicada en 2001

Marc General

El marc general de la normativa sobre permisos i llicències deriva de les següents lleis i normes que les despleguen:

D’acord amb la legislació esmentada, el règim de permisos i llicències per al personal docent es desplega en el

 

LLICÈNCIES

 

LEGISLACIÓ

DOCUMENTACIÓ*

DURADA

OBSERVACIONS

ASSISTÈNCIA conferències, congressos, seminaris o jornades

- D 28/01, art.4.1.1

- Sol·licitud: Direcció General de Personal.
- Previ informe favorable de la direcció del centre.

- Màxim, 4 dies a l’any.

- Contingut relacionat amb activitat docent del peticionari.
- Percepció íntegra retribució.

LLICÈNCIA PER ESTUDIS

- D 28/01, art. 4.1.2

- Sol·licitud: Direcció General Personal.

- Fins a 12 mesos.
- Es pot sol·licitar cada 5 anys de servei.
- Al final, presentar memòria i certificació.

- Formació relacionada amb l’activitat docent del sol·licitant, que ha de ser funcionari de carrera.
- Es cobren les retribucions bàsiques (sou, triennis, extra).

ASSUMPTES PROPIS, i per beques I cursos perfecciona-ment professional.

- D 28/01, art.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 i 4.2.4

- Sol·licitud: Direcció General de Personal.

- Mínim: 15 dies seguits.
- Màxim: sis mesos cada tres anys.
- Si és per un curs de perfeccionament, màxim 4 mesos a l’any.

- En funció de les necessitats del servei.
- Es sol·licitarà 30 dies abans, llevat d’excepcions.
- Es computaran a efectes d’antiguitat i es mantindrà el personal en alta en règ. previsió.
- Sense dret a retribució.

  

REDUCCIÓ DE JORNADA

 

LEGISLACIÓ

DOCUMENTACIÓ*

DURADA

OBSERVACIONS

REDUCCIÓ DE JORNADA (Per al personal amb jornada laboral completa)

- L 30/84, art. 30,1, f), redacció Llei 66/97, art. 50.

- D 28/01, art. 5.1, 5.2 i 5.3.

- Direcció Territorial.
- Presentar al menys 15 dies abans del començament de cada trimestre escolar.

- Disminució de la jornada, des d’un terç a la meitat.
- Per trimestres.
- Es reduirà, proporcionalment, la reducció de jornada per lactància.

- Per l’atenció a menors de 6 anys i familiars que necessiten una especial dedicació.
- Per l’atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials( amb+33%) que no exercesquen activitat retribuïda.
- A qui no puga fer jornada completa per malaltia llarga o crònica acxreditada pels serveis mèdics dels SS.TT.
- Amb disminució proporcional de retribucions.

  

PERMISOS

 

LEGISLACIÓ

DOCUMENTACIÓ*

DURADA

OBSERVACIONS

MATRIMONI o UNIONS DE FET.

- LF1964, art. 71.1.
- D 28/01, art 3.1.

- Direcció Territorial.

15 dies naturals consecutius.

Determinats a conveniència de la persona interessada, no necessàriament a continuació del fet causal.

ASSISTÈNCIA a matrimoni / unió de fet.

- D 28/01, art.3.1

- Direcció del centre.

1 dia. 2 dies si la celebració és a +375 Km. de la residència.

Parents: pares, pares polítics, germans, germans polítics, fills, nets i avis.

NAIXEMENT, ADOPCIÓ, ACOLLIMENT.

- L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art. 3.2

- Director Centre.

- Llibre de família o justificant mèdic.

3 dies hàbils. 5 dies si esdevé a + de 100 km de la localitat de residència. Cas de complicacions de mare o fill/a, dos dies més.

Pel pare i a continuació del fet causant.

EMBARÀS I PART.
ACOLLIMENT O ADOPCIÓ.
(Adopció internacional:
El permís previst podrà iniciar-se 4 setmanes abans de la resolució).

- LF1964, art. 71.
- L 30/84, art. 30.3.
- D 28/01, art. 3..2

- Direcció Centre.
Abans Part: Imprés + Certificat Mèdic.
Després part: Imprés + Certificat Mèdic i Llibre família.

Part únic, acolliment o adopció menors 6 anys: 16 setmanes.
Part o acolliment múltiple: 2 setmanes més per cada fill a partir del segon.
Acolliment o adopció majors 6 anys amb discapacitats, o dificultats d’inserció: 16 setmanes.

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del part.
- El permís es distribuirà entre pare i mare, de forma succesiva o simultània, a opció dels interessats. Quan siga simultani, la suma no excedirà el temps establert.

EXÀMENS PRENATALS, PREPARACIÓ PART I FECUND. ARTIFICIAL

- D 28/01, art. 3.2

- Direcció Territorial.

El temps necessari.

Sempre que els centres on han d’assistir tinguen un horari incompatible amb el del treball i estiguen reconeguts oficialment.

INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA EMBARÀS

- D 28/01, art. 3.2

- Direcció Territorial.

6 dies naturals i consecutius.

Sempre que no es trobe en situació d’incapacitat temporal.

MORT O MALALTIA GREU DE FAMILIAR (per consaguinitat o afinitat).

- L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art.3.3.

- Direcció del centre.

- Parella, pares i fills: 4 dies naturals. 6 a + 100 km. de la residència.
Avis, nets, germans: 3 dies naturals. 5 a + 100 km. localitat residència.

- Cas de malalties greus de llarga durada, els dies podran utilitzar-se alternats. Es pot concedir de nou cada volta que s’acredite una nova situació de gravetat.

EXÀMENS

- L 30/84, art. 30,1
- D 28/01, art.3.4.

- Direcció del centre, excepte quan es tracta de matèries relacionades en en la F.P. Direcció General de Personal.
- Portar justificant després.

El dia o dies de la celebració.

- Proves selectives d’ingrés en administracions públiques, exàmens i altres proves definitives en centres oficials, encara que siga compatible amb la jornada.

TRASLLAT DOMICILI

- L 30/84, art. 30,1. 
– D 28/01, art. 3.5.

- Direcció del centre.

- Dos dies per trasllat de domicili habitual.

- Aportar justificant.

DEURE INEXCUSABLE

- L 30/84, art. 30,2.
- D 28/01, art.3.6.

- Direcció del centre .

Pel temps indispensable.

- Obligació pública o personal que genere alguna responsabilitat civil, social o administrativa.

LACTÀNCIA

- L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art. 3.8.

- Direcció del centre .
- Adjuntar Llibre de Família.

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària. Pot ser distribuïda en fraccions de ½ hora.

- Per fill o filla menor de 12 mesos.
- Indistintament el pare o la mare. 
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.

CONSULTES i tractaments mèdics

- D 28/01, art. 3.9.

- Direcció del centre. Aportar justificant.

Pel temps indispensable i, preferentment, en horari no lectiu.

- Per necessitats pròpies o de menors, ancians o discapacitats.