Informe sobre les modificacions del Batxillerat

   

23/5/02 Ordre que desplega el decret del currículum de Batxillerat respecte les titulacions
  Publicats els nous currículum de l'ESO i el Batxillerat
6/3/02 El Govern valencià sotmet el nou currículum de l’ESO a les seus conveniències polítiques
ha aprovat el nou currículum per a l’ESO sense variacions respecte a l’esborrany que es va donar a conèixer a les editorials l’estiu passat perquè prepararen els llibres de text.
1/2/02 Una vintena de consellers abandonen el plenari del Consell Escolar Valencià en protesta pel sectarisme del seu president
23/10/01 Informe de la Mesa de 23 d'octubre
20/10/01 L'STEPV-IV acusa a l'Administració Educativa d'autoritària i de menysprear la participació dels agents socials.
El sindicat inicia una campanya entre el professorat per exigir a la Conselleria de Cultura i Educació que obriga un debat sobre la reforma del currículum.
20/10/01

informe sobre modificació dels batxillerats.

20/10/01 Model de reclamació
20/10/01 Borrador de la Orden de___ de___ de 2001 de la Conselleria de Cultura y Educación, por la cual se modifican parcialmente las Ordenes de 17 de enero de 1995, (DOGV de 1 de marzo); la de 10 de mayo de 1995, (DOGV de 19 de junio); la de 7 de octubre de 1998, (DOGV de 29 de octubre); la de 9 de julio de 1999, (DOGV de 6 de agosto); la de 3 de mayo de 2000, (DOGV de 19 de mayo); y la de 21 de julio de 2000, (DOGV de 5 de septiembre).
ANEXO I   -   MATERIAS INCOMPATIBLES A EFECTOS DE EVALUACIÓN
ANEXO II  -  MATERIAS OPTATIVAS DE BACHILLERATO
ANEXO III  -  CLAVES DEL ACTA FINAL DE BACHILLERATO -   MODALIDADES Y OPCIONES
ANEXO IV  -  HORARIO PARA EL BACHILLERATO EN RËGIMEN DIURNO   
ANEXO V  -  HORARIO PARA EL BACHILLERATO LOGSE EN RÉGIMEN NOCTURNO
ANEXO VI   -  HORARIO PARA EL BACHILLERATO LOGSE EN RÉGIMEN NOCTURNO
ANEXO VII  - BACHILLERATO EN RÉGIMEN DIURNO - BACHILLERATO EN RÉGIMEN NOCTURNO
ANEXO VIII   BACHILLERATO EN RÉGIMEN NOCTURNO


Ordre que desplega el decret que estableix el currículum de Batxillerat.

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat una ordre que desplega el decret que estableix el currículum de Batxillerat. El decret va ser rebutjat en el seu moment per diversos motius, entre ells l'exclusió dels autors no nascuts al País Valencià i la involució en diterminats aspectes dels continguts.

En l'ordre, que es negociarà en els propers dies a la Mesa Sectorial d'Educació, hi ha un annex X que estableix les titulacions per impartir les matèries comunes, de modalitat i optatives de Batxillerat per al professorat dels centres privats. Doncs bé, entre les titulacions per impartir la matèria de Valencià: Llengua i Literatura I i II, Valencià: Llengua i Imatge, i Valencià: Literatura Contemporània, no hi figura la de Filologia Catalana.

L'STEPV-Iv critica aquesta exclusió -que no es nova, i igual ha passat amb el decret del Requisit Lingüístic i a l'ordre de convocatòria dels concursos-oposicions docents, i a més a més exigirà a la Conselleria de Cultura i Educació una rectificació per incloure aquesta titulació.

El Sindicat recorda que existeix una ordre del MECD que homologa les titulacions de Filologia Valenciana i Filologia Catalana.

STEPV-Iv, 22 de maig de 2002


El Govern sotmet el nou currículum de l’ESO a les seus conveniències polítiques

El Govern valencià ha aprovat el nou currículum per a l’Educació Secundària Obligatòria sense variacions respecte a l’esborrany que es va donar a conèixer a les editorials l’estiu passat perquè prepararen els llibres de text.

Pàgina de la Conselleria d'Educació
Currículum de Batxillerat Currículum de l'Educació Secundària Obligatòria 

Currículum de Bachillerato

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria

publicació en DOGV (ESO)

Per a l’STEPV-Iv, el Decret aprovat ahir pel Consell és, en primer lloc, una imposició unilateral de la Conselleria de Cultura i Educació i un cúmul d’arbitrarietats. El director general d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística ha aplicat només que el seu propi criteri, tal i com sempre havia advertit al Consell Escolar Valencià, a la Mesa Sectorial d’Educació i a la Mesa per l’Ensenyament en Valencià, a més d’ignorar les recomanacions del Consell Valencià de Cultura, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i de les universitats. A diferència dels seus homònims gallecs que al menys van obrir una pàgina web per arreplegar opinions, propostes i suggeriments, les seues conviccions sobre el valor de la participació del professorat en la determinació dels continguts currículars li han impedit obrir ni el més mínim diàleg amb el món acadèmic i docent.

L’STEPV-Iv entén que només amb aquesta actuació autoritària es podia depurar del currículum de valencià tota referència a la seua filiació lingüística i literària dins l’àmbit de la llengua catalana. Es tracta de prejudicis que, naturalment, no s’han aplicat en el cas del castellà. Així, mentre l’alumnat d’ESO estudiarà autors llatinoamericans com a continguts mínims, és a dir, bàsics i obligatoris, el Govern considera que, en el cas del valencià, cap autor nascut fora de terres valencianes mereix ser inclòs com a tal. En el mateix sentit, mentre el currículum inclou el castellà d’Amèrica, el valencià no té referents geogràfics explícits sobre la seua varietat. Aquests criteris, en tant que no s’acullen a cap consideració acadèmica ni cultural, són arbitraris. Una vegada més, el Govern sotmet el valencià a les seues pròpies conveniències polítiques.

L’STEPV deplora la probresa cultural i democràtica del govern i assegura que continuarà fent costat al professorat perquè puga impartir la docència en llibertat i d’acord amb els postulats acadèmics i científics pertinents.

València, 6 de març de 2002


Informe de la Mesa de 23 d'octubre

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit el dia 23 per tractar el tema dels canvis horaris de Batxillerat. L'Administració educativa ha projectat suprimir una optativa de 2n de Batxiller augmentant a 3 hores setmanals les matèries de Valencià i Castellà i passant a 3 hores setmanals Filosofia II que serà obligatòria per a totes les Modalitats de Batxillerat. Aquesta decisió està condicionada pel Decret de Mínims aprovat per l'Administració educativa de l'Estat que modifica els continguts de Batxiller.

L'STEPV-Iv ha demanat l'obertura d'una consulta i debat urgent entre el professorat i la Comunitat Educativa sobre els canvis en els temaris de Batxiller, donades les implicacions organitzatives i acadèmiques de les modificacions previstes. L'Administració s'ha negat a obrir cap mena de consulta democràtica amb els docents al considerar que no afecta a les condicions laborals del Professorat. La Conselleria considera que el foro de discussió és el Consell Escolar Valencià i que, donada la urgència dels canvis previstos per al curs pròxim 2001-2002 en el 1er de Batxiller, ha hagut ja de comunicar-los a les empresses editorials. Per tant la Conselleria legislarà per Decret els nous continguts del Batxiller sense consultar al professors i professoresde Batxillerat.

L'Administració educativa únicament vol considerar amb les organitzacions sindicals les conseqüències per l'acord de plantilles dels canvis horaris. En aquest sentit la Conselleria entén que el còmput global de Professorat inclòs a l'esmentat acord no es modifica i per tant no cal esmenar l'acord.

L'STEPV-Iv vol expressar la seua disconformitat amb la postura de l'Administració, ja que ha d'avaluar-se el possible perjudici provocat a algunes especialitats impedint a tota costa una disminució de les plantilles i supressió de professors i professores de Batxiller. La planificació educativa sobre quants professors i professores necessitem i de quines especialitats ha quedat en evidència. A més a més reiterem la irresponsabilitat de l'administració educativa al modificar el Batxiller sense haver dissenyat el futur del Accés a la Universitat. En aquest sentit la Conselleria ha explicat que els canvis previstos tenen caràcter provisional a l'espera d'una decisió futura sobre com i en quines condicions acadèmiques seran avaluats els pròxims Batxillers que tinguen interés per accedir a la Universitat. A més a més aquestos canvis poden hipotecar futures decisions sobre les millores necessàries en la Secundària Obligatòria.

L'STEPV convoca pel pròxim Dilluns dia 29 assemblees de Professorat de Secundària: a València a l'IES Misericòrdia, a Castelló a l'IES Penyagolosa, i a Alacant a la seu de l'STEPV-Iv totes a les 18 hores, per tal que el professorat i els claustres demanen de l'administració un diàleg sobre els canvis previstos al Batxiller i no una planificació educativa per Decret.


El sindicat inicia una campanya entre el professorat per exigir a la Conselleria de Cultura i Educació que obriga un debat sobre la reforma del currículum.

L'STEPV-IV acusa a l'Administració Educativa d'autoritària i de menysprear la participació dels agents socials.

El Sindicat considera que la reforma del currículum és un tema força important com per tancar-lo sense la participació dels professionals de l'educació, en aquest sentit és reclama l'obertura d'un debat democràtic sobre els continguts de l'anunciada reforma en el que ha de participar els centres educatius, els sindicats, les associacions professionals,…

Per contra, la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa s'ha llançat a una carrera per tancar el més aviat possible la reforma. Aquesta pretén que la Mesa Sectorial d'Educació del dia 23 d'octubre sols tracte sobre els efectes que tindran els canvis per les condicions laborals del professorat en tant que es modifica l'Acord de Plantilles de Secundària i no sobre els contingut de la reforma, donant amb la convocatòria d'aquesta Mesa per tancada les consultes amb els sindicats. Aquest fet posa en evidència el tarannà autoritari i antidemocràtic i el menyspreu envers el professorat i els agents socials de l'Administració Educativa. Qualsevol canvi educatiu ha de tindre en compte al professorat, és un fet inèdit la forma de procedir de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa que sense fer cap consulta proposa canvis importants.

Sobre el contingut de la proposta de la Direcció General el sindicat considera:

1. La nova proposta de batxillerats s'ha de fer sobre la base de mantenir com a mínim tots i cadascun dels actuals llocs de treball i per tant s'ha de buscar un cert equilibri entre allò que marca el Decret 3474/2000 del MECD (Decret de mínims per al batxillerat) i allò que proposa la Conselleria per tal que no hi haja una descompensació horària entre unes assignatures i d'altres.

2. S'ha de mirar el sistema en el seu conjunt i no de forma parcialitzada.

3. S'ha respectar l'optativitat per donar coherència a les opcions futures universitàries o professionals.

A més a més, hem de denunciar que l'Administració educativa està montant un sistema sense tenir una articulació coherent: fer canvis al batxillerat sense tenir clar com quedarà la Secundària Obligatòria i l'accés a la Universitat és un plantejament irresponsable.

No obstant això, l'STEPV-Iv considera que cal reflexionar sobre les següents qüestions:

a. La negociació ha de ser global, s'han de negociar les modificacions curriculars que s'estan fent amb tot el professorat.

b. Cal mantenir les submodalitats (opcions) de l'actual batxillerat per tal que no es puguen construir batxillerats que no tinguen cap exida universitària.

c. Ja que l'alumnat de les CCAA amb llengua pròpia té una major càrrega lectiva que la resta de CCAA, és fa necessari no incrementar de forma desmesurada l'actual càrrega horària de l'alumnat.

d. No cal implementar la càrrega horària d'algunes assignatures més enllà d'allò que marca Decret de mínims del MEDC a no ser que siga estrictament necessari.

e. Es necessària l'eliminació del número mínim d'alumnat per constituir grups per garantir una opcionalitat real.

Per altra part, el sindicat considera que els sindicats, com a representants del professorat, és a dir dels agents educatius que hauran d'aplicar aquests canvis normatius, tenim dret a ser informats de la totalitat d'aquests canvis i a ser consultats en fets d'aquesta transcendència. El document lliurat per l'Adminsitració és un document incomplet, o més bé una part d'un altre de més extens que ja és conegut per l'opinió pública. Tanmateix una proposta de modificació d'aquestes característiques ha d'incloure, i de fet n'inclou, d'altres elements que sembla es volen amagar al coneixement dels sindicats, a saber, els objectius i continguts de les diverses matèries, els criteris d'avaluació... elements que si es troben al document provisional distribuït als membres del Consell Escolar Valencià i altres entitats que són de domini públic.

No entenem perquè no s'han portat a Mesa de debat amb els sindicats les modificacions introduïdes als projectes de decrets en les seues versions completes que afecten als continguts acadèmics, a no ser que es vulguen retallar els drets dels representants del professorat i introduir-hi els canvis sense diàleg per la via de la imposició. La nostra responsabilitat ens obliga a qüestionar el procediment i els continguts i farem la valoració a partir dels dos documents provisionals complets.

Si fem una lectura, en paral·lel, dels anteriors decrets i de la nova proposta on s'observen canvis significatius, com es pot veure en els exemples següents:

En els Objectius generals de l'Educació Secundària Obligatòria:

La redacció del decret de 1992 deia: "[...] rebutjant tot tipus de discriminacions degudes a la raça, el sexe, la classe social, les creences i a altres característiques individuals, socials i culturals"

La redacció proposada diu: "[...] desenrotllar actituds solidàries i tolerants davant de les diferències socials, religioses, de gènere i de raça,".

Podem deduir que a partir d'ara no cal rebutjar les discriminacions, sinó ser solidaris i tolerants amb les mateixes?

En els Objectius generals de Ciències Socials, Geografia i Història.

Ha quedat suprimit l'objectiu següent general de l'àrea: "Apreciar els drets i llibertats humans com un èxit irrenunciable de la humanitat i una condició necessària per a la pau, denunciant actituds i situacions discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari amb els pobles, grups socials i persones privats dels seus drets o dels recursos econòmics necessaris"

Algú pot explicar per què s'hi ha suprimit?

En els continguts d'algunes àrees com Ciències de la Natura

S'han suprimit la major part dels continguts corresponents a l'antic bloc: "El ser humà i la salut", com per exemple:

"Interés per informar-se sobre qüestions de sexualitat i disposició favorable a demanar ajuda a professionals i centres especialitzats".

"Problemàtica del tabac, de l'alcohol i de les drogues i els seus efectes sobre la salut i socials. Consum de medicaments, la seua eficàcia i els seus riscos".

Per a l'STEPV-Iv aquest canvis suposen una involució de més de vint anys en l'educació, és a dir un retrocés en molts dels aspectes progressistes que s'han donat al llarg dels darrers anys. A més a més, els problemes més importants que hui tenen els centres que imparteixen l'Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat no se solucionen canviant els currículums vigents, i menys encara si són substituïts per altres de les característiques que figuren en el document elaborat per la Conselleria d'Educació.

El sindicat demana la retirada del projecte de reforma del curriculum per tots els motius abans esmentats i ha remés a tots els centres educatius valencians un model d'escrit per a que manifesten la seua disconformitat amb el procediment emprat per l'Administració per fer el canvi de currículum i exigesquen a aquesta l'obertura immediata d'un debat democràtic entre el professorat prèvia a qualsevol modificació.

València, 20 d'octubre de 2001


informe sobre modificació dels batxillerats.

A continuació teniu el document que conté la proposta escrita de l'Administració. Com podeu comprovar -a diferència de l'anterior- es mantenen totes les opcions dels batxillerats anteriors. Per tant, l'Administració se n'ha adonat que la seua proposta inicial, respecte de l'eliminació de les opcions, era inviable.

No obstant això, es mantenen la resta de propostes de l'Administració apuntades en el document anterior:

-Eliminació d'algunes optatives.

-Eliminació d'una de les dues de les optatives de segon, de manera que només se'n podrà triar una.

-Augment d'una hora a Castellà i a Valencià a 2n de Batxillerat.

-Dotació de 3 hores de Fiolosofia a 2n de Batxillerat.

Després d’estudiar aquesta nova proposta l’STEPV-Iv considera que:

-Aquesta negociació, pel seu abast i per les possibles repercusions, no es pot tancar el proper dimarts dia 23 tal i com pretén la Conselleria. El tema és tant important que necessita d’un debat urgent entre tot el professorat.

-La nova proposta de batxillerats s’ha de fer sobre la base de mantenir com a mínim tots i cadascun dels actuals llocs de treball i per tant s’ha de buscar un cert equilibri entre allò que marca el Decret 3474/2000 del MECD (Decret de mínims per al batxillerat) i allò que proposa la Conselleria per tal que no hi haja assignatures que es vegen molt més afavorides que altres.

-S’ha de mirar el sistema en el seu conjunt i no de forma parcialitzada.

-S’ha d’intentar respectar l’optativitat per donar coherència a les opcions futures universitàries o professionals.

A més a més, hem de denunciar que l’Administració educativa està montant un sistema sense tenir una articulació coherent: fer canvis al batxillerat sense tenir clar com quedarà la Secundària Obligatòria i l’accés a la Universitat és un plantejament irresponsable.

Així doncs, l'STEPV-Iv trasllada a la seua afiliació i al conjunt del professorat la proposta de no recolzar el plantejament de l'Administració i planteja una distribució horària diferent basada en les següents premises:

a)Manteniment de la segona optativa a 2n de Batxillerat.

b)Eliminació de les dues hores de Religió / Activitats d'Estudi de 1r de Bat. Haurien d'estar fora del currículum per estar en un tram educatiu voluntari.

c)Filosofia només a primer amb una assignació de 4 hores. (Manteniment del Decret de Mínims).

d)Acceptació de l'augment horari de Valencià i Castellà a 2n.

Aquestes quatre premises ens permetrien mantenir l'actual estructura dels batxilletats amb mínimes modificacions, de tal forma que 1r de Bat. es quedaria amb 31-32 hores i 2n amb 32 hores (+ 1 de tutoria voluntària).

No obstant això, l’STEPV-Iv demana a la Comunitat Educativa que realitze el debat necessari i que ens feu arribar les vostres reflexions i les vostres propostes abans del proper dimarts, 23 d’octubre, dia en què se celebrarà la Mesa Sectorial, per poder fer-les arribar a l’Administració Educativa.

OPCIONS POSSIBLES DELS BATXILLERATS ACTUALS AL PV 
(PRIMER DE BATXILLERAT)

COMUNES 1r

HORES

ARTS

HORES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT

HORES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HORES

TECNOLOGIA

HORES

OPTATIVES (1r de Batxillerat)

HORES

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ A (de modalitat obligatòries)

 

 

 

 

 

Valencià I

3

Dibuix Artístic I

4

Biologia i Geologia

4

Llatí I

4

Tecnologia Industrial I

4

Informàtica I

3

Castellà I

3

Volum

4

Física i Química

4

Grec o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

4

Física i Química

4

Psicologia

3

L. Estran-gera I

3

Dibuix Tècnic I

4

Matemàtiques I

4

Història del Món Contemporani

4

Matemàtiques I

4

2n Idioma Estranger

3

Filosofia I

3

 

 

 

4

 

 

 

4

Fonaments Lèxics de les Ciències i de la Tècnica

3

Educació Física

2

 

 

 

 

OPCIÓ B (de modalitat obligatòries)

 

 

 

Valencià: Llengua i Imatge

3

Religió - AE

2

 

 

 

 

Història de Món Contemoporani

4

 

 

Castellà: Llenguatge i Documentació

3

Tutoria

1

 

 

 

 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

4

 

 

Música

3

Matèries de Modalitat

12

 

 

 

 

Economia i Organització d’Empreses

4

 

 

 

 

Optatives

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

32

 

 

 

 

MATÈRIES de MODALITAT OPTATIVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llatí I

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grec

4

 

 

 

 

 

NOUS BATXILLERATS: PROPOSTA DE L'ADMINISTRACIÓ
(EMMARCADA EN LA MODIFICACIÓ DELS CURRÍCULUMS. PRIMER DE BAT)

COMUNES 1r

HORES

ARTS

HORES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT

HORES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HORES

TECNOLOGIA

HORES

OPTATIVES (1r de Batxillerat)

HORES

Valencià I

 

 

 

 

OPCIÓ A

 

 

 

 

 

Castellà I

3

Dibuix Artístic I

4

Física i Química

4

Grec I o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

4

Física i Química

4

Informàtica I

3

L. Estrangera I

3

Volum

4

Matemàtiques I

4

Història del Món Contemporani o Història de la Música*

4

Matemàtiques I

4

Psicologia

3

Filosofia I

3

Dibuix Tècnic I*

4

Biologia i Geologia o Dibuix Tècnic I*

4

Llatí I

4

Tecnologia Industrial I o Dibuix Tècnic I*

4

2n Idioma Estranger

3

Educació Física

2

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT OPTATIVES

 

MATÈRIES DE MODALITAT OPTATIVES

 

MATÈRIES DE MODALITAT OPTATIVES

 

Fonaments Lèxics de les Ciències i de la Tècnica

3

Tutoria

1

 

 

Biologia i Geologia

 

Economia i Organització d'Empreses

4

Tecnologia Industrial I

4

Valencià: Llengua i Imatge

3

Religió - AE

2

 

 

Dibuix Tècnic I*

 

Grec I

4

Dibuix Tècnic I*

4

Castellà: Llenguatge i Documentació

3

Matèries de Modalitat

12

 

 

 

 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

4

 

 

Música*

*3

Optatives

3

 

 

 

 

Història del Món Contemporani

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història de la Música

4

 

 

 

 

Total

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓ B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història del Món Contemporani o Història de la Música

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia i organització d’Empreses

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIES DE MODALITAT OPTATIVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llatí I

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grec I

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història del Món Contemporani

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Història de la Música

4

 

 

 

 

OBSERVACIONS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PER A PRIMER DE BATXILLERAT

1.- La proposta modifica l'actual modalitat d'Humanitats i Ciències Socials.

 1. A la Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials es mantenen les Opcions A i B de l’anterior Batxillerat. Apareixen Matèries de Modalitat Optatives als Batxillerats de Ciències de la Naturalesa i de la Salut i al Batxillerat de Tenologia.
 2. Desapareix l’optativa de Música.
 3. *A la Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials apareix una assignatura nova: Història de la Música.
 4. *A la Modalitat d'Art el Dibuix Tècnic es transforma en Dibuix Tècnic I per poder donar-li continuïtat en 2n de Batxillerat.
 5. *A la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut apareix una assignatura nova: Dibuix Tècnic I.
 6. *A la Modalitat de Tecnologia apareix una assignatura nova: Dibuix Tècnic I.

2.- No es modifica el còmput global horari de l'alumnat. Es continua en les 32 hores (o 33 si l'optativa que s'agafa és de modalitat).

OPCIONS POSSIBLES DELS BATXILLERATS ACTUALS AL PV
(SEGON DE BATXILLERAT)

COMUNES 2n

HORES

ARTS

HORES

CIÈNCIES DE LA NATURALESA I DE LA SALUT

HORES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HORES

TECNOLOGIA

HORES

 

 

OPCIÓ A
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció B)

 

OPCIÓ A
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció B)

 

OPCIÓ A
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció B)

 

OPCIÓ A
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció B)

 

Valencià II

2

Dibuix Artístic II

4

Dibuix Tècnic

4

Llatí II

4

Dibuix Tècnic

4

Castellà II

2

Història de l’Art

4

Física

4

Història de la Filosofia*

4

Física

4

L.Estrangera II

3

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

4

Matemàtiques II

4

Història de l’Art

4

Matemàtiques II

4

Historia

3

 

 

 

 

 

4

 

 

Tutoria (voluntària)

 

OPCIÓ B
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció A)

 

OPCIÓ B
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció A)

 

OPCIÓ B
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció A)

 

OPCIÓ B
(de modalitat obligatòries - optatives de l'opció A)

 

Matèries de Modalitat

12

Dibuix Artístic II

4

Biologia

4

Economia

4

Dibuix Tècnic

4

Optatives

8

Imatge

4

Ciències de la Terra i Medioambientals

4

Geografia

4

Tecnologia Industrial II

4

TOTAL

30

Fonaments del Disseny

4

Química

4

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

4

Electrotècnia o Mecànica

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTATIVES

 

OPTATIVES

 

OPTATIVES

 

OPTATIVES

 

 

 

2n Idioma Estranger

4

2n Idioma Estranger

4

2n Idioma Estranger

4

2n Idioma Estranger

4

 

 

Educació Física

4

Educació Física

4

Educació Física

4

Educació Física

4

 

 

Informàtica per a les Arts

4

Biologia Humana

4

Grec II

4

Electrònica

4

 

 

Ampliació dels Sistemes de Representació Tècnic i Gràfics

4

Informàtica per a les Ciències de la Naturalesa i la Salut

4

Economia i Organització d'Empreses II

4

Ciència dels Materials

4

 

 

Volumen II

4

Tècniques de Laboratori Físico-Químiques

4

Referents Clàssics de les Manisfestacions Culturals Modernes

4

Química

4

 

 

Tallers Artístics

4

Geologia

4

Informàtica per a les Humanitats i les Ciències Socials

4

Informàtica per a la Tecnologia

4

 

 

Matemàtiques de la Forma

4

Física Aplicada

4

Valencià: Literatura Contemporània

4

T.Fabricació Mecànica

4

 

 

Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

4

Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

4

Castellà: Literatura Contemporània

4

R. Clàssics de les Manisfestacions Culturals Modernes

4

 

 

Filosofia de la Ciència

4

Filosofia de la Ciència

4

Geografia i Història del P.V.

4

Filosofia de la Ciència

4

 

 

 

 

 

 

Sociologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropologia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia de la Ciència

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al Dret

 

 

 

NOUS BATXILLERATS: PROPOSTA DE L'ADMINISTRACIÓ
(EMMARCADA EN LA MODIFICACIÓ DELS CURRÍCULUMS. SEGON DE BATXILLERAT)

COMUNES 2n

HORES

ARTS

HORES

CIÈNCIES DE
LA NATURALESA
I DE LA SALUT

HORES

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

HORES

TECNOLOGIA

HORES

 

 

OPCIÓ A:
 ARTS PLÀSTIQUES

 

OPCIÓ A:
CIENTÍFICO
-TÈCNICA

 

OPCIÓ A:
HUMANÍSTICA I SOCIO-CULTURAL

 

OPCIÓ A:
CIENTÍFICO
-TÈCNICA

 

Valencià II*

3*

Dibuix Artístic II

4

Matemàtiques II

4

Llatí II

4

Física

4

Castellà II*

3*

Història de l’Art

4

Química o Dibuix Tècnic II*

4

Grec II* o Geografia

4

Matemàtiques II

4

L.Estrangera II

3

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica o Dibuix Tècnic II*

4

Física

4

Història de l’Art

4

Dibuix Tècnic II*

4

Historia

3

OPTATIVES DE MODALITAT

 

OPTATIVES DE MODALITAT

 

OPTATIVES DE MODALITAT

 

OPTATIVES DE MODALITAT

 

Filosofia II*

3*

Fonaments del Disseny, Imatge, Tècnique d’Expressió Gràfico Plàstica, Dibuix Tècnic II

4

Biologia, Química, Ciències de la Terra i Medioambientals, Dibuix Tècnic II

4

Geografia, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Social II, Economia, Grec II

4

Tecnologia Industrial II, Electrotècnia, Mecànica.

4

Tutoria (voluntària)

1

OPCIÓ B: ARTS PLÀSTIQUES i DISSENY

 

OPCIÓ B: CIÈNCIES DE LA SALUT

 

OPCIÓ B: CIÈNCIES SOCIALS

 

OPCIÓ B: TÈCNICO-PROFESSIONAL

 

Matèries de Modalitat*

12

Dibuix Artístic II

4

Biologia

4

Geografia

4

Dibuix Tècnic II

4

Optatives*

4

Fonaments del Disseny

4

Química

4

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II

4

Tecnologia Industrial II o Física

4

TOTAL

32

Imatge o Dibuix Tècnic II

4

Ciències de la Terra i Medioambientals o Física

4

Economia o Història de l’Art

4

Electrotècnia o Mecànica

4

 

 

OPTATIVES DE MODALITAT

 

OPTATIVES DE MODALITAT

  

OPTATIVES DE MODALITAT

 

OPTATIVES DE MODALITAT

 

 

 

Història de l’Art, Tècniques d’Expressió Grafico Plàstica, Imatge, Dibuix Tècnic II

Física, Matemàtiques II, Dibuix Tècnic II, Ciències de la Terra i Medioambientals

Història de l’Art, Llatí II, Grec II, Economia

4

Física, Matemètiques II, Electrotècnia, Mecànica, Tecnologia Industrial II

4

 

 

OPTATIVES

  

OPTATIVES

  

OPTATIVES

  

OPTATIVES

 

 

 

2n Idioma Estranger II

4

2n Idioma Estranger II

4

2n Idioma Estranger II

4

2n Idioma Estranger II

4

 

 

Educació Física II

4

Educació Física II

4

Educació Física II

4

Educació Física II

4

 

 

Informàtica per a les Arts

4

Biologia Humana

4

Grec II

4

Electrònica

4

 

 

Ampliació dels Sistemes de Representació Tècnic i Gràfics

4

Informàtica per a les Ciències de la Naturalesa i la Salut

4

Economia i Organització d'Empreses II

4

Ciència dels Materials

4

 

 

Volumen II

4

Tècniques de Laboratori Físico-Químiques

4

Referents Clàssics de les Manisfestacions Culturals Modernes

4

Química

4

 

 

Tallers Artístics

4

Geologia

4

Informàtica per a les Humanitats i les Ciències Socials

4

Informàtica per a la Tecnologia

4

 

 

Matemàtiques de la Forma

4

Física Aplicada

4

Valencià: Literatura Contemporània

4

Tecnologia de la Fabricació Mecànica

4

 

 

Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

4

Referents Clàssics de les Manifestacions Culturals Modernes

4

Castellà: Literatura Contemporània

4

Referents Clàssics de les Manisfestacions Culturals Modernes

4

 

 

Filosofia de la Ciència

4

Filosofia de la Ciència

4

Geografia i Història del P.V.

4

Filosofia de la Ciència

4

 

 

 

 

 

 

Sociologia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropologia

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia de la Ciència

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció al Dret

4

 

 

OBSERVACIONS A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PER A SEGON DE BATXILLERAT

1.- Es modifiquen parcialment els actuals batxillerats.

 1. Es mantenen totes les opcions dels batxillerats actuals.
 2. *Apareix una assignatura comuna nova: Filosofia II amb 3 hores lectives setmanals.
 3. *S'afig una hora lectiva més a Valencià i una hora lectiva més a Castellà.
 4. *S'elimina una de les dues optatives i només se'n podrà triar una.
 5. *A la Modalitat d'Arts apareix una assignatura nova: Dibuix Tècnic II.
 6. *A la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i de la Salut, el Dibuix Tècnic es transforma en Dibuix Tècnic II.
 7. *A la Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, el Grec que era una optativa passa a ser optativa de modalitat Grec II i desapareix l'assignatura Història de la Filosofia.
 8. *A la Modalitat de Tecnologia el Dibuix Tècnic es transforma en Dibuix Tècnic II.

2.- Hi ha modificacions que vénen marcades pel Decret 3474/2000 del MECD -per exemple les assignatures noves que apareixen- i d'altres que són proposades per la Conselleria d'Educació -per exemple les modificacions horàries, l'eliminació de les opcions i l'eliminació d'una optativa. Aquestes últimes modificacions són aquelles sobre les que podem incidir sindicalment.

COMENTARIS I PLANTEJAMENTS QUE CAL FER-SE

1.-El Decret del MECD estableix el següent horari escolar per a l'ensenyament mínim dels Batxillerats:

 

Matèries

Hores

Educació Física

35

Filosofia

140

Història

70

Llengua Castellana i Literatura

210

Llengua Estrangera

210

Religió / AE

70

Sis Matèries de Modalitat

420

Total

1.155

El total d'hores és per a tot el Batxillerat, i les assignatures es poden impartir en un o dos anys.

Les Comunitats Autònomes amb llengua pròpia disposaran del 10% de l'horari escolar total per a l'organització de l'ensenyament d'aquesta llengua.

Si considerem que es compten 35 setmanes lectives durant un curs escolar tindríem el següent:

El mínim per a Educació Física seria 1 hora lectiva setmanal durant tot el Batxillerat.
El mínim per a Filosofia serien 4 hores lectives setmanals durant tot el Batxillerat.
El mínim per a Història serien 2 hores lectives setmanals durant tot el Batxillerat.
El mínim per a Llengua Castellana i Literatura serien 6 hores lectives setmanals durant tot el Batxillerat.
El mínim per a Llengua Estrangera serien 6 hores lectives setmanals durant tot el batxillerat.
El mínim per a Religió / AE serien 2 hores lectives setmanals durant tot el batxillerat.
El mínim de les sis Matèries de Modalitat serien 12 hores lectives setmanals durant tot el batxillerat.

2.- Així doncs, el plantejament de la Conselleria d'Educació és el següent:

 1. Establir les mateixes hores lectives per a Castellà que per a Valencià, és a dir, 3 a primer i 3 a segon, la qual cosa suposa augmentar en 1 hora les dues assignatures en 2n de batxillerat. Com que el Decret del MEDC augmenta les hores de Castellà, cal equiparar aquest augment també al Valencià.
 2. Mantenir l'actual situació de l'Educació Física, és a dir, 2 hores a primer.
 3. Mantenir l'actual situació de la Filosofia a primer, és a dir, 3 hores; i afegir 2 hores en segon a allò que marca el Decret de mínims, és a dir, 3 hores en 2n de batxillerat.
 4. Mantenir l'actual situació de les Matèries de Modalitat, és a dir, 4 hores per cada optativa de modalitat.
 5. Eliminar una optativa del segon de batxillerat.


MODEL DE RECLAMACIÓ

    

El/l’ claustre/ equip directiu/ professorat del /de l’_______________________________________, de _______________, exigeix al Conseller d’Educació que òbriga un debat i consulta sobre els nous batxillerats i que no intente tancar-lo en la propera Mesa Sectorial d’Educació i que trasllade aquest debat a tota la Comunitat Educativa per tal d’intentar arribar a una solució consensuada sobre aquestes modificacions.

   

   

   

_________________________, a _____, de/d’ ______________, 2001

Envieu-ho a Conselleria d’Educació, Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa i Política Lingüística.,fax, 963866504 i a l’STEPV-Iv, fax, 963924334 o per correu electrònic a valencia.stepv@intersindical.org a l’atenció del sector de secundària.


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >