stepv55.gif (3507 bytes)

La pàgina dels concursos de trasllats
En aquesta pàgina aniràs trobant tota la informació. Actualitzada a 23-5-02

   

    ConfederacióSTEs:
concursos de Trasllats d'altres Comunitats Autònomes
Normativa, resolucions, convocatòries. Curs 01/02

  
Cos de mestres Cossos de Secundària

Resolució definitiva

veure en
aquesta
pàgina

pdf 497 kb cognoms: A - F
pdf 509 kb cognoms: G - M
pdf 491 kb cognoms: N - Z
per a buscar feu servir l'opció  de l'acrobat
accés a pàgina Conselleria
publicació en DOGV  DOGV 22/05/02
 DOGV: 4256 data: 24.05.2002. CORRECCIÓ d'errades 
models de reclamació (pendent)

Resultats Provisionals Mestres     DOGV 4205 de 7/3/02


Llistat de vacants de Primària  DOGV 4204. (6/3/2002)


Models de reclamació i desestiment
reclamació a la resolució provisional -
valencià
reclamación a la resolución provisional -
castellano
desistiment participació concurs (renuncià)
valencià
desestimación participación concurso (renuncia)
castellano


Llistat definitiu de Baremacions del Concurs de Trasllats de Primària curs 2001-2002


llistat PROVISIONAL DE PARTICIPANTS I PUNTUACIÓ
Consultar llistat provisional baremacions

RECLAMACIONS.  Tenim a la vostra disposició dos models de reclamacions, l'un adreçat a la Direcció Territorial (descarregar model) i l'altre dirigit a la Comissió de Baremació (descarregar model), aquest últim per reclamar puntuacions dels apartats e), f), g1.5), g1.6), g1.7) i g2) .


Guia dels concursos de trasllats - mestres
Quadre resum del procés del concurs de trasllats - Cos de mestres
Convocatòria del Concurs de trasllats de Mestres. Curs 2001/02. DOGV nº4113 de 24/10/ 01
ANEXO I -CÓDIGOS CENTROS ANEXO I - CÓDIGOS DE LOCALIDADES Y ZONAS
ANEXO II - CÓDIGOS DE IES (PED. TERAPEUTICA) ANEXO III
ANEXO IV  
DOGV núm. 4116. Dilluns, 29 d'octubre de 2001
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2001, de la Direcció general de personal, per la qual es convoca concurs de trasllats i processos previs en el cos de mestres per a cobrir llocs vacants en centres públics d'educació infantil, primària, educació especial i primer cicle d'educació secundària obligatòria en instituts d'educació secundària i col·legis públics dependents de l'àmbit de gestió de la conselleria de cultura i educació. [2001/10415]
Per la seua utilitat a l'hora de reclamar, us oferim un model de rebut a presentar acompanyant a la instància i documents.
Comunicat de 2 d'octubre: Convocatòria dels concurs de trasllats

   

Resolució definitiva

veure en
aquesta
pàgina

pdf 453 kb cognoms: A - E
pdf 599 kb cognoms: F - M
pdf 591 kb cognoms: N - Z
per a buscar feu servir l'opció  de l'acrobat
accés a pàgina Conselleria  
publicació en DOGV   DOGV 23/05/02
models de reclamació (pendent)

Resultats Provisionals Secundaria


Llistat de vacants de Secundària  DOGV 4207 (11/3/2002)

Modificació. DOGV 4245 (09.05.2002)    versió html   versió pdf
Models de reclamació i desestiment
reclamació a la resolució provisional -
valencià
reclamación a la resolución provisional -
castellano
desistiment participació concurs (renuncià)
valencià
desestimación participación concurso (renuncia)
castellano

Llistat definitiu de Baremacions del Concurs de Trasllats de Secundària curs 2001-2002


Informe Mesa Tècnica de Concurs de Trasllats de Secundària. 5/2/02


llistat PROVISIONAL DE PARTICIPANTS I PUNTUACIÓ
Consultar llistat provisional de Baremacions

PER A RECLAMAR EXISTEIXEN DOS MODELS:
Model A: adreçat a l’Administració
descarregar format word
Model B: adreçat a la Comissió Baremadora
descarregar format word

més informació sobre baremació i reclamacions


Guia dels concursos de trasllats-  secundària
Convocatòria del procediment de provisió de places de Secundària, Tècnics de F.P., E.O.I. , Música i Arts Escèniques i Arts Plàstique i Disseny. Curs 2001/02. DOGV nº4113 de 24/10/ 01
ANNEX I-a).- Barem de Professors d'E. Sec., Tècnics F. P., E. O. I., i d'Arts Plàstiques i Disseny. ANNEX I-b).- Barem CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES.
ANNEX I-c) ANNEXOS II, III, IV i V .- CODI CENTRES
ANNEX VI.- CODIS D'ESPECIALITATS ANNEX VII
DOGV núm. 4116. Dilluns, 29 d'octubre de 2001
CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'octubre de 2001, del director general de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoca procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques i professors i mestres de Taller 
Comunicat de 2 d'octubre: Convocatòria dels concurs de trasllats

Mesa Tècnica de Concurs de Trasllats de Secundària. 5/2/02

Ahir, dimarts dia 5 de febrer, es va acabar la Mesa Tècnica de Concurs de Trasllats de Secundària. Cap a final d’aquest mes es publicaran les plantilles al DOGV.

El treball realitzat l’hem d’emmarcar dins de l’Acord de Plantilles de Secundària i, per tant, hem establit una sèrie de criteris generals que després hem aplicat centre a centre i especialitat a especialitat per veure quin era el resultat concret d’aquests criteris.

Els criteris que hem aplicat són els següents:

1) Tot tenint en compte que durant el mes de març estan convocades dues Meses per tractar la reubicació/recolocació i les plantilles modulars de secundària i que l’apartat II, 5 de l’Acord de Plantilles diu:

L’administració negociarà, durant el primer trimestre del curs 1999/2000, amb les organitzacions sindicals els mecanismes necessaris per a aplicar fins a la finalització del mapa escolar proposat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, perquè siga possible la reubicació voluntària del professorat, tendent a l’optimació dels recursos i a fi de garantir la permanència del professorat en la seua localitat de destinació.

Així mateix, els firmants es comprometen a negociar el marc normatiu oportú en què s’han de definir els conceptes de supressió, creació o modificació de llocs de treball, els criteris que han de complir-se per a la seua realització i les situacions administratives en què es podrà trobar el professorat afectat.

s’ha pres com a criteri general, a les localitats on hi ha més d’un centre de secundària i problemes de futur per recolocar a tot el professorat, reservar totes les places possibles de les especilitats de l’antic BUP, COU, per donar una eixida satisfatòria a la major part del professorat afectat.

2) Tot tenint en compte l’apartat II, 6 de l’Acord de Plantilles que diu:

L'Administració es compromet a negociar la normativa necessària i oferir els cursos de formació necessaris als professors que hagen adquirit voluntàriament l'atribució docent transitòria a fi de millorar la docència al mateix temps que els permeta quedar-se al seu centre o reubicar-se en millors condicions.

s’ha pres com a criteri general reservar places de noves especialitats, en ciutats on ja existeixen problemes, que en un futur poden servir per donar eixida a professorat afectat, és a dir, en localitats on teníem professorat de Física i Química i professorat de Matemàtiques, professorat d’Administració d’Empreses, etc., en negatius hem reduït al màxim el nombre de places de Tecnologia, de l’optativa d’Informàtica, d’Economia, etc., per poder donar eixida a la recolocació, per aquestes especilitats, a aquest professorat. No obstant això, el nombre de places de Tecnologia, d’Informàtica i d’Economia, en relació al nombre de professorat que hi ha en expectativa i a la mobilitat d’aquest professorat és molt superior a la resta d’especialitats.

3) Tot tenint en compte que que l’Apartat II, 3 de l’Acord de Plantilles diu:

Una vegada determinada la quantitat total de professorat de cada centre, el criteri per a definir les vacants serà el següent:

a) La primera vacant de cada especialitat quedarà definida a partir de 12 hores lectives setmanals en els centres de fins a 8 unitats d'ESO; en la resta dels centres es definirà a partir de 15 hores lectives setmanals.

b) La segona i successives vacants de cada especialitat quedaran definides a partir de 12 hores lectives setmanals, sempre que s'hagen completat les 18 hores lectives setmanals de la vacant o vacants anteriors.

s’ha pres com a criteri general estabilitzar i treure a concurs totes les vacants que complien aquests requisits, tant per a Secundària com per a Formació Professional, sempre que no es contradiren els criteris anteriors. No obstant això, aplicant aquest criteri general, hem tingut divergències amb l’Administració a l’hora de crear i/o estabilitzar algunes vacants per diversos motius:

-Les vacants per a l’Administració es conformaven en base a les confessions de cada centre, i tot i que ens han dit que tenien en compte la futura configuració de Mapa i de Plantilla Modular hem comprovat i denunciat que en molts casos aquestes premises no es complien. A més a més, hi ha moltes vacants que penjen dels Programes d’Adaptació Curricular o dels Programes de Garantia Social i com que aquestes hores encara no estan assignades a cap especialitat concreta, no es poden estabilitzar.

-Vacants de Llatí-Grec-Cultura Clàssica: L’opció de l’Administració ha estat crear la primera vacant de Cultura Clàssica i la segona de Llatí o de Grec, segons la càrrega horària que tinguera l’especialitat. Hem demanat que si n’hi havia suficients hores per crear com a primera vacant la de Llatí o la de Grec es creara com a Llatí o com a Grec i no com a Cultura Clàssica. Ens han dit que no. Tots els sindicats ens hem posicionat en contra d’aquesta decisió de l’Administració.

4) Especilitat d’Equips Electrònics:

Tots els sindicats hem demanat que es creen tantes places d’Equips Electrònics com professorat hi ha en expectativa de destinació, per solucionar un problema que arrastrem ja des de fa massa temps. Ens han dit que ho consultaran amb Ordenació Educativa i que ja ens contestaran.

Valoració de l’STEPV-Iv:

Tot i que valorem positivament el treball realitzat i, en general, la disposició de l’Administració a atendre algunes de les demandes sindicals, l’STEPV-Iv lamenta que:

-Els concursos de secundària encara s’estiguen treballant en base a les confessions i no en base a plantilles modulars, que és allò que hauríem d’haver fet si l’Administració haguera tingut la voluntat de desplegar i complir tots i cadacun dels apartats de l’Acord de Plantilles. Ens referim a: construcció de centres, adscripció de Col·legis a IES durant el curs 1996-1997, assignació per especialitat de les plantilles modulars, atribució docent, formació del professorat, catalogació lingüística de llocs de treball, etc. L’endarreriment en totes aquestes qüestions estan condicionant massa, any rere any, els concursos de trasllats de secundària.

-Tot i ser un concurs d’àmbit autonòmic, com que la faena no està feta i els centres no estan construïts, no satisfarà les espectatives creades i no resoldrà tota la problemàtica que comporta no tindre plantilles estables als centres.

Per tant, hem de denunciar, una vegada més, la falta de voluntat política per abordar i negociar de forma global la problemàtica de l’Educació Secundària, i el fet d’abordar els temes de forma parcial du com a consequència que, any rere any, es repetesquen i s’agreugen les mateixes problemàtiques.

València, 06-02-2002


BAREMACIÓ DEL CGT DELS COSSOS DE SECUNDÀRIA I MODELS DE RECLAMACIÓ

Nota de la Conselleria d'Educació

Hui dijous, dia 20 de desembre de 2001 s’han publicat els llistats de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos.

Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 7 dies hàbils.

Els llistats els tindrem disponibles a les seus de València (963919147), Alacant (965985165) i Castelló (964269094) hui, dijous dia 20 de desembre de 2001, per la vesprada.

RECORDATORI SOBRE COM ES RESOL EL CONCURS

-L'Administració publicarà (als Serveis Territorials):

- Un llistat de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 7 dies hàbils.

- Una Resolució provisional del concurs, amb la relació de sol·licitants exclosos, amb indicació de les causes d´exclussió. A aquesta Resolució es podran presentar reclamacions i/o renúncia en un termini de 7 dies a partir de la seua exposició.

- (Al DOGV) Una Resolució definitiva.

- Les places adjudicades en la Resolució definitiva són irrenunciables.

- La presa de posessió del nou destí serà l’1 de setembre de 2002.

ON ESTEM ARA?

Recordeu que el que acaba d’eixir és la publicació als Serveis Territorials del llistat de participants amb els drets preferents, les puntuacions per apartats i els participants exclosos. Contra aquest llistat es podrà reclamar en un termini de 7 dies hàbils.

Recordeu també que la convocatòria del concurs, a l’article catorze diu:

Per a l’avaluació dels mèrits al·legats pels concursants pel que fa als apartats 2.1 d’ambdós barems de mèrits i el 1.2.3 de l’annex I-b), esta Direcció General de Personal nomenarà les comissions dictaminadores oportunes en els cossos participants en el procedi-ment. Els membres de les comissions estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació establides en els articles 28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi-ment Administratiu Comú. L’assignació de la puntuació que correspon als concursants, per la resta d’apartats del barem de mèrits, es durà a terme per les unitats de Personal de les direccions territorials de Cultura i Educació de la Conselleria de Cultura i Educació.

Per tant:

PER A RECLAMAR EXISTEIXEN DOS MODELS:

Model A: que va adreçat a l’Administració, ja que valora tots els apartats del concurs a excepció del II, 2.1. d’ambdós barems de mèrits, amb els subapartats corresponents, i l’apartat 1.2.3 de l’annex I-b.

Model B: que va adreçat a la Comissió Baremadora, ja que valora l’apartat II, 2.1 d’ambdós barems de mèrits, amb els subapartats corresponents, i l’apartat 1.2.3 de l’annex I-b.

Nota de la Conselleria d'Educació

De conformitat amb allò que s’ha establit en la base Quinze de la Resolució de 15 d’octubre de 2001, d’esta Direcció General, per la qual es convoca procediment de provisió de places vacants per a funcionaris docents dels cossos de Professors d’Ensenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, examinades i baremades les instàncies presentades, hauran de procedir a exposar als taulers d’anuncis en el dia de hui les relacions de participants següents:

a.- Annex I.- Relació dels participants que exercixen dret preferent, amb expressió de la baremació que els correspon segons els apartats del barem.
-Annex I-A.- Participants dels cossos de Professors d’Ensenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’idiomes i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plástiques i Disseny.
-Annex I-B- Participants dels cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques.

b) Annex II.- Relació dels participants en el concurs, amb l’expressió de la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats de] barem:
-Annex II-A.- Participants dels cossos de Professors d’Ensenyament Secundari, Professors Tècnics de Formació Professional, Professors d’Escoles Oficials d’ldiomes i i Professors i Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny.
-Annex II-B Participants dels cossos de Catedràtics i Professors de Música i Arts Escèniques.

c) Annex III.- Relació de participants exclosos.

d.-Annex IV.- Relació de sol.licitants per a romandre en les seues actuals destinacions definitives en un Servei Psicopedagògic Escolar. (Disp. Adic. Primera, Decreto 131/1994).

Contra estes relacions hi haurà un termini de set dies hàbils per a reclamacions, que conclourà el pròxim dia 2 de gener de 2002. Acabat l’esmentat termini, les Direccions territoriais exposaran al tauler d'anuncis les relacions amb les rectificacions a què hi haguera lloc. Contra esta exposició no cabrà cap reclamació i haurà d'esperar perquè la Direcció General de Personal faça pública la resolució provisional de les convocatòries i establisca el corresponent termini de reclamacions.

València, 20 de desembre de 2001. EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL


Quadre resum del procés del concurs de trasllats - Cos de mestres

Comunicat de 2 d'octubre: Convocatòria dels concurs de trasllats
   

Avui, dimarts, 2 d’octubre de 2001, s’han tractat a la Mesa Sectorial d’Educació les convocatòries dels Concursos de Trasllats, tant del Cos de Mestres com la dels Cossos de Secundària.

El termini de presentació d’instàncies per a tots els cossos serà entre els dies 29 d’octubre i 15 de novembre de 2001.

Estan obligats a concursar, entre d’altres, tots els opositors de l’any 2000.

El concurs del Cos de Mestres serà obert a professorat d’altres comunitats sempre i quan els participants tinguen el requisit lingüístic.

El concurs dels Cossos de Secundària s’ofertarà únicament als funcionaris de carrera depenents de la Generalitat Valenciana.

Els projectes presentats a la Mesa són, en general, iguals que els de les últimes convocatòries i no s’han acceptat les esmenes presentades pels sindicats, encara que han quedat pendents de contestació algunes qüestions referents als barems que es concretaran en els propers dies.

Per a l’STEPV-Iv, aquests concursos no donen una solució global a la provisió ordinària de totes les vacants que hi ha al sistema educatiu, de forma que no es cobriran per aquest procediment, ni per cap altre sistema reglamentat, les places de Formació Permanent d’Adults (FPA), Hospitals, Serveis Psicopedagògics (SPEs), Itineràncies de Col·legis Rurals Agrupats (CRAs), Centres de Professors (CEFIRES), Centres d’Atenció Educativa Singular (CAEs), etc. Totes aquestes places quedaran per a la seua provisió arbitrària per la Conselleria.

Així doncs, una vegada més l’Administració Educativa no ha volgut resoldre d’una forma ordinària, global i transparent la provisió de tots els llocs de treball que existeixen al sistema educatiu.

València, 2 d’octubre de 2001

   
Concursos del curs 2000/2001


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >