PROFESSORAT INTERÍ 

curs 2002 / 2003

 tornar a index professorat interí                                   veure notícies curs 2001/2002

   

"ningú no ens regalarà res"

El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

11/07/03

Petició dels sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV I STEPV-IV per entrevistar-se amb el Conseller d’Educació.

24/06/03

STEPV-IV, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF sol.liciten una entrevista amb el President de la Generalitat Valenciana i el Conseller d'Educació, per proposar una solució definitiva a la situació del p. interí.

 
3/06/03

Adquisició de noves especialitats en les borses de treball del Cos de Mestres i modificació relativa a províncies

2/05/03

Proposta de l'STEPV-IV per a modificar el document per canviar les províncies i adquirir noves especialitat

22/05/03

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT I STEPV-Iv presenten als partits polítics 8.000 signatures en defensa del professorat interí docent.

15/05/03

Reunions amb els grups polítics per presentar les propostes sindicals sobre el professorat interí valencià

17/04/03

PER L’ESTABILITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ
Campanya d’arreplegada de signatures

 
17/04/03

Publicada al DOGV (17 abril) l'Oferta Ocupació Pública docent 2003

11/03/03

Informació Mesa Sectorial d'Educació. 11 de març de 2003

03/03/03

L'STEPV-Iv considera necessari la negociació d'un pacte d'estabilitat i de millora en el treball per al professorat interí.

13/02/03

Crida al professorat interí. assemblees febrer 03

11/02

Les nostres propostes per a les Eleccions sindicals el 4 de desembre

11/02

Sexennis: per no perdre la memòria. La situació del professorat interí a novembre 2002

02/10/02

L'STEPV-IV demana la convocatòria de la Mesa de Seguiment de Professorat Interí per tractar sobre els actes d'adjudicació de vacants.

   

Petició dels sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV I STEPV-IV per entrevistar-se amb el Conseller d’Educació.

Per la present li demanem una entrevista per a tractar sobre la situació del professorat interí valencià. Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv hem demanat, reiteradament, a la Conselleria que vosté presideix que done una solució definitiva a la problemàtica de més de 12.000 persones que treballen a l'ensenyament públic valencià. En concret, reivindiquem la negociació d'un pacte d'estabilitat i la modificació del sistema d'accés a la funció pública docent per permetre un sistema d'accés de doble via per aquest professorat.
Esperem que la nostra petició siga atesa amb rapidesa.
Signat: CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-IV

11/07/03


STEPV-IV, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF sol.liciten una entrevista amb el President de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, i amb el Conseller de Cultura i Educació, Esteban González, per explicar-los i proposar-los diverses mesures per donar una solució definitiva a la situació de més de 12.000 professores i professors interins valencians.

Els tres sindicats demanen que la Generalitat Valenciana negocie un Pacte d’Estabilitat i impulse un nou sistema d’accés a la funció pública docent que supose una doble via.

Els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF afirmen que amb l’acabament del curs escolar 2002-2003 la situació del professorat interí no ha variat en relació a la d’anys anteriors. El sistema d’accés, basat en el Reial Decret 850/93, no ha reduït el nombre de docents i han estat els acords de plantilles de Mestres i de Secundària els que han aconseguit oferir places suficients compensant així les ofertes d’ocupació pública d’aquest anys. Per això, per als tres sindicats és urgent la derogació d’aquest sistema i la presentació d’un model d’accés que tinga en compte la experiència docent i reconega que el professorat interí forma part del sistema per la seua tasca continuada any rere any en els centres educatius. Paral.lelament cal una millora de les actuals condicions laborals, amb un treball estable i unes característiques homologables als funcionaris de carrera, tan pel que fa als aspectes econòmics com els socials.

Els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF han arreplegat més de 8.000 en defensa del professorat interí docent. Durant la campanya electoral tots els partits polítics es van mostrar partidaris de buscar una solució legal que permeta l’estabilitat d’aquest col.lectiu de vora 12.000 docents, i de millorar les seues condicions de treball.

Els sindicats STEPV-IV, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF plantegen que es negocie un acord d’estabilitat que garantesca la continuïtat en el treball al professorat interí amb unes condicions laborals justes i homologades a la resta del professorat funcionari. Aquest acord hauria de contemplar: mecanismes que garantesquen la continuïtat laboral del professorat interí en el treball; millora en les condicons laborals: regulació de permisos, llicències, excedències, permutes, preferències d’àmbit territorial, equiparació retributiva, aspectes sobre jubilació, actes d’adjudicació, condicions per a la renúncia de lloc de treball, formació… ; formalització dels nomenaments i la seua durada; rapidesa en el procediment per cobrir les vacants i substitucions. Els sindicats consideren que durant el primer trimestre del curs 2003-04 s’haurien d’encetar les negociacions que haurien d’aportar les solucions d’estabilitat que el professorat interí exigeix.

Per finalitzar, el sindicats STEPV-Iv, FETE-UGT-PV i CSI-CSIF demanen a la Generalitat Valenciana que impulse davant del MECD un canvi en el sistema d’accés a al funció pública docent que possibilite una doble via.

València, 24 de juny de 2003

STEPV-IV FETE-UGT-PV CSI-CSIF
  


2/05/03. Proposta de l'STEPV-IV per a modificar el document per canviar les províncies i adquirir noves especialitat

L'STEPV-Iv ha presentat un document a la Conselleria de Cultura i Educació per modificar la proposta que fa respecte al canvi de província del professorat interí del Cos de Mestres.
El passat dia 30 de maig varen ser lliurats als representats sindicals el document BASES DE CONVOCATÒRIA PER A L'ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LES BORSES DE TREBALL DEL COS DE MESTRES I MODIFICACIÓ DE L'APARTAT RELATIU A PROVÍNCIES.
L'STEPV-IV proposa que es modifique la redacció del punt c) Modificació de província. El document lliurat per la Conselleria de Cultura i Educació diu: " El personal docent integrant de les borses de treball de 1986, 1989 i 1996 podrà variar les províncies que consignà en aquest apartat, i també suprimir o afegir províncies diferents de les consignades en aquell moment".
La proposta del sindicat és canviar la redacció per la següent: "El personal docent de totes les borses de treball podrà variar les províncies que consigna en aquest apartat, i també suprimir o afegir províncies de les consignades en aquell moment".

 

Adquisició de noves especialitats en les borses de treball del Cos de Mestres i modificació relativa a províncies.

model de petició de canvi de província (pdf)   
 
model de petició de noves especialitats (pdf)

Bases de convocatòria per a l'adquisició de noves especialitats en les borses de treball del Cos de Mestres i modificació relativa a províncies.

La Conselleria l'ha publicat el dia 3 de juny i el termini de peticions estarà ober fins el dia 17 de juny

BASES DECONVOCATÒRIA PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS EN LES BORSES DE TREBALL DEL COS DE MESTRES I MODIFICACIÓ DE L’APARTAT RELATIU A PROVÍNCIES.

A fi de dur a terme la substitució de funcionaris del cos de mestres en centres públics ubicats a la Comunitat Valenciana i dependents de la Conselleria de Cultura i Educació, s’obri termini per a l’acreditació de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres amb les bases següents:

A) S’obri termini per a l’acreditació de noves especialitats en les borses de treball del cos de mestres en les especialitats següents:

Anglés
Francés
Pedagogia Terapèutica
Audició i Llenguatge
Música
Educació Infantil
Educació Física
Valencià
Matemàtiques i Ciències de la Natura
Ciències Socials
Llengua i Literatura Castellana

B) Requisits

a) Estar en possessió o en condicions d’obtindre, en el dia d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, la titulació de diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica i posseir, a més, alguns dels requisits de titulació següents:

Anglés

- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat d’Anglés.
- Títol de Mestre, especialitat llengua estrangera (troncals d’Anglés).
- Llicenciat en Filologia Anglesa, o tindre superats tres cursos complets d’esta llicenciatura.
- Diplomat en Anglés per les escoles universitàries d’Idiomes (Traductors i Intèrprets).
- Certificat d'Aptitud en Anglés de l?Escola Oficial d'Idiomes.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Francés

- Llicenciat en Filologia Llengua Castellana i Francés.
- Títol de Mestre, especialitat llengua estrangera (troncals de Francés).
- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Francés.
- Llicenciat en Filologia Francesa, o tindre superats tres cursos complets d’esta llicenciatura.
- Diplomat en Francés per les escoles universitàries d’Idiomes (Traductors i Intèrprets).
- Certificat d’Aptitud en Francés de l’Escola Oficial d’Idiomes.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Pedagogia Terapèutica

- Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pedagogia Terapèutica o certificat acreditatiu d’haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
- Títol de Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat d’Educació Especial (Pla Experimental de 1971).
- Títol de Mestre -Educació Especial- per les escoles universitàries de Magisteri.
- Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció de Pedagogia, Subsecció d’Educació Especial o equiparació corresponent d’acord amb el que disposa l’Orde de 7 de novembre de 1983 (BOE d’11 de novembre).

Audició i Llenguatge

- Títol de Mestre -Audició i Llenguatge- per les escoles universitàries de Magisteri.
- Títol o diploma de Professor Especialitzat en Pertorbacions del Llenguatge i Audició o certificat acreditatiu d’haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
- Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat:

 • Psicopatologia del Llenguatge i la seua Rehabilitació.

 • Rehabilitació del Llenguatge.

 • Rehabilitació Audiofonològica i Tècniques Logopèdiques.

- Diploma del Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i H. de Sant Pau (Barcelona).
- Diploma de Logopèdia. Universitat Pontifícia de Salamanca.
- Diploma de Psicologia del Llenguatge. Universitat Pontifícia de Salamanca.
- Diploma de Logopèdia corresponent als cursos celebrats mitjançant conveni entre les diferents administracions educatives i universitats.

Música

- Títol de Mestre -Educació Musical- per les escoles universitàries de Magisteri.
- Diploma cursos d’especialització en Educació Musical de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana.
- Estudis musicals conforme al Decret 2.618/1966, de 10 de setembre (BOE de 24 d’octubre), sobre reglamentació general dels conservatoris de Música.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
- Estar en possessió del Diploma Elemental o haver cursat els ensenyaments corresponents al grau elemental que tot seguit s’indica, mitjançant els cursos que s’hi especifiquen:

 • Solfeig i Teoria de la Música. Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

 • Piano. Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

 • Violí. Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

 • Violoncel. Cursos 1r, 2n, 3r i 4t.

 • Conjunt Coral i Instrumental. Curs 1r de Conjunt Coral.

 • Arpa. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Guitarra i Viola de Mà. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Viola. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Contrabaix. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Instruments de Vent. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Cant. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Instruments de Plectre. Cursos 1r, 2n i 3r.

 • Instruments de Membrana. Curs 1r.

 • Làmines. Curs 1r.

 • Manxes manuals i similars. Curs 1r.

Educació Infantil

- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Preescolar.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Educació Física

- Llicenciat en Educació Física o haver superat els tres primers cursos de llicenciatura.
- Diplomat en Educació Física.
- Títol de Professor Instructor, Instructora General i Mestre Instructor d’Educació Física.
- Títol de Mestre d’Educació Física per les escoles universitàries de Magisteri.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Valencià

- Llicenciat en Filologia Valenciana.
- Diploma de Mestre de Valencià.
- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Valencià.

Matemàtiques i Ciències de la Natura

- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Matemàtiques i Ciències de la Natura.
- Llicenciat o Diplomat en Ciències, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Informàtica, Ciències Econòmiques o Empresarials, Biologia, Física, Geologia, Matemàtiques i Química o haver superat tres cursos complets de llicenciatura.
- Enginyer superior, arquitecte o haver superat tres cursos complets de llicenciatura.
- Enginyer tècnic, arquitecte tècnic o professor mercantil.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats o autoritzats per la Conselleria de Cultura i Educació, pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació o pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

Ciències Socials

- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Ciències Socials.
- Llicenciat o Diplomat en Geografia, Història, Filosofia i Lletres, Dret, Ciències Econòmiques i Empresarials, Ciències Polítiques i Sociologia, Ciències de la Informació, Pedagogia, Psicologia, Filosofia i Ciències de l’Educació.

Llengua i Literatura Castellana

- Llicenciat en Filologia Espanyola. Romànica. Clàssica. Filosofia i Lletres i Ciències de la Informació o tindre superats els tres primers cursos complets de la llicenciatura.
- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Anglés.
- Llicenciat en Filologia Anglesa, o haver superat els tres primers cursos complets d’esta llicenciatura.
- Diplomat en les escoles universitàries del Professorat d’Educació General Bàsica, especialitat de Filologia: Francés.
- Llicenciat en Filologia Francesa, o haver superat els tres primers cursos complets d’esta llicenciatura.
- Haver superat els cursos de l’especialitat convocats bé pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, o bé pels òrgans corresponents de les comunitats autònomes amb competències plenes en matèria d’educació, i en este cas es requerirà l’homologació pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

b) Nomenament de dos anys, com a mínim, en les especialitats de:

Matemàtiques i Ciències Naturals
Ciències Socials
Llengua Castellana

Acreditat mitjançant certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director, d’acord amb l’addenda al pacte sobre provisió de llocs de treball en règim d’interinitat de 24 de maig de 1993.

C) Modificació de província

El personal docent integrant de les borses de treball de 1986, 1989, 1993 i 1996 podrà variar les províncies que consignà en este apartat, i també suprimir o afegir províncies diferents de les consignades en aquell moment.

D) Condicions generals

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 3 al 17 de juny de 2003, ambdós inclosos.

E) Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran per una sola vegada en el registre general de les direccions territorials de Cultura i Educació, mitjançant el model que s’hi facilitarà a tal efecte.

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública la llista de sol·licitants amb l’expressió de les especialitats reconegudes.

A partir del dia de la publicació de la llista provisional, s’obrirà un termini de reclamacions en contra de 5 dies, transcorregut este termini la llista s’elevarà definitiva.

F) Ordenació

L’adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d’origen.
 

 

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT I STEPV-Iv presenten als partits polítics 8.ooo signatures en defensa del professorat interí docent.

Els tres sindicats han mantingut diverses reunions amb representants del PP, PSPV-PSOE, l’ENTESA i el BLOC-ESQUERRA VERDA per a presentar-los les més de 8.000 signatures recollides en la campanya per l'estabilitat del professorat interí de la Comunitat Valenciana.

Tots els representants dels citats partits polítics s'han mostrat partidaris de buscar i dur endavant una solució legal que possibilite l'estabilitat d'aquest col·lectiu de prop de 12.000 docents, així com de millorar les condicions de treball dels mateixos.

L’STEPV-Iv, FETE-UGT i CSI-CSIF condideren positiva la resposta dels partits polítics i pensen que davant el importantíssim nombre actual d'interins docents es dóna una circumstància extraordinària que requereix mesures legals extraordinàries que contemplen la modificació de la normativa estatal – de caràcter bàsic- que regula l'accés als cossos docents. Aquestes mesures suposarien l'establiment de fórmules diferenciades amb una major valoració de l'experiència en l'accés.

Mentre es produeixen aquests canvis legislatius que faciliten el seu accés a la condició de funcionaris de carrera, reclamen per al col·lectiu d'interins un pla d'estabilitat que millore les condicions laborals actuals i els garantisca la continuïtat en els seus llocs de treball.

València, 22 de maig de 2003

 


Campanya d’arreplegada de signatures
 

en castellano

en valencià

 

PER L’ESTABILITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ
Campanya d’arreplegada de signatures

descarregar full de signatures (pdf 35 kb)

Cada vegada més el col·lectiu del professorat interí dependent de la Conselleria de Cultura i Educació és més nombrós. Les ofertes d'ocupació pública no han reduït el nombre de docents interins. Així mateix l'actual sistema d'accés a la funció pública docent no garanteix l'estabilitat del personal docent interí. Per això es fa precís establir un sistema d'accés a la funció pública docent alternatiu en el qual es valorentant l'experiència demostrada al servei de l'administració com els coneixements, juntament amb un altre que contemple les proves precises per a exercir per primera vegada la docència.

Els sindicats han recolzat al professorat interí en la seua lluita, durant els darrers anys, per millorar les seues condicions de treball i per aconseguir una modificació en el sistema d’accés a la funció pública docent. El pacte per a la provisió de llocs de treball en règim d’interinitat del 93 va ser fruït de les mobilitzacions i de les negociacions de les organitzacions sindicals, així es va aconseguir el manteniment de les borses de treball, l'impediment d’instaurar sistemes de rotació en el treball que tenen algunes Comunitats Autònomes. Malgrat açò encara resta pendent la reivindicació central, una doble via que contemple l’accés diferenciat.

És necessari, és urgent, un canvi del sistema d'accés a la funció pública docent. El sistema ha de valorar significativament la experiència docent lligada a la formació que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. Aquest accés ha de ser per a aquells docents que estan en exercici en règim d'interinitat. I no és incompatible amb altra fórmula d'accés per al professorat que va a exercir per primera vegada. Ambdues deuen respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. Amb aquests sistemes es deuria acabar amb la inestabilitat del personal interí que treballa per a la Generalitat Valenciana i donar una solució real i definitiva en el reconeixement dels serveis prestats i en una doble via que garantesca l’accés diferenciat a la funció pública docent.

També és fa imprescindible un ACORD D'ESTABILITAT que garantisca la continuïtat en el treball al professorat en règim d’interinitat en unes condicions laboral justes i homologades a les del professorat funcionari. Aquest acord hauria de tenir, almenys, els punts següents :

 • Els mecanismes que garantesquen la continuïtat laboral del professorat interí en el treball.
 • La millora en les condicions laborals que passa per regular temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada, preferències d’àmbit territorial, equiparació retributiva, aspectes sobre la jubilació, actes d’adjudicació, condicions per a la renuncia de lloc de treball, formació…
 • La formalització dels nomenaments i la seua durada.
 • El procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa.

En definitiva, amb un Acord d’estabilitat s’aconseguiria que, per una part, s’acabaren, les actuacions arbitràries que fins ara es donen en diversos aspectes laborals i, per altra, que es milloren les condicions de treball del professorat interí.

Els canvis en els sistema d’accés són possibles si n’hi ha voluntat política i existeix una pressió social important. En d’altres sectors de la funció pública s’ha anat més enllà que en el nostre sector, la qual cosa demostra que les nostres reivindicacions són possibles i reals i no utòpiques.

Davant d’aquesta situació és necessari reivindicar davant les diferents Administracions, i també els partits polítics per tal d’arribar a solucions definitives que permetan que les treballadores i treballadors interins puguen accedir a la condició de fixes i obtindre un treball digne i estable.

El primer pas serà una campanya de recollida de signatures entre tot el professorat tant interí com definitiu. Després es faran arribar a tots els partits polítics que es presenten a les eleccions autonòmiques i es difondran les reivindicacions en els mitjans de comunicació. Les signatures les teniu que enviar abans del 15 de maig a:

CSI-CSIF. Dr. Beltrán Bigorra nº 12 –baix. 46003-València. FAX: 96 315 33 94
FETE-UGT-PV. Arquitecto Mora, 7-5ª. 46010 –València. FAX: 96 388 40 68.
STEPV-Iv. Juan de Mena, 18-baix. 46008-València. FAX: 96 392 43 34.

 

 

POR LA ESTABILIDAD DEL PROFESORADO INTERINO
Campaña de recogida de firmas

descargar hoja de firmas (pdf 35 kb)

Cada vez más el colectivo del profesorado interino dependiente de la Conselleria de Cultura y Educación es más numeroso. Las ofertas de empleo público no han reducido el número de docentes interinos. Asimismo el actual sistema de acceso a la función pública docente no garantiza la estabilidad del personal docente interino. Por ello se hace preciso establecer un sistema de acceso a la función pública docente alternativo en el cual se valoren tanto la experiencia demostrada al servicio de la administración como los conocimientos, junto con otro que contemple las pruebas precisas para ejercer por primera vez la docencia.

Los sindicatos han apoyado al profesorado interino en su lucha, durante los últimos años, por mejorar sus condiciones de trabajo y por conseguir una modificación en el sistema de acceso a la función pública docente. El pacto para la provisión de puestos de trabajo en régimen de interinidad del 93 fue fruto de las movilizaciones y de las negociaciones de las organizaciones sindicales, así se consiguió el mantenimiento de las bolsas de trabajo, se impidió instaurar los sistemas de rotación en el trabajo que tienen algunas Comunidades Autónomas. A pesar de ello todavía queda pendiente la reivindicación central una doble vía que contemple el acceso diferenciado.

Es necesario, es urgente, un cambio del sistema de acceso a la función pública docente. El sistema tiene que valorar significativamente la experiencia docente unida a la formación, que reconozca que el profesorado interino ya forma parte del sistema educativo. Este acceso tiene que ser para aquellos docentes que están en ejercicio en régimen de interinidad. Y no es incompatible con otra fórmula de acceso para el profesorado que va a ejercer por primera vez. En esta doble vía ambas formas de acceso deben respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Con estos sistemas se debería acabar con la inestabilidad del personal interino que trabaja para la Generalidad Valenciana y dar una solución real y definitiva en el reconocimiento de los servicios prestados y en una doble vía que garantice el acceso diferenciado a la función pública docente.

También es hace imprescindible un ACUERDO de ESTABILIDAD que garantice la continuidad en el trabajo al profesorado en régimen de interinidad en unas condiciones laboral justas y homologadas a las del profesorado funcionario. Este acuerdo tendría que tener, al menos, los puntos siguientes:

 • Los mecanismos que garanticen la continuidad laboral del profesorado interino en el trabajo.
 • La mejora en las condiciones laborales que pasa por regular temas como por ejemplo: permisos, licencias, excedencias, permutas, reducción de jornada, preferencias de ámbito territorial, equiparación retributiva, aspectos sobre la jubilación, actas de adjudicación, condiciones para la renuncia de sitio de trabajo, formación…
 • La formalización de los nombramientos y su duración.
 • El procedimiento por cubrir todas las vacantes y sustituciones con rapidez.

En definitiva, con un Acuerdo de estabilidad se conseguiría que, por una parte, se acabaran, las actuaciones arbitrarias que hasta ahora se dan en varios aspectos laborales y, por otra, que se mejorasen las condiciones de trabajo del profesorado interino.

Los cambios en los sistemas de acceso son posibles si hay voluntad política y existe una presión social importante. En otros sectores de la función pública se ha ido más allá que en nuestro sector, lo cual demuestra que nuestras reivindicaciones son posibles y reales y no utópicas.

Esta situación hace necesaria una firme reivindicación ante las diferentes Administraciones, y también a los partidos políticos para conseguir soluciones definitivas que permitan que las trabajadoras y trabajadores interinos puedan acceder a la condición de fijos y obtener un trabajo digno y estable. El primero paso será una campaña de recogida de firmas entre todo el profesorado tanto interino como definitivo. Después se harán llegar a todos los partidos políticos que se presentan en las elecciones autonómicas y se difundirán las reivindicaciones en los medios de comunicación. Las firmas las tenéis que enviar antes del 15 de mayo a:

CSI-CSIF. Dr. Beltrán Bigorra nº 12 –baix. 46003-València. FAX: 96 315 33 94
FETE-UGT-PV. Arquitecto Mora, 7-5ª. 46010 –València. FAX: 96 388 40 68.
STEPV-Iv. Juan de Mena, 18-baix. 46008-València. FAX: 96 392 43 34.

 


Reunions amb els grups polítics per presentar les propostes sindicals sobre el professorat interí valencià

document a entregar als grups

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv han previst reunir-se amb els diferents grups polítics per presentar les propostes sindicals sobre el professorat interí valencià. Els tres sindicats volen traslladar la seua preocupació per la situació de precarietat i inestabilitat dels 12.000 professors interins i han proposat mesures concretes per millorar les condicions de treball del col.lectiu: la derogació del Reial Decret 850/93 que regula l'accés a la funció pública docent, un nou sistema que contemple una doble via i un pacte d'estabilitat laboral.
Estan previstes reunions:
- el dijous 15 de maig amb Ana Noguera, de la Comissió Executiva Federal de PSOE i candidata a les Corts Valencianes;
- el divendres 16 a la seu del Partit Popular de Castelló amb la diputada Maira Barreiras;
- dimarts 20, amb el Bloc-Esquerra Verda.
- dimecres 21, amb l'Entesa pel País Valencià.


Document lliurat en la reunió celebrada
PER L'ESTABILITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ

Cada vegada més el col·lectiu del professorat interí dependent de la Conselleria de Cultura i Educació és més nombrós. Les ofertes d'ocupació pública no han reduït el nombre de docents interins. Així mateix l'actual sistema d'accés a la funció pública docent no garanteix l'estabilitat del personal docent interí. Per això es fa precís establir un sistema d'accés a la funció pública docent alternatiu en el qual es valoren tant l'experiència demostrada al servei de l'administració com els coneixements, juntament amb un altre que contemple les proves precises per a exercir per primera vegada la docència.

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv han recolzat al professorat interí en la seua lluita, durant els darrers anys, per millorar les seues condicions de treball i per aconseguir una modificació en el sistema d'accés a la funció pública docent. El pacte per a la provisió de llocs de treball en règim d'interinitat del 93 va ser fruït de les mobilitzacions i de les negociacions de les organitzacions sindicals, així es va aconseguir el manteniment de les borses de treball, l'impediment d'instaurar sistemes de rotació en el treball que tenen algunes Comunitats Autònomes. Malgrat
açò encara resta pendent la reivindicació central, una doble via que contemple l'accés diferenciat.
Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv consideren que és necessari, és urgent, un canvi del sistema d'accés a la funció pública docent. El sistema ha de valorar significativament la experiència docent lligada a la formació que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. Aquest accés ha de ser per a aquells docents que estan en exercici en règim d'interinitat. I no és incompatible amb altra fórmula d'accés per al professorat que va a exercir per primera vegada.

Ambdues deuen respectar els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat. Amb aquests sistemes es deuria acabar amb la inestabilitat del personal interí que treballa per a la Generalitat Valenciana i donar una solució real i definitiva en el reconeixement dels serveis prestats i en una doble via que garantesca l'accés diferenciat a la funció pública docent.

Els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-IV consideren que és fa imprescindible un ACORD D'ESTABILITAT que garantisca la continuïtat en el treball al professorat en règim d'interinitat en unes condicions laboral justes i homologades a les del professorat funcionari. Aquest acord hauria de tenir, almenys, els punts següents:

-Els mecanismes que garantesquen la continuïtat laboral del professorat interí en el treball.
-La millora en les condicions laborals que passa per regular temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada, preferències d'àmbit territorial, equiparació retributiva, aspectes sobre la jubilació, actes d'adjudicació, condicions per a la renuncia de lloc de treball, formació…
-La formalització dels nomenaments i la seua durada.
-El procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa.

En definitiva, amb un Acord d'estabilitat s'aconseguiria que, per una part, s'acabaren, les actuacions arbitràries que fins ara es donen en diversos aspectes laborals i, per altra, que es milloren les condicions de treball del professorat interí.
Els sindicats afirmen que els canvis en els sistema d'accés són possibles si n'hi ha voluntat política i existeix una pressió social important. En d'altres sectors de la funció pública s'ha anat més enllà que en el nostre sector, la qual cosa demostra que les nostres reivindicacions són possibles i reals i no utòpiques.

Davant d'aquesta situació els sindicats CSI-CSIF, FETE-UGT-PV i STEPV-IV demanen i reivindiquen davant els partits polítics que es presenten a les eleccions autonòmiques i a les diferents Administracions que s'impliquen en la negociació de solucions definitives que permetesquen que les treballadores i treballadors interins puguen accedir a la condició de fixes i obtindre un treball digne i estable.

València, 15 de maig de 2003


INFORMACIÓ MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ. 4 de març de 2003.

OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA DOCENT 2003

La Conselleria de Cultura i Educació ha proposat la següent oferta d’ocupació pública docent per a l’any 2003:

Cos de Mestres: 800 places;
Cos de Professorat de Secundària: 150 places;
Cos de Professorat Tècnic de FP: 45;
Conservatoris: 50 places;
EOI: 5 places

La negociació continuarà el dimarts 11 de març. En aquesta reunió caldrà fixar el nombre total de places i la seua distribució per especialitats. El dia 25 de març es negociaran les bases de la convocatòria de les oposicions. La primera valoració que ha fet el sindicat ha estat:

- Demanar el desglossament del nombre de places dels cossos de secundària per especialitats, així com dels nombre de jubilacions i noves creacions de llocs de treball previstos. El sindicat considera que només amb aquesta informació podrem fer una valoració definitiva de les repercusions d’aquesta oferta sobre el treball del professorat interí en cadascuna de les especialitats.

- Sobre l’oferta de mestres, considerem que és desproporcionada, supera la previsió de les jubilacions i de noves creacions. El sindicat aposta per reduir-la significativament.

Per al sindicat cal obrir la negociació d’un pacte d’estabilitat i impulsar els canvis normatius per aconseguir l’accés diferenciat. No entenem com a d’altres Comunitats Autònomes alguns sindicats aposten per pactes d’estabilitat i ací, al País Valencià, eixos mateixos sindicats es neguen junt a l’Administració a obrir la negociació, impedint que es puguen aconseguir millores significatives en les condicions laborals del col.lectiu.

El sindicat considera que una gran oferta d’ocupació pública docent dificulta la continuïtat de treball del professorat interí. Per al sindicat, només, haurien d’ofertar-se les de nova creació i les jubilacions, però cap plaça de les ocupades pel professorat interí. Si només s’oferten les de reposició es garanteix el seu treball. La nostra posició ha estat compartida a la Mesa de Negociació per UGT i CSIF. Per contra, els altres sindicats volen una oferta que supere les dues mil places.

A hores d’ara, estem pendents de la mesa del dia 11 de març i de les valoracions que en les assemblees de professorat interí es faça de la situació. És per açò que us tornem a convocar a les següents assemblees:

 


L'STEPV-Iv considera necessari la negociació d'un pacte d'estabilitat i de millora en el treball per al professorat interí.

El professorat interí ha lluitat, durant els darrers anys, per millorar les seues condicions de treball i per aconseguir una modificació en el sistema d’accés a la funció pública docent. Les mobilitzacions han donat alguns fruïts: el manteniment de les borses de treball, l'impediment d’instaurar sistemes de rotació en el treball que tenen algunes Comunitats Autònomes, o el requisit lingüístic en són alguns exemples. Malgrat açò la reivindicació central, l’accés diferenciat, encara està pendent d’aconseguir-se.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) exigeix al govern valencià, mesures reals per donar solució a la problemàtica del professorat interí. Per al sindicat tres són les actuacions que s’han de contemplar:

1. La modificació de l'actual normativa legal que regula l'accés a la funció pública docent per permetre una altra amb un sistema d'ACCÉS DIFERENCIAT per al professorat interí.

 2. Mentre açò s'aconsegueix, cal impulsar al País Valencià un ACORD D'ESTABILITAT que assegure que el professorat interí continuarà treballant mentre es negocia i modifica el sistema d'accés. L'estabilitat del professorat interí és incompatible amb les grans ofertes d'ocupació pública al sector docent. Perquè siga possible l'estabilitat han d'existir els llocs de treball, si aquestos ixen a l'oferta d'ocupació pública, de res servirà la modificació del sistema d'accés, per no poder-se aplicar per facilitar l'accés. Aquest acord hauria de tenir, almenys, els punts següents :

 • Els mecanismes que garantesquen la continuïtat laboral del professorat interí en el treball.

 • La millora en les condicions laborals que passa per regular temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada, preferències d’àmbit territorial, equiparació retributiva, aspectes sobre la jubilació, actes d’adjudicació, condicions per a la renuncia de lloc de treball, formació…

 • La formalització dels nomenaments i la seua durada.

 • El procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa.

En definitiva, la pretensió del Sindicat és que, per una part, s’acabe, amb les actuacions arbitràries que fins ara es donen en diversos aspectes laborals; i, per altra, que es milloren substantivament les condicions de treball del professorat interí.

3. Assegurar el treball del professorat interí que puga quedar sense treball pels efectes de les oposicions docents.

El sindicat considera que les mesures que proposa són legals i constitucionals, per tant, possibles, aplicar-les sols depèn de la voluntat política de les diferents Administracions que han d'intervindre. És cert que s'ha de modificar alguna norma legal, però no n'hi ha impediment per fer-ho. De fet, desprès de l’aprovació de la LOCE el Ministeri d'Educació i les diferents CC.AA estan treballant per canviar l'actual normativa d'accés a la funció pública docent. L'STEPV-Iv considera que qualsevol canvi a d’anar en la línia de l'ACCÉS DIFERENCIAT. 

L'STEPV-IV exigeix al govern de la Generalitat Valenciana que propose al MECD canvis normatius importants, la derogació del RD 850/1993 i la seua substitució per un altre que contemple les demandes que cinc sindicats li ferem al MECD (STEs, UGT, CIG, CSIF i ELA) i que el col·lectiu de professorat interí dóna suport. Mentrestant, la Generalitat Valenciana ha de propiciar un ACORD D'ESTABILITAT.

Els canvis en els sistema d’accés són possibles si n’hi ha voluntat política i existeix una pressió social important. En d’altres sectors de la funció pública s’ha anat més enllà que en el nostre sector, la qual cosa demostra que les nostres reivindicacions són possibles i reals i no utòpiques.

Davant d’aquesta situació el Sindicat creu que és necessari pressionar a les diferents Administracions, especialment al Ministeri. La nostra proposta és l’inici d’un nou procés de mobilitzacions que aglutine el conjunt de sindicats, associacions i professorat interí de tant del País Valencià com de tot l'Estat.

València, 3 de març de 2003

 

Crida al professorat interí. Convocatòria d'assemblees

Les eleccions sindicals del passat 4 de desembre han revalidat la majoria sindical de l’STEPV-Iv. El sindicat va acudir a les eleccions sindicals amb un programa electoral per al professorat interí que tenia tres eixos: l’estabilitat en el treball, l’accés a la funció pública i la millora de les condicions laborals. Ara toca posar-nos a treballar per assumir la responsabilitat que hem contret amb el professorat.

Per al Sindicat és necessari donar un nou impuls a la negociació sobre la situació del professorat interí per canviar l’actual situació de precarietat i de inestabilitat laboral. Per aquest motiu, el sindicat aposta per la negociació d’un pacte d’estabilitat laboral (igual com s’ha fet al País Basc, Illes Balears o, recentment, a Andalusia) on s’arrepleguen:

- Els mecanismes que garantesquen la continuïtat laboral del professorat interí en el treball.

- La millora en les condicions laborals que passa per regular temes com ara: permisos, llicències, excedències, permutes, reducció de jornada, preferències provincials, salaris, aspectes sobre la jubilació, actes d’adjudicació…

- La formalització dels nomenaments i la seua durada.

- El procediment per cobrir totes les vacants i substitucions amb rapidesa.

En definitiva, la pretensió del Sindicat és que, per una part, s’acabe, amb les actuacions arbritàries que fins ara es donen en diversos aspectes laborals; i, per altra, que es milloren sustantivament les condicions de treball. Per poder fer efectiu tot açò, el sindicat proposarà a la resta de les organitzacions sindicals que han mostrat la seua voluntat de treballar en aquesta línia la redacció d’una proposta unitària per ser presentada a la Conselleria de Cultura i Educació. Prèviament, aquesta proposta ha de ser debatuda i consensuada amb el conjunt del professorat interí en les assemblees que s’adjunten. La nostra idea és portar la iniciativa en la negociació, aconseguir acords unitaris amb els sindicats que vulguen, presentar propostes concretes a l’Administració i, en el supòsit que la resposta d’aquesta siga negativa, mobilitzar el col.lectiu per aconseguir-ho. Algú pot pensar que serà difícil d’aconseguir, però el sindicat considera que això depén de la voluntat de les parts. Tenim com a exemple el pacte d’estabilitat per quatre anys signat, recentment, per tots els sindicats a Andalusia.

De tot açò, què diu la Conselleria de Cultura i Educació? La Conselleria va dir el trimestre passat que pensava revisar l’actual acord sobre provisió de llocs de treball en règim d’interinitat de 1993. Pretén modificar només aspectes referits a la gestió de les borses i deixar sense resoldre el problema de la precarietat i la inestabilitat laboral. També vol negociar durant el mes de febrer l’oferta pública docent de 2003. A hores d’ara, no l’ha quantificada ni ha comunicat quina serà la distribució per especialitats, però ha anunciat que complirà l’acord signat amb CCOO, UGT, ANPE i CSIF de convocar 4.000 places en dos anys (2002 i 2003). Açò vol dir que pensa convocar més de dues mil places enguany.

Per al Sindicat, abans de la negociació de l’oferta pública d’ocupació, cal negociar el pacte d’estabilitat per donar continuïtat en el treball. Si no és així, l’STEPV-Iv no donarà suport a cap convocatòria d’oposicions.

Per altra part, la Confederació d’STEs, es reunirà el 14 de febrer a Madrid per tractar sobre la situació del professorat interí arreu de l’Estat Espanyol i per dissenyar la seua estratègia per impulsar diverses mesures per aconseguir la modificació de l’actual sistema d’accés a la funció pública docent.

Per tractar sobre la negociació i sobre les propostes de treball i de mobilització, us convoquen a les següents assemblees:

 


Les nostres propostes per a les Eleccions sindicals el 4 de desembre

Pel que fa a les nostres propostes: Cal assenyalar que l’STEPV-IV continuarà insistint, davant de les Administracions Educatives, perquè es considere a aquest col.lectiu, que representa un percentatge molt significatiu del professorat, com part estructural del sistema educatiu, equiparant-lo en tots els seus drets al funcionariat de carrera.

Estabilitat en el treball

 • Estabilitat per a tot el professorat interí fins el seu accés a la condició de funcionari de carrera, mitjançant un acord negociat amb les organitzacions sindicals i ratificat pel col.lectiu.
 • Manteniment de les actuals borses de treball, acomodant les actuals borses d’FP i ensenyaments especialitzats a les demandes del sistema educatiu.

Accés a la funció pública

 • Derogació del Reial Decret 850/93.
 • Reforma legal per a l’accés específic del professorat interí a la funció pública docent, és a dir, un accés diferenciat, lligat a la formació i a l’experiència docent, que reconega que el professorat interí ja forma part del sistema educatiu. En aquest sentit, qualsevol oferta d’ocupació pública ha d’estar condicionada a la solució prèvia de l’accés del professorat interí.

Condicions laborals.

 • Manteniment de les adjudicacions presencials.
 • Ampliar el dret a la restricció i canvi de província a tot el col·lectiu de professorat interí.
 • Aplicació de la normativa de llicències i permisos en igualtat de condicions amb el funcionariat de carrera.
 • Modificació de l’actual sistema retributiu per evitar la discriminació salarial amb el funcionariat de carrera..
 • Equiparació de les condicions de treball i de l’accés a la formació i les ajudes per realitzar-la amb el professorat funcionari de carrera.

Sexennis: per no perdre la memòria

El cobrament de sexennis deriva de l’acord entre la Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats de la Mesa d’Educació, excepte l’STEPV-IV, signat el 17 de desembre de 1991.

Per a l’STEPV-IV, aquest sistema retributiu discrimina una gran part del professorat –els interins i les interines, el professorat en pràctiques i el que no arriba als sis anys d’antiguitat, que no cobren un duro per aquest concepte- paga salaris diferents per fer la mateixa tasca i amb el mateix grau de responsabilitat i ha convertit la formació permanent en una cursa per col.leccionar crèdits, devaluant-la i convertint-la en una mercaderia.

El sistema de sexennis classifica salarialment el professorat, quan aquesta jerarquització no es correspon amb la naturalesa de la tasca docent ni amb l’organització dels centres educatius.

L’STEPV-IV entén que la realització d’una mateixa tasca amb idèntic grau de responsabilitat ha d’estar remunerada amb el mateix salari. Ja és l’hora que el Govern Valencià avalue l’aplicació del sistema de sexennis, aprenga que es fa a d’altres llocs, com ara Canàries o Navarra, i s’acabe amb aquesta discriminació. Ja és hora que la formació s’entenga com un dret i un deure dels docents i, per tant, estiga integrada en la jornada laboral i retribuïda com a tal.

València, 12 de novembre de 2002.

 


L'STEPV-IV demana la convocatòria de la Mesa de Seguiment de Professorat Interí per tractar sobre els actes d'adjudicació de vacants.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) ha sol.licitat a la Direcció General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educaicó una reunió de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Professorat Interí. Aquesta reunió s'ha sol.licitat per tractar sobre l'acumulació de diverses incidències en l'adjudicació de vacants del curs 2002-2003 i la falta de transparència en el trasvassaments continus de vacants adjudicades al mes de juliol.  

El sindicat considera que amb les actuacions de l'Administració Educativa s'està lesionant els drets de les treballadores i treballadors que presten els seus serveis en els centres públics. Per tot açò, el sindicat ha expressat la seua preocupació per les irregularitats que s'estan produint en els actes d'adjudicació. 
Per altra part, el sindicat ha criticat les condicions físiques en què es realitzen els actes d'adjudicació. En alguns casos s'han fet a les escales del Prop II (edifici on estan ubicats els Serveis Territorials d'Educació a València), en dependències on el personal no cabia,... També critica que no es comunica per telegrama el dia i hora de les adjudicacions, en molts casos es fa per telèfon,... 
El sindicat ha demanat una relació expressa de les persones interines a les quals la Conselleria, durant el mes de setembre, els ha adjudicat una vacant diferent de la vacant adjudicada a juliol, tot i relacionant els motius que han provocat els canvis. 

Per acabar, el sindicat espera que per garantir la informació i la transparència siga convocada immediatament la Mesa de Seguiment i es donen explicacions a totes les actuacions que s'han produït en les adjudicacions. 

València, 2 d'octubre de 2002.


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >