PROFESSORAT INTERÍ 

curs 2004 / 2005

 tornar a index professorat interí                                   veure notícies curs 2003/2004

   

"ningú no ens regalarà res"

El futur del professorat interí sols depén del professorat interí. Participa!!

 
30/06/05

Informació per al mes de juliol - 2005
Adjudicacions i informe de la Mesa Sectorial de 29 de juny


12/05/05

Mesa Tècnica sobre Condicions Laborals del Professorat Interí de 12 de maig 2005

19/04/05

STEPV-IV critica l'ajornament de les negociacions sobre la millora de les condicions de treball del professorat interí

15/03/05 Reunió de la Mesa Sectorial de 15/03/05 sobre professorat interí
14/03/05 Sindicats es reuneixen a Alacant per preparar la negociació
12/03/05

500 persones es concentren reclamant solucions per al professorat interí


08/02/05

Sobre l'Oferta Pública d'ocupació - Convocatòria de concentració 12-març

01/01/05 Nuevos criterios de selección aprobados por el Consejo de Ministros en relación con la Oferta de Empleo de la Administación General del Estado
01/01/05

Informe de l'Oferta Pública d'Ocupació. Valoració d'STEPV-Iv

25/01/05

Oferta publica d'ocupació, oposicions i negociació d'un nou sistema d'accés. Convocatòria d'assemblees - febrer

20/01/05 STEPV-Iv proposarà mobilitzacions al professorat interí davant l'anunci de convocatòria d'unes 3000 places d'oposició
02/12/04 STEPV-Iv reclama una solució per acabar amb la precarietat del professorat interí
   

Informació per al mes de juliol - 2005

Adjudicacions i informe de la Mesa Sectorial de 29 de juny

- Tota la informació referida als actes d'adjudicació de places per al propes curs la teniu
en la pàgina d'adjudicacions 2005. Cal que recordeu que en els propers dies eixiran les llistes provisionals de tot el professorat interí per tal que pugueu comprovar que esteu en el lloc que us correspon. Contra aquestes llistes s’obrirà un termini de reclamació per poder corregir les possibles errades.

Informació últimes negociacions

Com ja sabeu, durant els dos últims mesos estem negociant amb l’administració la modificació d’alguns apartats de l’acord i addendes que, des de l’any 1993, han anat regulant la provisió de llocs de treball en règim d’interinitat i les condicions laborals del professorat interí.

En aquesta negociació, després que tots el sindicats férem una sèrie de propostes sobre allò que volíem modificar, l’administració ens lliurà un primer document que des de l’STEPV-Iv vam valorar com a molt insuficient en l’All-i-oli que us haurà arribat recentment.

En la reunió que hem tingut el dia 29 de juny la negociació ha avançat un poquet i l’administració ha presentat un segon esborrany de negociació** que us reproduïm a continuació:

**Cal que mireu el document com a allò que és: una proposta de negociació (document de treball) que pot anar més enllà d’allò que diu o que es pot quedar en no res si finalment es trenca la negociació. Per tant, tot allò que es diu només seria d’aplicació en el cas que s’arribara a algun tipus d’acord i algunes de les coses que es plantegen no es podrien aplicar als actes d’adjudicació d’aquest curs.

 

PROPUESTA PACTO PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD

 

1. Orden de preferencia para el acceso a vacantes y sustituciones en régimen de interinidad.

- En primer lugar, aquellos interinos con servidos prestados en cursos anteriores.
- En segundo lugar, los participantes en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública docente, ordenados por el mayor número de ejercicios superados, y dentro de éstos por la puntuación obtenida. ..
- En tercer lugar, los integrados en bolsas de trabajo del curso anterior sin servicios.

2. Provisión de Puestos de Trabajo Vacantes del mes de julio.

 • - Para el acceso a puestos de trabajo vacantes en las adjudicaciones de julio las bolsas de trabajo se organizan con carácter autonómico en todos los Cuerpos y Especialidades.

 • - La ausencia de aceptación de la oferta de puesto de trabajo conlleva la exclusión de todas las bolsas en que se esté inscrito, salvo que previamente a la adjudicación y en el plazo que se establezca se aleguen permisos por todo el curso escolar por:

 • -Cuidado de hijos o familiares.

 • -Violencia de género.

 • -Becas de estudio o lectorados en el extranjero.

 • -Desempeño de cargo público retribuido.

 • -Enfermedad crónica del interesado.

 • - Se estudiarán fórmulas que permitan la continuidad del docente interino en puestos de difícil provisión, hasta su provisión reglamentaria o su amortización.

3. Provisión del resto de Puestos de Trabajo Vacantes,. sustituciones y reducciones de jornada.

- Los integrantes de las bolsas que no obtengan puesto de trabajo en las adjudicaciones de julio optarán por elegir una o más provincias, salvo en el caso del Cuerpo de Maestros y de las especialidades comunes del Cuerpo de Profesores de enseñanza Secundaria, en el que podrán elegir una o más zonas de las que se establezcan.

- Previo a la elección de provincia o zona los integrantes de las bolsas con servicios prestados, podrán solicitar quedar inactivo durante todo el curso escolar. Esta opción sólo se podrá ejercer por una sola vez.

- Realizada la elección de provincia o zona, la falta de aceptación de un puesto de trabajo, sustitución o reducción de jornada conllevará la exclusión de todas las bolsas en que se esté inscrito, salvo causa médica sobrevenida.

4. Apertura de bolsas de trabajo de urgencia.

- Cuando exista un puesto de trabajo, sustitución o reducción de jornada vacante, por no existir interinos del cuerpo y especialidad con la elección provincial o de zona correspondiente, el centro docente afectado podrá, -previa autorización de !a Dirección territorial correspondiente, y mediante un procedimiento que establecerá la Dirección General de Personal Docente -, proponer un candidato para cubrir el puesto, la sustitución o reducción de jornada vacante, iniciándose al mismo tiempo la apertura de una bolsa de urgencia.

- Lo establecido en el punto anterior y la previsión y planificación del estado de las bolsa de trabajo, puede llevar a la convocatoria de bolsas de trabajo de urgencia, que pueden tener carácter autonómico, provincial o de zona.

- Los solicitantes de bolsas de urgencia se ordenarán, por el día de entrada de la solicitud en el registro correspondiente y dentro del mismo día por la letra del primer apellido correspondiente a los procedimientos selectivos de la última convocatoria de procedimientos selectivos docentes.

- La falta de aceptación de un puesto de trabajo, sustitución o reducción de jornada conllevará la exclusión en la bolsa de urgencia y en todas las bolsas en que se esté inscrito, sin ninguna excepción.

 • Lo previsto en este número no es de aplicación a las bolsas de urgencia de los centros superiores de .enseñanzas artísticas.

5. Condiciones laborales.

- Los nombramientos de puestos de trabajo vacantes que se realicen hasta el 31 de diciembre, lo serán por todo el curso escolar.

- Se podrá adjudicar de forma directa puestos de trabajo cercanos a su domicilio habitual a los integrantes de las bolsas de trabajo que acrediten una minusvalía que implique concurso de tercera persona. Esta adjudicación se realizará siempre que por su orden le corresponda vacante de julio.

- Será aplicable al profesorado interino en vacante aquello que en el futuro se negocie para los funcionarios de carrera respecto a la reducción de jornada para mayores de 55 años.

- Se modificará el Decreto 28/2001 del Gobierno Valenciano para permitir la aplicación al personal interino del apartado 4.1.1."
 

Com heu pogut comprovar, en aquesta nova proposta s’ha produït un xicotet avanç en la negociació, ja que, aquest nou document, arreplega algunes de les coses que l’STEPV-Iv plantejava en la seua taula reivindicativa.

Ara bé, pensem que el document encara és insuficient i que la negociació ha de continuar avançant, si més no, en els següents apartats:

 • Cal eliminar el caràcter autonòmic de les borses per a la provisió de vacants i estendre el dret a restricció de província per a tot el professorat interí.

 • Cal que la sol·licitud del permís per cura de fills o familiars, violència de gènere o enfermetat es puga fer en el mateix acte d’adjudicació i no prèviament.

 • Cal concretar les fórmules perquè permeten la continuïtat del professorat interí en els llocs de difícil provisió.

 • Cal que el professorat que trie província no estiga obligat d'agafar vacants a temps parcials.

 • Cal reestudiar i reescriure tot l’apartat de borses de treball d’urgència, ja que no és acceptable la fórmula que se’ns presenta.

 • Cal avançar més en l’apartat de condicions laborals si més no en les següents qüestions: cobrament de l’estiu per a tot el professorat que treballe com a mínim 165 dies, equiparació retributiva amb el professorat funcionari (cobrament de triennis i sexennis), equiparació total del professorat interí amb el professorat funcionari en l’aplicació del Decret 28/2001 (permisos i llicències).

 • Cal fer plans de formació específics per al professorat interí (ex., salut laboral, cursets de valencià, etc.) i que el professorat interí tinga accés a la formació en les mateixes condicions que el professorat funcionari.

Des de l’STEPV-Iv, tot i que hem valorat positivament els xicotets avanços que s’han produït en la negociació, continuarem pressionant per tal que la negociació arribe a bon port, de manera que supose una millora real de les condicions laborals de tot el professorat interí i una millor gestió i transparència de les borses de treball.

València, 30 de juny de 2005

 


 

Mesa Tècnica sobre Condicions Laborals del Professorat Interí de 12 de maig 2005

La Conselleria ha presentat el següent document:

Propuesta de acuerdo sobre provisión de puestos de trabajo docentes en régimen de interinidad

Cada curso, antes de las adjudicaciones generales del mes de julio,se publicaran las bolsas de trabajo de cada especialidad, ordenadas de la siguiente forma :

- en primer lugar aquellos interinos con servicios prestados en cursos anteriores
- en segundo lugar, aquellos que han aprobado algunos de los exámenes de la oposición anterior
- en tercer lugar, aquellos que pertenecian a bolsas de cursos anteriores sin servicios.

Provisión de puestos vacantes:

La bolsa de trabajo tiene carácter exclusivo autonómico en todas las especialidades .

La no aceptación del puesto de trabajo conlleva la exclusión de la bolsa en todas sus especialidades, salvo que, previamente a las adjudicaciones de julio, se solicite permiso anual por cuidado de hijos o personas mayores a su cargo, por violencia de género, por becas de estudio, por desempeño de cargo público o por enfermedades crónicas.

Provisión de sustituciones y reducciones de jornada:

Maestros/-as:los integrantes de bolsas que no obtengan adjudicación de vacante podrán optar a elegir una o más zonas, (se establecen 4 zonas en cada provincia)

Resto de profesorado: (Secundaria, FP, EOI, Artes, Conservatorios...) una o más provincias.

Una vez realizada la elección, la no aceptación del puesto de trabajo conlleva la exclusión de la bolsa en todas sus especialidades, salvo causa médica justificada o , en el caso de interinos con servicios previos, que haya solicitado al realizar la elección quedar inactivo para el curso siguiente (sólo se admitirá una vez)

Cuando una zona o provincia se agote la bolsa de trabajo, el centro docente podrá proponer la contratación de una persona para cubrir el puesto, iniciándose al mismo tiempo la apertura de una bolsa de urgencia para esa zona o provincia (sin excepciones a la aceptación para ese curso).

Si, a pesar de ello, no se pudiera cubrir el puesto, la administración podrá con carácter excepcional, seleccionar personas de zonas o provincias colindantes .

ANEXO:

La Administración, de acuerdo con los sindicatos, podrá adjudicar de forma directa a interinos con movilidad muy reducida, puestos cercanos a su domicilio habitual, además de definir para aquellos puestos de difícil provisión fórmulas que permitan la continuidad del docente interino en dicho puesto hasta su provisión reglamentaria o su amortización.

Además se modificará el Decreto 28/2001 del Gobierno Valenciano para permitir la aplicación al personal interino del apartado 4.1.1. que dice:

"Licencias
El personal incluido en el ámbito de aplicación del presente decreto podrá disfrutar de las siguientes licencias:
4.1 Licencias retribuidas.
4.1.1 La Administración podrá conceder, por un máximo de cuatro días al año, por el órgano competente, licencia para la asistencia a conferencias, seminarios, congresos y jornadas, organizadas por instituciones nacionales o internacionales, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la actividad docente del peticionario, previo informe de la dirección del centro, y siempre que no lo impidan las necesidades del servicio. El personal que disfrute de esta licencia, percibirá la totalidad de las retribuciones que le correspondiese."

   

STEPV-Iv no ha volgut entrar a valorar el document, ja que s'ha presentat en la mateixa Mesa de negociació, però ha condicionat qualsevol modificació de les borses a la millora de les condicions laborals del professorat interí.

El sindicat té clar que cal millorar l'actual sistema de substitucions, ja que aquests sistema ha de garantir que es cobreixen totes les situacions que poden generar (malalties, reduccions de jornada, permisos i llicències, temps parcials, etc.). Per tant, no es poden fer recaure els drets d'uns sobre la resta del professorat del centre ni sobre el normal desenvolupament de les activitats de l'alumnat i del centre.

Ara bé, la Conselleria, a més de la proposta de reformar la gestió de les borses de treball, ha de millorar substancialment les condicions laborals del professorat interí en la línia de reivindicacions que l'STEPV-Iv ja li ha presentat a al Conselleria, com ara:

ESTABILITAT.
Garantir a cada professor interí el mateix temps que va treballar, com a mínim, el curs anterior.
Per al mateix treball, les mateixes condicions de treball: que inclouen el dret a:
Permisos, Llicències, Reduccions de jornada, Excedències, Permutes i Vacances. Permís per maternitat, acolliment o adopció, i gaudir de les vacacions reglamentàries.
Per al professorat interí amb alguna disminució física, establir algun mecanisme que a l'hora de triar plaça li permeta ocupar un lloc de treball que no siga incompatible amb la seua situació.

RETRIBUCIONS:
Cobrament de sexennis, ja que és un complement vinculat a la formació.
Cobrament dels mesos de juliol i agost per tot aquell professorat haja prestat serveis durant un mínim de cinc mesos i mig durant el curs escolar.
Si un professor/a és cessat en els cinc dies lectius anteriors als períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa, tindrà dret a la pròrroga del nomenament des de l'inici de l'esmentat període fins a la finalització del mateix, a efectes del còmput del pagament dels mesos d'estiu.

GESTIÓ DE BORSES . LIMITACIÓ D'AMBITS TERRITORIALS.
Estendre a tot el professorat interí el dret a la restricció de província.
Contractes mínims de 6 mesos, o fins al 30 de juny.
Estudiar àmbits inferiors a la província, sense agrupar comarques de diferents províncies, per reduir les renúncies del professorat convocat. Atendríem a quatre premisses:

1. Que siga ràpid
2. Que no requerisquen desplaçaments llargs
3. Que no existisquen borses de treball sobredimensionades amb professors que no opten a un lloc de treball.4. Que les bosses romanguen obertes, o, si no hi ha, que s'òbriga tots els anys un termini perquè es puga incorporar el professorat en desocupació, evitant que les bosses s'acaben.

Establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació, l'accés als plans de formació de l'administració valenciana.

Des de l'STEPV-Iv afirmem que la sola modificació de borses, sense abordar els problemes laborals, no solucionarà la problemàtica actual de cobriment de substitucions.

Per tant, l'STEPV-Iv continuarà reivindicant que la negociació siga global, i no parcialitzada, com vol ara l'Administració, i que s'aborden tots els problemes i es discutesquen totes les propostes al mateix temps.

València, 12 de maig de 2005

 


 

STEPV-IV critica l'ajornament de les negociacions sobre la millora de les condicions de treball del professorat interí

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha criticat el nou ajornament de la Mesa Sectorial on s'havien de negociar les millores de l'acord de professorat interí valencià. La reunió s'hauria d'haver celebrat, hui, dimarts 19 d'abril, però no s'ha fet per una nova desconvocatòria unilateral de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Per al sindicat aquesta desconvocatòria no està justificada.

El Sindicat  fa una valoració negativa del desplegament del protocol de negociació de l'ensenyament públic signat per totes les organitzacions sindicals i la pròpia Administració Educativa valenciana. De fet, en cap dels temes que s'haurien d'haver negociar s'està avançant, ans el contrari en alguns com les condicions de treball del professorat interí, la modificació del decret d'admissió de l'alumnat, els serveis de prevenció o les plantilles i centres d'educació infantil o bé les posicions estan molt allunyades o bé no es convoquen les reunions acordades.

El Sindicat exigeix a l'Administració valenciana que modifique la seua actitud i que entre en un procés de negociació real dels temes previstos en el protocol de negociació. Per a l'STEPV-Iv els problemes interns del Partit Popular o la manca de direcció política en la Conselleria d'Educació no haurien d'afectar a la solució dels problemes reals del sistema educatiu ni al compliment dels acords signats.

Pel que fa al professorat interí, l'STEPV-Iv ha presentat una proposta d'equiparació de les condicions de treball d'aquest personal amb el funcionariat de carrera i de la millora de la gestió de les borses de treball.

València, 19 d'abril de 2005

 


 

Hoy 14 de marzo de 2005, nos hemos reunido en Alicante los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-CSIF y STEPV-Iv por segunda vez para estudiar la mejora de las condiciones laborales y la precariedad del profesorado interino valenciano, de cara a las negociaciones del nuevo acuerdo de interinidad que se inician mañana en Valencia.

Se trata de aportar posibles soluciones desde la provincia que, con mucho, tiene el mayor número de interinos de la Comunidad, a fin de que sean negociadas en el correspondiente marco de la Mesa Sectorial de Educación.

Así manifestamos nuestro compromiso por una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado interino y su repercusión en la mejora de la calidad de la enseñanza pública.

Alicante, 14 de marzo de 2005

ANPE, FE CCOO-PV, CSI-CSIF y STEPV-Iv

 


 

Reunió de la Mesa Sectorial de 15/03/05 sobre professorat interí

Hui, dimarts 15 de març de 2005, s'ha celebrat una Mesa Tècnica de Negociació per tractar sobre la millora de les condicions de treball del professorat interí. L'Administració valenciana no ha presentat cap document i s'ha limitat a fer propostes sobre modificació de la gestió de les borses de treball per cobrir substitucions. En cap cas s'ha plantejat canviar l'actual sistema de cobriment de vacants ni de l'ordenació de les borses de treball.

L'STEPV-Iv considera que l'Administració no ha donat compliment a l'ordre del dia acordat que era la millora de les condicions de treball del professorat interí. El Sindicat ha plantejat que està obert a tractar la millora de la gestió de les substitucions per atendre les peticions dels centres educatius però     considera que la negociació no es pot limitar a aquesta única qüestió. En eixe sentit ha proposat millores laborals, econòmiques i avançar cap l'estabilitat en el treball. A més a més, ha reclamat que l'Administració presente un document per escrit, abans de la propera reunió que serà el 12 d'abril, per avançar en la negociació.

València, 15 de març de 2005


 

Sindicats es reuneixen a Alacant per preparar la negociació

Hoy 14 de marzo de 2005, nos hemos reunido en Alicante los sindicatos ANPE, CCOO, CSI-CSIF y STEPV-Iv por segunda vez para estudiar la mejora de las condiciones laborales y la precariedad del profesorado interino valenciano, de cara a las negociaciones del nuevo acuerdo de interinidad que se inician mañana en Valencia.

Se trata de aportar posibles soluciones desde la provincia que, con mucho, tiene el mayor número de interinos de la Comunidad, a fin de que sean negociadas en el correspondiente marco de la Mesa Sectorial de Educación.

Así manifestamos nuestro compromiso por una mejora de las condiciones de trabajo del profesorado interino y su repercusión en la mejora de la calidad de la enseñanza pública.

Alicante, 14 de marzo de 2005

ANPE, FE CCOO-PV, CSI-CSIF y STEPV-Iv

 


 

500 persones es concentren reclamant solucions per al professorat interí

La concentració de professorat interí convocada per STEPV-iv i IGEVA-Sector Docente ha tingut un seguiment de 500 persones. La concentració s'ha fet, davant al Palau de la Generalitat Valenciana, per reclamar solucions a la problemàtica de precarietat que afecta a unes 10.000 persones al País Valencià.

STEPV-Iv demana l'accés del professorat interí a la funció pública docent, mitjançant un accés diferenciat, mentrestant la seua estabilitat laboral i la millora de les condicions de treball. El Sindicat, a través de la Confederació d'STEs, ha proposat al Ministeri d'Educació, aprofintant el debat de la reforma educativa, la modificació de l'actual sistema d'accés a la funció pública i la seua substitució per un altre que possibilite un accés real a la condició de funcionari de carrera del professorat interí.

Per altra part, el Sindicat informa que el proper dimarts 15 de març tindrà lloc la primera reunió de la Mesa Sectorial d'Educació per negociar la situació del professorat interí. En aquesta reunió l'STEPV-Iv presentarà tota una sèrie de propostes per garantir l'estabilitat i la millora de les condicions de treball del professorat interí valencià.

València, 12 de març de 2005


 

Sobre l'Oferta Pública d'ocupació

 

CONCENTRACIÓ

dissabte 12 de març de 2005 - 12 hores
Palau Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) València

Per la millora de les condicions de treball
Per l’estabilitat laboral
Per l’accés a la funció pública docent

En la reunió celebrada el passat dia 1 de febrer, la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va donar per tancada la negociació de l’Oferta Pública d’Ocupació Docent per a l’any 2005. Aquesta que no s’ha negociat, ha estat imposada per l’Administració, no compta amb el suport de l’STEPV-Iv, ni de la UGT ni de CEMSATSE, és a dir, s’ha pres en contra de la majoria sindical de la Mesa Sectorial d’Educació. Tant l'STEPV com UGT i CEMSATSE (que sumen el 56.63% de la Mesa) han insistit que una oferta d'ocupació tan ampla posa en perill els llocs de treball del d'una part important del professorat interí. A més a més, per a l’STEPV-Iv, des de la Direcció General de Personal Docent, no s’han aportat criteris objectius (com ara planificació educativa, noves creacions, jubilacions, etc) per presentar una oferta tan ampla. Els únics arguments aportats per la Conselleria han estat fer seguidisme de les àmplies ofertes d’altres comunitats autònomes i l’esperança de que aprovarà un gran nombre de professorat interí.

Per a l’STEPV-Iv, el Govern Valencià, amb la política de convocatòries àmplies i continuades, no fa més que entrebancar una eixida negociada a la problemàtica del professorat interí, cosa que contrasta amb les polítiques que tant el Ministeri d'Educació com algunes CCAA, (Andalusia, País Basc, Catalunya i Canàries), estan començant a desenvolupar per intentar facilitar l'entrada a la funció pública docent del professorat interí. Segons les nostres informacions, aquestes CCAA estan pressionant al MECD per canviar l’actual model per accedir a la funció pública docent. També sabem que el MECD està estudiant aquesta possibilitat. Per tant, l'STEPV-Iv, davant un període de transició, considera que aquesta oferta ha de ser, exclusivament, de les places de reposició (jubilacions i noves creacions) i no la gran oferta plantejada de 2960 places.

Reivindiquem

 • Un procediment extraordinari per donar estabilitat al professorat interí que hi ha a tot l'Estat.
 • Modificar l'accés a la funció docent: accés diferenciat per al professorat interí.
 • Que es valore la pràctica docent com a mèrit per a una accés diferenciat.

Per altra part, el Sindicat considera inajornable la millora de les condicions laborals del professorat interí. En concret demanem:

ESTABILITAT. 
Garantir a cada professor interí el mateix temps que va treballar, com a mínim, el curs anterior. És a dir la Conselleria garantirà que cada professor interí amb serveis treballarà, com a mínim cada curs, el mateix temps que va treballar el curs anterior.

Per al mateix treball, les mateixes condicions de treball: que inclouen el dret a:

 • Permisos, Llicències, Reduccions de jornada, Excedències, Permutes i Vacances. Permís per maternitat, acolliment o adopció, i gaudir de les vacacions reglamentàries.
 • Per al professorat interí amb alguna disminució física, establir algun mecanisme que a l'hora de triar plaça li permetera ocupar un lloc de treball que no fóra incompatible amb la seua situació.

RETRIBUCIONS:

 • Cobrament de sexennis, ja que és un complement vinculat a la formació, i el cobrament de triennis.
 • Cobrament dels mesos de juliol i agost per tot aquell professorat que acredite haver prestat serveis durant un mínim de cinc mesos i mig durant el curs escolar.
 • Si un professor/a fóra cessat en els cinc dies lectius anteriors als períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa, tindrà dret a la pròrroga del nomenament des de l'inici de l'esmentat període fins a la finalització del mateix, a efectes del còmput del pagament dels mesos d'estiu.

GESTIÓ DE BORSES . LIMITACIÓ D'AMBITS TERRITORIALS.

 • Estendre a tot el professorat interí el dret a la restricció de província. Seria negociable la seua aplicació.
 • Contractes mínims de 6 mesos, o fins al 30 de juny.
Estudiar àmbits inferiors a la província, sense agrupar comarques de diferents províncies, per reduir les renúncies del professorat convocat. Atendríem a quatre premisses:

  1. Que siga ràpid (baixes de 15 dies no se solen cobrir habitualment)
  2. Que no requerisquen desplaçaments llargs ( pernoctació en el domicili)
  3. Que no existisquen borses de treball sobredimensionades amb professors que no opten a un lloc de treball.
  4. Que les bosses romanguen obertes, o, si no hi ha, que s'òbriga un termini annualment perquè es puga incorporar el professorat en desocupació, evitant l'esgotament de les bosses que es produeixen amb l'actual sistema.

Establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació, l'accés als plans de formació de l'administració valenciana.

Totes aquestes propostes han estat presentades a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport. Però pensem que ara és el moment de traslladar a l’opinió pública la nostra situació i les nostres reivindicacions, per la qual cosa us convoquem a una

CONCENTRACIÓ
dissabte 12 de març de 2005 - 12 hores
Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de Manises) de València.
PER LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL
PER L’ESTABILITAT LABORAL
PER L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT

 


 

Reproducimos por su interés "Nota de prensa del Ministerio de las Administraciones Públicas"

Nuevos criterios de selección aprobados por el Consejo de Ministros en relación con la Oferta de Empleo de la Administación General del Estado

Nuevos criterios de selección

Como novedad, se introducen una serie de criterios a aplicar a los procesos selectivos cuyo objetivo es mejorar y agilizar los mismos posibilitando así una planificación adecuada de recursos humanos, al reducir considerablemente el tiempo que transcurre desde que se detecta la necesidad de personal hasta que este se suministra. Entre estas medidas se destacan:

 Agilización de los procesos selectivos.

·Con carácter general, los nuevos efectivos tomarán posesión de sus plazas o serán nombrados funcionarios en prácticas en el ejercicio 2005.
·Utilización técnicas más modernas de selección y más adecuadas a las necesidades del puesto de trabajo.
·Posibilidad de establecer pruebas, programas o módulos de cursos selectivos comunes a distintos cuerpos y escalas.

Reducción de la temporalidad en la Administración Pública. Se incluyen las plazas ocupadas por interinos contratados en 2004.

• Como novedad, y para reducir los plazos de incorporación, estas personas serán seleccionadas a partir de las listas elaboradas con quienes hubieran superado alguno de los ejercicios en la convocatoria anterior.
• Valoración de la experiencia adquirida como interino o temporal en aquellos procesos selectivos en los que exista fase de concurso.

Impulso de la promoción interna.

• Se incluyen 3.859 plazas de promoción interna, de las cuales 2.500 irán dirigidas a aumentar los efectivos que realizan funciones administrativas.
• Se mantiene la posibilidad de realizar promoción horizontal para que personal laboral fijo pueda acceder a la condición de funcionario del Cuerpo o Escala que corresponda.

Fomento de la incorporación de las personas con discapacidad.

·En línea con lo previsto en el Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, se prevé una reserva de un cupo no inferior al cinco por ciento de las plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad, introduciendo la posibilidad de realizar convocatorias independientes.
·Se extiende esta obligación a los procesos de promoción interna.
·Se incorporarán a las personas con discapacidad en la composición de las comisiones de selección, cuando exista turno de discapacitados.

Promoción de la paridad entre hombres y mujeres en la composición de comisiones de selección.

Incorporación de las nuevas tecnologías a la tramitación de las solicitudes e inclusión en las páginas web de los Ministerios de toda la información relacionada con los procesos selectivos que sean de su competencia.

 


 

Oferta publica d'ocupació, oposicions i negociació d'un nou sistema d'accés.

Convocatòria d'assemblees - febrer

La Mesa Sectorial d'Educació es va reunir el passat dia 20 de gener de 2005 per negociar l'oferta pública d'ocupació docent. En la reunió la Direcció General de Personal Docent va proposar convocar entre 2.500 i 3.000 places per a tots els cossos docents (Mestres, Secundària, Formació Professional, Conservatoris, Escoles Oficials d'Idiomes, Escoles d'Art i Oficis i Inspecció Educativa). Després a la premsa va concretar la xifra en 2.800 places.

L'actitud de la Direcció General de Personal Docent és de no negociar-la, només pretén informar a les organitzacions sindicals. Aquesta decisió s'ha pres en contra de la majoria sindical de la mesa de negociació, ja que tant l'STEPV com UGT, que representen més del 50% del sector, han insistit que una oferta d'ocupació tan ampla posa en perill els llocs de treball del d'una part important del professorat interí. A més a més, tant el Ministeri d'Educació com algunes CCAA, com Andalusia, País Basc, Catalunya i Canàries, estan estudiant la possibilitat de canviar l'actual sistema d'accés per facilitar l'entrada a la funció pública docent del professorat interí. És a dir, estem davant d'un periode de transició per la futura modificació de la Llei de Qualitat, la negociació de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública i de l'Estatut de la Funció Pública Docent. Les negociacions s'estan donant a múltiples bandes: MECD amb les Comunitats Autònomes, MECD amb els Sindicats del sector, Ministeri d'Administració Públiques, sindicats i CCAA,... En definitiva el tema s'està movent. Per tot açò, des de l'STEPV-Iv considerem que ara n'és un bon moment per pressionar a les Administracions per aconseguir una solució global i definitiva a la situació de precarietat del professorat interí. També som conscients que algunes organitzacions sindicals i algunes Administracions, com la valenciana, intentaran, com va ocòrrer en el passat, frenar el moviment i impedir que es puga aconseguir un accés diferenciat, un sistema de doble via o un procés extraordinari. Malgrat açò, paga la pena lluitar per resoldre la situació i aconseguir les nostres reivindicacions. Per tant, respecte a l'Oferta Pública d'Ocupació, el Sindicat considera que aquesta oferta ha de ser, exclusivament, de les places de reposició (jubilacions i noves creacions) i no la gran oferta que s'ha plantejat. Les iniciatives del sindicat són nombroses:

a) En la reunió mantinguda amb la ministra d'Educació, Maria Jesús Sansegundo, celebrada el dia 20 de gener se li va demanar una solució per als 70.000 professors i professores interins del conjunt de l'Estat.

b) EL 12 de gener va tindre lloc a Barcelona una reunió entre STEs-Intersindical, USTEC-STEs (Catalunya) i STEE-EILAS (País Basc) per acordar una plataforma unitària i una estratègia comuna en el sector de professorat interí.

c) En el document de conclusions sobre la reforma educativa presentat al MECD es diu: " Accés diferenciat, ara.
Reivindiquen la necessitat que es faça un procediment extraordinari per donar estabilitat en el treball als més de 70.000 professors i professores interines que n'hi ha a tot l'Estat.
Modificar l'accés a la funció docent: accés diferenciat per al professorat interí. L'existència de més d'un 20% del professorat en situació de precarietat laboral, no li meriex al MECD ni una sola paraula el la seua proposta de reforma. I açò és així perquè, reconeixer-lo seria tant com acceptar que totes les Administracions, educatives o no, han vingut practicant un continuat frau de llei amb les "interinitats". Però l'obstinació sembla que s'ha apoderat dels distints governs: mentre a l'empresa privada se li obliga a fer fixe al persaonal que porta tres anys prestant serveis a la mateixa, les Administracions, entre elles l'Ad. Educativa, obvien aquest assumpte, ignorant el valor de la pràctica docent, i mantenen any rere any (fins la seua jubilació en alguns casos) al personal educatiu que presta els seus serveis en igualtat de competència que la resta del professorat. En aquesta situació, que sembla voler ignorar el MEC, ha de ser resolta mitjançant un procés que done una solució eficaç al problema de les borses al sector. Per altra part consistent en l'oferta pública d'ocupació docent anual tant per a les persones titulades que pretenguen accedir al sitema com per aquelles persones que hagen prestat serveis en l'Administració educativa, mitjançant una convocatòria anual d'accés diferenciat".

d) En el document presentat al Ministeri d'Administracions Públiques sobre les bases de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública es diu: "Para empleos ocasionales, debidamente justificados en su temporalidad, personal interino. Empleos ocasionales cuya generalización debe quedar expresamente rechazada como elemento de precarización del empleo. En este sentido, este nuevo Estatuto debe sentar las bases para una solución al eterno problema del acceso a la función pública para aquellas personas que han desempeñado funciones como empleadas públicas de forma interina o temporal".

e) En el proper Consell Nacional de l'STEPV-Iv que tindrà lloc a Xàtiva el disabte 12 de febrer, a l'IES la Costera es debatrà un document sobre professorat interí que s'adjunta: "PROFESSORAT INTERÍ. Gener del 2005.
L'anterior govern del Partit Popular va aprovar, en la passada legislatura, un decret d'accés que no garantia la continuïtat del professorat interí en el seu lloc de treball, perquè devia opositar per a obtindre el lloc de treball que ja exercix des de, en alguns casos, molts anys. El nou sistema no contemplava ni l'accés diferenciat, ni una doble via ni un procés extraordinari per al professorat interí, el sistema va ser rebutjat per la majoria de les organitzacions sindicals representatives del sector.
Al País Valencià, l'STEPV-Iv, una vegada més, es va oposar a l'Oferta d'Ocupació Pública, per no garantir l'administració educativa la continuïtat del professorat interí, l'oferta va sobrepassar amplament la taxa de reposició (creacions + jubilacions). La majoria de les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial d'Educació també s'oposaren.

La Conselleria d'Educació ens va informar que tenia intencions de negociar la gestió de les bosses, i des del Sindicat vam acceptar aquesta proposta condicionada a la negociació de millores de les condicions de treball del professorat interí. En eixe sentit, a finals del curs passat, vam lliurar un document que arreplegava ambdues propostes. Però l'Administració Educativa va decidir, unilaterlament, ajornar la negociació fins el primer trimestre del curs 2004-2005. Davant d'esta rifada, ens havien sol·licitat propostes per a negociar, i no accepten el document sindical ni proposen un altre alternatiu, decidim alçar-nos i abandonar la Mesa Sectorial d'Educació.
Pensem que els canvis produïts per les eleccions del 14 de març, poden obrir una porta a l'atzucac en què es troba, els últims anys, el professorat interí. Proposem convocar assemblees informatives de professorat interí per a reactivar el moviment i les reivindicacions. De fet, en les reunions mantingudes amb el nou equip ministerial s'ha proposat la modificació de l'actual sistema d'accés. En eixe sentit, la Confederació d'STEs en les conclusions de les jornades de debat sobre la nova reforma educativa ha acordat reclamar la doble via per a l'accés a la funció pública docent. En definitiva, es tracta d'exigir a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat Valenciana:

- La derogació de l'actual decret d'accés.
- Un accés que contemple la doble via.
- L'estabilitat, mentrestant, per a tot el col·lectiu.
- Proposar millores de les condicions de treball.

Entre les mesures proposades pel Sindicat per a acabar amb la precarietat del seu treball es troben:

ESTABILITAT. Més que parlar de dates o anys ( com en altres CC.AA.) Seríem partidaris de garantir a cada professor interí, el mateix temps que va treballar, com a mínim, el curs anterior. És a dir la Conselleria garantirà que cada professor interí amb serveis treballarà, com a mínim cada curs, el mateix temps que va treballar el curs anterior.
Esta garantia s'aplicarà fins al moment de la jubilació obligatòria als 65 anys. Gaudint el professorat interí major de 55 anys de les mateixes reduccions a què puga optar el professorat funcionari major de 55 anys.

MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL. A l'empara del reconeixement de la norma en dret de: al mateix treball el mateix salari, nosaltres afegim: " Per al mateix treball, les mateixes condicions de treball".
El professorat interí ha de tindre els mateixos drets i deures que el professorat funcionari, aquesta equiparació la relacionem amb els Permisos, Llicències, Reduccions de jornada, Excedències, Permutes i Vacances.
Permís per maternitat, acolliment o adopció i gaudi de les vacacions reglamentàries.
Per al professorat interí amb alguna disminució física, cal establir algun mecanisme que a l'hora de triar plaça li permetera ocupar un lloc de treball que no fóra incompatible amb la seua situació.

RETRIBUCIONS:El professorat interí actualment no cobra ni triennis ni sexennis. Proposem el cobrament de sexennis, ja que és un complement vinculat a la formació, i el cobrament de triennis. Cobraran els mesos de juliol i agost tots aquell professorat que acredite haver prestat serveis durant un mínim de cinc mesos i mig durant el curs escolar. Si un professor/a fora cessat en els cinc dies lectius anteriors als períodes vacacionals de Nadal i Setmana Santa, tindrà dret a la pròrroga del nomenament des de l'inici de l'esmentat període fins a la finalització del mateix, a efectes del còmput del pagament dels mesos d'estiu.

GESTIÓ DE BOSSES . LIMITACIÓ D'AMBITS TERRITORIALS. És difícil combinar la necessitat cobrir àgilment les substitucions, amb la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar. També som conscients que si la major part del col·lectiu procedix d'una zona i les places s'originen fonamentalment en una altra zona, o s'accepta el desplaçament o es romandrà en borsa sense treball, cosa de què tampoc som partidaris.
Proposem estendre a tot el professorat interí el dret que té una part del col.lectiu del Cos de Mestres quan a la restricció de província. Seria negociable la seua aplicació.
Per a les substitucions s'haurien d'oferir contractes mínims de 6 mesos, o fins al 30 de juny. Es podrien estudiar àmbits inferiors a la província, sense agrupar comarques de diferents províncies, per a reduir les renúncies del professorat convocat. Atendríem a quatre premisses:
1. Que siga ràpid, no com es fa fins ara, hi ha baixes de 15 dies que no se solen cobrir habitualment.
2. Que no requerisca desplaçaments llargs ( pernoctació en el domicili, evitar en la mesura que siga possible la necessitat lloguer de vivendes per a curts períodes, etc...).
3. Que no existisquen borses de treball sobredimensionades amb professors que no opten a un lloc de treball.
4. Que les bosses romanguen obertes, o si no n'hi ha que s'òbriga un termini anualment, perquè es puguen incorporar el professorat en desocupació, evitant l'esgotament de les bosses que es produïxen amb l'actual sistema.
A més a més es demana l'establiment d'un Pla de Formació en valencià per al professorat interí que no té la titulació, l'accés als plans de formació de l'administració valenciana.

Per acabar, insistim, la proposta d'Oferta Pública d'Ocupació de l'Administració Educativa valenciana no la compartim, no és la més apropiada en aquest moment de transició, per la qual cosa considerem necessari oposar-nos a ella i proposar mobilitzacions al professorat interí i a aquells sindicats que estiguen d'acord amb les nostres reivindicacions. Per aquest motiu, per saber la vostra opinió, acordar entre totes i tots les mesures i accions aseguir i per debatre el documents i reivindicacions del sector, us convoquem a les següents

assemblees:

LOCALITAT

DATA

LLOC

HORA

Alacant

Dimecres 2 de febrer

Seu STEPV-Iv. Glorieta Poeta Vte.Mogica,5-12.

18 h.

Alcoi

Dimarts 1 de febrer

Seu STEPV-Iv. Jordi de Sant Jordi, 16-B.

18 h.

Algorfa

Dijous 3 de febrer

CP Cervantes

18 h.

Elx

Dijous 3 de febrer

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

18 h.

La Vila Joiosa

Dijous 3 de febrer

CP Hispanitat

18 h.

Pedreguer

Dimarts 1 de febrer

CP L’Alfàs

18 h.

Petrer

Dimecres 2 de febrer

IES Azorin

18 h.

Castelló

Dimecres 2 de febrer

Seu STEPV-Iv. Marqués de Valverde,8.

18 h.

La Vall d’Uixó

Dijous 3 de febrer

CP La Moleta.

17,30 h.

Segorbe

Dimarts 1 de febrer

IES La Cueva Santa.

17,30 h.

Benicarló

Dimecres 2 de febrer

Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament.

17,30 h.

Alzira

Dimecres 2 de febrer

Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer

18 h.

Gandia

Dijous 3 de febrer

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta.

18 h.

Ontinyent

Dimecres 2 de febrer

CP Lluís Vives

13,30 h.

Port Sagunt

Dijous de febrer

Antic Col.legi Sant Vicent

18 h.

València

Dimecres 2 de febrer

Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b.

18 h.

Xàtiva

Dimarts 1 de febrer.

Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª.

17.30 h.

Requena

Dijous 10 de febrer

CP Lucio Gil Fagoaga.

17,30 h

Sagunt

Dijous 3 de febrer

Antic Col.legi Sant Vicent Ferrer

18 h

 

VINE I PARTICIPA. T'ESPEREM

 


 

STEPV-Iv proposarà mobilitzacions al professorat interí davant l'anunci de convocatòria d'unes 3000 places d'oposició

A la reunió celebrada hui entre els Sindicats i la direcció General de Personal s'ha anunciat el propòsit de la Conselleria de convocar unes 3000 places d'oferta d'ocupació pública repartides entre tots els cossos d'ensenyament (Mestres, Secundària, Formació Professional, Conservatoris, Escoles Oficials d'Idiomes, Escoles d'Art i Oficis i Inspecció Educativa).

Aquesta decisió s'ha pres en contra de la majoria sindical de la mesa de negociació, ja que tant l'STEPV com UGT han insistit que una oferta d'ocupació tan àmplia posa en perill els llocs de treball del d'una part important del professorat interí. A més a més, tant el Ministeri d'Educació com  algunes CCAA, com Andalusia, País Basc, Catalunya i Canàries, estan estudiant la possibilitat de canviar l'actual sistema d'accés per facilitar l'entrada a la funció pública docent del professorat interí.

L'STEPV-Iv, davant un període de transició, considera que aquesta oferta ha de ser, exclusivament, de les places de reposició (jubilacions i noves creacions) i no la gran oferta que s'ha plantejat d'unes 3000 places. Per tant, convocarà una roda d'assemblees per a la primera setmana de febrer i proposarà al professorat interí mobilitzacions en contra d'aquesta convocatòria.

València, 20 de gener de 2005

 


 

STEPV-Iv reclama una solució per acabar amb la precarietat del professorat interí

STEPV-Intersindical Valenciana reclama a les diferents Administracions Educatives que obriguen negociacions per donar solució a la situació de precarietat laboral del professorat interí que afecta a unes 70.000 persones a tot l'Estat i més de 10.000 al País Valencià. Per a l'STEPV-Iv és el moment de pendre decisions que afecten a l'estabilitat de les plantilles dels centres docents i a la situació laboral del col.lectiu.

El Sindicat considera que, en el marc del debat sobre la nova Llei d'Educació, s'han d'adoptar mesures actives per donar eixida a l'actual situació i s'opte per un canvi en la forma d'accés, en la línia d'establir un accés diferenciat, i per millorar les condicions laborals i econòmiques del professorat interí. En eixe sentit, la Confederació d'STEs, de la que forma part l'STEPV-Iv, ha sol.licitat al Ministeri d'Educació la convocatòria d'una reunió de la Mesa Sectorial d'Educació per tractar de forma monogràfica aquest assumpte.

Per altra part, l'STEPV-Iv també reclama de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana la millora de l'actual acord de professorat interí. Es reclama avançar en l'estabilitat laboral i l'equiparació de les condicions laborals i econòmiques amb el funcionaritat de carrera.

València, 2 de desembre de 2004.


 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >