stepv55.gif (3507 bytes)

ACORD EN LA MESA SECTORIAL SOBRE REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT


Més informacions d'actualitat sobre el professorat interí

Després de l'acord de la Mesa General de Negociació sobre temporalitat, què?  3 setembre
L’accés diferenciat és l'unica garantia per al professorat interí. 3 setembre
Carta al Conseller d'Educació. Signatures  3 setembre

27 juliol - El STEPV-Iv no subscriu l'acord de la Mesa General de Negociació per no haver-se arribat a acords en totes les Meses Sectorials.

23 juliol. L'STEPV-IV replica al Conseller: Les diferències amb l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i algunes organtzacions sindicals no són "de forma" com afirma el conseller sinó "de fons".

19 juliol. L'STEPV-IV no signa l'acord de la mesa sectorial sobre reducció de la temporalitat
      Text de l'acord signat el 19 de juliol

17 juliol.Proposta d'acord presentada per la Conselleria d'Educació

4 juliol. Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat

Informe de la Mesa General de 26 de juny. Valoració i text acordat

Més informacions d'actualitat sobre el professorat interí


  

HBLE. CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ

Les persones sotasignants, professores dels diferents Cossos Docents al servei de la Conselleria de Cultura i Educació MANIFESTEN que:

  1. L'acord de la Mesa Sectorial d'Educació signat per la Conselleria de Cultura i Educació i determinades organitzacions sobre la temporalitat en el sector educatiu no donarà solució a l’accés del professorat interí a la condició de funcionaris de carrera ni garantirà la seua continuïtat en el treball, objectius bàsics de la negociació que va concloure amb l’acord esmentat.
  2. La Conselleria de Cultura i Educació no s'ha compromés a convocar concursos públics per cobrir totes les vacants dels diferents programes i serveis educatius que depenen d’ella. Cal que s'acabe amb la provisió arbritària que es dona en determinats llocs de treball de programes educatius i centres específics com els CEFIRE, hospitals, CEVEAD, IBAD…
  3. La Conselleria de Cultura i Educació no s’ha compromés a impulsar davant del Ministeri d’Educació els canvis legals necessaris per posibilitar l’accés diiferenciat per al professorat interí. Aquesta n'és reivindicació que ha estat plantejada unitàriament per STEs, UGT, CSIF, ELA i CIG davant del MECD. No renunciem a aquesta reivindicació i continuarem defensan-la davant de les Administracions Educatives en la negociació que s’ha de produir per modificar o substituir el Reial Decret 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent a la tardor de 2001.
  4. La Consellería de Cultura i Educació tampoc no s'ha compromés a iniciar un procés de negociació d’un pacte d’estabilitat per al professorat interí que estendria el seus efectes mentre no es modifique el sistema d’accés a la funció pública docent.
  5. La Conselleria de Cultura i Educació no ha volgut incorporar al text de l’acord l’exigència del requisit lingüístic per a l’accés als llocs de treball docent.

Per totes les mancances que hem enumerat i per considerar que no s'han posat les bases per acabar amb la precarietat en el sector docent ni perquè el professorat interí puga transformar el seu treball precarí en fix, les persones sotasignats exigeixen de l'Administració Educativa que done una solució real a la problemàtica del professorat interí arreplegant de forma efectiva les seues reivindicacions: accés diferenciat i pacte d'estabilitat.

NOM I COGNOM

DNI

SIGNATURA

 

 

 


Després de l'acord de la Mesa General de Negociació sobre temporalitat, què? 

La Mesa General de Negociació va signar un acord sobre temporalitat que va ser subscrit pel conseller de Justícia i Administracions Públiques i els sindicats CCOO, UGT, CSIF i CEMSATSE. L’STEPV-IV no el va signar per considerar que aquest acord no dona una resposta satisfactòria a la situació del professorat interí. El document no fa cap referència ni a l’accés diferenciat ni a l’estabilitat del professorat interí.

El sindicat no dona la situació per tancada i anima al conjunt del professorat interí a continuar lluitant per aconseguir les seues reivindicacions.

A la tardor està previst que el Ministeri d’Educació ha d’obrir la negociació per a la modificació del Reial Decret 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent. Eixa negociació és molt important per al conjunt del professorat interí de tot l’Estat. El sindicat, junt a d’altres organitzacions UGT, CSIF, CIG i ELA, hem presentat al MECD una proposta concreta per possibilitar l’accés diferenciat, a més a més anem a impulsar noves mobilitzacions per aconseguir-ho. Nosaltres no ens ressignem a que les coses continuen com estan o puguen empitjorar, creiem que amb la nostra força, organització i lluita les coses poden canviar. Per exemple, enguany hem aconseguit que els actes d’adjudicació siguen presencials i que el conseller anuncie que a partir del 2000 s’exigirà el requisit lingüístic per accedir a la funció pública.

En els propers dies, convocarem assemblees i us farem propostes concretes per defensar els nostres drets laborals.


L’ACCÉS DIFERENCIAT ÉS L’ÚNICA GARANTIA PER LA PROFESSORAT INTERÍ

L’acord signat el passat mes de juliol entre determinades organitzacions sindicals i la Conselleria de Cultura i Educació no donarà soluncions a l'accés del professorat interí a la funció pública docent ni garantirà la seua continuïtat en el treball, objectius bàsics de la negociació. Ans el contrari, per a l’STEPV-Iv aquest acord té greu mancances com ara:

1. No n’hi ha compromisos per convocar concursos públics per cobrir totes les vacants dels diferents programes i serveis educatius que depenen d'ella. El sindicat ha exigit que s'acabe amb la provisió arbritària que es dona en la provisió de determinats llocs de treball dels programes abans referits. En concret, es tracta de llocs de treball dels CEFIRES, Hospitals, CEVEAD, IBAD,...

2. No n’hi ha compromisos per impulsar davant del MECD els canvis legals necessaris per possibilitar un accés diferenciat per al professorat interí. El sindicat recorda que aquesta reivindicació ha estat plantejada unitàriament per STEs, UGT, CSIF, ELA i CIG davant del MECD. No renunciem a aquesta reivindicació i continuarem defensant-la davant de les Adminsitracions Educatives en la negociació que s’ha de produir per substituir el RD 850/93 que regula l’accés a la funció pública docent a la tardor del 2001.

3. Tampoc, n’hi ha compromisos per a iniciar una procés de negociació d'un pacte d'estabilitat per al professorat interí mentre no es modifique el sistema d'accés a la funció pública docent.

4. No s’ha volgut incorporar al text de l'acord l'exigència del requisit lingüísitic per a l'accés als llocs de treball docents.

A banda dels aspectes esmentats que són els fonamentals, l’acord presenta alguns aspectes que són fruit de la pressió exercida pel nostre sindicat –l’únic que ha protagonitzat mobilitzacions en aquesta negociació- o d’acords anteriors (acord de plantilles d’infantil i primària, secundària, de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat,…). Els punts més destacables són: l’augment de reserva de minusvàlids al 5% i la convocatòria de proves habilitadores per a totes les especialitats per al professorat funcionari de carrera.

Per totes les mancances que hem enumenrat, l’STEPV-Iv no ha subscrit l'acord. Ara els màxims responsables d’Educació parlaran de qualitat de l'ensenyament i de treball estable quan no han sentat les bases per acabar amb la temporalitat al sector docent ni perquè el professorat interí puga transformar el seu treball precari en fixe.


L'STEPV-IV REPLICA AL CONSELLER DE CULTURA I EDUCACIÓ, MANUEL TARANCÓN.

Les diferències del Sindicat amb l'acord subscrit per la Conselleria de Cultura i Educació i algunes organtzacions sindicals no són "de forma" com afirma el conseller sinó "de fons".

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del PaísValencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ha emés un comunicat de premsa contestant les declaracions del conseller en les que deia que el sindicat no havia signat l'acord sobre temporalitat per "qüestions de forma". El sindicat afirma que açò és totalment fals i que respon bé a una manca d'informació d'allò que ha passat a la Mesa Sectorial d'Educació o bé a un intent de manipular l'opinió pública motivat per la incapacitat del conseller a arribar a un acord, a diferència de l'actitud dialogant i de consens que han tingut els consellers de Justícia i Administracions Públiques, Carlos Gonzàlez Cepeda, i de Sanitat, Serafin Castellano, que ha possibilitat la signatura d'acords sectorials amb totes les organitzacions sindicals.

Aquest sindicat considera que els responsables educatius no han buscat una via de diàleg que possibilitarà la solució a la problemàtica del professorat interí valencià, per la qual cosa l'STEPV-Iv no ha signat l'acord sectorial. El sindicat considera que l'acord frustra les expectatives generades per les declaracions del President de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, que va es comprometre a trobar solucions per l'accés del professorat interí a un lloc de treball fix.

Per tant, la posició de l'STEPV-IV és totalment explicable i les diferències no són "de forma" sinó de fons. El que ha d'explicar perquè ha estat incapaç d'arribar a un acord amb l'STEPV-Iv, sindicat majoritari al sector, i allò que és més greu, perquè ha incomplit el seu programa electoral i ha contradit totalment les declaracions i la línia política del Govern Valencià, és el conseller Manuel Tarancón.

Per acabar, el sindicat creu que ja és hora que el conseller d'Educació, Manuel Tarancón, deixe de responsabilitzar a d'altres dels seus fracassos polítics, i assumesca les responsabilitats que el seu càrrec comporta.

València, 23 de juliol de 2001.


L'STEPV-IV NO HA SIGNAT L'ACORD DE LA MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ SOBRE TEMPORALITAT AL SECTOR DOCENT.

El sindicat afirma que aquest acord no donarà solució a l'accés del professorat interí a la funció pública docent ni garantirà la seua continuïtat en el treball.

L'Acord ha estat signat per la Conselleria de Cultura i Educació i els sindicats ANPE, CCOO, UGT i CSIF. L'STEPV-Iv, sindicat majoritari en el sector, no l'ha signat.

Els motius per no signar aquest acord són:

1. La Conselleria de Cultura i Educació no s'ha compromés a convocar concursos públics per cobrir totes les vacants dels diferents programes i serveis educatius que depenen d'ella. El sindicat ha exigit que s'acabe amb la provisió arbritària que es dona en la provisió de determinats llocs de treball dels programes abans referits. En concret, es tracta de llocs de treball dels CEFIRES, Hospitals, CEVEAD, IBAD,...

2. La Conselleria de Cultura i Educació no s'ha compromés a impulsar davant del MECD els canvis legals necessaris per possibilitar un accés diferenciat per al professorat interí docent.

3. La Conselleria de Cultura i Educació tampoc, no s'ha compromés, a iniciar una procés de negociació d'un pacte d'estabilitat per al professorat interí mentre no es modifique el sistema d'accés a la funció pública docent.

4. La Conselleria de Cultura i Educació no ha volgut incorporar al text de l'acord l'exigència del requisit lingüísitic per a l'accés als llocs de treball docents.

Per totes aquestes negatives, el sindicat STEPV-Iv no ha subscrit l'acord, ara els màxims responsables educatius i algunes organitzacions sindicals s'ompliran la boca de qualitat de l'ensenyament i de treball estable quan no han sentat les bases per acabar realment amb la temporalitat al sector docent ni perquè el professorat interí puga transformar el seu treball precari en fixe.

València, 20 de juliol de 2001

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

  

En Valencia, a 19 de julio de dos mil uno, la Conselleria de Cultura y Educación y las Organizaciones Sindicales abajo firmantes adoptan el siguiente acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación, en relación con el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 26 de junio de 2001 entre el Gobierno Valenciano y las Organizaciones Sindicales en materia de reducción de la temporalización. Ambas partes consideran que la estabilidad y promoción de las plantillas suponen un factor fundamental para la calidad de los proyectos educativos de los centros, condición indispensable para una educación de calidad.

1.- Calendario de convocatorias de concursos de traslados

1.1.- Los criterios para la elaboración de los puestos de trabajo estables, en función de los Acuerdos de Primaria y Secundaría, se negociarán en el primer trimestre del curso 2001-2002.

1.2.- La publicación de vacantes objeto del concurso general de traslados del 2002, se negociará en el segundo trimestre del curso 2001-2002.

1,3.- En el próximo concurso de traslados, de carácter autonómico, se ofertarán el máximo de vacantes estables, sin perjuicio de los procesos de recolocación del profesorado que garanticen una reubicación de carácter voluntario con las garantías procedimentales necesarias para conseguir un proceso lo menos traumático posible.

2. - Cuantificación de la tasa real de temporalidad

De los estudios realizados se observe que los 34.234 puestos de trabajo docente, que existían en 1995 se han convertido en la actualidad en 41.326 puestos, resultado de aplicar los Acuerdos sobre Plantillas de Infantil-Primaria y Secundaria suscritos por los Sindicatos y la Administración, de los que 7.696 están cubiertos por interinos, lo que supone una tasa de temporalidad del 18,62%.Para el curso escolar 2001-2002, con la oferta de empleo público docente del 2001, actualmente en proceso selectivo, se estima que dicha tasa se reducirá unos 4,92 puntos, quedando su valor aproximado en el 13,70%.

3. - Determinación de las vacantes a incluir en las OEP

En cuanto a la determinación de las vacantes a incluir en las próximos OEP, es compromiso de este Conselleria continuar con amplios procesos de oferta de empleo público, como la del presente año, que permitan situar la tasa anterior de temporalidad por debajo del 10% y cumplir los acuerdos de plantillas firmados con anterioridad.

En concreto, se prevé que las dos próximas convocatorias de empleo para los años 2002 y 2003 sumen más de 4.000 puestos entre los Cuerpos de Maestros, Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas Especializadas.

4. - Determinación de las bases de los procesos selectivos

Es compromiso de esta Conselleria defender, en los foros correspondientes, dado el ámbito estatal que tienen los cuerpos docentes, la modificación o sustituci6n el Real Decreto 850/93, de 4 de junio, a la mayor brevedad posible y en los siguientes términos genéricos.

  • Respecto a la fase de oposición, realizar un diseño de las pruebas de tal forma que se valoren, tanto los conocimientos teóricos del opositor, como su capacidad pedagógica.
  • -Respecto a la fase de concurso, una vez superada la fase de oposición, procurar que la valoración de la experiencia docente llegue hasta el máximo legal posible.

5. - Establecimiento de porcentajes de vacantes para promoción interna y discapacitados

5.1.- Reserva para discapacitados del 5% de las vacantes,

5.2.- Promoción interna mediante el acceso del grupo B al grupo A del 50% de las vacantes.

5.3.-Con el fin de facilitar la promoción del profesorado, se establecerán tribunales habilitadores de todas las especialidades.

6.- Propuesta respecto al personal interino que no supere los procesos selectivos.

En cuanto a las condiciones en que quedara el personal temporal que no supere los procesos selectivos, se continuará con el actual sistema de bolsas de trabajo y de listas de personal interino, fruto del Acuerdo de interinos del 1993 y de la addenda de 1999, iniciando el primer trimestre del póximo curso escolar un estudio de fórmulas que agilicen le provisión de les sustituciones.

Por lo Administración: José Antonio Rovira Jover. Director General de Personal. Conselleria de Cultura y Educación

Por las Organizaciones Sindicales, FECCOOPV ANPE FETE-UGTPV CSI-CSIF

NO SIGNA L'ACORD: Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV).


17 juliol. PROPOSTA D'ACORD PRESENTADA PER LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

La Conselleria de Cultura i Educació ha convocat, demà, dijous 19 de juliol de 2001, a les 10,30 hores, una Mesa Sectorial d'Educació per a tractar sobre "Acord de la Mesa Sectorial d'Educació en relació amb l'acord de la Mesa General de la Funció Pública". L'Administració Educativa ha presentat un document per a la seua negociació que, segons l'STEPV-Iv, no és acceptable per no arreplegar les reivindicacions plantejades pel sindicat. 

En concret, al document li falta un compromís per canviar l'actual sistema d'accés a la funció pública per una altre que possibilite l'accés diferenciat, és a dir que n'hi haja places per al personal interí, i d'altres per a la resta dels aspirants. Aquesta petició sindical està avalada no únicament per l'STEPV-Iv sinó també per informes jurídics de la pròpia Administració Educativa, pels programes electorals dels partits polítics i per un acord signat i lliurat al MECD per cinc sindicats (STEs, UGT, CSIF, ELA i CIG).

El sindicat considera que, a més a més, de l'accés diferenciat, l'acord ha de contemplar un pacte d'estabilitat per al professorat interí i l'exigència del requisit lingüísitc per a accedir als llocs de treball docents.

El sindicat també considera necessari que s'incloga una clàusula per la qual tots els llocs de treball dels programes i serveis educatius de la Conselleria de Cultura i Educació siguen proveïts mitjançant convocatòries públiques i, no com ara, que determinats programes educatius es proveixen sense cap convocatòria pública. L'STEPV-Iv pretén que s'acabe amb les arbritarietats en els nomenaments i es complesquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat per accedir a tots els llocs de treball que depenen de l'Administració Educativa valenciana. Estem parlant d'alguns llocs de treball de centres com l'IBAD o CEVEAD, Hospitals, Pressons, Centres de Professorat,…. que no eixen en convocatòries públiques.

De no arreplegar-se totes aquestes reivindicacions, l'STEPV-Iv no signarà l'acord.

Per acabar, el sindicat ha convocat una concentració de professorat interí a les portes de la Conselleria de Cultura i Educació per fer palesa les reivindicacions del col.lectiu.

PROPOSTA D'ACORD PRESENTADA PER LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

ACUERDO DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

En Valencia, a 19 de julio de dos mil uno, la Conselleria de Cultura y Educación y las Organizaciones Sindicales abajo firmantes adoptan el siguiente acuerdo de la Mesa Sectorial de Educación, en relación con el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 26 de junio de 2001 entre el Gobierno Valenciano y las Organizaciones Sindicales en materia de reducción de la temporalización.

1.- Calendario de convocatorias de concursos de traslados

1.1- Los criterios para la elaboración de los puestos de trabajo estables, en función de los Acuerdos de Primaria y Secundaría, se negociarán en el primer trimestre del curso 2001-2002.
1.2, La publicación de vacantes objeto del concurso general de traslados del 2002, se negociará en el segundo trimestre del curso 2001-2002.
1,3,- En el próximo concurso de traslados, de carácter autonómico, se ofertaran el máximo de vacantes estables, sin perjuicio de los procesos de recolocación del profesorado que garanticen una reubicación de carácter voluntario con las garantías procedimentales necesarias para conseguir un proceso lo menos traumático posible.

2. - Cuantificación de la tasa real de temporalidad
De los estudios realizados se observe que los 34.234 puestos de trabajo docente, que existían en 1995 se han convertido en la actualidad en 41.326 puestos, de los que 7.696 están cubiertos por interinos, lo que supone una tasa de temporalidad del 18,62%.
Para el curso escolar 2001-2002, con la oferta de empleo público docente del 2001, actualmente en proceso selectivo, se estimo que dicha tasa se reducirá unos 4,92 puntos, quedando su valor aproximado en el 13,70%.

3. - Determinación de las vacantes a incluir en las OEP
En cuanto a la determinación de las vacantes a incluir en las próximos OEP, es compromiso de este Conselleria continuar con amplios procesos de oferta de empleo público, como la del presente año, que permitan situar la tasa anterior de temporalidad por debajo del 10% y cumplir los acuerdos de plantillas firmados con anterioridad.
En concreto, se prevé que las dos pr6ximas convocatorias de empleo para los años 2002 y 2003 sumen más de 4.000 puestos,

4. - Determinación de las bases de los procesos selectivos
Atendiendo al ámbito nacional que tienen los cuerpos docentes, es compromiso de esta Consellería defender, en los foros correspondientes, la modificación o sustituci6n el Real Decreto 850/93, de 4 de junio, en los siguientes términos genéricos.
Respecto a la fase de oposición, realizar un diseño de las pruebas de tal forma que se valoren, tanto los conocimientos teóricos del opositor, como su capacidad pedagógico.
Respecto a la fase de concurso, una vez superada la fase de oposición, procurar que la valoración de la experiencia docente llegue hasta el máximo legal posible,

5. - Establecimiento de porcentajes de vacantes para promoción interna y discapacitados

5.1.- Reserva para discapacitados del 3% de las vacantes,

5.2.- Promoción interna mediante el acceso del grupo B al grupo A del 50% de las vacantes.

6.- Propuesta respecto al personal interino que no supere los procesos selectivos
En cuanto a las condiciones en que quedara el personal temporal que no supere los procesos selectivos, se continuará con el actual sistema de bolsas de trabajo, iniciados el próximo curso escolar una reforma del sistema que agilice le provisión de les sustituciones.

Por lo Administración,

José Antonio Rovira Jover
Director General de Personal
Conselleria de Cultura y Educación

Por las Organizaciones Sindicales,

STE-PV CC00-pV ANPE FETE-UGT CSI-CSIF


Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat 

El dimecres 4 de juliol, s'ha celebrat una Mesa Sectorial d'Educació per tractar sobre l'anàlisi de l'acord sobre temporalitat signat el passat dia 26 de juny entre algunes organitzacions sindicals i el govern valencià. 
En la reunió, que ha estat presidida pel Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, José Antonio Rovira, l'Administració ha informat sobre la situació dels treball que estan portant endavant les Comunitats Autònomes i el MECD sobre la modificació del Reial Decret 850/93 i s'ha proposat que l'Administració redactarà en els propers dies un esborrany de despleglament de l'Acord signat el dia 26 de juny per negociar-lo dintre de dues setmanes, amb la finalitat que una vegada estiga negociat traslladar-lo a la Mesa General de Negociació que tindrà lloc la darrera setmana de juliol.
Per a l'STEPV-Iv els treballs que està fent la comissió encarregada de modificar el R.D. 850/93 no són acceptables per no possibilitar l'accés diferenciat del professorat interí a la funció pública docent. Sols es pretén una modificació parcial de l'actual normativa però en cap cas una modificació substancial que possibilite un accés diferenciat, tal i com s'ha proposat al MECD per part de STEs, UGT, CSI-CSIF, ELA i CIG, ni tampoc com s'arreplega al programa electoral del PP ni a les declaracions del Secretari General del PSPV-PSOE. És per açò, que el sindicat no donarà suport a cap proposta que no incloga l'accés diferenciat.
L'STEPV-Iv ha proposat superar els termes de l'Acord signat el darrer 26 de juny per alguns sindicats i la Generalitat Valenciana per considerar que no dona solució a la reivindicació del professorat interí de transformar el seu lloc de treball precari en fixe. En qualsevol empresa, pública o privada, els sindicats han defensat i defensen que els treballadores eventuals puguen accedir a la condició de fixes, per la qual cosa l'STEPV-Iv no entés com determinades organitzacions de classe fan renúncia d'aquest principi històric del moviment obrer, per renunciar a que els treballadors eventuals puguen accedir a la condició de fixes.
El sindicat ha proposat la redacció d'un document que contemple:
Reivindicar davant del MECD un accés diferenciat a la funció pública docent.
1. Negociar un pacte d'estabilitat.
2. Negociar que cap professor o professora es quede sense treball pels efectes de les oposicions docent convocades enguany.
3. Exigir el requisit lingüístic per a l'accés als llocs de treball de la funció pública.
El sindicat informa que una vintena de persones s'han concentrat a les portes de la Conselleria de Cultura i Educació per exigir la negociació de les reivindicacions històriques del professorat interí. 
Per acabar, l'STEPV-Iv ha convocat una assemblea el proper divendres 6 de juliol a les 11 hores a l'IES Lluís Vives de València per tractar sobre la situació del professorat interí després de la signatura de l'Acord i de la celebració de la Mesa de Negociació i per acordar les mesures de pressió per oposar-se a l'actual acord signat entre determinades organitzacions sindicals i la Generalitat Valenciana, acord que no contenta a ningú i que no ha estat consultat al personal que treballa al servei de la Generalitat Valenciana.
València, 4 de juliol de 2001


anar al començament | ensenyament | pàgina d'inici