stepv55.gif (3507 bytes)

MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 01/02

       

SITUACIÓ DEL PERSONAL INTERÍ A LA FUNCIÓ PÚBLICA

   
23 novembre 01. Informe Mesa General de Negociació Administració Valenciana. Pressupostos 02

27 juliol - El STEPV-Iv no subscriu l'acord de la Mesa General de Negociació per no haver-se arribat a acords en totes les Meses Sectorials.

Valoració de l'STEPV-Iv sobre l'acord de la Mesa General de la Funció Pública Valenciana.
L'STEPV-Iv no signa l'acord amb l'administració en matèria de reducció de la temporalitat

Informe de les Meses sectorials

Sanitat, 19 juliol. L'STEPV-IV signa l'acord. Valoració i text de l'acord
Sanitat, 5 juliol. Informe de la Mesa

Educació. 19 juliol. L'STEPV no signa l'acord. Una vegada més, no és la solució
Educació. 17 juliol. Proposta d'acord presentada en la Mesa Sectorial
Educació. 4 juliol

Justícia. 4 juliol

Administració Pública. 12 de juliol: L'STEPV-IV signa l'acord. Valoració i text de l'acord
Administració Pública. 5 de juliol. Proposta de l'Administració per al debat

ACUERDO de 26 de Junio de 2001, entre el Gobierno Valenciano y las Organizaciones Sindicales en materia de reducción de la temporalidad.

Propostes de l'STEPV-Iv a la Mesa General sobre els diferents sectors

La Mesa General de la Funció Pública Valenciana es reunirà el 26 de juny, per tractar sobre la situació de temporalitat en el sector públic (25/06/01)

L'STEPV-Iv valora positivament la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública per abordar la situació de l'ocupació al sector públic. (6/6/01)

Compareixença del conseller Carlos González-Cepeda en les Corts per a presentar la nova Llei de la Funció Pública (7/6/01)

Carta adreçada al Sr. Conseller de Justícia i Administracions Públiques (7/6/01)

Text complet de les conclusions de la reunió de 16/05/01 de la Mesa General de la Funció Pública de l’Administració de l’Estat: "ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 16-5-01

- Informe Mesa General de Negociació, 28 de novembre
    
- Informe Mesa General de Negociació, 14 de novembre


MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ 27-JULIOL-2001

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) no ha subscrit l’acord de la Mesa General de Negociació per no haver-se arribat a acords en totes les Meses Sectorials.

El sindicat valora positivament els acords sectorials que ha signat en les Meses Sectorials de Justícia, Sanitat i Funció Pública per haver-s'hi arreplegat un nombre important de les seues demandes. A més a més, manifesta que aquests acords han estat possibles per la sensibilitat i la voluntat de diàleg dels responsables de les Conselleries abans esmentades, especialment del conseller de Justícia i Administracions Públiques, Carlos Gonzàlez Cepeda.

Per contra, en la Conselleria de Cultura i Educació no ha estat possible la signatura de l’acord per la manca de voluntat de consens i per no arreplegar les propostes fetes per la nostra organització sindical. El document es podria haver millorar sensiblement si s’haguera treballat en la línia d’arribar a un acord majoritari. No ha estat així, sols cal comptar les hores dedicades a la negociació de la resta dels àmbits (Sanitat, Justícia i Funció Pública) i les dedicades a Educació per constatar aquest fet. També es pot observar que els acords en els tres primers àmbits són unànims (Justícia i Funció Pública) o molt majoritaris (Sanitat) mentre que, per contra, en Educació un 42% de la representació sindical, la que representa l’STEPV-Iv, no ha subscrit l’acord.

Els motius per no subscriure l’acord sectorial d’educació són que aquest no dona solució a l’accés del profesorat interí a la condició de funcionari de carrera ni garanteix la seua continuïtat en el treball. La Conselleria de Cultura i Educació tampoc no s’ha compromés a convocar concursos públics per cobrir totes les vacants dels diferents programes i serveis educatius que depenen d’ella; no s’ha compromés a impulsar davant del MECD els canvis legals necessaris per possibilitar l’accés diferenciat del professorat interí a la funció pública docent; ni s’ha compromés a iniciar el procés de negociació d’un pacte d’estabilitat; ni, finalment, a incloure una clàusula respecte de l’exigència del requisit lingüístic per a l’accés als llocs de treball docents.

Pel que fa a la resta dels acords sectorials que hem signat la nostra valoració ha estat:

En Justícia el valorem positivament per considerar que contribueix a millorar la gestió de l’Àrea de Justícia com a servei públic i de la gestió i transparència de les borses de treball.

Es valora positivament l’acord sectorial de Sanitat perquè condueix a una reducció substancial de la precarietat laboral a les institucions sanitàries sense repercutir d’una forma negativa sobre el personal interí, ja que aquest té garantida l’opció a cobrir noves vacants i, per altra banda, l’Administració s’ha compromés a considerar una solució per a la consolidació de l’ocupació d’aquest personal. En eixe sentit, és força important que s'arreplegue l’estabilitat per al personal temporal; la possibilitat d’una convocatòria d’àmbit estatal, de caire extraordinari, amb l’objectiu de consolidar l’ocupació i, com a últim recurs, que es valoren especialment els serveis prestats a les institucions sanitàries amb la finalitat de consolidar-la.

Quant a l’acord signat el la Mesa Sectorial de la Funció Pública, es valora positivament perquè millora substancialment l’acord de la Mesa General del passat 26 de juny i perquè arreplega millores com ara: el calendari de convocatòries de provisió de llocs de treball, que s’acurta en al menys sis mesos; a les bases del processos selectius s’han arreplegat quasi totes les nostres demandes i s’augmenten les places per a l’oferta d’ocupació pública; la promoció interna suposarà la reconversió de places d’un grup al superior la qual cosa és una reivindicació històrica del sindicat per afavorir la carrera administrativa i, finalment, es funcionaritzaran nous col.lectius que no estaven previstos.

Per acabar, l’STEPV-Iv no ha subscrit l’acord per considerar que aquest no resol de forma satisfactòria els problemes de la temporalitat en tots quatre sectors de la Generalitat Valenciana.

València, 27 de juliol de 2001.


MESA SECTORIAL DE JUSTICIA

En el día de hoy, 4 de julio, se ha reunido la Mesa Sectorial de Justicia a requerimiento de la Mesa General de la Función Pública. El orden del día a tratar era:
- Acuerdos adoptados en la Mesa General.
- Analisis de la temporalidad en el sector.
- Concursos de traslados.

La reunión la ha presidido el Director General de Justicia, D. Eloy Velasco y ha asistido como invitado el Director General de la Función Pública, D. Joaquín Segarra Castillo. Por parte sindical han estado todos los componentes de la Mesa, es decir, CC.OO, CSIF, UGT, CEMSATSE y STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA.

La Mesa ha comenzado con la intervención del Director General de Justicia comentando el Acuerdo de la Mesa General de 26 de junio que ha motivado esta convocatoria. Ha hecho un recorrido por la situación del personal que trabaja en el sector y en el funcionamiento de la gestión. Ha puesto de manifiesto que la gestión diaria funciona, dentro de los límites lógicos. Se tiene concurso de traslados y procesos selectivos con cierta regularidad y las bolsas del personal interino funcionan con claridad manifiesta. En materia de personal, los datos facilitados han sido: en el sector hay 3.700 trabajadores, de los cuales 195 son interinos que trabajan en vacantes y 340 interinos que trabajan en sustituciones. Como el problema básico y parece que único, según el acuerdo de la Mesa General firmado por todos los sindicatos menos por el STEPV-Intersindical Valenciana, es la de reducir los contratos temporales a un 10%, esta Mesa no tiene que tomar ninguna medida extraordinaria puesto que estamos por debajo de esta cifra.

Se ha constatado que la problemática del Sector de Justicia esta en:
- La reestructuración de los Juzgados de paz.
- Los problemas que genera la aplicación de la Ley del Menor.
- El crecimiento temporal de la población en periodo estival.
- Las competencias asumidas en el Sector y la problemática que origina su gestión, dado que al ser un cuerpo estatal, se deben coordinar las competencias que siguen siendo del Ministerio con las asumidas por la Generalitat. 

Desde el STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA, hemos manifestado nuestra preocupación por que la Mesa General de 26 de junio, se convocara por el comentario que el Presidente Zaplana hizo sobre los interinos, no por la "sensibilidad" de la Administración hacia los problemas que tienen los empleados públicos, ni por su voluntad para resolverlos. Prueba de ello es que, el Acuerdo firmado, solo trata de resolver la temporalidad, no analiza toda la problemática que tienen los empleados públicos en su conjunto, ni plantea como resolverla. Por esta discrepancia de entender la "precarización en la Administración", es por lo que no firmamos el acuerdo. Hemos manifestado al Director General de la Función Pública, que como ejemplo de funcionamiento, puede servirle este Sector de Justicia.

La Mesa ha quedado convocada para el día 18 de julio, para seguir tratando la temporalidad, la mejora de empleo y las repercusiones que tiene el poner en marcha la Ley del Menor.

València, 4 de julio de 2001.


VALORACIÓ DEL SINDICAT SOBRE L'ACORD DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALENCIANA.
L'STEPV-Iv no signa l'acord amb l'administració en matèria de reducció de la temporalitat

El conseller de Justícia Carlos González-Cepeda contradiu el President de la Generalitat Valenciana

L'acord no resoldrà ni la precarietat que pateix el personal interí ni tampoc arreplega les reivindicacions del personal fix de l'Administració del Consell.

La Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana s'ha reunit, hui, dia 26 de juny, per tractar sobre la reducció de la temporalitat en el sector públic valencià. En aquesta reunió els sindicats CSI-CSIF, CCOO, UGT i CEMSATSE i el Conseller de Justícia i Administracions Públiques han signat un acord que no ha subscrit l'STEPV-Iv pels següents motius:

1. El document s'ha presentat tancat a la Mesa de Negociació i determinades organitzacions el coneixien previàment a la celebració de la Mesa General. El sindicat STEPV-Iv ha comprovat com aquest document havia estat enviat per fax a algunes organitzacions sindicals en el matí de hui. El conseller s'ha negat a introduir cap canvi en la redacció del document. S'ha limitat a indicar a la secretaria d'actes perquè incorpore a l'acta determinades propostes que han fet alguns sindicats. El conseller s'ha negat expressament a incorporar cap de les propostes de l'STEPV-Iv.

2. L'acord no va a resoldre la problemàtica del personal interí que presta serveis actualment en la Generalitat Valenciana, ni dóna cap garantia per a la seua continuïtat en el treball, en tant que no s'ataca de forma global i definitiva la precarietat. No es contempla de forma satisfactòria ni el reconeixement dels serveis prestats ni l'accés diferenciat. Tan sols es contempla com a fòrmula per a l'accés a tots els sectors (Administració del Consell, Educació i Sanitat) el concurs-oposició. Açò suposa que en els sectors docent i sanitari un nombre important de personal es podran quedar en el carrer en els propers anys. El conseller s'ha negat a incloure cap referència a l'estabilitat del personal interí.

3. Tampoc ha volgut acceptar diverses propostes que afecten al personal funcionari de carrera que presta serveis per a l'Administració del Consell. Ni la convocatòria de concursos de trasllats anuals; ni la publicació i constitució de les borses de treball de personal interí ni de millora d'ocupació per evitar contractacions al marge de les borses de treball; ni el compliment immediat dels acords signats; ni tantes altres coses importants. És a dir, l'acord concreta diversos aspectes fins a les darreres conseqüències, però quan es tracta de compromisos concrets que obliguen a l'Administració a regularitzar la publicació de les borses de treball i la fi de les contractacions irregulars, no es vol cap compromís.

4. Pel que fa al sector docent, el govern s'ha negat a incorporar un compromís per a impulsar la modificació del Reial Decret que regula l'accés a la funció pública docent en el sentit d'un accés diferenciat. Açò suposa l'incompliment del programa electoral del Partit Popular i de la proposta de Pacte per l'Educació presentada pel conseller Manuel Tarancón. És inaudit i inèdit que un partit polític es negue a cumplir el programa electoral pel qual va concòrrer a les eleccions.

El sindicat assistirà a les Meses Sectorial que es convocaran en tots els sectors per desplegar l'acord amb la intenció d'aconseguir l'accés diferenciat del personal interí, la seua estabilitat i la regulació de determinats aspectes que afecten al personal fix al servei de la Generalitat Valenciana.

Per acabar, el sindicat anuncia que iniciarà un procés d'informació i consulta entre el personal afectat per la signatura de l'Acord i que proposarà mobilitzacions per aconseguir les seues reivindicacions, ja que l'Acord contradiu tant l'anunci fet pel President de la Generalitat Valenciana, així com les expectatives generades entre el personal interí i el personal fix, per la qual cosa aquest acord lluny d'aconseguir la pau social, va a suposar un augment de la conflictivitat en el sector públic.

València, 26 de juny de 2001

ACUERDO de 26 de Junio de 2001, entre el Gobierno Valenciano y las Organizaciones Sindicales en materia de reducción de la temporalidad.

El Gobierno de la Generalitat y las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa General de Negociación, conscientes de que se debe avanzar en las políticas de modernización y adecuación de nuestra Administración Pública como elemento básico para garantizar a la sociedad valenciana unos servicios públicos de calidad, coinciden en la necesidad de adoptar medidas que impulsen de forma decidida la profesionalización de nuestros recursos humanos y, siendo conocedores de que la reducción de la temporalidad en nuestra Administración debe constituir una de las actuaciones prioritarias, afirman su propósito de elaborar los estudios necesarios para determinar la tasa real de temporalidad en nuestra Administración, y de establecer las medidas adecuadas tendentes a su reducción.

Todo ello, en aras de conseguir para los ciudadanos valencianos una clara mejora del servicio público, haciéndolo eficaz,, cercano, profesional y preparado para acometer los retos que deberá afrontar en el futuro nuestra sociedad.

Siendo coincidentes en todo ello, tanto los responsables del Gobierno Valenciano como las organizaciones sindicales firmantes, en el día de hoy suscriben el siguiente:

ACUERDO

Que tiene su base en las siguientes premisas:

1. Compromiso de acabar con la temporalidad en el empleo de la Administración Pública.

2. Respeto a los principios constitucionales de igualdad mérito y capacidad.

3. Compromiso de llevar a cabo, en un periodo no superior a tres años, las convocatorias necesarias para que, al final del proceso, estén cubiertos por personal de carrera el 90% de los puestos de trabajo. En concreto, en el sector de Función Pública se garantizara, en todo caso, una Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2.001 de 1.500 puestos, cuya distribución se concretara una vez ejecutadas las Ofertas de 1.999 y de 2.000, en el sector docente se convocarán 4.000 vacantes en las Ofertas correspondientes a los años 2.002 y 2.003, y en el sector sanitario se desarrollarán las convocatorias necesarias para cubrir 8.000 vacantes correspondientes a las Ofertas de los años 2,001, 2.002 y 2.003.

4. Establecimiento de procesos de selección por el sistema de concurso-oposición.

En el sector sanitario se negociará el Decreto del Consell de desarrollo en la Comunidad Valenciana de la Ley 30/1999.

Por lo que respecta al sector docente, el Gobierno Valenciano impulsará la modificación, o en su caso la sustitución, del Real Decreto 850/1993, en el sentido de valorar significativamente la experiencia docente, tanto en la fase de concurso como en las pruebas de la oposición, proponiendo soluciones de acceso dentro del marco legal.

5. Compromiso de ofrecer al personal de carrera las plazas vacantes, convocando para ello los oportunos concursos de traslado, previamente a su adjudicación a los aspirantes que superen los procesos selectivos.

6. Realización de un estudio en cada sector sobre las posibilidades de la carrera profesional, en función de sus específicas características, y determinación de unos objetivos al respecto, de acuerdo con lo cual, y entre otras medidas que se puedan adoptar, se arbitren procesos específicos de promoción interna dirigidos a aquellos funcionarios que, con la titulación adecuada, se encuentren desempeñando funciones en puestos de trabajo del grupo inmediatamente inferior.

7. Establecimiento para cada sector de la Administración, en función de sus peculiaridades y de la normativa que le es aplicable, de la periodicidad y extensión de las respectivas ofertas públicas y de las bases del sistema de selección.

8. Inclusión en las bases de cada convocatoria de un sistema de baremos que, de manera automática y objetiva, permita la valoración de méritos de experiencia profesional y formación.

9. Determinación de una reserva de vacantes en cada sector para discapacitados con una minusvalía igual o superior al 33%, que se proveerán mediante convocatorias específicas a tal efecto.

10. Establecimiento de un calendario de negociaciones para cada una de las mesas sectoriales, que deberá ser ratificado, posteriormente, en la Mesa General.

De acuerdo con dichas premisas, se adoptan los siguientes compromisos:

1. Se encomienda a las Mesas Sectoriales de Administración Pública, Sanidad y Educación el inicio de la negociación, con carácter inmediato y en el ámbito de sus respectivos sectores, de los puntos que se determinan a continuación:

1.1. Elaboración de un calendario de convocatorias de concursos generales de traslados y, en los ámbitos correspondientes, las convocatorias de jefaturas, tanto por concurso de méritos como de libre designación.

1.2. Cuantificación de la tasa real de temporalidad.

1.3. En función de la temporalidad real, y una vez realizados los concursos de traslados, determinación de las vacantes a incluir en las Ofertas de Empleo Público, con los límites establecidos en la premisa 3 del presente acuerdo.

1.4. Determinación de las bases de los procesos selectivos, y en especial de los méritos, baremos, aplicables, y puntuación de la fase de concurso, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en el marco de lo previsto en la premisa 4 del presente acuerdo.

1.5. Establecimiento de los porcentajes de vacantes para promoción interna y discapacitados.

1.6. En función de las vacantes que queden al final del respectivo proceso, y teniendo en cuenta además las que se producirán en lo sucesivo, determinación de las condiciones en que quedará el personal temporal que no supere los procesos selectivos.

Para culminar dichos procesos negociadores, y al objeto de dotar a las decisiones consensuadas que se alcancen de la máxima eficacia y grado de compromiso, la última semana del próximo mes de Julio se volverá a reunir esta Mesa General para examinar y ratificar, en su caso, los acuerdos alcanzados en las Mesas Sectoriales así como para analizar, valorar y adoptar los acuerdos oportunos respecto de la situación de aquéllas en las que eventualmente no se hubieran alcanzado acuerdos.

Y en prueba de conformidad, firman a continuación en Valencia, a veintiséis de Junio de dos mil uno.

Signen: Conseller de Justícia i Administracions Públiques, CCOO, CSIF, CEMSATSE i UGT.

L’STEPV-IV NO SIGNA EL DOCUMENT

               

MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 26 DE JUNY DE 2001

PROPOSTA DE L’STEPV-INTERSINDICAL VALENCIANA

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) davant de la celebració de la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana el dia 26 de juny de 2001, fa les següents consideracions:

 1. Valora positivament les declaracions fetes pel President de la Generalitat Valenciana "d’acabar amb la inestabilitat del personal interí que treballa en la Generalitat Valenciana ". Per aquest sindicat aquesta declaració i la pròpia convocatòria de la Mesa General de Negociació han de servir per resoldre el problema de la precarietat i inestabilitat que existeix al si de la Funció Pública Valenciana. Per tant, el sindicat espera que el Govern de la Generalitat propose fòrmules concretes que servesquen per regularitzar i consolidar el treball del personal interí. Aquestes s’han de basar, per a donar una solució real i definitiva, en el reconeixement dels serveis prestats i en l’accés diferenciat a la funció pública i s’han de concretar tenint en compte les particularitats i especificitats de cadascun dels sectors de la Generalitat Valenciana: Administració del Consell, Sanitat i Educació.
 2. El sindicat va presentar, el passat dia 6 de juny de 2001, un escrit demanant la modificació de l’ordre del dia de la Mesa General de Negociació, a hores d’ara no hem tingut cap resposta. La nostra proposta es concretava en incloure un nou punt de temes que afecten al personal que treball per a l’Administració del Consell: la regularització d’aspectes com les convocatòries anuals dels concursos de trasllats, la promoció interna efectiva del personal fix, la constitució de les borses de treball de millora d’ocupació i de personal interí, i les convocatòries de l’oferta pública d’aquest personal. La nostra petició es justifica per considerar que els temes enunciats no estan resolts de forma satisfactòria i que són necessaris per donar una solució global a la problemàtica de personal que treballa en el sector de l’Administració del Consell.
 3. Pel que fa al personal docent i al personal sanitari, cal que el Govern de la Generalitat Valenciana impulse mesures per reduir la precarietat en aquests sectors i convoque les respectives Meses Sectorials per negociar la seua concreció.
 4. Pel que fa al nomenament de personal interí, en concret en els sectors de l’Adminsitració del Consell i en el sector Sanitari, demanem que s’acabe amb els nomenament arbritaris per a ocupar determinats llocs de treball.
 5. El sindicat proposa a continuació mesures concretes per a cadascun dels sectors de la Generalitat Valenciana:

PERSONAL SANITARI

Es proposa un acord global que incloga les següents mesures:

 1. Reducció de la precarietat a les institucions sanitàries al 10%.

 2. Convocatòria anual de concursos de trasllats amb totes les places vacants.

 3. Redacció del Decret d’aplicació de la Llei 30/99 de selecció i provisió de llocs de treball a les institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut, on es contemplen les següents condicions:

 • Creació d’un marc estable i amb periodicitat anual per a la publicació i execució d’ofertes d’ocupació.

 • Revisió dels criteris de cessament de personal interí afavorint la continuïtat en el lloc de treball d’aquell personal amb més serveis prestats.

 • Eliminació de l’apartat de les normes de funcionament de la borsa on s’estableix una inactivació de sis mesos per aquell personal que s’incorpore a la borsa havent acumulat més de dotze mesos de treball.

 • Transitòriament, i fins a la consecució de l’objectiu primer, publicació d’ofertes d’ocupació, on es contemple la possibilitat de l’accés diferenciat per al personal interí (personal amb serveis prestats a l’Administració Sanitària amb independència de la situació laboral actual). Aquestes ofertes contemplarien tres sistemes de selecció, amb reserva de places específica per cadascun d’ells, oposició per a personal sense serveis prestats, concurs de mèrits per a millora d’ocupació i concurs de mèrits per a personal amb serveis prestats. El percentatge de places assignades a cadascun dels sistemes de selecció estaria en funció de la categoria professional (requisit de titulació); però com a norma general, es podria establir un un 33% per a cadascun dels sistemes de selecció.

 • Introducció progressiva del requisit lingüístic

PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ DEL CONSELL

Es proposa un acord global que incloga les següents mesures:

 1. Convocatòria de concursos. L’STEPV-Iv proposa la modificació de l’article 20.1.a) de la Llei de la Funció Pública Valenciana (LFPV) per a establir l’obligació de l’Administració de convocar cada lloc de treball abans d’un any des de la seua creació o des que va quedar vacant. En aquest sentit, caldrà que s’acaben els processos de funcionarització pendents dins del termini compromés (l’any 2001).

 2. Constitució immediata de les borses de treball de millora d’ocupació i de personal interí, segons l’acord negociat en Mesa Sectorial durant l’any 2000, sense la clàusula que possibilita que l’Administració puga nomenar persones que no estiguen incloses en una borsa de treball.

 3. Convocatòria d’Ofertes Públiques d’Ocupació anuals. Es proposa la modificació de la LFPV per a establir l’obligació de convocar Oferta anualment.

 4. Processos extraordinaris de selecció de personal i accés a la Funció Pública. Es proposa que durant tres convocatòries els processos selectius es publiquen així:

 • Reserva del 40% de les places convocades per a la promoció interna des del grup immediatament inferior al convocat.

 • Reserva del 5% de les places per al torn lliure de persones discapacitades, per a intentar assolir el 2% del total de la plantilla.

 • Torn lliure (55% de les places): el Sindicat aprecia que hi ha dues possibilitats semblants, per la qual cosa es pot treballar en busca de consens sobre qualsevol de les dues:

 1. Un únic concurs-oposició en què el concurs es valore un 40% del total, amb valoració de l’experiència (serveis prestats).

 2. Dues vies d’accés:

 1. Una primera en forma de concurs-oposició en què el concurs es valore amb un 40%, amb un gran pes dels serveis prestats. Per a aquesta via es reservaria un 25% de les places totals.

 2. Una segona via, en forma de concurs-oposició en què el concurs es valore amb un 20%, sense valorar els serveis prestats, sinó altres mèrits com l’expedient acadèmic, els idiomes, el valencià, les titulacions acadèmiques, etc.; per a aquesta via es reservaria un 30% de les places totals.

 • Sempre que la proposta del Sindicat es refereix als serveis prestats, tant en la primera opció com en la segona, s’ha de valorar el temps treballat com a personal interí en places iguals a les convocades en la Generalitat, amb la mateixa puntuació que el temps treballat com a personal fix de la Generalitat Valenciana en qualsevol grup o categoria diferent a la convocada.

 • Requisit lingüístic: en totes les vies d’accés per torn lliure s’ha de demanar com a requisit el coneixement del valencià, en el mateix nivell que demana el Decret 33/1999.

PERSONAL DOCENT

Es proposa un acord global que incloga les següents mesures:

 1. Derogació del R.D. 850/93. que regula l’accés a la funció pública docent i substitució per una altra norma que regule un sistema que contemple una doble via d’accés, una per al professorat interí i una altra per als opositors procedents de fora del sistema educatiu. Adjuntem còpia de la proposta presentada per cinc organitzacions sindicals (STES, FETE-UGT, CSI-CSIF, ELA-STV i CIG) al Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, una fotocòpia del programa electoral del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, així com un esborrany de Pacte per l’Educació, on s’arrepleguen fòrmules d’accés diferenciat per al professorat interí.

 2. Negociació d’un pacte d’estabilitat i moratòria en la convocatòria de les ofertes d’ocupació pública docents mentre s’arriba a la modificació del sistema d’accés previst en el Decret 850/93.

 3. Compromís perquè cap persona que està prestant serveis aquest curs es quede sense treball el curs vinent per efectes de la convocatòria del concurs-oposició docent convocat enguany.

 4. Establiment del requisit lingüístic per a qualsevol tipus de procés selectiu en aquest àmbit: exigència del nivell mitjà o equivalent, d’acord amb la declaració del Conseller de Cultura i Educació presentada davant les Corts el passat mes de maig.

València, 26 de juny de 2001


La Mesa General de la Funció Pública Valenciana es reunirà el 26 de juny, per tractar sobre la situació de temporalitat en el sector públic

La Mesa General de la Funció Pública Valenciana es reunirà, demà, dimarts 26 de juny, per tractar sobre la situació de temporalitat en el sector públic. L'STEPV-Iv espera que el conseller de Justícia i Administracions Públiques modifique l'ordre del dia de la reunió per afegir un punt referit a la situació de la gestió del personal i de la provisió dels llocs de treball de l'Administració del Consell.

El sindicat vol tractar en aquest nou punt la regularització d'aspectes com les convocatòries anuals dels concursos de trasllats, la promoció interna efectiva del personal fix, la constitució de les borses de treball de millora d'ocupació i de personal interí. Aquests temes fins aquest moment no estan resolts en aquest sector de forma satisfactòria per a l'STEPV-Iv, i dintre d'una negociació global han de ser tractats i solucionats per a poder arribar a qualsevol acord relatiu a la temporalitat en el sector de l'Administració del Consell.

El sindicat considera que la Generalitat Valenciana ha d'apostar per una veritable negociació per reduir la temporatitat en el sector públic, però també per acabar amb d'altres problemes de personal que són antics i que no s'han resolt des de fa molts anys i que afecten tant el personal interí com el personal fix. Un d'aquest és acabar amb l'arbritarietat en els nomenament de personal interí en determinats llocs de l'Administració del Consell, ja que es continua sense publicar l'ordre que regula les borses de treball i es continuen contractant persones sense tindre en compte la legalitat vigent.

D'altra banda, pel que fa al personal docent, el sindicat proposa que l'Administració valenciana impulse la derogació del Reial Decret 850/93 per possibilitat un sistema d'accés diferenciat per al professorat interí, així com un pacte d'estabilitat mentre es modifica l'actual sistema d'accés, així com la negociació d'un compromís pel qual cap professor/a interí es quede al carrer el curs vinent pels efectes de les oposicions convocades al mes de juny. Per aquest sindicat cal garantir la continuïtat del professorat interí en el treball i obrir vies d'accés diferenciat, en la línia de l'acord que han presentat diversos sindicat al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, per donar una solució definitiva a la precarietat al sector docent.

Pel que fa al sector sanitat, el sindicat proposa la convocatòria de concursos de mèrits per al personal sanitari interí.

En definitiva, per a l'STEPV-Iv no pot haver una solució unificada per a resoldre els problemes de la temporalitat al sector públic, cal mesures específiques per a cada sector: Educació, Sanitat i Administració del Consell.

València, 25 de juny de 2001.


Compareixença del conseller Carlos González-Cepeda en les Corts per a presentar la nova Llei de la Funció Pública

Aquest Sindicat es troba decebut de les declaracions del Conseller de Justícia i Administracions Públiques hui a les Corts Valencianes. El Conseller González-Cepeda presentava el projecte de nova Llei de la Funció Pública Valenciana.

Després de la expectació creada davant la compareixença del Conseller, hem constatat que ha descobert de nou el Mediterrani: les fórmules que ha proposat són antigues (Cossos, Escales i Places front al sistema de llocs de treball), o bé ja s’havien proposat en el Estatut Bàsic de la Funció Pública (carrera administrativa dins de cada Grup i la figura de l’habilitat), excepte unes poques (règim jurídic únic o directius) que haurem d’esperar a conèixer amb més profunditat per a poder opinar amb coneixement de causa, ja que s’ha limitat a descriure els enunciats de la nova llei sense aprofundir en cap d’ells.

Com a novetats cal assenyalar que s’introdueix la figura de l’Habilitat, però amb una regulació diferent a l’antiga. Aquest personal serà el que haja superat alguna prova de les establertes en un procés selectiu, formarà part de la borsa de treball corresponent amb prioritat a la resta i conservarà aquesta consideració durant tres convocatòries, en què conservarà les proves superades per a nous processos.

També s’introdueix la figura del Directiu Públic. A falta de major informació, estarem atents a què vol dir exactament, ja que no ha aclarit si es tracta d’una nova regulació dels càrrecs públics (Directors Generals i similars), o del personal eventual o, fins i tot dels llocs més alts reservats actualment al personal funcionari. En tot cas, l’STEPV-Iv es mostra contrari a que aquesta darrera possibilitat arribe a implantar-se en l’Administració del Consell.

Respecte del personal interí, no ha dit res que no es conega: ha anunciat la Mesa General del proper dia 26, i ha apostat per intentar trobar una solució a la problemàtica amb un ampli consens que abaste els sindicats i els partits polítics, així com que respecte els principis constitucionals d’accés a la Funció Pública.

No obstant l’anterior, aquest Sindicat ha de valorar positivament la proposta que la vinculació de tot el personal a l’Administració del Consell siga per un règim jurídic únic (el funcionarial), arreplegant així una reivindicació històrica del nostre Sindicat, de la qual cosa ens felicitem. Cal recordar, però, que el mateix conseller que ara proposa això no s’ha llevat de les mans el procés de funcionarització pendent des de fa quatre anys de sis categories de personal del grup C, a més a més de la recent funcionarització de la categoria de subalterns. Obras son amores…

 


Carta adreçada al Sr. Conseller de Justícia i Administracions Públiques,

En contestació al vostre escrit de 5 de juny de 2001, pel qual ens convoqueu a una reunió de la Mesa General de Negociació de la Generalitat Valenciana per al dia 26 de juny, amb un únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la temporalitat en la Administració Pública, aquest Sindicat us demana la modificació de l’ordre del dia per a afegir un primer punt que tracte sobre la situació de la gestió del personal i de la provisió dels llocs de treball de l'Administració del Consell.

En concret, volem tractar en aquest nou punt la regularització d’aspectes com les convocatòries anuals dels concursos de trasllats, la promoció interna efectiva del personal fix, la constitució de les borses de treball de millora d’ocupació i de personal interí, i les convocatòries de l’Oferta Pública d’aquest personal. Aquests temes fins aquest moment no estan resolts en aquest sector de forma satisfactòria per a la nostra organització sindical, i dintre d’una negociació global han de ser tractar i solucionats per a poder arribar a qualsevol acord relatiu a la temporalitat en el sector de l’Administració del Consell.

Per a l’STEPV-Iv, les declaracions públiques fetes pel President de la Generalitat Valenciana han de suposar un impuls per resoldre problemes endèmics que pateix el sector de l’Administració del Consell i que vulneren els drets laborals tant del personal fix com del personal interí. Cal, doncs, una solució global; la nostra organització sindical no podrà entrar a considerar solucions parcials que afeecten tan sols un col·lectiu i no al conjunt del treballadors i treballadores del sector.

D’altra banda, pel que fa al personal docent i al personal sanitari, cal que el Govern de la Generalitat Valenciana impulse mesures per a reduir la precarietat en aquests sectors i que convoque les Meses Sectorials per a negociar la seua concreció.

Esperem que aquest reunió supose una inflexió en la millora de la qualitat de l’Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

València, 6 de juny de 2001

Per l’STEPV-Intersindical Valenciana,   Vicent Maurí i Genovés Adel Francés i Asins


L'STEPV IV VALORA POSITIVAMENT LA CONVOCATÒRIA DE LA MESA GENERAL DE LA FUNCIÓ PÚBLICA.

El dia 26 de juny es reunirà per abordar la situació de l'ocupació al sector públic.

L'STEPV-Iv valora positivament la convocatòria de la Mesa General de la Funció Pública per al proper 26 de juny de 2001. En aquesta reunió es tractarà sobre la situació de l'ocupació al sector públic, així com de les mesures per atacar la precarietat que pateix aquest sector.

El sindicat espera que el Govern de la Generalitat Valenciana presente les seues propostes concretes.

Aquest sindicat demana que les propostes del Govern vagen en dues direccions:

1. Fòrmules concretes i particulars per acabar amb la precarietat en cadascun del sector que composen la Funció Pública: Educació, Sanitat i Administració del Consell. En cada sector s'han d'arbritar mesures específiques per les seus peculiaritats. Cada sector té una normativa pròpia que no és ni potser aplicable als altres, per la qual cosa, el sindicat demana que la problemàtica de cada sector s'aborde en cadascuna de les Meses Sectorials.

2. L'Administració s'ha de comprometre perquè al sector de l'Administració del Consell es regulen diversos aspectes de personal que fins ara no ho estan satisfactòriament. Per la qual cosa, el sindicat demana que es convoquen concursos de trasllats anuals, la promoció interna i la regularització de les borses de treball de millora d'ocupació i de personal interi, de forma que s'acabe amb els nomenaments al marge de les borses legalment establertes.

Per acabar, el sindicat fa una crida al diàleg i a la responsabilitat de tots els agents socials i de la pròpia Administració per poder arribar a bon port.

València, 5 de juny de 2001


Text complet de les conclusions de la reunió de 16/05/01 de la Mesa General de la Funció Pública de l’Administració de l’Estat: "ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

La Administración y los Sindicatos presentes en la reunión celebrada por la Mesa General de Negociación el día 16 de mayo de 2001 aprueban iniciar las negociaciones tendentes a alcanzar un Acuerdo sobre condiciones de trabajo en la Función Pública, cuyo contenido se refería a las materias que se incluyen en el Anexo I del presente documento:

Las negociaciones se llevarán a cabo según la mecánica de trabajo que a continuación se detalla, conforme al calendario que figura como Anexo II de este Acuerdo:

1º).- Las materias a negociar que figuran en el Anexo I se distribuirán en 5 bloques, constituyéndose un grupo de trabajo por cada uno de ellos, a saber:

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

La negociación relativa al ámbito de aplicación y vigencia, y al funcionamiento de a Comisión de seguimiento se llevará a cabo en las fechas que se mencionan en el calendario que se anexa, sin que en un primer momento se considere conveniente crear un grupo de trabajo al efecto

2º).- En una primera fase, y antes de constituir formalmente cada grupo de trabajo, se establece un plazo (Ver calendario Anexo II) para que por parte de la Administración y de las Organizaciones Sindicales se proceda al intercambio de propuestas de trabajo por cada una de las materias a tratar.

3º).- En una segunda fase se constituirán los grupos de trabajo referidos en el apartado 1º del presente Acuerdo (Ver calendario Anexo II), con el objeto de que se desarrollen las negociaciones en su seno hasta el día 15 de julio de 2001, fecha ésta en que las conclusiones a que se llegue en cada grupo de trabajo se trasladarán a la Mesa de Retribuciones y Empleo, donde se continuará la negociación.

4º).- Administración y Sindicatos prevén finalizar las negociaciones en fecha 14-9-2001.

En Madrid a dieciséis de mayo de dos mil uno

Por la Administración General del Estado:
Ignacio Gonzalez Gonzalez, SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Elvira Rodríguez Herrer, SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Por las Organizaciones Sindicales: CC.OO.,U.G.T., CSI-CSIF, C.I.G., ELA-STV"


ANEXO I: ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS SOBRE- CONDICIONES DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

INDICE DE MATERIAS

Titulo I. Ámbito de aplicación y vigencia.Capítulo I.- Ámbito de aplicación.Capítulo Il.- Vigencia.

Título II. Comisión de Seguímiento.

Capítulo III. Comisión de Seguimiento.

Título III. Retribuciones.

Capítulo IV.- Incremento de retribuciones.

Capítulo V.- Programas específicos de mejora de rendiento.

Capítulo VI.- Programa para la mejora de la prestación de los servicios públicos. Capítulo VII.- Otras politicas retributivas.

Título IV. Politicas de empleo y provisión de puestos.

Capitulo VIII.- Consolidación.

Capitulo IX.- Promoción Profesional.

Capítulo X.- Estabilidad en el empleo.

Capítulo XI.- Procesos de movilidad.

Capítulo XII.- Movilidad entre Administraciones Públicas.

Capítulo XIII.- Planes de ordenación de recursos humanos.

Capítulo XIV.- Preparación y diseño planes Oferta de Empleo Público.

Capítulo XV.- Transferencias.

Título V. Mejoras Sociales.

Capitulo XVI.- Acción Social.

Capitulo XVII.- Programas de inserción laboral.

Capitulo XVIII.- Mejora de las prestaciones Sociales.

Título VI Calendario laboral, vacaciones, jornada y horarios.

Capítulo XIX.- Calendario laboral.

Capitulo XX.- Vacaciones.

Capítulo XXI.- Absentismo.

Capítulo XXII.- Ordenación de la jornada

Título VII. Formación.

Capitulo XXIII.- Formación.

Título VIII. Solución extrajudicial de conflictos.

Capítulo XXIV.- Solución extrajudicial de conflictos.

Título IX. Salud laboral y prevención de riesgos.

Capitulo XXV. Salud laboral y prevención de riesgos.

Titulo X. Derechos sindicales.Capitulo XXVI.- Ordenación Derechos Sindicales.

Título XI- Ordenación de la NegociaciónCapítulo XXVII.- Ordenación de la negociación.


ANEXO II: CALENDARIO Y GRUPOS DE TRABAJO DE NEGOCIACIÓN ACUERDO ADMINISTRACIÓN-SINDICATOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

GRUPO

MATERIAS

FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FECHA INICIO GRUPO DE TRABAJO

FECHA PREVISTA FIN DE NEGOCIACION

1

RETRIBUCIONES

15/06/01

15/06/01

14/09/01

2

POLITICAS DE EMPLEO, PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

25/05/01

05/06/01

14/09/01

3

MEJORAS SOCIALES

25/05/01

05/06/01

14/09/01

 

CALENDARIO LABORAL, VACACIONES, JORNADA Y HORARIOS

     

4

SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

01/06/01

12/06/01

14/09/01

 

DERECHOS SINDICALES

     
 

ORDENACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

     

5

SALUD LABORAL Y PREVENCION DE RIESGOS

01/06/01

12/06/01

14/09/01

 

AMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA

10/08/01

10/09/01

14/09/01

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

10/09/01

10/09/01

14/09/01


L’STEPV-Iv valora negativament la Mesa General de Negociació celebrada, hui, dimarts 28 de novembre.

El sindicat lamenta la manca de voluntad de diàleg del Govern valencià.

La Mesa General de Negociació s’ha reunit, hui, dimarts 28 de novembre, per a tractar sobre la "negociació del capítol I dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana". La reunió que ha estat presidida perl conseller de Justícia i Administracions Públiques ha acabat sense cap acord, segons afirma l’STEPV-Intersindical Valenciana.

L’Administració valenciana no ha contestat a les propostes sindicals plantejades en la darrera reunió, sols s’ha limitat a proposar que la negociació continue en les Meses Sectorials (Justícia, Sanitat, Educació i Administració General) fragmentat i dividint la negociació, en un intent desesperat per intentar confondre a les empleades i empleats públics i a l’opinió publica valenciana.

L’STEPV-Iv ha demanat reiteradament si el govern de laGeneralitat Valenciana està disposat a continuar "castigant a les empleades i empleats públics valencians a perdre poder adquisitiu" i si va a posar diners damunt de la Mesa de Negociació, no obtenint cap resposta positiva, ans el contrari els representants de l’Administració valenciana s’han atrevit a afirmar que gràcies als acords sectorials signats l’any passat no s’ha perdut poder adquisitiu.

Per a l’STEPV-Iv, la Mesa de Negociació celebrada hui posa en evidència la manca de voluntad de diàleg i de negociació del Conseller de Justícia i Aministracions Públiques que ha demostrat la seua incapacitat política per a portar endavant aquesta negociació, així com les actuacions "estranyes" d’algunes organitzacions sindicals que tenint convocada una vaga general en el sector públic han manifestat una actitud dòcil i conciliadora amb el govern valencià, actitud allunyada de les reivindicacions i dels interessos del conjunt de les empleades i empleats públics.

L’STEPV-Iv discrepa radicalment de la situació plantejada, hui, a la Mesa de Negociació, considerant que ha estat una burla i un menyspreu als empleats i empleades públics i exigeix del govern valencià una negociació dintre del marc de la Mesa General de Negociació que supose:
1. El reconeixment del deute amb les empleades i empleats públics.

2. La recuperació del poder adquisitiu.

3. Un augment salarial igual a l’IPC real, més 2 punts per a la recuperació del poder adquisitiu i una clàusula de reivisió salarial.

4. Les pagues extraordinàries completes.

5. La reducció de la jornada laboral.

6. Un calendari de negociació de la resta de temes pendents.

El sindicat considera que tots aquests temes poden englobar-se dintre d’un acord general que tinga una durada mínima de tres anys.

Per acabar l’STEPV-Iv vol denunciar l’actitud "autoritària" del Director General de la Funció Publica, Joaquin Segarra, que s’ha negat a donar la paraula als representats de l’STEPV-Iv.

València, 28 de novembre de 2000.


MESA GENERAL  DE NEGOCIACIÓ - 14 NOVEMBRE

La Mesa General de Negociació s’ha reunit el dimarts 14 de novembre per a tractar sobre el capítol I dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2001. La reunió ha estat presidida pel conseller de Justícia i Administracions Públiques i han assistit els sindicats STEPV-Iv, CCOO, UGT, CSIF i CEMSATSE. Mentrestant a la posta de la Conselleria s’han manifestat un nombròs grups de delegades i delegats sindicals.

Com a prèvia les organitzacions sindicals han demanat la modificació de l’ordre del dia per a tractar els punts següents:

-Calendari de reunions.
-Articulació de lea negociació col.lectiva.
-Compliment dels Acords.
-Retribucions de les empleades i empleats públics.
-Recuperació del poder adquisitiu.
-Clàusula de revisió salarial.
-Relació dels llocs de treball.
-Sistema retributiu de les empleades i empleats públics.
-Jornada laboral.
-Condicions de treball i mobilitat.
-Taxes de reposició de personal.
-Estabilitat en l’ocupació.

Per a l’STEPV-IV el President de la Mesa ha "tirat balons fora" i no ha acceptat que s’incloguera i concretara la negociació d’aquest punts, limitant-se a dir que "la voluntad del govern valencià és arribar a un diàleg, consens i concertació" però sense entrar a contestar a les reivindicacions fetes per les organitzacions sindicals. En aquest punt, l’Administració ha explicat el capítol I dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana, posant damunt de la taula tota una sèrie de dades referides a les diferents seccions i partides pressupostàries.

L’STEPV-Iv ha criticat, durament, l’actuació de l’Administració Valenciana per:

-No haver convocat la Mesa General de Negociació des de fa més d’una any.
-Haver presentat els Pressupostos de la Generalitat Valenciana a les Corts Valencianes sense haver negociat amb la representació sindical diversos aspectes que tenen a veure amb les condicions laborals i econòmiques de les empleades i empleats públics.
-Haver tardat més de 15 dies en informar a les organitzacions sindicals del contingut dels Pressupostos.
-No tindre cap voluntad de política per no obrir una negociació real de les retribucions dels seus treballadors i treballadores.

L’Administració s’ha limitat a repetir un missatge buit de contingut "està per el diàleg, la negociació, no té les portes tancades, vol la concertació,…." i ha afirmat reiteradament que cal esperar a veure com acaba la Mesa General de Negociació convocada pel Ministeri per a les Administracions Públiques convocada per al proper 21 de novembre a Madrid. És a dir, igual que l’any passat, faran seguidisme d’allò que faça el Govern de l’Estat, sense tindre cap interés ni voluntad de posar ni una pesseta més que el Govern de l’Estat i no com han fet diverses Comunitats Autònomes que han arribat a acords que han suposat millores per als seus treballadors i treblladores.

Per a l’STEPV-Iv la reunió ha estat insatisfactòria ja que ni tan sols s’ha volgut concretar una data per a la propera reunió de la Mesa General, sols n’hi ha una previsió de convocar-la el dies 22 o 23 de novembre.

El sindicat considera lamentable que l’Administració valenciana no haja posat damunt de la mesa de negociació ni un calendari ni la seua voluntad de negociació i que sols s’haja limitat a fer un discurs sense compromisos reals.

En aquest sentit, els representants del sindicat ha preguntat reiteradament sobre si el Govern de la Generalitat Valenciana vol que els empleats i empleades públics continuen perdent poder adquisitiu o no, i no han obtingut cap resposta. Nosaltres sabem que en la música els silencis són fonamentals i tenim clar que significa aquest silenci.

Per acabar, dir-vos que l’STEPV-IV ha demanat:

-La recuperació del poder adquisitiu perdut els darrers anys.
-La clàusula de revisió salarial.
-Pagament de pagues extraordinàries completes.
-Augment salarial igual a l’IPC real.
-Reducció de la jornada laboral.

< tornar a començament / ensenyament / sanitat / serveis públics / intersindical