Adscripció de centres d’Educació Primària a IES

Incorporació del primer cicle d’ESO als IES per al curs 2003-04
Actualització del mapa escolar

  

 

 

Normativa que regula l'adscripció

 

Guia de l'adscripció 2003

les retribucions dels mestres en els IES

pàgina de l'adscripció - any 2002


4 juny   El dilluns 7 de juliol es reunirà la comissió d´adscripció d' Alacant, per
a revisar les reclamacions, el llistat definitiu es farà públic a la finalització d'aquesta comissió.
30 juny   Els resultats del procés d'adscripció de Castelló i València estan a la vostra disposició en les seus del sindicat. Telefoneu per consultar destinació
26/06/03   Calendari de les comissions d'adscripció
12/05/03   Resolució sobre el procés adscripció. publicat DOGV 18/06/03

30/05/03  

Informe reunió sobre adscripció del professorat del cos de mestres als llocs de treball de primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària 2003


  2/06/03   

DOGV: 4512 02.06.2003
ORDE 19 maig 2003, ... , per la qual es creen, incorporen, afegixen o reduïxen unitats de primer cicle d'ESO en determinats instituts i seccions que incorporen o incrementen el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2003/04. [2003/X6353]


15/05/03  

DOGV núm. 4500. Dijous, 15 de maig de 2003
RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2003, de la Direcció General de Centres Docents, que modifica i amplia les resolucions de 8 de març de 2002 i 25 de febrer de 2003, per les quals s'adscriuen col·legis d'Educació Infantil i Primària i centres d'Educació Primària a instituts i seccions d'Educació Secundària a l'efecte dl'escolarització de l'alumnat d'Educació Secundària Obligatòria. [2003/M5136]


 09/04/03

 

 

ORDEN de ... de ... de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación , por la que se crean unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en determinados institutos y secciones que incorporan o incrementan el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2003/04.


 06/04/03  

Convocada Mesa Sectorial sobre adscripció mestres als IES i normativa que regula la supressió i creació de llocs de treball de mestres als IES


 

ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. VALÈNCIA

 • Comissió de baremació. Constituida 23 de juny
 • Publicació llista provisional. 30 de juny
 • Presentació de reclamacions des del 30 al 2 de juliol, ambdòs inclosos.
 • Desistiments. Des del 30 al 2 de juliol, ambdòs inclosos.
 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 3 de juliol.

 • Publicació llista definitiva. 4 de juliol.
 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.

ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CASTELLÓ

 • Comissió de baremació. Constituida 24 de juny
 • Publicació llista provisional. 30 de juny
 • Presentació de reclamacions des del 30 al 2 de juliol, ambdòs inclosos.
 • Desistiments. Des del 30 al 2 de juliol, ambdòs inclosos.
 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 3 de juliol.
 • Publicació llista definitiva. 4 de juliol.
 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.

ADSCRIPCIÓ MESTRES ALS INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. ALACANT  

 • Comissió de baremació. Constituida  30 de juny
 • Publicació llista provisional. 2 de juliol.
 • Presentació de reclamacions. 3, 4 i 5 de juliol, ambdòs inclosos.
 • Desistiments. Des del , i de juliol, ambdòs inclosos.
 • Reunió de la Comissió per estudiar les reclamacions presentades. 7 de juliol.
  El dilluns 7 de juliol es reunirà la comissió d´adscripció d' Alacant, per
  a revisar les reclamacions, el llistat definitiu es farà públic a la finalització d'aquesta comissió.
 • Publicació llista definitiva. Dimarts 8 juliol. 15 h., podeu telefonar a la seu.
 • Presentació de reclamacions. Es podrà interposar recurs d’alçada davant de la Direcció General de Personal en el termini d’un mes.

 


RESOLUCIÓ DE 12 JUNY DE 2003, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES CONVOCA PROCEDIMENT D'ADSCRIPCIÓ ALS LLOCS DE TREBALL DEL PRIMER CICLE DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA EN INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PER A FUNCIONARIS DEL COS DE MESTRES.

publicat DOGV 18/06/03

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La disposició final primera de l’Ordre de 2 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es creen llocs de treball docent, per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres en determinats instituts i seccions que incorporen el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en el curs 2003/2004, autoritza la Direcció General de Personal per al desenvolupament del que s'hi preveu. D'altra banda, el capítol I de l'Ordre de 23 gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procos d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres ais llocs de treball resultants de la nova ordenado del sistema educatiu, regula l'adscripció als llocs de treball del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria en institu’s d'Educació Secundària.

En la tramitació d'aquesta resolució s'ha complit el que preveu Particle 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'organs de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

En virtut d'això,

RESOLC

Article 1
S'obri convocatòria a fi que, d'acord amb el que disposa el capítol I de l'Ordre de 23 generde 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del cos de mestres ais llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu, es cobrisquen els llocs de treball establerts en els annexos I i II de l'Ordre de 2 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es determinen els llocs de treball docents catalogats en instituts per a ser ocupats per funcionaris del cos de mestres.

Article 2
La participació en aquest procediment té caràcter voluntari. Hi poden participar els funcionaris de carrera del cos de mestres que siguen titulars de llocs de treball amb caràcter definitiu en centres docents públics dependents de la Conselleria de Cultura i Educació, i els qui es troben en situació de provisionalitat com a conseqüència de la supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu. Els participants han de trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Servei actiu.
- Serveis específics.
- Excedència per a cura de fills durant el primer any.
- Suspensió provisional.

En virtut del que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, solament podran obtindre destinació en llocs de treball de primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria, en instituts d'Educació Secundària, els participants hagueren ingressat en el cos de mestres amb anterioritat a l'1 de setembre de 1998.

Article 3
1. L'adjudicació de les vacants oferides es determinarà d'acord amb les prioritats següents:

1.1. Mestres que hagen superat les proves selectives d'accés al cos de professors d'Ensenyament Secundari en l'especialitat per la qual han ingressat i que tinguen destinació definitiva en col·legis públics establerts com a àmbit d'influència de la vacant oferida en l’annex II i III de l'Ordre de 19 de maig de 2003. Entre aquests, tindran preferència els qui hi hagen accedit pel torn de mobilitat.
1.2. Mestres amb destinació definitiva en el col·legis públics establerts com a àmbit d'influència de la vacant oferida en l'annex II i III de l'Ordre de 19 de maig de 2003 i provisionals per supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu ais esmentats col·legis públics.
1.3. La resta de participants.

2. La prioritat per a fer efectiva l'adscripció està determinada pel supòsit en què es troben compresos segons l'ordre de prelació en què van relacionatis en l'apartat anterior.

3. En els supòsits 1.1 i 1.2, quan existisquen diferents participants dins el mateix grup, la prioritat s'hi ha de determinar per:

3.1. Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d'influència.
3.2. Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos de mestres.
3.3. Any mes baix d'ingrés en el cos.
3.4. Millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d'ingrés en el cos:

a) Els mestres de la desena i onzena promocions d'accés directe i deis concursos oposició convocats a partir de 1984 tindran el nùmero de llista general publicat en l'ordre ministerial per la qual son nomenats funcionaris de carrera.
b) Els qui van ingressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i que tinguen assignat el nou NRP, d'acord amb la Resolució de 29 de maig de 1985, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, tindran en este concepte la part numèrica del seu antic NRP.
c) Els qui van ingressar en el cos de mestres amb anterioritat a 1985 i encara no tinguen i assignat un nou NRP. Se'ls considerarà com a nùmero de llista la part numèrica del seu NRP.
d) Els qui van ingressar mitjançant els procediments selectius convocats amb posterioritat a 1991 s'ordenaran atenent a la millor puntuació obtinguda en el dit procediment selectiu, d'acord i amb el que estableix l'ordre per la qual se'ls nomena funcionaris de carrera.

4. Els mestres que tenen destinació en un centre per desglossament o integració en un altre se'ls computarà en l'antiguitat com a definitius en este la referida al seu centre d'origen. El mateix tractament es donarà als qui els va ser suprimida la seua destinació immediatament anterior.

5. L'antiguitat en l’àmbit d'influència s'entendrà la mantinguda de forma ininterrompuda en els centres de l'àmbit d'influència. A aquest efecte serà computada, també, com a antiguitat en l’àmbit d'influència aquella a què es refereix el punt 4 de la present ordre.

6. En el supòsit 1.3, quan existisquen diferents participants dins els mateix grup, les prioritats s'hi ha de determinar d'acord amb el que disposa el tercer punt d'aquest article, llevat del punt 3.1.

Article 4
Per a poder ser adscrit en una vacant del primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria en instituts, s'haurà d'estar en possessió deis requisits establerts en l'article 4 i la disposició addicional segona de l'Ordre de 23 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procés d'adscripció deis funcionaris del cos de mestres ais llocs de treball resultants de la nova ordenació del sistema educatiu.

Article 5
Els mestres que desitgen participar en el procediment descrit en els articles anteriors, dirigiran la sol·licitud, ajustant-se al model d'annex I-A, al director territorial de Cultura i Educació de la província en què es trobe el centre de destinació definitiva o de supressió. La instància de sol·licitud serà presentada en la direcció territorial corresponent.

Els participants podran sol·licitar tots els llocs per ais quals estiguen habilitats, relacionant-los segons el seu ordre de preferència establert a aquest efecte en el model d'annex I-A.

El termini de presentació de sol·licituds serà de set dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article 6
En cada direcció territorial es formarà una comissió designada pel director territorial corresponent i composta pel subdirector d'Educació, que actuarà com a president; un vocal nomenat entre inspectors d'Educació amb destinació en la provincia; dos vocals nomenats entre directors de centres públics d'Educació Infantil o Primària de la província, i un secretari nomenat entre funcionaris de carrera del grup A (administració general) amb destinació en la direcció territorial, aixì mateix podrà participar en la comissió un representant de cada organització sindical amb representació en l’àmbit respectiu.
Esta comissió serà l’encarregada de dur a terme l’estudi de les sol·licituds i la seua ordenació segons els criteris assenyalats en l'article 3 d'aquesta resolució, i de la proposta d'adscripció als llocs de treball que corresponga a cada concursant.

Article 7
Una vegada examinades totes les sol·licituds, les comissions exposaran al tauler d'anuncis de cada direcció territorial la proposta deis mestres adscrits a centres de Secundària, amb l'especificació del lloc de treball al qual han sigut adscrits, segons el model d'acta de l'annex.

Article 8
Els mestres que no estiguen conformes amb la proposta realitzada per les comissions podran presentar en el termini de 3 dies des de la seua exposició una reclamació o desistiment per a la qual cosa utilitzaran el model d'annex II. Les reclamacions seran dirigides al director territorial de Cultura i Educació de la provincia d'on depenga la comissió.

Article 9
Vistes les reclamacions, la direcció territorial dictarà una resolució definitiva, que s'ajustarà al model establert en l'annex IV. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d'alcada davant el director general de Personal.

DISPOSICIÓ FINAL

Primera
Els mestres que obtinguen destinació en la present convocatoria, procedents de centres de Á l’àmbit de vigència de la vacant assignada, no se'ls computarà tal adscripció com a canvi de centre a l’efecte de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Segona
Contra aquesta resolució que, posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que es preceptua en l'article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener en relació amb la disposició final segona de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govem Valencia, i la disposició addicional 15 de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant la Direcció General de Personal en el termini d'un mes comptat des de l’endema de la seua publicació o interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endema de la seua notificació.

Valencia, de___juny de 2003
El director general de Personal
José Antonio Rovira Jover
 


Adscripció del professorat del cos de mestres als llocs de treball de primer cicle d’eso dels instituts de secundària

30/05/03

La Conselleria de Cultura i Educació s’ha reunit amb els sindicats per tractar sobre la normativa que regula el procediment d’adscripció dels mestres als llocs de treball de primer cicle d’ESO dels Instituts de Secundària.

El resultat de la reunió ha estat el següent:

 1. Instituts de Secundària que escolaritzen per primera vegada l’alumnat de primer cicle d’ESO el curs 2003-2004.

 2. Els llocs de treball reservats als Cos de Mestres es proveiran pel procediment d’adscripció basat en l’ordre de 23 de gener de 1997 (DOGV del 29/1/97). Aquests centres apareixeran en l’annex I de l’ordre per la qual es creen unitats de primer cicle d’ESO en determinats Instituts i que està pendent de publicar (l’esborrany està a la web del sindicat).

 3. Instituts que incrementen el nombre d’unitats de primer cicle d’ESO per la incorporació de l’alumnat procedent de centres que no han fet l’adscripció.

 4. Els llocs de treball reservats als Cos de Mestres es proveiran pel procediment d’adscripció basat en l’ordre de 23 de gener de 1997 (DOGV del 29/1/97). Aquests centres apareixeran en l’annex III de l’ordre per la qual es creen unitats de primer cicle d’ESO en determinats Instituts i que està pendent de publicar (l’esborrany està a la web del sindicat). Es tracta d’instituts que ja tenien escolaritzat alumnat de primer cicle d’ESO i ara incorporen alumnat de centres de la zona, amb la qual cosa es tanca el procés d’adscripció.

 5. Instituts que incrementen el nombre d’unitats de primer cicle d’ESO per augment de la població escolar

La Conselleria de Cultura i Educació espera la resolució d’un recurs contra l’adscripció de 2001. Aquest recurs es va presentar per professorat del Cos de Secundària contra l’accés de mestres a les places de primer cicle d’ESO dels Instituts, per considerar acabat el període transitori que establia la LOGSE. L’STEPV-Iv es va personar en aquest procés per defensar que el professorat del Cos de Mestres puga accedir a eixes places.

Atesa aquesta circumstància, la Conselleria actuarà de la següent manera:

 • Els llocs de treball referits s’adjudicaran, de forma provisional, en els actes de juliol al personal del Cos de Mestres sense destinació definitiva.

 • Les places eixiran al Concurs de Trasllats del Cos de Mestres de 2003/2004, sempre que no es publique una sentència contrària a que els mestres puguen accedir-hi.

 • En el cas que es produesca una sentència favorable als recurrents, caldrà estudiar les seues conseqüències.

Per altra part, cal dir que la disposició transitòria quarta apartat tres de la LOGSE diu:

"Finalizado el plazo al que se refiere el apartado anterior, los funcionarios del cuerpo de Maestros que estén impartiendo el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, podrán continuar trasladándose a las plazas vacantes de los noiveles de educación infantil y educación primaria. Para permitir la movilidad de estos profesores en el primer ciclo de la educación secundaria obligatoria, así como el ejercicio de la docencia en este ciclo por los actuales profesores de educación general básica y por aquellos que accedan al cuerpo de Maestros en virtud de lo establecido en el apartado 4 de esta disposición, se reservará un porcentaje suficiente de las vacantes que se produzcan en este ciclo"

El sindicat ha demanat a l’Administració que tanque el procés d’adscripció el curs vinent, ja que aquest està obert des de 1997 i està generant problemes tant al professorat com l’alumnat afectat. Una vegada tancat aquest procés, caldrà fixar en la Mesa Sectorial d’Educació què s’enten per "porcentaje suficiente de vacantes". L’STEPV-Iv considera que aquesta disposició permet que totes les places de primer cicle d’ESO als Instituts estiguen reservades per al professorat de Cos de Mestres, per la qual cosa es demanarà que totes siguen ofertades al Cos de Mestres.

València, 30 de maig de 2003
 


Adscripció dels mestres als IES i normativa que regula la supressió i creació de llocs de treball de mestres als IES.

El proper dimarts 8 d’abril està convocada una Mesa Sectorial d’Educació per tractar dos assumptes:

 1. Adscripció mestres a IES.
 2. La normativa que regula la supressió i creació de llocs de treball de mestres als IES.

Normativa

La Conselleria pretén negociar una normativa que determine quins han de ser els criteris que fixen la creació i la supressió de llocs de treball dels mestres als Instituts. A hores d’ara, eixa normativa no existeix, tampoc estan regulats els drets del professorat del Cos de Mestres que imparteix classes als IES en el supòsit que els seu lloc de treball siga suprimit. Tot açò s’ha de regular, prèvia negociació amb les organitzacions sindicals. Ara bé, l’STEPV-Iv, no acceptarà cap normativa que supose la supressió paulatina dels llocs reservats per als mestres als Instituts, de forma que a la llarga es vagen amortitzant eixos llocs de treball. No sabem si eixa serà la proposta que farà la Conselleria de Cultura i Educació el proper dia 8 d’abril, però de ser així ens tindrà enfront i caldrà la mobilització.

En aquest punt cal recordar que s’ha recurrit el procés d’adscripció de mestres als IES de l’any 2001 i que l’STEPV-Iv ha estat l’únic sindicat personat en el procés per defensar la seua legalitat.

Adscripció

Quan a l’adscripció, el sindicat proposarà que es faça una adscripció administrativa a tots els llocs de treball de primer cicle d’ESO dels IES en els centres que encara no s’ha fet. La nostra proposta va en la línia de tancar aquest procés que està obert des de l’any 1997. Si l’Administració pensa fer l’adscripció del professorat dels cossos de Secundària a tots els llocs de treball de secundària, independentment que els centres estiguen o no construïts, no existeix cap argument per no fer-ho també a les places reservades per al Cos de Mestres.

Participa a les assemblees convocades.

6 abril 2003


ORDEN de ... de ... de 2003, de la Conselleria de Cultura y Educación , por la que se crean unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en determinados institutos y secciones que incorporan o incrementan el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2003/04.

La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (B.O.E. núm. 238, de 4 de octubre), prevé que los profesores de Educación General Básica integrados en el cuerpo de maestros, podrán prestar servicios en el Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313,.de 31 de diciembre) en la disposición adicional vigésimo séptima modificó el primer inciso de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, determinando que el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo tendrá un ámbito temporal de doce años.

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313, de 31 de diciembre) en el artículo 84 modifica el, primer inciso de la. disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del sistema Educativo, modificado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, determinando que el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, en los aspectos pendientes aún de aplicación, tendrá un ámbito temporal de catorce años.

El Real Decreto 1.487/1994, de 1 de julio (B.O.E. núm. 179, de 28 de julio) . ha determinado la implantación generalizada de! Primer Ciclo de Educación Secundaría Obligatoria en el curso escolar 199,7198.

La Orden - de 15 de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura, educación y Ciencia (D.O.G.V. núm. 2.915, de 24 de enero), ha establecido los criterios para fijar los puestos de trabajo de los Institutos de Educación Secundaría que podrán ser ofertados a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros, para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de 'Educación Secundaria Obligatoria; puestos de trabajo que vienen determinados en función del número de unidades del citado ciclo.

Para el curso 2003/04 se, crean nuevos centros, que incorporarán directamente al alumnado de primer ciclo de Educación Secundaría Obligatoria, asimismo determinados institutos- y secciones incorporarán el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que venía impartiéndose transitoria ente en Colegios de Educación Primaria.

En otros casos es necesario incrementar o disminuir el número de unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en determinados Institutos para atender el aumento o la disminución del alumnado incorporado a este ciclo.

En consecuencia, es necesario determinar el número de unidades en los institutos y secciones que incorporan, incrementan o disminuyen dichas enseñanzas en el curso 2003/04.

En su virtud, y de acuerdo con el Real Decreto 2.09311983, de 28 de julio (B. 0.E núm. 187, de 6 de agosto), sobre traspaso de funciones y servicios en materia de educación y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983. de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano (D.O.G.V, núm. 138, de 30 de diciembre)

ORDENO

Primero
Las unidades del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria existentes en Institutos que incorporan el primer ciclo de la citada enseñanza en el curso 2003/04 son las que se determinan en el anexo 1 de la presente Orden.

Segundo
Los colegios que constituyen la zona de ámbito de influencia a los efectos de la provisión de los correspondientes puestos de trabajo que se determinen son los que se relacionan en el anexo II.

Tercero
Los institutos que incrementan las unidades de primer ciclo de Educación Secundaría Obligatoria como consecuencia de la incorporación de nuevos grupos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria procedente de colegios que venían impartiendo estas enseñanzas o por incremento de la población escolar; son los que se indican en el anexo III.

Asimismo, se señalan los colegios que constituyen la zona o ámbito de influencia tal como se indica en el mencionado anexo.

Cuarto
Los institutos que disminuyen las unidades de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria como consecuencia de la reducción de alumnado de dicho ciclo, son los que se indican en el anexo IV.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

La presente Orden se inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Autorizo a las Direcciones Generales de Centros Docentes, de Régimen Económico y de Personal para que en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen lo dispuestos en esta Orden.

Segunda
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana; no obstante, sus efectos se entenderán referidos a partir del comienzo del curso escolar 2003/04.

Tercera
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso – administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el Conseller de Cultura y Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso – administrativo deberá plantearse ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a de su publicación.

Valencia, ... de ... de 2003

El Conseller de Cultura y Educación

MANUEL TARANCÓN FANDOS


Anexo I

Província d'Alacant

Localitat

Codi

Centre

Nre. U. ESO

Alacant

03011616

IES San Blas

8

Biar

03014848

IES

6

Cox

03015245

IES

6

Crevillent

03003966

IES Canónigo Manchón

10

Crevillent

03003978

IES Macià Abela

10

Elx

03014538

IES Misteri d'Elx

12

Elx 03013224 IES Severo Ochoa

6

Elx-Torrellano

03015063

IES

10

Ondara

03014940

IES

10

Orihuela

03007418

IES El Palmeral

6

Orihuela

03007406

IES Gabriel Miró

10

Pedreguer

03015142

IES

6

Redovan

03015166

IES

6

Xabia

03013339

IES núm. 1

6

Província de Castelló

Localitat

Codi

Centre

Nre. U. ESO

L'Alcora

12005659

IES núm. 2

6

Onda

12005741

Secció d'Educació Secundària

4

Onda

12005593

IES Serra d'Espadá

8

Província de València

Localitat

Codi

Centre

Nre. U. ESO

Alginet

46020421

IES

8

Carlet

46002787

IES 9 d'Octubre

4

Catadau

46023250

Secció Ed. Sec. IES 9 d'Octubre

4

Chiva

46022211

IES

8

Foios

46023936

IES Escultor En Francesc Badia

8

Meliana

46018989

IES La Garrigosa

6

Mislata

46024151

IES

10

Mislata

46022889

IES

6

Mislata

46016361

IES La Moreira

6

Moixent

46020431

IES

6

Navarrés 46022178 Secció Ed. Sec. IES Enguera 6

Rafelbunyol

46022671

Secció d'Educació Secundària

4

Silla

46007943

IES Manuel Sanchis Guarner

6

Silla

46007955

IES Enric Valor

6

Sollana

46022919

Secció d'Educació Secundària

4

València

46012987

IES Cid Campeador

6

València

46022944

IES (Rodríguez Fornós)

6

València

46022646

IES (C/Serpis)

8

València

46017687

IES Ramon Llull

6

València

46013086

IES Isabel de Villena

10

València

46018552

IES Baleares

4

Vilamarxant

46024114

IES

6


Anexo II

Província d'Alacant

Localitat

Centre

Zona d'àmbit d'influència/ Col·legis que s'adscriuren

Alacant

IES San Blas

CP San Blas
CP San Fernando

Alacant
Alacant

Biar

IES

CP Divina Aurora
CP Ntra. Sra. De Gracia
CP Mare de Deu del Carmen
CP Mestre J. Cartagena

Benixama
Biar
Cañada
El Camp de Mirra

Cox

IES

CP Virgen de las Virtudes
CP Virgen del Carmen
CP San Pedro Apostol

Cox
Cox
Granja de Rocamora

Crevillent

IES Canónigo Manchón

CP Miguel Hernández
CP Ntra. Sra. Esperanza
CP Primo de Rivera

Crevillent
Crevillent
Crevillent

Crevillent

IES Macià Abela

CP Doctor Fco. Mas Magro
CP Francisco Candela
CP Párroco Francisco Mas
CP Puig Jover
CP San Luis

Crevillent
Crevillent
Crevillent
Crevillent
Crevillent - Realengo

Elx

IES Misteri d'Elx

CP Candalix
CP Luis Cernuda

Elx
Elx

Elx IES Severo Ochoa CP El Toscar
CP Jaume I
Elx
Elx

Elx-Torrellano

IES

CP Rodolfo Tomás Samper
CP Mestre Canaletes
CP Antonio Machado
CP La Paz
CP

Elx - L'Altet
Elx - Perleta
Elx - Torrellano
Elx - Torrellano
Elx - Valverde Bajo

Ondara

IES

CP Benicadim
CP Els Secanets
CP El Castell
CP Segaria
CP Ausias March
CP Sanchis Guarner
CP Joanot Martorell
CP La Muntanyeta

Beniarbeig
Benimeli
El Ràfol d'Almunia
El Verger
Els Poblets
Ondara
Sagra
Sanet y Negrals

Orihuela

IES El Palmeral

CP Argentina
CRA núm. 11
CP Villar Palasi
CP
CRA núm. 11
CP Ntra. Sra. Monserrate

Beniferri
Callosa Segura - Callosilla
Orihuela
Orihuela - Hurchillo
Orihuela - La Matanza
Orihuela - Molins

Orihuela

IES Gabriel Miró

CP Fernando Loaces
CP Francisco Girona
CP Virgen Desamparados
CP Ntra. Sra. Del Pilar
CP Maestro Isamel García
CP San Bartolomé
CP Virgen de Monserrate

Orihuela
Orihuela - Arneva
Orihuela - Desamparados
Orihuela - La Campaneta
Orihuela - La Murada
Orihuela - San Bartolomé
Orihuela - Torremendo

Pedreguer

IES

CP Mestral
CP Comarcal L'Alfás
CP El Trinquet

Benidoleig
Pedreguer
Pedreguer

Redovan

IES

CP C. Sagrados Corazones

Redován

Xabia

IES núm. 1

CP Amanecer
CP Port de Xàbia

Xàbia
Xàbia

Província de Castelló

Localitat

Centre

Zona d'àmbit d'influència/ Col·legis que s'adscriuren

L'Alcora

IES núm. 2

CP Compte d'Aranda
CP Fco. Grangel Mascaros

L'Alcora
L'Alcora

Onda

Secció d'Educació Secundària

CP
CP Mestre Caballero
CP Monteblanco
CP Ribesalbes

Ludiente
Onda
Onda
Ribesalbes

Onda

IES Serra d'Espadá

CP
CP Baltasar Rull Villar
CP Pio XII
CP Rosa Soler
CP Monti

Ayodar
Onda
Onda
Suera
Tales

Província de València

Localitat

Centre

Zona d'àmbit d'influència/ Col·legis que s'adscriuren

Alginet

IES

CP Maestreo Emilio Luna
CP Pepita Greus
CP Vicente Blasco Ibañez

Alginet
Alginet
Alginet

Carlet

IES 9 d'Octubre

CP Juan Vicente Mora

Carlet

Catadau

Secció Ed. Sec. IES 9 d'Octubre

CP San Jaime Apostol
CP Miguel de Cervantes
CP Sant Francesc de Borja

Alfarp
Catadau
Llombai

Chiva

IES

CP Doctor Corachán
CP Francisco Martínez Culla
CP La Murta

Chiva
Chiva
Chiva

Foios

IES Escultor En Francesc Badia

CP El Castell
CP Tomás Albert
CP Mare de Deu Patrocini
CP Rei de Jaume

Albalat dels Sorells
Albuixech
Foios
Foios

Meliana

IES La Garrigosa

CP El Crist
CP Mediterrani

Meliana
Meliana

Mislata

IES

CP Amadeo Tortajada
CP El Almacil
CP Jaime I

Mislata
Mislata
Mislata

Mislata

IES

CP Ausias March
CP Gregori Mayans i Ciscar

Mislata
Mislata

Mislata

IES La Moreira

CP El Cid
CP Maestro Serrano

Mislata
Mislata

Moixent IES CP Mare de Deu dels Xiquets
CP Pare Moreno
La Font de la Figuera
Moixent

Navarrés

Secció Ed. Sec. IES de Enguera

CP Los Pinos
CP Albait
CP Juan Lacomba Guillot
CP San José de Calasanz
CP Luis Vives

Bicorp
Bolbaite
Chella
Navarrés
Quesa

Rafelbunyol

Secció d'Educació Secundària

CP Virgen del Milagro

Rafelbunyol

Silla

IES Manuel Sanchis Guarner

CP Reyes Católicos
CP Verge dels Desamparats

Silla
Silla

Silla

IES Enric Valor

CP El Pati
CP Luis Vives
CP San Roque

Silla
Silla
Silla

Sollana

Secció d'Educació Secundària

CP López Marco
CP

Sollana
Sollana - El Romaní

València

IES Cid Campeador

CP Doctor López Rosat
CP Sector Aéreo

València
València

València

IES (Rodríguez Fornós)

CP Rodríguez Fornós

València

València

IES (C/Serpis)

CP Federico García Lorca
CP San Pedro
CP Vicente Gaos

València
València
València

València

IES Ramon Llull

CP Explorador Anfdrés
CP Mestalla

València
València

València

IES Isabel de Villena

CP Ballester Fandos
CP Cavite - Isla de Hierro
CP Malvarrosa
CP Vicente Blasco Ibañez

València
València
València
València

València

IES Baleares

CP El Grau
CP San José de Calasanz

València
València

Vilamarxant

IES

CP Maestro Juan Bernía
CP Horta Majopr

Pedralba
Vilamarxant

Anexo III

Província d'Alacant

Localitat

Codi

Centre

Col·legis que constitueixen la zona d'ascripció

Situació Inicial

Nova Creació

Situació Resultant

Alacant

03015543

IES nº 19

CP 9 d'Octubre
CP Carlos Arniches
CP Manjón - Cervantes

Alacant

10

2

12

Alacant

03001908

IES Figueras Pacheco

CP Enric Valor
CP Florida
CP Rafael Altamira

Alacant

10

2

12

Alcoi

03010727

IES Andreu Sempere

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

4

2

6

Alcoi

03000394

IES Padre Eduardo Vitoria

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

4

2

6

Elx

03005082

IES Sixto Marco

CP Baix Vinalopó

Elx

6

4

10

Elx

03013881

IES Victoria Kent

CP Carlos III

Elx

8

2

10

Elx 03012050 IES Monserrat Roig CP Ausias March
CP Casablanca
CP Eugeni D'Ors
Elx 4 2 6

Guardamar del Segura

03013327

IES

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

8

2

10

La Nucia

03015105

IES

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

4

2

6

Sant Joan d'Alacant

03010429

IES Lloixa

CP Lo Romero
CP Rajoletes

Sant Joan

4

2

6

Xàbia

03006244

IES Antoni Llido

CP Graull
CP Vicente Tena

Xàbia

4

2

6

Provincia de Castelló

Localitat

Codi

Centre

Col·legis que constitueixen la zona d'ascripció

Situació Inicial

Nova Creació

Situació Resultant

Almassora

12000251

IES Álvaro Falomir

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

6

2

8

Provincia de València

Localitat

Codi

Centre

Col·legis que constitueixen la zona d'ascripció

Situació Inicial

Nueva Creació

Situació Resultant

Almussafes

46022609

IES

CP Almazaí
CP El Pontel

Almussafes

6

2

8

Bétera

46017882

IES Les Alfabegues

CP Huérfanos San Vte. Ferrer

San Antonio de Benageber

8

2

10

Quart de Poblet

46022634

IES Riu Tùria

No hi ha zona d' adscripció restringida

 

6

2

8

València

46013050

IES El Cabanyal

CP Angelina Carnicer
CP L'amistad

València

4

2

6

València

46017195

IES El Clot

CP Prof. Luis Braille
CP Dr. Oloriz

València

4

2

6

Anexo IV

PROVÍNCIA D'ALACANT

Localitat

Codi

Centre

Situació Inicial

Disminució

Situació Resultant

Alacant

03014460

IES Nº 14

12

4

8

Alcoi

03012165

IES Batoi

4

4

0

PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

Localitat

Codi

Centre

Situació Inicial

Disminució

Situació Resultant

Almassora

12005647

IES Nº 2

8

2

6

 


La guia està elaborada sobre el document del l'any passat i que enguany està pendent de negociar-se però no està previst que canvie en cap dels aspectes importants. De moment només en té un caràcter orientatiu.

GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ. 
Adscripció a Vacants de 1r- Cicle d'ESO als I.E.S.

 

Normativa que regula aquest procediment:

 • ORDE 19 maig 2003. DOGV: 4512 02.06.2003

 • Resolució de 3 de juny de 2002 (DOGV DEL 18/VI/2002)

 • Resolució de 8 de juny de 2001 (DOGV DEL 25/VI/2001)

 • Resolució de 19 de Maig de 2000 (DOGV del 31/V/2000)

 • Resolució del 27 de Maig de 1.999 (DOGV del 3/VI/99)

 • Ordre del 23 de Gener de 1.997 (DOGV del 29/I/97), per la qual es regula el procés d'adscripció dels funcionaris del Cos de Mestres als llocs de treball resultants de la nova ordenació del Sistema Educatiu. Capítol I Adscripció als llocs de treball de primer cicle d'ESO en IES.

 • Ordre del 15 de Gener de 1.997 (DOGV del 24/I/97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els enseyaments de Primer Cicle d'ESO als IES.

 • Ordre del 5 de Maig de 1.999 (DOGV del 21/V/99).

 • Ordre del 9 de Juny de 1.998 (DOGV del 26/VI/98), per la què es regulen les situacions a les quals es refereixen els articles 14,15, 16 i 17 de l'ordre de 23 de gener de 1997 i el desplaçament de mestres a conseqüència de la supressió o modificació de llocs de treball en centres públics d'Ed. Infantil, Primària, primer cicle d'ESO i E. E. en desenvolupament del R.D. 895/89 modificat pel R.D. 1664/91.

veure textos complets de la normativa


Participació:

 • La participació és voluntària.

 • Pot participar el professorat definitiu i suprimit que abans haja estat definitiu.

 • Així mateix, els qui gaudeixen d’una excedència per a cura de fills durant el primer any i els qui estan en serveis especials.

 • Dins de l’àmbit d’influència, podrà participar-hi tots el professorat definitiu i suprimit del centre, amb les especialitats requerides, que en podrà fer ús parcial o total i assenyalar en la sol·licitud una prioritat d’adjudicació.

 • Per participar han d’haver ingressat al cos de Mestres amb anterioritat a l’1 de setembre de 1998. I complir els requisits d’habilitació exigibles.

Prioritats:

 • El professorat que haja aprovat l’accés del grup B a l’A, que estiga definitiu en la zona d’influència. Amb prioritat el qui haja accedit mitjançant el torn de mobilitat.

 • Mestres definitius i provisionals per supressió del seu lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu en eixos col·legis.

 • La resta de participants, de fora l’àmbit d’influència, concursaran entre ells amb els criteris correlatius emprats per als casos d’empat, exposats en el punt posterior, llevat del primer supòsit.

 • En cas d’empat: Major antiguitat amb destinació definitiva en l’àmbit d’influència, major temps de serveis efectius com a funcionari/a de carrera en el cos de mestres, any més baix d’ingrés al cos, millor número de llista obtingut en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Casos més complexos:

 • Els/les mestres que tinguen la seua destinació en un Centre afectat per desglossament o integració en un altre, se’ls comptarà l’antiguitat com a definitiu la referida al seu Centre d’origen.

 • L’antiguitat en l’àmbit d’influència, s’entendrà aquella que s’haja acumulat de manera ininterrompuda als Centres inclosos en l’àmbit d’influència.

Aclariments:

 • Els/ les mestres que obtinguen destinació per mitjà del procediment d’adscripció i, al mateix temps, n’obtinguen per la seua participació en el Concurs General de Trasllats, s’entendrà com a nova destinació definitiva l’ha obtinguda mitjançant el C.G.T.; si no fa renúncia formal abans de la data que es determine a la convocatòria d’aquest concurs

 • Els/les mestres que obtinguen destinació en la present convocatòria d’adcripció, procedents dels Centres de l’àmbit d’influència de la plaça assignada, no se’ls computarà eixa adscripció com a canvi de Centre a efectes de participació en posteriors procediments de mobilitat.

Davant d'aquest procés és poden plantejar moltes situacions.

L'Adscripció a IES és un procés tancat i va paral·lel al Concurs, és a dir, no interfereixen l'un en l'altre. Únicament quan a una persona Ii donen en els dos processos (adscripció i concurs, pot renunciar al Concurs de trasllat, segons la data que es determine, no pot renunciar a l'Adscripció a IES perquè la seua participació és voluntària). Per tant, es plantegen les següents opcions:

 • No participar en el procés d'Adscripció si ocupes una plaça de primària o infantil perquè s'està a gust amb la seua Adscripció.

 • Una persona adscrita a Primària, Ed. Infantil, i Especialitats LOGSE participa en el procés d'Adscripció i li donen, aleshores la seua vacant queda per als suprimits del seu centre.

 • El professorat adscrit a ESO en un centre de la zona on es fa l’Adscripició, que no participe en el procés o que participant no li donen una plaça d’IES, quedarà suprimit.

Condicions dels suprimits i suprimides

Els que passen a la condició de suprimits tenen els següents drets:

 • Fer la fase d'Adscripció a Centre. Aquesta fase es realitza en acte públic al mes de juliol (és habitual convocar-lo en aquest mes) a la Direcció Territorial. I podreu optar a qualsevol vacant que s’haja produit en el vostre centre d'origen al llarg del procés d'Adscripció a IES, i si es compleixen els requisits lingüístic i d'habilitació , s'oferiran aquestes vacants i immediatament passareu a ser definitius, sense perdre punts.

 • Teniu dret preferent a la localitat al llarg de 6 convocatòries del Concurs de Trasllats.

Si es vol exercir el dret preferent a localitat, ha de fer-se des de la 1ª vegada que es participa en el Concurs de Trasllats.

El professorat del Cos de Mestres de la zona de referència tindrà dret preferent per a l’adscripció als llocs de treball de primer cicle d’ESO de l’Institut que s’especifica. Cal dir que la Mesa Sectorial d’Educació s’ha de reunir per a negociar el procediment d’adscripció i les seues conseqüències per al professorat del Cos de Mestres de la zona afectada per l’accés de l’alumnat del primer cicle d’ESO als IES. També s’ha de dir que des del 1997 no s’ha modificat la normativa del procediment d’adscripció, d’açò es pot deduir que no es previsible la seua modificació enguany.

 

L’ordre de 15 de gener de 1997 (DOGV nº 2915. 24-01-97), per la qual s'estableixen els criteris per a fixar els llocs de treball dels IES que poden ser ofertats als funcionaris pertanyents al Cos de Mestres, per a impartir els ensenyaments de Primer Cicle d'ESO als IES concreta aquesta en el següent quadre:
 

 

4 unitats
1r C. ESO

6 unitats
1r C. ESO

8 unitats
1r C. ESO

10 unitats
1r C. ESO

12 unitats
1r C. ESO

Castellá-anglés

1

       

Valencià

1

1

1

2

2

C.Socials

1

       

Mat. I Nat

1

       

Castellà

 

1

1

1

2

Matemàtiques

 

1

2

2

2

C. Naturals

 

1

1

1

2

Geo i Història

 

1

2

2

2

Anglés

 

1

1

1

2

Ed. Física

 

1

1

1

1

Música

     

1

1

TOTAL

4

7

9

11

14


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >