Les retribucions del professorat del cos de mestres

 

Comunicats

   
2/2/04  

Resolució de la DGP per la que es donen instruccions per a la percepció de les diferències retributives corresponents al nivell 24 de complement de destinació

2/2/04   Model de Recurs d'alçada per a qui encara no ha cobrat (pdf) 
23/10/03  

Novetats sobre el cobrament. Octubre 03

23/06/03  

Novetats sobre el cobrament. Juny 03

 13/05/03  

La pressió dels sindicats docents obliga al Consell a complir l'acord arribat fa un any

DECRETO...   veure en el DOGV de 16/05/03


27/03/03

La Conselleria incompleix l'acord de pagament de 100 euros mesuals. models de reclamació

18/02/03

Impagat el complement per als mestres d'ESO

Crònica d’un acord llargament burlat

16/12/02

El Grup Parlamentari Popular s’oposa al pagament de 100 euros mensuals a tot el Cos de Mestres.

9/12/02  

Carta adreçada al portaveus dels grups parlamentaris

26/11/02  

Extensió del complement a tots els mestres

"Llei d’acompanyament dels Pressupostos 2003". Presentació d’esmena

13/11/02  

L’STEPV-IV reclama l'extensió del complement a tots els mestres. Escrit presentat als Grups Parlamentaris

24/10/02  

EL PP cambiarà la legislació per a poder pagar el complement retributiu als mestres de l’ESO

23/10/02  
2/10/02  

Nivell 24: I ara la Conselleria no paga!
Reclamació

8/10/02  

La Conselleria es incapaz de cumplir los acuerdos retributivos que firma

15/05/02  
21/05/02   Text del recurs presentat per l'STEPV
06/05/02  

Recurs davant els tribunals sobre els mestres d’ESO en els IES

Només l’STEPV-Iv i un grup de mestres afectats s’ha personat al procés jurídic

20/02/02  

El Sindicat responsabilitza el conseller de la insolvència del seu Departament

02/02/02  

Alguna organització afirma que és ‘reaccionari’ pretendre que tots cobren el mateix

Per què defensem una idèntica retribució per al professorat del mateix Cos

ver en castellano

12/02/02  

Informe de la Mesa Sectorial 12 febrer

29/01/02  

La Mesa d'Educació sobre retribucions del professorat acaba sense cap avanç.

29/11/01  

El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres. 

31/10/01

La Conselleria d'Educació discrimina a 19.263 mestres que no cobraran l'augment salarial que només s'aplicarà a 3.737 mestres que treballen en ESO

17/10/01  

Informe de la Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat

7/06/01

L’STEPV reclama un augment de 15000 pessetes mensuals per als mestres. El sindicat espera que s’obriga una negociació real. 

23/05/01  

L’STEPV-Iv exigeix que l’increment dels adscrits a ESO s’estenga a tots els mestres.

Què defensa l'STEPV-Iv

 

Els mestres de l’ESO

Les retribucions: veritats i mentides.

L’accés dels mestres a l’ESO és recorregut davant els tribunals.

La regulació del sector: cap a la integració total en Secundària

Titulació única, retribució única

ver en castellano

 

 

Model de RECURS D'ALÇADA pel complement dels/de les mestres adscrits/adscrites a ESO o que donen classes a 1er Cicle d'ESO però que estan adscrits/adscrites a un altre Cicle del Centre. 

Model de Recurs d'alçada per a qui encara no ha cobrat (pdf) 

Com ja sabeu, l'administració continua donant llargues al pagament d'aquest complement i això que ja ha passat molt de temps des de la formalització de l'acord. Aquells de vosaltres que us vàreu sumar a la nostra campanya que reivindicava el pagament immediat del susdit complement mitjançant una raclamació adreçada al Conseller d'Educació, heu de comptar el temps que ha transcorregut des que presentàreu davant de registre aquesta sol·licitud inicial. Si ja han passat 3 mesos sense haver-ne obtingut resposta de part de l'Administració i, per tant, s'ha produït silenci administració, disposeu de 3 mesos més per interposar RECURS D'ALÇADA. Us remet un model que haureu de complimentar si decidiu, en el vostre cas, continuar amb el procediment administratiu i així pressionar l'Administració perquè resolga aquesta qüestió com més aviat millor i de manera favorable. Per favor, feu arribar a mans de les companyes i companys del Centre aquesta informació. Salutacions, Joan.


Pagament del Complement diferencial. Octubre 2003

La Conselleria i els sindicats es reuniran el dilluns 27 d’octubre per tractar sobre el pagament del complement.

A hores d’ara, s’han produït diverses disfuncions en el pagament. En concret n’hi ha diversos col.lectius de professorat que no ha cobrat:

  • El professorat que treballa alguna part del seu horari lectiu no ha cobrat la part proporcional que li correspon.
  • El professorat que treballa als centres de FPA.
  • El professorat que està adscrit a primer cicle d’ESO però que està en alguna situació especial.
  • El professorat que ha realitzat substitucions.

La Conselleria ha informat que ha elaborat unes instruccions per aclarir el porcediment de pagament. Les instruccions seran lliurades als sindicats en la reunió abans esmentada.

 


Cobrament del complement diferencial. Juny 03.

1. El professorat que té un nomenament o està adscrit en ESO. tant en escoles com en IES, ha hagut de cobrar, en la nòmina de juny, els 100€ corresponents a aquest mes 

2.- Els endarreriments des de setembre de 2002, segons la DGP, ela haurà de cobrar en la nòmina de juliol.

2. El professorat adscrit a infantil o primària que imparteix classes, parcialment, a ESO cobrarà en els propers mesos, segurament en la nòmina de juliol, la quantitat corresponent al temps que hi treballa. En principi no cal fer cap reclamació ja que l’Administració Educativa està elaborant el llistat d’aquestes persones per facilitar-li-lo a Hisenda. En cas de no cobrar en el mes de juliol el sindicat facilitarà a les persones afectades el corresponent model de reclamació.

València, 25 de juny de 2003.

 


   

La pressió dels sindicats docents obliga al Consell a complir l'acord arribat fa un any

Per fi els mestres del primer cicle de l'ESO cobraran 100 euros mensuals

Els cinc sindicats de la taula sectorial d'educació ANPE, CSI-CSIF, FECCOO-PV, FETE-UGT-PV i STEPV-Iv valoren positivament l'acord arribat. No obstant això consideren que després d'un any de la negociació dels acords siga en plena campanya electoral quan l'Administració decideix pagar als mestres que ocupen llocs de treball del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria.

Els sindicats han desconvocat el tancament previst. No obstant exigeixen al conseller Tarancón una entrevista per a demà dia 14 amb la finalitat de conèixer el text del decret aprovat i les mesures a adoptar per a fer efectiu el seu pagament.

Igualment volen conèixer el calendari previst per a complir la resta dels acords (revisió de l'acord d'homologació retributiva-25 euros mensuals-; pagament de les itineràncies dels anys 2002-2003 i la consolidació del complement de direcció en aplicació de la LOPEGCE.

Els sindicats docents recorden al conseller d'educació el seu compromís d'informar sobre el grau de compliment del pla previst de les construccions i la situació del mapa escolar de centres docents de la Comunitat Valenciana.

València, 13 de maig de 2003.

 

DECRETO del Gobiero Valenciano por el que se otorga al personal del Cuerpo de Maestros que desempeña puestos de trabajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria; el derecho a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo establece los ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria.

En la Disposición Adicional Décima, de la citada norma, se preceptúa que los puestos de trabajo de educación secundaria, serán desempeñados por personal del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. No obstante, en la Disposición Transitoria Cuarta de la misma, se permite al personal del Cuerpo de Maestros que desempeña puesto de trabajo del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, que permanezca en dicho ciclo indefinidamente,

A tenor de lo establecido en el apartado a) del número 3 del artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y apartado a) del número 2 del artículo 55 de la Ley de la Función Pública Valenciana, el complemento de destino a percibir por el funcionario es el correspondiente al puesto de trabajo que desempeña.

Tanto la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 15 de febrero de 1993, como demás legislación vigente, tanto estatal como autonómica, atribuyen el complemento de destino nivel 24 a los puestos de trabajo a desempeñar por personal del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. No obstante, la citada normativa no abarca el supuesto contemplado en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 'Educativo: el desempeño de puestos de trabajo de primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria por personal perteneciente al Cuerpo de maestros.

El personal perteneciente al Cuerpo de Maestros que imparte el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, por estar ocupando puestos de trabajo propios del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, está desempeñando puestos de 'trabaja que implican, para 'el colectivo de profesores de Enseñanza Secundaria, la percepción de retribuciones correspondientes al nivel 24 de complemento de destino.

Se hace pues necesaria una normativa que adecue lo preceptuado en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública en esta Comunidad, y que permita al colectivo de personal funcionario perteneciente al Cuerpo de Maestros que desempeña puestos de trabajo de primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, la percepción de las retribuciones correspondientes al nivel 24 de complemento de destino

En su virtud, a propuesta del Conseller de Cultura y Educación, y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día

DISPONGO

Artículo 1
El personal perteneciente al Cuerpo de Maestros, al servicio de la Conselleria de Cultura y Educación, adscrito a puestos de trabajo dé primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos de esta Conselleria, en tanto permanezca en el desempeño de los mismos, percibirá las retribuciones correspondientes al complemento de destino que corresponda a los profesores del Cuerpo de Enseñanza Secundaria,

Artículo 2
En el supuesto de que la jornada de trabajo se distribuya entre los niveles de educación infantil y primaria, y el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, percibirá las retribuciones previstas en este decreto en proporción a la parte de jornada desempeñada en el puesto de trabajo de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria,

Artículo 3
Las Direcciones Territoriales de Cultura y Educación expedirán, durante el primer trimestre de cada curso académico, certificación con la relación de personal perteneciente al Cuerpo de Maestros afectado por la presente norma, a efectos de su tramitación en nómina,

DISPOSICIONES FINALES

Primera
El personal afectado por este decreto percibirá con efectos de 1 de septiembre del 2002, el 30 % de la diferencia retributiva existente ente los niveles 21 y 24 de complemento de destino. Con efectos de 1 de enero de 2003, percibirá el resto de la diferencia retributiva,

Segunda
Por la Conselleria de Cultura y Educación se dictarán las disposiciones y resoluciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

Tercera
La presente disposición entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ
EL CONSELLER DE CULTURA Y EDUCACIÓN MANUEL TARANCÓN FANDOS


La Conselleria incompleix l'acord de pagament de 100 euros mesuals

De bell nou els responsables de l'Administració educativa es neguen a fer efectiu els increments retributius del mestres que treballen en primer cicle de l'ESO.

En la Mesa Sectorial del 26 de març els representants de la Conselleria de Cultura i Educació reconegueren que no saben quan es pagarà el complement de destí nivell 24 al professorat del Cos de Mestres que treballa en llocs del primer cicle de l'ESO. Una vegada més han demostrat la seua incompetència i l'engany permanent sobre el compliment de l'acord pres en la Mesa Sectorial d'Educació del 14 de maig de 2002, consistent en 100 euros mensuals.

L'STEPV considera que davant d'aquest incompliment i de la falta reiterada de credibilitat per part dels responsables del govern valencià cal engegar un procés de denúncia i mobilitzacions per part del professorat.

En aquest sentit us adjuntem dos models de sol.licitud per a exigir el pagament ja dels increments acordats amb l'efecte retroactiu d'1 de setembre de 2002 i emplaçarà a la resta d'organitzacions sindicals per tal de portar endavant un seguit de mobilitacions del professorat que forcen al Govern valencià a complir els acords retributius als que està obligat.

model de sol.licitud                              model de sol.licitud - dedicació parcial

València, 27 de març de 2003

 


   

Impagat el complement per als mestres d'ESO

Crònica d’un acord llargament burlat

En maig de 2002, després d’una llarga negociació, es va pactar entre la Conselleria i els sindicats que els mestres que imparteixen total o parcialment ensenyaments del primer cicle d’ESO cobrarien 100 euros més des de gener de 2003, però que s’avançarien 30 euros des de setembre de 2002. Pel camí van quedar els efectes retroactius d’aquest pagament des del moment de la generalització de l'ESO o, almenys, des del començament de la negociació. També es va rebutjar la pretensió de l’STEPV que es pagara a tots els mestres, encara que fora a terminis.

Aquest va ser el compromís del director general de Personal. El pacte es va arreplegar en les actes de la Mesa Sectorial, però no hi va haver acord documental signat per les parts ni tampoc es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat.

En setembre no es va cobrar res ni es va donar cap explicació per la Conselleria. El Sindicat va llançar una campanya de reclamacions per tal que el professorat afectat instara l’Administració a pagar allò acordat. Per aquesta mesura, l’Administració va acusar l’STEPV-Iv d'avalotador. Però en octubre i novembre tampoc es va abonar la quantitat pactada, ara amb l'excusa que no hi havia cobertura jurídica per a tal increment en la nòmina i que calia esperar a la presentació dels pressupostos de la Generalitat per a introduir els canvis oportuns.

Amb els pressupostos a les mans, es va comprovar que no hi havia cap canvi que afectara les retribucions dels docents. Es tractava, doncs, d’una nova mentida (tenia la intenció d’enganyar els sindicats): el director general havia assegurat en la Mesa Sectorial que el mateix Partit Popular presentaria una "autoesmena" al seu projecte de pressupostos per a arreplegar allò pactat. Va incomplir novament la seua paraula. Per a acabar-ho d’adobar, els diputats del PP votaren contra l’esmena que, redactada per l’STEPV-Iv per a que l'augment retributiu es pagara a tot el professorat del cos de mestres, havia estat presentada per Esquerra Verda i votada favorablement també pel PSPV-PSOE i EUPV. Com es pot veure, l’STEPV no renuncia al que vol el professorat.

Com a conseqüència de tot açò, la nòmina de gener dels mestres d’ESO tampoc ha reflectit la incorporació del nou complement. Ara, amb el pretext que la millora retributiva s'està tramitant com a decret i el projecte està pendent del preceptiu dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat.

Aquests són els fets. Les conclusions que cal extraure d'aquesta llarga peripècia són dues.

  • La primera, que el mestres d’ESO no han cobrat perquè la Conselleria no disposava de la cobertura pressupostària quan es va comprometre a pagar en la Mesa Sectorial. Per això, des d’aleshores, l’Administració ha llançat cortines de fum per a evitar la protesta del professorat, una estratègia que alguns sindicats s’han engolit gustosament a la vista del seu silenci i de la credibilitat que li atorguen al director general.

  • En segon lloc, és més que previsible que el complement comence a abonar-se finalment abans de la celebració de les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. Al temps.


   

El Grup Parlamentari Popular s’oposa al pagament de 100 euros mensuals a tot el Cos de Mestres

El Grup Parlamentari Popular de les Corts Valencianes ha votat, en el debat en Comissió, en contra de l’esmena presentada pel Grup Mixt (Esquerra Verda) que demanava l’extensió del complement retributiu de 100 € mensuals a totes i tots els mestres, independentment del llocs de treball que ocupen. Aquesta esmena va ser votada favorablement pel propi Grup Mixt (Esquerra Verda), PSPV-PSOE i EUPV.

Durant aquesta setmana està previst el debat, en sessió plenària, del conjunt del projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003. No és previsible que el grup parlamentari que sustenta el Govern canvie de posició en eixe debat, malgrat que el sindicat ha comunicat a tots els grups les nombroses adhesions dels centres rebudes.

L’actitud del Govern no està justificada, en no existir entrebancs jurídics ni educatius per no votar a favor de l’esmena presentada. La Conselleria de Cultura i Educació, en una de les moltes sessions on es va tractar el tema del complement diferencial, va afirmar que hi havia problemes legals al respecte. El Sindicat considera que ara que cal incloure en una llei un canvi legislatiu per pagar als mestres que treballen en l’ESO, es podria aprovar l’extensió d’aquest complement al conjunt del Cos de Mestres. Si no es fa és perquè no volen pagar, no per cap altra raó. L’Administració ha deixat ben clar el seu missatge, els mestres d’infantil, primària, FPA, Educació Especial, SPEs...han de cobrar menys que els mestres que treballen en l’ESO.

El Sindicat considera que el Grup Parlamentari Popular encara pot canviar de posició en el debat parlamentari d’aquesta setmana. Si no és així, l’STEPV-Iv continuarà treballant per aconseguir l’extensió d’aquest complement diferencial a tot el Cos de Mestres.

València, 16 de desembre de 2002.


   

Carta adreçada al portaveus dels grups parlamentaris del PARTIT POPULAR, PSPV-PSOE, EUPV i GRUP MIXT (ESQUERRA VERDA)

Distingit senyor:

La Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Cultura i Educació abonarà als mestres que impartixen classe en el primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria, un complement retributiu per import de 100 euros mensuals.

Aquesta situació crearà un greuge comparatiu amb la resta de mestres que impartixen les seues classes en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Formació de Persones Adultes, atés que per a un mateix treball s'estableeix una discriminació retributiva, sent que a tots els mestres se'ls requerix la mateixa formació inicial i la mateixa dedicació en els centres i no hi ha cap argument laboral per a aquestes diferències.

Per això el diputat Joan-Francesc Peris Garcia, Portaveu del Grup Mixt i membre d'Esquerra Verda-IPV, ha arreplegat la reclamació de l’STEPV-IV recolzada per més d'un centenar de claustres i assemblees de mestres de centres públics d'Alacant, Castelló i València en les que es demana l'extensió de l'increment retributiu a tots els llocs de treball exercits per mestres i mestres a la Comunitat Valenciana, mitjançant una esmena al Projecte de llei de mesures fiscals de gestió fiancera i d’organització de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2003.

En nom i representació de tots aquests mestres des de l’STEPV-IV us sol.licitem que recolzeu aquesta esmena amb el vot dels diputats del seu grup parlamentari.

València, 5 de desembre de 2002.
  


   

L’STEPV-IV reclama l'extensió del complement retributiu dels mestres de l'ESO a tots els mestres

Presentació d’esmena a la "Llei d’acompanyament dels Pressupostos per al 2003"

El sindicat va presentar el passat 13 de novembre un escrit, a la totalitat dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes, per demanar l’extensió del complement retributiu de 100 € mensuals a totes i tots els mestres, independement del llocs de treball que ocupen. L’escrit va ser adreçat als portaveus d’educació del PP, PSOE, EUPV i Grup Mixt (Esquerra Verda).

Es demanava que presentaren una esmena al text del projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003, en forma de Disposició Transitòria que diguera: "S’autoritza al Consell de la Generalitat Valenciana perque faça efectiu l’increment del complement retributiu de 100 euros mensuals a tots els llocs de treball exercits per mestres en els centres docents depenents de la Generalitat Valenciana."

El mateix dia 13 de novembre, el portaveu del Grup Mixt (Esquerra Verda) de les Corts Valencianes, Joan Francesc Peris, va presentar al registre una esmena d’addició amb la proposta feta per l’STEPV-Iv. Aquesta proposta ens va ser lliurada al sindicat el dia 19 de novembre. La resta de Grup Parlamentaris no ens ha comunicat res al respecte, no sabem si l’han presentada o no.

Debat de la Llei i de les esmenes presentades. 

El debat de les esmenes presentades a la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos per al 2003 està previst que es faça, en comissió entre els dies 9 i 13 de desembre i, en sessió plenària el dia 16 de desembre. Per tant, l’esmena presentada pel Grup Mixt es debatirà i serà votada eixos dies.

Pronunciaments dels claustres i assemblees de professorat. 

El sindicat ha rebut més de cent actes que donen suport a aquesta iniciativa de millora salarial per a la totalitat del Cos de Mestres. Ara que tenim garantit que es debatirà al Parlament Valencià, us demanem que si el vostre centre encara no li ha donat suport que ho faça, el més aviat possible, i que ens trasllade l’acord abans del dia 5 de desembre per poder lliurar a la totalitat dels Grups Parlamentaris els escrits dels centres. D’aquesta manera podren instar-los perquè voten favorablement a l’esmena presentada pel Grup Mixt que arreplega la nostra reivindicació.

model d'acta dels claustres

El pronunciament del Claustre (o de l'Assemblea) ens els feu arribar al STEPV-IV 
Juan de Mena, 18-baix. 46008-València. FAX: 96 392 43 34.
o, abans del 5 de desembre, a l'adreça de correo:  stepv@intersindical.org

  

L’STEPV-IV reclama l'extensió del complement retributiu dels mestres de l'ESO a tots els mestres

El STEPV-IV considera que la millora retributiva dels mestres que estan en el primer cicle de l'Educació Secundària és un avanç, però que és necessari anar més enllà. Aquest complement salarial ha de fer-se extensiu a totes les funcionàries i funcionaris del Cos de Mestres, independentment del lloc de treball que ocupen. És a dir l'augment de 100 € ha de ser també per als llocs de treball d'Educació Infantil, Primària, Formació de Persones Adultes, Educació Especial, …

És una IRREPONSABILITAT absoluta que la Conselleria de Cultura i Educació no haguès previst la formula jurídica i administrativa que anava a utilitzar per a poder fer efectiu l'acord retributiu.

Així han transcorregut dos mesos, setembre i octubre del 2002 i no s'ha pagat la primera quantitat de 30 €. Davant d'aqueixa situació el STEPV-IV va proposar als mestres i mestres afectades que feren reclamacions davant de la Direcció Territorial corresponent. El resultat va ser una declaració del Director General de Personal en una mesa sectorial en la que va haver de reconeixer el deute i el compromís de l'Administració educativa de pagar l'acord (com anava a ser d'una altra manera!), però que això no era possible, ara, per la necessitat de modificar la legislació vigent en matèria de funcionaris.

I ací comença l'odissea per al cobrament. Primer van pensar en un decret, però van desistir per si algú el recorria davant dels tribunals de justícia (qui es pot oposar a una millora retributiva, encara que aquesta siga parcial i millorable?). Després va ser una llei, i en aqueix cas van pensar en la Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat Valenciana (coneguda com a Llei d'acompanyament als Pressupostos de la Generalitat Valenciana de cada any). Però com ja estava presentada, haurà de ser a través d'una autoesmena del grup parlamentari del govern en les Corts Valencianes. I així han passat els mesos de setembre, octubre, novembre... i com molt prompte es començarà a cobrar en la nòmina de gener (ja veurem si hi ha sort!) amb efectes retroactius d'1 de setembre de 2002.

L’STEPV-IV segueix reclamant l'extensió de la millora retributiva a tots els mestres que formen part del Cos de Mestres i per a això demanarà a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes que atés que s'ha de fer una esmena als projectes de llei presentats, siga de la llei d'acompanyament o de la llei dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, ARA ÉS UN BON MOMENT PER A INCLOURE A TOTS ELS MESTRES EN AQUESTA MILLORA RETRIBUTIVA.

Al mateix temps i com a mesura de pressió i per a demostrar als nostres representants en les Corts Valencianes que és una proposta majoritària entre el professorat, us proposem que després del corresponent debat us pronuncieu sobre la següent proposta:
 

"EL CLAUSTRE (O L'ASSEMBLEA) DE PROFESSORAT DEL 
CENTRE ...................................................................................... 
ACORDA SOL·LICITAR A LES HONORABLES SENYORES DIPUTADES I SENYORS DIPUTATS DE LES CORTS VALENCIANES QUE INCLOGUEN EN LA LEGISLACIÓ VIGENT L'EXTENSIÓ DE L'INCREMENT DE 100 EUROS EN EL COMPLEMENT RETRIBUTIU DE TOTS ELS LLOCS DE TREBALL EXERCITS PER MESTRES.".

El pronunciament del Claustre (o de l'Assemblea) ens els feu arribar al STEPV-IV (Juan de Mena, 18-baix. 46008-València. FAX: 96 392 43 34. Correu electrònic: stepv@intersindical.org . perquè al seu torn el presentem en el registre de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes 

    

Escrit presentat a la totalitat dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes per demanar l'extensió del complement retributiu de 100 € mensuals a totes i tots els mestres, independentment del lloc de treball que ocupen.

CORTS VALENCIANES
Portaveu d’educació

GRUP PARLAMENTARI _________________________

Us demanen que s’incloga l’esmena següent al text del projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003

AFEGIR LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGÜENT:

"S’autoritza al Consell de la Generalitat Valenciana perque faça efectiu l’increment del complement retributiu de 100 euros mensuals a tots els llocs de treball exercits per mestres en els centres docents depenents de la Generalitat Valenciana."

Ben cordialment

València, 13 de novembre de 2002

 

"EL CLAUSTRO (O LA ASAMBLEA) DE PROFESORES DEL 
CENTRO ……………………....................................................................
ACUERDA SOLICITAR A LAS HONORABLES SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS DE LAS CORTES VALENCIANAS QUE INCLUYAN EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE LA EXTENSIÓN DEL INCREMENTO DE 100 EUROS EN EL COMPLEMENTO RETRIBUTIVO DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DESEMPEÑADOS POR MAESTROS Y MAESTRAS".

El pronunciamiento del Claustro (o de la Asamblea) nos los hacéis llegar al STEPV-IV (Juan de Mena, 18-baix. 46008-València. FAX: 96 392 43 34. Correo electrónico: stepv@intersindical.org) para que a su vez lo presentemos en el registro de todos los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas   

  

Escrit presentat a la totalitat dels Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes per demanar l'extensió del complement retributiu de 100 € mensuals a totes i tots els mestres, independentment del lloc de treball que ocupen.

CORTS VALENCIANES
Portaveu d’educació

GRUP PARLAMENTARI _________________________

Us demanen que s’incloga l’esmena següent al text del projecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat Valenciana per a l’any 2003

AFEGIR LA DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGÜENT:

"S’autoritza al Consell de la Generalitat Valenciana perque faça efectiu l’increment del complement retributiu de 100 euros mensuals a tots els llocs de treball exercits per mestres en els centres docents depenents de la Generalitat Valenciana."

Ben cordialment

València, 13 de novembre de 2002

 

Cal que les mestres i els mestres cobren el complement acordat

I ara, la Conselleria diu que pagarà en 2003

La Conselleria és incapaç de cumplir els terminis de l’acord retributiu de maig
   

Feta la negociació, ha arribat el moment de pagar i la Conselleria ha contestat amb un ajornament. Dels tres aspectes retributius negociats el 14 de maig, únicament la paga extraordinària de jubilació anticipada està tramitada per la Conselleria de Cultura i Educació. Per als complements de consolidació de la direcció i per als mestres de l’ESO no hi ha termini previst per a la seua aplicació, malgrat que aquest s’havia de pagar des de setembre.

Per què no s’ha pagat?

En paraules del director general de personal "legalment no s’hi pot fer, cal modificar determinades normes de la funció pública valenciana" i això es farà en la llei d’acompanyament dels Pressupostos mitjançant una autoesmena del partit governant per no haver-ho previst des de maig passat. És a dir, després de sis anys per començar la negociació (compromesa des de l’acord de plantilles de 1996); quasi huit mesos de negociacions (des d’octubre del 2001 fins al maig de 2002), i cinc mesos des que es va signar l’acord, precisament ara, l’Administració se n’adona que hi ha problemes legals per pagar. Per tant, no s’han publicat les normatives perquè es puguen iniciar els procediments administratius, i els primers 30 euros que els mestres i les mestres que treballen en un lloc d’ESO havien de cobrar des de l’1 de setembre en la seua nòmina deuran esperar, segurament, fins gener de 2003, amb efectes retroactius des de setembre.

Què demana l’STEPV-Iv?

L’STEPV-Iv està perquè es pague el que es deu. Es per això que va preparar dos models de reclamació administrativa per a presentar davant les Direccions Territorials: un per als mestres que fan tota la jornada en el primer cicle de l’ESO, i un altre per als que ocupen llocs d’Infantil i Primària i realitzen part de la seua jornada en ESO. Amb aquesta mesura, l’STEPV-Iv critica un incompliment de l’Administració i pressiona, com sempre, perquè es complesquen els acords retributius, encara que no els haja signat. Així estem al costat del professorat i donem suport als sindicats davant l’Administració, malgrat que a algú li pese.

Gràcies al professorat que ha reclamat, l’Administració s’ha vist obligada a donar explicacions i afirmar que pagarà, encara que siga amb retard.

 

Les retribucions: les veritats i les mentides de sempre

Què ha fet l’STEPV-Iv

L’STEPV-Iv ha participat en tots els actes que han tingut com a finalitat reclamar una millora salarial per als mestres d’ESO. Tant si s’ha tractat de meses de negociació com de manifestacions públiques, i també en totes les reunions hagudes als centres amb el professorat, l’STEPV-Iv sempre ha afirmat que el professorat d’ESO ha de tenir la mateixa millora salarial que ja es paga a Andalusia, Aragó, Astúries, Catalunya, Castella i Lleó, Galícia, Balears, La Rioja, Navarra i País Basc i Madrid, però encara no es cobra a Canàries, Cantabria, Castella–La Manxa, Extremadura, Múrcia, Ceuta i Melilla.

I tanmateix, el Sindicat continua essent el blanc d’una estratègia d’aïllament i desgast compartida entre la Direcció General de Personal i el sindicat CC.OO. El primer, per amagar la seua insolvència en no haver fet res per aplicar l’acord a què es va arribar amb els sindicats el passat 14 de maig. I el segon, perquè aspira a traure’n profit electoral, sense miraments. Cap altre sindicat de la Mesa Sectorial subscriu la falsedat que l’STEPV-Iv siga el responsable que no es pague als mestres d’ESO, com afirma CC.OO ("Tot el procés de negociació ha estat viciat (…) per l’oposició frontal del sindicat majoritari"), senzillament perquè, a més d’impossible, no és veritat.

ESO, sí; la resta, també

La posició de l’STEPV-Iv no es limita a reclamar el complement retributiu per als mestres d’ESO. També proposa que s’estenga al professorat d’Infantil, Primària, Educació Especial i de Persones Adultes, però no ho ha plantejat mai com "o per tots o per ningú". El Sindicat s’ha mostrat flexible per trobar en els espais de negociació fòrmules i terminis per tal que les millores salarials puguen arribar a tothom. Certament, aquesta pretensió del Sindicat no és compartida per cap altre i, per tant, és minoritària al si de la Mesa Sectorial d’Educació, raó per la qual l’Administració es nega a tractar-la. Però és obvi que açò no té res a veure amb el fet que l’Administració no pague als mestres d’ESO quan li ho reclamen tots els sindicats i ho ha acordat amb quatre. En tot cas, explicaria perquè la Conselleria no accepta ni entrar a negociar la proposta de l’STEPV-Iv. La qüestió és que, mentre el Sindicat vol negociar la manera de fer arribar a tots els mestres les millores salarials, d’altres pretenen que hi renuncie sense condicions. I açò no ocorrerà mentre el professorat no vulga.

Què diu l’acord signat entre la Conselleria i quatre sindicats

La Mesa Sectorial d’Educació del passat 14 de maig per tractar sobre les retribucions del professorat va tractar: el nivell diferencial 24 per al Cos de Mestres, la consolidació del complement de direcció en aplicació de la LOPEGCD, l’augment de les gratificacions per jubilació anticipada LOGSE, llicències per estudis, fons d’ajuts socials, decret retributiu, complement càrrecs unipersonals centres d’FPA i Seccions de Secundària.

La Conselleria de Cultura i Educació va arribar a un acord sobre el complement diferencial per als mestres d'ESO, consistent en 100 euros mensuals, amb els sindicats ANPE, CCOO, UGT i CSIF en els següents termes: a partir de l’1 de setembre de 2002 s'abonarien 30 euros mensuals i a data 1 de gener de 2003, els 70 euros restants. Tot serà d'aplicació als mestres d'ESO en Instituts d’Educació Secundària i en col.legis públics i a qui només faça unes hores en ESO, se li pagarà la part proporcional.

L’STEPV-Iv no va signar l’acord perquè ni s’aplica a tot el Cos de Mestres ni s’ha previst que s’aplique en el futur. A més, no té caràcter retroactiu ni des de la data de la signatura ni des de l’any 1997, i es fa creu i ratlla amb allò que s’havia d’haver pagat des de fa molt de temps.

Els que critiquen tan durament l’STEPV-Iv van arribar a un acord insuficient que, per una banda, exclou a més de 19.000 mestres, i per altra renuncia als endarreriments, de forma que cada mestre d’ESO ha deixat de percebre 1.200 euros anuals.

L’STEPV-Iv exigeix el compliment de l’acord, el seu pagament immediat i l’inici de les negociacions per estendre el cobrament al conjunt del Cos de Mestres.

València, 23 d’octubre de 2002

 


EL PP cambiarà la legislació per a poder pagar el complement retributiu als mestres de l’ESO

L’STEPV-Iv ha denunciat des del passat setembre que no s’ha pagat el complement retributiu acordat per als mestres que treballen en el primer cicle de l’ESO. En la Mesa Sectorial de Educació celebrada ahir, 22 d’octubre, es va anunciar pel Director General de Personal de la Conselleria de Cultura i Educació, que l’única manera de poder pagar aquest complement és mitjançant una modificació legislativa a través del tràmit parlamentari de la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana. Però el projecte de llei ja ha sigut enviat a les Corts Valencianes sense aquesta modificació, per la qual cosa ara haurà de ser inclosa aquesta modificació com una autoesmena del grup parlamentari popular als pressupostos, si volen fer-la efectiva.

Tot aquest procés comporta que el pagament efectiu del complement no s’haja reflectit en las nòmines de setembre dels mestres. La Conselleria diu que pagarà en gener de 2003.

Des de l’STEPV-Iv continuarem defenent que el complement s’estenga a tot el professorat integrant del cos de mestres. I ara més que mai, ja que una de les excuses que es va donar per part de la Conselleria en el procés negociador per no admetre com a possible la proposta del Sindicat era que l’extensió a tots els mestres necessitaria una modificació legislativa. Atés que ara es produirà la modificació, l’STEPV-Iv proposarà a tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes que l’esmena de la Llei d’ Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana tinga un abast universal per a tots els mestres i totes les mestres.

València, 23 d’octubre de 2002.

 


La Conselleria es incapaz de cumplir los acuerdos retributivos que firma

Durante el segundo trimestre de este año la Conselleria de Cultura y Educación negoció con los sindicatos de la mesa sectorial de enseñanza una parte de las retribuciones de los docentes en la Comunidad Valenciana. Se discutieron aspectos como la paga extraordinaria para las jubilaciones anticipadas, la consolidación del complemento de dirección para los directores al terminar sus mandatos y un complemento específico para los maestros en puestos de trabajo de Educación Secundaria.

El STEPV-IV mantuvo durante todas las negociaciones una reivindicación básica la reforma del sistema retributivo de los docentes de la enseñanza pública no universitaria. Los aspectos presentados por la Administración para ser negociados suponen una mejora pero no son la solución a los problemas retributivos. Así la paga extraordinaria para las jubilaciones anticipadas ha supuesto un adelanto, aunque insuficiente, en cuanto a las percepciones del profesorado jubilado. También la consolidación del complemento de dirección es un incentivo para las direcciones de los centros educativos, aunque sólo afecte a una parte de los equipos directivos.

El tercer aspecto retributivo fue el complemento para los maestros que trabajan en puestos de la Educación Secundaria que supone un incremento de 100 euros al mes para igualar el complemento de destino de los maestros al del profesorado de Secundaria, aunque fraccionado en dos plazos, treinta euros desde el 1 de septiembre de 2002 y 70 euros más desde el 1 de enero de 2003. Hay que decir que este complemento ya se paga en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco y Madrid, pero no en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla.

En este tema el STEPV-IV ha defendido su extensión a todo el profesorado que trabaja en educación infantil, primaria, educación especial y de Personas Adultas y además con carácter retroactivo. El sindicato se ha mostrado flexible para encontrar en los espacios de negociación fórmulas y plazos para que las mejoras salariales puedan llegar a todos. Ciertamente, esta pretensión no ha sido compartida por los otros sindicatos y, por tanto, es minoritaria en la Mesa Sectorial.

Una vez finalizada la negociación llegó el turno de los cumplimientos por parte de la Administración. De los tres aspectos retributivos únicamente la paga extraordinaria de jubilación anticipada está siendo tramitada por la Conselleria de Cultura y Educación. Para los complementos de consolidación de la dirección y para los maestros de la ESO no hay plazo previsto para su aplicación. La causa justificativa de este incumplimiento manifiesto es muy grave: en palabras del director general de personal "legalmente no se pueden llevar a cabo, hay que modificar determinadas normas de la función pública valenciana". Es decir, tras cerca de cuatro meses de negociaciones la Administración se da cuenta ahora de que hay problemas legales para pagarlos. Por lo tanto no se han publicado las normativas para que se puedan iniciar los procedimientos administrativos, y los primeros 30 euros que los maestros que trabajan en puesto de ESO debían cobrar desde el 1 de septiembre en su nómina deberán esperar seguramente hasta enero del 2003.

Por todo ello el STEPV-IV ha iniciado una campaña para que todas las maestras y maestros afectados reclamen individualmente a la Conselleria de Cultura y Educación el pago de este complemento retributivo.

València, 9 de octubre de 2002.

 


Nivell 24 mestres: I ara la Conselleria no paga!

La Mesa Sectorial d’Educació el passat 14 de maig va acordar amb altres sindicats el pagament d'un complement retributiu per als Mestres d'ESO igual al que correspon al professorat del cos d'educació secundària sense la condició de catedràtic(Nivell 24), consistent en 100 euros mensuals. En els següents termes:
  – A data de l’1 de setembre de 2002 s'abonaran 30 euros mensuals.
  – A data 1 de gener de 2003 s’afegiran els 70 euros restants.
Serà d'aplicació als mestres d'ESO en Instituts d’Educació Secundària i en Col.legis Públics. Qui només faça unes hores en ESO, se li pagarà la part proporcional.

Doncs be,en la nòmina de setembre no s'ha vist reflectit aquest augment al professorat que correspondria. Novament la conselleria demostra que no és capaç de complir allò que acorda.

L'STEPV no va signar l'acord perque defensa l'extensió d'aquest complement per a tot el COS DE MESTRES independenment del lloc de treball que ocupe.

Hem preparat dos models de reclamació administrativa per a presentar davant de les direccions Territorials:

1.- Per als mestres que desenvolupen tota la jornada al 1er cicle d'ESO.

2.- Per als mestres que ocupant llocs d'infanti o primària realitzen part de la seua jornada al 1er cicle d'ESO.

Aquestes reclamacions convindria fer-les arribar a l'administració el més aviat possible.

 


< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >