Guia de l’adscripció del professorat de secundària

ver en castellano


 

NOU Preguntes freqüents: Allò l’administració explica de paraula però no vol escriure

 

El procés d’adscripció 

Per què es posa en marxa, com afectarà al professorat 

 

Normativa que regula el procés d'adscripció

 

Guia explicativa del procés

Qui participa
Fases del procediment
A. Adscripció a centre B. Adscripció a localitat C. Adscripció a zona
D. Adscripció a província E. Adscripció a comumitat F. Adscripció a localitat i zona amb habilitació transitòria
Condicions generals
Habilitació transitòria
Característiques de la pèrdua provisional de destinació i de la supressió  CANVI 
Nova interpretació de la normativa: Conselleria informa que el professorat que opte per la pèrdua provisional de destinació, i en la fase de localitat rebutge una vacant, no podrà participar en les següents fases de l’adscripció.  més informació
 

L’STEPV-Iv davant l’adscripció

 

Calendari d’assemblees

 

 

El procés d’adscripció 

 
 

QUÈ ÉS L’ADSCRIPCIÓ?

És un mecanisme extraordinari de recol·locació del professorat que, en aplicació de l’Acord de Plantilles de Secundària, estableix prèviament les plantilles modulars dels IES. A partir d’aquest moment, les plantilles estables dels IES ja no depenen de la matriculació de l’alumnat, sinó del perfil assignat a cada centre.

PER QUÈ ES FA L’ADSCRIPCIÓ?

Els objectius fonamentals de l’adscripció són dos:
- Donar estabilitat a les plantilles dels centres.
- Alliberar totes les places estables del sistema per als concursos generals de trasllats.

COM AFECTARÀ L’ADSCRIPCIÓ AL PROFESSORAT?

L’adscripció només afectarà directament el professorat que quede suprimit i/o desplaçat del seu centre de destinació. Aquest professorat podrà adquirir una nova destinació definitiva sense haver de participar en el Concurs General de Trasllats.

QUÈ PASSARÀ AMB LES VACANTS QUE SOBREN DE L’ADSCRIPCIÓ?

Les vacants que no queden ocupades en el procés d’adscripció, a excepció de les dels centres en construcció, s’han de proveir en el proper Concurs de Trasllats.
 

 
 

Normativa que regula el procés d'adscripció

 
 

Veure documents complets

  - RD 2112/1998, de 2-10-1998, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit nacional.

- Ordre d’1 de juliol de 2002 (DOGV de 12 de juliol de 2002), que regula l’adscripció i els desplaçaments per modificació de les plantilles docents amb les modificacions de l’Ordre de 26 de juny de 2003(DOGV de 23 de juliol de 2003) i la correcció d’errades de l’Ordre de 26 de juny (DOGV de 24 de juliol de 2003).

- Ordre de 30 de setembre de 2003 per la qual s’estableix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria.

- Resolució de 7 d’octubre de 2003 per la qual es convoca el procediment d’adscripció.

- Resolució d’1 d’octubre de 2003 per la qual es determinen les zones d’adscripció. 

- Resolució de 6 d’octubre de 2003 per la qual es fixa el catàleg de llocs de treball en els instituts i seccions d’educació secundària, a efectes de l’adscripció i reubicació del professorat.
 

 
 

Guia explicativa del procés

 
 

QUI PARTICIPA?

Tot el professorat dels cossos de secundària (catedràtics, professorat de secundària) i professorat tècnic de formació professional que tinga destinació definitiva a qualsevol dels centres publicats a la Resolució de 6 d’octubre per la qual es fixa el catàleg de llocs de treball en els instituts i seccions d’educació secundària, a efectes de l’adscripció i reubicació del professorat.
 

 

Fases del procediment

 
 

A. ADSCRIPCIÓ A CENTRE

 

 
A.1. ADSCRIPCIÓ PER L’ESPECIALITAT DE QUÈ S’ÉS TITULAR

Aquesta fase afecta a tot el professorat, és obligatòria i es farà per departaments, tot i que, quan en un departament hi haja les mateixes o més places que professorat definitiu al departament, l’adscripció serà automàtica i la farà d’ofici la pròpia Conselleria.
Si en una especialitat hi haguera més professorat amb destinació definitiva que llocs de treball, la direcció del centre convocarà reunions dels departaments afectats el dia 27 d’octubre i en aquesta reunió s’ha de determinar el professorat que opta per romandre en el mateix departament i el professorat que no queda adscrit, tot seguint els criteris que estableix l’article 4 de l’Ordre d’1 de juliol. 
Els criteris d’ordenació del professorat per determinar els afectats per la supressió del lloc de treball, bé siga de manera voluntària (en primera ronda) o bé de manera forçosa (en segona ronda tot aplicant el criteri d’ordenació invers), són els següents:
- Serveis efectius com a funcionari/-a de carrera del cos a què pertanga cada professor/-a
- Antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la plaça.
- Any d’ingrés en el cos.
- Pertànyer o no al cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
- Puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos
Una vegada acabada aquesta fase, el professorat afectat per la supressió del seu lloc de treball, podrà fer valdre altres especialitats que es tinguen per oposició o sol·licitar l’habilitació transitòria, per participar voluntàriament en la fase següent.

A.2. ADSCRIPCIÓ A CENTRE PER UNA ESPECIALITAT DISTINTA DE LA QUE S’ÉS TITULAR: 

El professorat afectat per la supressió del seu lloc de treball podrà adscriure’s voluntàriament a vacants d’una altra especialitat que hagueren quedat sense cobrir al centre on es té destinació, segons la següent prelació:
1ª. Tenir l’especialitat corresponent (per oposició).
2ª. Tenir l’habilitació transitòria per titulació i experiència.
3ª. Tenir l’habilitació transitòria per titulació.
4ª. Tenir l’habilitació transitòria per experiència.
En el cas que hi haja més d’un professor/-a que vulga optar a la mateixa plaça, s’aplicaran, dins de cada apartat, els criteris d’ordenació que estableix l’article 4 de l’Ordre d’1 de juliol (enumerats anteriorment). 
L’habilitació transitòria s’ha de sol·licitar a la Direcció Territorial corresponent i es pot obtenir per titulació o per experiència docent. Els termes per a la seua adquisició els marca l’Ordre de 20 de setembre de 2003 per la qual s’estableix el procediment per al reconeixement de l’habilitació transitòria. Aquesta fase es resoldrà abans del dia 21 de novembre. En cas d’obtenir vacant es mantindrà la destinació definitiva en el centre. 
L’habilitació transitòria es podrà fer efectiva en el centre on es té destinació definitiva i no suposa, en cap cas, l’adquisició d’una nova especialitat, encara que sí que es manté dret preferent a ocupar una plaça de l’especialitat d’origen al propi centre.
El professorat que no obtinga plaça en la fase de centre haurà d’optar per una d’aquestes dues figures: 
- pèrdua provisional de destinació. 
- supressió. 
El professorat que opte per la supressió haurà de participar obligatòriament en la fase de localitat, per les especialitats que posseïsca per oposició. 
El professorat que opte per la pèrdua provisional de destinació podrà participar voluntàriament en la fase de localitat, per les especialitats que posseïsca per oposició.
  

 

B. ADSCRIPCIÓ A LOCALITAT

   
S’ofertaran totes les vacants que hagen quedat lliures en la fase anterior.
Participaran, amb caràcter obligatori, per qualsevol de les especialitats de què són titulars, els professors/res no adscrits en la fase anterior que hagen optat per la condició de suprimit/da i el professorat suprimit per tancament definitiu del seu centre o per execució de sentència o recurs administratiu. 
El professorat que haja optat per la pèrdua provisional de destinació podrà participar voluntàriament a les places vacants de la localitat (sempre per darrere del professorat suprimit), o bé romandre en aquesta situació fins a 4 anys per tal de retornar al seu centre si es produeix una vacant. Passats els 4 anys, si no es produïra una vacant de la seua especialitat en el seu centre, s’adquirirà la condició de suprimit/-da (v. Article 5.2. de l’Ordre d’1 de juliol).
L’ordenació del professorat en aquesta fase es farà tot seguint el mateixos criteris que a la fase de centre tot i que es conformaran dos grups de professorat: en primer lloc, els qui hagen optat per la supressió i/o siguen suprimits, i en segon lloc, els qui hagen optat per la pèrdua provisional de destinació, encara que el criteri de l’apartat b) es referirà en ambdós casos a l’antiguitat en la localitat.
El professorat que haja optat per la supressió i/o siga suprimit estarà obligat a obtenir una vacant (si n’hi ha) tot aplicant els criteris que estableix l’article 4 de l’Ordre d’1 de juliol. 
El criteris d’ordenació del professorat per obtenir vacant en la fase de localitat, bé siga de manera voluntària (en primera ronda) o bé de manera forçosa (en segona ronda tot aplicant el criteri d’ordenació invers), són els següents:
a. Serveis efectius com a funcionari/-a de carrera del cos a què pertanga cada professor/-a.
b. Antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la localitat.
c. Any d’ingrés en el cos.
d: Pertànyer o no al cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
e: Puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.
Si no s’obtinguera plaça en la fase de localitat, es podrà participar, voluntàriament, en l’adscripció a zona, província i Comunitat, successivament. 
 
 

C. ADSCRIPCIÓ A ZONA

   
Podrà participar, voluntàriament, el professorat no adscrit en la fase anterior.
Participarà, obligatòriament, el professorat procedent dels centres integrats en el Complex Educatiu de Xest, per la zona que els correspon (V6) i voluntàriament per les zones de la seua província que vulguen triar. 
L’ordenació del professorat en aquesta fase es farà tot seguint el mateixos criteris que a la fase de localitat, és a dir, es conformaran dos grups de professorat: en primer lloc triaran els qui hagen optat per la supressió i/o siguen suprimits, i en segon lloc els qui hagen optat per la pèrdua provisional de destinació, encara que el criteri de l’apartat b) es referirà en ambdós casos a l’antiguitat en la zona.
Els criteris d’ordenació del professorat per obtenir vacant en la fase de zona, bé siga de manera voluntària (en primera ronda) o bé de manera forçosa (en segona ronda i només per al professorat del Complex Educatiu de Xest, tot aplicant el criteri d’ordenació invers), són els següents:
a. Serveis efectius com a funcionari de carrera del cos a què pertanga cada professor/-a.
b. Antiguitat ininterrompuda com a definitiu en la zona.
c. Any d’ingrés en el cos.
d. Pertànyer o no al cos de catedràtics d’ensenyament secundari.
e. Puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.
Al professorat del Complex Educatiu de Xest se li computarà l’antiguitat en la seua zona en totes les zones de la seua província que trie.
Si no s’obtinguera plaça en la fase de zona, es podrà, voluntàriament, participar en l’adscripció a província i/o Comunitat. 
 
 

D. ADSCRIPCIÓ A PROVÍNCIA

   
Podrà participar, amb caràcter voluntari, el professorat no adscrit en la fase anterior. 
L’ordenació del professorat per obtenir vacant en aquesta fase ja no farà distinció entre professorat suprimit i professorat amb pèrdua provisional de destinació i s’aplicaran els mateixos criteris d’ordenació que a la fase de centre, tot i que el criteri de l’apartat b) es referirà a l’antiguitat en la província.
Si no s’obtinguera plaça en la fase de província, es podrà, voluntàriament, participar en l’adscripció a Comunitat. 
 
 

E. ADSCRIPCIÓ A COMUNITAT

   
Podran participar, amb caràcter voluntari, el professorat no adscrit en la fase anterior.
L’ordenació del professorat en aquesta fase es farà tot seguint el mateixos criteris que a la fase de província. El criteri de l’apartat b) es referirà a l’antiguitat al País Valencià..
Si no s’obtinguera plaça en la fase de comunitat, es podrà, voluntàriament, participar en l’adscripció a localitat i zona tot utilitzant l’habilitació transitòria. 
  
 

F. ADSCRIPCIÓ A LOCALITAT I ZONA AMB HABILITACIÓ TRANSITÒRIA

   
Podrà participar, amb caràcter voluntari, el professorat no adscrit en la fase anterior. Es podrà optar a una plaça d’una especialitat diferent, en la localitat o en la zona sempre que es dispose de l’habilitació transitòria. Els criteris d’ordenació del professorat són els mateixos de les fases de localitat i zona, tot i que no es farà distinció entre professorat suprimit i professorat amb pèrdua provisional de destinació.
 
 

Condicions generals

 
  A. Previ a cada fase, l’Administració farà públics els llistats de places i professorat que participa, ordenat tot seguint els criteris que estableix l’article 4 de l’Ordre d’1 de juliol.

B. Després de cada fase, l’Administració farà públics els llistats del professorat adscrit i les places vacants.

C. Els afectats pel procediment podran en qualsevol fase formular al·legacions, que hauran de ser tingudes en consideració pel centre o la Direcció Territorial corresponent, segons la fase en què es trobe la tramitació.

D. Finalitzades totes les fases la Direcció Territorial corresponent dictarà resolució d'adscripció i la notificarà als interessats.
El professorat que quede sense adscripció adquirirà la condició de pèrdua provisional de destinació i, voluntàriament la de suprimit en el seu centre d'origen, i estarà a allò que disposen els articles 5 i 6 de l’Ordre d’ 1 de juliol de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació, modificada per Ordre de 26 de juny 2003. 

E. Contra les resolucions d'adscripció de les Direccions Territorials podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Director General de Personal Docent en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seva notificació.

F. Els llocs de treball obtinguts en qualsevol de les fases tindrà caràcter de destinació definitiva i serà irrenunciable. Els efectes seran a partir de l’1 de setembre de 2004, i no es considera canvi de destinació a l’hora de participar en futurs concursos de provisió de llocs de treball.

G. Si la nova destinació correspon a un centre que encara no està en funcionament, els afectats adquiriran la condició de desplaçats, i provisionalment podrien romandre on fins ara tenien destinació definitiva, si n’hi haguera hores suficients de la seua especialitat.

H. El professorat suprimit que no haguera obtingut una nova destinació en el procediment d’adscripció prestarà serveis amb caràcter provisional i tindrà preferència en les adjudicacions de destinacions provisionals sobre qualsevol altre. Així mateix, tindran dret preferent a la localitat i a la zona durant 6 convocatòries en els concursos de trasllats.

 
 

Habilitació transitòria

 
 

QUI LA POT DEMANAR?

La pot demanar el professorat que:
- No quede adscrit en el departament del centre en què es tenia destinació definitiva.
- Siga suprimit per tancament de centre, sentència o recurs administratiu.

EN QUINES FASES ES POT UTILITZAR?

Es pot utilitzar en la fase de centre per adscriure’s a una vacant d’una especialitat diferent o a una vacant que complete horari amb càrrega lectiva d’una altra especialitat.
Es pot utilitzar en l’última fase -adscripció a localitat o zona amb habilitació transitòria- sempre que no s’haja obtingut vacant en totes les fases anteriors.

COM S’ACONSEGUEIX?

Cal sol·licitar-la a la Direcció Territorial corresponent una vegada se sàpia que no s’ha obtingut l’adscripció a centre en l’especialitat en què es tenia destinació definitiva. El termini per sol·licitar-la serà de 10 dies a partir de la comunicació de la pèrdua provisional o definitiva del lloc de treball.
 

 
 

Característiques de la pèrdua provisional de destinació i de la supressió

 
  Si en la primera fase, l’adscripció al centre on tenim destinació definitiva, no obtenim plaça, haurem d’optar per una d’aquestes dues figures: pèrdua provisional de destinació o supressió. 
Les implicacions que té cadascuna d’elles s’especifiquen en la Disposició Transitòria 1ª (apartats 4, 5 i 6), i en els articles 5 i 6 de l’Ordre d’1 de juliol (amb les modificacions de l’Ordre de 26 de juny i la correcció d’errades publicada el 24 de juliol de 2003 al DOGV). 
Ací teniu alguns aclariments sobre el que implica cadascuna d’aquestes figures:

Fins ara s'interpretaba 
a) El professorat que trie la condició de pèrdua provisional de destinació, podrà participar de manera voluntària en totes les fases d’adscripció, però triarà per darrere del professorat que opte per la supressió en les fases de localitat i zona.
Vegeu nota sobre la nova interpretació de la Conselleria. La resta continua sent vàlida

Si decideix agafar una vacant en qualsevol fase perdrà la condició de pèrdua provisional i adquirirà una destinació definitiva sense cap dret de retorn al centre.  
Si decideix no agafar cap vacant, disposarà de 4 anys per a retornar al seu centre sempre que es produïsca una vacant. Si durant aquests 4 anys no aconsegueix una vacant al seu centre, adquirirà la condició de suprimit/-da.
Anualment haurà d’obtindre una destinació provisional (sempre que no hi haja hores suficients de la seua especialitat al seu centre d’origen). Triarà per darrere del professorat suprimit, i estarà obligat a triar una plaça de la seua especialitat en la localitat de destinació, i si no n’hi ha, estarà obligat a triar-la en la zona.    

b) El professorat suprimit triarà per davant del professorat amb pèrdua provisional de destinació en les fases d’adscripció a localitat i a zona. 
Si no obtinguera destinació definitiva en el procediment d’adscripció, anualment haurà d’obtindre una destinació provisional (sempre que no hi haja hores suficients de la seua especialitat al seu centre d’origen). Triaran per davant del professorat amb pèrdua provisional de destinació, i estaran obligats a triar una plaça de la seua especialitat en la localitat de destinació. 
Fins al curs 2005-2006 les destinacions provisionals només podran ser a la localitat, i a partir del curs 2006-2007, en cas de no haver-hi plaça en la localitat, s’haurà d’obtindre destinació provisional en l’àmbit de zona.
  

 

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT. 

ver en castellano

L’Administració ha informat que el professorat que opte per la pèrdua provisional de destinació, i en la fase de localitat rebutge una vacant, no podrà participar en les següents fases de l’adscripció.

Aquesta situació està motivada pel fet que, a quatre dies de l’adscripció, se n’han adonat que, si es deixa participar el professorat que opte per la pèrdua provisional de destinació de manera voluntaria a totes les fases, tot rebutjant les vacants que hi haja, s’està permetent un concurs de trasllats encobert.

Des de l’STEPV-Iv vam denunciar aquesta situació des del primer moment. La figura de pèrdua provisional de destinació, en la redacció actual, és una esmena que se li va acceptar a l’STEPV-Iv en la negociació de la modificació de l’Ordre d’1 de juliol de 2002. La figura està pensada per tal que el professorat puga mantenir durant 4 anys la possibilitat de no eixir del seu centre, i per tant, no és una figura pensada per poder "viatjar" més enllà de la localitat.

En les distintes Meses de negociació que hi ha hagut, hem advertit l’Administració que calia redactar una limitació perquè el professorat que optara per la pèrdua provisional de destinació, sempre que hi haguera vacants a la localitat, no poguera anar més enllà d’aquesta fase.

En aquests moments, se n’han adonat, que si no es posa aquesta limitació, una part important del professorat pot utilitzar aquesta figura per "viatjar" fora de la seua localitat de destinació sense utilitzar el procediment "normal" de provisió de llocs de treball: el Concurs General de Trasllats. I a més a més, sense "gastar-se" els punts. És evident que donar-li aquesta possibilitat al professorat que opte per aquesta figura, perverteix el procés d’adscripció. Però és veritat també que, almenys des de l’STEPV-Iv, hem intentat en més d’una ocasió que l’Administració no caiguera en aquest error, ja que en les Meses de Negociació hem defensat que es redactara de forma clara la situació en què quedava el professorat que optara per la pèrdua provisional de destinació.

Ara, a quatre dies del procés d’adscripció, no es poden canviar les afirmacions i informacions que s’han anat donant al llarg de tota negociació. Els sindicats estem fent un gran esforç per traslladar tota la informació al professorat i per explicar les garanties del procés i ara ens demanen que diguem el contrari del que hem dit i hem escrit.

Per a l’STEPV-Iv, no es poden donar instruccions diferents, sense modificar la normativa. No ens valen ara les instruccions que puga donar l’Administració sobre noves interpretacions de la normativa. Si volen reinterpretar alguna cosa, que publiquen una correcció d’errades de la norma i que diguen exactament i en el DOGV com volen que siga el procés d’adscripció. Li toca a l’Administració, després d’aquest greu error donar explicacions i informar a tot el professorat d’aquests canvis d’interpretació. No és amb aquestes actituds que es donen garanties jurídiques i laborals a tot el professorat.

 

 
 

L’STEPV-Iv davant l’adscripció

 
  El Sindicat ha apostat clarament per aquest procés d’adscripció des del primer moment i ha lluitat perquè es desenvolupe dins d’un marc normatiu que done seguretat laboral i jurídica a tots els treballadors i treballadores de l’ensenyament.
En aquest plantejament, STEPV-Iv considera que el procés d’adscripció finalment acordat:
- Aportarà estabilitat a les plantilles dels instituts, de forma que el professorat suprimit i desplaçat adquirirà una nova destinació definitiva sense haver de passar pels actes d'adjudicació anuals que generen una situació d'inseguretat i d'indignació.
- Arreplega les reivindicacions de les mobilitzacions dels mesos de gener i febrer, com la negociació de les plantilles dels IES; l’adquisició d'una nova destinació definitiva a localitat, i no a zona, com apareixia a l'Ordre d'1 de juliol. 
- Quant a les destinacions provisionals del professorat que per qualsevol motiu no obtinguera una nova destinació definitiva en la seua localitat en el procediment d'adscripció o bé fóra desplaçat conjunturalment per un curs, s'elimina la possibilitat de ser destinat a un centre de la seua província. Només podrà ser destinat a la seua localitat fins al curs 2006-2007, curs a partir del qual, cas de no existir llocs de treball, podria obtenir destí a la seua zona.
- Desbloqueig dels concursos de trasllats. És a dir, totes les vacants reals eixiran progressivament a concurs, a diferència de la situació existent en les darreres convocatòries.
Cal insistir finalment, que la negociació encara no ha finalitzat, ja que queden alguns aspectes de l’Acord de plantilles per desenvolupar. En concret, hi manca la catalogació lingüística dels llocs de treball dels IES, el desenvolupament complet de les plantilles de Cicles Formatius i la dotació objectiva de plantilla extraordinària per atendre l’alumnat de necessitats educatives especials.
 
 
 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEES

 
 
SEU DEL SINDICAT DIA HORA
ALACANT  23 OCTUBRE 18 H.
CASTELLÓ  23 OCTUBRE 17,30 H.
VALÈNCIA  23 OCTUBRE 18 H.
ALZIRA  21 OCTUBRE 17 H.
GANDIA  23 OCTUBRE 17 H.
XÀTIVA  22 OCTUBRE   17 H.
SAGUNT (IES Jorge Juan) 21 OCTUBRE 17,30 H.
ALCOI  22 OCTUBRE 18 H.

A més a més, mentre dure el procés d’adscripció a les seus d’Alacant, Castelló i València hi haurà un servei d’assessorament permanent tots els dilluns per la vesprada, entre les 17 i les 19 hores.

 

 

 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >