Les retribucions del professorat del cos de mestres

 veure posteriors 

Comunicats

     
15/05/02  
20/02/02  

El Sindicat responsabilitza directament el conseller Tarancón de la insolvència del seu Departament


02/02/02  

Alguna organització afirma que és ‘reaccionari’ pretendre que tots cobren el mateix

Per què el Sindicat manté la defensa d'una idèntica retribució per al professorat del mateix Cos

ver en castellano


12/02/02  

Informe de la Mesa Sectorial 12 febrer

- Complement diferencial del nivell 24 per al Cos de Mestres. - Gratificacions Jubilació LOGSE. - Consolidació Comp. Específic de la funció directiva


29/01/02  

La Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat acaba sense cap avanç.


29/11/01

El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres. Les retribucions del conjunt del professorat


31/10/01

La Conselleria d'Educació discrimina a 19.263 mestres que no cobraran l'augment salarial que només s'aplicarà a 3.737 mestres que treballen en Educació Secundària Obligatòria.


17/10/01

Informe de la Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat


7/06/01

L’STEPV reclama un augment de 15000 pessetes mensuals per als mestres. El sindicat espera que s’obriga una negociacio real. 
Es demana el nivell 24 per al Cos de Mestres i el 26 per als Cossos de Secundària.


23/05/01

L’STEPV-Iv exigeix que l’increment dels adscrits a ESO s’estenga a tots els mestres.


Què defensa l'STEPV-Iv

 

Els mestres de l’ESO

Les retribucions: veritats i mentides.

L’accés dels mestres a l’ESO és recorregut davant els tribunals.

La regulació del sector: cap a la integració total en Secundària

Titulació única, retribució única

ver en castellano

 

 


   


Els mestres de l’ESO

L’STEPV-Iv davant la situació dels mestres d’ESO:
– Les retribucions: veritats i mentides.
– L’accés dels mestres a l’ESO és recorregut davant els tribunals.
– La regulació del sector: cap a la integració total en Secundària
– Titulació única, retribució única

 

I. Les retribucions: veritats i mentides 

L’STEPV-Iv ha participat en tots els actes que han tingut com a finalitat reclamar una millora salarial per als mestres d’ESO. Tant si s’ha tractat de meses de negociació, com de manifestacions al carrer, i també en totes les reunions hagudes als centres amb el professorat, l’STEPV-Iv sempre ha afirmat que el professorat d’ESO ha de tenir la mateixa millora salarial —uns 100 euros mensuals, equivalents al nivell 24 en el complement de destinació— que ja es paga a Andalusia, Aragó, Astúries, Catalunya, Castella i Lleó, Galícia, Balears, La Rioja, Navarra i País Basc, però no a Canàries, Cantabria, Castella-La Manxa, Extremadura, Múrcia, Ceuta i Melilla. A Madrid es pagarà a partir d’abril. 

I tanmateix, el Sindicat s’ha convertit en l’objectiu d’una estratègia d’aïllament i desgast compartida entre la Direcció General de Personal i el sindicat CC.OO. El primer, per amagar la seua insolvència en no obtenir d’Hisenda els fons necessaris per pagar el professsorat l’augment reclamat unànimement per tots els sindicats de la Mesa Sectorial; i el segon, perquè aspira a traure’n profit electoral. Cap altre sindicat de la Mesa Sectorial subscriu la falsedat que l’STEPV-Iv siga el responsable que no es pague als mestres d’ESO, com afirma el director general i CC.OO en les seues publicacions i en les reunions amb el professorat, senzillament perquè, a més d’impossible, és mentida. 

ESO, sí; la resta, també

La posició de l’STEPV-Iv no es limita a reclamar el complement retributiu per als mestres d’ESO. També proposa que s’estenga al professorat d’Infantil, Primària, Educació Especial i de Persones Adultes, però no ho ha plantejat mai com “o per tots o per ningú”. El Sindicat s’ha mostrat flexible per trobar en els espais de negociació fòrmules i terminis per tal que les millores salarials puguen arribar a tothom. Certament, aquesta pretensió del Sindicat no és compartida per cap altre i, per tant, és minoritària al si de la Mesa Sectorial d’Educació, raó per la qual l’Administració es nega a tractar-la. Però és obvi que açò no té res a veure amb el fet que l’Administració no pague als mestres d’ESO quan li ho estan reclamant tots els sindicats. En tot cas, explicaria perquè la Conselleria no accepta ni entrar a negociar la proposta de l’STEPV-Iv. La qüestió és que, mentre el Sindicat vol negociar la manera de fer arribar a tots els mestres les millores salarials, d’altres pretenen que hi renuncie sense condicions. I açò no ocorrerà mentre el professorat no vulga. 

Les raons de l’STEPV-Iv són les mateixes que en aquest tema ha mantingut sempre; es tracta de valorar el treball realitzat, i el treball dels mestres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i de Formació de Persones Adultes requereix la mateixa formació inicial i idèntica dedicació. A més de realitzar una única funció social, és un treball exercit amb el mateix grau de responsabilitat. De fet, ningú no ha plantejat mai cap argument de caràcter laboral per a acordar una diferència retributiva entre els mestres. Per tant, cal pensar que la diferència preconitzada respon a raons alienes al valor del treball realitzat.

II. Els Tribunals decidiran sobre l’accés dels mestres a l’ESO

Les accions antisindicals que es denuncien estan entrebancant la unitat d’acció imprescindible per encarar amb les millors condicions la reclamació de tot el paquet de mesures econòmiques que, amb retards inacceptables, afecten el professorat: les gratificacions per la jubilació, els complements per càrrecs unipersonals als centres, l’impagament de nòmines, etc, però, sobretot, resten possibilitats a una acció sindical conjunta en la defensa integral dels interessos dels mestres d’ESO. 

La continuïtat dels mestres en el primer cicle d’ESO s’ha qüestionat per col·lectius de professorat d’Educació Secundària amb la presentació de recursos en els tribunals la finalitat dels quals és expulsar els mestres del primer cicle d’ESO. No s’ataca solament el procediment d’adscripció de professorat emprat per l’Administració el primer any que es trasllada l’alumnat dels col·legis als instituts, sinó la mateixa possibilitat que els mestres treballen a l’ESO. L’STEPV-Iv ha comparegut en els recursos plantejats per defensar que els llocs de treball del primer cicle d’ESO es continuen oferint als mestres per sempre. 

Interessos compatibles

Per al Sindicat, els interessos del professorat de cossos diferents són compatibles. Perquè no és cert, com argumenten els recurrents, que els mestres lleven llocs de treball al professorat de Secundària. La plantilla dels centres que ha de ser ocupada per aquest professorat ha augmentat i encara augmentarà més, com es preveu en l’acord de plantilles. Ocorre que la construcció de nous centres per a l’allotjament de l’alumnat d’ESO està repartint les unitats escolars entre nous centres i municipis que fins fa poc no tenien un institut. Per tant, en el cas de l’ensenyament secundari, cal distribuir sobre un nou territori escolar una plantilla que globalment augmenta, tot i que, al mateix temps, pateix canvis perquè s’adequa a les necessitats del nou sistema educatiu, a les matèries i als nous horaris. Tot açò s’ha de negociar. Però sense pretendre obviar aquestes qüestions i els problemes que comporten, l’STEPV-Iv afirma que els mestres no són la causa d’aquests problemes i, per tant, no es pot pretendre que la seua exclusió de l’ESO siga la solució. El Sindicat s’oposa a aquest intent i ja ha intervingut en els tribunals a favor de la permanència dels mestres en el primer cicle d’ESO. Desconeixem per ara les posicions d’altres organitzacions sobre aquests recursos.

III. Regular la plena integració en Secundària

L’STEPV-Iv considera que la situació professional dels mestres d’ESO s’ha d’equiparar funcionalment amb la resta del claustre dels IES. En aquest sentit, s’han de superar les restriccions del Reglament Orgànic i Funcional a que els mestres ocupen determinats càrrecs en els IES, com ara, la coordinació dels departaments. Han de poder exercir qualsevol responsabilitat en igualtat de condicions que la resta del professorat.
Per altra banda, cal regular legalment el compromís de l’Administració per mantenir reservats indefinidament per als mestres els llocs de treball determinats en l’acord de plantilles de 1996, tant pel que fa a l’accés com a la mobilitat. En aquest sentit, les places reservades per al cos de mestres que han estat transformades en llocs de treball pel professorat de Secundària —cosa que ocorre quan un mestre o mestra en l’ESO accedeix del grup B a l’A— han de tornar a quedar reservades pel cos de mestres en cas de trasllat o baixa per jubilació o excedència del titular.

Altres aspiracions del col·lectiu de mestres d’ESO que l’STEPV-Iv també comparteix necessiten de canvis legals importants, com ara la introducció d’una única formació inicial del professorat amb una mateixa titulació universitària, tot establint mesures per a una adaptació de la situació actual (en l’anomenada Llei de la Qualitat, en tant que pretén reformar el sistema educatiu, cabria introduir canvis en la formació inicial del professorat). En aquest sentit, s’han de proposar canvis en el procediment d’accés del grup B a l’A o la integració en els plans de formació institucionals de la possibilitat de l’accés dels actuals mestres a la nova llicenciatura.

IV. Titulació única, retribució única

La concepció de l’ensenyament com una activitat unitària des de l’educació infantil a la secundària, que precisa en tots els casos d’uns sabers bàsics sobre els processos d’aprenentatge, la gestió de la cultura i el coneixement del mètode científic, va sustentar fins els anys vuitanta la reivindicació del Cos Únic d’Ensenyants per totes les forces sindicals i polítiques progressistes. La fonamentació d’aquesta concepció no ha estat qüestionada després, però sí que s’ha anat abandonant, potser per la dificultat de portar-la a la pràctica una vegada que, des de la Transició política, tots els governs l’han considerada innecessària. Actualment hi ha més interés polític i sindical a mantenir els ensenyants repartits en col·lectius diversos i, fins i tot, a propiciar la seua fragmentació mitjançant polítiques retributives que artificiosament desarticulen l’activitat docent i les facetes que comprén: hi ha qui és tutor i qui no ho és, si no vol; qui coordina un equip de treball i qui no ha de fer res per coordinar-se; qui s’ha d’implicar en la gestió del centre i qui pot estar al marge; qui, si no l’importa cobrar menys, no cal que actualitze els seus coneixements. Com més fragmentats, més barallats.

L’STEPV-Iv continua pensant que cal acostar-se al concepte del Cos Únic perquè continua sent la millor manera de plantejar-se la professió docent. La coherència de l’STEPV-Iv en matèria retributiva ja es va posar de manifest en rebutjar en 1993 el sistema de sexennis per estratificar injustificadament el professorat amb la mateixa responsabilitat i perquè margina el de nou ingrés i el col·lectiu d’interins i interines. La mateixa coherència va portar el Sindicat a plantejar que tot el professorat del Cos de Secundària —actualment dividit sense raons funcionals entre nivell 24 i 26— es retribuesca amb el nivell superior. Per això mateix, l’STEPV-Iv sempre ha plantejat en negociacions sobre l’estructura retributiva del professorat augments linials per tots els cossos, per tal de tancar el ventall retributiu. Aquestes posicions han rebut recentment un suport inequívoc de les Escoles Universitàries de Magisteri, que reivindiquen la llicenciatura per a la formació inicial dels mestres.


El STEPV-Iv ante la situación de los maestros de la ESO:

– Las retribuciones: verdades y mentiras.
– El acceso de los maestros a la ESO, recurrido ante los tribunales.
– La regulación del sector: hacia la integración total en Secundaria.
– Titulación única, 
retribución única.

I. Las retribuciones: verdades y mentiras 

El STEPV-Iv ha participado en todos los actos para reclamar una mejora salarial de los maestros de ESO. Tanto si se ha tratado de mesas de negociación, manifestaciones en la calle y en todas las reuniones habidas en los centros con el profesorado, el STEPV-Iv siempre ha afirmado que el profesorado de ESO debe tener la misma mejora salarial —unos 100 euros mensuales, equivalentes al nivel 24 en el complemento de destino— que ya se paga en Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Baleares, La Rioja, Navarra y País Vasco, pero no en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla. 
Sin embargo, el Sindicato se ha convertido en objetivo de una estrategia de aislamiento y desgaste compartida por la Dirección General de Personal y el sindicato CC OO. La primera, para esconder su insolvencia al no obtener de Hacienda los fondos necesarios para pagar al profesorado el aumento reclamado unánimemente por todos los sindicatos de la Mesa Sectorial; y el segundo porque aspira a sacar provecho electoral. Ningún otro sindicato de la Mesa Sectorial subscribe la falsedad de que el STEPV-Iv sea responsable de que no se pague a los maestros de ESO, como afirman el director general y CC OO en sus publicaciones y en las reuniones con el profesorado. Sencillamente porque, además de imposible, es mentira. 

ESO, sí. Los demás, también

La posición del STEPV-Iv no se limita a reclamar el complemento retributivo para los maestros de ESO. También propone que se extienda al profesorado de Infantil, Primaria, Educación Especial y Personas Adultas, pero no lo ha planteado nunca como “o para todos o para nadie”. El Sindicato se ha mostrado flexible para encontrar en los espacios de negociación fórmulas y plazos para que las mejoras salariales puedan llegar a todos. Ciertamente, esta pretensión del Sindicato no la comparten los demás y por tanto es minoritaria en la Mesa Sectorial de Educación, razón por la cual la Administración se niega a abordarla. Pero es obvio que esto no tiene nada que ver con el hecho de que la Administración no pague a los maestros y maestras de ESO cuando se lo reclaman todos los sindicatos. En todo caso, explicaría por qué la Conselleria no acepta ni entrar a negociar la propuesta del STEPV-Iv. La cuestión es que mientras el Sindicato desea negociar el modo de trasladar a todos los maestros las mejoras salariales, otros querrían que renunciara sin condiciones. Y esto no ocurrirá mientras el profesorado no lo quiera. 
Las razones del STEPV-Iv son las mismas que en este tema ha mantenido siempre. Se trata de valorar el trabajo realizado, y el trabajo de los maestros y maestras de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y de Formación de Personas Adultas requiere la misma formación inicial e idéntica dedicación. Además de realizar una única función social, es un trabajo ejercido con el mismo grado de responsabilidad. De hecho, nadie ha presentado nunca ni un sólo argumento de carácter laboral que justifique una diferencia retributiva entre los maestros. Por tanto, cabe pensar que la diferencia preconizada responde a razones ajenas al valor del trabajo realizado.

II. Los Tribunales decidirán sobre el acceso de los maestros a la ESO

Las acciones antisindicales denunciadas están dificultando la unidad de acción imprescindible para afrontar con las mejores condiciones la reclamación de todo el paquete de medidas económicas que, con retrasos inaceptables, afectan al profesorado: gratificaciones por jubilación, complementos por cargos unipersonales en los centros, impago de nóminas, etc. Pero, sobre todo, restan posibilidades a una acción sindical conjunta en la defensa integral de los intereses de los maestros y maestras de ESO. 
La continuidad de los maestros en el primer ciclo de ESO ha sido cuestionado por colectivos de profesorado de Educación Secundaria con la presentación de recursos en los tribunales con la finalidad de expulsar a los maestros del primer ciclo de ESO. No se ataca sólo el procedimiento de adscripción del profesorado empleado por la Administración el primer año que se traslada al alumnado de los colegios a los institutos, sino la propia posibilidad que los maestros trabajen en la ESO. El STEPV-Iv ha comparecido en los recursos planteados para defender que los puestos de trabajo del primer cicle de ESO se continúen ofreciendo a los maestros para siempre. 

Intereses compatibles

El Sindicato entiende que los intereses del profesorado de cuerpos diferentes son compatibles. No es cierto, como argumentan los recurrentes, que los maestros quiten puestos de trabajo al profesorado de Secundaria. La plantilla de los centros ocupada por este profesorado ha aumentado y todavía aumentará más, como prevé el acuerdo de plantillas. Ocurre que la construcción de nuevos centros para el alojamiento del alumnado de ESO está repartiendo las unidades escolares entre nuevos centros y municipios que hasta hace poco carecían de instituto. Por tanto, en la enseñanza secundaria hay que distribuir sobre un nuevo territorio escolar una plantilla que globalmente aumenta aunque, al mismo tiempo, sufre cambios porque se adecúa a las necesidades del nuevo sistema educativo en las materias y en los nuevos horarios. Todo esto debe negociarse. Pero sin pretender obviar estas cuestiones y los problemas que comportan, el STEPV-Iv afirma que los maestros no son la causa de estos problemas y, por tanto, no se puede pretender que su exclusión de la ESO sea la solución. El Sindicato se opone a este intento y ya ha intervenido en los tribunales a favor de la permanencia de los maestros y maestras en el primer ciclo de ESO. Desconocemos por ahora las posiciones de otras organizaciones sobre estos recursos.

III. Regular la plena integración en Secundaria

El STEPV-Iv considera que la situación profesional de los maestros y maestras de ESO debe equipararse funcionalmente con el resto de miembros del claustro de los IES. En este sentido deben superarse las restricciones del Reglamento Orgánico y Funcional a que los maestros ocupen determinados puestos en los IES, como la coordinación de los departamentos. Los maestros deben poder ejercer cualquier responsabilidad en igualdad de condiciones que el resto del profesorado.
Por otro lado se debe regular legalmente el compromiso de la Administración de mantener reservados indefinidamente a los maestros los puestos de trabajo determinados en el Acuerdo de Plantillas de 1996, tanto en lo que respecta al acceso como a la movilidad. En este sentido, las plazas reservadas para el Cuerpo de maestros que han sido transformadas en puestos de trabajo del profesorado de Secundària —cosa que ocurre cuando un maestro o maestra en la ESO accede del grupo B al A— han de volver a reservarse para el Cuerpo de maestros en caso de traslado o baja por jubilación o excedencia del titular.
Otras aspiraciones del colectivo de maestros y maestras de ESO que el STEPV-Iv también comparte precisan cambios legales importantes como la introducción de una única formación inicial del profesorado con una misma titulación universitaria, con medidas para una adaptación de la situación actual (en la denominada Ley de Calidad, en tanto que pretende reformar el sistema educativo, habría que introducir cambios en la formación inicial del profesorado). En este sentido, se deben introducir cambios en el procedimiento de acceso del grupo B al A o en la integración en los planes institucionales de formación de la posibilidad de acceso de los maestros actuales a la nueva licenciatura.

IV. Titulación única, retribución única

La concepción de la enseñanza como una actividad unitaria desde la Educación Infantil a la Secundaria, que precisa en todos los casos de unos saberes básicos sobre los procesos de aprendizaje, la gestión de la cultura y el conocimiento del método científico, sustentó hasta los años ochenta la reivindicación del Cuerpo Único de Enseñantes por todas las fuerzas sindicales y políticas progresistas. La fundamentación de esta concepción no ha sido cuestionada pero se ha ido abandonando, quizás por la dificultades de llevarla a la práctica una vez que, tras la Transición política, todos los gobiernos la han considerado innecessaria. Actualmente existe más interés político y sindical en mantener a los enseñantes repartidos en colectivos diversos e, incluso, en propiciar su fragmentación mediante políticas retributivas que artificiosamente desarticulan la actividad docente y las facetas que comprende: existe quien es tutor y quien no lo es si no quiere; quien coordina un equipo de trabajo y quien no ha de hacer nada para coordinarse; quien se implica en la gestión del centro y quien puede permanecer al margen; quien, si no le importa cobrar menos, no precisa actualizar sus conocimientos. Cuanto más fragmentados, más enfrentados.
El STEPV-Iv sigue pensando que hay que acercarse al concepto del Cuerpo Único porque continúa siendo la mejor manera de plantearse la profesión docente. La coherencia del STEPV-Iv en materia retributiva ya se puso de manifiesto al rechazar en 1993 el sistema de sexenios por estratificar injustificadamente a un profesorado con la misma responsabilidad, y porque margina al de nuevo ingreso y al colectivo de interinos y interinas. La misma coherencia llevó al Sindicato a plantear que todo el Cuerpo del profesorado de Secundaria —actualmente dividido sin razones funcionales entre el nivel 24 y 26— se retribuya con el nivel superior. Por esto mismo el STEPV-Iv siempre ha planteado en las negociaciones sobre la estructura retributiva del profesorado aumentos lineales para todos los cuerpos, con el fin de cerrar el abanico retributivo. Estas posiciones han recibido recientemente un apoyo inequívoco de las Escuelas Universitarias de Magisterio, que reivindican la licenciatura para la formación inicial de los maestros. 

  


L’STEPV el considera insuficient i discriminatori per a 19.000 mestres

La Conselleria i quatre sindicats arriben a un acord sobre retribucions docents

Text de l'acord

La Mesa Sectorial d’Educació es va reunir el passat 14 de maig per tractar novament sobre les retribucions del professorat: nivell diferencial 24 per al Cos de Mestres, consolidació del complement de direcció en aplicació de la LOPEGCD, augment de les gratificacions per jubilació anticipada LOGSE, llicències per estudis, fons d’ajuts socials, decret retributiu, complement càrrecs unipersonals centres d’FPA i Seccions de Secundària.

La Conselleria de Cultura i Educació va arribar a acords sobre el complement diferencial per als mestres d'ESO, consistent en 100 euros mensuals, amb els sindicats ANPE, CCOO, UGT i CSIF en els següents termes:

– A partir de l’1 de setembre de 2002 s'abonaran 30 euros mensuals.
– A data 1 de gener de 2003 s’afegiran els 70 euros restants.

Serà d'aplicació als mestres d'ESO en Instituts d’Educació Secundària i en Col.legis Públics. Qui només faça unes hores en ESO, se li pagarà la part proporcional.

L’STEPV-IV no ha signat l’acord perquè el considera insuficient en diversos aspectes. 

No s’aplica a tot el Cos de Mestres ni s’ha previst que s’aplique en el futur. 

A més, no té caràcter retroactiu i es fa creu i ratlla amb allò que s’havia d’haver pagat des de fa molt de temps. 

Les organitzacions que han criticat durament l’STEPV, han arribat finalment a un acord insuficient i dolent que, per una banda, exclou a més de 19.000 mestres, i per altra es renuncia als endarreriments, de forma que cada mestre d’ESO ha deixat de percebre, amb la signatura d’aquest acord, 1.200 euros anuals.

Amb tot açò, s’ha demostrat que l’única responsabilitat del retard en la negociació era de la Conselleria de Cultura i Educació. 

Per arribar a un acord com aquest, no calia tant de soroll.

Quant a les jubilacions LOGSE, la gratificació s'incrementa per part de la Generalitat Valenciana en 1,5 vegades, el que, afegit al que paga el MEC, suposa multiplicar-la per 2,5. Per exemple: aquelles persones que els corresponien 835.000 pts, a partir d'ara seran 2.000.000 pts. (12.000 euros). Només serà aplicable a les jubilacions que es facen a partir de l'any 2002.

El retard en la presa de decissions (l’informe favorable d’Hisenda sobre les jubilacions ha tardat més de 16 mesos) y la insuficiència econòmica dels acords posen de manifest la falta de direcció i de pes polític d’Educació i la manca de liquidesa d’un Consell de la Generalitat que s’ha gastat ingents quantitats de diners en determinats projectes d’oci i en potenciar empreses privades.

¿No és clar que l’adversari és un govern per al qual ni l’ensenyament públic ni les millores salarials per al professorat són una prioritat? ¿Per què s’ha responsabiltzat a l’STEPV de la paràlisi de la negociació?

   

GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

Retribuciones. Maestros en puestos de trabajo de educación secundaria.

Borrador de Resolución de la Dirección General de Personal por la que se reconoce el derecho del personal del cuerpo de Maestros que desempeñan puestos de trabajo del primer ciclo de la ESO, a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/90 de Ordenación General del Sistema Educativo, (BOE n° 258, de 4 de octubre) establece los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria. En la disposición adicional décima, de la citada norma, es preceptiva que los puestos de trabajo de enseñanza secundaria, serán desempeñados por personal del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria. No obstante, en la disposición transitoria cuarta de la citada norma, se permite que el personal del cuerpo de maestros que desempeñaban puesto de trabajo del primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, permanecieran en dicho ciclo indefinidamente.

Considerando, que tanto la Orden de la Conselleria de Economía y Hacienda de 15 de febrero de 1993, como demás legislación vigente, tanto estatal corno autonómica, atribuye el complemento de destino nivel 24, como nivel mínimo de los puestos de trabajo a desempeñar por personal del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria,

Que a tenor de lo establecido en el apartado b) del n° 3 del artículo 23 de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la Administración Pública, y apartado a) del n° 2 del artículo 55 de la Ley de la Función Pública Valenciana, se indica que el complemento de destino a percibir por el funcionario es el correspondiente al puesto de trabajo que desempeña.

Que el personal perteneciente al cuerpo de maestros que imparte el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria está desempeñando puestos de trabajo clasificados con nivel 24 de complemento de destino,

En uso de las facultades conferidas por el Decreto 11112000, de 18 de julio, del Gobierno Valenciano que establece el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación (D.O.G.V. núm. 3.798, de 21 de julio), modificado por el Decreto 272001, de 30 de enero (D. O.G.V. núm. 3.930, de 1 de febrero)

RESUELVO

Reconocer el derecho del personal perteneciente al cuerpo de Maestros, que desempeñe puestos de trabajo de primer ciclo de la ESO, en tanto permanezcan en el desempeño de los mismos, a percibir las retribuciones correspondientes al de complemento de destino, que corresponda a los profesores del cuerpo de Enseñanza Secundaria sin la condición de catedrático.

En el supuesto de que la jornada de trabajo se distribuya entre los niveles de enseñanza infantil y primaria,y el primer ciclo de la ESO, percibirá las retribuciones en parte proporcional a la parte de jornada desempeñada en el puesto de trabajo de primer ciclo de ESO.

La percepción del indicado complemento por el personal afectado, se efecturá, el 30 por ciento, en fecha de 1 de septiembre de 2002, y el resto en fecha de 1 de enero de 2003.

Por las Direcciones Territoriales de esta Conselleria, expedirán, durante el primer trimestre de cada curso académico, certificación con la relación de personal perteneciente al cuerpo de maestros, afectados por la presente norma, a efectos de su tramitación en nómina.

 

 

El Sindicat responsabilitza directament el conseller Tarancón de la insolvència del seu Departament

Bloquejada la negociació dels temes retributius

A les dues meses de negociació sobre distints aspectes retributius que afecten el professorat (gratificacions per jubilació anticipada, llicències per estudis, fons socials, nivell 24 cos de mestres, consolidació del complement de direcció, pagament del complement de cap de departament al antics catedràtics de batxillerat… ), l’Administració educativa ha mostrat la seua manca de pes polític i d’iniciativa al si del Govern de la Generalitat. Les retribucions és un capítol que conté distintes aspectes que resta obert des de fa temps sense que encara haja estat possible tancar-ne cap d’ells. Segons els responsables educatius, el retard en l’adopció d’acords és degut a que la Conselleria d’Economia i Hisenda no ha emés l’informe corresponent i no ha autoritzat el pagament.

L’STEPV-Iv es pregunta si Manuel Tarancón, conseller d’Educació, no forma part del govern de la Generalitat i si el Departament que encapçala és capaç de complir els acords pactats amb les organitzacions sindicals. Perquè, cas de donar-se una resposta negativa caldria negociar amb qui té pes polític i capacitat de negociació.

Des de l’STEPV-Iv sorprén, però, que quan es desvien diners públics a inversions en parcs d’oci, al sector privat o a la concertació de l’ensenyament privat no es presenta cap dels problemes ara al·legats. El Sindicat considera que és inadmissible la situació d’estancament que pateix la negociació retributiva del sector i fa responsable del bloqueig al propi conseller. La persistència d’aquestes circumstàncies farà inevitable el conflicte.


   
 
En defensa del complement salarial per al Cos de mestres (nivell 24)

ESO SÍ,
Infantil, Primària,Ed. Especial… TAMBÉ

Concentracions: Dimecres, 20 de febrer:
- ALACANT, Del. Govern Valencià (Passeig Dr. Gadea), 18 h.
- CASTELLÓ, Del. Govern Valencià (Casa Caragols), 18 h.
- VALÈNCIA, Palau de la Generalitat (plaça Manises). 18 h.

Dimecres, 27 de febrer:
- ALACANT, Del. Govern Valencià (Passeig Dr. Gadea), 18 h.
- CASTELLÓ, Del. Govern Valencià (Casa dels Caragols), 18 h.
- VALÈNCIA, Palau de la Generalitat (plaça Manises), 18 h.

   

descarregar en format word

ESO SI, INFANTIL, PRIMÀRIA i EDUCACIÓ ESPECIAL TAMBÉ

Davant el bloqueig de la Conselleria al paquet de mesures que tenen a veure amb les retribucions del professorat i específicament les retribucions del cos de mestres, l’STEPV-Iv vol informar tot el professorat del següent:

  1. L’augment del complement retributiu en una quantitat aproximada de 100 euros mensuals per als mestres que treballen en Educació Secundària Obligatòria és proposta compartida per tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial d’Educació, sense cap excepció: STEPV-Iv, CC.OO, ANPE, FETE-UGT i CSI-CSIF.

  2. Per tant, és radicalment falsa l’afirmació d’un determinat sindicat de que l’STEPV-Iv és qui bloqueja la decisió final de la Mesa Sectorial per procedir a realitzar el pagament corresponent, no sols perquè la posició de l’STEPV-Iv és absolutament favorable, sinó també perquè democràticament i reglamentàriament no és possible que un sol sindicat puga impedir una decisió majoritària de la Mesa.

  3. L’STEPV-Iv no sols està totalment a favor de que es pague als mestres d’ESO, també reclama de la Mesa Sectorial un acord que trasllade a tot el cos de mestres el mateix augment retributiu i es mostra disposat a negociar un procediment flexible que ho facilite. Per tant, és radicalment fals que s’atribuesca al sindicat una posició semblant al "o per a tots o per a ningú". L’STEPV-Iv està convençut que tots els mestres mereixen l’augment retributiu perquè tots i totes fan una mateixa funció i treballen amb la mateixa dedicació i grau de responsabilitat.

  4. L’STEPV-Iv denuncia les estratègies sindicals que aboquen a un enfrontament entre sectors del professorat en funció d’interessos sindicals particulars i aposta per la unitat, en benefici de tots i de totes.

Per això l’STEPV-Iv convoca tot el professorat del cos de mestres a sumar-se a la concentració del dia 11 de febrer, davant el Palau de la Generalitat (plaça de Manises de València), a les 18 hores, en companyia de tots els sindicats de la Mesa Sectorial, per demanar un complement retributiu per als mestres d’ESO i també per als mestres d’Infantil, de Primària i d’Educació Especial:

ESO SI, INFANTIL, PRIMÀRIA i EDUCACIÓ ESPECIAL TAMBÉ.

 

convocatòria de concentracions 20 i 27 febrer

 

Alguna organització afirma que és ‘reaccionari’ pretendre que tots cobren el mateix

El Sindicat manté la defensa d'una idèntica retribució per al professorat del mateix Cos

descarregar aquest full en valencià (format word)
descargar esta hoja en castellano (formato word)

Al juny de 1996 la Mesa Sectorial d'Educació va arribar a un acord que determinava les plantilles dels col·legis públics d'Educació Infantil i Primària. L'acord incloïa el compromís de negociar les retribucions del "Cos de Mestres". L'aplicació de la Reforma educativa —retardada fins aquest moment— i l'esforç que se li demanava al professorat per a adequar-se a les noves exigències del sistema educatiu ho justificaven sobradament. Tampoc va ser gratuïta la referència al "Cos de Mestres", ja que l’esforç es demanava, òbviament, a tots els mestres i mestres.

Durant els anys següents, mentre es van anar complint en els terminis previstos els aspectes referits a la dotació de les plantilles —no sense una pressió constant— l'Administració va deixar de complir o va ajornar altres aspectes, com la generalització de les unitats de tres anys en tots els col·legis o la negociació de les retribucions.

Aquest últim tema no es va abordar fins 2001, i quan es va fer l'Administració ho va plantejar restringint el seu abast, és a dir, proposant un augment retributiu per als mestres que treballen en l'ESO (unes 3.500 persones), i no presentant una proposta que contemplés la totalitat del professorat del Cos de Mestres (uns 23.000 docents). La negociació ha continuat en 2002. L'augment retributiu proposat abans i ara —equivalent al nivell 24 en el complement específic, uns 100 euros mensuals aproximadament— compta amb l'aprovació unànime de tots els sindicats presents en la Mesa Sectorial. L’STEPV-Iv demana a més que la millora s'estenga, encara que amb flexibilitat temporal, a tot el professorat del Cos de Mestres, treballe on treballe. En aquest punt s'acaba la unanimitat i a partir d'aquí l'STEPV-Iv es queda sol defensant la seua proposta.

Les raons de l’STEPV-Iv

Per al Sindicat es tracta de valorar el treball realitzat, el treball dels mestres d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i de Formació de Persones Adultes requereix la mateixa formació inicial i idèntica dedicació. A més de realitzar una única funció social, és un treball exercit amb el mateix grau de responsabilitat. De fet, ningú ha plantejat mai cap argument de caràcter laboral per a acordar una diferència retributiva entre el col·lectiu de mestres. Per tant, cal pensar que la diferència preconitzada respon a raons alienes al valor del treball realitzat.

Les raons dels altres

L'Administració —que mai ha justificat la seva proposta— usa com únic argument que no pot accedir a les pretensions de l’STEPV-Iv perquè això obriria una espècie d'espiral reivindicativa en el mateix sentit en la resta dels àmbits laborals de la Generalitat.

Efectivament, el Sindicat pretén que quan aquesta mateixa situació es done en altres col·lectius s'aplique la mateixa política retributiva. De fet, aquesta és la proposta per a Sanitat, Justícia i Funció Pública. S'entén que una Administració que es caracteritza per restringir tant com pot les retribucions dels funcionaris públics s'opose a les reivindicacions de l’STEPV-Iv, però és més difícil entendre que això mateix siga compartit per determinats sindicats. Algú ha arribat a afirmar fins i tot que "és reaccionari" pretendre que tothom cobre el mateix.

Per al Sindicat, retribuir de la mateixa manera una mateixa dedicació i grau de responsabilitat no només no és reaccionari, sinó que per ser just afavoreix la suma de voluntats per a treballar en equip i compartir responsabilitats. En canvi, el que és profundament reaccionari és dividir innecessàriament i artificiosament les retribucions dels treballadors i treballadores —com per exemple ha ocorregut històricament entre homes i dones que fan el mateix treball— perquè, a més de discriminatori, dificulta la seua unitat per a plantejar tasques o reivindicacions comunes.

En informacions facilitades per altres sindicats es diu que els mestres adscrits a Secundària cobraran el complement "si l’STEPV-Iv no ho impedeix" o que "l'Administració —referint-se a la Mesa del 29 de gener— amb la complicitat d'algun sindicat, ha bloquejat altra vegada el que semblava aconseguit".

Com és òbvia l'al·lusió, l’STEPV-Iv afirma que no és responsable que encara no s'haja abonat el complement als mestres d'ESO, perquè l’STEPV-Iv sempre ha defensat que aquest professorat accedesca a la millora salarial al·ludida. Amb la pretensió d'estendre-la a tots els mestres —encara que siga de forma flexible i gradual— el Sindicat no impedeix que la majoria sindical de la Mesa, representada per la suma de la representació de la resta de sindicats, al costat de l'Administració, puguen acordar el que vulguen. l’STEPV-Iv només és responsable de les seues pròpies posicions. La representació del Sindicat en la Mesa Sectorial —a pesar de ser la més important, un 40% del total— no impedeix que el conjunt de la resta d'organitzacions —el 60% restant— prenga conseqüentment els acords que afirma defensar.

Titulació única, retribució única

La coherència del l’STEPV-Iv en matèria retributiva es va posar de manifest quan en 1993 va rebutjar el sistema de sexennis —el qual, per cert, es va posar en marxa per la majoria de la mesa Sectorial a pesar del desacord de l’STEPV-Iv— perquè estratifica injustificadament al professorat i margina al de nou ingrés i al col·lectiu d'interins i interines. La mateixa coherència és la que duu al Sindicat a plantejar que tot el professorat del Cos de Secundària —actualment dividit sense raons funcionals entre nivell 24 i 26— es retribuesca amb el nivell superior. Per això mateix l’STEPV-Iv sempre ha plantejat en negociacions sobre l'estructura retributiva del professorat augments lineals que tanquen el ventall retributiu i no l’òbriguen encara més.

Aquestes posicions del Sindicat responen al convenciment que a la funció docent, que és única, li correspon l'agrupament laboral del professorat en un Cos Únic d'Ensenyants. Aquest històric posicionament —que amb el pas del temps ha perdut el suport de diferents sectors sindicals, professionals i polítics però mai de l’STEPV-Iv ha rebut recentment l'important suport inequívoc de les Escoles Universitàries de Magisteri, que reivindiquen la llicenciatura per a la formació inicial dels mestres. Per al Sindicat, aquest és el camí.


La Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat acaba sense cap avanç

La Conselleria no pagarà la nòmina de gener al professorat substitut.

La Mesa Sectorial d'Educació celebrada avui, dimarts 29 de gener, ha acabat sense cap avanç significatiu en cap dels temes tractats: gratificacions per jubilació anticipada prevista a la LOGSE; convocatòria de les llicències per estudis; convocatòria dels fons d'acció social; decret de retribucions; pagament del complement de cap de departament a l'antic Cos de Catedràtics; consolidació del complement de direcció en aplicació de la Llei de Participació i pagament del complement diferencial als mestres.

La reunió ha esdevingut una repetició de reunions anteriors, en les quals els sindicats ha expressat les seues reivindicacions i la Conselleria s'ha limitat a escolar-les. Després d'una mesura de força del sindicats s'ha compromés a presentar les seues propostes, per escrit, abans del dia 6 de febrer.

L'STEPV-Iv valora molt negativament l'actitud de l'Administració, ja que molts dels temes estan pendents de negociació des de fa anys.

Pel que fa a les gratificacions per jubilació LOGSE, el sindicat ha exigit que es triplique la quantitat que es paga actualment. Cal assenyalar que el País Valencià és la Comunitat Autònoma que menys paga al professorat que s'acull a aquesta.

El sindicat ha exigit que tot el professorat del Cos de Mestres cobre 100 euros (16.000 pessetes) mensuals més per aplicació de la LOGSE. Per al sindicat és inexplicable que l'Administració només pretenga que ho cobren els mestres que imparteixen classes en ESO (unes 3.700 persones) i no ho faça la totalitat del Cos (unes 23.000 persones). El sindicat considera s'ha de retribuir d'igual forma el valor del treball que fan els mestres d'infantil, primària, epa, educació especial o escola rural com el que fan els mestres que treballen a ESO. No existeixen arguments ni pedagògics ni laborals per no fer-ho, ja que a més tenen la mateixa dedicació.

El Director General de Personal ha explicat que la raó per la qual no accedia a les pretensions de l'STEPV-Iv és que la resta de Conselleries (Sanitat i Justícia i Administració Pública) es podrien trobar amb reivindicacions sindicals semblants, al menys per part de l'STEPV-Iv, cosa que el govern no té intenció d'accedir. Però no ha donat un sol argument que justifique una diferència retributiva entre un mestres i uns altres.

Respecte a les llicències per estudis, el sindicat ha demanat una convocatòria per al curs vinent, aquestes no s'han convocat des de que governa el Partit Popular.

Pel que fa als impagament de la nòmina de gener, segons ens ha informat la Conselleria afectarà al professorat que realitza substitucions des del mes de desembre i al reconeixement de triennis i sexennis del professorat funcionari. El sindicat ha exigit el pagament immediat de la nòmina i, adverteix que de no fer-se convocarà mobilitzacions al personal afectat. El proper divendres està convocada una reunió amb el Director General de Règim Econòmic per donar una resposta a la situació creada.

València, 29 de gener de 2002.


El Sindicat demana un complement de 16.600 pessetes per a tots els mestres

Es negocien les retribucions del professorat i la indemnització per jubilació

La Conselleria ha obert un procés de negociació sobre les retribucions del professorat valencià que comprén també les indemnitzacions per la jubilació anticipada. S’ha obert una controversia a propòsit de si un augment retributiu per als mestres de l’ESO també s’ha de generalitzar o no per tots els mestres. L’STEPV-Iv proposa que, dins del mateix cos, es tracte igual el professorat que tinga la mateixa dedicació i la mateixa responsabilitat. Diversos són els temes que estan oberts per a la seua negociació i, encara que han coincidit en el temps, no estan tots connectats.

De tots els assumptes oberts, el que està tenint més repercusió és el pagament d'un complement diferencial per als mestres que treballen a l'ESO en escoles i en IES. Aquest complement, xifrat en 16.600 pessetes, afectaria actualment a 3.737 mestres i el seu cost és de 750 milions anuals.

La Conselleria de Cultura i Educació s'ha manifestat sempre partidària de pagar aquests diners només al professorat que treballa a l'ESO i s’ha oposat a estendre’l també a la resta del professorat del cos de mestres com proposa l’STEPV-Iv. Els arguments de l'Administració són que cal una millor valoració del treball que fa el professorat d'ESO i que així s’igualen les retribucions del professorat que treballa en un mateix centre.

La posició del Sindicat ha estat que eixa millora salarial s'aplique també, si cal amb una flexibilitat temporal raonable, a tot el cos de mestres, unes 23.500 persones, perquè no ha trobat cap argument per compartir les limitacions de l'Administració. Com es pot explicar als mestres d'Infantil i Primària que pel seu treball no els correspon un augment semblant?. En quins fets objectius referits a la dificultat del treball o a la seua dedicació s’empara una diferència salarial com aquesta? El desacord de l’STEPV-Iv amb l’Administració és per defecte i no nega de cap de les maneres que cobre ningú.

La posició de la resta d’organitzacions sindicals és diversa: mentre CCOO i UGT han defensat que només es pague als mestres d'ESO, ANPE i CSIF unes vegades han proposat que es pague a tothom i d'altres només als d'ESO.

L'Administració s’ha compromés a pagar, encara que tot ha quedat pendent d'una nova reunió de la Mesa Sectorial per concloure.

Si aquest tema no s'ha tancat abans — malgrat que ja hi figurava en l’acord de plantilles d’Infantil i Primària signat en1996 com a compromís de negociar "les retribucions del cos de mestres"— ha estat perquè a la Conselleria no li ha interessat abordar la negociació, potser perquè li convenia esperar les sentències dels Tribunals de Justícia en els recursos que alguns sindicats van presentar i que finalment han perdut. El Sindicat, convençut que no és una qüestió jurídica, va preferir la via de la negociació i per això l’ha demanada reiteradament, sense trobar el necessari suport de la resta dels sindicats. Amb la unitat sindical hagués estat possible aconseguir un tractament més just per tots els mestres, però amb l'actitud de determinades organitzacions sindicals de responsabilitzar contínuament l’STEPV-Iv de tot allò que passa al sistema educatiu es beneficien els interessos de l’Administració i no del professorat. Quan aquest assumpte es va tractar en la Mesa General de Negociació del 23 de novembre en la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, el representant de CC OO-PV va dir textualment: "n'hi ha dificultats amb Hisenda, ho comprenem". I tanmateix, quan ho expliquen al professorat responsabilitzen directament l’STEPV-Iv. Depén de l'auditori s’hi fa un discurs o l'altre. Hi cal coherència. Sobretot per identificar l’adversari.

Només amb la unitat sindical i la pressió del conjunt del cos de mestres és possible avançar. Però qui de debó pense que hi ha raons perquè uns cobren ja i d’altres no ho facen mai que ho explique i admeta que n’hi d’altres maneres de veure les coses. L’STEPV-Iv està per facilitar els acords que considera justos tot flexibilitzant la seua aplicació, però no signa el contrari del que creu: que allò més just és que tot el cos de mestres guanye més diners, que tot el qui té la mateixa responsabilitat i la mateixa dedicació prospere amb la mateixa mida.

Les retribucions del conjunt del professorat

Independentment de la negociació anterior, el sindicat considera necessari obrir la negociació de les retribucions del conjunt de cossos docents. La negociació del nou Estatut de la Funció Pública Docent o de la Llei de Qualitat ha de servir per a modificar l'actual sistema retributiu en diverses línies, com ara augmentar les retribucions bàsiques en detriment de les complementàries; substituir l'actual sistema de sexennis per un altre més igualitari i que integre en la tasca docent la vessant de la formació contínua; redifinir els nivells de complements de destinació actuals per tal de tancar el ventall retributiu en que es subdivideix injustificadament el professorat.

En aquest sentit, les propostes del sindicat es concreten de la següent manera:

- En l'àmbit del País Valencià, la substitució de l'actual sistema retributiu basat en els sexennis per un altre que supose l'equiparació de les retribucions en una quantitat igual a la que cobra una persona que tinga cinc sexennis.

- En l'àmbit estatal, redefinir el sistema retributiu per equipar les retribucions del professorat dels diversos cossos docents. Açò descansa sobre el consens que hi ha actualment entre el professorat per tal d’aconseguir una titulació única per a l'accés a la docència, en la línia de la reivindicació històrica del Cos únic i de la llicenciatura sol·licitada per les Escoles de Magisteri.

L'augment de les indemnitzacions per jubilació avançada

Aquest tema està obert. La proposta inicial de l'Administració és doblar la quantitat que es paga actualment.El sindicat l’ha considerada insuficient perquè està encara lluny del que es paga per d’altres Administracions educatives i ha demanat que es triplique.


La Conselleria d'Educació discrimina a 19.263 mestres que no cobraran l'augment salarial que només s'aplicarà a 3.737 mestres que treballen en Educació Secundària Obligatòria.

L'STEPV-Iv anuncia que iniciarà una campanya d'informació i pressió per aconseguir que el conjunt del Cos de Mestres, unes 23.000 persones, cobren aquesta millora salarial.

La Conselleria de Cultura i Educació ha acordat amb determinades organitzacions sindicals que els mestres que imparteixen classes en ESO cobren 16.363 pessetes mensuals més, negant-se a aplicar aquesta millora salarial al conjunt del professorat del Cos de Mestres. Per al sindicat, aquesta decisió de no extendre la millora retributiva suposa discriminar greument i menysprear el treball del professorat que treballa a educació infantil, educació especial, educació primària, serveis psicopedagògics escolars, escoles rurals, educació compensatòria, etc. Què argumenta la Conselleria i alguns sindicats per no aplicar aquesta millora salarials als mestres d'educació infantil?.

El sindicat lamenta que es pretenga tancar el debat sobre el sistema retributiu dels cossos docents amb un augment salarial que afecta només a 3.737 mestres i no s'haja obert una veritable negociació sobre les retribucions superant l'actual divisió de cossos docents i apostant per una formació inicial única per al conjunt del professorat. Amb aquest acord es pretén impedir aquest debat i es frustra l'aspiració legítima del conjunt del professorat per modificar l'actual sistema i millorar les retribucions docents. L'STEPV-Iv qualifica de patètic el paper jugat per algunes organitzacions sindicals que en compte de defensar els interessos del professorat s'ha alineat amb l'Administració Educativa permetent la fragmentació salarial del professorat valencià.

El sindicat no es nega a millores salarials però considera que qualsevol millora s'ha de generalitzar a tot el professorat del Cos de Mestres i que no s'ha de discriminar a 19.263 persones, en aquest sentit el sindicat iniciarà una campanya informativa per explicar les repercusions que tindrà aquesta decisió i per proposar mesures de pressió per aconseguir extendre a tot el cos de mestres la millora salarial i per modificar l'actual sistema retributiu basat en els sexennis que és injust i discriminatori.

Per acabar, el sindicat critica a Educació per retardar, sistemàticament,la negociació dels aspectes retributius del professorat valencià: indemnitzacions per jubilació avançada, ajudes socials, itineràncies, llicències per estudis, decret de retribucions,...

València, 31 d'octubre de 2001


Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat

El dimecres 17 d’octubre s’ha reunit la Mesa Sectorial d’Educació per tractar sobre les retribucions del professorat valencià. Els temes tractats han estat:

- Augment de les indemnitzacions de les jubilacions avançades previstes a la LOGSE.

La Conselleria fa una oferta de doblar la quantitat que es cobra actualment i que tindrà efectes 1 de gener del 2001.

L’STEPV-Iv considera aquesta quantitat insuficient i demana un augment suficient per posar-nos a l’alçada de la resta de Comunitats Autònomes.

- Nivell 24 per al professorat del Cos de Mestres.

La Conselleria ha proposat que el mestres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria cobren la diferència entre el nivell 24 i el 21, unes 16.630 pessetes. Açò afectaria a un 2.300 mestres.

L’STEPV-Iv considera que qualsevol millora salarial ha de ser aplicada per al conjunt del Cos de Mestres, tant si imparteixen classes a infantil, primària, educació secundària obligatòria, especial, formació de persones adultes,… en total unes 22.000 persones.

- Pagament del complement de cap de departament als catedràtics anteriors a la LOGSE 

La Conselleria ha preparat una resolució per la qual es pagarà a aquest professorat, després d'haver guanyat algunes sentències.

De tota manera, no n'hi ha hagut acord sindical per dos motius:

-La Conselleria es nega a pagar amb efectes retroactius, sols ho farà a aquelles persones que ho sol.liciten per aplicació de les sentències guanyades.

-En la resolució es diu que aquell professorat que renúncie a ser cap de departament tampoc cobrarà.

Els sindicats ens hem oposat a aquestes dos clàusules u hem demanat que es pague amb caràcter retroactius a tothom.

- Consolidació del complement específic de la direcció dels centres per aplicació de la Llei de Particiació (LOPEGCE)

L'Administració ha elaborat un esborrany d'ordre per desplegar la Llei. Està pendent de portar-lo a una propera Mesa Sectorial.

- Llicències per estudi

S'ha demanat que l'Administració elabore una disposició per poder fer una convocatòria, també se li ha criticat que durant els darrers cursos no s'haja fet.

En la propera Mesa Sectorial de retribucions se'ns contestarà respecte de si es fa una convocatòria.

- Ajudes socials

El tema està igual que l'anterior pendent d'una resposat sobre si es va a complir l'acord signat l'any 1993.

- Nou decret de retribucions del professorat

La Conselleria té previst presentar-nos un esborrany de decret sobre les retribucions del professorat. Aquest contindrà els complements específics: pagament càrrecs unipersonals, llocs de treball singular, sexennis,…

L'STEPV-Iv considera positiu que, per primera vegada en molts anys, s'haja presentar per a la seua negociació aquest projecte de decret. Ara bé, cal que s'obriga una negociació real per posar damunt de la taula tots els conceptes retributius i es done una resposta satisfactòria a les reivindicacions del professorat valencià.

Per exemple: una nova classificació dels centres, resoldre la situació del profesorat itinerant o un sistema retributiu que no estiga basat en els sexennis.

- Retribucions del professorat any 2001 i any 2002

El sindicat ha criticat que durant tot l'any no s'haja convocat cap Mesa Sectorial ni s'haja donat cap explicació sobre les retribucions anuals del professorat. Aquest fet és qualificat de lamentable per l'STEPV-Iv per quan el conseller de Justícia i Administracions Públiques es va comprometre en la Mesa General de Negociació a que les retribucions es tractarien en els àmbits sectorials, cosa que no s'ha fet, d'aquesta forma es posa en evidència que tot era una maniobra per impedir una negociació real de les retribucions de les empleades i empleats públics que depenen de la Generalitat Valenciana.

La Conselleria de Cultura i Educació s'ha compromés a convocar una nova Mesa Sectorial d'Educació per continuar la negociació de les retribucions del professorat, en concret de tots els temes abans esmentats.

L'STEPV-Iv reclama un canvi d'actitud de l'Administració Educativa valenciana en els temes retributius, de forma que es deixe de "tirar balons" fora cada vegada que es parla de retribucions, sota l'excusa que la Conselleria d'Hisenda ha de fer un informe. El sindicat creu que el problema real no són responsabilitat d'Hisenda sinó de la manca de voluntad i de pes polític de la Conselleria de Cultura i Educació en en govern de la Generalitat Valenciana.

Per acabar, el sindicat adverteix que de no donar una resposta satisfactòria als temes retributius, la resta de negociacions es veuran condicionades.

València, 17 d'octubre de 2001.


L’STEPV reclama un augment de 15000 pessetes mensuals per als mestres.

El sindicat espera que s’obriga una negociacio real de diversos conceptes retributius.
Es demana el nivell 24 per al Cos de Mestres i el 26 per als Cossos de Secundària.

El dimecres 7 de juny, es va reunir la Mesa de Negociacio per tractar sobre les retribucions del professorat del Cos de Mestres. L’Administracio va proposar que el professorat d’aquest Cos que impartesca classes al primer cicle d’ESO als Instituts cobre una quantitat equivalent a la diferencia entre el nivell de Complement de Destinació 21 i el nivell 24 (ara el Cos de Mestres té el nivell 21 i el professorat dels Cossos de Secundària el 24). Aquesta quantitat sols es pagaria a les mestres i als mestres que s’hagen adscrit a llocs de treball de primer cicle d’ESO del IES, no als que imparteixen el mateix nivell, primer cicle d’ESO, als col.legis, ni tampoc a la resta del professorat que imparteix les seues classes a Ed. Infantil o Ed. Primària. La Conselleria convocara una nova Mesa de Negociacio al llarg dels propers dies per continuar tractant sobre aquest tema.

L’STEPV-IV valora com insuficient la proposta de l’Administració per considerar que qualsevol millora s’ha d’aplicar al conjunt del professorat del Cos de Mestres. En concret el sindicat ha demanat que la diferència entre els nivell 24 i 21, unes 15.000 pessetes mensuals, es pague a tot el professorat d’aquest cos, independentment del nivell o etapa educativa on estiga adscrit. Per tant, tot el professorat del Cos de Mestres, treballe a Infantil, Primària, Ed. Especial, Adults, SPEs, Pressons, Primer Cicle d’ESO,… cobraria aquesta quantitat.

El sindicat considera que qualsevol altra posició, que no siga un augment generalitzat, estaria fragmentant i obrint el ventall salarial sense cap justificació ni econòmica ni pedagògica. Com s’explica que un mestre o una mestra d’infantil no cobre eixos diners?. I un o una de primària? El sindicat no es nega a cap millora salarial, sinó que planteja que les millores s’apliquen al conjunt del professorat. En definitiva, l’STEPV-IV no subscriurà cap acord en la línia del proposat per l’Administracio ja que el considera insuficient i anuncia que convocarà mobilitzacions al conjunt del professorat del Cos de Mestres per aconseguir que tothom cobre el nivell 24. A més a més, el sindicat anuncia que traslladarà als Claustres del Professorat les propostes que presente l’Administració i realitzarà una consulta entre el conjunt del professorat.

Per altra part, el sindicat ha demanat que s’obriga una negociació sobre les taules retributives ( complements específics) del conjunt de professorat per adequar-les a la situació actual. Aquestes no s’han negociat des de fa més de 12 anys. El sindicat ha proposat la negociació es faça abans de les vacances d’estiu i que l’acord de la Mesa Sectorial es consigne als Pressupostos del 2002.

També ha plantejat que cal obrir la negociacio sobre diversos temes retributius com ara:

  • L’augment de les gratificacions per jubilacions LOGSE.

  • Els fons socials del personal docent .

  • La modificacio de l’actual sistema retributiu basat en els sexennis. Cal una negociació d’un nou sistema retributiu, amb un Complement Específic Únic per a tot el professorat, que impedesca la estratificació, jerarquització i divisió del professorat. És necessària una desvinculació de les retribucions i la formació, en tant que aquesta és un dret i un deure del professorat.

Per acabar, el sindicat ha reclamat que en el marc de la negociacio de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública Docent, el Ministeri d’Educació i les Comunitats Autònomes modifiquen els nivells dels Complements de Destinació. En concret el sindicat demana transitòriament, el nivell 24 per a tot el professorat del Cos de Mestres i el nivell 26 per a tot el professorat dels Cossos de Secundària.

Valencia, 7 de juny de 2001


Cal generalitzar el nivell 24 per a tot el col.lectiu

L’STEPV-Iv exigeix que l’increment dels adscrits a ESO s’estenga a tots els mestres.

El proper 7 de juny tindrà lloc una reunió de la Mesa Tècnica per a abordar la negociació de les retribucions del professorat del Cos de Mestres, on es preveu que els sindicats proposaran alternatives diferents. Mentre l’STEPV-Iv apostarà per retribuir tots els mestres amb el mateix nivell, la resta de sindicats tan sols ho demanen per als mestres adscrits a l’ESO.

La reunió per tractar les retribucions dels mestres ha estat sol.licitada, reiteradament, pel Sindicat i és fruit de l’Acord de Plantilles d’infantil i primària. L’article 17 d’aquest acord especifica que la Conselleria de Cultura i Educació "negociarà al llarg del periode d’implantació de l’Educació Secundària Obligatòria les condicions retributives dels funcionaris del Cos de Mestres com a conseqüència de l’aplicació de la LOGSE".

El Sindicat manté que es pague qualsevol augment a tot el professorat del Cos de Mestres, a unes 23.000 persones, tant si treballen a infantil, primària, especial, amb persones adultes o en secundària obligatòria. La resta de les organitzacions sindicals proposen que es pague el nivell 24, o el seu equivalent en pessetes — un augment de 16.000 ptes. brutes— solament a qui estiga adscrit al primer cicle de l’ESO, unes 3.600 persones.

El sindicat sempre ha tingut clar que cal retribuir igual la mateixa feina i nivell de responsabilitat. Per això sempre ha apostat pel cos únic d’ensenyants. Com expliquen algunes organitzacions sindicals que els mestres d’infantil cobren menys que els de primer cicle d’ESO? O que els professors tècnics d’FP que treballen als col.legis públics cobren més que el mestres de primària? Si l’argument per a defensar el nivell 24 solament per als mestres adscrits a l’ESO és que el professorat del cos de Secundària cobra el 24, per què no es demana per a tota la Secundària el nivell 26, com cobra el professorat amb la condició de catedràtic?

El sindicat considera que si prevaleix la unitat sindical, serà possible aconseguir el nivell 24 per a tot el Cos de Mestres. Es diga el que es diga, l’STEPV-Iv no negarà a ningú cap millora salarial, el que defensa és que tothom la tinga. Per això va subscriure l’article 17 de l’acord de plantilles que s’ha esmentat abans, i ha estat pressionant, de vegades en solitud, perquè es reunira la Mesa de Negociació. Una vegada convocada, el Sindicat lluitarà per aconseguir que tothom tinga una millora salarial. Cal recordar que des de fa uns anys s’està obrint el ventall de condicions laborals i retributives. El Sindicat no ha abandonat el referent del Cos Únic d’Ensenyants ni renuncia a la històrica lluita per unes mateixes condicions laborals i econòmiques per tots els ensenyants.

23 maig 01

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >