Escola Sindical de Formació Melchor Botella

Avís legal i política de privacitat

Avís legal

En castellà

www.esfmb.org (d’ara en avant ESFMB: CIF G97539282 ) és un portal d’Internet d’informació gratuïta, que pertany a Intersindical Valenciana( CIF: G97693733 ) en el que s’arreplega tota l’oferta formativa actualitzada, relativa als cursos ofertats per l’àrea de formació del sindicat. L’ESFMB introduïx en la base de dades tota la seua oferta formativa. Esta informació és actualitzada periòdicament per l’ESFMB i pel propi sistema informàtic.

Per mitjà d’este avís, ESFMB, domiciliada en El Carrer Juan de Mena, 18 de València i amb correu electrònic a estos efectes info@escolasindical.org, telefon: 963919147 ) informa l’usuari (“Usuari”) sobre l’aplicació de la política de protecció de dades, a fi que els usuaris determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a ESFMB les dades personals ( d’ara en avant “ Dades Personals”) que se’ls puguen requerir o que es puguen obtindre dels Usuaris en ocasió de la subscripció o alta com a socis en el portal explotat per Intersindical Valenciana allotjat en la URL www.escolasindical.org, o dels servicis que es puguen contractar a través del dit portal.

Les Dades Personals arreplegades seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per l’ESFMB a través de la Intersindical Valenciana., sent ESFMB titular i responsable del dit fitxer (d’ara en avant, el “Fitxer”). Amb este objecte, ESFMB proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguen accedir a este avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altra informació rellevant i puguen prestar el seu consentiment a fi que ESFMB procedisca al tractament automatitzat de Les Seues Dades Personals.

Excepte en els camps en què s’indique el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de contestació implique una minva en la qualitat o quantitat dels servicis corresponents, a menys que s’indique una altra cosa.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per a evitar la seua pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

ESFMB utilitzarà les dades personals arreplegades del seu titular amb la finalitat de donar degut compliment als servicis sol·licitats o a la relació contractual establida si és el cas, per a donar a conèixer aquelles ofertes i promocions que puguen ser del seu interés, per a l’adequació dels servicis a les preferències i gustos dels Usuaris, previ estudi dels mateixos, així com per a l’enviament d’actualitzacions dels servicis, i l’enviament electrònic d’informació tècnica, operativa i comercial sobre els productes i servicis prestats per ESFMB actualment i en el futur. La finalitat de l’arreplega i tractament automatitzat de les Dades personals inclou igualment l’enviament de formularis d’enquestes, que l’Usuari no queda obligat a contestar. Tinga en compte que si vosté realitza una sol·licitud o preinscripció en un curs, la informació continguda en la seua sol·licitud podrà ser cedida a les entitats formadores col·laboradores per a impartir la formació.

ESFMB utilitzarà cookies quan l’Usuari navegue pel lloc Web d’ESFMB. Les cookies s’associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permeten deduir el nom i cognoms de l’Usuari. Les cookies d’ESFMB no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. ESFMB xifra les dades identificatives de l’Usuari per a més seguretat. Gràcies a les cookies, resulta possible que ESFMB reconega els Usuaris registrats després que estos s’hagen registrat per primera vegada, sense que hagen de registrar-se en cada visita per a accedir a les àrees i servicis reservats exclusivament a ells. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació. Per a utilitzar el lloc Web d’ESFMB, no resulta necessari que l’Usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades per ESFMB, sense perjuí que en este cas serà necessari que l’Usuari es registre cada vegada que accedisca a un servici que requerisca el previ registre.

Finalment, en compliment del que establix la LOPD, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés i rectificació de les seues dades personals als fitxers d’ESFMB per mitjà de l’enviament d’una comunicació al domicili social siti en C/Juan de Mena, 18 - València (Espanya) com a responsable del fitxer, esta comunicació també podrà ser realitzada per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic a la direcció: info@escolasindical.org

Aviso legal

www.esfmb.org (de ahora en adelante ESFMB) es un portal de Internet de información gratuita, perteneciente a Intersindical Valenciana, en el que se recoge toda la oferta formativa actualizada, relativa a los cursos de los ofertados por el área de formación del sindicato. La ESFMB introduce en la base de datos toda su oferta formativa. Esta información es actualizada periódicamente por la ESFMB y por el propio sistema informático.

Mediante este aviso, ESFMB, domiciliada en la Calle Juan de Mena, 18 de València y con correo electrónico a estos efectos info@escolasindical.org, informa al usuario (“Usuario”) sobre la aplicación de la política de protección de datos, con el fin de que los usuarios determinen libre y voluntariamente si desean facilitar a ESFMB los datos personales (en adelante “Datos Personales”) que se les puedan requerir o que se puedan obtener de los Usuarios con ocasión de la suscripción o alta como socios en el portal explotado por Intersindical Valenciana alojado en la URL www.escolasindical.org, o de los servicios que se puedan contratar a través de dicho portal.

Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por la ESFMB a través de la Intersindical Valenciana., siendo ESFMB titular y responsable de dicho fichero (en adelante, el “Fichero”). Con este objeto, ESFMB proporcionará a los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que, con carácter previo, puedan acceder a este aviso sobre la Política de Protección de Datos o a cualquier otra información relevante y puedan prestar su consentimiento a fin de que ESFMB proceda al tratamiento automatizado de sus Datos Personales.

Salvo en los campos en que se indique lo contrario, las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales son voluntarias, sin que la falta de contestación implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal, serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de seguridad legalmente necesarias para evitar su pérdida, deterioro y suministro y acceso a terceros no autorizados. Ello no obstante, el Usuario debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables

ESFMB utilizará los datos personales recogidos de su titular con la finalidad de dar debido cumplimiento a los servicios solicitados o a la relación contractual establecida en su caso, para dar a conocer aquellas ofertas y promociones que puedan ser de su interés, para la adecuación de los servicios a las preferencias y gustos de los Usuarios, previo estudio de los mismos, así como para el envío de actualizaciones de los servicios, y el envío electrónico de información técnica, operativa y comercial acerca de los productos y servicios prestados por ESFMB actualmente y en el futuro. La finalidad de la recogida y tratamiento automatizado de los Datos Personales incluye igualmente el envío de formularios de encuestas, que el Usuario no queda obligado a contestar. Tenga en cuenta que si Vd. realiza una solicitud o preinscripción en un curso, la información contenida en su solicitud podrá ser cedida a las entidades formadoras colaboradoras para impartir la formación.

ESFMB utilizará cookies cuando el Usuario navegue por el sitio Web de ESFMB. Las cookies se asocian únicamente con un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del Usuario. Las cookies de ESFMB no pueden leer datos de su disco duro ni leer los archivos cookie creados por otros proveedores. ESFMB cifra los datos identificativos del Usuario para mayor seguridad. Gracias a las cookies, resulta posible que ESFMB reconozca a los Usuarios registrados después de que éstos se hayan registrado por primera vez, sin que tengan que registrarse en cada visita para acceder a las áreas y servicios reservados exclusivamente a ellos. El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información. Para utilizar el sitio Web de ESFMB, no resulta necesario que el Usuario permita la instalación de las cookies enviadas por ESFMB, sin perjuicio de que en tal caso será necesario que el Usuario se registre cada vez que acceda a un servicio que requiera el previo registro.

Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, el Usuario podrá ejercer sus derechos de acceso y rectificación de sus datos personales a los ficheros de ESFMB mediante el envío de una comunicación al domicilio social sito en C/Juan de Mena, 18 - València (España) como responsable del fichero, esta comunicación también podrá ser realizada mediante el envío de un correo electrónico a la dirección: info@escolasindical.org

Política de protecció de dades

En castellà

www.esfmb.org (d’ara en avant ESFMB) és un portal d’Internet d’informació gratuïta, que pertany a Intersindical Valenciana, en el que es recull tota l’oferta formativa actualitzada, relativa als cursos oferits per l’àrea de formació del sindicat. La de formació introduïxen de forma individual en la base de dades tota la seua oferta formativa. Esta informació és actualitzada periòdicament per l’ESFMB i pel propi sistema informàtic.

ESFMB és fidel a l’esperit de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovada per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 Desembre. Queda reservat el dret a modificar la present política de protecció de dades per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els dits supòsits, ESFMB anunciarà en esta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.

Les dades Personals arreplegats per ESFMB a través de formularis, correu electrònic o un altre mitjà anàleg, seran objecte d’un tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats de caràcter personal a què ESFMB té autoritzat el seu accés. Amb este objecte, ESFMB, posarà a disposició dels Usuaris els recursos tècnics adequats perquè presten de forma inequívoca el seu consentiment a fi de procedir al tractament automatitzat de Les Seues Dades Personals, i perquè, de forma prèvia a la prestació del consentiment, puga accedir a la nostra política de protecció de dades. Excepte en els camps en què s’indique com obligatoris, les respostes a les dades de caràcter personal són voluntàries, sense que la falta de contestació a les dites preguntes implique una minva en la qualitat o quantitat dels servicis corresponents, a menys que s’indique una altra cosa.

La incorporació al Fitxer i tractament automatitzat de les Dades personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels servicis en què l’Usuari decidisca subscriure’s o donar-se d’alta, i l’enviament d’actualitzacions dels servicis, i es tindran en compte per a l’adequació del contingut íntegre del portal a les preferències dels usuaris i el disseny de qualsevol nou element que configure el portal.

ESFMB haurà d’obtindre el previ consentiment inequívoc dels Usuaris per a efectuar tractaments de les seues dades amb finalitats diferents de les mencionades amb anterioritat. D’altra banda, d’acord amb els requeriments legalment exigits, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix ha instal·lat tots els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per a tractar d’evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i robatori de les Dades personals facilitats a ESFMB.

Estes dades seran tractats amb la finalitat de donar degut compliment a este contracte, i no podran ser comunicats a altres empreses sense el consentiment del titular dels mateixos, conforme a l’article 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Politica de protección de datos

www.esfmb.org (de ahora en adelante ESFMB) es un portal de Internet de información gratuita, perteneciente a Intersindical Valenciana, en el que se recoge toda la oferta formativa actualizada, relativa a los cursos de los ofertados por el àrea de formació del sindicato. La de formación introducen de forma individual en la base de datos toda su oferta formativa. Esta información es actualizada periódicamente por la ESFMB y por el propio sistema informático.

ESFMB es fiel al espíritu de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobada por la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 Diciembre. Queda reservado el derecho a modificar la presente política de protección de datos para adaptarla a novedades legislativas o jurisprudenciales así como a prácticas de la industria. En dichos supuestos, ESFMB anunciará en esta página los cambios introducidos con razonable antelación a su puesta en práctica.

Los datos Personales recogidos por ESFMB a través de formularios, correo electrónico u otro medio análogo, serán objeto de un tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de carácter personal a los que ESFMB tiene autorizado su acceso. Con este objeto, ESFMB, pondrá a disposición de los Usuarios los recursos técnicos adecuados para que presten de forma inequívoca su consentimiento a fin de proceder al tratamiento automatizado de sus Datos Personales, y para que, de forma previa a la prestación del consentimiento, pueda acceder a nuestra política de protección de datos. Salvo en los campos en que se indique como obligatorios, las respuestas a los datos de carácter personal son voluntarias, sin que la falta de contestación a dichas preguntas implique una merma en la calidad o cantidad de los servicios correspondientes, a menos que se indique otra cosa.

La incorporación al Fichero y tratamiento automatizado de los Datos Personales tiene como finalidad la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los que el Usuario decida suscribirse o darse de alta, y el envío de actualizaciones de los servicios, y se tendrán en cuenta para la adecuación del contenido íntegro del portal a las preferencias de los usuarios y el diseño de cualquier nuevo elemento que configure el portal.

ESFMB deberá obtener el previo consentimiento inequívoco de los Usuarios para efectuar tratamientos de sus datos con finalidades distintas a las mencionadas con anterioridad. Por otra parte, de acuerdo con los requerimientos legalmente exigidos, ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos de carácter personal. Asimismo ha instalado todos los medios técnicos y organizativos a su alcance para tratar de evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y robo de los Datos Personales facilitados a ESFMB

Estos datos se guardaran en una tabla llamada "Alumnos" para qualquier modificación o baja de los mismos, ponerse en conctacto en la dirección cursos@esfmb.org.

Estos datos serán tratados con la finalidad de dar debido cumplimiento a este contrato, y no podrán ser comunicados a otras empresas sin el consentimiento del titular de los mismos, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.