Intersindical Inclusiva

Intersindical Valenciana planteja a la Direcció General de IVAFIQ aspectes clau del Decret de Tipologies que no quedàvem massa clars en la normativa

Intersindical Valenciana es reuneix aquest dimecres 3 de maig amb la DG del IVAFIQ (Direcció General de l’Institut Valencià de Formació, Recerca i Qualitat dels Serveis Socials) per a tractar temes relacionats amb el recent DECRET DE TIPOLOGIES que afecta a tot el sector sociosanitari del País Valencià.

04 / 05 / 2023 | Intersindical

El passat 22 de març es va publicar en el DOGV el Decret 27/2023, de 10 de març, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i la seua ordenació dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Arran d’esta publicació, per part de les i els professionals sociosanitaris han sorgit alguns dubtes raonables sobre la posada en marxa d’esta normativa i sobre la pròpia estabilitat dels seus llocs de treball.

En la reunió d’ahir, la DG ens va aclarir verbalment alguns dubtes, passem a explicar-los:

1. Què preval a l’hora de conèixer la meua jornada laboral, aquest Decret o el Conveni del meu sector?
Preval el “conveni” del sector que, a l’hora de renovar-se, haurà de tenir en compte la nova normativa.

Segons ens comentaren, la normativa és un “sòl” des del qual partir. Per exemple, les “ràtios” que apareixen en el Decret són RÀTIOS MÍNIMES a partir de les quals es pot negociar. En cap cas, baixar-les.

2. Què implica que alguns professionals redueixen la seua jornada laboral?
En la normativa, segons ens explica el DG, existeixen ambigüitats que s’aniran aclarint. Una d’elles afecta a les i els professionals que, segons el Decret i depenent del nombre d’usuaris, redueixen la seua jornada laboral. L’argument és similar a l’anterior: en els centres de nova creació s’aplicarà la mesura però en els centres existents esta mesura serà la “ràtio mínima” de la qual partir. Per exemple, si un centre té menys de 30 usuaris no és obligatori que cap professional passe de tindre jornada completa a mitja jornada, segons el DG esta mesura no és una “imposició” de la norma sinó la base mínima de la qual partir.

3. Els horaris d’atenció canviaran la meua permanència en el centre incloent caps de setmana?
El nou Decret té un clar esperit d’atenció “centrada en la persona” i això suposa fugir de la idea d’horaris “tancats” on és necessari realitzar determinades tasques en una franja horària perquè “toca” fer-ho així independentment de les necessitats de la persona. Però això NO afecta a la persona treballadora sinó que amplia les figures professionals en els centres i els torns laborals. Per exemple, si algú ha de realitzar una atenció en cap de setmana i és necessari aquesta atenció pot ser “puntual” i fruit de les necessitats del servei però no significa que siga obligatori romandre el cap de setmana en el centre. Des de la DG ens diuen que la redacció d’algunes d’estes normes donen lloc a l’equívoc i hauran de millorar-se.

4. Què passa amb els centres que no compleixen ara les noves ràtios?
Els centres que actualment no compleixen les ràtios no hauran de reduir-les i expulsar a les persones usuàries. Com hem dit anteriorment, les ràtios afectaran als nous centres o les noves concertacions. Per exemple, si un centre ocupacional té ara 65 usuàries i la ràtio del Decret posa 50, no haurà de tirar a 15 per a complir la norma.
Un aclariment respecte els centres RESIDENCIALS per a persones majors de la DG:
“Com a norma general es marca el termini d’un any des de l’entrada en vigor del decret, no obstant hi ha consideracions a esta pauta general que s’han de revisar amb detall les disposicions transitòries del decret. Així, les ràtios d’autorització dels centres residencials per a persones majors s’hauran d’adequar progressivament des de l’any 2025 al 2027.”

5.  Els centres que estan en funcionament amb anterioritat a la publicació del decret hauran d’adequar la seua capacitat pel que fa al nombre de places màximes?
Resposta del DG:
“No, segons la disposició transitòria tercera, els centres que tenen autorització definitiva abans de la publicació del decret conservaran les condicions d’autorització pel que fa al nombre de places.”

6. Tractades les noves exigències referides als espais, s’hauran d’adaptar a elles els centres que ja estan en funcionament?
Resposta del DG:
“La publicació del present decret no comportarà obligatòriament l’adaptació referida a les condicions espacials dels centres ja existents, així com a l’ús de les habitacions com a individuals o dobles tal i com diu la disposició transitòria sisena, excepte en l’adequació d’espais en els centres residencials de persones majors i diversitat funcional, referida a l’estructuració en unitats convivencials que haurà d’estar culminada abans del 31 de desembre de 2029. No obstant això, es podrà expedir amb caràcter excepcional una autorització explícita per a aquells centres que així ho sol·liciten i que acrediten la impossibilitat tècnica i documentalment de realitzar una reforma constructiva que permet l’organització dels espais en unitats de convivència per raons arquitectòniques. En estos casos, no s’haurà de complir aquest requisit”.

7. Què passa amb les persones professionals presents als centres que no s’adeqüen a les titulacions que planteja el decret per a cada tipologia?

Resposta del DG:
“Es contempla la seua continuïtat al centre com a personal a extingir (és a dir, fins que es jubile, canvie de treball, etc.). Les noves incorporacions de professionals sí que s’hauran de adequar als perfils referits en el decret. La disposició transitòria desena contempla amb detall estes situacions.”

NO SIGNIFICA QUE EXPULSEN A LA PERSONA DEL TREBALL en entrar en vigor el decret.

8. Com afecta aquest Decret a l’IVASS?

Es va fer consulta si en la Disposició Addicional Tercera sobre l’empleat públic es incluian entitats del Sector Públic Instrumental com l’IVASS, al que se’ns va dir que s’anava fer la consulta corresponent i se’ns faria arribar la resposta en breu. I si no era així, es faria l’esmena necessària. La referència de la Disposició Addicional, per tant, NO afecta d’una manera negativa a L’IVASS.

En paraules de la DG i com a conclusió:

“El decret de tipologies marca les condicions mínimes d’autorització per al funcionament dels centres. Estes condicions podran ser millorades en els corresponents convocatòries de concert social o els plecs contractuals en cada cas, tal com s’ha fet fins ara. En el decret de tipologies el nombre de professionals en relació al nombre de persones usuàries és superior a les de les normatives anteriors en tots els casos. Per tant, per a valorar adequadament este canvi, s’ha de comparar les condicions i ràtios establides en el decret de tipologies amb les normatives anteriors per a cadascun dels sectors, no amb les convocatòries de concert o els plecs contractuals.”

Aquest decret ha d’anar sempre acompanyat de la dotació pressupostària necessària per a l’aplicació en els centres de nova obertura.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.