Salut Laboral

Actualització de mesures de prevenció enfront de la COVID-19

Modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de prevenció enfront de la COVID-19, Conselleria de Sanitat (17, juliol, 2020)

22 / 07 / 2020 | Intersindical

El 18 de juliol de 2020 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció enfront del Covid-19.

Es va publicar l’Acord de 19 de juny, del Consell, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de data 20 de juny de 2020, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19 amb l’objecte establir les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, en aquesta primera i inicial etapa de ‘nova normalitat’. En l’Acord es preveu el seguiment de les mesures adoptades i la possibilitat de la seua modificació o supressió mitjançant acord del Consell o resolució de la persona titular de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com l’adopció d’altres mesures addicionals o complementàries.

Davant l’actual situació epidemiològica i de salut pública, es fa necessari concretar altres aspectes relatius a activitats no enquadrades en l’Acord de 19 de juny, del Consell, i completar altres mesures addicionals, que oferisquen major protecció davant aquesta crisi sanitària i major ordenació i seguretat als sectors afectats.

Enllaços:

- RESOLUCIÓ 17072020-ConselleriaSanitatMesuresCOVID-19_2020_5852

- ACORD 19 06 2020-Consell_mesures prevenció COVID-19_2020_4770

Actualització del Procediment d’Actuació Serveis de Prevenció Riscos Laborals front exposició al SARS‐CoV‐2 (14, juliol, 2020)

El Ministeri de Sanitat ha publicat la 10a actualització, amb data 14 de juliol de 2020, del Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) enfront de l’exposició al nou coronavirus (SARS-CoV-2) en col·laboració amb Ministeri de Treball i Economia Social, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), el Centre Nacional de Mitjans de Protecció (CNMP) i la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) juntament amb altres entitats preventives i de salut laboral. Aquest Procediment és d’obligat compliment segons indica el Criteri Operatiu 10/2020 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social

Quines novetats introdueix l’actualització del 14 de juliol?

Adequació als canvis en l’Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID‐19 16.06.2020. Ja en el Procediment d’actuació dels SPRL del 06 de juliol del 2020 es va canviar la distància física a 1,5 metres en els escenaris de risc d’exposició, d’acord amb les mesures del Reial decret‐llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID‐19.

Quines obligacions i pautes d’actuació per a les empreses recull aquest Procediment?

Recomanacions per a reforçar les mesures preventives, de seguretat i salut en tots els escenaris de treball i enfront de qualsevol possible exposició. Formació i informació, a més d’adoptar els mitjans necessaris per a garantir la seua aplicació.

Requeriments d’actuació sobre la base dels diferents escenaris d’exposició a la COVID-19 i l’entorn laboral. Combinació multicausal que dependrà de la probabilitat d’exposició al risc segons la mena d’activitat. Això porta implícit per a les empreses:

1. Avaluar el risc d’exposició dels treballadors i les treballadores a la COVID-19 i establir mesures preventives organitzatives i de protecció col·lectiva i personal.

2. Avaluar el risc d’exposició a la COVID-19 per a personal especialment sensible o vulnerable i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. Per això, tindrà en compte l’existència o inexistència d’unes condicions que permeten fer el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora.

Recordem que el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a la COVID‐19 a les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.

3. Reforçar les mesures de protecció i seguretat personal en tots els àmbits de treball i davant qualsevol escenari d’exposició, garantint els mitjans necessaris, també en neteja i desinfecció.

4. Garantir la informació i formació específica i actualitzada a totes les persones treballadores sobre les mesures de protecció, seguretat i salut que s’implanten en el centre de treball.

5. Establir plans de contingència i continuïtat amb procés de participació i acord de la representació legal dels treballadors i les treballadores.

6. Determinar procediments i mecanismes per a la detecció, comunicació, investigació i seguiment dels casos, labor realitzada pel servei sanitari del servei de prevenció i Salut Pública.

7. Elaborar informes preceptius d’acreditació de la incapacitat temporal per part dels serveis de prevenció. Tant els casos probables o confirmats com els de persones d’especial sensibilitat sense possibilitat d’adaptació del lloc de treball o protecció adequada.

Enllaç: Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al nou coronavirus (SARS-CoV-2). Conselleria de Sanitat (17, juliol, 2020)

Nota Interpretativa dels Escenaris al Risc d’Exposició (06, juliol, 2020)

Enllaç: NOTA_INTERPRETATIVA_TAULA_1_PROCEDIMENT_SPRL (06-07-2020)

Adequació als canvis en l’Estratègia de Detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 (actualització del 9 juliol de 2020)

Els objectius d’aquesta estratègia són:

1. La detecció precoç dels casos amb infecció activa per SARS-CoV-2.

2. L’establiment precoç de les mesures de control necessàries per a evitar noves infeccions

3. La disponibilitat de la informació necessària per a la vigilància epidemiològica, amb un nivell de desagregació i detall adequat.

Enllaç: Estratègia_vigilància_i_control_i_indicadoresCOVID19_09072020

Les recomanacions incloses en el present document estan en contínua revisió en funció de l’evolució i nova informació que es dispose de la infecció pel nou coronavirus (SARS‐COV‐2)
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.