Salut Laboral

Actualització d’informació sobre mesures tècniques preventives per a garantir la qualitat d’aire enfront de l’exposició al coronavirus (SARS-CoV-2)

Des de l’Àrea de Salut Laboral i Medi Ambient de la Intersindical Valenciana informem de les mesures preventives dels sistemes de climatització i ventilació i reclamem que es garantisca la qualitat de l’aire davant l’exposició al coronavirus (SARS-CoV-2).

03 / 08 / 2020 | Intersindical

Documents informatius:

-ACTUALITZACIÓ DE RECOMANACIONS D’OPERACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ D’EDIFICIS I LOCALS PER A la PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DEL SARS-CoV-2. MINISTERI SANITAT… (30-07-2020).

Consulta la guia

Aquest document conté un conjunt de mesures recomanables per a una millor protecció enfront del virus en el marc de l’emergència sanitària de la COVID-19 i estableix una guia de bones pràctiques en l’operació i manteniment dels sistemes de climatització, considerant al mateix temps la normativa en vigor que regula aquesta matèria.

-MESURES TÈCNIQUES PREVENTIVES PER A GARANTIR LA QUALITAT D’AIRE INTERIOR ENFRONT DE L’EXPOSICIÓ Al CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). VENTILACIÓ. INVASSAT (28-07-2020).

Consulta la guia

El següent document tècnic té un caràcter general, per tant s’hi estableixen les línies mestres que han de guiar l’actuació dels centres de treball de la Generalitat dependents de l’àmbit d’actuació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat, el personal treballador i les persones designades en la gestió de la prevenció per a garantir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores en relació amb la seua potencial exposició al SARS-CoV-2.

-GUIA RECOMANACIONS D’OPERACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ D’EDIFICIS I LOCALS PER A la PREVENCIÓ DE LA PROPAGACIÓ DEL SARS-CoV-2.

Consulta la guia

S’ha publicat una guia amb recomanacions sobre l’ús i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d’edificis i locals comercials dirigit a professionals del sector. El document estableix una sèrie de criteris tècnics per a protegir la salut pública, amb l’objectiu de prevenir la propagació de la COVID-19 en espais i locals públics amb ventilació o climatització mecànica, com poden ser oficines, centres comercials, instal·lacions esportives o culturals, entre altres.

La guia ha sigut coordinada per tècnics del Ministeri de Sanitat, del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, amb la participació d’experts en salut pública, sanitat ambiental, aerobiologia i instal·lacions de climatització i ventilació. S’ha tingut en compte les recomanacions de les agències internacionals, organitzacions professionals i societats científiques.

Les recomanacions són les següents:

1- La renovació d’aire és el paràmetre més important. Si és possible, es recomana un mínim de 12,5 litres per segon (l/s) i ocupant, que és el valor que el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis atribueix a un aire de bona qualitat. Per a assegurar aquest valor mínim, es pot treballar en dues direccions: augmentar la ventilació o reduir l’ocupació dels espais.

2- És aconsellable verificar que els equips encarregats de la renovació d’aire treballen, almenys, en les seues condicions nominals de disseny i que les possibles pèrdues de càrrega, especialment internes al sistema siguen mínimes (filtres amb rebliment, etc.).

3- Si el sistema disposa de controls específics de qualitat d’aire (sondes de CO₂, etc.) es recomana desconnectar-los, donant prioritat al cabal del sistema (per horari). En concret, en horari laboral, s’aconsella treballar amb el cabal màxim que permeta el sistema des de dues hores abans de l’obertura i fins dues hores després del tancament. En les hores restants de la setmana, inclòs caps de setmana, és preferible que el sistema continue funcionant a baix cabal, però mai a escala inferior del 25% del cabal d’aire nominal.

4- En aquells dispositius que ho possibiliten, la guia recomana eliminar o reduir la recirculació de l’aire sempre que les condicions d’operació ho permeten.

5- Quant als recuperadors de calor rotatius, s’aconsella realitzar una inspecció abans de posar-los en funcionament. En els recuperadors de plaques, per part seua, es recomana verificar les possibles fugides.

6- Si existeix un sistema d’extracció específic per a la zona de condícies o altres zones annexes a l’oficina -com, per exemple, vestuaris-, és recomanable mantenir-los actius de manera permanent.

7- Quan l’edifici, en origen, no dispose de sistemes de ventilació mecànica, la guia recomana l’obertura de finestres accessibles, afavorint la ventilació creuada. S’aconsella realitzar una ventilació regular amb finestres fins i tot en edificis amb ventilació mecànica.

8- Es recomana no modificar la temperatura de consigna ni de calefacció ni de refrigeració.

9- Els rangs reglamentaris sobre humitat relativa –entre el 30% i el 70%- es consideren adequats, per la qual cosa la guia aconsella mantenir els punts de consigna prèviament establits en l’edifici.

10- En el cas que en l’edifici hi haja “ventiloconvectors”, “Split” inductors o un altre tipus d’unitats interiors d’expansió directa, és aconsellable que aquests dispositius funcionen de manera compassada i solidària amb les unitats exteriors. La guia recomana augmentar, tant com siga tècnicament possible, la filtració de l’aire recirculat si l’equip ho permet, i sempre que es garantisca el cabal d’aire nominal de l’equip.

11- Si el local presenta dificultats per a obtenir una ventilació satisfactòria, s’aconsella l’ús d’unitats portàtils equipades amb filtres d’alta eficiència HEPA, situades en els espais a tractar. Cal que mantinguen un índex de moviments hora significatiu. L’eficàcia d’aquests equips depén de la seua correcta selecció i dimensionament, per la qual cosa s’ha de realitzar per tècnic competent.
Particularment, la guia recorda que no es poden usar equips basats en la generació d’ozó en locals amb presència de persones i que l’Organització Mundial de la Salut adverteix contra la utilització dels llums UV-C per a desinfectar les mans o qualsevol altra superfície de la pell. Per tant, no es recomana el seu ús en ambients en els quals hi haja presència de persones.

12- El document considera les labors de manteniment tan rellevants com les d’operació del sistema. Així, en el supòsit d’aquells edificis i establiments que hagen tancat o cessat la seua activitat, és recomanable realitzar una revisió general de la instal·lació de climatització abans de la reobertura, netejant reixetes, difusors, filtres i bateries. I si la instal·lació és de ventilació, és convenient realitzar un procés de purga de l’aire interior tant de l’edifici com del sistema, per al que bastaria amb l’arrancada del sistema de ventilació per a oferir un nombre de renovacions de l’aire interior adequat.

13- La guia no considera preceptiu realitzar la neteja dels conductes si se segueixen les recomanacions anteriors sobre l’augment de l’aportació d’aire exterior, absència de recirculació i parada de recuperadors rotatius. Aquesta recomanació no eximeix de la preceptiva revisió, una vegada per temporada, de la xarxa de conductes segons els criteris de la norma UNEIX 100012.

14- És aconsellable reemplaçar els filtres d’aire d’acord amb el programa de manteniment ja establit en cada edifici. Si el ventilador de l’equip ho permet, es recomana millorar l’eficàcia del filtre, sempre que es garantisca el cabal d’aire nominal de l’equip.

15- El document també estima convenient revisar i netejar les unitats d’impulsió i retorn.

16- Les labors de manteniment han de realitzar-se d’acord amb les mesures de seguretat establides en els protocols de cada empresa i segons les directrius del Ministeri de Sanitat. En concret, la guia emfatitza la necessitat d’actuar de manera segura en el cas de canvis de filtre. Les mesures de protecció seran les habituals, incloent-hi protecció respiratòria obligatòria i guants per a totes elles.

17- Davant un possible cas positiu de COVID-19, es recomana que l’espai on s’haja allotjat la persona siga ventilat durant, almenys, quatre hores. La ventilació ha de començar almenys dues hores abans d’iniciar les labors de desinfecció. Dins del protocol de neteja i desinfecció de l’espai, es recomana incloure les reixetes d’impulsió i retorn d’aire; l’extracció, la neteja i desinfecció del filtre de la unitat interior si n’hi haguera (ventiloconvector, Split); i la neteja i desinfecció de la unitat interior, si existeix, polvoritzant una solució desinfectant.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.