Salut Laboral

Comença la “nova normalitat”, es recupera l’activitat presencial al 100%

Intersindical Valenciana denuncia l’incompliment de la normativa vigent en Seguretat i Salut en el Treball per l’administració de la Generalitat Valenciana

22 / 06 / 2020 | Intersindical

S’inicia la primera etapa de la “nova normalitat”. Les mesures de prevenció necessàries per a fer front a la crisi sanitària per la COVID-19, són establides pel Consell amb l’ACORD de 19 de juny de 2020, respectant les competències d’altres administracions, i subjecte a revisió segons l’evolució epidemiològica i sanitària.

Des del dia 21 de juny de 2020, el 100% del personal al servei de l’Administració de la Generalitat haurà d’incorporar-se a l’activitat presencial en el seu centre de treball, i les seues condicions de treball seran les regulades en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell. La Resolució de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, deixarà de fer efecte.
El compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa que resulte d’aplicació serà d’obligat compliment. Les persones titulars de les sotssecretaries de la presidència de la Generalitat i de les diferents conselleries, i dels òrgans que ostenten la direcció superior de personal dels organismes públics, hauran de:

- Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres de treball, conformement als protocols que s’establisquen en cada cas.

- Posar a la disposició de les treballadores i els treballadors, aigua i sabó, gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.

- Adaptar les condicions de treball, inclosa l’ordenació dels llocs de treball, i si escau, la regulació d’horari escalonat i l’organització de torns, així com l’ús dels llocs comuns, de manera que es garantisca el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres entre les persones treballadores. Si no és possible, es proporcionarà a les treballadores i treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc, i hauran d’estar formades i informades sobre el seu ús correcte.

S’impulsaran les mesures que faciliten la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, previstes en la normativa vigent.

- S’evitarà la coincidència massiva de persones en els centres de treball, treballadores i treballadors i usuàries o usuaris.

- No hauran d’acudir al seu centre de treball: les persones que presenten símptomes compatibles amb la COVID-19, estiguen en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per COVID-19 o es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19.

- Si alguna persona treballadora començara a tindre símptomes compatibles amb la malaltia, se l’aïllarà de manera voluntària en un recinte, es procedirà a comunicar-ho al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) i es telefonarà al 900 300 555, per a indicar el que ha succeït i rebre les instruccions de la manera d’actuació a seguir, tant per a la persona simptomàtica com per a les de la resta de les persones que hagen tingut contacte amb ella.

- Les persones treballadores pertanyents als col·lectius definits com a grups vulnerables per a la COVID-19 pel Ministeri de Sanitat (persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida, embaràs i majors de 60 anys), s’incorporaran als seus llocs de treball a partir del dia 21 de juny de 2020.

La no-incorporació de qualsevol persona especialment sensible en relació amb la infecció COVID-19, es determinarà per l’SPRL amb l’informe previ d’avaluació emés tenint en compte les previsions i recomanacions establides en el Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al SARS-CoV-2, i altres documents de desenvolupament, del Ministeri de Sanitat de 8 de juny de 2020.

A aquest efecte, la persona interessada haurà de sol·licitar la no-incorporació al lloc de treball a la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de personal de la seua conselleria o organisme, que, al seu torn, sol·licitarà el preceptiu informe d’avaluació a l’SPRL, que determinarà si escau la incorporació, o no, de la persona interessada i remetrà el seu informe a la unitat administrativa sol·licitant, que serà l’encarregada de comunicar-li-ho a la persona interessada.

- En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. Per al cas d’atenció presencial serà precisa la cita prèvia i es limitarà l’aforament al 75% de la superfície disponible per al públic.

Hauran d’adoptar-se les mesures necessàries per a minimitzar els possibles riscos per a la salut, en els termes que determinen les autoritats sanitàries i del que es preveu en l’apartat tercer d’aquest annex.

- El dret del personal al servei de l’Administració de la Generalitat a la flexibilització de la jornada laboral, prevista en la normativa vigent, li serà aplicable amb la finalitat d’evitar al màxim qualsevol risc per a la salut de les treballadores i els treballadors, sense subjecció als límits de la distribució de la jornada previstos en el Decret 42/2019, de 22 de març, del Consell.

Per a això la persona titular de les sotssecretaries de la presidència de la Generalitat i de les diferents conselleries, així com dels òrgans que ostenten la direcció superior de personal dels respectius organismes públics adscrits a aquestes, haurà d’autoritzar la flexibilització horària corresponent a cada cas, amb independència de la modalitat de prestació de serveis, amb preferència de fórmules de jornada continuada.

Igualment, per a poder atendre els supòsits de flexibilització, s’habilita la possibilitat d’ampliar l’horari d’obertura dels centres de treball fins a les 20:30 hores. Si fóra precisa aquesta ampliació per a facilitar la rotació del personal, haurà de constar la conformitat de la treballadora o el treballador en els supòsits d’alteració dels trams de la seua jornada habitual.

- Amb caràcter general les reunions entre personal de diferents centres de treball se celebraran mitjançant audioconferència o videoconferència, i s’evitaran, en la mesura que siga possible, en aquests casos, les reunions presencials o que impliquen desplaçaments a una altra localitat.

- Els viatges de treball que puguen solucionar-se mitjançant trucada o videoconferència se suspendran.

- Els cursos i activitats formatives es desenvoluparan, amb caràcter prioritari, mitjançant mitjans telemàtics, amb la finalitat de minimitzar els possibles riscos per a la salut, respectant les mesures de seguretat i higiene establides en aquest acord.

- Les convocatòries de processos selectius continuaran la seua tramitació i execució ordinària, amb les mesures de seguretat i higiene establides.

- Amb la finalitat d’incorporar l’adopció de modalitats no presencials de prestació de serveis, com el teletreball, prevista en la disposició addicional desena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la conselleria competent en matèria de funció pública impulsarà una nova regulació, que substituïsca o complemente la contemplada en el Decret 82/2016, de 8 de juliol, del Consell, pel qual es regula la prestació de serveis en règim de teletreball del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat.

- Les mesures derivades d’allò que disposa aquest acord, que s’hagen d’adoptar per part de les conselleries o organismes, seran objecte de negociació, consulta o informació, segons corresponga en funció de la matèria, amb les organitzacions sindicals corresponents.

- Tot el personal estarà subjecte a les necessitats del servei, degudament justificades, de conformitat amb els termes establits en la normativa vigent.

- Es constitueix una comissió de seguiment, que s’encarregarà de fer el seguiment de les mesures contemplades en aquest acord, la composició i el funcionament de la qual serà la mateixa que la de la Mesa Sectorial de Funció Pública i comptarà amb el suport i assessorament del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, i es reunirà quinzenalment.

Des de la Intersindical Valenciana, denunciem l’incompliment de la normativa vigent en Seguretat i Salut en el Treball per l’administració de la Generalitat Valenciana. Exigim que consulte a les delegades i els delegats de Prevenció, amb la deguda antelació, l’adopció de les decisions relatives a la prevenció, seguretat i salut laboral de conformitat amb el que s’estableix en l’article 33 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL, 31/1995). Ja reclamem, amb anterioritat a l’Acord de 19 de juny, que es convocaren els òrgans de participació del personal de l’administració de la Generalitat Valenciana en matèria de seguretat i salut en el treball (DECRET 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià).

Accedeix:Acord_Consell_COVID19_19-O6-2020_4770.pdf
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.