Salut Laboral

La salut laboral en el sector docent, lamentable, crítica i desoladora

Informe sobre l’estat de la prevenció i la salut laboral del sector docent

03 / 01 / 2012 | Intersindical

Després de més de quinze anys de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals [Llei 31/1995 de 8 de novembre del 1995] i del desenvolupament d’un reglament dels Serveis de Prevenció a través del Reial Decret 39/1997 de 17 de gener; així com del decret 123/2001de 10 de juliol pel qual s’aproba el Reglament dels Serveis de Prevenció de la Generalitat Valenciana, el nivell de desenvolupament de la prevenció és insignificant i poc efectiu tot i afectar a un col·lectiu d’unes 55000 persones (entre personal docent i PAS).

Les reivindicacions històriques en matèria de salut laboral fruits dels incompliments, de la paralització  o del no desenvolupament de la normativa legal en vigor per part de la Conselleria podrien resumir-se en els següets punts:

 1. La vigilància de la salut és restringida i poc eficaç ja que solament afecta al col·lectiu de persones que acaben d’aporvar les oposicions i no es fa extensiva a tot el personal com indica l’aricle 22 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals [LPRL].
 2. Encara està pendent de publicar una ordre que regule les adaptacions dels llocs de treball o canvis de lloc de treball per motius de salut.
 3. No s’ha desenvolupat ni aplicat la figura del coordinador de riscos laborals en els centres educatius.
 4. Després d’any i mig des de la licitació del Plans d’Autoprotecció d’alguns centres educatius [com es pot vore al DOCV 6291 de 17 de juny 2010], encara no se n’ha realitzat cap. Cal destacar que l’administració realitza una visió restrictiva del RD 393/07 Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicades a activitats públiques així com de la Llei de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.
 5. Continua sent efectiva la supressió per banda de l’antic Director General de Personal David Barelles de la mitja lliberació que venia gaudint President/a i Secretari/a dels Comités de Seguretat i salut Laboral de València, Alacant i Castelló. Açò suposa; si més no, una paralització dels comités de les tres províncies la funció dels quals és la consulta regular i periòdica de les actuacions de la Conselleria en matèria de prevenció de riscos (art. 38 de la LPRL).
 6. No podem parlar de vertadera negociació col·lectiva ja que l’administració solament sotmet les poques accions preventives que està duent a terme a consulta però no a participació tal i com marca la LPRL en el seu article 34. Cal destacar que en l’actualitat la Conselleria solament ens cita per a presentar-nos les “Planificacions de l’activitat sanitària preventiva del sector docent”, la “Planificació de l’activitat preventiva del servei de prevenció de riscos laborals” i la “Planificació de l’activitat preventiva del sector docent en formació” o bé fer l’avaluació de la mateixa.
 7. Cap planificació d’activitat preventiva apareix acompanyada d’un pressupost concret que possibilite desenvolupar-la en tota la seua extensió.
 8. No hi ha un calendari que planifique l’aplicació temporalitzada de les actuacions preventives i es deixen al descobert majoritàriament la provícia d’Alacant i Castelló.
 9. No hi ha una visió integrada de la prevenció com ordena el Reglament dels Serveis de Prevenció en l’article primer; és a dir, no són objecte de tractament aquells aspectes que fan possible la prevenció dels riscos laborals des d’una nova perspectiva, com a activitat integrada en el conjunt d’actuacions de l’empresa i en tots els nivells jerarquics de la mateixa, a partir d’una planificació tècnica, organitzacional i de les condicions de reball.
 10. Malgrat de disconformitat del sindicats i haver mostrat el rebuig més absolut a l’aplicació del qüestionari CVPd –percepció de riscos psicosocials, la Conselleria continua utilitzant-lo malgrat que no es garantix l’anonimat del professorat. Cal recordar que amb data 15 d’abril de 2011 va arribar a tots els centres educatius una carta en què el Cap dels Serveis de Prevenció comunicava que es procedia a generalitzar l’avaluació dels riscos psicosocials a tots els docents del sector públic i que era d’obligat compliment.
 11. Les dotacions de personal tècnic per banda de la Conselleria per a fer efectives les actuacions preventives és insuficient. Cal destacar que a Alacant solament hi ha un tècnic per al sector d’ergonomia i psicosocilogia aplicada i són innexistents els tècnics de seguretat en el treball i d’higiene industrial. Amb aquest nivell d’efectius humans és impossible realitzar totes les avaluacions inicials de riscos i les accions preventives corresponents en la totatlitat de centres educatius d’arreu del país.
 12. Encara no s’ha publicat res sobre el “Protocol contra l’assetjament en el treball” malgrat que hem presentat un document a l’administració, en el qual s’han fet aportacions, sense arreplegar-se les més importants com la vessant preventiva i de resolució de confllictes, terminis de contestació, participació dels treballadors en els procediments, etc. L’esborrany que ens va presentar l’administració és més un procediment administratiu que no preventiu.
 13. No es preveu cap auditoria externa que garantisca el compliment de la prevenció en el marc de la Conselleria d’Educació conforme es preveu en la LPRL.

Fruit d’aquestos incompliments i mancances; fins i tot retrocessos, el sindicat, juntament amb altres organitzacions ha denunciat fins a quatre vegades (21 gener 2003, 27 febrer 2007, 9 desembre 2008 i 6 juliol 2010) aquesta situació que estem patint davant de la Inspecció de Treball. Sorprenentment la resposta d’aquesta s’ha limitat a elabora un informes en què de manera simple enumera les deficiències i la falta de compliment dels acords presos per Conselleria però no li exigeix res més. En el millor dels casos ha fet un escarit requeriment a la Conselleria perquè entregue o pose al dia alguna documentació o per exemple el protocol de coordinació d’activitats empresarials.
Per arrodonir tot aquest disbarat la Generalitat Valenciana ha pres la decisió unilateral de suprimir els serveis de prevenció de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i es queda fora de la reforma la Conselleria de Sanitat. Li encomana la tasca preventiva a
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball -INVASSAT-  que era, fins ara,  l’òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l’administració de la Generalitat. Amb aquesta reforma organitzativa, aquest òrgan d’assessorament tècnic dirigirà orgànica i funcionalment tots els serveis de prevenció de les Conselleries d’Educació i de Justícia i Administracions públiques; constituint-se, així, en jutge i part del procés de promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana.
L’INVASSAT ha desenvolupat plans i programes per desplegar polítiques preventives en el teixit empresarial i adminsitratiu valencià, alhora que investigava i innovava o assessorava i assistia tècnica i científicament empreses, treballadors i treballadores. Amb aquesta nova atribució de funcions no solament haurà de continuar amb la seua tasca habitual sinó que també haurà d’organitzar cadascun dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals de cada conselleria; la qual cosa el converteix per una banda en assessor i gestor i per altre costat en auditor de les funcions preventives que ell mateix organitza.
Una jugada bruta i malicciosa del Consell de la Generalita amb la qual aconseguix que l’únic òrgan que sancionava la mala gestió dels serveis preventius en matèria laboral deixe de fer-ho perquè es convertix ara també en gestor directe dels mateixos.
El govern valencià ha introduït aquestes modificacions en l’estructura de la prevenció de la salut laboral que afecta a tot el personal de la Generalitat sense utilitzar els mecanismes democràtics i de participació que marca la legislació actual.
Aquestos canvis no s’haurien d’haver fet sense, al menys, la participació de les organitzacions sindicals i dels treballadors i treballadores;  principi bàsic de la política preventiva, segons la Llei de Prevenció de Riscs Laborals.
No podem deixar d’esmentar en aquest balaç la situació per la qual estan passant els docents que acumulen més de 90 dies de baixa laboral per malaltia. Últimament estem assistint a una allau d’altes mèdiques forçoces -tècnicament anomenades “altes d’ofici”- de persones amb diferents tipus de malalties. Amb independència de si la malaltia és física, psiquica o mental;  independentment dels informes mèdics dels especialistes, i amb total ignorància dels parts de baixa signats pels facultatius de capçalera, la Seguretat Social -acomplint un manament de Muface- incorpora al seu lloc de treball a la persona malalta i els dona un termini de 24h per a fer-ho. En el cas de no incorporar-se, el docent malalt, automàticament és expedientat per la Conselleria d’Educació.
Quin millor exemple que tot aquest seguit d’incompliments, mancances i falta de desenvolupament normatiu en matèria preventiva per a veure com l’estat de drets socials i laborals que amb lluita i esforç havíem aconseguit està sent desmontat en tan poc de temps?
Si un dels drets fonamentals és el dret a treballar en un ambient garant i responsable que establisca un adequat nivell de protecció de la salut de les treballadores i dels treballadors davant dels riscos derivats de les condicions de treball, encara queda molt per fer i encara queda molt per fer complir!
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.