arranjament escolar curs 2005-06


 
04/05/06

DOGV: MODIFICACIÓ CATÀLEG D'UNITATS I LLOCS DE TREBALL DOCENT DOGV núm. 5251. Dijous, 4 de maig de 2006
ORDRE d’11 d’abril de 2006, de la conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica parcialment l’Orde de 20 de febrer de 2006, referida a canvis en el catàleg d’unitats, llocs de treball docent, denominació i altres aspectes, de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat. [2006/X4983]


28/03/06

ORDRE de 15 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es creen determinats llocs de treball de mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica en instituts i seccions d’Educació Secundària .. [2006/2241]DOGV núm. 5208. Dimarts, 28 de febrer de 2006
 
ORDRE de 20 de febrer de 2006, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es modifica el catàleg d’unitats, el de llocs de treball docent, la denominació i altres aspectes de determinats centres docents públics d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial, de titularitat de la Generalitat Valenciana .. [2006/2240] 
DOGV núm. 5208. Dimarts, 28 de febrer de 2006

NOTA:
Tercera
Esta orde produirà efectes a partir del dia de començament del curs escolar 2006-2007.
Quarta
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar-hi directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d’interposar-se davant el conseller de Cultura, Educació i Esport, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seua publicació.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà al de la seua publicació.

València, 20 de febrer de 2006


22/01/06

STEPV-Iv urgeix a la revisió de la planificació educativa


02/01/06

Propostes de modificació presentades per la Conselleria per enviar i notificar als Consells Escolars Municipals al.legacions fins el dia  23 de gener

Propostes de modificació d'unitats Alacant   -   Castelló   -   València


Guia per elaborar les al·legacions a l'ajust escolar corresponent al curs 2006/2007


18/11/05

 
STEPV-Iv ha rebutjat la proposta de planificació educativa presentada per la conselleria d'educació


18/11/05

 

Proyecto de instrucciones sobre criterios generales para la modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo y otras características, de los centros docentes públicos de educación infantil, primaria y educación especial para el curso 2006-07 


veure arranjament escolar cursos:    2004/05   2003/04   2002/03   2001/02   2000/01   1999/00

 

 

 


 

STEPV-Iv urgeix a la revisió de la planificació educativa.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià- Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) considera necessària i urgent la revisió dels criteris de la planificació educativa de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

El Sindicat ha reclamat, insistenment, des de fa anys, que l'Administració Educativa valenciana atenga la gran demanda de llocs escolars públics mitjançant la construcció de noves escoles i instituts. La demanda és deguda a l'augment de la taxa de natalitat, l'arribada de nouvinguts i l'elecció dels centres públics per part de les famílies, doncs bé, malgrat les advertències del sindicat l'Administració Valenciana no s'ha posat a fer feina i encara està pendent la construcció d'alguns centres del Mapa Escolar de 1996. Els projectes CreaEscola i MilloraEscola han estat només que programes d'aparador per ocupar espais en els mitjans de comunicació. La realitat és que la xarxa pública no pot atendre tota la demanda de llocs escolars en no haver centres públics suficients, d'altres centres estan massificats per damunt de les ràtios oficials o han adequat dependències del centre per transformar-les en aules.

Per al Sindicat, la solució passa per la construcció, immediata, de noves escoles infantils públiques i centres públics d'infantil i primària i Instituts de Secundària. També per la reforma de les actuals instal.lacions per adaptar-les a les noves necessitats educatives. En cap cas per continuar amb la massificació o l'ocupació dels espais d'esbarjo o de serveis dels centres.

València, 22 de gener de 2006

 


 

STEPV-Iv ha rebutjat la proposta de planificació educativa presentada per la conselleria d'educació

 

El passat dia 17 de novembre de 2005 la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va presentar a la Mesa Sectorial l’arranjament escolar per al curs 2006-2007.

Aquest document estableix els criteris de planificació educativa dels Col·legis d'Educació Infantil i Primària, és a dir, marca la política de l’Administració Educativa durant tot un curs escolar i, per tant, s’estableixen les ràtios i criteris de matriculació d’alumnat, la proposta de creació i supressió d’unitats, el manteniment o no d’unitats a l’escola rural, el foment dels Programes d’Immersió Lingüística, la dotació de professorat de suport, el trasllat de l’alumnat del 1r cicle d’ESO als centres de secundària, etc.

La proposta presentada per la Conselleria, tot i que no té el suport de cap sindicat, no ha estat modificada ni en una sola coma respecte del document del curs passat, la qual cosa ha fet que el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) haja criticat durament el document presentat. Una vegada més, el Partit Popular fa el servei d'educació dels centres públics subsidiari de l'oferta dels centres concertats i privats.

El sindicat ha apostat clarament per millorar l’escola pública i ha fet propostes per tal que es fixaren les ràtios màximes a les unitats d'Educació Infantil, es modificara la normativa que regula l'admissió de l'alumnat per tal de que siga efectiva una equilibrada i equitativa distribució de l'alumnat amb necessitats educatives especials, de compensació educativa i immigrants entre tots el centres sostinguts amb fons públics. Hem demanat també augment de plantilla en els diferents programes i serveis educatius: Programa d'Immersió Lingüística, Integració Escolar, Escola Rural, Educació Especial, el manteniment de les unitats a l’Escola Rural, el trasllat de l’alumnat d’ESO als IES, la dotació de personal d'administració i de serveis a les escoles, etc.

Així doncs, el sindicat considera que la proposta de planificació educativa no respon a les necessitats educatives que té la societat valenciana i posa en evidència la política educativa del Govern valencià, que afavoreix, novament, l'ensenyament privat en detriment del públic.

 


 

Guia per elaborar les al·legacions a l'ajust escolar corresponent al curs 2006/2007

Normativa reguladora a consultar:

- Projecte d’Instruccions conjuntes d'11 de Novembre de 2.005 de les Direccions Generals d' Ensenyament i Personal Docent sobre criteris generals.

- Ordre de 10 de Gener de 1.997, per la qual es publiquen les plantilles tipus.

Pel que fa a aquells col·legis als quals els han suprimit unitats escolars.

Aquest col·lectiu de centres educatius ha demostrar, cenyint-se a les Instruccions conjuntes abans referides, que posseïxen la ràtio suficient per tal de no suprimir la unitat escolar o justificar que existix en aquest grup d'escolarització una problemàtica específica que ens remet a una excepcionalitat a la norma que regula la ràtio d'alumnat mínima.

Per tal de justificar que hi haurà una ràtio d'alumnat suficient per mantindre la unitat escolar , i a l'espera del període oficial de matriculació, l'única possible alternativa viable és materialitzar la demanda duent a terme una precampanya de matriculació al carrer amb l'objectiu que els pares formalitzen la seua intenció de matricular els seus fills al centre mitjançant una instància de preinscipció de matrícula, la qual pot acompanyar el plec d'al·legacions.

En el cas que vulguem justificar l'escassa ràtio de la unitat escolar adduint que hi ha una problemàtica d'escolarització específica que justifica l'escàs nombre d'alumnes per aula (atenció a la diversitat, atenció a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, aplicació d'algun programa d'educació compensatòria, escolarització de població escolar, etc) haurem d'elaborar l'expedient d'al·legacions que presentarà el Consell Escolar de Centre al Consell Escolar municipal amb els següent documents:

- Informe de l'equip de Cicle, sobre com la problemàtica afecta al procés educatiu i a l'acció tutorial.

- Informe de la Comissió de Coordinació Pedagògica, elaborant un informa d'anàlisi, seguiment, coordinació de l'acció i avaluació.

- Acord de Claustre sobre les mesures adoptades per fer front a eixa problemàtica específica i aportació dels projectes educatius específics.

- Informe del Gabinet Psicopedagògic Municipal o de l'SPE sobre la problemàtica d'escolarització.

- Informe dels Serveis Socials de l'Ajuntament, explicant el seu programa d'intervenció sobre les famílies dels xiquets i xiquetes escolaritzades en eixa unitat escolar i la seua problemàtica concreta.

Pel que fa a aquells col·legis als quals se'ls ha creat o habilitat unitats escolars.

En el cas d’aquest Centres Educatius, s’ha de consultar l’Ordre de plantilles tipus a educació infantil i educació primària per comprovar l’augment de la plantilla de professorat tant respecte als professors tutors com al professorat especialista a fi de dur a terme un seguiment quan aparega publicada al DOGV la plantilla del Centre i, posteriorment, es faça l’oferta dels llocs de treball creats per mitjà de les convocatòries d’adjudicacions de places abans de l’inici del curs acadèmics 04/05 (suprimits, comissions de servei, provisionals i interins).

Pel que fa a aquells col·legis als quals no els han creat les unitats escolars que requerien.

Quant a aquells Centres Educatius Públics que no han sigut modificats i esperaven eixa modificació d’unitats escolars, han de presentar al·legacions davant aquesta resolució provisional de l’ajust escolar per argumentar, o amb la mateixa documentació descrita a l’apartat de Centres als quals els han suprimit unitats escolars o amb un informe de dades en què s’hi expose un augment de la població escolaritzada, els motius que motiven eixe creixement d’unitats escolars i, per tant, de plantilla de professorat.

Pel que fa a aquells col·legis que no s’han inclòs en la convocatòria d'adscripció a l'IES.

Els Centres Educatius Públics d’Educació Infantil i Educació Primària que continuen tenint el primer Cicle d’ESO de manera transitòria i la resolució provisional de l’ajust escolar per al curs acadèmic 04 05 no indica que procediran a dur a terme a finals d’aquest curs l’adscripció a l’IES, poden presentar una al·legació perquè l’administració educativa els incloga en aqueixa convocatòria d’adscripció prevista.

Pel que fa a aquells col·legis que consideren que no tenen plantilla de professorat suficient.

En el cas en què hi haja Centres Educatius Públics que, a la vista de les Instruccions conjuntes de la DGC i la DGP, creguen que els falta professorat, educadors, personal laboral, etc…, ja siga de suport d’Infantil, d’altres especialitats o funcions, han de presentar al·legacions reclamant eixe dèficit de plantilla. Respecte al professorat itinerant adscrit als CRAs o als Col·legis Incomplets, en el quals s’ha observat als darrers anys que hi ha hagut un augment del nombre de Centres a atendre i per tant s’ha produït una pèrdua d’hores de treball per especialitat a cadascun dels Centres, es poden presentar al·legacions reclamant una millor dotació de professorat adscrit als aularis i als centres incomplets argumentant que han d’atendre una determinada situació d’escolarització (població immigrant, casos d’atenció a la diversitat, xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials, etc).

 


 

< anar al començament | index ensenyament públic | All-i-Oli | Principal >