Publicada una llei que protegirà a les persones que informen sobre la corrupció

La normativa permetrà obrir un canal de denúncies en les empreses

15 / 03 / 2023 | Intersindical

En el BOE del 21 de febrer de 2023, es publica la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta norma incorpora al dret espanyol la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu de 23 d’octubre de 2019 (Directiva Whistleblowing). La llei ha entrat en vigor el dia 13 de març de 2023. El termini màxim per a la seua implantació és de 3 mesos a partir de l’entrada en vigor, És a dir, el 13 de juny de 2023. Contempla una excepció, en el cas d’empreses amb 249 treballadors o menys es podrà realitzar fins a l’1 de desembre de 2023.

Aquesta nova llei, d’àmbit nacional, té una incidència directa sobre l’Agència Valenciana Antifrau, que podrà estendre el seu àmbit d’actuació a les empreses privades. Ara només es dedica a l’administració pública. La modificació per a poder actuar en el món privat, haurà d’introduir-se mitjançant un canvi de la llei que han de realitzar Les Corts. L’Agència Valenciana Antifrau és l’única autoritat a l’Estat espanyol que compta amb un Estatut de Protecció de la Persones Denunciants de Corrupció.

La llei contempla sis mesos per a l’adaptació dels canals externs de denúncia. Per tant, es disposa d’aquest període de temps per a adaptar-la. Es tracta d’una adaptació, en aparença senzilla, però caldrà conéixer la posició dels diferents partits polítics ja que l’Agència Antifrau passaria a actuar també en les empreses privades.

Aquesta llei protegeix als qui informen d’irregularitats en les empreses. La norma incorpora l’obligatorietat d’implantar un canal de denúncies a les companyies que compten amb 50 treballadores i treballadors, o més. Aquest canal d’informació anònima, està destinat al fet que es detecte i s’evite el que es cometen possibles delictes en el si de les empreses. Es presenta com una eina clau dins dels sistemes de prevenció, a través del qual, els integrants de l’empresa, de manera anònima, poden comunicar sobre les conductes que poden constituir una infracció.

L’objectiu de la llei

La llei té com a objectiu el protegir els informadors front les represàlies que puguen patir per les seues accions informatives.

A qui protegeix

S’aplicarà als informants del sector públic o privat que hagen obtingut informació sobre infraccions en un context laboral o professional. S’aplicarà en el marc d’una relació laboral ja finalitzada o que encara no s’haja iniciat, sempre que la informació sobre la infracció s’obtinga en el procés de selecció o de negociació.

Quan s’aplica a les persones que informen

1.- Quan es tinga motius raonables per a pensar que la informació referida és veraç en el moment de la comunicació, encara quan no es tinguen proves concloents.
2.- Quan la informació o revelació s’haja realitzat conforme als requisits previstos en la llei.

Queden expressament excloses les persones que comuniquen:

-Informació que hagen sigut rebutjada per algun canal d’informació.
- Informacions vinculades a reclamacions sobre conflictes personals o, que afecten únicament l’informant i a les persones a les quals es referisca la comunicació.
- Informació que estiga disponibles per al públic o siguen mers rumors.

Sobre com es protegeix els informants

Als informants se’ls protegeix enfront de qualsevol represàlia, amenaça o temptativa d’aquesta. La llei considera represàlies: la suspensió del contracte de treball, acomiadament o extinció de la relació laboral o estatutària, danys, pèrdues econòmiques, denegació de formació, etc.

Què passa si l’informant va participar en la infracció

Quan l’informant haguera participat de la infracció, l’òrgan competent podrà eximir-li del compliment de la sanció, sempre que s’acredite en l’expedient el següent:

- Haver cessat en la comissió de la infracció en el moment de presentació de la comunicació.

- Haver cooperat de manera plena al llarg de tot el procediment d’investigació.

- Haver facilitat informació veraç i rellevant, mitjans de prova o dades significatives per a l’acreditació dels fets investigats.

- Haver procedit a la reparació del mal causat que li siga imputable.

En cas que no es complisquen els requisits, es podrà atenuar la responsabilitat, sempre a criteri de l’autoritat competent.

És obligatori disposar d’un Sistema Intern d’Informació per a les empreses

La llei estableix l’obligació per a les persones físiques o jurídiques amb 50 o més treballadors de disposar d’un Sistema Intern d’Informació.
El sistema ha de crear-lo la pròpia empresa, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors.

És obligatori comunicar als treballadors i treballadores sobre l’existència del canal intern d’informació

S’haurà d’informar sobre el canal intern d’informació implantat i el seu ús, així com la seua gestió. En cas de comptar amb pàgina web, haurà de constar en la pàgina d’inici, en una secció fàcilment identificable. La llei també preveu que es puga informar a través d’una autoritat administrativa independent.

La tipificació de les infraccions i les seues sancions

Les infraccions s’han qualificat com a lleus, greus o molt greus. Les més significatives són les considerades com a infraccions molt greus. Tenen aquesta consideració: “ l’adopció de qualsevol represàlia enfront dels informants o, persones incloses en l’àmbit de protecció o, l’incompliment de l’obligació de disposar d’un Sistema Intern d’Informació en els termes exigits en la llei”.

Les infraccions prescriuran: les lleus als 6 mesos, les greus als 2 anys i les molt greus als 3 anys, a comptar des del dia que la infracció haguera sigut comesa.

Les infraccions portaran la imposició de les següents sancions:

- Si els responsables de les infraccions són persones jurídiques, les multes seran d’una quantia de fins a 100.000 euros en cas d’infraccions lleus, entre 100.001 i 600.000 euros en cas d’infraccions greus i entre 600.001 i 1.000.000 d’euros en cas d’infraccions molt greus.

- Si els responsables de les infraccions són persones físiques les multes seran d’una quantia de, fins a una quantia de 1.001euros fins a 10.000 euros per les infraccions lleus, de 10.001 euros fins a 30.000 euros per infraccions greus i de 30.001 euros fins a 300.000 euros per les infraccions molt greus.

En cas d’infraccions molt greus, l’Autoritat Independent podrà imposar:

- L’amonestació pública.
- No poder obtindre subvencions, o beneficis fiscals durant un termini màxim de 4 anys.
- No poder contractar en el sector públic durant un termini màxim de 3 anys.

La nova llei introdueix noves obligacions per a les empreses i l’administració pública que, en cas d’incompliment poden veure’s sancionades. Les empreses obligades a disposar d’un canal intern d’informació hauran de comptar amb un llibre-registre de les investigacions internes que s’hagen donat i comptaren amb un responsable del sistema.

La seua efectivitat com a eina, es veurà amb el pas del temps. Les dades que llance, ens diran quins són els seus resultats.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.