Mesa general de la Funció Pública

Informació sobre la Mesa General de Negociació

14 / 07 / 2018 | Intersindical

Informació de Mesa General de Negociació I del personal de la Generalitat Valenciana de 12 de juliol de 2018

Ordre del dia

1.- Increment de retribucions del personal empleat públic
S’abordaren dues aspectes retributius diferents: per una banda, l’aplicació al personal de la Generalitat dels increments retributius previstos als PGE 2018 i per l’altra, el compromís del Consell, arreplegat a l’Acord de Legislatura i pendent de compliment, d’habilitar un fons extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu perdut pels empleats i empleades públics al llarg dels darrers anys.

Pel que fa als PGE 2018, el Consell aprovarà, avui, un Decret Llei que permetrà l’aplicació, a les nòmines de juliol, de l’1’5% d’increment retributiu, així com els endarreriments generats des de gener d’enguany.

No passa el mateix amb el fons del 0’25% vinculat al PIB, amb efectes econòmics a partir de l’1 de juliol, que està pendent de l’aprovació pel Consell de Ministres i que, mentre no passe aquest tràmit, no podrà fer-se efectiu. Per part d’Intersindical Valenciana s’ha demanat que s’incloga al Decret Llei, perquè puga tenir efectes immediats, una vegada aprovat pel Consell de Ministres, sense necessitat d’esperar a una nova convocatòria de la MGN.
Per últim, els PGE 2018 contemplen un fons extraordinari del 0’2%, destinat a plans de millora de la productivitat, homologació de complements o aportacions a plans de pensions que no es farà efectiu, fins que no es negocien els criteris de distribució; la qual cosa no serà possible abans de setembre. A aquest punt, per part de la Conselleria d’Hisenda es va presentar una proposta de disposició, a incloure al Decret Llei, en la que, a més de contemplar com a destinació del 0’2% els aspectes recollits als PGE 2018, plantejava destinar aquest fons amb caràcter prioritari al sector públic instrumental, per la lluita contra la bretxa salarial, l’homologació de convenis col·lectius i per cobrir les necessitats del transport col·lectiu; un concepte, aquest últim, que constitueix una incògnita, perquè ni sabem en què consisteix, ni es donà cap explicació.

Per part d’Intersindical Valenciana i del conjunt de sindicats presents, es va manifestar l’oposició a establir aquest caràcter preferent, perquè entenen que el 0’2% s’ha de destinar al conjunt de sectors i personal de la Generalitat i no prioritàriament al sector públic instrumental, en el que, amb tot els respectes pels companys i companyes que hi treballen, la gestió pública ha deixat molt que desitjar. Al nostre entendre, la solució no passa per traslladar la càrrega de la mala gestió a la resta de personal, sinó perquè l’Administració habilite fons addicionals específics per cobrir aquestes necessitats.
En qualsevol cas, la proposta de la Intersindical Valenciana és que el 0’2% es distribuïsca de forma lineal entre tot el personal de la Generalitat, però som conscients que, la mateixa llei de pressupostos entrebanca aquesta proposta, al predeterminar la destinació d’aquest fons; per la qual cosa entenem que s’ha de distribuir proporcionalment entre les meses sectorials i que aquestes decidisquen sobre quins conceptes concrets s’apliquen.

Pel que fa a l’altre aspecte, l’habilitació d’un fons extraordinari per a la recuperació del poder adquisitiu, va quedar ajornat a una Mesa General a celebrar a setembre, preparatòria dels Pressupostos de la Generalitat de 2019, amb el compromís concret de la Consellera de aportar una proposta que s’estava negociant amb Hisenda.

2.- Derogació de l’article 6 del Decret Llei 6/2012 del Consell, pel qual es regulen les retribucions en situació d’incapacitat temporal

En aquest cas, també es va aportar per part de l’Administració una proposta a incloure al Decret Llei, que, a més de derogar l’article 6 esmentat, estableix el procediment pel càlcul del complement a la prestació econòmica de la Seguretat Social, perquè aquesta situació puga retribuir-se amb el 100% de les retribucions.

En síntesi, el que es proposa es que es complementen les retribucions des del primer dia de situació d’incapacitat temporal fins el 100% de les retribucions fixes. Aquest complement  se suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, i en quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.

Cal dir que, aquesta proposta s’ha de valorar positivament, perquè sempre hem entès que la retallada retributiva en situació d’incapacitat temporal era una situació absolutament injusta que hi havia que suprimir i, per tant, ara, entenem que s’ha aconseguit i ens hem de felicitar per això. No obstant, hi ha alguns matisos sobre els que hi ha que incidir. Ens referim a la no inclusió al complement de conceptes variables com són els de l’atenció continuada (guàrdies, nocturnitat i festivitat) i a la penalització a la qual queden sotmeses les persones de baixa laboral, quan es produeix algun increment retributiu per l’aplicació d’acords de millores retributives o per la generació de drets com són els triennis, carrera professional, etc, que, com tots i totes sabem, no s’apliquen fins que no finalitza la situació d’incapacitat temporal.

A proposta d’Intersindical Valenciana i de FESES, a la qual es sumaren la resta de sindicats, es va aconseguir que seguiria vigent l’acord pel pagament de les guàrdies mèdiques en IT i que, al text de la disposició del Decret Llei s’inclouria una excepció referent a les millores retributives fruit de pactes o de consolidació de drets, de forma que serien aplicables automàticament al personal en situació d’incapacitat temporal.

3.- Proposta d’adaptació normativa per al gaudi del permís de paternitat

Es tracta d’una modificació de la Llei de la Funció Pública Valenciana per la via d ela llei d’acompanyaments dels pressupostos 2019 per la qual se li dona suport legal a l’aplicació d’aquest permís. El text de la modificació, a més de reconèixer el dret al permís de 6 setmanes per paternitat i les ampliacions als supòsits d’adopció, guarda o acolliment, inclou una novetat positiva i és que, permet que el permís puga gaudir-se a data posterior a la del naixement, sempre i quan ho siga abans que finalitze el permís maternal. Una novetat que caldrà estudiar per la seua aplicació a altres sectors distints de la Funció Pública.

4.- Règim d’integració del personal laboral de l’IVF en l’Administració de la Generalitat

L’IVF, un ens de dret públic, ha quedat pràcticament sense competències, perquè han passat a ser de la Conselleria d’Hisenda i és per això que s’imposa la necessitats d’integrar aquest personal en l’Administració de la Generalitat com a personal laboral a extingir.

Òbviament, com a Intersindical Valenciana no anem a consentir que cap treballador i treballadora públic puga perdre el seu lloc de treball com a conseqüència d’una modificació legal i administrativa i, per tant, donàrem el vist-i plau a la proposta; no obstant això, tampoc deixàrem de criticar, de nou, la improvisació a la qual es gestiona el sector públic, apedaçant el sector amb pegats, cada vegada que es presenta un imprevist. Pensem que aquestes qüestions podrien quedar resoltes i s’atorgaria més seguretat jurídica al sector, si d’una vegada per totes veguera la llum la Llei del Sector Públic Instrumental; una llei que de moment ni està, ni se l’espera.

5.-Propostes per a incloure en la Llei d’acompanyament de pressupostos de 2019

Es tracta d’una bateria de modificacions que afecten a la Llei de la Funció Pública que, cal anar introduint sobre la marxa per l’endarreriment en la negociació i tramitació parlamentària de la nova llei. La major part d’elles fan referència a la pròrroga en els servei actiu i es fan en el sentit de generalitzar la possibilitat de demanar aquesta pròrroga a tot el personal.

Con és normal i per coherència a les posicions contraries a la pròrroga del serveis actiu mantingudes per Intersindical, ens hem oposat a totes aquelles modificacions que anaren més enllà dels supòsits en que, a les persones, els faltaren anys de cotització per generar el dret al 100% de la pensió de jubilació o, en el seu cas, per generar el mateix dret a la pensió; una posició que també va ser recolzada per CCOO. Per la seua banda CSI-F es va oposar a les modificacions per raons totalment oposades a les nostres i UGT i FESES els donaren suport.

6.- Substitució de membres de la Comissió de Control del Pla de Pensions per al Personal Públic de la Generalitat

Substitució que obeeix als canvis en les persones que representen a l’Administració i, en conseqüència, no calen més explicacions.

7.- Precs i preguntes

A aquest punt s’havien d’incloure nombroses propostes de temes no reflectits a l’ordre del dia, tant les proposades per Intersindical Valenciana com per la resta d’organitzacions. En el nostre cas havíem proposat, a més de les retribucions per 2018 i en IT, les següents:

-Habilitació d’un fons addicional i extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu.
-Negociació de la recuperació de la jornada laboral de 35 i la de 18 hores lectives pel sector docent.
-Negociació de l’extensió de la carrera professional i equivalents al personal temporal.
-Inici de les negociacions per establir les retribucions de 2019.
-Modificació de la Llei 10/2010 de la Funció Pública per introduir els preceptes relatius a la capacitació lingüística del personal de la Generalitat, atès l’endarreriment en la negociació i tramitació parlamentària de la nova llei.
-Ordenació de la negociació en matèria de salut laboral contemplada a l’Acord de Legislatura.
-Reversió de les prestacions que ofereixen les Mútues per accidents de treball i malalties professionals.

Totes les propostes, independentment del sindicat que presentara la iniciativa,  foren rebutjades per la Consellera, Gabriela Bravo, al·legant que serien tractades a la Mesa General de setembre, excepte dues presentades per Intersindical Valenciana: l’ordenació de la negociació en matèria de salut laboral i la reversió de les prestacions per contingències professionals assumides per les Mútues.

En el primer cas, vista la situació d’aturada tècnica en que es troba la negociació dels aspectes de salut laboral contemplats a l’Acord de Legislatura, Intersindical Valenciana va demanar la convocatòria d’una comissió tècnica extraordinària per ordenar i impulsar la negociació. Petició que va ser assumida per la Consellera en comprometre’s a convocar-la pel mes de setembre.

Respecte de la reversió de les prestacions per contingències professionals i davant el silenci de l’Administració sobre les conclusions de l’informe de la COMUT, que ha portat a la pròrroga tàcita del concert per 2018, se li va preguntar a la Consellera per quina de les quatre alternatives per la prestació del servei que proposa l’informe optava: pròrroga del concert, publicació d’un nou concurs d’adjudicació, reversió al sistema públic o l’auto assegurament.
La Consellera va contestar que l’informe no dissipava els dubtes sobre quina de las quatre opcions era la més adequada i que, per tant, considerava el tema obert per seguir treballant i arribar a conclusions definitives.

Valoració

1.- Aspectes retributius

Cal diferenciar tres qüestions: per una banda, l’aplicació al personal de la Generalitat dels increments retributius previstos als PGE 2018, per l’altra, el compromís del Consell, arreplegat a l’Acord de Legislatura, d’habilitar un fons extraordinari per la recuperació del poder adquisitiu perdut pels empleats i empleades públics al llarg dels darrers anys i, per últim, les retribucions en les situacions d’incapacitat temporal.

Pel que fa als PGE 2018, el Consell aprovarà, avui, un Decret Llei que permetrà l’aplicació, a la nòmina de juliol, de l’1’5% d’increment retributiu, així com els endarreriments generats des de gener d’enguany. No ocorre el mateix, però, amb el fons del 0’25% vinculat al PIB, amb efectes econòmics a partir de l’1 de juliol, que està pendent de l’aprovació pel Consell de Ministres i que, mentre no passe aquest tràmit, no podrà fer-se efectiu i, així mateix, amb el fons extraordinari del 0’2%, destinat a plans de millora de la productivitat, homologació de complements o plans de pensions que haurà d’esperar a que es negocien els criteris de distribució; la qual cosa no serà possible abans de setembre.

Aquest conjunt d’increments retributius que recullen els termes del II Acord per la Millora de l’Ocupació Pública, signat per Montoro i les organitzacions CCOO, UGT i CSI-F, no van a contribuir, contràriament al que es pretén donar a entendre, a la recuperació del poder adquisitiu de les empleades i empleats públics de la Generalitat, perquè la pujada general del 1’75% quedarà diluïda amb l’increment de l’IPC, que està previst en un 1.5% per l’any 2018 i que, a hores d’ara, amb la pujada no prevista dels carburants, es situa en un 2.3% interanual. Són els inconvenients de no vincular les millores retributives a l’IPC mitjançant clàusules de revisió salarial.

És per això que des d’Intersindical Valenciana insistim en la necessitat de que el Consell habilite un fons extraordinari per a la recuperació del poder adquisitiu, tal i com està recollit a l’Acord de Legislatura i pendent de compliment. Malauradament, però, aquest tema de negociació va quedar ajornat a una Mesa General a celebrar a setembre, preparatòria dels Pressupostos de la Generalitat de 2019, amb el compromís concret de la Consellera de aportar una proposta econòmica que s’estava negociant amb Hisenda; amb la qual cosa es manté la incertesa d’una hipotètica recuperació de poder adquisitiu fins a 2019.
Pel que fa a les retribucions en situació d’incapacitat temporal, s’estableix un nou procediment pel càlcul del complement addicional a la prestació econòmica de la Seguretat Social, perquè aquesta situació puga retribuir-se amb el 100% de les retribucions de les retribucions fixes. Cal dir que, aquesta proposta s’ha de valorar positivament, perquè sempre hem entès que la retallada retributiva en situació d’incapacitat temporal era una situació absolutament injusta que hi havia que suprimir i, per tant, ara, entenem que s’ha aconseguit i ens hem de felicitar per això.

És per totes aquestes raons, per les quals no podem manifestar la nostra satisfacció amb el desenvolupament de la MGN en termes de recuperació de poder adquisitiu i si que ho fem per la finalització de la discriminació que suposava la retallada salarial en la situació d’incapacitat temporal. No obstant, instem al Consell a materialitzar, com més prompte millor, el seu compromís d’habilitació d’un fons per la recuperació del poder adquisitiu del seu personal, perquè sols així podrem garantir una vertadera millora salarial extensiva a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat.

2.- Permís de paternitat

L’ampliació del permís de paternitat a sis setmanes ja es contempla a l’Acord de Legislatura subscrit per Intersindical Valenciana en 2016; ara només es tracta de donar-li empara legal mitjançant una modificació de la Llei de la Funció Pública. La novetat rau en que la disposició que s’inclou a la Llei flexibilitza els terminis en que pot gaudir-se aquest permís, en el sentit que permet que la darrera setmana puga gaudir-se al llarg dels primers nou mesos i que pot demorar-se el seu inici fins la finalització del permís per maternitat, de forma que es facilita l’atenció del nounat per més temps.
Considerem que és una bona mesura, disponible pels i les progenitors a la seua elecció, i que senta un precedent exportable a altres sectors que no ho tinguen previst en la seua regulació.

3.- Integració del personal laboral de l’IVF en l’Administració de la Generalitat

Deixant a banda la qüestió de la integració del personal que està fora de qualsevol debat, hem de fer una valoració negativa de les raons que porten a la necessitat de dur a terme la integració. Sembla que el sector públic es gestiona a cop d’improvisació, amb entitats que apareixen i desapareixen de forma, aparentment ,un tant capritxosa i una gestió de personal de campanar, que generen molta inseguretat jurídica, no sols als treballador i treballadores, sinó també al conjunt de la ciutadania.

És per això que, a més de exigir rigor en la gestió dels assumptes públics, creguem que és imprescindible dotar al sector públic d’una llei d’ordenació que el regule i el dote de seguretat jurídica i és, en aquest sentit, pel que no entenem per què està paralitzada la redacció de la Llei del Sector Públic Instrumental.

4.- Propostes per a incloure en la Llei d’acompanyament de pressupostos de 2019

Dues qüestions a valorar: per una banda la circumstància de que totes les propostes d’inclusió en la llei d’acompanyament de pressupostos fan referència a modificacions de la Llei de la Funció Pública i, per l’altra, que la major part d’elles van orientades a facilitar la pròrroga en el servei actiu fins els 70 anys.

De la primera, es clar i notori que es deriva la prioritat d’acabar la negociació i tramitació parlamentaria de la nova Llei de la Funció Pública, perquè és l’única forma de no seguir apedaçant l’actual, cada any, a base de modificacions per la via de la llei d’acompanyaments.

De la segon, també és fàcil concloure que la política de l’Administració en matèria de jubilacions, és la de facilitar la permanència en el servei actiu més enllà dels 65-67 anys. Una política que només beneficia a unes poques persones que, provablement no ho necessiten i, que, en el pitjor dels casos, amaga una incapacitat de gestionar el recanvi generacional a les Administracions Públiques, sense que resulte perjudicada la prestació del servei públic.

En qualsevol cas, des d’Intersindical Valenciana mai estarem d’acord amb aquesta política, mentre es mantinguen les escandaloses taxes d’atur existents i mentre no s’argumente amb dades objectives que es tracta d’una necessitat real.

5.- Precs i preguntes

Molts són els temes que ha quedat pendents d’abordar en matèria de negociació col·lectiva com es desprèn de la lectura del punt 7 de l’ordre del dia; cosa que lamentem, però seguirem insistint, perquè s’incloguen a l’ordre del dia de la propera Mesa. Es tracta d’aspectes importants que s’emmarquen en la nostra línia prioritària d’acció sindical de recuperació dels drets laborals de les empleades i empleats públics de la Generalitat i, per tant, seguim i seguirem sense defallir fins aconseguir-ho.
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.