Alternatives

SENSE JUSTÍCIA FISCAL NO HI HA JUSTÍCIA SOCIAL

DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER L’ABOLICIÓ DELS PARADISOS FISCALS

03 / 04 / 2020 | Intersindical

Un any més, el 3 d’abril diverses associacions, sindicats, col·lectius i moviments socials representats en la CAMPANYA PER UNA JUSTÍCIA FISCAL tornem a unir les nostres forces per a denunciar i reclamar l’ERRADICACIÓ DELS PARADISOS FISCALS c om un dels més mortífers instruments que comporta un afebliment dels ingressos del sistema tributari de molts països. Els abusos en la utilització dels paradisos fiscals, la impunitat a l’hora d’atallar los i la falta de voluntat política tenen conseqüències irreparables per al benestar col·lectiu i el sosteniment dels serveis públics essencials per a la ciutadania, com la sanitat pública i els serveis socials, especialment en moments tan greus com la crisi sanitària i social provocada per la pandèmia del Covi d 19. Els paradisos fiscals són aliats que debiliten la possibilitat d’invertir en un model de sanitat pública i universal de qualitat.

Els paradisos fiscals:

 No tenen cap justificació econòmica d’interès per al bé comú i serveixen als interessos de les elits econòmiques i de les grans corporacions transnacionals, que els utilitzen com a via d’elusió d’impostos, deixant a més la porta oberta a delinqüents financers i criminalitat organitzada.

 Contribueixen a aprofundir la desigualtat, dificultar el desenvolupament, a crear desequilibris, crisis econòmiques i corroir la democràcia.

 Debiliten els nostres fonaments democràtics

La vulnerabilitat dels sistemes tributaris afebleix les respostes que els Estats poden donar davant les polítiques econòmiques marcades pel liberalisme més radical. És una recepta les conseqüències de la qual recauen més durament sobre les persones més vulnerables, accelerant la precarització de l’ocupació, retallant la inversió directa en educació, sanitat i serveis socials i erosionant el sistema públic de pensions. Una triple crisi el saldo de la qual és l’augment de la pobresa i una major desigualtat.

Les dades són eloqüents:

▪ Els diners que operen en paradisos fiscals no paren de créixer. La riquesa individual oculta en par adisos fiscals podria suposar un 12% del PIB Mundial. Pràcticament la meitat dels beneficis internacionals de les grans empreses es declaren en paradisos fiscals.

▪ La UE estima l’evasió i l’elusió fiscal a Europa en un bilió d’euros a l’any, i l’OCDE calcuLa UE estima l’evasió i l’elusió fiscal a Europa en un bilió d’euros a l’any, i l’OCDE calcula que a la que a escala mundial es perden entre 75.000 i 180.000 milions de dòlars anuals d’ingressos per escala mundial es perden entre 75.000 i 180.000 milions de dòlars anuals d’ingressos per Impost de Societats.Impost de Societats.

▪ El 95% de les empreses de l’IBEX tenen filials en paradisos fiscals i més de la meitat del comerç El 95% de les empreses de l’IBEX tenen filials en paradisos fiscals i més de la meitat del comerç mundial passa per paradisos fiscals.mundial passa per paradisos fiscals.

▪ De des de 2015, l’1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que el 99% restant.s de 2015, l’1% més ric de la població mundial posseeix més riquesa que el 99% restant.

▪ Els 20 principals bancs europeus registren el 26% dels seus beneficis en paradisos fiscals.Els 20 principals bancs europeus registren el 26% dels seus beneficis en paradisos fiscals.

▪ A Espanya, el 84% de l’esforç fiscal recau sobre les famílies i a penes un 1A Espanya, el 84% de l’esforç fiscal recau sobre les famílies i a penes un 12% sobre les 2% sobre les empreses.empreses.

▪ La despesa sanitària espanyola és aproximadament el 6% del PIB, la qual cosa suposa prop de La despesa sanitària espanyola és aproximadament el 6% del PIB, la qual cosa suposa prop de 1.600 euros per habitant. Comparat amb l’Europa dels 27 estem en el lloc 11 en percentatge 1.600 euros per habitant. Comparat amb l’Europa dels 27 estem en el lloc 11 en percentatge sobre el PIB en despesa sanitària, i en el lloc 1sobre el PIB en despesa sanitària, i en el lloc 13 en despesa per habitant. En sanitat privada ja 3 en despesa per habitant. En sanitat privada ja som el 6è major dels europeus en % sobre el PIB.som el 6è major dels europeus en % sobre el PIB.

▪ Entre 2009 i 2013, això és, coincidint amb la fase més aguda de la crisi financera de la Gran Entre 2009 i 2013, això és, coincidint amb la fase més aguda de la crisi financera de la Gran Recessió, la Despesa Sanitària es va reduir a Espanya en 9 mil Recessió, la Despesa Sanitària es va reduir a Espanya en 9 mil milions d’euros.milions d’euros.


Resulta prioritari controlar les astronòmiques sumes de diners que són atac enfront de deutes sobirans, fabriquen balanços ficticis, destrueixen ocupació, especulen amb aliments i posen en risc el sobirans, fabriquen balanços ficticis, destrueixen ocupació, especulen amb aliments i posen en risc el sistema bancari. No són temps que tolerensistema bancari. No són temps que toleren l’existència dels paradisos fiscals. Hem de desmuntar d’una l’existència dels paradisos fiscals. Hem de desmuntar d’una vegada aquests enclavaments des dels quals es decideix quins països s’arruïnen o quina proporció de vegada aquests enclavaments des dels quals es decideix quins països s’arruïnen o quina proporció de la ciutadania perdrà les seues pensions. No podem consentir est atemptant contra la democràcia la ciutadania perdrà les seues pensions. No podem consentir est atemptant contra la democràcia i i contra els drets humans a tot el món.contra els drets humans a tot el món.

Per tot això, des de la Campanya per una Justícia Fiscal Campanya per una Justícia Fiscal animem a la societat en el seu conjunt a animem a la societat en el seu conjunt a organitzar una resposta ferma i unida contra els paradisos/caus fiscals, i exigim als nostres organitzar una resposta ferma i unida contra els paradisos/caus fiscals, i exigim als nostres representants políticsrepresentants polítics democràticament triats accions per a anar avançant en el camí de la seva democràticament triats accions per a anar avançant en el camí de la seva inajornable erradicació. Entre elles:inajornable erradicació. Entre elles:

1. Aprovar una Llei contra l’evasió fiscal que:

 Adopte una definició sobre paradisos fiscals ambiciosa i vinculant.Adopte una definició sobre paradisos fiscals ambiciosa i vinculant.

 Incentive pràctiques Incentive pràctiques empresarials que eviten l’evasió i l’elusió fiscal.empresarials que eviten l’evasió i l’elusió fiscal.

 Garantisca la transparència i la rendició de comptes dels actors econòmics.Garantisca la transparència i la rendició de comptes dels actors econòmics.

 Continga un compromís d’avançar cap a l’harmonització de les bases fiscals a la UE.Continga un compromís d’avançar cap a l’harmonització de les bases fiscals a la UE.

 Assegure una dotació extraordinària en Assegure una dotació extraordinària en recursos econòmics i humans per a l’Agència recursos econòmics i humans per a l’Agència Tributària.Tributària.

 Realitze una revisió exhaustiva i rigorosa de tots els incentius, deduccions i exempcions fiscals.Realitze una revisió exhaustiva i rigorosa de tots els incentius, deduccions i exempcions fiscals.


2. Un acord mundial ambiciós en la reforma del sistema fiscal internacional

 En una societat molt méEn una societat molt més digitalitzada, aconseguir que es produïsca un pagament just allí on s digitalitzada, aconseguir que es produïsca un pagament just allí on es produeix una activitat econòmica real i es genera valor.es produeix una activitat econòmica real i es genera valor.

 Reforçar la voluntat política per a aconseguir un acord global en l’OCDE ambiciós i just sobre Reforçar la voluntat política per a aconseguir un acord global en l’OCDE ambiciós i just sobre on han de tributar les grans emon han de tributar les grans empreses i acorde un mínim global sobre quant han de tributar.preses i acorde un mínim global sobre quant han de tributar.

 Prioritzar la lluita contra la competència fiscal agressiva entre països.Prioritzar la lluita contra la competència fiscal agressiva entre països.


3. Promoure “Zones Lliures de Paradisos Fiscals”, mitjançant un mecanisme que impedisca mitjançant un mecanisme que impedisca contractacions públiques, en quacontractacions públiques, en qualsevol dels nivells de govern, a empreses que operen a través de lsevol dels nivells de govern, a empreses que operen a través de paradisos fiscals, i el veto a càrrecs públics amb comptes bancaris en aquests territoris.paradisos fiscals, i el veto a càrrecs públics amb comptes bancaris en aquests territoris.

4. Pressionar perquè la Unió Europea

 Elabore una llista negra europea de paradisos fiscals amb criElabore una llista negra europea de paradisos fiscals amb criteris ambiciosos, que també teris ambiciosos, que també reconega l’existència dels paradisos fiscals en el cor mateix de la UE.reconega l’existència dels paradisos fiscals en el cor mateix de la UE.

 Adopte sancions per als països de la UE que mantinguen mecanismes de competència fiscal Adopte sancions per als països de la UE que mantinguen mecanismes de competència fiscal deslleial.deslleial.

 Impulse una base comuna consolidada per a l’impost de socImpulse una base comuna consolidada per a l’impost de societats sobre l’activitat en el conjunt ietats sobre l’activitat en el conjunt de la UE i un tipus mínim que pose fi a les guerres fiscals.de la UE i un tipus mínim que pose fi a les guerres fiscals.

 Prohibisca tots els instruments de competència fiscal deslleial a la UE.Prohibisca tots els instruments de competència fiscal deslleial a la UE.

5. Exigir un Impost a les Transaccions Financeres (ITF) capaç de dissuadir l’enormcapaç de dissuadir l’enorme flux especulatiu e flux especulatiu que es realitza des d’aquestes plataformes opaques.que es realitza des d’aquestes plataformes opaques.


6. Exigir una política fiscal justa, progressiva, redistributiva i suficient per a garantir el finançament per a garantir el finançament que blinde els drets socials, com la sanitat, l’educació, els serveis socialsque blinde els drets socials, com la sanitat, l’educació, els serveis socials.

7. Davant la urgència del cost econòmic i social provocat per la pandèmia del Covid—19, 19, s’adopten s’adopten mesures de solidaritat que suposen una major tributació real en aquells sectors on existeixen beneficis mesures de solidaritat que suposen una major tributació real en aquells sectors on existeixen beneficis extraordinaris i per part dels més rics.extraordinaris i per part dels més rics. CAMPANYA CAMPANYA PER UNA JUSTÍCIA FISCALPER UNA JUSTÍCIA FISCAL


AVF—EBC, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPNCV, Gestha, Intersindical Valenciana, EBC, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPNCV, Gestha, Intersindical Valenciana,
Pobresa Zero, Xarxa Enclau, UGT—PV i Oxfam IntermónPV i Oxfam Intermón

Els seus paradisos fiscals, els nostres inferns socials!

Els paradisos fiscals vulneren els nostres drets i soscaven la democràciadrets i soscaven la democràcia
Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.