Drets laborals

Intersindical exigeix al Govern solucions immediates per al Personal eventual i interí en les Administracions Públiques

Des del Sindicat portem anys denunciant l’abús de temporalitat del personal interí de les administracions públiques

04 / 11 / 2020 | Intersindical

La Directiva europea 1999/70/CE, en la clàusula 5, a l’efecte de prevenir la utilització abusiva de la contractació temporal, preceptua que els estats membres introduiran als seues ordenaments alguna o de les mesures que determinen: les raons objectives que justifiquen la renovació dels contractes temporals, la duració màxima d’aquestes renovacions o el nombre total de les mateixes.

La Directiva, d’obligat compliment pels Estats membres, ha estat transposada íntegrament al règim laboral en el article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors, però no així en la normativa del sector públic; la qual cosa ha facilitat que les Administracions Públiques practiquen de forma sistemàtica l’abús en la contractació temporal, bé amb la concatenació successiva de contractes o nomenaments temporal o bé mitjançant nomenaments d’interinitat de llarga duració que, no s’ajusten a la seua finalitat, que és la de fer front a situacions conjunturals, puntual o urgents, en el primer cas, o a la provisió temporal de les vacants fins la seua provisió reglamentària per personal fix en el segon.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha reconegut amb una ampla jurisprudència aquest abús, no sols en els supòsits de successió no justificada de nomenaments o contractes temporals, sinó també, en la seua darrera sentència de 19 de març de 2020, pels supòsits de nomenaments d’interinitat de llarga duració quan aquesta obeeix a l’omissió del deure de les Administracions de treure aquestes vacants a oferta pública d’ocupació.

Per Intersindical Valenciana, la constatació d’aquesta situació ens porta a exigir del Govern que modifique amb caràcter urgent la legislació en matèria d’empleats i empleades públics, per acotar la utilització de contractes temporals i establir mecanismes de sanció front a l’abús de la temporalitat.
En el primer cas, la solució és senzilla, si s’inclouen a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic alguna o algunes de les mesures que preveu la clàusula cinquena de l’Acord Marc o altres equivalents, sempre i quan no es desvirtue l’esperit de la Directiva, que no és altre que reconèixer que els contractes de duració indefinida ha de ser la forma més comú de la relació laboral y protegir als treballadors i treballadores temporals front l’abús.

En el segon cas, el d’establir mecanismes de sanció front a l’abús de la temporalitat a les Administracions Públiques, la solució no és tan senzilla, perquè partim d’una situació actual en la qual, prop d’un 30% de les plantilles estan integrades per personal temporal. Davant aquesta realitat s’han barallat diverses alternatives de solució com la convocatòria d’ofertes d’ocupació massives, la declaració del personal en abús com a indefinit no fix o la indemnització; el problema, però, és que tan el TJUE com els mateixos Tribunals estatals les han anat descartant. En aquest sentit el TJUE considera que ni els processos selectius de lliure concurrència, ni la transformació del personal temporal o interí en “indefinit no fix” són la solució, ja que les places que ocupen poden ser objecte d’amortització o incloure’s en les ofertes públiques d’ocupació; per tant, cap d’aquestes mesures garanteix la protecció del personal públic que ha patit abús de la temporalitat, ni per a l’administració incomplidora suposen una sanció. Per la seua banda, el Tribunal Suprem descarta la declaració de personal indefinit no fix i el dret a indemnització per cessament a les persones amb una relació jurídica funcionarial. Com ja hem dit, una solució complicada.

Així les coses, només queda una alternativa viable per resoldre el problema actual de la temporalitat a les Administracions Públiques i és la de cercar mecanismes que propicien la consolidació del personal en abús de temporalitat; raó per la qual s’han dut a terme algunes iniciatives parlamentàries, mitjançant mocions, proposicions no de llei i proposicions de llei, tant al Congrés com al Senat, instant al Govern a modificar el TREBEP.
Sense entrar a valorar el seu contingut, per a la Intersindical Valenciana la qüestió clau és que qualsevol procediment de consolidació ha de tenir per objecte a les persones que ocupen temporalment places estructurals i no només l’estabilització de les places o vacants. A més, s’ha de rescatar aquelles persones que conjunturalment hagen perdut aquesta condició com a conseqüència de processos reglamentaris de provisió de llocs de treball o per les reduccions de plantilla com a conseqüència de les polítiques de retallada dels serveis públics dutes a terme en els últims anys.

Per a això és necessari que les iniciatives normatives o legals s’adoptin amb caràcter d’urgència, de manera que s’eviten els efectes negatius que per a aquest col·lectiu tenen les ofertes extraordinàries d’estabilització de l’ocupació convocades arran de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública signat per el Partit Popular i els sindicats CCOO, CSI-F i UGT a 2017. perquè, com ha deixat meridianament clar el TJUE, ni suposen una sanció per a les administracions incomplidores de les normes europees ni, molt menys, constitueixen un mecanisme de rescabalament per al personal objecte de l’abús de la temporalitat.

Si concorren aquestes condicions, la Intersindical Valenciana estarà disposada a prestar la seua col·laboració i suport; però, si no és així, no dubtarem a posar els mitjans necessaris al nostre abast perquè es compleixi la màxima de: reduir la temporalitat consolidant a les persones objecte de frau de llei sense que ningú quede enrere en el camí.

És per això que, des del Sindicat, proposem:

• Suspendre les ofertes d’estabilització que no estiguen en fase d’execució, mentre s’articula un canvi legal que protegisca de veritat al personal contractat en frau de llei de totes les AAPP.

• Un desenvolupament legislatiu intern urgent per al sector públic anàleg al que disposa l’article 15 de l’Estatut dels treballadors, que regula l’abús en la contractació temporal i la protecció del treballador o treballadora quan haja existit tal abús.

• Una veritable consolidació, convertint a el personal temporal contractat en frau de llei en personal funcionari, estatutari o laboral fix; bé a través de la regulació d’un concurs de mèrits o, per descomptat, qualsevol altra fórmula que es puga negociar i que conduisca, però, al mateix objectiu.

 Comentaris
Enric Cid
05 / 11 / 2020 - 22:47

Som molts els que desitjem opossicions. Per favor, deixeu de mirar només per una part.


Intersindical Valenciana
06 / 11 / 2020 - 14:49

Nosaltres no mirem a una part, tenim una visió global de les administracions públiques i per això considerem que cal garantir els drets laborals de les persones que hi treballen. Sí, els drets laborals. I per això demanem solucions a la temporalitat i la creació de nous llocs de treball per poder garantir un serveis públics de qualitat.


Ángel García Jordá
09 / 11 / 2020 - 16:12

Vosaltres no sou un sidicat de treballadors públic. Vosaltres sou una organització inflitrada i dominada per personal interí. Les coses com son. No representeu els funcionaris de carrera. Tota que lluita i soroll que heu vingut fent els últims anys per aconseguir que els treballadors interins cobraren sexenis i triennis ( a educació), i pel que respecta al funcionariat en pràctiques, que no ho cobra, no heu dit mai absolutament res. Ni una paraula. Ni un manifest. Ni una declaració. “Ja ho cobrareu”, soleu dir. Eixe és només un exemple clar i evident de l’animadversió que sentiu per els processos d’obtenció del treball públic oberts, publicitats i lliures, i per les persones que obtenen eixes plaçes, robant-les (segons la vostra filosofia) als interins de llarga duració. No sou un sindicat. I afortunadament, cada volta som més els que ens adonem d’això. No tindreu mai més el meu vot. Ni els de molts companys, aprobats amb plaça, als que any rere any, criminalitzeu de forma indirecta.


Intersindical Valenciana
17 / 11 / 2020 - 11:53

Nosaltres hem estat treballant per resoldre la situació econòmica del personal en pràctiques. La negativa de la Conselleria d’Educació ha impedit que se solventara. Ara, hem aconseguir que s’accepte pagar com podràs veure en el post que adjuntem.

https://stepv.intersindical.org/noticies/article/la_conselleria_accepta_labonament_dels_triennis_i_sexennis_al_funcionariat_en_practiques_a_proposta_de_stepv

Per altra part, nosaltres som un sindicat de treballadores i treballadors, de tots els sectors del món laboral, siga quina siga la seua situació laboral i administrativa. No tenim cap animadversió envers cap col·lectiu de treballadores i treballadors, de cap àmbit laboral.

Les teues referències a l’STEPV no són massa encertades. L’STEPV és el sindicat majoritari de l’ensenyament des de 1987, les dues darreres eleccions amb majoria absoluta. Ara mateix tenim un augment constant de persones afiliades de totes les comarques i situacions administratives i cada vegada més gent veu en l’STEPV i la Intersindical Valenciana els seus referents sindicals.Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.