Sindicalisme

Intersindical recorrerà el Decret i el Reglament de la Llei de Participació

El Sindicat considera que vulneren la llibertat sindical

28 / 10 / 2015 | Intersindical

La Generalitat Valenciana publica hui el DECRET 193/2015, de 23 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

Segons Intersindical Valenciana aquest Decret desplega la Llei de Participació que va ser la darrera llei aprovada pel govern del Partit Popular en la darrera sessió de les Corts Valencianes de l’anterior legislatura. Una llei que està redactada amb la finalitat de finançar a CIERVAL,CCOO i UGT per traure’ls de la penosa situació econòmica que travessen. No estem parlant d’una participació real desl anomenats “agents socials” ni del conjunt de la societat. La Llei, la darrera de la passada legislatura, té com un objectiu clar: finançar a tres organitzacions, una patronal i dos sindicals. A aquestes organitzacions se’ls donaran 5,2 milions d’euros. Només a aquestes organitzacions sense tindre en compte la resta dels sindicat ni els criteris objectius com són les delegades i delegats de cada organització. UGT i CCOO es reparteixen al 50% la partida destinada a la participació quan no representen al 100% del moviment sindical.

Per a Intersindical Valenciana és penós que la darrera llei d’una legislatura en un context d’emergència social siga per finançar als “agents socials” i no per posar en marxa mesures per atendre les necessitats bàsiques de la població. Més penós és que açò es faça amb el suport de PP, PSOE i EUPV.

Ara, mesos després, és un govern progressista conformat per Compromís i PSPV el que aprova el Decret i el Reglament que desenvolupen la Llei. També és una de les primeres mesures del govern valencià mentre algunes organitzacions com la Intersindical Valenciana trobem a faltar un Pla de Xoc per atendre les necessitats de les persones més desfavorides.

La contrapartida és la creació de la Mesa de Diàleg Social. Una mesa que ha fracassat en el passat ja que durant vint anys no ha servit per a més que finançar la patronal i els “agents socials” UGT i CCOO però no per millorar la vida de les valencianes i valencians o per generar ocupació. El govern de la Generalitat Valenciana composat per Compromís i PSPV tornen a les velles fórmules del diàleg social que no han servit ni serviran per crear ocupació o recuperar social i econòmicament el país. Les proves són evidents, durant més de vint anys, no han aportat res. Estem davant de la “vella política” i del “vell sindicalisme” sense que el govern actual entenga els canvis reals que la societat demana.

Per altra part, el reglament aprovat és molt clar sobre quines són les veritables finalitats de totes aquestes normes. Alguns dels apartats de l’article 12 no tenen res a veure amb la participació i col·laboració institucional sinó amb la finançament. Per exemple els apartats c) o d).  És estrany que el Ple de Consell haja aprovat aquest reglament.

Article 12. Costos associats a la participació institucional
1. Sense perjuí del que disposa l’article 31 de la LGS, es consideraran costos derivats de les activitats de participació institucional els que assumisquen les organitzacions empresarials i sindicals més representatives amb els seus mitjans, o bé acudint a la subcontractació amb entitats externes per a la realització de les activitats que en necessiten, amb els límits establits en la legislació de subvencions general i autonòmica i amb les que s’estableixen en els apartats següents:

a) Els costos salarials i de Seguretat Social del personal propi de les organitzacions, que s’expressarà en hores de treball dedicat a les diverses funcions de participació, consignades en informes de treball identificatius de l’actuació, firmats pel responsable de personal corresponent, havent deixat constància amb anterioritat del mètode seguit per a establir aquestos costos.
b) Honoraris, costos de les auditories dels comptes auditats, despeses de manutenció i desplaçament, d’experts, ponents i en general professionals que intervenen en les diverses activitats de participació en conceptes d’assessorament professional o assistència tècnica; amb els límits que s’establisquen en les resolucions o acords de concessió de les compensacions anuals de l’exercici de què es tracte.
c) Indemnitzacions a què tinga dret segons els convenis o acords col·lectius vigents del personal propi que tinguen relació amb l’exercici de les actuacions de participació institucional, amb els límits que establisca en cada moment la normativa de la Generalitat en matèria d’indemnitzacions per raó de servici del personal al seu servici.
Així mateix, i amb els límits establits en el paràgraf anterior, seran ateses les indemnitzacions de les persones electes pertanyents als òrgans de direcció de les organitzacions empresarials i sindicals, quan hagen de participar en activitats internes de coordinació per a la coherència efectiva de les accions de les organitzacions davant dels òrgans de participació institucional.
d) Despeses generals com ara subministraments d’energia i aigua, material d’oficina i papereria, assegurances, arrendaments, amortitzacions de locals i equips, servicis externs, etc., expressats en un percentatge sobre el conjunt del dit tipus de despeses de les organitzacions, que s’establirà en els acords i resolucions de concessió i que no podrà superar el 8% de la compensació econòmica de l’exercici.
e) Altres despeses que s’especifiquen en els acords i resolucions de concessió atenent la realitat socioeconòmica del moment i la planificació de les activitats que es realitzen de caràcter singular que requerisquen mitjans de què no disposen estructuralment les organitzacions titulars de compensació per la participació institucional.

La subcontractació d’activitats es farà en condicions de lliure competència, de conformitat amb el que estableix la LGS, i sense que en cap cas això supose més del 20% de la subvenció que es concedisca.

2. L’assistència de les persones representants de les organitzacions sindicals i empresarials amb participació institucional a les reunions derivades de l’exercici serà a títol gratuït, sense cap dret a retribucions o indemnitzacions per raó de l’activitat

Finalment, des de la Intersindical Valenciana es continua demanant la derogació de totes aquestes normes i el pagament de subvencions als sindicats en base a les delegades i delegats. Així mateix, també anuncia que recorrerà el Decret i el Reglament en considerar que vulnera la Llibertat Sindical.Comentaris
Josep Àngel Mas Castells
28 / 10 / 2015 - 12:49

Totalment d’acord. És incomprensible que el govern actual s’haja prestat a esta pantomima pròpia de la “vella política” amb unes clàusules tan opaques.
D’altra banda, us pregaria, companys, que revisàreu el text i que desconnectàreu el corrector castellà quan escriviu en valencià (participación, situación…)Deixa un comentari


  • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
  • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
  • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
  • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
  • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
  • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.