Informacions Mesa Sectorial d'Educació.  curs 01/02 

tornar a index de la Mesa Sectorial

 

13/07/02

Centres CAES. Projectes d'acció compensatòria

2/06/02

Mesa Sectorial 27-j: catalogació lingüística, menjadors, plantilles F.P.
23/05/02 Adscripció de mestres a IES. Mesa Sectorial del 22/05/02
15/05/02

Informe Mesa de Retribucions 14/05/02

4/05/02

Consolidació parcial del C. Específic de les direccions dels centres docents públics

24/04/02

Mesa 23 abril: Informació convocatòria concurs-oposició docent 2002

13/04/02

Mesa 12 abril
- Escolarització alumnat necessitats educatives especials i de compensació educativa.
-Calendari escolar.

10/04/02

Proposta de Calendari Escolar 2002/03

9/04/02

Informació mesa sectorial 4 d'abril de 2002.
Calendari de negociació tercer trimestre. Balanç negociacions 2n trimestre

3/04/02 L'STEPV-IV critica, molt durament, la situació de les negociacions a l'ensenyament.
El sindicat qualifica d'incapaç, insolvent i ineficaç la Conselleria d'Educació.
21/03/02 Informe mesa sectorial oferta d’ocupació pública de conservatoris
26/02/02 La Conselleria d’Educació aplaça indefinidament la negociació global de les itinerancies
20/02/02 Els projectes legislatius despleguen la ‘Lepego’, impugnada per tots els sindicats
Educació vol consolidar el complement per la direcció de centres docents
13/02/02 Sobre la proposta de decret que regula l’acreditació de coneixements de valencià per a l’accés als llocs de treball de la funció pública docent
12/02/02

Informe de la Mesa Sectorial 12 febrer.
- Complement diferencial del nivell 24 per al Cos de Mestres. 
- Gratificacions Jubilació LOGSE. ampliar
- Consolidació Comp. Específic de la funció directiva
. ampliar

29/01/02 La Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat acaba sense cap avanç.
La Conselleria no pagarà la nòmina de gener al professorat substitut.
 15/01/02 presentat un document de la situació de les infraestructures educatives
14/12/01 La Mesa Sectorial d’Educació ha fixat el calendari de negociació per al segon trimestre del curs.
      
  

  veure anteriors (1er trimestre curs 01/02)         veure anteriors - curs 00/01  


  


Centres CAES. Projectes d'acció compensatòria

Reunida el dia 11 de juliol la comissió encarregada per a la presentació de Projectes d'acció compensatòria a la Direcció General d'Innovació Educativa i Política Lingüística, s'han plantejat les propostes de les tres Direccions Territorials d'Educació i han estat assumides per la Conselleria, doncs entraven dins de la quantitat pressupostada inicialment.

Les sol·licituds presentades fora de terme han estat desestimades, però podran presentar-les novament en el mes de setembre.

Les quantitats propostes són:

Centres Públics 653.578 €
Centres privats concertats: 217.859 €

Les dotacions de personal seran:

32 mestres mes en la província de València
Falta per concretar la proposta de professorat de Secundària
26 mestres més a la província d'Alacant mes 6 dotacions de 1/2 mestres
6 professors/es de secundària i 5 de 1/2 professors/es
En aquesta província representa l'augment de 5 mestres més.
22 mestres i professors de secundària a la província de Castelló.

S'amplia el nombre de centres CAES (Centres d'acció compensatòria)

1 Centre nou a Alacant
1 Centre nou a Castelló
4 Centres a València

Disposem al sindicat de tota la informació de les partides i personal que amb caràcter provisional ha assignat la Conselleria tant en centres concertats com públics.

En quant als projectes s'ha detectat un augment molt considerable i la majoria han estat per la problemàtica de la immigració.

També cal valorar l'aparició de projectes conjunts d'una localitat.

El sindicat valora positivament l'augment de recursos, però estima que encara són insuficients, doncs no s'ha pogut atendre a totes les demandes dels centres i sobre tot manquen altres tipus de professionals que donarien millor resposta a les problemàtiques que es plantegen. Mentre en els centres concertats es pot contractar personal als centres públics no es pot donar resposta moltes vegades a les problemàtiques reals.

València, 18 de juliol de 2002


A més a més a la Mesa Sectorial del 27 s'ha informat del següent:

1.- Calendari adjudicacions juny i juliol 2002. veure

2.- CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA DELS LLOCS DE TREBALL DELS CENTRES D'INFANTIL I PRIMÀRIA PER A LES ADJUDICACIONS.

Centres PEV, PIL, PEV/PIL, PEV/PIP totes les places s'ofertaran en valencià.

Centres PIP només seran en valencià les de primària.

Centres PIL/PIP només seran en valencià les d'infantil i primària.

L'STEPV-IV s'ha oposat però no hem aconseguit que l'Administració canviarà de posició.

3.- MENJADORS ESCOLARS

La normativa eixirà al DOGV abans del 15 de juliol. Es complementarà amb unes instruccions complementàries. No n'hi haurà canvis respecte de l'esborrany que ja coneixem.

4.- PLANTILLES DE FP

Dimarts 2 de juliol n'hi haurà una nova reunió per continuar la negociació.


Informe Mesa de Retribucions 14/05/02

1. Consolidació complement de direcció:

L'Administració s'ha mostrat intransigent en aquest tema, els percentatges per tram són: 4 anys el 20%; 8 anys el 40%; 12 anys el 60%

A falta d'un informe del Serveis Jurídics sobre la disposició final primera sobre la incompatibilitat de percebre aquest complement amb d'altres, l'esborrany de la darrera mesa serà el que s'hi publicarà en el DOGV.

L’STEPV-Iv demanava un 25% en el primer tram. A més a més, per al sindicat no és incompatible el cobrament d’aquest complement de consolidació amb el cobrament d’altres complements específics.

Més informació

2. Gratificacions per jubilació LOGSE: 

La gratificació s'incrementa per part de la Generalitat Valenciana en un 1,5 vegades més la gratificació del MEC. És a dir, l’actual gratificació es multiplicarà per 2,5. Per exemple: aquelles persones que la gratificació era de 835.000 pts a partir d'ara serà de 2.000.000 pts. Només serà aplicable a les jubilacions que es facen en l'any 2002.

La valoració és negativa per: la quantitat proposada és insuficient, nosaltres demanavem que es triplicara; no té efectes retroactius i no existeix una clàusula automàtica de revisió anual.

Més informació

3. Mestres d'ESO:

Les altres organitzacions sindicals ANPE, CCOO, UGT i CSIF i Conselleria de Cultura i Educació han arribat a un acord en el següents termes:

Serà d'aplicació només als mestres d'ESO d'Instituts d’Educació Secundària i dels Col.legis Públics. Tota aquella gent que hi faça hores en ESO se li pagarà la part proporcional.

L’STEPV-IV no ha signat l’acord perquè ens sembla insuficient en diversos aspectes:No s’aplica a tot el Cos de Mestres.

Aquelles organitzacions sindicals que han criticat, durant molts mesos, al nostre sindicat, han arribat a un acord insuficient i dolent, per una banda, s’exclou a més de 19.000 mestres de cobrar el complement i, per altra, es perdona el pagament dels endarreriments, de forma que cada mestre d’ESO ha perdut amb la signatura d’aquest acord 1.200 euros anuals (unes 200.000 pessetes). Ara, alguns el vendran com un èxit quan no ho és pels termes del seu contingut. Amb tot açò, s’ha demostrat que la única responsabilitat del retard en la negociació no era de l’STEPV-Iv sinó de la Conselleria de Cultura i Educació. De tota manera, per arribar a un acord què és tan poca cosa, no calia tant de soroll.

Més informació

València, 15 de maig de 2002.


INFORMACIÓ MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ. 12 D'ABRIL 2002.

Temes tractats:

-Escolarització alumnat necessitats educatives especials i de compensació educativa.
-Calendari escolar.

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit, hui divendres, per tractar sobre les instruccions d'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i de compensació educativa i el calendari escolar per al curs vinent.

Les instruccions d'escolarització d'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa fixen la distribució equilibrada d'aquest alumnat entre tots els centres sostinguts amb fons públics, públics i privats concertats, la qual cosa ha estat valorada positivament per l'STEPV-Iv. Ara bé, aquestes instruccions no contemplen la distribució equilibrada de l'alumnat d'incorporació tardana, és a dir de l'alumnat que es matricula fora del periode ordinari de matriculació. Açò és una llaguna molt important del document presentat, doncs l'alumnat de compensació educativa s'escolaritza en qualsevol època de l'any i no únicament en el periode ordinari de matriculació. Per tot açò, l'STEPV-Iv afirma que la normativa no va a suposar un canvi important en l'escolarització de l'alumnat amb n.e.e. i de compensació educativa entre tots els centres sostinguts amb fons públics i es continuaran escolaritzant en la xarxa pública, afegeix l'STEPV-Iv.

L'STEPV-Iv ha demanat a l'Administració Educativa que donen instruccions detallades i concretes a la Inspecció Educativa i a les Direccions Territorials d'Educació perquè, al menys, es complesquen, aquestes instruccions.

Quan al calendari escolar, la Conselleria només s'ha limitat a informar als representants sindicals que han posat objeccions a determinats aspectes, en concret a la prohibició expressa per graduar l'incorporació de l'alumnat dels IES, la falta de criteris homogenis pel que fa a l'inici de les classes de l'alumnat de primer cicle d'ESO en funció de la seua escolarització als col.legis o als IES o la falta d'un debat rigoròs sobre el temps escolar i el model de jornada.

Per acabar, l'STEPV-Iv ha fet una critica, molt dura, a l'impagament de les despeses de quilometratge i dietes del professorat itinerant que no ha les ha cobrades des del mes de setembre. Açò afecta a quasi mig miler de persones que treballen, majoritariament, a les zones rurals impartint classes a més d'un centre. El sindicat ha exigit el pagament immediat i anuncia mesures de pressió en el cas de no donar-se una solució urgent.

València, 12 d'abril de 2002


Proposta de Calendari Escolar 2002/03
a negociar a la Mesa Sectorial d'Educació convocada per al proper divendres 12 d'abril de 2002.

RESOLUCIÓ de 00 de mayo de 2002, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se fija el calendario escolar del curso académico 2002-03.

La Orden de 11 de junio de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 18 de junio, establece los criterios generales por los que se ha de regir el calendario escolar para todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas de Idiomas.

La citada disposición atribuye a la Dirección General de Centros Docentes la competencia para citar la resolución en la que se fije el período lectivo de cada curso académico.

En uso de las competencias atribuidas por la Orden de 11 de junio de 1998, y las funciones asignadas en el Decreto 111/2000, de 18 de julio, de Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Cultura y Educación, está Dirección General de Centros Docentes.

RESUELVO

Primero

Las actividades escolares del curso académico 2002-03 se iniciarán y finalizarán, en función de las enseñanzas cursadas, en las fechas siguientes:

 1. En Educación Infantil/Preescolar y Educación Primaria se iniciarán las actividades escolares el 9 de septiembre y finalizarán el día 20 de junio.
 2. En Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional, Bachillerato, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas de Idiomas y Formación de Personas Adultas, las actividades escolares se iniciarán el día 17 de septiembre y finalizarán el 13 de junio.
 3. El alumnado que curse primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en un centro que, de forma provisional, imparta estas enseñanzas acomodará el inicio y la finalización de sus actividades a lo establecido en el punto 1 de este apartado.
 4. El alumnado se incorporará el centro en la fecha indicada según los estudios cursados, sin que pueda escalonarse dicha incorporación, salvo la prevista en la normativa vigente para el alumnado que accede por primera vez al centro para cursar Educación Infantil.
 5. Excepcionalmente y para facilitar la incorporación del alumnado, previo acuerdo del Consejo Escolar del centro, se podrá anticipar un día el inicio de las actividades escolares del alumnado de primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.

Segundo

 1. En el presente curso escolar las actividades escolares del alumnado de Educación Infantil/Preescolar y Educación Primaria comportarán un total de 849 horas lectivas.
 2. En el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, las horas lectivas deberán ascender, al menos, a 970.
 3. En el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria se añadirán dos horas semanales más a las previstas en el primer ciclo.
 4. En las enseñanzas de Bachillerato un mínimo de 1180 horas en el primer curso y 1085 en el segundo curso.
 5. Los Conservatorios de Música y de Danza, la Escuela Superior de Arte Dramático, las Escuelas de Artes y Superiores de Diseño, las Escuelas Oficiales de Idiomas y la Escuela Superior de Cerámica se ajustarán a lo establecido en la normativa que regula los planes de estudio que se encuentren en vigor.
 6. Los centros que impartan ciclos formativos de Formación Profesional Específica ajustarán sus horas lectivas a lo establecido en los correspondientes reales decretos por los que se aprueban los respectivos títulos y establecen los currículos actualmente vigentes.

Tercero

Los períodos de vacaciones del curso 2002-03, serán los siguientes:

 1. Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003, ambos inclusive.
 2. Vacaciones de Pascua: desde el jueves 17 al lunes 28 de abril de 2003, ambos inclusive.

Cuarto

Serán festivos, durante el curso escolar, los días siguientes:

-9 de octubre. Día de la Comunidad Valenciana.
-1 de noviembre. Fiesta de Todos los Santos.
-6 de diciembre. Día de la Constitución Española.
-7 de enero.
-19 de marzo. San José.
-1 de mayo. Fiesta del Trabajo.
-2 de mayo.

Quinto.

Los exámenes extraordinarios de septiembre, en enseñanzas postobligatorias, se realizarán los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2002.

Valencia, 00 de mayo de 2002

El director general de Centros Docentes.
Herminio García Cuadra.


1. Balanç de les negociacions del segon trimestre del curs escolar

Les negociacions del segon trimestre no poden ser qualificades de positives, ni per la metodologia emprada ni pels seus resultats. Els temes previstos s’han quedat, en la seua majoria, oberts, sense que s’haja arribat a cap acord ni desacord, senzillament s’ha quedat pendents. La pregunta és pendents de què?. Uns, els retributius, dels informes de la Conselleria d’Economia i Hisenda, d’altres, pel retard considerable en la negociació i, finalment, altres, ningú no sap perquè. Les organizacions sindicals hem presentat les nostres propostes a cada tema, les hem explicades, però no hem obtés respostes i quan les hem obtés no han estat satisfactòries ni en el temps ni pel seu contingut.

Només s’han tancat amb acord:

-Els criteris per a l’adscripció directa dels col.legis als Institus d’Educació Secundària. Malgrat açò, nosaltres hem discrepat del tractament dels elements colaterals: replanificació del Mapa Escolar, oferta de batxillerats i cicles formatius, manca de temporalització per tancar el Mapa Escolar.

-Les vacants del concurs de trasllats dels cossos de Secundària.

-L’oferta pública d’ocupació docent per al 2002. L’acord ha estat tan sols amb ANPE i CCOO, la resta de sindicats STEPV-Iv, AFIDCV, UGT i CSIF ens hem oposat.

-El decret de requisit lingüístic, encara que el sindicat ha posat objeccions importants a determinades disposicions del text.

Altres temes s’han tancat sense consens sindical:

-La resolució per la qual s’ha de pagar el complement de caporalia de departament als antics catedràtics de batxillerat, en no reconèixer la retroactivitat ni la generalització del seu pagament.

-El decret del curriculum d’ESO i Batxillerat.

Han quedat aparcats, per discrepàncies importants entre els sindicats i l’Administració Educativa la proposta d’acord per la millora de l’ensenyament públic i els canvis en la gestió de les borses de treball. En aquest darrer cas, la Conselleria va retirar la seua proposta al negar-se a acceptar les millores proposades pels sindicat.

Quan els temes pendents són els següents: els retributius (indemnitzacions per jubilació anticipada, complement mestres, consolidació complement de direcció, fons socials i llicències per estudis); compensació educativa i educació especial: escolarització, necessitats i recursos; plantilles modulars dels Instituts; mecanismes de recol.locació del professorat dels cossos de secundària; plantilles dels Cicles Formatius; les condicions laborals del personal itinerant; la formació de persones adultes.

S’han celebrat nombroses reunions amb les conselleria de Cultura i Educació i d’Economia i Hisenda, els Serveis Territorials i Presidiència de la Generalitat per tractar sobre l’impagament de les nòmines. Aquest problema s’generat per les reiterades mostres d’incompetència i la falta de liquidesa de l’Administració valenciana. També s’ha celebrat reunions per informar del estat de les infraestructures educatives i de la Comissió de Seguiment de l’acord de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat.

En definitiva, l’Administració Educativa s’ha caracteritzat per la seua ineptitud, incompetència i insolvència en la negociació. A més a més, ha demostrat estar més preocupada de potenciar les iniciatives privades que l’ensenyament públic.

2. Calendari de negociació del tercer trimestre

El calendari de negociació del tercer trimestre s’ha vist condicionat per la gran quantitat dels temes que s’han hagut d’incorporar procedents dels trimestres anteriors. El calendari fixat ha estat el següent:

-Reunió informativa del Ple del Consell Escolar Valencià sobre les bases de la Llei de Qualitat de l’Educació el dia 16 d’abril. La Conselleria informarà del contigut de l’avantprojecte de Llei i arreplegarà les propostes dels agents social. Es preveu que la Conferència Sectorial d’Educació es reunesca a finals d’abril per tancar l’articulat de la llei que es presentarà a Les Corts Espanyoles al mes d’octubre i serà debatuda els mesos de gener i febrer del 2003.

-Retribucions del professorat. 30 d’abril i 14 de maig.

*complement diferencial dels mestres: pagament de la diferència entre el nivell 24 i 21.

*indemnitzacions per jubilacions LOGSE: augment de les quantitats que es paguen actualment.

*decret retributiu. Fixa la tipologia dels centres i el complements específics.

*consolidació del complement de direcció en aplicació de la LOPEGCDE.

*convocatòria de fons socials per al professorat.

*convocatòria de llicències per estudis.

*pagament càrrecs centres FPA i Seccions que fins ara no s’està fent.

-Instruccions sobre l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials i de compensació educativa. Es tracta d’una normativa per repartir aquest alumnat, de forma igualitària, entre tots els centres sostinguts amb fons públics, tant si són de titularitat pública com privada. Mesa Sectorial d’Educació (MSE) 12 d’abril.

-Resolució de calendari escolar per al curs 2002-03. Es presentarà la proposta de calendari per al curs vinent que consisteix basicament en iniciar les classes en infantil i primària el 9 de setembre i en secundària el 15 de setembre. MSE 12 d’abril

-Convocatòries formatives per al professorat. Es presentarà tot el paquet de cursos i convocatòries de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa. Mesa de Formació 17 d’abril.

-Resolució de les bases de convocatòria dels concursos oposició per a l’accés als cossos docents i requisit lingüístic. Les bases de la convocatòria seran iguals a les de l’any anterior, doncs es basen en el Reial Decret 850/93. Només n’hi haurà un canvi que afecta al requisit lingüístic que s’ha de tindre per poder accedir als cossos docents. En la reunió se’ns facilitarà el document que serà negociat i que posteriorment es publicarà al DOGV. MSE 23 d’abril.

-Catalogació lingüística dels llocs de treball dels Instituts d’Educació Secundària. Açò és un compromís de l’Acord de Plantilles de Secundària de l’any 1999 i que ara, amb l’aprovació del Decret sobre competència lingüística del professorat, s’ha de negociar. MSE 23 d’abril.

-Accés del professorat especialista en psicopedagogia escolar dels SPEs al cos de professorat de secundària. La llei d’acompanyament dels Pressupostos de l’Estat arreplega una clàusula per a l’accés d’aquest personal al Cos de Secundària que no ha estat acceptada ni pels sindicats ni pel col.lectiu, ara s’ha d’obrir una negociació per aplicar-la al País Valencià. MSE 23 d’abril.

-Compensació educativa i educació especial: necessitats i recursos dels centres. Es tracta de negociar una sèrie de criteris per dotar de més plantilla els centres que escolartixen aquest alumnat (incloses les plantilles dels SPEs). Mesa Tècnica 24 d’abril. MSE 7 de maig.

-Normativa d’atenció hospitalària. Es un projecte que regula l’atenció a l’alumnat hospitalitzat i que fixa la plantilla del professorat als Hospitals. Mesa Tècnica 24 d’abril. MSE 7 de maig.

-Procediment d’adjudicació de vacants per al curs 2002-03 (professorat suprimit, desplaçat, en expectativa, provisional i interí). Cal negociar tant el procediment com les dates de les adjudicacions. La idea és que tothom tinga una vacant abans del 31 de juliol per saber la seua destinació del proper curs amb temps suficient. MSE 4 de juny.

-Perfil, plantilla i provisió dels centres de Formació de Persones Adultes. La negociació suposa regular la situació dels centres de FPA de forma que s’establesquen les seus plantilles i els procediment per a la provisió de les places. Grup de Treball 16 d’abril. Mesa Tècnica 12 i 19 de juny. MSE 26 de juny.

-Desplegament del decret que crea l’IVADED. L’IVADED és l’institut de l’educació a distància. El projecte de l’Administració va en la línia de potenciar aquest tipus d’ensenyament en detriment del presencial i de conveniar amb entitats privades totes les etapes educatives: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius,… Nosaltres no compartim la seua proposta que suposarà una perjudici important envers els IES i centres de FPA públics. Mesa Tècnica 12 i 19 de juny. MSE 26 de juny.

-Condicions de treball del professorat itinerant. Cal una negociació global de les condicions de treball del professorat itinerant que supose una millora en aquestes i resolga els problemes produïts per accidents. El sindicat ha iniciat una Campanya " pengem les claus?" per aconseguir obrir aquesta negociació. Mesa Tècnica 8 i 15 de maig. MSE 11 de juny.

-Comissió de seguiment de l’acord de plantilles de secundària. És necessari l’avaluació del grau de compliment d’aquest acord. Des del nostre punt de vista no s’ha complit adequadament en determinats aspectes importants. 21 de maig.

-Plantilles modulars dels Instituts de Secundària i dels cicles formatius. S’ha de perfilar la plantilla de cada centre en funció dels paràmetres de l’Acord de Plantilles. Grups de Treball 18 i 25 d’abril, 9, 16 i 23 de maig. Mesa Sectorial d’Educació 28 de maig.

-Mecanismes de recol.locació del professorat de secundària. S’han de negociar les garanties i el procediment per facilitar la recol.locació del professorat de secundària. Aquest tema serà un dels cavalls del batalla de la negociació, doncs l’Administració pretén incomplir les garanties signades l’any 1999, cosa que no anem a consentir. Mesa Tècnica 22 i 29 de maig. MSE 11 de juny.

-Ordre de batxillerat. El nou decret d’ESO i Batxillerat configura noves càrregues horàries. 18 d’abril.

-Reestructuració de les borses de treball dels conservatoris per adaptar-les a les noves especialitats. Mesa Tècnica 22 de maig.

-Regulació dels menjadors escolars. L’actual normativa és de l’any 1986 i l’Administració vol actualitzar-la, no sabem en quin sentit. MSE 18 de juny.

-Instruccions d’inici del curs. Regulació dels ensenyaments de règim especial. No es negociarà el desplegament dels Reglaments Orgànics fins veure què passa amb la Llei de Qualitat, mentres es farà una revisió de l’actual normativa. Mesa Tècnica 5 de juny.

-Serveis de prevenció. S’han de crear i dotar de personal. Es convocarà una Mesa de Negociació en maig.

-Adscripció llocs de treball de primer cicle d’ESO dels IES curs 2002-03. Es convocarà la Mesa Sectorial la primera quinzena de maig.

-Adscripció administrativa als llocs de treball dels IES previstos al Mapa Escolar. El sindicat ha proposat fer l’adsacripció a tots els llocs de treball de primer cicle d’ESO previstos al Mapa Escolar abans del proper curs de trasllats.

-Informació sobre modificacions del Mapa Escolar. L’Administració s’ha compromés a estudiar-ho i a contestar-nos.

-Convocatòria per a la provisió dels llocs de treball dels centres CAES. Hem demanat que es faça aquesta convocatòria per poder estabilitzar les plantilles del centres. S’han compromés a estudiar-ho i a contestar-nos el 2 de maig..

3. Propostes de l’STEPV-Iv per a la negociació que no han estat acceptades.

-Provisió reglamentària dels llocs de treball dels serveis i programes educatius. El sindicat està demanant, des de fa molt de temps, que tots els llocs de treball del sistema educatiu siguen coberts per procediments públics. Ara per ara, existeixen determinats llocs de treball que es doten mitjançant les comissions de serveis sense que ningú controle els criteris per a la seua concessió. Volem acabar amb aquesta pràctica i que es facen les convocatòries pertinents mitjançant el DOGV i donant la possibilitat a que tot el professorat s’hi puga presentar.

-Regulació de l’educació infantil. L’Adminsitració no pensa obrir cap Mesa de Negociació sobre el tema fins que la Llei de Qualitat no aclare si l’Ed. Infantil (0-3 anys) serà assistencial o educativa. Tampoc vol obrir la negociació sobre les plantilles de les Escoles Infantil de la Generalitat Valenciana ni sobre la millora de la plantilla d’infantil dels col.legis públics. Només s’ha compromés a contestar-nos en maig.

El calendari de negociació és molt ample i divers, conté temes importants tant per la millora de les condicions de treball del professorat com de la qualitat de l’ensenyament. És per açò que el sindicat espera un canvi d'actitud i de formes per part de l'Administració que possibilite arribar a acords, ja que durant l'actual curs no ha estat possible, la qual cosa ha suposat que a dia d'avui n'hi haja molts temes oberts. Perquè açò siga possible cal que els responsables educatius siguen més eficaços i solvents en la seua tasca al front de les respectives direccions generals.

El sindicat convocarà reunions per informar sobre el contingut de la negociació i per fixar i decidir, entre totes i tots, la posició del sindicat en cadascun dels temes. Esperem la vostra participació activa

València, 9 d’abril de 2002.


L'STEPV-IV critica, molt durament, la situació de les negociacions a l'ensenyament.

El sindicat qualifica d'incapaç, insolvent i ineficaç la Conselleria d'Educació.

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-IV) ha criticat l'estat de la negociacions a l'ensenyament. Segons aquesta organització sindical, majoritària al sector, l'Administració Educativa està demostrant la seua incapacitat, ineficàcia i insolvència per abordar els diferents temes de negociació. Molts dels temes previstos per a la negociació no s'han tancat, estan pendents, altres ni s'han abordat i, d'altres s'han imposat o pactat amb una representació minoritària de la part sindical. Només n'hi ha hagut consens i acord en una part insignificant d'assumptes. Tot açò fa que existesca un gran nombre de temes pendents, no només des del principi del curs, sinó també des de fa molt de temps. Si afegim a açò, la política afavoridora dels interessos privats, ens trobem davant d'una situació molt delicada, de provisionalitat i de malestar al sector docent que està desencadenant conflictes puntuals i que poden generar un conflicte general.

La Mesa Sectorial d'Educació es reunirà el dijous 4 d'abril, a les 10 hores, per intentar fixar un calendari de negociació fins el final de curs escolar. L'anterior reunió celebrada el passat dia 27 d'abril va acabar sense fixar-lo, per l'obstinació dels responsables de l'Administració de voler imposar el seu calendari a les organitzacions sindicals i d'aparcar un bon nombre de temes per a la seua negociació en altre moment. L'STEPV-IV espera que canvie l'actitud i la voluntad política dels responsables educatius per poder abordar tots i cadascun dels temes pendents, de no ser així no serà possible consensuar el calendari.

Entre els temes pendents, el sindicat destaca tots els retributius: la negociació de les indemnitzacions per jubilació anticipada prevista a la LOGSE; el pagament d'un complement diferencial a tot el professorat del Cos de Mestres; el decret sobre les retribucions; els fons socials o les llicències per estudis. Aquests temes estan pendent dels informes de la Conselleria d'Hisenda. Informes pendents, en alguns casos, com són les jubilacions LOGSE, més de 16 mesos o el compelement diferencial del mestres més de 9 mesos. El sindicat es pregunta si té algun pes polític Educació dintre del Govern Valencià al ser incapaç de liderar cap negociació ni poder tindre els informes preceptius d'Hisenda.

A més a més, entre d'altres, cal regular la situació i les condicions de treball del personal itinerant al servei de la Generalitat Valenciana; el requisit lingüístic per a l'accés; el compliment de l'Acord de Plantilles de Secundària pel que fa a les plantilles modulars dels centres i les garanties laborals del professorat; la situació de la Formació de Persones Adultes; les plantilles dels Cicles Formatius; el calendari escolar per al curs vinent; la regulació dels menjadors escolars; els serveis de prevenció i riscos laborals; les plantilles dels Serveis Psicopedagògics Escolars; la regulació dels ensenyaments de règim especials (escoles d'idiomes, dansa, conservatoris, arts i oficis,...); la regulació de les Escoles Infantils o el Pla de Formació del Professorat.

Cal fer un esment especial de la negociació de les intruccions per a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especial o de compensació educativa. Aquesta normativa contemplava el repartiment de l'alumnat a tots els centres sostinguts amb fons públics, és a dir repartir-los, per igual, entre els centres públics i privats concertats. Doncs bé, les instruccions han estat aparcades fins el proper curs, ja que la normativa de matriculació de l'alumnat s'ha publicat al DOGV sense haver-se tancat aquesta negociació. El sindicat fa una critica, molt dura, d'aquesta situació, ja que als responsables educatius se'ls ha omplit la boca i han venut a l'opinió pública una idea que no han portat a la pràctica, de segur, per les pressions de certa patronal. El sindicat exigirà, demà, que la Conselleria rectifique i la negocie abans de l'acabament del mes d'abril.

El sindicat també exigirà que totes les places vacants dels diferents programes i serveis educatius siguen adjudicades mitjançant procediment de provisió que garantesquen els principis constitucionals i, no com ara, que moltes són adjudicades per comissió de serveis, amb criteris arbritaris i discrecionals, a les quals no té accés el conjunt del professorat valencià.

El sindicat, també reclamarà la renegociació de l'oferta pública d'ocupació que va ser pactada amb ANPE i CCOO que només representen em 42% del professorat i a la qual es va oposar el 58% de la part sindical.

Per acabar, l'STEPV-Iv espera que s'acabe amb aquesta situació i la negociació siga presa amb rigor i serietat per poder donar resposta a les reivindicacions del professorat valencià i a les necessitats de l'ensenyament públic.

València, 3 d'abril de 2002


Informe mesa sectorial oferta d’ocupació pública de conservatoris

Hui, dijous dia 21 de març de 2002, s'ha tractat en la Mesa Sectorial l’Oferta d’Ocupació Publica de Conservatoris de grau mitjà.

L’Administració s’ha mantingut en la segona proposta presentada (tot i que al document anterior nostre hi havia una errada: Piano no és 28, sinó 38)

Nosaltres hem mantingut el nostre posicionament respecte de qualsevol Oferta d’Ocupació, més justificada encara en relació a aquest cos, ja que els temaris nous han estat publicats durtant el mes de febrer i el professorat no ha tingut temps material de preparar-se. No obstant això, l’Administració i la resta de sindicats (encara que CCOO no ha vingut) han recolzat aquesta oferta a pesar que l’Administració no els ha fet cas en les propostes alternatives que han presentat.

A més a més, es manté, a l’igual que a la resta de cossos el Requisit Lingüístic.

Per acabar li hem mostrat a l’Administració la nostra preocupació respecte de la composició dels tribunals. Ens ha dit que no era el moment de parlar-ho però que estan oberts a rebre i escoltar les propostes sindicals. Ho tractarem en la Mesa que es convoque per negociar l’Ordre de convocatòria de l’oposició.

OFERTA DEFINITIVA

Especialitats

Nombre de places

Clarinet

4

Orquestra

8

Història de la música

5

Fagot

2

Flauta

3

Fonaments de composició

12

Oboé

1

Percussió

2

Piano

38

Llenguatge musical

4

Trombó

2

Trompa

3

Tuba

2

Viola

5

Violí

5

Violoncel

3

Guitarra

2

Total

101


La Conselleria d’Educació aplaça indefinidament la negociació global de les itinerancies

Com que l’Administració no ha acceptat la proposta sindical d’acotar les Instruccions per al professorat itinerant de Secundària, Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial exclusivament per al present curs escolar, ni s’ha compromés a negociar un decret marc, les organitzacions sindicals ANPE, FE CCOO, CSI-CSIF, STEPV-IV i UGT-PV, hem suspés la negociació de la Mesa Sectorial d’avui, dia 26-02-2002.

Aquest fet indica que l’Administració Educativa no té cap interés per solucionar el conjunt dels problemes que afecten el profesorat itinerant, tant de Primària com de Secundària: questións que afecten la seguretat i salut laboral, els accidents, les compensacions econòmiques adequades a la realitat i degudament actualitzades, els horaris, etc., aspectes regulats ja en la immensa majoria de Comunitats Autònomes.

En la propera junta de portaveus, les organitzacions sindicals exigiran que es negocie aquest tema en el tercer trimestre d’aquest curs, per tal que hi haja un nou marc que s’ aplique a partir de l‘1 de setembre del 2002.

Com que des de fa tres cursos escolars estem sol.licitant aquesta negociació per a resoldre el problema de les itineràncies tant d’enguany com dels cursos precedents, les organitzacions sindicals recorden que és responsabilitat exclusiva de la Conselleria d’Educació el deure d’abonar i donar cobertura al professorat itinerant de secundària de forma inmediata, en complimnet exclusiu de la seua absoluta responsabilitat.

València, a 26 de febrer de 2002


Els projectes legislatius despleguen la ‘Lepego’, impugnada per tots els sindicats
Educació vol consolidar el complement per la direcció de centres docents

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un projecte de Decret i d’Ordre per al seu desplegament, a través dels quals es regularà la consolidació parcial del complement específic per l’exercici de la direcció en centres docents públics. La proposta de la Generalitat pretén regular la consolidació del complement per direcció amb unes condicions que han merescut el rebuig de l’STEPV-Iv.

Les mesures legislatives responen a l’aplicació de la Llei 9/95 de Participació, Avaluació i Govern dels centres docents (LOPAGCD), que en el seu article 25.5 assenyala: "Els directors dels centres públics nomenats d’acord amb el procediment establert en aquesta Llei, que hagen exercit el seu càrrec, amb valoració positiva, durant el període de temps que cada Administració educativa determine, mantindran, mentres romanguen en actiu, la percepció d’una part del complement retributiu corresponent, d’acord amb el nombre d’anys que hagen exercit el seu càrrec. Les Administracions Educatives establiran les condicions i requisits per a la percepció d’aquest complement". La Llei 9/95, més coneguda per "Lepego" o "Llei Pertierra", va ser rebutjada per més del 86% del professorat en un referèndum convocat per totes les organitzacions sindicals. El govern espanyol té la intenció de modificar-la mitjançant la futura Llei de Qualitat Educativa.

Consideracions a la consolidació del complement

 1. És poc menys que impossible pretendre avaluar eficaçment l’exercici de la funció directiva, com proposa la Conselleria, després de més de quatre anys d’haver acabat el seu exercici. Però, a més, podria ser contradictori que, després de tant de temps, alguna persona fóra avaluada negativament. En eixe cas, no sols hauria fallat pressumptament la persona que ha exercit la tasca directiva de manera deficient, sinó també la pròpia Administració per no actuar preventivament, assessorant i donant suport, o fins i tot cessant a qui ho necessitava. Per aquestes raons, el Sindicat, tot i que no dóna suport a la Llei, prefereix l’opció del pagament automàtic i consensuar una fòrmula que ho permeta.
 2. L’inspecció de zona no ha d’intervindre en l’avaluació perquè, llevat d’excepcions, no té un coneixement suficient del funcionament del centre.
 3. Pel que fa als aspectes que es pretenen avaluar, no es corresponen amb les funcions assignades a la direcció pel Reglament Orgànic i Funcional del Centres Docents. És açò el que cal exigir a la direcció i no cap altra cosa i per tant l’avaluació cal que s’ajuste a la legislació vigent.
 4. En un dels apartats de la proposta es fa referència a que es podrà consultar "als membres representatius dels distints sectors de la comunitat educativa", una figura legalment inexistent. Si cal consultar algú, ha de ser el consell escolar del centre o el claustre, que són els òrgans de participació.
 5. La comissió de valoració prevista s’ha de formar mitjançant sorteig i no per designació directa de l’Administració Educativa.
 6. Cal igualar les quantitats a percebre amb les que s’abonen a d’altres Comunitats Autònomes. En concret, quatre anys de permanència atorguen el dret al 25% de la retribució, huit anys el 40% i dotze anys el 60%, en lloc dels percentatges de 20, 40 i 60 respectivament, proposats per la Conselleria.


Sobre la proposta de decret que regula l’acreditació de coneixements de valencià per a l’accés als llocs de treball de la funció pública docent.

L’STEPV considera imprescindible la regulació de l’acreditació de coneixements de valencià per a l’accés a la docència en centres per tal de normalitzar l’oferta educativa en qualsevol de les dues llengües oficials. En aquest sentit, valora positivament que l’anunci efectuat pel conseller Tarancón fa mesos sobre aquesta qüestió s’haja concretat en una proposta de Decret que es tracta actualment en la Mesa Sectorial d’Educació. L’STEPV assegura que, amb aquesta proposta, es dóna compliment a un requeriment sindical llargament demandat i, sobretot, s’atén una demanda social que en els últims anys havia sigut objecte de consideració favorable pel Síndic de Greuges. D’aquesta manera, el País Valencià deixarà de ser l’única comunitat autònoma amb llengua pròpia que no ha regulat encara una qüestió tan important per al sistema educatiu.

En relació al contingut de la proposta, l’STEPV comparteix les linies generals del decret en tant que preveu que el coneixement del valencià s’exigesca en tot tipus de procediments de selecció i d’adscripció a llocs de treball.

Això no obstant, aquest sindicat veu amb preocupació que l’excepcionalitat a aquest requeriment general prevista en la disposició addicional primera no tinga en compte expressament els centres amb programes bilingües i, molt especialment, als que tenen programes d’ensenyament en valencià o d’immersió lingüística. En opinió del sindicat, hi ha suficient professorat amb la formació pertinent per tal de cobrir les necessitats de personal d’aquests centres la qual cosa permet gestionar la seua provisió sense haver de fer cap excepció respecte al requisit del coneixement del valencià. A l’empara d’aquesta disposició addicional, el mateix es pot fer front a la provisió de determinades especialitats que, per ser noves, no tinguen borses de treball formades —una cosa comprensible— que continuar adjudicant llocs de treball d’infantil i primària, com ocorre fins ara, sense cap justificació.

Igualment, l’STEPV proposarà retallar el temps de moratòria establert per als funcionaris de carrera sense coneixements del valencià —fins a 10 anys— per considerar-lo excessiu, ja que d’aquesta manera es renuncia a potenciar els programes d’ensenyament en valencià en aquests casos, si més no, pel mateix període temps.

Finalment, l’STEPV proposarà un major compromís de l’Administració per potenciar l’oferta de cursos de formació, tant en el sentit de la seua extensió, com en la proximitat al professorat que ho necessite.

València, 13 de febrer de 2002.

El requisit lingüístic. 

En la convocatòria del concurs-oposició s’haurà d’acreditar el coneixement de les dues llengües oficials. Aquelles persones que no estiguen exemptes per tindre la titulació requerida hauran de realitzar, prèviament a l’oposició, una prova de castellà i d’altra de valencià (el sistema serà similar al de Catalunya). Tot açò es regularà en la pròpia convocatòria de les oposicions. La Direcció General de Personal va avançar, en la reunió celebrada, el passat 6 de febrer la següent informació sobre la titulació requerida per estar exempts de realitzar la prova:

Castellà: Titol de Batxillerat-BUP; Tècnic Especialista FPII; Diploma Superior d’Espanyol (EOI) i Certificat d’Aptitud Espanyol (EOI).

Valencià: Licenciatura de Fil. Valenciana o equivalents; Diploma de Mestre de Valencià; Certificat de Capacitació; Certificat d’Aptitud; Certificat de Grau Mitjà i de Grau Superior de la Junta Qualificadora: Haver cursat i aprovat el valencià en EGB-BUP, EGB-FP o E.Primària-ESO-Batxillerat.

La mateixa Direcció General de Personal va explicar que la prova de valencià tindrà una part oral que valdrà un 30% i consistirà en la lectura d’un text, una exposició i diàleg sobre el text i una prova escrita que valdrà un 70% en la que caldrà redactar un text i es tindran en compte el vocabulari, les construccions gramaticals i la redacció. La prova de castellà està regulada a l’annex III del RD 826/98.


Reunió de la Mesa Sectorial 12 febrer

La Mesa Sectorial d'Educació s'ha reunit per a tractar sobre diferents aspectes retributius que afecten al professorat i ha acabat sense tancar cap tema dels següents que s'han abordat:

- Gratificacions de JUBILACIÓ LOGSE.     Ampliar
- Consolidació del Complement Específic per exercici de la funció directiva.
Ampliar
- Complement diferencial del nivell 24 per al Cos de Mestres. Més informació

L'STEPV-Iv valora molt negativament el fet que la Conselleria no haja fet cap proposta, ni s'haja compromés a fitxar una propera reunió per a tractar el pagament del complement diferencial del nivell 24 per al cos de mestres.

Aquest sindicat lamenta que la Conselleria continue dilatant de forma injustificada aquesta negociació i ha demanat la convocatòria immediata d'una MESA DE NEGOCIACIÓ per a tancar aquest tema. En aquest sentit, el Sindicat ha demanat que ens paguen 100 Euros als mestres que imparteixen classe en l'ESO i també en E.Infantil, Primària i P.T.,és a dir, tot el cos de mestres.

Respecte a les gratificacions de la jubilació LOGSE, el Sindicat considera insificient la proposta de la Conselleria que només es limita a duplicar l'actual gratificació quan la mitjana de les gratificacions al conjunt de l'Estat està molt per damunt. L'STEPV ha demanat que la Conselleria triplique aquesta quantitat i que es revise anualment.

Quant a la consolidació del complement per exercici de la funció directiva, el Sindicat considera que el pagament ha de ser automàtic, sense valoracions ni avaluacions externes, ni per part de la inspecció ni de l'administració educativa, ja que contenen una forta càrrega de subjectivitat i de control polític envers els directors i directores.

El Sindicat ha convocat assemblees en la totalita de les comarques per informar a tot el professorat i estudiar mesures de pressió per arribar a la millora d'aquestes retribucions.

València, 12 de febrer de 2001


Consolidació del complement específic de la direcció dels centres docents públics.

La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat dos documents:

-Projecte de Decret pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels Directors / es dels centres docents públics.

-Projecte d’Ordre per la qual es desplega el decret pel qual es regula la consolidació parcial del complement específic dels Directors / es dels centres docents públics.

Els dos tenen com a referència l’article 25.5 de la Llei 9/95 de Participació, Avaluació i Govern dels centres docents (LOPAGCD): "Los directores de los centros públicos nombrados de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Ley, que hayan ejercido su cargo, con valoración positiva, durante el período de tiempo que cada Administración educativa determine, mantendrán, mientras permanezcan en activo, la percepción de una parte del complemento retributivo correspondiente, de acuerdo con el número de años que hayan ejercido su cargo. Las Administraciones Educativas establecerán las condiciones y requisitos para la percepción de este complemento"

La Llei 9/95 va estar rebutjada per més del 86% del professorat en un referendum convocat per totes les organitzacions sindicals. Malgrat aquest rebuig, el govern va promulgar-la. Ara es preveu que la futura Llei de Qualitat Educativa (LOQE) la modifique.

Respecte al text presentat per la Conselleria el sindicat va manifestar en la reunió celebrada el passat dia 12 de febrer, el seu desacord amb l’article 25.5 de la Llei de Participació. Però donat que és intenció de la Generalitat Valenciana d’establir les condicions les nostres propostes es van concretar en:

 1. No estar d’acord amb el procediment d’avaluació proposat, cal establir un mecanisme automàtic per pagar la consolidació del complement. És contradictori pretendre avaluar l’exercici de la funció directiva després de més de quatre anys, alguna persona s’imagina que siga avaluada negativament ?. Què suposaria açò?. En eixe cas, qui ha fallat la persona que ha exercit "negativament" la tasca directiva o la pròpia Administració per no actuar preventivament aconsellant-li i donant-li suport en aquells aspectes que no es fan correctament?. És objectiva aquesta avaluació ?. Per aquest motiu vam proposar el pagament automàtic i consensuar una fòrmula que ho permeta.
 2. En el cas de no ser acceptada la nostra proposta caldria simplificar el procediment.
 3. Es vam manifestar en contra que l’inspector de zona intervinguera en l’avaluació. Les raons són òbvies, la inspecció educativa no té un coneixement diari del funcionament del centre.
 4. Els aspectes a avaluar no es corresponen amb les competències que determinen els Reglaments Orgànics i Funcionals del Centres Docents. El sindicat va proposar que s’ajustaren als establerts en la legislació vigent.
 5. En un apartat del document es fa referència a que es podrà consultar "als membres representatius dels distints sectors de la comunitat educativa". Aquesta figura no existeix legalment. Si calguera consultar a algú, seria al Consell Escolar del Centre o al Claustre de Professorat que són els òrgans de participació.
 6. La comissió de valoració s’ha de designar per sorteig, no per designació directa per part de l’Administració Educativa.
 7. Igualar les quantitats a la que es paguen a d’altres Comunitats Autònomes. En concret:

-Quatre anys de permanència: 25%
-Huit anys de permanència: 40%
-Dotze anys de permanència: 60%.

GRATIFICACIONS JUBILACIÓ ANTICIPADA LOGSE.

En la reunió celebrada el dia 12 de febrer de 2002, la Conselleria de Cultura i Educació ha presentat un esborrany de Decret pel qual es regula la gratificació extraordinària a percebre pel personal que obtinga la JUBILACIÓ contemplada en la disposició transitòria novena de la Llei 1/1990, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. La proposta concreta de l’Administració consisteix en aportar una quantitat igual a la que està establida fins ara, és a dir duplicar-la.

L’STEPV-Iv va considerar insuficient aquesta proposta i va proposar que:

 1. La quantitat aportada per la Conselleria de Cultura i Educació siga del doble a la que està establerta actualment, és a dir que es triplique. Açò vol dir que la Sotssecretaria d’Economia i Hisenda continuaria aportant la quantitat actual i la Generalitat Valenciana el doble d’eixa quantitat.
 2. La seua revisió anual.
 3. Tinga efectes retroactius a data de l’any 2001.

La Conselleria només es va limitar a arreplegar les propostes sindicals.

El document presentar per l’Administració es diu:

"Dado que la formación docente implica, por un lado, una renovación permanente de contenidos, procedimientos y adquisición de habilidades, sobre todo con la introducción de la informática, la telemática, el dominio de idiomas, etc, y que el ejercicio de dichas funciones implica un desgaste psicológico considerable, resulta conveniente incentivar las condiciones de jubilaciones LOGSE, establecidas para los cuerpos docentes, y dado que las cuantías establecidas en la Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda, de fecha de 12 de marzo de 1992 no han experimentado incremento alguno desde dicha fecha, con lo que se merma el carácter incentivador para el que fueron creadas, y a fin de mantener el indicado carácter incentivador, el personal docente de enseñanza no universitaria, que prestando servicios en la Administración de la Generalitat Valenciana, a partir del año 2002 obtenga la jubilación prevista en la disposición novena de la LOGSE, tendrá derecho a percibir, además de la gratificación extraordinaria complementaria indicada en la Resolución de la Subsecretaria de Economía y Hacienda de fecha 12 de marzo de 1992, una gratificación extraordinaria complementaria de acuerdo con los importes que se detallan en el anexo.

El abono de la indicada gratificación se efectuará, de una sola vez, por el mismo órgano administrativo al que corresponde efectuar el abono de las retribuciones de los funcionarios en servicio activo, con cargo al presupuesto docente del órgano ordenante.

Anexo:

Gratificaciones complementarias por jubilación anticipada LOGSE:

CUERPO DE MAESTROS

EDAD

AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS

GRATIFICACIÓN ACTUAL

64

28

264.300

63

28

287.600

62

28

303.400

61

28

319.300

60

28

327.700

64

35

286.500

63

35

303.400

62

35

417.600

61

35

613.100

60

35

835.100

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FP

EDAD

AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS

GRATIFICACIÓN ACTUAL

64

28

264.300

63

28

287.600

62

28

303.400

61

28

319.300

60

28

327.700

64

35

286.500

63

35

303.400

62

35

496.800

61

35

727.300

60

35

992.600

CUERPO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

EDAD

AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS

GRATIFICACIÓN ACTUAL

64

28

316.100

63

28

344.600

62

28

363.700

61

28

382.700

60

28

393.300

64

35

343.600

63

35

363.700

62

35

496.800

61

35

727.300

60

35

992.600

CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA CON CONDICIÓN DE CATEDRÁTICO

EDAD

AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS

GRATIFICACIÓN ACTUAL

64

28

316.100

63

28

344.600

62

28

363.700

61

28

382.700

60

28

433.400

64

35

343.600

63

35

397.500

62

35

661.700

61

35

969.300

60

35

1.321.300


La Mesa Sectorial d'Educació sobre retribucions del professorat acaba sense cap avanç.

La Conselleria no pagarà la nòmina de gener al professorat substitut.

La Mesa Sectorial d'Educació celebrada avui, dimarts 29 de gener, ha acabat sense cap avanç significatiu en cap dels temes tractats: gratificacions per jubilació anticipada prevista a la LOGSE; convocatòria de les llicències per estudis; convocatòria dels fons d'acció social; decret de retribucions; pagament del complement de cap de departament a l'antic Cos de Catedràtics; consolidació del complement de direcció en aplicació de la Llei de Participació i pagament del complement diferencial als mestres.

La reunió ha esdevingut una repetició de reunions anteriors, en les quals els sindicats ha expressat les seues reivindicacions i la Conselleria s'ha limitat a escolar-les. Després d'una mesura de força del sindicats s'ha compromés a presentar les seues propostes, per escrit, abans del dia 6 de febrer.

L'STEPV-Iv valora molt negativament l'actitud de l'Administració, ja que molts dels temes estan pendents de negociació des de fa anys.

Pel que fa a les gratificacions per jubilació LOGSE, el sindicat ha exigit que es triplique la quantitat que es paga actualment. Cal assenyalar que el País Valencià és la Comunitat Autònoma que menys paga al professorat que s'acull a aquesta.

El sindicat ha exigit que tot el professorat del Cos de Mestres cobre 100 euros (16.000 pessetes) mensuals més per aplicació de la LOGSE. Per al sindicat és inexplicable que l'Administració només pretenga que ho cobren els mestres que imparteixen classes en ESO (unes 3.700 persones) i no ho faça la totalitat del Cos (unes 23.000 persones). El sindicat considera s'ha de retribuir d'igual forma el valor del treball que fan els mestres d'infantil, primària, epa, educació especial o escola rural com el que fan els mestres que treballen a ESO. No existeixen arguments ni pedagògics ni laborals per no fer-ho, ja que a més tenen la mateixa dedicació.

El Director General de Personal ha explicat que la raó per la qual no accedia a les pretensions de l'STEPV-Iv és que la resta de Conselleries (Sanitat i Justícia i Administració Pública) es podrien trobar amb reivindicacions sindicals semblants, al menys per part de l'STEPV-Iv, cosa que el govern no té intenció d'accedir. Però no ha donat un sol argument que justifique una diferència retributiva entre un mestres i uns altres.

Respecte a les llicències per estudis, el sindicat ha demanat una convocatòria per al curs vinent, aquestes no s'han convocat des de que governa el Partit Popular.

Pel que fa als impagament de la nòmina de gener, segons ens ha informat la Conselleria afectarà al professorat que realitza substitucions des del mes de desembre i al reconeixement de triennis i sexennis del professorat funcionari. El sindicat ha exigit el pagament immediat de la nòmina i, adverteix que de no fer-se convocarà mobilitzacions al personal afectat. El proper divendres està convocada una reunió amb el Director General de Règim Econòmic per donar una resposta a la situació creada.

València, 29 de gener de 2002.


INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES

La Conselleria de Cultura i Educació ens ha lliurat el document sobre la seua previsió de construcció i adequació dels centres docents. El llistat el podeu consultar posant-vos en contacte amb les seus del sindicat. Us demanem que si teniu cap dubte, proposta, aclariment o suggeriment poseu-vos en contacte amb nosaltres. Us adjuntem la nostra valoració de la reunió celebrada.


La Conselleria de Cultura i Educació ha presentat el document de la situació de les infraestructures educatives. En aquest document es dona una informació detallada de l'estat de totes les actuacions de l'Administració en matèria de construcció i adequació dels centres.

L'STEPV-IV ha valorat positivament el lliurament de la documentació i la presència del Director General de Règim Econòmic. No obstant això fa les seüents precisions:

1. Les infraestructures havien d'estar acompasades amb l'aplicació de la LOGSE. No ha estat així, per la qual cosa els centres docents, sobretot els de Secundària, no han estat construïts o adaptats al moment de l'aplicació del primer cicle d'ESO, ans el contrari, en molts casos no estaran fins el 2003, per la qual cosa en determinades localitats, no es podrà atendre tota la demana d'ESO ni escolaritzar l'alumnat de 3 anys.

2. El sindicat reclama un pla especial per les adaptacions i adequacions dels actuals centres educatius a les noves necessitats del Sistema Educatiu.

3. Cal una planificació-programació educativa específica dels ensenyaments de règim especials:
Escoles d'Idiomes,
Conservatoris,
Formació de Persones Adultes,…
i completar la xarxa de les Escoles Infantils (0-3 anys).

A més a més, el sindicat ha demanat l'adequació de les aules d'infantil determinats col.legis al Reial Decret de mínins.

4. Des de l'anterior reunió, celebrada a juliol 2001, fins ara només s'ha acabat les obres en 11 centres: 7 de primària i 4 de secundària.

Per províncies:
2 de primària i 1 de secundària a Alacant;
2 de primària i 1 de secundària a Castelló i
3 de primària i 2 de secundària a València.

5. Des de l'any 1996 fins gener de 2002 s'han finalitzat 132 obres (noves construccions/adequacions) d'un total de 400 actuacions. És a dir un 33% de les previsions han estat completades 71 són de primària i 61 són de secundària.

Quedan 94 actuacions en primària i 174 en secundària, en total 268, la qual cosa representa un 67%.

6. Per sectors, a l'àmbit del PV, en primària de les 165 actuacions previstes s'ha finalitzat 71 (43.03%) i queden 94 (56,96%). En Secundària s'han finalitzat 61 (25.95%) actuacions i queden 174 (74.04%).

El sindicat considera que de totes les dades aportades, no es pot valorar satisfactòriament l'actuació de la Generalitat Valenciana, en matèria de construccions educatives, des de l'any 1996 fins el 2002.

El Mapa Escolar hauria d'haver estat ja fa temps i, en el millor dels casos, encara el licitaran 140 actuacions a llarg d'aquest curs, la qual cosa vol dir que es tardarà més temps de l'anunciat pels responsables educatius.

Per acabar, la Conselleria s'ha compromés a informar trimestalment de la situació de les infraestructures.

València, 15 de gener de 2001.


La Mesa Sectorial d’Educació ha fixat el calendari de negociació per al segon trimestre del curs.

calendari oficial

CALENDARIO DE NEGOCIACIÓN PACTADO EN LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE PORTAVOCES SINDICALES DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2001.

Martes, 15 de enero de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO ACUERDO DE PLANTILLAS DE SECUNDARIA. Temas a tratar: Información sobre infraestructuras.

Miércoles, 16 de enero de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE INTERINOS. Temas a tratar: Seguimiento del Acuerdo.

Miércoles, 23 de enero de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Estudio del actual sistema de bolsas.

Martes, 29 de enero de 2002 SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL. Temas a tratar: Retribuciones (Jubilaciones LOGSE, retribuciones maestros ESO en IES, Decreto de retribuciones, complemento de directores, Orden jefatura de departamento, fondos de acción social, licencias por estudios)

Miércoles, 30 de enero de 2002. 10.30 h SALA DE JUNTAS.
MESA TÉCNICA  Temas a tratar: Concurso de Traslados (vacantes)

Martes, 5 de febrero de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL. Temas a tratar: Retribuciones (Jubilaciones LOGSE, retribuciones maestros ESO en IES, Decreto de retribuciones, complemento de directores, Orden jefatura de departamento, fondos de acción social, licencias por estudios)

Miércoles 6 de febrero de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Oferta de empleo público. Requisito Lingüístico.

Miércoles, 13 de febrero de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Itinerancias de Secundaria.

Martes, 19 de febrero de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL. Temas a tratar: Oferta de empleo público. Requisito Lingüístico.

Miércoles, 20 de febrero de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Itinerancias Secundaria

Martes, 26 de febrero de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Temas a tratar: Itinerarias de Secundaria. Incidencias.

Miércoles, 27 de febrero de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Compensación educativa

Martes, 5 de marzo de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Temas a tratar: - E.P.A.

Miércoles, 6 de marzo de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Compensación educativa. Necesidades y recursos. Necesidades en Educación Especial.

Martes, 12 de marzo de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Temas a tratar: Compensación educativa. Necesidades y recursos. Necesidades en Educación Especial. Recursos y escolarización.

Miércoles, 13 de marzo de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
MESA TÉCNICA. Temas a tratar: Reubicación/recolocación de suprimidos. Plantillas modulares.

Martes, 26 de marzo de 2002 10.30 h SALÓN DE ACTOS
MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Temas a tratar: Reubicación/recolocación de suprimidos. Plantillas modulares

Miércoles, 27 de marzo de 2002 10.30 h SALA DE JUNTAS
JUNTA DE PORTAVOCES DE LA MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN. Temas a tratar: Cierre de temas a negociar en el 3º trimestre.

L’STEPV-IV ha proposat altres temes que no s’han inclòs al calendari:

-Inspecció Educativa.
-Regulació escoles infantils de primer cicle (0-3 anys).
-Regulació de la provisió ordinària dels llocs de treball de diferents centres, programes i serveis educatius.
-Regulació dels ensenyaments de règim especial.

L’Administració no ha considerat convenient incloure aquests temes en la negociació del segon trimestre. Alguns d’ells tampoc s’incorporaran a la negociació del tercer trimestre com és el cas de la provisió reglamentària dels llocs de treball dels CEFIRES, incomplint compromisos anteriors i el propi decret que els regula. Tampoc tenim garanties que es vagen a negociar els procediments reglamentaris per a la provisió dels llocs de treball que fins ara es fan mitjançant les comissions de serveis.

A més a més, hem plantejat que simultàniament a la negociació de l’adscripció directa dels col.legis als IES s’ha de negociar:

-l’adscripció administrativa del professorat del Cos de Mestres al primer cicle d’ESO dels IES.
-els criteris de l’arranjament escolar de secundària.
-les garanties de recol.locació del professorat de secundària.
-la planificació lingüística.

L’Administració només a inclòs el punt referit a la recol.locació del professorat de secundària.

El sindicat no ha acceptat la proposta de calendari al no estar inclosos tots els temes que ha proposat ni haver compromisos d’incloure’ls en la negociació del tercer trimestre. És per aquesta raó que no han subscrit aquest calendari amb l’Administració Educativa.

València, 12 de desembre de 2001

 


< tornar a pàgina d'ensenyament públic / tornar a pàgina principal >