Llengua

Retrocés en Sanitat per la capacitació lingüística

Intersindical carrega contra la Conselleria de Justícia i Administració Pública pel trencament del consens sobre la capacitació lingüística en l’àmbit sanitari

17 / 10 / 2018 | Intersindical

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha lliurat als sindicats representatius del sector el document amb les disposicions de l’Avantprojecte de Llei de la Funció Pública Valenciana per la seua negociació en la reunió de la Mesa Tècnica de la Mesa General de Negociació que tindrà lloc el proper 25 d’octubre, a les 9.30 hores, a la sala de reunions G1 de l’Edifici A, de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, carrer de la Democràcia 77 de València.

La sorpresa ha estat que la Conselleria de Justícia i Administració Pública ha canviat unilateralment el text que fa referència a la capacitació lingüística en el sector de la sanitat, el qual havia estat pactat entre aquesta, la Conselleria d’Educació i els sindicats signants de l’Acord de base per a la capacitació (Intersindical, CCOO i UGT).

Per a Intersindical Valenciana aquest canvi és un retrocés inadmissible en deixar l’establiment de l’excepcionalitat per a un futur reglament quan en el text pactat s’establien unes garanties en la mateixa Llei de la Funció Pública per a evitar que l’excepcionalitat es convertira en la norma i que aquesta estiguera sempre plenament justificada i controlada. El Sindicat va acceptar la fórmula sobre el sector de sanitat per buscar un consens entre l’Administració, els partits polítics que sustenten el Consell i els sindicats de classe i per contindre elements que impedien la seua generalització i que garantien que es tractava realment de situacions excepcionals temporals, motivades i justificades. Ara bé, la nova formulació de la disposició final quarta no és acceptable de cap manera. Per la qual cosa Intersindical Valenciana proposarà el dia 25 d’octubre que es recupere la versió original de l’avantprojecte de la Llei de la Funció Pública Valenciana.

Per altra part, segons la informació de què disposa el Sindicat, el proper 9 de novembre tindrà lloc una Mesa General de Negociació per tancar la negociació de la Llei de la Funció Pública Valenciana. El Sindicat considera que el retard considerable en el procés d’acord respecte de la llei impossibilitarà la seua aprovació i desplegament en aquesta legislatura. És per aquest motiu que Intersindical Valenciana proposa una via alternativa per a l’establiment de la capacitació lingüística mitjançant la Llei d’acompanyament dels pressupostos de 2019. Una via més ràpida i segura per fer-ho que esperar a la tramitació de la nova llei de funció pública valenciana.

En eixe sentit, Intersindical Valenciana considera que de res serveixen les lamentacions, els tuits, les preguntes parlamentàries i les queixes dels polítics i càrrecs del Consell davant les agressions i els atacs a la nostra llengua, com el que va patir una coneguda periodista valenciana fa uns dies, si no es posen les piles i actuen per garantir un marc normatiu que impedisca aquests fets tan lamentables.

Text presentat en octubre de 2018

Disposición final quarta.

3. Las previsiones contenidas en esta Ley relativas a la acreditación de los niveles de conocimiento lingüístico, entrarán en vigor cuando se apruebe el reglamento previsto en el apartado segundo de la disposición final segunda. No obstante, si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento, el nivel exigible de los conocimientos de valenciano que habrán de acreditarse para el acceso en el ámbito del empleo público de la Comunitat Valenciana, serán los siguientes:

 1. A1, A2, B: Certificado C1
 2. C1: Certificado B2
 3. C2: Certificado B1
 4. Agrupaciones profesionales funcionariales: Certificado A2

La acreditación de dichos conocimientos de valenciano deberá realizarse mediante certificado expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixementes de Valencià.

Excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y este no dispone de la competencia lingüística acreditada, primará la garantía de la debida prestación de los servicios públicos en los términos que se determinen reglamentariamente.

Text inicial de la Llei de Funció Pública

Disposició final tercera.

3. Les previsions contingudes en aquesta llei relatives a l’acreditació dels nivells de coneixement lingüístic, entraran en vigor quan s’aprove el reglament previst en l’apartat segon de la disposició final segona. No obstant això, si transcorregut un any des de l’entrada en vigor de la present llei no s’haguera aprovat pel Consell el referit reglament, el nivell exigible dels coneixements de valencià que hauran d’acreditar-se per a l’accés en l’àmbit de l’ocupació pública de la Comunitat Valenciana, seran els següents:

 1. A1, A2, B: Certificado C1
 2. C1: Certificado B2
 3. C2: Certificado B1
 4. Agrupaciones profesionales funcionariales: Certificado A2

L’acreditació dels coneixements de valencià esmentats haurà de realitzar-se per mitjà de certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Excepcionalment, en l’àmbit sanitari i de la salut, i en garantia dels serveis públics, si hi ha necessitat de personal i aquest no disposa de la competència lingüística acreditada, l’òrgan competent en matèria de personal de les conselleries corresponents podran proveir els mencionats llocs de treball amb caràcter no definitiu, per mitjà d’un informe que ha d’establir la vigència i l’extensió de l’exempció mencionada.
Deixa un comentari


 • Aquesta és l'opinió personal de les i dels internautes, no d’Intersindical Valenciana.
 • No està permés fer comentaris o manifestacions que atempten contra el dret a la llibertat d'expressió legalment establit ni que siguen contraris a l'honor, intimitat o dignitat de les persones o organismes.
 • Ens reservem el dret a eliminar els comentaris que considerem que incompleixen el punt anterior o que tracten qüestions alienes a la temàtica dels articles.
 • Els comentaris seran publicats una vegada hagen sigut revisats.
 • No és acceptable la publicitat i serà tractada com a "spam" o correu no desitjat.
 • Està prohibit l'ús de noms o identitats falses. Cas que es detecte aquesta situatió, el comentari serà esborrat. Així mateix, està prohibit incloure en els missatges o comentaris dades de caràcter personal o qualsevol altra informació que revele la identitat de les persones físiques o jurídiques, especialment relatives a menors d'edat.